MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 628         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.356/2001. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor,  oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

850. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

 

868. - Hotărâre privind schimbul unor terenuri între Societatea Comercială “Neptun Olimp” - S.A. si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

887. - Hotărâre privind eliberarea domnului Rusu Banu Corneliu din functia de prefect al judetului Iasi

 

888. - Hotărâre privind numirea domnului Apostol Neculai în functia de prefect al judetului Iasi

 

889. - Hotărâre pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate  pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-90*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.356.


*) Anexele nr. 1-90 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

           

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. III din Ordonanta Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor si a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, referitoare la:

a) medierea în vederea angajării cetătenilor români în străinătate;

b) protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate;

c) controlul activitătii de ocupare a fortei de muncă în străinătate.”

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 21. - Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, execută lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unui contract si detasează propriii salariati în acest scop nu sunt considerati agenti de ocupare a fortei de muncă în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000.”

3. Capitolul II “Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă” se abrogă.

4. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

Conditii si modalităti

pentru desfăsurarea activitătii de mediere”

5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) În vederea efectuării activitătii de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate agentii de ocupare a fortei de muncă încheie, în formă scrisă, cu cetătenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere care vor cuprinde cel putin elementele si clauzele prevăzute în anexa nr. 1.”

6. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

‘‘(3) Pentru efectuarea activitătilor de mediere prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) agentii de ocupare a fortei de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere care să acopere costurile acestora.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă.

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 10. - Agentii de ocupare a fortei de muncă în străinătate nu vor percepe în afara tarifului prevăzut la art. 7 alin. (3) comisioane si nu vor pretinde garantii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.”

10. Articolul 11 se abrogă.

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 12. - (1) În vederea realizării controlului activitătii de mediere agentii de ocupare a fortei de muncă în străinătate au obligatia să detină si să prezinte, în original, contractul care contine oferte ferme de locuri de muncă, încheiat cu persoane juridice, persoane fizice sau cu organizatii patronale din străinătate, precum si următoarele documente, în original sau în copie, după caz:

A. documente referitoare la situatia firmei:

a) actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului, emis de Oficiul registrului comertului de pe lângă camera de comert si industrie judeteană, respectiv Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are sediul;

c) acte doveditoare din care să rezulte conditiile si modul în care se va desfăsura activitatea de mediere: spatiul, dotările si echipamentele utilizate, numărul, structura si calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere străini; organizarea unei  bănci de date cu privire la ofertele si solicitările de locuri de muncă, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificările si aptitudinile solicitantilor aflati în evidentă;

d) dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;

B. documente ale cetătenilor români trimisi să lucreze în străinătate:

a) actul de identitate;

b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;

c) carnetul de muncă, din care să rezulte că i-a încetat activitatea în tară, în conditiile legii;

d) actele de calificare;

e) certificatul de sănătate;

f) contractul de mediere;

g) contractul individual de muncă, în limba română;

h) certificatul de cazier judiciar;

i) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdictia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la liberă circulatie în afara granitelor tării.

(2) Agentii de ocupare a fortei de muncă au obligatia să păstreze o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncă ale cetătenilor români în străinătate documentele prevăzute la alin. (1) lit. B.”

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 13. - Agentii de ocupare a fortei de muncă sunt obligati să transmită trimestrial Inspectiei Muncii, până la sfârsitul lunii următoare trimestrului încheiat, Situatia privind persoanele mediate si angajate în străinătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.”

13. Capitolul IV “Suspendarea sau retragerea acreditării” se abrogă.

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 16. - (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, cetătenii români care lucrează în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori din străinătate vor beneficia de măsurile de protectie socială prevăzute de lege, dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru somaj si la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul public de pensii si alte drepturi de  asigurări sociale, precum si al asigurărilor pentru somaj cetătenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la institutiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:

a) la casa teritorială de pensii, Contractul de asigurare în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, Contractul de asigurare pentru somaj.

(3) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate cetătenii români care lucrează în străinătate se pot asigura, în conditiile legii, la casele teritoriale de sănătate în a căror rază teritorială îsi au domiciliul.”

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 18. - În aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, Inspectia Muncii desfăsoară în principal următoarele activităti:

a) verifică îndeplinirea de către agentii de ocupare a fortei de muncă a conditiilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;

b) tine evidenta agentilor de ocupare a fortei de muncă;

c) verifică contractele care contin oferte ferme de locuri de muncă, precum si contractele individuale de muncă încheiate de angajatorii din străinătate cu cetăteni români, în vederea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;

d) verifică contractele de mediere prevăzute la art. 7 alin. (2);

e) constată situatiile de încălcare a prevederilor legale si pe baza acestora ia măsurile corespunzătoare.”

16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 20. - Contractele agentilor economici care au primit avizul să plaseze fortă de muncă pe teritoriul Statului Israel, precum si contractele individuale de muncă ale cetătenilor români cu acesti angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în continuare în conditiile în care au fost încheiate.”

17. Articolul 21 se abrogă.

Art. II. - Anexele nr. 1, 4 si 5 se abrogă, iar anexele nr. 2 si 3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre, devenind anexele nr. 1 si 2 la normele metodologice.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 850.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CONTRACT DE MEDIERE

nr. .................. din ...........................

 

I. Părtile contractante

Societatea Comercială ..........................................................., denumită în continuare furnizor, cu sediul în .................................................................., înregistrată la Oficiul registrului comertului  (adresa completă) sub nr. .........................., cod fiscal ......................., reprezentată prin domnul/doamna ........................................, având functia de ................................., si.............................................................................................. (numele si prenumele solicitantului), denumit/denumită în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ..................., cod numeric personal ....................................., de  profesie........................................, domiciliat/domiciliată în .......................................................................... (adresa completă),

au convenit următoarele:

II. Obiectul contractului de mediere

1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la ...................................................... (denumirea angajatorului din străinătate) din ............................................................ (tara)

2. Îndeplinirea tuturor formalitătilor pentru încheierea contractului individual de muncă.

3. Îndeplinirea formalitătilor privind deplasarea la locul de muncă.

4. Alte prestatii .......................................................................................................................... .

III. Durata contractului de mediere

Durata contractului de mediere este de .................................................... de la data încheierii.

IV. Obligatiile părtilor

1. Obligatiile furnizorului:

a) să ofere un loc de muncă în concordantă cu pregătirea, aptitudinile si interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;

b) să prezinte beneficiarului informatii si precizări cu privire la cerintele locului de muncă si la conditiile în care poate avea loc angajarea;

c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;

d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;

e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;

f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă si în limba română;

g) să asigure confidentialitatea datelor personale;

h) să efectueze demersurile si formalitătile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obtinerea, după caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea conditiilor de transport etc.);

i) să restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renuntă la mediere;

j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.

2. Obligatiile beneficiarului:

a) să prezinte toate documentele si să furnizeze toate informatiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;

b) să participe la actiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;

c) să anunte furnizorul în cazul renuntării la serviciile de mediere ale acestuia;

d) să achite taxele legale si costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;

e) să respecte obligatiile prevăzute în contractul individual de muncă.

V. Tariful serviciilor de mediere

1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de .......................................................... (în cifre si în litere) lei  si se achită la data încheierii contractului de mediere.

2. Furnizorul se obligă să restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situatii:

a) ......%, dacă nu găseste un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;

b) .....%, dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifică renuntarea la mediere.

VI. Modificarea si completarea contractului de mediere

Modificarea si completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul

de vointă al părtilor, prin act aditional la contract, încheiat în formă scrisă.

VII. Încetarea contractului de mediere

Prezentul contract de mediere încetează:

a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu exceptia clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) si pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual de muncă;

b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;

c) prin acordul de vointă al părtilor;

d) dacă beneficiarul refuză... oferte de locuri de muncă în străinătate;

e) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părti nu îsi respectă obligatiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părtii în culpă să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ........ zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere si poate solicita despăgubiri, potrivit legii.

VIII. Litigii

În caz de litigiu părtile vor încerca solutionarea în mod amiabil a acestuia.

În cazul în care nu se reuseste solutionarea în mod amiabil a litigiului, părtile convin ca acesta să fie solutionat de instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

IX. Dispozitii finale

Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părti.

Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în două exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.

 

Furnizor,

.......................

Beneficiar,

...........................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Societatea Comercială ...............................

Sediul ..........................................................

Telefon .......................................................

 

SITUATIA

privind persoanele mediate si angajate în străinătate în trimestrul ...............................

 

I. Numărul solicitantilor de locuri de muncă în străinătate cuprinsi în banca de date ...............

II. Numărul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere ........................................

III. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii ..............................................., din care: ...................................... bărbati si ........................... femei

IV. Structura persoanelor angajate în străinătate:

1. Pe ocupatii si pe tări

 

Ocupatia

Numărul de persoane

din care, pe tări:

 

2. Pe ocupatii si pe grupe de vârstă din care:

Ocupatia

Numărul

din care:

sub 25 de ani

între 29-30 de ani

între 39-40

între

49-50

între

50-55

peste 55 de ani

 

V. Numărul salariatilor din Societatea Comercială ...................................................................... trimisi să lucreze pe baza actului aditional la contractul individual de muncă:

- tara ....................................................., numărul persoanelor .......................................

VI. Numărul total de persoane aflate la lucru în străinătate ....................................................... VII. Numărul persoanelor care au părăsit locul de muncă înainte de expirarea contractului

individual de muncă .....................................................

VIII. Cazuri de accidente de muncă si decese (nominal).

 

Conducătorul societătii comerciale,

......................................................

(semnătura si stampila)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul unor terenuri între Societatea Comercială “Neptun Olimp” - S.A. si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (2) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenurilor în suprafată totală de 15.215,78 m2, identificate “Neptun Olimp” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea terenurilor în suprafată totală de 5.975,72 m2, prevăzute la pozitiile nr. 3 si 4 din anexa nr. 2, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în vederea efectuării schimbului de terenuri.

(2) În schimbul terenurilor prevăzute la art. 1 se aprobă transmiterea terenurilor în suprafată totală de 15.215,78 m2, identificate potrivit anexei nr. 2, din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun Olimp” - S.A.

Art. 3. - Terenurile prevăzute la art. 1 si 2 formează obiectul schimbului în functie de valoarea contabilă a acestora, în conditiile legii.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 868.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun Olimp” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Nr.

crt.

Pozitia terenului

Suprafata m2

Valoarea contabilă

- lei -

1.

Teren limitrof Hotel Neptun - Vila Părul

4.911,00

189.810.150

2.

Teren limitrof Vila Visinul - Vila Ciresul

443,75

17.150.938

3.

Teren limitrof Vila Visinul - Vila Piersicul

1.181,46

45.663.429

4.

Teren limitrof Vila Alunul

1.614,72

62.408.928

5.

Teren limitrof Vila Mesteacănul

2.761,67

106.738.545

6.

Teren limitrof Vila Pinul

1.318,68

50.966.982

7.

Teren limitrof Vila Stejaru

1.128,50

43.616.525

8.

Teren limitrof Vila Plopul - Vila Stejarul

1.856,00

71.734.400

TOTAL:

15.215,78

588.089.897

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se transmit din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului, precum si a terenurilor care se transmit din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun Olimp” - S.A.

 

Nr.

crt.

Pozitia terenului

Suprafata m2

Valoarea contabilă

- lei -

1.

Teren limitrof Hotel Dacia

3.771,71

145.776.592

2.

Teren de tenis Dacia

2.988,47

115.504.365

3.

Teren limitrof Hotel Doina*)

5.365,72

207.385.078

4.

Teren limitrof Policlinica Doina**)

610,00

23.576.500

5.

Teren limitrof Braseria Turist

1.682,06

65.011.619

6.

Teren limitrof Minigolf Arad

190,90

7.378.285

7.

Teren limitrof teren de tenis

606,92

23.457.458

TOTAL:

15.215,78

588.089.897

 


*) Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice conform art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului - 120.964.

**) Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice conform art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului - 121.256.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Rusu Banu Corneliu din functia de prefect al judetului Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Rusu Banu Corneliu se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Iasi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 887.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Apostol Neculai în functia de prefect al judetului Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Apostol Neculai se numeste în functia de prefect al judetului Iasi.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 888.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Sumele neutilizate de Secretariatul General al Guvernului si nerestituite la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, conform prevederilor alin. (1), rămân la dispozitia acestuia, urmând să fie utilizate, pe structura de cheltuieli aprobată potrivit art. 6 alin. (1), pentru finantarea cheltuielilor de functionare ale Departamentului de Politici Economice si Departamentului de Politici Sociale, structuri organizatorice înfiintate în anul 2002 în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 889.