MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 630         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.349/2001. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Călărasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Călărasi

 

            837. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            259. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră

 

            580. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman

 

            589. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Călărasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Călărasi

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Călărasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Călărasi a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-54*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.349.


*) Anexele nr. 1-54 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            ‘‘Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice garantează, în numele statului, pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. următoarele credite externe, astfel:

            a) în anul 2002 85 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente pentru retehnologizarea echipamentelor de radiodifuziune si extinderea retelei de acces în banda 26 GHz si 3,5 GHz, precum si pentru realizarea Centrului National de Radiocomunicatii;

            b) în anul 2003 15 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente pentru extinderea si modernizarea statiei de sol Cheia.”

            2. După articolul 3 se introduce articolul 4 cu următorul cuprins:

            ‘‘Art. 4. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a creditului extern în valoare de 85 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente creditului, pentru retehnologizarea echipamentelor de radiodifuziune si extinderea retelei de acces în banda 26 GHz si 3,5 GHz, precum si pentru realizarea Centrului National de Radiocomunicatii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Silvia Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 837.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finantarea inspectiilor

si controalelor veterinare la frontieră

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

            având în vedere prevederile art. 31 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 156.222 din 6 iunie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si inspectoratele de politie sanitară veterinară de frontieră vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - Tarifele prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară se reactualizează periodic, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în functie de rata inflatiei.

            Art. 5. - Sumele încasate din tarifele prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară se utilizează ca venituri extrabugetare de către Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, conform prevederilor legale în vigoare.

            Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 473/2001 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activităti sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 21 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin.

            Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în  vigoare în termen de 10 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 259.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră

 

            Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste tarifele pentru efectuarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, care sunt prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

            Art. 2. - Tarifele prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară vor fi achitate, după efectuarea controalelor veterinare, de către persoana responsabilă de încărcătură.

            Art. 3. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare se întelege prin:

            a) transport de animale vii - un număr de animale de aceeasi specie, însotite de acelasi certificat veterinar sau document, încărcate în acelasi mijloc de transport, care sosesc din aceeasi tară sau din aceeasi zonă a unei tări;

            b) transport de produse - o cantitate de produse de acelasi tip, însotite de acelasi/aceleasi certificat/certificate sau document/documente veterinar/veterinare sau de alt/alte document/documente cerut/cerute de legislatia veterinară, încărcate în acelasi mijloc de transport, care sosesc din aceeasi tară sau din aceeasi zonă a unei tări;

            c) persoana responsabilă de încărcătură - orice persoană fizică sau juridică care, conform reglementărilor vamale în vigoare, are responsabilitate în derularea diferitelor situatii prevăzute de aceste reglementări, în care se poate afla transportul, si care îsi asumă responsabilitatea consecintelor ce decurg în urma controalelor veterinare;

            d) mijloc de transport - acele părti ale autovehiculelor rutiere, vehiculelor pe sină si avioanelor, precum si calele vaselor, destinate transporturilor de bunuri, si containerelepentru transportul aerian, terestru sau naval;

            e) animale vii si/sau produse - orice animale vii si/sau produse cuprinse în lista prevăzută în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea  frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001, inclusiv orice alte produse neprevăzute în respectiva listă, la care controlul sanitar veterinar la frontieră se execută la solicitarea autoritătii vamale;

            f) controlul veterinar la frontieră - orice control fizic si/sau formalitate administrativă care se aplică transporturilor de animale vii, produse de origine animală si orice alte produse supuse controlului veterinar, pentru protectia sănătătii publice si a animalelor.

            Art. 4. - În cazul controlului efectuat la solicitarea autoritătilor vamale va fi încasat tariful corespunzător, iar controlul va fi înregistrat în documentele veterinare sub semnătura medicului veterinar care a efectuat inspectia si a personalului vamal care a solicitat controlul.

 

ANEXĂ*)

la norma sanitară veterinară

 

TARIFELE

 

            NOTĂ:

            a) Pentru transporturile care sosesc în acelasi mijloc de transport, având produse grupaj apartinând aceluiasi importator, se va taxa 900 mii lei/transport si suplimentar pentru fiecare tip de produs, corespunzător tabelului de mai sus.

            b) Pentru transporturile care au doi sau mai multi importatori se va taxa responsabilul de încărcătură cu 900 mii lei/transport si, individual, pentru mărfurile fiecărui importator.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de supraveghere

a produselor medicamentoase de uz uman

 

            Ministrul sănătătii si familiei,

            în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, si ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice nr. DB 9.129 din 1 august 2002,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia generală farmaceutică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si Agentia Natională a Medicamentului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 812/1999 pentru aprobarea Regulamentului activitătii de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman se abrogă.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 2 august 2002.

Nr. 580.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman

 

            Art. 1. - În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, Ministerul Sănătătii si Familiei controlează si supraveghează permanent fabricatia, controlul, testarea clinică si toxicologică, depozitarea, eliberarea si utilizarea produselor medicamentoase de uz uman.

            Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului controlează si supraveghează permanent fabricatia, controlul, testarea clinică si toxicologică a produselor medicamentoase.

            Art. 3. - Activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman este realizată de Inspectia Natională de Farmacie (INF), compusă din Serviciul de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si din Departamentul de inspectie farmaceutică din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului.

            Art. 4. - Activitatea de inspectie din cadrul Inspectiei Nationale de Farmacie este desfăsurată de către:

            a) farmacisti-inspectori ai Serviciului de inspectie farmaceutică, precum si alti farmacisti din Directia generală farmaceutică, desemnati pentru această activitate;

            b) farmacisti-inspectori si alti inspectori ai Departamentului de inspectie farmaceutică din cadrul

Agentiei Nationale a Medicamentului;

            c) farmacisti-inspectori din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si din unitătile teritoriale ale Agentiei Nationale a Medicamentului, care asigură împreună inspectia în teritoriu.

            Art. 5. - Atributiile Serviciului de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei sunt următoarele:

            a) efectuează inspectii împreună cu inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului (conform programului stabilit în comitetul director) în unitătile de fabricatie a produselor medicamentoase în vederea eliberării de către Ministerul Sănătătii si Familiei a autorizatiilor de functionare a acestora;

            b) efectuează inspectii în unitătile de distributie a produselor medicamentoase (depozite farmaceutice, farmacii, drogherii) în vederea eliberării de către Ministerul Sănătătii si Familiei a autorizatiilor de functionare a acestor unităti, precum si în vederea prelungirii valabilitătii acestora;

            c) efectuează inspectii în unitătile de distributie a produselor medicamentoase în scopul supravegherii respectării Regulilor de bună practică farmaceutică si a Regulilor de bună practică de distributie;

            d) efectuează prelevarea de probe din unitătile controlate si transmiterea lor la Agentia Natională a

Medicamentului în vederea verificării calitătii;

            e) efectuează alte inspectii în domeniul specific de activitate la solicitarea persoanelor juridice interesate sau a autoritătilor statului, precum si pentru rezolvarea unor sesizări si reclamatii;

            f) organizează si coordonează activitatea de formare si instruire a inspectorilor.

            Art. 6. - Atributiile Departamentului de inspectie farmaceutică din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului sunt următoarele:

            a) efectuează împreună cu inspectorii din Serviciul de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, la datele planificate de comitetul director, inspectii în unitătile de fabricatie a produselor medicamentoase în vederea eliberării de către Ministerul Sănătătii si Familiei a autorizatiei de functionare pentru aceste unităti;

            b) efectuează inspectii în vederea eliberării de către Agentia Natională a Medicamentului a certificatului de bună practică de fabricatie si a reînnoirii periodice a acestuia;

            c) efectuează inspectii privind respectarea Regulilor de bună practică de fabricatie în unitătile de fabricatie din tară, inclusiv în spitalele cu unităti proprii de fabricatie sau, când situatia o impune, în unităti de fabricatie din străinătate;

            d) efectuează inspectii în unitătile de fabricatie, înainte de eliberarea autorizatiei de punere pe piată de către Agentia Natională a Medicamentului, pentru produsele medicamentoase cu risc major la administrare;

            e) efectuează inspectii în vederea supravegherii respectării Regulilor de bună practică de laborator;

            f) efectuează inspectii în vederea supravegherii respectării Regulilor de bună practică în studiul clinic pentru studiile clinice aprobate de Agentia Natională a Medicamentului;

            g) elaborează împreună cu Serviciul de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei programul anual de efectuare a inspectiilor planificate în unitătile de fabricatie;

            h) întocmeste trimestrial situatia produselor medicamentoase necorespunzătoare si le prezintă în comitetul director spre analiză si pentru luarea eventualelor măsuri;

            i) investighează aspectele critice semnalate de inspectorii din Serviciul de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei;

            j) recoltează probe din unitătile de fabricatie, inclusiv cele ale spitatelor, conform sarcinilor stabilite de comitetul director prin programul la Raportul anual asupra activitătii de supraveghere a produselor medicamentoase;

            k) recoltează si alte probe, în conformitate cu prevederile lit. i) si ale art. 9 lit. f);

            l) impune măsuri administrative, cum sunt blocarea distributiei unei serii de fabricatie, precum si retragerea si/sau distrugerea unei serii de fabricatie sau, după caz, măsurile prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998;

            m) aplică sanctiunile pentru care este împuternicit prin art. 100 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002;

            n) participă la actiunile comune organizate de Conventia pentru recunoasterea reciprocă a inspectiilor, la care România este membru permanent;

            o) organizează si coordonează activitatea de formare si instruire a inspectorilor.

            Art. 7. - (1) Activitatea de supraveghere efectuată de către Inspectia Natională de Farmacie a produselor medicamentoase de uz uman este coordonată de un comitet director condus, în calitate de presedinte al acestuia, de către directorul general adjunct al Directiei generale farmaceutice.

            (2) Comitetul director este compus din:

            a) seful Serviciului de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Directiei generale farmaceutice;

            b) seful Departamentului de inspectie farmaceutică din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului;

            c) trei farmacisti-inspectori din cadrul Directiei generale farmaceutice si trei farmacisti-inspectori din Departamentul de inspectie farmaceutică din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului;

            d) un secretar desemnat de comitetul director din cadrul Directiei generale farmaceutice.

            (3) Nominalizarea membrilor comitetului director, a farmacistilor-inspectori, precum si a celorlalti inspectori se face prin ordin al Ministrului Sănătătii si Familiei.

            Art. 8. - (1) Comitetul director se întruneste lunar la data stabilită de presedintele acestuia sau ori de câte ori este necesar.

            (2) La sedintele comitetului director pot participa directorul Directiei generale farmaceutice si presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului.

            Art. 9. - Atributiile comitetului director sunt următoarele:

            a) asigură buna functionare a activitătii de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman;

            b) analizează activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase în perioada dintre două sedinte;

            c) stabileste măsuri si ia decizii privind coordonarea activitătii Serviciului de inspectie farmaceutică al Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si a Departamentului de inspectie farmaceutică din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului;

            d) solutionează contestatiile la deciziile inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale de Farmacie;

            e) elaborează si înaintează spre informare conducerii Ministerului Sănătătii si Familiei Raportul anual asupra activitătii de supraveghere a produselor medicamentoase;

            f) elaborează Programul anual cuprinzând principalele obiective ale activitătii de supraveghere a produselor medicamentoase si de prelevare a probelor si informează conducerea Ministerului Sănătătii si Familiei asupra acestuia.

            Art. 10. - Atributiile exercitate conform functiei de inspector sunt incompatibile cu desfăsurarea de activităti în domeniul supus inspectiei.

            Art. 11. - Inspectorii sunt autorizati, conform domeniilor de activitate precizate pentru fiecare la art. 57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, să verifice respectarea legislatiei farmaceutice în domeniul produselor medicamentoase de uz uman, inclusiv:

            - respectarea reglementărilor în vigoare privind preturile produselor medicamentoase;

            - modul în care se efectuează publicitatea pentru produsele medicamentoase.

            Art. 12. - Pentru rezolvarea unor situatii speciale din activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman se poate apela la experti din domeniile implicate sau la institutiile în care acestia functionează.

            Art. 13. - (1) Inspectia se finalizează cu un raport de inspectie.

            (2) Raportul de inspectie contine datele de identificare si de constatare referitoare la unitatea controlată, deficientele semnalate, propunerile si termenele de remediere a acestor deficiente si sanctiunile aplicate conform prevederilor legale.

            (3) Măsurile luate de inspectori pot fi contestate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data controlului, la Comitetul director al Inspectiei Nationale de Farmacie.

            (4) În cazul constatării unor fapte care, potrivit legii, sunt infractiuni, comitetul director sesizează organele de urmărire penală.

            Art. 14. - Inspectiile sunt de următoarele tipuri:

            a) inspectii pentru autorizarea de functionare;

            b) inspectii pentru eliberarea certificatului de bună practică de fabricatie;

            c) inspectii pentru eliberarea certificatului de bună practică de laborator;

            d) inspectii vizând respectarea regulilor de bună practică în domeniu;

            e) reinspectii de verificare a rezolvării unor actiuni corective impuse la o inspectie anterioară;

            f) alte inspectii.

            Art. 15. - Inspectiile privind autorizarea si reautorizarea de functionare a unitătilor de fabricatie sau de distributie a produselor medicamentoase de uz uman, precum si eliberarea certificatului de bună practică de fabricatie se efectuează la solicitarea persoanei juridice interesate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal

 

            Ministrul sănătătii si familiei,

            văzând Referatul Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB 9.214 din 6 august 2002,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 25 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Litera h) a punctului 8 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“h) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/aparat/tură 1 2”

2. Litera k) a punctului 8 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“k) terapie cu energii înalte număr de posturi/1 aparat/tură 3”

3. Litera b) a punctului 9 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“b) alte unităti sanitare cu paturi 8) număr de paturi/1 post 200-400 150-200”

4. La subsolul anexei nr. 1 se introduce nota 8) cu următorul cuprins:

8) În unitătile sanitare cu mai putin de 200 de paturi se normează câte 1 post de medic pe unitate si câte 1 post de asistent medical pe unitate.”

5. Litera f) a punctului 11 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“f) cabinete de planificare familială număr de locuitori/post4)10.000 10.000”

            6. Litera a) a punctului 1 de la capitolul B din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“a) spitale număr de paturi/1 post9) 80-120 30-50”

7. La subsolul anexei nr. 1 se introduce nota 9) cu următorul cuprins:

9) În unitătile sanitare cu mai putin de 50 de paturi se normează câte 1 post de medic si 1 post de asistent medical pe unitate.”

8. Punctul 3 de la capitolul B din anexa nr. 1 va aveaurmătorul cuprins:

“3. Profesor de cultură fizică medicală; de fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie 1 /tură -”

            9. Punctul 3 de la capitolul B din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“3. Profesor de cultură fizică medicală; de fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie 1 /tură -”

10. La capitolul II din anexa nr. 5 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

“3. Profesor de cultură fizică medicală; de fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie 1 /tură -”

11. La capitolul I din anexa nr. 7 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

“5. Brancardieri număr de posturi/ unitate 1 post/tură”

12. La capitolul II din anexa nr. 7 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

“5. Brancardieri număr de posturi/unitate 1 post/tură”

13. Anexa nr. 8 se completează cu capitolul C cu următorul cuprins:

“C. Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

 

Nr. crt.

Tipul asistentei medicale

Criteriul de normare

Numărul de posturi

1.

Proceduri fiziokinetoterapie

număr de

proceduri*)/1 post

15”

 

14. La capitolul III punctul 6 litera b) din anexa nr. 14, liniuta a 7-a va avea următorul cuprins:

 

“Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Confectionare, reparare si întretinere inventar

moale

 

- 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; la unitătile sanitare sub 125 paturi fizice se normează 1 post/unitate”

 

15. La capitolul III punctul 6 litera b) din anexa nr. 14, liniuta a 8-a va avea următorul cuprins:

 

“Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport

- 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; la unitătile sanitare sub 125 paturi fizice se normează 1 post/unitate”

 

 

16. La capitolul III punctul 6 litera c) din anexa nr. 14, prima liniută va avea următorul cuprins:

 

“Elemente de normare:

Criterii de normare:

- În blocuri alimentare care deservesc până la

500 paturi conventionale

- 1 post de muncitor/20 paturi conventionale”

 

 

Art. II. - Directia management, salarizare si structuri unităti sanitare din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 6 august 2002.

Nr. 589.