MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 570         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

804. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.018. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2002

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

280. - Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 6.000.000 mii lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 804.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor

de stat cu dobândă, aferente lunii august 2002

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2002, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Directia generală a trazoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 1.018.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna august 2002

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna august 2002 programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea

emisiunii

- lei -

Seria O.S. 8.08.2004

6 august 2002

8 august 2002

8 august 2004

731

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valoarea împrumutată aferentă seriei să fie mărită sau micsorată până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominală totală si individuală, rata dobânzii (randamentul), numărul de titluri de stat.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la 8 august 2003 si, respectiv, 8 august 2004, conform următoarei formule:

 

D = d x v x z/365/366,

 

în care:

D = dobânda;

v = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii (randamentul).

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară si secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situatia în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2002

 

Art. 1. - În luna august 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile: H5 08.08.2002, E1 08.08.2002, H9 22.08.2002, B5 22.08.2002. În vederea finantării si refinantării datoriei publice Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna august 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

- lei -

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea

emisiunii

- lei -

H1 07.11.2002

6 august 2002

8 august 2002

7 noiembrie 2002

91

500.000.000.000

H2 07.08.2003

6 august 2002

8 august 2002

7 august 2003

364

500.000.000.000

H3 13.02.2003

13 august 2002

15 august 2002

13 februarie 2003

182

1.000.000.000.000

H4 14.08.2003

13 august 2002

15 august 2002

14 august 2003

364

500.000.000.000

H5 20.02.2003

20 august 2002

22 august 2002

20 februarie 2003

182

1.000.000.000.000

H6 21.08.2003

20 august 2002

22 august 2002

21 august 2003

364

500.000.000.000

H7 28.08.2003

27 august 2002

29 august 2002

28 august 2003

364

500.000.000.000

 

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/360

 

y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se stabileste în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-72 din 2 aprilie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-72 din 2 aprilie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat ca urmare a încheierii Actului aditional din 19 noiembrie 2001 la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 20 din 29 mai 2000, contract încheiat între Fondul Proprietătii de Stat si Societatea Comercială “Camping” - S.A. Urziceni. Prin acest act aditional s-a realizat prin novatie cu schimbare de debitor cesiunea contractului în favoarea Societătii Comerciale “Mol Invest” - S.A. Bucuresti, care a devenit astfel actionarul majoritar al Societătii Comerciale “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti.

2. Activitatea principală a societătii achizitoare, Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti, constă în productia de aparatură si instrumente de măsură, verificare si control, cu exceptia echipamentelor de măsură, reglare si control pentru procesele industriale. Se mentionează faptul că până în prezent Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti nu a obtinut cifra de afaceri din obiectul principal de activitate si nici nu dispune de echipamentul necesar pentru realizarea acestuia.

3. Societatea achizitionată, Societatea Comercială “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti, are ca obiect principal de activitate producerea de aparatură si instrumente de măsură, verificare si control, cu exceptia echipamentelor de măsură, reglare si control pentru procesele industriale; productia si comercializarea la intern si extern de AMC lungimi neelectrice, AMC termotehnice, ceasuri de mână, scule, dispozitive, matrite, incluzând si activitatea metrologică pentru AMC.

4. Societatea Comercială “Industrial Cefin” - S.A. Bucuresti, la care Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti detine controlul, are ca principal obiect de activitate executia de echipamente de măsură, reglare si control pentru procesele industriale si activităti de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice. În plus Societatea Comercială “Industrial Cefin” - S.A.

Bucuresti realizează produse numai la comandă, după documentatia clientului.

5. Piata relevantă aferentă concentrării economice analizate a fost definită ca fiind piata aparatelor de măsură si control pentru presiuni pe întregul teritoriu al României, deoarece această activitate are ponderea cea mai însemnată în cifra de afaceri a societătii achizitionate si cota de piată cea mai ridicată.

6. Segmentul detinut de Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti pe piata relevantă este de fapt cota de piată detinută de Societatea Comercială “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti pe această piată, anterior realizării concentrării economice, si anume 30%.

7. Prin concentrarea economică realizată segmentul de piată detinut de Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti pe piata relevantă definită nu se modifică, deoarece anterior realizării acestei concentrări economice nici Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti si nici o altă societate detinută de aceasta nu a fost prezentă pe această piată.

8. Pe piata aparatelor de măsură si control pentru presiuni, pe întregul teritoriu al României, oferta este reprezentată de societătile producătoare si de importatorii de asemenea produse.

9. Cererea de aparate de măsură si control pentru presiuni este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în diferite ramuri ale industriei.

10. Prin realizarea operatiunii de concentrare economică structura pietelor nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale.

11. Prin operatiunea de concentrare economică realizată nu este afectată nici concurenta potentială, deoarece, cele trei societăti implicate, Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială “Industrial Cefin” - S.A. Bucuresti nu activează pe aceleasi piete.

12. Operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti, prin dobândirea controlului la Societatea Comercială “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti, nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei. Anterior dobândirii controlului, nici societatea achizitoare si nici o altă societate controlată de aceasta nu a fost prezentă pe piata relevantă definită.

13. Realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calitătii produselor realizate de Societatea Comercială “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti, ca urmare a realizării programului de investitii.

14. Analizând această concentrare economică se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. - Se autorizează concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului de către Societatea comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti asupra Societătii Comerciale “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti, în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1999 este de 20.196.057 lei si se va plăti în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, prin ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280052300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar: Trezoreria Sectorului 2, cu mentiunea “Pentru autorizare concentrare”. Ordinul de plată va avea mentionat pe verso: “cod cont 20.17.01.03”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Mol Invest” - S.A.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - Prezenta decizie se aplică de la data comunicării sale părtii implicate.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie:

Societătii achizitoare

Denumirea: Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A.

Sediul legal: Municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 10-16, et. I, ap. 101, sectorul 2

Telefon: 01/252.31.21

Fax: 01/252.31.18

Reprezentant legal: domnul Mollo Sergio - administrator unic

Societătii achizitionate

Denumirea: Societatea Comercială "Mecanica Fină” - S.A.

Sediul legal: Municipiul Bucuresti, str. Popa Lazăr nr. 5-25, sectorul 2

Telefon: 01/252.31.21

Fax: 01/252.31.18

Reprezentant legal: domnul Mollo Sergio - administrator unic

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

THEODOR VALENTIN PURCĂREA

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 280.