MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 609          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 16 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonantă privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 

447. - Hotărâre privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

 

834. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

 

838. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a orasului Târgu Lăpus si în administrarea Consiliului Local al Orasului Târgu Lăpus, judetul Maramures, pentru Parohia Greco-Catolică “Buna Vestire”

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

78. - Decizie privind protectia minorilor în cadrul serviciilor de programe

 

79. - Decizie privind cedarea licentei de emisie pentru comunicatie audiovizuală pe cale radioelectrică

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

           

Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste norme minime aplicabile în cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea pe o cursă aeriană regulată suprarezervată, pentru care acestia au bilet valabil si

rezervare confirmată, care se efectuează de la un aeroport amplasat pe teritoriul României, indiferent de nationalitatea transportatorului aerian, cetătenia pasagerului si punctul de destinatie al cursei.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante:

a) refuzul îmbarcării înseamnă refuzul acceptării pasagerilor pe o cursă, desi acestia au bilet valabil, au confirmată rezervarea pe acea cursă si s-au prezentat pentru formalitătile de îmbarcare în timpul necesar si precizat;

ordonantă b) rezervare confirmată înseamnă că biletul vândut de transportatorul aerian sau de agentul său autorizat cuprinde precizarea numărului, datei si orei cursei, precum si notatia .OK” sau orice altă mentiune în spatiul respectiv de pe bilet, care semnifică înregistrarea si confirmarea expresă de către transportatorul aerian a rezervării;

c) cursă regulată înseamnă o cursă care prezintă, în mod cumulativ, următoarele caracteristici: este efectuată contra plată, cu o aeronavă pentru transport de pasageri sau de pasageri si cargo si/sau postă, de o asemenea manieră încât pentru fiecare cursă locurile disponibile sunt puse la dispozitie publicului fie direct de transportator, fie de agentii autorizati ai acestuia si este operată pentru a deservi traficul între două sau mai multe puncte fie conform unui orar publicat, fie prin zboruri efectuate cu o asemenea regularitate încât se constituie într-o succesiune sistematică, identificabilă ca atare;

d) cursă suprarezervată înseamnă o cursă pe care numărul de pasageri care au rezervarea confirmată si se prezintă pentru formalitătile de îmbarcare în timpul necesar si precizat depăseste numărul de locuri disponibile pe acea cursă;

e) voluntar înseamnă o persoană care are bilet valabil, are rezervare confirmată, s-a prezentat pentru formalitătile de îmbarcare în timpul necesar si precizat si răspunde afirmativ la solicitarea transportatorului aerian adresată pasagerilor de a renunta la rezervările lor confirmate, în schimbul unor compensatii;

f) destinatie finală înseamnă destinatia mentionată pe biletul de transport aerian prezentat la ghiseul de verificare a biletelor si eliberare a tichetelor de îmbarcare, denumit în continuare ghiseu de check-in, sau, în cazul curselor succesive, pe ultimul cupon de zbor al biletului. Cursele de conexiune care se pot efectua fără dificultăti, desi s-a cauzat o întârziere prin refuzul îmbarcării unor pasageri, nu sunt luate în considerare.

Art. 3. - (1) Transportatorul aerian este obligat să stabilească regulile pe care le va aplica la îmbarcare, în eventualitatea unei curse suprarezervate. El va înregistra la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei aceste reguli, precum si orice schimbări aduse ulterior acestora. Regulile vor putea fi puse la dispozitie autoritătilor aeronautice ale altor state, la cerere. Regulile si orice schimbări ulterioare aduse acestora se vor aplica în termen de 30 de zile de la data înregistrării la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Regulile prevăzute la alin. (1) vor fi puse la dispozitie publicului la agentiile si la ghiseele de check-in ale transportatorului aerian.

(3) Regulile prevăzute la alin. (1) vor include posibilitatea solicitării unor voluntari care să accepte să nu fie îmbarcati.

(4) În orice conditii, la îmbarcare transportatorul aerian este obligat să tină seama de interesele anumitor categorii de pasageri care trebuie transportati cu prioritate din motive legitime, cum ar fi persoanele cu handicap si minorii neînsotiti.

Art. 4. - (1) În eventualitatea unui refuz al îmbarcării pasagerul va avea de ales între:

a) restituirea imediată, fără penalizări, a costului biletului pentru partea de călătorie neefectuată; sau

b) asigurarea transportului până la destinatia finală, cu prima ocazie; sau

c) asigurarea transportului până la destinatia finală la o dată ulterioară, convenabilă pasagerului.

(2) Indiferent de alegerea făcută de pasager în conformitate cu prevederile alin. (1), imediat după ce îmbarcarea a fost refuzată transportatorul aerian va plăti o compensatie minimă, cu luarea în considerare si a prevederilor alin. (3)

si (4), în valoare de:

a) 150 euro pentru curse de până la 3.500 km;

b) 300 euro pentru curse de peste 3.500 km, în functie de destinatia finală a pasagerului.

(3) În cazul în care transportatorul aerian oferă rerutarea până la destinatia finală pe o cursă alternativă, a cărei oră de sosire nu depăseste ora de sosire programată a cursei rezervate initial cu mai mult de două ore pentru cursele de până la 3.500 km si cu mai mult de patru ore pentru cursele de peste 3.500 km, compensatia prevăzută la alin. (2) poate fi redusă cu 50%.

(4) Nivelul compensatiei nu trebuie să depăsească pretul biletului de transport până la destinatia finală.

(5) Compensatia va fi achitată în numerar sau, de comun acord cu pasagerul, în bonuri de călătorie (vouchere) si/sau alte servicii.

(6) Dacă pe o cursă suprarezervată un pasager este de acord să fie plasat într-o clasă inferioară celei pentru care s-a plătit biletul, acesta va fi îndreptătit la rambursarea diferentei de pret.

(7) Distantele prevăzute la alin. (2) si (3) se vor determina prin metoda distantei ortodromice - distanta dintre punctul de plecare si cel de sosire ale unui traiect de pe suprafata pământului, măsurată pe arcul mic din cercul mare determinat de planul secant care trece prin cele două puncte si centrul pământului.

Art. 5. - (1) În eventualitatea refuzului îmbarcării pe o cursă vândută în cadrul unui pachet turistic transportatorul aerian va fi obligat să compenseze operatorul turistic care a încheiat un contract cu pasagerul si care este răspunzător fată de acesta pentru executarea adecvată a contractului aferent pachetului turistic, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Operatorul turistic este obligat să plătească pasagerului suma compensatorie ce i-a revenit conform prevederilor alin. (1).

Art. 6. - (1) Separat de suma compensatorie minimă prevăzută la art. 4, transportatorul aerian va oferi gratuit pasagerilor cărora li s-a refuzat îmbarcarea:

a) posibilitatea efectuării unei convorbiri telefonice si/sau a transmiterii unui mesaj telex/fax către punctul de destinatie;

b) mâncare si băuturi răcoritoare, tinând seama de timpul de asteptare;

c) cazare la hotel în cazurile în care este necesară sederea pe timpul uneia sau mai multor nopti.

(2) Când un oras sau o regiune este deservită de mai multe aeroporturi, iar un transportator aerian oferă unui pasager căruia i s-a refuzat îmbarcarea o cursă spre un alt aeroport decât cel de destinatie pentru care pasagerul a făcut rezervarea, costurile deplasării între aeroporturile alternative sau spre o destinatie alternativă apropiată, convenită cu pasagerul, vor fi suportate de transportatorul aerian.

Art. 7. - Transportatorul aerian nu va fi obligat să plătească compensatii pentru refuzul îmbarcării în cazul în care pasagerul călătoreste gratuit sau cu bilete cu tarife reduse, care nu sunt disponibile direct sau indirect publicului.

Art. 8. - Transportatorul aerian va pune la dispozitie fiecărui pasager căruia i s-a refuzat îmbarcarea un formular care să contină regulile compensatiei pentru refuzul îmbarcării, prevăzute în prezenta ordonantă.

Art. 9. - (1) Prezenta ordonantă nu aduce atingere în nici un fel dreptului pasagerului de a solicita alte despăgubiri pe cale judecătorească.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică voluntarilor definiti la art. 2 lit. e), care au acceptat compensatia oferită si au renuntat la îmbarcare.

Art. 10. - Prezenta intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ioan Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 52.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-100*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 447.


*) Anexele nr. 1-100 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Oradea, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 834.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării pentru Universitatea din Oradea

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridical de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 5, judetul Bihor

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

Suprafata construită = 2.311,52 m2

Suprafata desfăsurată = 2.311,52 m2 Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 4,3565 ha

Municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 30, judetul Bihor

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Oradea

Suprafata construită = 2.313 m2

Suprafata desfăsurată = 5.157 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 1,2386 ha

 

Imobilul 2.311 din municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 5, este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finantelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. MFP 106.721.

Imobilul 425 - partial, din municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 30, este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finantelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. MFP 106.714.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică

a orasului Târgu Lăpus si în administrarea Consiliului Local al Orasului Târgu Lăpus, judetul Maramures, pentru Parohia Greco-Catolică “Buna Vestire”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului Cinematograful “Arta”, compus din constructie si terenul aferent, situat în orasul Târgu Lăpus, Piata Eroilor nr. 24, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei, prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” Bucuresti, în proprietatea publică a orasului Târgu Lăpus si în administrarea Consiliului Local al Orasului Târgu Lăpus, judetul Maramures, pentru Parohia Greco-Catolică “Buna Vestire” din orasul Târgu Lăpus, judetul Maramures.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Centrului National al Cinematografiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Orasului Târgu Lăpus se majorează, în mod corespunzător, cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 838.

 

ANEXĂ


DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului compus din constructie si terenul aferent, care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a orasului Târgu Lăpus si în administrarea Consiliului Local al Orasului Târgu Lăpus, judetul Maramures, pentru Parohia Greco-Catolică “Buna Vestire”

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridical de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de

identificare atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Orasul Târgu Lăpus, Piata Eroilor nr. 24, judetul Maramures

Centrul National al Cinematografiei, prin Regia Autonomă

a Distributiei si

Exploatării Filmelor

“România-Film”

Bucuresti

Consiliul Local al Orasului Târgu Lăpus, pentru Parohia Greco-Catolică “Buna Vestire”

Suprafata construită = 365 m2

Suprafata desfăsurată = 365 m2

Suprafata terenului aferent = 365 m2

100.982

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind protectia minorilor în cadrul serviciilor de programe

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând seama de nevoia de protectie si îngrijire specială a copilului, generată de lipsa sa de maturitate fizică si intelectuală, precum si de discernământul redus al acestuia,

interesati în cel mai înalt grad de cresterea si educatia copilului în spiritul valorilor si idealurilor democratice, proclamate de Carta Natiunilor Unite si de Conventia Europeană a Drepturilor Omului,

constienti de necesitatea pregătirii sale pentru o integrare armonioasă în viata socială,

tinând seama, în mod corespunzător, de importanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecărui popor în protectia si dezvoltarea armonioasă a copilului,
constienti de necesitatea respectării drepturilor copilului, de faptul că în toate deciziile care îi privesc pe copii interesele superioare ale acestora trebuie luate în considerare cu prioritate,

având în vedere obligatiile ce revin Consiliului National al Audiovizualului în asigurarea protectiei minorilor, dar si faptul că afectarea dezvoltării fizice, mentale sau morale a minorilor este o problemă de interes public,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e) si ale art. 17 alin. (1) lit. d), coroborate cu dispozitiile art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

Protectia drepturilor minorului

 

Art. 1. - În sensul prezentei decizii, prin minor se întelege persoana fizică având vârsta de până la 18 ani.

Art. 2. - Este interzisă prezentarea în programele de stiri, emisiuni de dezbateri si reportaje audiovizuale a minorilor în vârstă de până la 14 ani, în situatia în care acestia sunt acuzati de comiterea unei infractiuni ori sunt victimele infractiunilor, cu exceptia răpirii, sau au fost supusi abuzurilor fizice, psihice ori sexuale.

Art. 3. - Sunt interzise mărturiile sau relatările audiovizuale ale minorilor în vârstă de până la 14 ani, care au asistat la evenimente dramatice petrecute în comunitate sau în familie ori la comiterea unor infractiuni.

Art. 4. - Este interzisă prezentarea în cadrul unui program audiovizual a minorilor sub 14 ani în reconstituirea unor evenimente dramatice, în special a celor petrecute în familie, sau în reconstituirea unor infractiuni.

Art. 5. - (1) Minorii cu vârste între 14 si 16 ani, acuzati de comiterea unei infractiuni, victime ale infractiunilor sau abuzati fizic, psihic ori sexual, pot participa sau pot fi prezentati în programele de stiri, emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) existenta prealabilă a consimtământului lor;

b) existenta prealabilă a consimtământului părintilor sau

al reprezentantilor legali, în formă scrisă;

c) asistarea pe parcursul transmisiei sau înregistrării de către un părinte ori de către reprezentantul legal, respectiv de avocat, în cazul cercetării penale sau al arestării;

d) eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lor în cazurile în care minorii sunt victimele unor infractiuni sau ale abuzurilor fizice, psihice ori sexuale.

(2) În cazul minorilor cu vârste între 16 si 18 ani, acuzati de comiterea unei infractiuni, sunt necesare acordul în scris al acestora si asistarea de către avocat, în situatia în care sunt cercetati penal, retinuti sau arestati.

(3) În cazul minorilor cu vârste între 16 si 18 ani, care sunt victime ori martori la comiterea unor infractiuni sau care au fost abuzati fizic, psihic ori sexual, sunt necesare:

a) acordul scris al acestora;

b) la solicitarea minorilor, eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lor.

Art. 6. - Este interzisă, în cadrul programelor de stiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini care redau:

a) minori decedati ca urmare a infractiunii de omor, a unui accident auto, a unui accident casnic, minori care s-au sinucis;

b) minori care au decedat în spital;

c) minori în vârstă de până la 14 ani, aflati în una dintre următoarele situatii:

- internati în spital pentru interventii chirurgicale dificile;

- bolnavi de SIDA;

- bolnavi incurabili;

d) fac exceptie de la prevederile lit. c) interventiile chirurgicale cu caracter de exceptie sau în premieră, apelurile umanitare, campaniile cu scop caritabil;

e) minori în vârstă de până la 16 ani, acuzati sau retinuti pentru practicarea prostitutiei;

f) minori în vârstă de până la 16 ani, aflati sub influenta drogurilor sau a băuturilor alcoolice.

Art. 7. - Este interzisă difuzarea de emisiuni al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorelor în vârstă de până la 16 ani sau expunerea acestora în ipostaze nepotrivite vârstei.

Art. 8. - Este interzisă difuzarea emisiunilor în care minorii sunt folositi de către părinti, rude, reprezentanti legali sau avocati în scopul de a obtine avantaje personale sau de a influenta actul de justitie.

Art. 9. - Interviurile luate minorilor sub 16 ani trebuie făcute cu grijă, astfel încât să nu fie chestionati pentru a li se smulge păreri asupra problemelor intime de familie sau pentru a li se cere opinii în probleme care depăsesc puterea lor de judecată.

Art. 10. - Radiodifuzorii au obligatia de a lua toate măsurile, astfel încât minorii implicati, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expusi nici unui risc fizic, psihic sau moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.

Art. 11. - Respectarea prezumtiei de nevinovătie este obligatorie.

Art. 12. - Este interzisă orice referire peiorativă sau discriminatorie referitoare la originea etnică, nationalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor.

 

Serviciile de programe si protectia minorilor

 

Art. 13. - Productiile care nu sunt adecvate minorilor nu vor fi transmise în intervalul orar 6şş-22şş.

Art. 14. - Toti radiodifuzorii au obligatia să pună la dispozitie publicului informatii suficiente, orare de difuzare exacte, recomandări si avertizări acustice si vizuale, pentru a permite părintilor sau reprezentantilor legali ai minorilor să facă alegerea potrivită, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie ori numai de către minori să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora;

aceleasi obligatii sunt valabile si pentru serviciile de programe destinate exclusiv publicului din România, retransmise de distribuitorii de servicii.

Art. 15. - Sunt interzise în cadrul emisiunilor destinate minorilor fumatul si consumul băuturilor alcoolice, trivialitătile, limbajul vulgar, aluziile sexuale, ridiculizarea defectelor fizice si a handicapurilor.

Art. 16. - Sunt interzise, în intervalul orar 6şş-22şş, anunturile promotionale pentru programe care includ scene de violentă, sex, limbaj vulgar sau alte elemente care pot afecta minorii.

Art. 17. - Este interzisă prezentarea în detaliu, în programele de stiri, dezbateri sau reportaje audiovizuale, a mijloacelor si a metodelor de sinucidere.

Art. 18. - În cadrul tuturor serviciilor de programe difuzate în clar sau codat, lungmetrajele cinematografice, filmele concepute pentru televiziune si orice alte productii audiovizuale care pot aduce prejudicii minorilor se difuzează, pe toată durata lor, cu un semn de avertizare situat în zona din dreapta-jos a ecranului.

Art. 19. - Criteriile în conformitate cu care se apreciază productiile difuzate în serviciile de programe au drept scop stabilirea unor restrictii în programarea difuzării lor si totodată atentionarea publicului asupra efectului pe care productiile respective îl pot avea asupra minorilor.

Art. 20. - Categoriile în care se încadrează productiile sunt următoarele:

a) productii accesibile tuturor categoriilor de public, care se transmit fără restrictii si fără semne de avertizare;

b) productii care pot fi vizionate de minorii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părintilor (violentă moderată, limbaj sau expresii vulgare, nuditate nonsexuală, comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi usor imitate de copii, consumul de alcool si fumatul, prezentate ca activităti plăcute, uzul de arme albe si de arme de foc);

c) productii interzise minorilor sub 12 ani (violentă cu intensitate si durată medie, scene cu implicatii sexuale, scene de conflict în familie, acompaniate sau nu de violente fizice ori de amenintări care pot provoca frică si sentimente de insecuritate, consum de alcool sau de droguri fără evidentierea consecintelor nefaste ale acestuia, comportamente si atitudini antisociale ce pot fi imitate cu usurintă, scene de cruzime fată de oameni sau de animale, uzul nejustificat de arme de foc, scene care sugerează violul, scene de sinucidere sau de spânzurare, dialoguri cu subiect sexual);

d) productii interzise minorilor sub 16 ani (violenta fizică sau psihică repetată, nuditate integrală, simularea actului sexual, detalii privind tehnicile criminale, divertismentul pe teme sexuale sau în care se foloseste limbajul violent ori excesiv de trivial, în special cu conotatii sexuale, filme horror sau cu un continut substantial de cruzime ori de sadism, uzul excesiv de arme, consum ostentativ si repetat de alcool si droguri, emisiuni de divertisment pe teme de sex, scene de viol, filme erotice);

e) productii interzise minorilor sub 18 ani (filme si emisiuni pornografice, care prezintă explicit actul sexual, modalitătile de satisfacere a dorintelor sexuale, violenta care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, filmele, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii si tările membre ale Uniunii Europene sunt interzise publicului sub 18 ani).

Art. 21. - Productiile prevăzute la art. 20 lit. b) nu vor fi difuzate înainte si imediat după emisiuni destinate copiilor si vor fi însotite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, majusculele AP (acord parental) de culoare albă pe fond rosu.

Art. 22. - Productiile prevăzute la art. 20 lit. c) se difuzează numai după ora 20şş si vor fi însotite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 12 de culoare albă pe fond rosu.

Art. 23. - (1) Productiile prevăzute la art. 20 lit. d) se difuzează numai după ora 22şş si vor fi însotite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 16 de culoare albă pe fond rosu.

(2) Filmele erotice vor fi difuzate numai după miezul noptii si vor fi însotite de acelasi semn de avertizare.

Art. 24. - (1) Productiile prevăzute la art. 20 lit. e) se difuzează astfel:

a) filmele, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii si în tările membre ale Uniunii Europene sunt interzise publicului sub 18 ani, pot fi difuzate în cadrul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflati în jurisdictia României în intervalul orar 0şş-5şş;

b) filmele si emisiunile cu caracter pornografic, productiile canalelor cu tematică exclusiv sexuală nu vor fi difuzate sau retransmise de radiodifuzorii aflati în jurisdictia României;

c) productiile mentionate la lit. b) pot face parte din serviciile de programe codate oferite de distribuitorii de servicii în pachete optionale, numai în intervalul orar 0şş-5şş;

d) productiile prevăzute la lit. a) si b) vor fi difuzate sau retransmise însotite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 18 de culoare albă pe fond rosu.

Art. 25. - Difuzarea anunturilor promotionale pentru productiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), d) si la art. 24 lit. a) va contine semnul de avertizare corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 17.

Art. 26. - (1) Publicitatea pentru convorbirile telefonice erotice se difuzează numai între orele 0şş-5şş.

(2) Publicitatea directă sau indirectă la publicatii erotice se difuzează numai în intervalul orar 22şş-5şş.

Art. 27. - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a informa sonor si vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la continutul productiei sau al emisiunii a cărei vizionare este restrictionată.

(2) Durata anuntului prevăzut la alin. (1) nu va fi mai mică de 10 secunde.

(3) Radiodifuzorii au obligatia de a promova sonor si vizual noul sistem de restrictionare, astfel încât acesta să devină cunoscut publicului.

(4) Radiodifuzorii au obligatia să solicite ca publicarea programelor de radio si de televiziune să fie însotită de marcajele prevăzute în prezenta decizie.

 

Programele de stiri si protectia minorilor

 

Art. 28. - (1) Programele de stiri si de actualităti se supun cerintelor de protectie a minorilor si vizionării în familie, ceea ce nu restrânge gama subiectelor abordate si nici nu implică neprezentarea anumitor evenimente înainte de ora 22şş.

(2) Sunt obligatorii avertizarea publicului în cazul difuzării unor scene de violentă si o atentie maximă în ceea ce priveste repetarea si frecventa acestora.

(3) Este interzisă prezentarea de materiale care incită la comiterea de infractiuni grave.

(4) Secventele care prezintă executii, oameni ucisi sau voluntari ai mortii, indiferent de motivatia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate si în conformitate cu deontologia jurnalistică.

 

Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) se sanctionează în conformitate cu dispozitiile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 504/2002.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor celorlalte articole se vor aplica dispozitiile art. 91 din Legea nr. 504/2002.

Art. 30. - Dispozitiile art. 20-25 se aplică în termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen până la care se păstrează sistemul de marcaj prevăzut în Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 47/2000 privind restrictii si avertizări în scopul protectiei minorilor.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 47/2000 privind restrictii si avertizări în scopul protectiei minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 2 mai 2000.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 8 august 2002.

Nr. 78.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind cedarea licentei de emisie pentru comunicatie audiovizuală pe cale radioelectrică

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând seama de obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a asigura libera concurentă în domeniul audiovizualului,

constienti de faptul că serviciile de programe audiovizuale au o importantă dimensiune economică, înscriindu-se astfel în legea cererii si a ofertei,

convinsi că dreptul la informare trebuie asigurat permanent si că industria audiovizuală trebuie protejată, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. a)-d), art. 17 alin. (1) lit. d) si ale art. 56 alin. (1) coroborat cu art. 97 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

Art. 1. - Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuală pe cale radioelectrică, acordate în baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea, în conditiile legii, până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.

Art. 2. - Licenta de emisie pentru comunicatie audiovizuală pe cale radioelectrică, acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 48/1992, poate fi cedată către un tert numai cu acordul Consiliului National al Audiovizualului si cu asumarea de către noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din licentă.

Art. 3. - În scopul obtinerii acordului Consiliului National al Audiovizualului prevăzut la art. 1, solicitantii vor depune la registratura acestuia următoarele documente:

a) cererea titularului de a înstrăina licenta de emisie, însotită de următoarele documente în copie autentificată:

- licenta de emisie eliberată de Consiliul National al Audiovizualului;

- decizia de autorizare eliberată de Consiliul National al Audiovizualului;

- hotărârea adunării generale a actionarilor privind cedarea licentei (în cazul societătilor pe actiuni);

b) cererea persoanei care doreste să preia licenta de emisie, însotită de următoarele documente în copie autentificată:

- încheierea judecătorului delegat pe lângă Oficiul registrului comertului sau, după caz, hotărârea judecătorească de înfiintare a societătii;

- certificatul de înregistrare a societătii;

- actul constitutiv al societătii având înscris obiectul de activitate solicitat;

- declaratia notarială prin care se precizează, pentru fiecare asociat sau actionar al societătii, din ce alte societăti din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si procentul de participare la capitalul social al altor societăti de comunicatie audiovizuală; prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă persoana juridică (societatea care solicită preluarea licentei) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

- structura de capital si actionarii/asociatii;

- declaratie autentificată prin care persoana care doreste să preia licenta de emisie îsi asumă toate obligatiile decurgând din licentă;

- cazierele judiciare ale persoanelor fizice care detin o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercială cesionară si, dacă este cazul, în societatea care controlează societatea cesionară.

Art. 4. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului va fi emisă în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 5. - În cazul acordului Consiliul National al Audiovizualului va efectua, în licentă si în decizia de autorizare, modificările impuse de cedarea licentei, după depunerea contractului de înstrăinare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 8 august 2002.

Nr. 79.