MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 601         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

819. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru obiectivul de investitii “Casa de cultură Toplita”

 

820. - Hotărâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA” - S.A. Brasov din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

821. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în proprietatea publică a judetului Bacău, în administrarea Consiliului Judetean Bacău si în folosinta gratuită a Directiei Generale pentru Protectia Copilului Bacău

 

822. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Termocor” - S.A. Corabia în proprietatea privată a orasului Corabia, judetul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

173. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

pentru obiectivul de investitii “Casa de cultură Toplita”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 7,2 miliarde lei pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Toplita, ca sprijin din partea statului pentru achitarea integrală a contravalorii obiectivului de investitii “Casa de cultură Toplita”, care a fost transmis cu plată din patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia în proprietatea publică a statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 819.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA” - S.A. Brasov din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Actiunile detinute de stat la Societatea Comercială “Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA” - S.A. Brasov se transferă din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetării este împuternicit, în numele statului, să exercite toate drepturile si obligatiile actionarului la Societatea Comercială “Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA” - S.A., cu sediul social în municipiul Brasov, str. 13 Decembrie nr. 96, judetul Brasov.

Art. 3. - Predarea-primirea actiunilor transferate potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 820.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în proprietatea publică a judetului Bacău, în administrarea Consiliului Judetean Bacău si în folosinta gratuită a Directiei Generale

pentru Protectia Copilului Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Orbeni, judetul Bacău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială nr. 325 în proprietatea publică a judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 va fi dat în folosintă gratuită, pe o perioadă de 12 ani, Directiei Generale pentru Protectia Copilului Bacău, cu destinatia de Centru de Interventie Timpurie asupra Copilului în cadrul Fondului “Copiii mai întâi”.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 821.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în proprietatea publică a judetului Bacău, în administrarea Consiliului Judetean Bacău si în folosinta gratuită a Directiei Generale pentru Protectia Copilului Bacău

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din Inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.326/2001

Comuna Orbeni, judetul Bacău

Statul român Administratia Natională a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială nr. 325

Judetul Bacău Consiliul Judetean Bacău

Directia Generală

pentru Protectia

Copilului Bacău

Constructie cu suprafata desfăsurată = 89,63 m2

Nr. MFP 98.241

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Termocor” - S.A. Corabia în proprietatea privată a orasului Corabia, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Termocor” - S.A. Corabia, reprezentând un număr de 129.364 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Corabia, judetul Olt, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia.

Art. 2. - (1) Orasul Corabia, prin consiliul local, exercită toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Termocor” - S.A. Corabia.

(2) Reprezentantii orasului Corabia în adunarea generală a actionarilor din Societatea Comercială “Termocor” - S.A. Corabia sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-primirea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 822.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si ale art. 15 alin. (4) si ale art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale prin acordarea dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale.

Art. 2. - (1) Autorizatia generală conferă dreptul de a furniza orice servicii postale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal, inclusiv servicii cu valoare adăugată.

(2) Licenta individuală conferă dreptul de a furniza servicii postale incluse în sfera serviciului universal.

(3) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale nu este limitat în timp.

(4) Licenta individuală se acordă pe o perioadă determinată prevăzută în cuprinsul acesteia, stabilită de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare MCTI.

Art. 3. - Pot fi autorizati pentru furnizarea serviciilor postale numai comerciantii care au inclusă în obiectul de activitate prestarea unor astfel de servicii.

Art. 4. - (1) În vederea autorizării solicitantii vor prezenta MCTI următoarele documente:

a) cerere-tip de autorizare (conform anexei nr. 1);

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului si certificatul de înregistrare fiscală sau certificatul de înregistrare continând codul unic de înregistrare, în copie;

c) actul constitutiv, în copie;

d) lista tarifelor aplicabile în relatiile cu utilizatorii pentru serviciile postale prestate;

e) regulile aplicabile serviciilor postale, pe care au obligatia de a le respecta în relatiile cu utilizatorii, conform dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002;

f) mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, conform dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002;

g) angajamentul scris privind asumarea obligatiei de a respecta cerintele esentiale definite la art. 2 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale;

h) documentul justificativ (în copie), care atestă plata taxei de autorizare, conform dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002.

(2) Cererea-tip de autorizare se obtine de la MCTI si se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal, de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(3) MCTI poate cere solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări atunci când cererea este incompletă sau când consideră că acest lucru este necesar în raport cu obiectul cererii sau cu datele si informatiile prezentate de solicitant, acordându-i acestuia un termen de cel putin 15 zile pentru depunerea actelor cerute.

(4) MCTI poate cere solicitantului modificarea corespunzătoare a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. e) sau f), atunci când acestea nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 27 sau la art. 31 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, după caz. Solicitantul este obligat să se conformeze în termenul prevăzut la alin. (3).

Art. 5. - (1) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale se naste la data înregistrării solicitantului în Registrul public al furnizorului de servicii postale, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data primirii cererii de autorizare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) MCTI va înregistra solicitantul în Registrul public al furnizorilor de servicii postale sau va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale.

(3) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora.

(4) La cerere, MCTI va emite solicitantului înscrisul prevăzut în anexa nr. 3, care reprezintă dovada dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale.

Art. 6. - (1) Licenta individuală are forma si continutul prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Dreptul de a furniza servicii postale incluse în sfera serviciului universal se naste la data prevăzută în licenta individuală emisă de MCTI.

Art. 7. - (1) Temenul de acordare a licentei individuale este de 90 de zile de la data primirii cererii.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) MCTI va înregistra solicitantul în Registrul public al furnizorilor de servicii postale sau va emite o decizie de respingere a cererii de acordare a licentei individuale.

(3) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora.

Art. 8. - MCTI va emite, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale sau decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale, în cazul în care solicitantul nu a depus documentele, informatiile suplimentare, clarificările cerute sau nu a operat modificările corespunzătoare în termenul indicat.

Art. 9. - (1) În vederea furnizării serviciilor postale în conditii care să asigure satisfacerea necesitătilor utilizatorilor, persoanele care furnizează aceste servicii sunt obligate să respecte cerintele esentiale prevăzute la art. 2 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte.

(2) În special furnizorii de servicii postale sunt obligati:

a) să asigure secretul trimiterilor postale în conditiile legii;

b) să asigure securitatea retelei postale în ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, prin respectarea dispozitiilor privind transportul acestor bunuri, cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, în Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, în Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, în Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificările si completările ulterioare, în Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, în Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 122/2002, în Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind

transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 788/2001;

c) să respecte dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private, cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în legislatia secundară emisă pe baza acesteia, precum si în celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal si a vietii private;

d) să respecte dispozitiile privind protectia mediului, cuprinse în Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, în legislatia secundară emisă pe baza acesteia, precum si în celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia mediului;

e) să respecte dispozitiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în legislatia secundară emisă pe baza acesteia, precum si în celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la amenajarea teritoriului si la urbanism.

Art. 10. - În afară de obligatiile prevăzute la art. 9 furnizorii de servicii postale pe baza licentei individuale au si anumite obligatii specifice prevăzute în licentă.

Art. 11. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 9 poate fi sanctionată cu retragerea dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale.

Art. 12. - La cererea utilizatorilor furnizorii de servicii postale sunt obligati să pună la dispozitie acestora regulile aplicabile serviciilor postale pe care le furnizează, precum si mecanismul de solutionare a reclamatiilor.

Art. 13. - (1) MCTI întocmeste si actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii postale, în care sunt înregistrati furnizorii de servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentelor individuale.

(2) În Registrul public al furnizorilor de servicii postale sunt înscrise următoarele:

a) tipul de autorizare (autorizatie generală sau licentă individuală);

b) numărul de ordine atribuit furnizorului autorizat;

c) datele de identificare a furnizorului;

d) numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de înregistrare;

e) zona geografică pentru care este valabilă autorizarea (localitate/localităti, judet/judete, teritoriu national);

f) serviciul/serviciile postal/postale pentru care a fost autorizat;

g) data nasterii dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale;

h) mentiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii postale, precum si motivul acestora.

(3) Registrul public al furnizorilor de servicii postale este disponibil pe pagina de Internet a MCTI.

Art. 14. - (1) Furnizorii de servicii postale autorizati au obligatia să comunice MCTI orice modificare a datelor înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii postale, în termen de 30 de zile de la data aparitiei, în vederea actualizării înscrierilor.

(2) Cererea de înscriere a modificărilor are forma si continutul prevăzute în anexa nr. 2 si va fi însotită de documentele care atestă modificările.

(3) MCTI poate cere solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări atunci când cererea este incompletă ori când consideră că acest lucru este necesar în raport cu obiectul cererii sau cu datele si informatiile prezentate de solicitant, acordându-i acestuia un termen de cel putin 15 zile pentru depunerea actelor cerute. În acest caz termenul prevăzut la alin. (6) se suspendă până la primirea acestora.

(4) Cererea de înscriere a modificărilor se obtine de la MCTI si se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal, de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(5) În situatia extinderii zonei de prestare a serviciului la o zonă pentru care Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 prevede o taxă de autorizare mai mare, furnizorul de servicii postale trebuie să facă dovada achitării diferentei până la valoarea taxei de autorizare prevăzute pentru noua zonă, pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii postale în noile conditii.

(6) Actualizarea înregistrărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii postale se realizează în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de înscriere a modificărilor.

(7) MCTI va emite solicitantului, din oficiu, în termenul prevăzut la alin. (6), licenta modificată.

(8) La cererea titularului dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale MCTI va emite în termenul mentionat la alin. (6) înscrisul prevăzut în anexa nr. 3, care reprezintă dovada că titularul beneficiază de acest drept, în noile conditii.

(9) Procedura prevăzută de prezentul articol nu se aplică dacă furnizorul de servicii postale pe baza autorizatiei generale doreste să furnizeze servicii incluse în sfera serviciului universal sau dacă titularul licentei individuale doreste să furnizeze servicii postale pe baza autorizatiei generale. În aceste cazuri este necesară depunerea unei cereri-tip de autorizare în conditiile art. 4.

Art. 15. - În termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) furnizorii de servicii postale sunt obligati să comunice MCTI modificările intervenite în ceea ce priveste tarifele, regulile aplicabile serviciilor postale sau mecanismul de solutionare a reclamatiilor. Dispozitiile art. 4 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 16. - (1) În cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 14 alin. (1) sau (3) de către titularul dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, precum si în cazul încălcării reglementărilor legale în vigoare sau a obligatiilor asumate, MCTI poate emite o decizie de suspendare, pe o perioadă determinată, a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, după caz.

(2) Suspendarea se înscrie de MCTI în Registrul public al furnizorilor de servicii postale în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei.

Art. 17. - (1) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale încetează în următoarele cazuri:

a) decesul persoanei fizice sau desfiintarea persoanei juridice titulare;

b) expirarea termenului pentru care a fost conferit;

c) emiterea unei decizii de retragere a dreptului;

d) renuntarea titularului.

(2) În cazul unor încălcări grave si repetate de către furnizorul de servicii postale a reglementărilor legale în vigoare sau a obligatiilor asumate, MCTI poate emite o decizie de retragere a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, după caz.

(3) Renuntarea la dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale produce efecte de la data comunicării către MCTI.

(4) Încetarea dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale se înscrie de către MCTI în Registrul public al furnizorilor de servicii postale în termen de 30 de zile de la aparitia cazului de încetare.

Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale si decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale trebuie motivate si se comunică solicitantului în termen de 90 de zile, respectiv în termen de 45 de zile, putând fi contestate în conformitate cu normele de contencios administrativ.

(2) Decizia de suspendare sau de retragere a dreptului de a furniza servicii postale pe baza licentei individuale ori a autorizatiei generale trebuie motivată si se comunică furnizorului de servicii postale în termen de 30 de zile, putând fi contestată în conformitate cu normele de contencios administrativ.

Art. 19. - (1) Autorizatiile eliberate în temeiul prevederilor Legii serviciilor postale nr. 83/1996 îsi păstrează valabilitatea până la data de 1 februarie 2003, cu exceptia cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt.

(2) În termenele prevăzute la alin. (1), după caz, titularii de autorizatii vor transmite MCTI, în vederea autorizării în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 31/2002, documentele prevăzute la art. 4, pentru continuarea activitătii pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale, fără plata unei noi taxe de autorizare. La data prevăzută la art. 5 alin. (1) sau la art. 6 alin. (2), după caz, autorizatia anterioară îsi încetează valabilitatea.

(3) Autorizatiile de furnizare a serviciilor postale acordate conform Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 70/2002 îsi prelungesc perioada de valabilitate până la data dobândirii dreptului de a furniza servicii postale, fără plata unei noi taxe de autorizare, în conditiile prezentului ordin, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(4) Pentru extinderea zonei de furnizare a serviciilor postale la cererea titularului autorizatiei, acesta va achita diferenta dintre taxa de autorizare prevăzută pentru noua zonă solicitată si taxa de autorizare prevăzută pentru zona în care era valabilă autorizatia anterioară.

Art. 20. - Dispozitiile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de către Secretariatul de Stat pentru Comunicatii.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 173.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru furnizarea de servicii postale pe baza autorizatiei generale sau a licentei individuale

 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................., domiciliat/domiciliată în ................................., str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ......, telefon ................, posesor/

posesoare al/a actului de identitate ...... seria ...... nr. .................., cod numeric personal  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ...................... la data de .................., în calitate de comerciant/reprezentant al ..............................................., cu sediul în .................................., str. .................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ......, cod postal .................., telefon ......, fax ......, e-mail ......, pagina de Internet ......, înregistrat la registrul comertului al judetului ................................ sub nr. ...... din ......, codul fiscal ...... sau codul unic de înregistrare .............................., în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale si ale Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 173/2002, solicit autorizarea pentru prestarea de servicii postale pe bază de:

a) licentă individuală;

b) autorizatie generală.

Zona pentru care solicit autorizarea:

¨ localitatea/localitătile .......................................................................................................................................

¨ judetul/judetele ........................................................................................................................................

¨ teritoriul national.

Serviciul/serviciile pentru care solicit autorizarea:

a) servicii incluse în sfera serviciului universal ........................................................................................................................................

b) servicii cu valoare adăugată ........................................................................................................................................

c) alte servicii postale ........................................................................................................................................

Am depus si celelalte documente necesare:

¨ actul constitutiv;

¨ certificatul de înmatriculare la registrul comertului;

¨ certificatul de înregistrare fiscală;

¨ lista tarifelor aplicabile în relatiile cu utilizatorii;

¨ regulile aplicabile serviciilor postale;

¨ mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori;

¨ angajamentul scris privind asumarea obligatiei de a respecta cerintele esentiale definite în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale;

¨ documentul justificativ al plătii taxei de autorizare.

Solicit emiterea înscrisului care dovedeste dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale:

¨ Da

¨ Nu

Solicit expedierea licentei individuale/înscrisului care dovedeste dreptul de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale la următoarea adresă:

........................................................................................................................................

¨ Da

¨ Nu

Subsemnatul ......................................, reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozitiile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta cerere si în documentele anexate sunt corecte si complete.

Data completării .../.../.......

Stampila si semnătura reprezentantului legal al solicitantului

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

de înscriere a modificărilor privind autorizatia generală sau licenta individuală pentru prestarea serviciilor postale

 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................., domiciliat/domiciliată în ..............................., str. ......................... nr. .........., bl. ............, sc. ........, et. ........, ap. ........., judetul/sectorul .............................., telefon ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate .........................., seria .......... nr. .........., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ...................... la data de ......................., în calitate de comerciant/reprezentant al  ......................, cu sediul în ......................................, str. .................................. nr. ..............., bl. ............, sc. ........., et. .........., ap. ......., judetul/ sectorul ..............................., cod postal ..............., telefon ..................., fax ..................., e-mail ......................, pagina de Internet .................................., înregistrat la registrul comertului al judetului .................................................. sub nr. ................... din ...................., codul fiscal ..................... sau codul unic de înregistrare ..............................., în temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 173/2002, solicit înscrierea modificărilor privind autorizatia generală sau licenta individuală.

Motivul pentru care solicit modificarea:

¨ autorizatiei generale

¨ licentei individuale nr. .............................. din ........................... este …............................

si îl dovedesc prin următoarele documente: .......................................................................................................................................

Solicit emiterea înscrisului care dovedeste efectuarea modificării:

¨ Da

¨ Nu

Solicit expedierea înscrisului care dovedeste efectuarea modificării la următoarea adresă: .......................................................................................................................................

¨ Da

¨ Nu

Subsemnatul ..................................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozitiile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta cerere si în documentele anexate sunt corecte si complete.

Data completării: ...../.../.....

Stampila si semnătura reprezentantului legal al solicitantului

 

ANEXA Nr. 3

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNICATII

Directia generală de reglementări si licente în comunicatii

 

DOVADA

dreptului de a furniza servicii postale pe baza autorizatiei generale

(eliberată în temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002)

Nr. A ........... din ........./.../.....

 

Titularul ............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. .................................. nr. .........., bl. ........, sc. ......., et. .........., ap. ......, judetul/sectorul .........................., cod postal ..........................., telefon ........................., fax .........................., e-mail ............................, pagina de Internet........................................, înregistrat la registrul comertului al judetului .................................... sub nr. ................ din ....................., codul fiscal ................................. sau codul unic de înregistrare ............................................................................., este autorizat să presteze următoarele servicii postale: .......................................................................................................................................

Zona autorizată pentru furnizarea de servicii postale:

¨ localitatea/localitătile .......................................................................................................................................

¨ judetul/judetele .......................................................................................................................................

¨ teritoriul national.

Nerespectarea reglementărilor legale din domeniul serviciilor postale, a regulilor minime obligatorii aplicabile serviciilor postale, precum si a standardelor de calitate a serviciilor postale se sanctionează conform Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale.

 

Secretar de stat pentru comunicatii,

.............................................................

Director general,

....................................

Directia juridică

 

ANEXA Nr. 4

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNICATII

Directia generală de reglementări si licente în comunicatii

 

LICENTĂ INDIVIDUALĂ

pentru furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal

(eliberată în temeiul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002)

Nr. L ....................... din ........../...../......

 

Titularul........................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................., str. ............................... nr. .........., bl. ........, sc. ........., et. ........, ap. .........., judetul/sectorul ............................., cod postal ...................., telefon ......................, fax ........................., e-mail ............................., pagina de Internet........................., înregistrat la registrul comertului al judetului .............................. sub nr. ........ din .................................., codul fiscal ….................... sau codul unic de înregistrare  ...........................................................................................................,

este autorizat să presteze următoarele servicii postale incluse în sfera serviciului universal: ..............................................………………………………..................................................

 

Zona autorizată pentru furnizarea de servicii postale:

¨ localitatea/localitătile …............................................................................................................................................

¨ judetul/judetele ................................................................................................................................................

¨ teritoriul national.

Licenta individuală este valabilă pe o perioadă de ......................................... de la data acordării.

Titularul îsi asumă obligatia respectării cerintelor esentiale definite în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, precum si a prevederilor legale care reglementează aceste cerinte esentiale.

Titularul va respecta drepturile rezervate furnizorilor de serviciu universal în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2002.

Obligatii suplimentare care incumbă titularului licentei individuale:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Nerespectarea reglementărilor legale din domeniul serviciilor postale, a regulilor minime obligatorii aplicabile serviciilor postale precum si a standardelor de calitate a serviciilor postale se sanctionează conform Ordonantei Guvernului nr. 31/2002.

 

Secretar de stat pentru comunicatii,

.............................................................

Director general,

....................................

Directia juridică