MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 606         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

823. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Muncă în Străinătate

 

824. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale

 

825. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice în anul 2002 a unor credite externe în valoare de 115 milioane dolari S.U.A., echivalent dolari canadieni si euro, necesare pentru continuarea lucrărilor la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă

 

828. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

 

830. - Hotărâre privind regimul deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare

 

831. - Hotărâre privind completarea măsurilor pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul băuturilor alcoolice si al produselor din tutun

 

832. - Hotărâre privind aprobarea dotării Corului National de Cameră “Madrigal” cu două autovehicule necesare activitătii specifice

 

833. - Hotărâre privind aprobarea unui împrumut fără dobândă din disponibilitătile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea de goluri temporare de casă ale bugetelor unor consilii locale

 

836. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei si Harghitei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Muncă în Străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Muncă în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind înfiintarea si organizarea Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se înfiintează Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, institutie publică cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă are următoarele atributii principale:

a) aplicarea, în domeniul circulatiei fortei de muncă, a tratatelor internationale semnate în numele României, precum si a acordurilor, conventiilor si întelegerilor semnate de Guvernul României si guvernele altor state;

b) recrutarea si plasarea fortei de muncă în străinătate în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul fortei de muncă;

c) eliberarea permiselor de muncă străinilor pentru încadrarea în muncă în România;

d) cooperarea cu institutiile specializate din România, statele membre ale Uniunii Europene, precum si din alte state.”

4. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - În cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă functionează Centrul de Informare si Documentare pentru Lucrătorii Migranti, organizat la nivel de serviciu, care are următoarele atributii:

a) elaborarea si difuzarea de materiale informative pentru lucrătorii migranti referitoare la conditiile de muncă si viata din România si din străinătate;

b) difuzarea informatiilor referitoare la prevederile legislatiei comunitare si interne în materie, inclusiv la prevederile acordurilor bilaterale, precum si procedurile administrative legate de aplicarea acestora;

c) realizarea de studii referitoare la circulatia lucrătorilor migranti.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În scopul realizării atributiilor sale, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă colaborează cu:

a) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

b) persoane fizice, juridice si organizatii patronale.”

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă este condus de un director numit, în conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.”

7. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Numărul maxim de posturi al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi finantat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

8. Articolele 7 si 8 se abrogă.

9. În cuprinsul articolelor 3 si 5, precum si al alineatelor (3) si (4) ale articolului 6 denumirea Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Muncă în Străinătate se înlocuieste cu denumirea Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 823.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea

Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctele 5, 6 si 8 ale literei A a articolului 14 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale este de 288 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

3. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 824.

 

ANEXĂ

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale

 

A. În subordine

I. Institutii publice cu personalitate juridică*):

1. directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti, servicii descentralizate;

2. Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă;

3. Centrul Social “Gavroche” de Integrare Familială pentru Copii;

4. Oficiul Muncii.

II. Institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat:

- Inspectia Muncii, din care:

a) aparatul propriu - 239 de posturi;

b) inspectoratele teritoriale de muncă - 3.166 de posturi.

III. Institutii de asistentă socială cu personalitate juridică, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat (80 de posturi):

1. Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia;

2. Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu.

IV. Unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri extrabugetare:

- Revista “Obiectiv”.

B. În coordonare

Institute nationale de cercetare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti;

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.


*) Institutiile publice de la pct. I functionează cu:

- 1.859 de posturi finantate din bugetul de stat;

- 148 de posturi finantate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

- 313 posturi finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice în anul 2002 a unor credite externe

în valoare de 115 milioane dolari S.U.A., echivalent dolari canadieni si euro, necesare pentru continuarea lucrărilor la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 2 lit. d), ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Ministerul Finantelor Publice garantează în anul 2002, în proportie de 100%, credite externe în limita sumei de 115 milioane dolari S.U.A., echivalent dolari canadieni si euro, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, necesare continuării lucrărilor la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă, din valoarea creditelor aprobate a fi angajate de Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 825.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 2 lit. f) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si ale art. 9 alin. (1) lit. c) si ale art. 12 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă continuarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a Proiectului de interes national privind implementarea sistemului alternativ de educatie asistată pe calculator - “Sistem educational informatizat”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Educatiei si Cercetării să contracteze o finantare tip leasing financiar pentru o perioadă de 3 ani, în valoare totală de 60 milioane dolari S.U.A., pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării Proiectului “Sistem educational informatizat”, în vederea implementării sistemului alternativ de educatie asistată de calculator, prin dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar din România cu laboratoare informatizate.

Art. 3. - Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii reziduale, precum si a comisioanelor si a altor costuri aferente se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să semneze o scrisoare de intentie către finantator, denumită scrisoare de confort, în care să se precizeze intentia Guvernului României de a aloca de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării sumele prevăzute la art. 3, repartizate pe următorii 3 ani în scopul realizării Proiectului “Sistem educational informatizat”.

Art. 5. - Se autorizează achizitia publică prin procedura de negociere cu o singură sursă, în temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) si al art. 12 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Silvia Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 828.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Agentii economici persoane juridice, cu exceptia băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit si a fondurilor de garantare, constituie următoarele provizioane deductibile fiscal:

a) provizioane pentru clientii neîncasati, în cazul declarării falimentului acestora, pe baza hotărârii judecătoresti de deschidere prin care se atestă această situatie, în limita creantei neacoperite prin avansurile încasate si garantiile detinute de agentul economic asupra clientilor respectivi, si orice alte elemente asiguratorii. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creantei, înregistrării acesteia pe cheltuieli sau pe baza unei hotărâri judecătoresti definitive de declarare a falimentului, prin care se certifică imposibilitatea încasării creantei;

b) provizioane pentru garantii de bună executie, acordate clientilor pentru remedieri în perioada de garantie, în limitele prevăzute distinct în contractele încheiate, cu conditia ca acestea să se regăsească în facturile emise. Aceste provizioane se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrările executate si serviciile prestate în cursul trimestrului respectiv pentru care se acordă garantie în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate, dar nu mai mult decât cota medie realizată în exercitiul financiar precedent. Cota medie realizată în exercitiul financiar precedent reprezintă raportul dintre cheltuielile efectuate cu remedierile în perioada de garantie si veniturile realizate din vânzarea bunurilor, lucrărilor executate si serviciilor prestate, pentru care s-au acordat garantii conform contractelor

încheiate. În cazul contribuabililor înfiintati în cursul unui an fiscal si pentru care nu există un exercitiu financiar precedent, se au în vedere cotele prevăzute în contractele încheiate. Pentru lucrările de constructii care necesită garantii de bună executie, conform prevederilor din contractele încheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, în limita cotelor prevăzute în contracte, cu conditia reflectării integrale la venituri a valorii lucrărilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrări. Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de bună executie se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie înscrise în contract;

c) provizioane pentru garantii de bună executie a contractelor externe, acordate, în conditiile legii, producătorilor si prestatorilor de servicii, în cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora, cu conditia ca acestea să se regăsească distinct în contractele încheiate si în facturile emise.

Art. 2. - (1) Provizioanele specifice de risc de credit constituite de către bănci persoane juridice române, de sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, precum si de organizatiile cooperatiste de credit autorizate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil în limita prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si ale Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României pentru aplicarea acestuia. Provizioanele sunt deductibile la data constituirii lor.

(2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la bănci sunt aplicabile în mod corespunzător si fondurilor de garantare, societăti comerciale persoane juridice române, care au ca obiect de activitate preponderent garantarea creditelor acordate de către bănci, în limitele pentru care se acordă garantia.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 830.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea măsurilor pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală

în domeniul băuturilor alcoolice si al produselor din tutun

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna august 2002 se introduc noi modele de banderole pentru marcarea băuturilor alcoolice si de timbre pentru marcarea produselor din tutun, care vor fi executate cu un înalt grad de securizare.

Art. 2. - Machetele timbrelor si banderolelor prevăzute în anexa A1 la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.772/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. 3. - Agentii economici producători si importatori de produse supuse regimului de marcare, respectiv de băuturi alcoolice si produse din tutun, vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, situatia stocurilor de marcaje neutilizate, conform anexei nr. 1.

Art. 4. - Agentii economici care au calitatea de comerciant si detin spre vânzare băuturi alcoolice marcate cu vechile modele de banderole vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, situatia acestor stocuri de băuturi alcoolice, conform anexei nr. 2.

Art. 5. - Agentii economici care au calitatea de comerciant si care după data de 1 august 2002 achizitionează în vederea vânzării băuturi alcoolice marcate cu vechile modele de banderole vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de două zile de la data fiecărei achizitii, situatia acestor stocuri de băuturi alcoolice achizitionate spre vânzare, conform anexei nr. 3.

Art. 6. - Banderolele pentru marcarea băuturilor alcoolice si timbrele pentru marcarea produselor din tutun, aflate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la agentii economici producători si importatori, mai pot fi utilizate până la data de 15 octombrie 2002. După această dată banderolele pentru marcarea băuturilor alcoolice si timbrele pentru marcarea produselor din tutun se returnează Companiei Nationale .Imprimeria Natională” - S.A., urmând să fie distruse fără restituirea contravalorii acestora.

Art. 7. - Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 3 si 6, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 4, cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 5, cu amendă de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 8. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 9. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 831.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Agentul economic ...............................................

Calitatea ..............................................................

(producător/importator)

Sediul ..................................................................

Codul fiscal .........................................................

Judetul .................................................................

 

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a banderolelor de băuturi alcoolice si timbrelor pentru produse din tutun, aflate în stoc,

fără a fi utilizate, la data de 1 august 2002

 

Nr.

crt.

Tipul de marcaje

Cantitatea

Codul de marcare

(inscriptionat pe banderole/timbre)

Tipul de banderole

Timbre

1.

L40 x 18

-

 

 

2.

L80 x 18

-

 

 

3.

L60 x 18

-

 

 

4.

U60 x 18

-

 

 

5.

U120 x18

-

 

 

6.

U160 x 18

-

 

 

7.

-

timbru tabac

 

 

8.

 

timbru tabac

 

 

9.

 

timbru tabac

 

 

10.

 

timbru tabac

 

 

11.

 

timbru tabac

 

 

12.

 

timbru tabac

 

 

13.

 

timbru tabac

 

 

 

Director general,

..................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Agentul economic ...............................................

Calitatea ..............................................................

(producător/importator/comerciant)

Sediul ..................................................................

Codul fiscal .........................................................

Judetul .................................................................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a produselor marcate cu banderole de băuturi alcoolice, aflate în stoc

în vederea comercializării la data de 1 august 2002

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cantitatea

Denumirea producătorului/importatorului (inscriptionată pe banderole)

Codul de marcare (inscriptionat pe banderole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

..................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Agentul economic ...............................................

Sediul ..................................................................

Codul fiscal .........................................................

Judetul .................................................................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a produselor marcate cu banderole de băuturi alcoolice, achizitionate

în vederea comercializării după data de 1 august 2002

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cantitatea

Denumirea producătorului/importatorului (inscriptionată pe banderole)

Codul de marcare (inscriptionat pe banderole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

..................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dotării Corului National de Cameră “Madrigal” cu două autovehicule necesare activitătii specifice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă dotarea Corului National de Cameră “Madrigal” cu un autoturism si un microbuz pentru desfăsurarea activitătii specifice.

(2) Sumele necesare achizitionării autovehiculelor prevăzute la alin. (1) se asigură din surse extrabugetare.

Art. 2. - Consumul lunar de carburanti pentru utilizarea autovehiculelor prevăzute la art. 1 este de 250 litri/ lună/autovehicul.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 832.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui împrumut fără dobândă din disponibilitătile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea de goluri temporare de casă ale bugetelor unor consilii locale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 53 alin. (1)-(3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui împrumut fără dobândă în sumă de 24,8 miliarde lei din disponibilitătile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea unor goluri temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor următoarelor consilii locale din judetul Hunedoara:

-Consiliul Local al Municipiului Petrosani 5,6 miliarde lei;

-Consiliul Local al Orasului Vulcan 7,3 miliarde lei;

-Consiliul Local al Orasului Lupeni 5,8 miliarde lei;

-Consiliul Local al Orasului Uricani 0,9 miliarde lei;

-Consiliul Local al Orasului Aninoasa 2,2 miliarde lei;

-Consiliul Local al Orasului Petrila 3,0 miliarde lei.

Art. 2. - Rambursarea împrumutului se va efectua până la data de 30 noiembrie 2002 din veniturile bugetelor consiliilor locale prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 833.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei si Harghitei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei si Harghitei.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor si a bugetului de stat pe anul 2002.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 836.