MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Ordonantă privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale

 

54. - Ordonantă privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

1.361/2001. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

870. - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la finantarea din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României a unor actiuni si proiecte

 

871. - Hotărâre pentru aprobarea finantării Proiectului “Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Venetia”

 

890. - Hotărâre pentru aprobarea finantării Proiectului “Vizita în România a unor formatori de opinie din Statele Unite ale Americii pentru promovarea aderării României la NATO”

 

891. - Hotărâre pentru aprobarea finantării Proiectului “Participarea României la Serbările Valoniei si la Sărbătoarea comunitătii franceze”

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV. 6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unitătilor administrativ-teritoriale din România.

(2) Unitătile administrativ-teritoriale din România cărora li se aplică prevederile prezentului statut sunt comunele, orasele, municipiile si judetele.

Art. 2. - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populatia rurală reunită prin comunitate de interese si traditii. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în functie de conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Unul dintre satele componente are statut de resedintă a comunei.

(2) În satul resedintă de comună îsi au sediul autoritătile administratiei publice locale si sunt grupate, de regulă, celelalte autorităti si institutii publice reprezentative pentru comuna respectivă.

Art. 3. - (1) Orasul este unitatea administrativ-teritorială de bază, alcătuită, de regulă, dintr-o singură localitate.

(2) Orasul poate grupa în jurul său unul sau mai multe sate apartinătoare ori localităti componente.

(3) Satele apartinătoare îsi păstrează caracterul preponderent rural. Acestora li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural.

(4) Localitătile componente sunt părti integrante ale orasului.

Art. 4. - (1) Unele orase pot fi declarate municipii, în conditiile legii.

(2) Municipiile pot fi împărtite în subunităti administrativ-teritoriale fără personalitate juridică.

(3) Comunele din jurul municipiului Bucuresti si cele din jurul municipiilor de rangul I pot fi organizate în zone metropolitane ale municipiului.

(4) Organizarea si functionarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.

Art. 5. - (1) Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice de drept public. Ele au patrimoniu propriu si capacitate juridică deplină.

(2) Unitătile administrativ-teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autorităti sau institutii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, în conditiile legii.

Art. 6. - Statutul fiecărei unităti administrativ-teritoriale cuprinde date si elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unităti similare, privitoare la:

a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unitătii administrativ-teritoriale, satele componente, iar în cazul oraselor, satele apartinătoare si localitătile componente, amplasarea acestora, prezentată grafic si descriptiv, distanta dintre satele componente, respectiv

apartinătoare, si localitătile componente;

b) determinarea colectivitătii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local si a primarului; date privind înfiintarea acesteia, prima atestare documentară, evolutia istorică;

c) populatia unitătii administrativ-teritoriale, făcându-se mentiune cu privire la componenta etnică - în vederea aplicării dispozitiilor privitoare la dreptul cetătenilor apartinând unei minorităti nationale de a folosi limba maternă în administratia publică locală, cuprinse în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 -, precum si la ocupatie, defalcate pe sate componente, respective apartinătoare, si localităti componente;

d) localitatea de resedintă;

e) autoritătile administratiei publice locale, sediul acestora;

f) căile de comunicatie existente si categoria acestora;

g) date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii, sănătătii, asistentei sociale, presei, radioului, televiziunii si altele asemenea;

h) principalele functiuni economice, capacităti de productie diversificate din sectorul secundar si tertiar, precum si din agricultură;

i) serviciile publice existente;

j) patrimoniul public si privat, componenta si întinderea acestuia;

k) partide politice si sindicate, care îsi desfăsoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială.

Art. 7. - În statut se va preciza rangul unitătii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a “Reteaua de localităti”.

Art. 8. - Statutul va preciza autoritătile administratiei publice locale, sediul acestora, numărul si structura politică a membrilor consiliului local, precum si data constituirii acestuia.

Art. 9. - Persoanele născute în comună sau oras primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiică al/a comunei sau orasului, în cadrul unei festivităti care se organizează de către primar. 

Art. 10. - Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, orasul sau judetul respectiv, titlul de cetătean de onoare, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum si conditiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

Art. 11. - În statut se precizează că locuitorii comunei sau orasului sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială si se enumeră problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, precum si faptul că referendumul local se poate organiza în toate satele si localitătile componente ale comunei sau orasului ori numai în unele dintre acestea.

Art. 12. - (1) Cetătenii comunei sau orasului pot fi consultati si prin adunări cetătenesti organizate pe sate, în mediul rural, si pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

(2) Convocarea si organizarea adunărilor cetătenesti se fac de către primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în functie.

(3) Convocarea adunării cetătenesti se face prin aducerea la cunostintă publică a scopului, datei si a locului unde urmează să se desfăsoare aceasta.

(4) Adunarea cetătenească este valabil constituită înprezenta majoritătii reprezentantilor familiilor si adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal si se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedintă, în vederea stabilirii modalitătilor concrete de realizare si de finantare, dacă este cazul.

(6) Solutia adoptată de consiliul local se aduce la cunostintă publică prin grija secretarului.

Art. 13. - În afara referendumului local sau a adunărilor cetătenesti, în statut se pot prevedea si alte forme de consultare directă a cetătenilor, potrivit unor eventuale traditii locale, si se va descrie modul de organizare si desfăsurare a acestora.

Art. 14. - (1) Potrivit legii, patrimoniul unitătii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile si immobile aflate în proprietatea publică si în proprietatea privată ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care apartin unitătilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor unitătilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.

(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art. 15. - (1) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică a unitătii administrativ-teritoriale si cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în conditiile legii sau pot fi atribuite în folosintă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăsoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

(2) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora consiliile locale si consiliile judetene hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unitătii administrativ-teritoriale, în conditiile legii.

(3) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publică, potrivit prevederilor legale.

Art. 16. - Statutul va stabili conditiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unităti administrativ-teritoriale similare din alte tări.

Art. 17. - Statutul va cuprinde mentiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritătilor administratiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Art. 18. - Statutul cuprinde, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire si schimbare a denumirilor de străzi, piete si de obiective de interes public local.

Art. 19. - Prin statut se stabilesc, în conditiile legii, însemnele specifice ale localitătii si modalitătile de utilizare a acestora.

Art. 20. - Pe baza prevederilor prezentului statut, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene vor elabora si vor aproba, în conditiile legii, statute proprii.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 127/1992 privind aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei si orasului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se înfiintează Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic, denumit în continuare centru, institutie publică de interes national, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2.

Art. 2. - (1) Obiectul de activitate al centrului îl constituie derularea proiectului româno-japonez pentru reducerea riscului seismic la clădiri si structuri, precum si a altor proiecte nationale si internationale si se realizează, în principal, prin următoarele activităti:

a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor si structurilor vulnerabile la cutremur;

b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismică;

c) instrumentarea seismică a municipiului Bucuresti si a zonelor dens construite din România;

d) transferarea cunostintelor avansate privind protectia antiseismică către specialisti si elaborarea de materiale documentare privind educatia antiseismică a populatiei;

e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii si documentare, seminarii, cursuri si instruiri, în tară si în străinătate;

f) promovarea cooperării internationale în domeniul managementului riscului seismic;

g) editarea si tipărirea studiilor si publicatiilor specifice domeniului său de activitate;

h) alte activităti care decurg din derularea proiectelor.

(2) Activitătile centrului sunt asigurate în parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor-INCERC Bucuresti si Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti, prin organizarea si utilizarea în comun a laboratoarelor de încercări, pe bază de protocoale încheiate în acest scop.

Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale centrului se asigură din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) În anul 2002 finantarea centrului se face integral de la bugetul de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat si în cheltuielile aprobate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare.

(3) Veniturile extrabugetare se realizează din prestări de servicii specifice obiectului de activitate al centrului.

Art. 4. - Patrimoniul centrului se constituie prin preluarea fără plată de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti a unor părti de clădiri cu terenul aferent, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Conducerea centrului revine unui consiliu de conducere compus din 5 persoane.

(2) Conducerea executivă este asigurată de directorul centrului.

(3) Presedintele consiliului de conducere, directorul centrului si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale centrului se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru functionarea centrului este de 31.

(3) Salarizarea personalului centrului se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.

Art. 7. - Centrul va fi dotat cu un parc auto propriu pentru activitătile specifice, care se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - (1) Importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de donatie pentru derularea proiectelor beneficiază de facilitătile fiscale potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Bunurile primite în mod gratuit cu titlu de donatie se evidentiază distinct, în conditiile legii, în patrimoniul centrului.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 54.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-76*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.361.


*) Anexele nr. 1-76 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri referitoare la finantarea din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României a unor actiuni si proiecte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001, precum si Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 31 din 12 august 2002 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 13 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Proiectului “Realizarea unui program de cercetare - Europolis 2002 - asupra contextului aderării României la structurile europene”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Arhiva Nicolae Titulescu”, propus de Fundatia Europeană “Titulescu”.

(2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1) se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 11 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Cu suma prevăzută la alin. (2) Ministerul Culturii si Cultelor va realiza o copie a bustului “Chip de fată” de Militza Pătrascu, care va fi donată domnului Gilbert Money-Câmpeanu, detinătorul arhivei originale “Nicolae Titulescu”.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea cu suma de 900 milioane lei a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în data de 9 septembrie 2002 a spectacolului “America Alive!”.

(2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1) se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 900 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 octombrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 509/2002 privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 870.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării Proiectului “Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Venetia”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. f) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea Proiectului “Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Venetia”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 33 din 14 august 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2,5 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 871.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării Proiectului “Vizita în România a unor formatori de opinie din Statele Unite ale Americii pentru promovarea aderării României la NATO”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea Proiectului “Vizita în România a unor formatori de opinie din Statele Unite ale Americii pentru promovarea aderării României la NATO”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 34 din 14 august 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 809.200 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 890.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării Proiectului “Participarea României la Serbările Valoniei si la Sărbătoarea comunitătii franceze”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea Proiectului “Participarea României la Serbările Valoniei si la Sărbătoarea comunitătii franceze”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 35 din 14 august 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1.338.795 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 noiembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 891.