MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 294          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

338. - Hotărâre pentru asigurarea fortei de muncă necesare la mobilizare si pe timp de război cu personal cu obligatii militare

 

385. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

386. -  Hotărâre privind  suplimentarea  bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru sprijinirea unor unităti de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute din România, din judetul Mures

 

387. - Hotărâre privind aprobarea desemnării Băncii de Investitii “DAIWA Securities SMBC Europe Limited” în calitate de firmă specializată pentru continuarea activitătii de consultantă destinată finalizării la termen a raportului de evaluare si a studiului de fezabilitate pentru implementarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

388. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, aflat în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

390. - Hotărâre privind finantarea editării Documentarului cu tematica “Perceptia populatiei asupra solutionării cazurilor de coruptie”

 

391. - Hotărâre pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2001 privind înfiintarea Centrului de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii

 

392. - Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Amenajarea hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate - Simeria”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru asigurarea fortei de muncă necesare la mobilizare si pe timp de război

cu personal cu obligatii militare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 26 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Forta de muncă necesară desfăsurării activitătilor economico-sociale la mobilizare si pe timp de război se asigură prin utilizarea personalului fără obligatii militare si prin mobilizarea la locul de muncă a personalului cu obligatii militare, strict necesar continuării activitătii autoritătilor administratiei publice, institutiilor publice si agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, denumite în continuare institutii publice si agenti economici.

(2) Personalul cu obligatii militare îl constituie, conform legii, rezervistii.

Art. 2. - (1) Stabilirea numărului si structurii personalului care se mobilizează la locul de muncă, pentru fiecare institutie publică si agent economic, se face pe baza structurii organizatorice de functionare pe timp de război, necesară realizării sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare a economiei nationale si a celorlalte activităti care sustin efortul de apărare.

(2) Rezervistii care se mobilizează la locul de muncă potrivit alin. (1) pot fi: personal încadrat pe functii de conducere, specialisti de înaltă calificare si personal de executie strict necesar desfăsurării activitătilor, cum ar fi: soferi profesionisti, tractoristi rutieristi, mecanici conductori utilaje de constructii etc.

(3) Institutiile publice si agentii economici au obligatia să întocmească cerere de mobilizare la locul de muncă, în termen de cel mult 90 de zile de la primirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare a economiei nationale.

Art. 3. - Mobilizarea la locul de muncă a rezervistilor care ocupă functii de demnitate publică, precum si cele asimilate cu acestea se face în procent de 100%.

Art. 4. - (1) Lucrările de mobilizare la locul de muncă, prevăzute la art. 4 din anexă, se avizează în ordinea următoare, de către: directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare, centrul militar judetean/municipal/de sector, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si se aprobă de Statul Major General.

(2) Aprobarea dată conform alin. (1) poate fi anulată de Statul Major General atunci când institutia publică sau agentul economic nu mai desfăsoară activitatea economico-socială pentru care a întocmit cerere de mobilizare la locul de muncă.

Art. 5. - La completarea efectivelor unitătilor militare cu rezervisti se va avea în vedere ca institutiile publice si agentii economici să îsi poată asigura personalul strict necesar realizării sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare a economiei nationale si a celorlalte activităti care sustin efortul de apărare.

Art. 6. - Pentru tinerea evidentei rezervistilor angajati si întocmirea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă, la institutiile publice si agentii economici prevăzuti cu sarcini în domeniul pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, prin ordinul sau decizia conducătorului respectiv, va fi numit un responsabil cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă.

Art. 7. - Instruirea responsabililor cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă se efectuează anual sau ori de câte ori situatia o impune, de către centrul militar judetean/municipal/de sector si de directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare, pe baza programelor stabilite în comun de cele două structuri.

Art. 8. - (1) Institutiile publice si agentii economici care au în structura organizatorică de functionare pe timp de pace rezervisti specialisti de înaltă calificare în productia de tehnică militară în domeniile: comunicatii, transporturi feroviare, navale si aeriene, precum si asistentă sanitară au obligatia să mentină în evidenta proprie, până la împlinirea vârstei prevăzute de lege, situatia militară  acestora si după încetarea raportului de muncă, în vederea aducerii lor pentru completarea fortei de muncă la război.

(2) Noua institutie publică sau agent economic care are raporturi de muncă cu rezervistul specialist prevăzut la alin. (1) si care îl înscrie în lucrările proprii de mobilizare la locul de muncă are obligatia să înstiinteze institutia publică sau agentul economic la care acesta este mentinut în evidentă.

Art. 9. - Elaborarea si actualizarea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă se realizează în conformitate cu Metodologia de elaborare a documentelor pentru asigurarea fortei de muncă necesare la mobilizare si pe timp de război cu personal cu obligatii militare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contraventională, administrativă sau civilă, după caz, si se sanctionează conform prevederilor legale.

Art. 11. - (1) Îndrumarea, coordonarea si controlul activitătilor privind mobilizarea la locul de muncă, precum siconstatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor în dome- niu, prevăzute la art. 50 lit. d) si la art. 51 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, se fac de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Statul Major General, directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire ateritoriului pentru apărare, centrul militar judetean/municipal/de sector prin personalul împuternicit de către sefiiacestor structuri.

(2) Constatările făcute cu ocazia controalelor se vor consemna în registrul unic existent la institutia publică sau la agentul economic.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 25/1996 privind completarea fortei de muncă necesară la război cu personal  cu  obligatii  militare,  care  nu  a  fost  publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 338.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de elaborare a documentelor pentru asigurarea fortei de muncă necesare la mobilizare si pe timp de război cu personal cu obligatii militare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează modalitătile de îndeplinire a obligatiilor legale de către institutiile publice si agentii economici, precum si de directia/serviciile de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare, centrele militare si celelalte organe abilitate în elaborarea, avizarea si aprobarea documentelor de mobilizare la locul de muncă.

Art. 2. - Institutiile publice si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligatia să îsi asigure la mobilizare si pe timp de război forta de muncă necesară pentru realizarea integrală a sarcinilor cuprinse în Planul de mobilizare a economiei nationale si a celorlalte activităti care sustin efortul de apărare si totodată să disponibilizeze rezervistii stabiliti din timp de pace să completeze unitătile militare la mobilizare si pe timp de război.

Art. 3. - Necesarul de fortă de muncă stabilit în cererile de mobilizare la locul de muncă poate să cuprindă un procent de până la 100% din rezervistii angajati la institutiile publice si agentii economici care desfăsoară activităti continue în domeniile: siderurgie, metalurgie, minerit, extractia si prelucrarea petrolului  si  gazelor,  cercetare  si  productie  energetică, nuclearo-electrică si apă grea, telecomunicatii, radiocomunicatii, postă, transport pe calea ferată, aerian si naval, evacuare si reparatie de tehnică cu specific militar, cercetare, experimentare si productie de tehnică militară.

 

CAPITOLUL II

Elaborarea, avizarea si aprobarea documentelor

de mobilizare la locul de muncă

 

Art. 4. - Documentele care se întocmesc pentru mobilizarea la locul de muncă sunt: cererea de mobilizare la locul de muncă; tabelul cuprinzând functiile pe care pot fi încadratirezervisti  mobilizati  la  locul  de  muncă;  centralizatorul cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă; registrul pentru evidenta nominală a angajatilor care au obligatii militare (rezervisti); tabelul nominal cuprinzând rezervistii angajati, aflati în evidenta centrului militar judetean/municipal/de sector, care pot fi mobilizati la locul de muncă; situatia numerică privind rezervistii aprobati pentru a fi mobilizati la locul de muncă la data …; tabelul nominal cuprinzând rezervistii specialisti de înaltă calificare, la care obligatia de mobilizare la locul de muncă se va mentine pentru vechiul loc de muncă.

Art. 5. - (1) Cererea de mobilizare la locul de muncă, prevăzută în anexa nr. 1, este documentul pe baza căruia se asigură necesarul de fortă de muncă.

(2) Cererea se întocmeste în două exemplare, de către responsabilul cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă, pentru personalul cuprins în aparatul propriu al structurilor prevăzute la art. 1 din hotărâre.

(3) Pentru sucursalele/filialele fără personalitate juridică, care apartin institutiilor publice si agentilor economici, sarcina întocmirii cererii revine structurii ierarhic superioare.

(4) Cererea se semnează de către conducătorul institutiei publice sau al agentului economic si de responsabilul cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă respectiv.

(5) Directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare întocmeste cererea de mobilizare la locul de muncă pentru personalul din aparatul de lucru al prefecturii.

(6) Institutia publică sau agentul economic prezintă spre avizare un exemplar al cererii directiei/serviciului de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare si centrului militar, aflate pe raza sa teritorială, iar al doilea exemplar îl păstrează în evidentă.

(7) Pentru institutiile publice si agentii economici prevăzuti la alin. (3) cererile se întocmesc separat pe sucursale/filiale si aparatul propriu si se avizează de directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare si de centrul militar pe a cărui rază teritorială îsi are sediul fiecare sucursală/filială.

Art. 6. - (1) Tabelul cuprinzând functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă, prevăzut în anexa nr. 2, se întocmeste în 3 exemplare de către responsabilul cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă.

(2) Tabelul este semnat de conducătorul institutiei publice sau al agentului economic si cuprinde functiile care asigură desfăsurarea activitătilor pentru situatiile prevăzute la art. 1 din hotărâre.

(3) Tabelul cuprinzând personalul din aparatul de lucru al prefecturii este întocmit de directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare.

(4) Institutia publică sau agentul economic înscrie în mod obligatoriu în tabel: necesarul de functii conform structurii organizatorice de functionare pe timp de război, totalul functiilor pe care sunt încadrati rezervisti pe timp de pace si functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă.

(5) În rubrica “Functii în care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă” se trec numai functiile din structura organizatorică de functionare pe timp de război, pe care pot fi încadrati rezervistii strict necesari a fi mobilizati la locul de muncă conform art. 3 din hotărâre.

(6) La întocmirea tabelelor institutiile publice si agentii economici care au sucursale/filiale în teritoriu fără personalitate juridică procedează conform prevederilor art. 5 alin. (3) si (7).

(7) Institutia publică sau agentul economic prezintă spre avizare tabelul întocmit în două exemplare sefului directiei/serviciului de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare si apoi comandantului centrului militar judetean/municipal/de sector.

(8) După avizarea centrului militar institutia publică sau agentul economic înaintează directiei/serviciului de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare cele două exemplare  ale  tabelului  împreună  cu  exemplarul  cererii prevăzute la art. 5 alin. (5) si (6), în vederea centralizării acestora.

(9) Rezervistii încadrati pe functiile cuprinse în tabel, dupăaprobarea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă de către Statul Major General, nu mai primesc alte însărcinări din  partea organelor de evidentă militară.

Art. 7. - Centralizatorul cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă la nivel de judet/municipiu Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 3, se întocmeste în două exemplare de către directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare si contine datele cuprinse în cererile de mobilizare la locul de muncă ale institutiilor publice si agentilor economici, inclusiv ale societătilor financiar-bancare.

Art. 8. - (1) Centralizatorul cuprins în anexa nr. 3, însotit de tabelele cuprinzând functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă, grupate sub formă de livrete, fiecare în două exemplare, se înaintează Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale analizează si avizează documentele din punct de vedere al includerii institutiilor publice si agentilor economici cu sarcini în Planul de mobilizare a economiei nationale în celelalte activităti care sustin efortul de apărare, precum si procentele propuse si le trimite Statului Major General pentru aprobare.

(3) Statul Major General verifică, analizează si aprobă, după caz, procentele solicitate prin Centralizatorul cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă, precum si functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă, retine exemplarul nr. 1 din cele două documente primite si înapoiază Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale exemplarul nr. 2, aprobat.

(4) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale restituie lucrările aprobate directiei/serviciului de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare.

 

CAPITOLUL III

Transmiterea aprobării si finalizarea documentelor de mobilizare la locul de muncă

 

Art. 9. - (1) După primirea centralizatorului aprobat, prevăzut în anexa nr. 3, directia/serviciul de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare completează pe versoul cererii prevăzute în anexa nr. 1 comunicarea privind aprobarea functiilor pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizatila locul de muncă, a cifrelor si procentelor de mobilizare la locul de muncă.

(2) Cererile de mobilizare la locul de muncă astfel completate se înapoiază institutiilor publice sau agentilor economici care le-au întocmit, împreună cu tabelele cuprinzând functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă.

Art. 10. - Pe baza datelor din comunicarea prevăzută la art. 9 alin. (1) si din Registrul pentru evidenta nominală a angajatilor care au obligatii militare, prevăzut în anexa nr. 4, responsabilul cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă  întocmeste  în  două  exemplare  Tabelul  nominal cuprinzând rezervistii angajati, aflati în evidenta centrului military judetean/municipal/de sector, care pot fi mobilizati la locul de muncă, prevăzut în anexa nr. 5.

Art.  11.  -  (1)  Tabelul  prevăzut  în  anexa  nr.  5  se întocmeste pentru rezervistii care au domiciliul în zona de responsabilitate a centrului militar judetean/municipal/de sector aflat pe raza teritorială a institutiei publice sau a agentului economic respectiv.

(2) Pentru rezervistii care au domiciliul pe raza teritorială a altor judete/municipii/sectoare tabelele prevăzute în anexa nr. 5 se analizează si se aprobă de către centrele militare la care acestia se află în evidentă.

(3) Cele două exemplare ale tabelului, semnate de conducătorul institutiei publice sau al agentului economic, se transmit spre aprobare la centrul militar judetean/municipal/de sector, împreună cu o xerocopie de pe tabelul cuprinzând functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă.

Art. 12. - Centrul militar judetean/municipal/de sector retine un exemplar al tabelului prevăzut în anexa nr. 5, iar exemplarul nr. 2, aprobat, îl înapoiază institutiei publice sau agentului conomic emitent.

Art. 13. - Pe baza tabelului nominal cuprinzând rezervistii angajati, aflati în evidenta centrului militar judetean/municipal/de sector, care pot fi mobilizati la locul de muncă, si a comunicării prevăzute la art. 9 alin. (1) responsabilul cu evidenta militară simobilizarea la locul de muncă întocmeste Situatia numerică cuprinzând rezervistii aprobati pentru a fi mobilizati la locul de muncă la data …, prevăzută în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL IV

Actualizarea, anularea si păstrarea documentelor

de mobilizare la locul de muncă

 

Art. 14. - (1) Actualizarea tabelelor prevăzute în anexa nr. 5 se face atunci când în structura organizatorică de functionare la pace a institutiei publice sau agentului economic se producmodificări/reorganizări/desfiintări de compartimente/angajări ce afectează peste 25% din numărul rezervistilor aprobati, care pot fimobilizati la locul de muncă.

(2) La actualizarea tabelelor institutiile publice si agentii economici vor respecta cifrele si procentele aprobate, comunicate.

Art. 15. - Anularea mobilizării la locul de muncă se face în conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din hotărâre, în următoarele cazuri:

a) când institutia publică a fost desfiintată sau agentul economic a fost dizolvat, se află în procedură de lichidare judiciară  sau  faliment,  si-a  schimbat  obiectul  de  activitate renuntând la activitătile si serviciile stabilite prin Planul de mobilizare a economiei nationale sau când personalul a fost disponibilizat pe o perioadă mai mare de 6 luni;

b) când rezervistului i-au încetat raporturile de muncă, a fost transferat/mutat în alt loc de muncă în afara institutiei publice sau agentului economic ori a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate;

c) în caz de scoatere din evidenta militară, pensionare, invaliditate sau deces.

Art. 16. - Documentele privind lucrările de mobilizare la locul de muncă se păstrează în conditiile prevăzute de legislatia referitoare la păstrarea secretului.

Art. 17. - Evidenta militară a rezervistilor angajati se tine de către fiecare institutie publică si agent economic în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.194/1996 referitoare la atributiile agentilor economici, institutiilor publice si autoritătilor administratiei publice privind recrutarea, încorporarea si evidenta militară.

Art. 18. - Evidenta salariatilor proprii cu obligatii militare se tine de către fiecare institutie publică si agent economic în registrul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 19. - (1) La declararea mobilizării responsabilul cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă se prezintă la centrul militar pe a cărui rază teritorială îsi are sediul institutia publică sau agentul economic, având asupra sa tabelul prevăzut în anexa nr. 5 si livretele militare ale rezervistilor înscrisi în tabel.

(2) După confruntare reprezentantul centrului militar aplică în livretele militare, la rubrica .Însemnări speciale”, stampila “MOBILIZAT LA LOCUL DE MUNCĂ”.

Art. 20. - Pentru anularea mobilizării la locul de muncă centrul militar aplică în livretul militar, la rubrica “Însemnări speciale”, stampila “ANULAT MOBILIZAREA LA LOCUL DE MUNCĂ”, consemnând despre aceasta si în tabelul nominal cuprinzând rezervistii angajati, aflati în evidenta centrului militar judetean/municipal/de sector, care pot fi mobilizati la locul de muncă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Unitătile militare apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, care au în structura organizatorică de functionare pe timp de pace functii de salariati civili/personal civil ce se mentin la război si sunt încadrate cu personal cu obligatii militare, întocmesc în două exemplare tabelele prevăzute în anexa nr. 5 si le trimit centrelor militare pe a căror rază teritorială acestia îsi au domiciliul.

(2) După aprobare centrul militar înapoiază exemplarul nr. 2 al tabelelor cuprinzând institutiile prevăzute la alin. (1).

Art. 22. - (1) La declararea mobilizării comandantii/sefii unitătilor subordonate structurilor prevăzute la art. 21 alin. (1) trimit la centrul militar pe a cărui rază teritorială acestea sunt dislocate o persoană din compartimentul personal sau de mobilizare cu tabelul prevăzut în anexa nr. 5, precum si cu livretele militare ale personalului prevăzut în tabel.

(2) După verificare reprezentantul centrului militar aplică în livretele militare, la rubrica “Însemnări speciale”, stampila “MOBILIZAT LA LOCUL DE MUNCĂ”.

(3) Pentru anularea mobilizării la locul de muncă se procedează conform art. 20.

Art. 23. - (1) Corpul judetean/municipal/orăsenesc/de sector al gardienilor publici întocmeste cererea de mobilizare la locul de muncă pentru rezervistii care nu sunt repartizati în planurile de mobilizare ale unitătilor militare apartinând Ministerului ApărăriiNationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Protectie si Pază.

(2) Cererile vor fi aprobate de comandantii centrelor militare judetene/municipale/de sector, conform prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.

Art. 24. - După aprobarea cererilor de mobilizare la locul de muncă consiliile judetene, precum si consiliile locale municipale/orăsenesti/comunale au obligatia de a comunica institutiilor publice si agentilor economici la care sunt angajati consilierii rezervisti despre situatia mobilizării acestora la locul de muncă.

Art. 25. - (1) Directiile de sănătate publică includ în lucrările de mobilizare la locul de muncă pe lângă personalul din aparatul propriu si pe cel destinat încadrării la spitalele de zonă interioară.

(2) După aprobarea cererilor de mobilizare la locul de muncă directiilor de sănătate publică le revine obligatia de a comunica institutiei la care este încadrat personalul prevăzut laalin. (1) despre situatia mobilizării acestuia la locul de muncă.

Art. 26. - (1) Agentii economici specializati în productia de armament, munitii, explozivi, aparatură si tehnică destinată sectorului de apărare întocmesc Tabelul nominal cuprinzând rezervistii specialisti de înaltă calificare, la care obligatia de mobilizare la locul de muncă se va mentine pentru vechiul loc de muncă, prevăzut în anexa nr. 7, si în cazul părăsirii institutiei publice sau agentului economic.

(2) Un  exemplar al tabelului prevăzut în anexa nr. 7 este înaintat centrului militar care are în evidentă rezervisti aflati în situatia prevăzută la alin. (1).

(3) La declararea mobilizării institutiile publice si agentii economici nominalizati la alin. (1), împreună cu centrele militare, organizează anuntarea si aducerea acestora la locurile de muncă stabilite din timp de pace.

Art. 27. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

............................................................ (denumirea agentului economic, institutiei)

Secret de serviciu

(după completare)

Exemplar nr.

........................................................

(adresa, numărul de telefon)

 

........................................................

(nr. de înregistrare al documentului)

 

Avizat

Avizat

Comandantul Centrului militar judetean ................./ al municipiului ........................./ al sectorului .............

............ (gradul)

Seful S.M.E.P.T.A.*) al judetului ........................./

D.M.E.P.T.A.**) a municipiului Bucuresti

..................

(gradul)

L.S. ............................................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S. ............................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

CERERE DE MOBILIZARE LA LOCUL DE MUNCĂ

 

1. Total personal încadrat la pace ......................................................................................., din care:

a) fără obligatii militare (inclusiv recruti) .................................................;

b) cu obligatii militare (rezervisti) ........................................................... .

2. Total personal necesar la război ....................................................................................., din care:

c) cu obligatii militare (rezervisti) ...................................... .

3. Numărul total de functii pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă ..............

4. Numărul total de rezervisti angajati, propusi pentru a fi mobilizati la locul de muncă ....................

5. Procentul de mobilizare la locul de muncă [c)/b)] propus este de ........ %.

 

Conducătorul/Managerul,

L.S. .............................................

(numele, prenumele si semnătura)

Întocmit,

Responsabil cu evidenta militară

si mobilizarea la locul de muncă,

.......................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

 verso

 

COMUNICARE

privind aprobarea functiilor pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă,

a cifrelor si procentelor de mobilizare la locul de muncă

 

Statul Major General a aprobat cu nr. ......................................... din ................................... următoarele:

1. numărul total de functii pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă: .........................................;

2. numărul de rezervisti angajati, care pot fi mobilizati la locul de muncă:  ................................................................, reprezentând ................................... % din totalul angajatilor cu obligatii militare.

Totodată vă înapoiez Tabelul cuprinzând functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă, continând ............. file.

 

Seful S.M.E.P.T.A.*) al judetului ................................. /

D.M.E.P.T.A.**) a municipiului Bucuresti,

L.S. ......................................................

(numele, prenumele si semnătura)


*) S.M.E.P.T.A. - Serviciul de mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare.

**) D.M.E.P.T.A. - Directia de mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

.......................................................

(denumirea agentului economic, institutiei)

 

Secret de serviciu

(după completare)

Exemplar nr.

 

TABEL

cuprinzând functiile pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă*)

 

Profilul (obiectul de activitate de bază al institutiei publice/agentului economic) la război ..........................................................................................................................…………….

(se va trece pe scurt, conform datelor de înregistrare la registrul comertului)

 

Denumirea  funcţiei (ocupaţiei)

 

Necesarul de functii

la război

 

Totalul functiilor

pe care sunt încadraţi

rezervisti la pace

 

Functiile pe care pot

fi încadrati rezervisti

mobilizati la locul de

muncă

a) Functii de conducere pe perioada exercitării acestora**)

...................................................................................................

...................................................................................................

 

 

 

b) Functii (ocupatii, meserii) de executie**)

...................................................................................................

...................................................................................................

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Conducătorul/Managerul,

L.S. ............................................................... (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit,

Responsabil cu evidenta militară si mobilizarea

la locul de muncă,

......................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Avizat

Un număr de ........ functii pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă

Avizat

Un număr de ......... functii pe care pot fi încadrati rezervisti mobilizati la locul de muncă

Seful S. (D.)M.E.P.T.A.***) ...................,

L.S.

.....................................

(gradul)

........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Comandantul Centrului militar .........................,

L.S. ........................................

(gradul)

......................................

(numele, prenunele si semnătura)

 


*) Functiile ce se trec în acest tabel sunt conforme cu structura organizatorică de functionare a institutiei publice si agentului economic care îl întocmeste. Functiile trecute în tabel vor trebui să fie dintre cele care asigură functionarea în conditii optime a institutiei publice, agentului economic si

realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul de mobilizare a economiei nationale si a celorlalte activităti care sustin efortul de apărare.

**) Denumirea ocupatiei, meseriei se va lua după .Clasificarea ocupatiilor din România” - Manual pentru utilizatori, editia 1995, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

***) S.(D.)M.E.P.T.A. - Serviciul (Directia) de mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

........................................................................ S.(D.)M.E.P.T.A. al (a) judetului/municipiului Bucuresti

Secret de serviciu

(după completare) Exemplar nr.

..................................................................

(adresa, numărul de telefon)

 

..................................................................

(numărul de înregistrare al documentului)

 

Aprobat

Seful Statului Major General,

.........................................................

(gradul)

Avizat

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, .........................................................

(gradul)

L.S.

.........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

L.S.

..........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

CENTRALIZATOR

cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă

 

Nr.crt.

Denumirea agentilor economici si/sau insitutiilor publice, localitatea în care îsi au sediul

Total personal încadrat la pace

Din care

Total personal necesar pe timp de război

Propusi a fi mobilizati la locul de muncă din totalul rezervistilor angajati

Avizul O.C.S.P.S.

Aprobarea S.M.G.

Numărul de înregistrare a comunicării

Fără obligatii militare (inclusiv recrutii)

Cu obligatii militare (rezervistii)

numeric

 

 

 

%

numeric

 

 

 

%

numeric

 

 

 

%

numeric

 

%

numeric

 

 

 

%

numeric

 

 

 

%

 

col. 3/col. 2

col. 5/col. 2

col. 7/col. 2

col. 9/col. 5

col. 11/col. 5

col. 13/col. 5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Ministerul Industriei si Resurselor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Societatea Comercială “Laminorul”-S.A., Bârlad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Societatea Comercială “Adezivul”-S.A. Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Ministerul Industriei si Resurselor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Institutul de Cercetare Pomicolă Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul judetean, consilii locale/municipale/orăsenesti/ comunale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Consiliul Judetean Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Consiliul Municipal Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Consiliul Orăsenesc Bârlad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenti economici si institutii publice care nu sunt de resortul ministerelor sau altor organe centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agenti economici si institutii publice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

judet/municipiul Bucuresti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful S.M.E.P.T.A.*) al judetului ......................./

D.M.E.P.T.A.**) a municipiului Bucuresti,

L.S.

...................................................


*) S.M.E.P.T.A. - Serviciul de mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare.

**) D.M.E.P.T.A. - Directia de mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Secret de serviciu

(după completare)

 

........................................................

(denumirea agentului economic, institutiei)

 

REGISTRU

pentru evidenta nominală a angajatilor care au obligatii militare (rezervisti)

 

Nr.

crt.

Pozitia*)

Numele, prenumele tatălui, prenumele rezervistului

C.N.P.

Gradul militar

Numărul specialitătii militare de bază

Livretul militar (seria si numărul)

Centrul militar în evidenta căruia se află

Domiciliul

Ocupatia (sectorul unde este încadrat)

Date privind luarea si scoaterea din evidentă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

- fiecare filă va avea capul de tabel complet;

- rubricile 2, 3, 6 se vor înscrie în cerneală (tus), iar celelalte coloane se vor completa în creion;

- rezervistii se iau în evidentă pe baza Fisei de evidentă prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/1996;

- se înscriu mai întâi ofiterii, maistrii militari, subofiterii în ordinea gradelor, iar în continuare, gradatii si soldatii în rezervă, în ordine alfabetică;

- C.N.P. reprezintă codul numeric personal înscris în buletinul (cartea) de identitate.

- după înscrierea în registru a rezervistilor conform indicatiilor de la liniuta a 4-a, rezervistii care sunt angajati ulterior vor fi trecuti în ordinea angajării;

- în rubrica “Date privind luarea si scoaterea din evidentă” se va completa numai în dreptul rezervistilor care sunt mutati (detasati, trecuti în somaj, desfăcut contractul de muncă, mutat în alt loc de muncă din afara agentului economic sau institutiei publice, decedat etc.). Scoaterea din evidentă a rezervistului specialist prevăzut la art. 26 din metodologie se face la primirea înstiintării de la noul loc de muncă al acestuia că este inclus în lucrările sale de mobilizare la locul de muncă;

- când se produc modificări în datele de evidentă ale rezervistilor (coloanele 1, 4, 5, 7, 8 si 9) responsabilul cu evidenta militară si mobilizarea la locul de muncă (persoana desemnată) va actualiza datele respective în cel mult 5 zile;actualizările respective se vor regăsi în Formularul de evidentă cuprins în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/1996, pe care agentul economic (institutia publică) trebuie să îl completeze, să îl certifice si să îl trimită centrelor militare pe a căror rază teritorială domiciliază rezervistii, în anii în care nu se execută viza livretelor militare.


*) Se va trece în creion, după caz, încadrarea rezervistului în una dintre următoarele pozitii: Plan de mobilizare (M), Mobilizat la locul de muncă (MLM), Disponibil (DISP), Soferi si mecanici conductori (S). Această activitate se execută sub coordonarea centrului militar.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

..............................................................

(denumirea agentului economic, institutiei)

..............................................................

(adresa, numărul de telefon) Exemplar nr.

..............................................................

(numărul de înregistrare a documentului)

 

Secret de serviciu

(după completare)

 

Se aprobă

mobilizarea la locul de muncă a unui număr de ...... rezervisti

Comandantul Centrului militar judetean/municipal/de sector ..............

L.S.

..............................................................

(gradul)

..............................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezervistii angajati, aflati în evidenta Centrului militar judetean/municipal/de sector ........., care pot fi mobilizati la locul de muncă

 

Nr.

crt.

Numele, prenumele tatălui, prenumele rezervistului

C.N.P.

Gradul militar

Numărul specialitătii militare de bază

Adresa de domiciliu

Ocupatia (sectorul unde este încadrat)

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător/Manager,

L.S.

.................................................... (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit,

Responsabil cu evidenta militară

si mobilizarea la locul de muncă,

....................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

NOTĂ:

- Rubricile 1 si 2 se vor completa cu cerneală (tus), iar celelalte coloane vor fi completate în creion.

- Fiecare filă va avea capul de tabel complet.

- Tabelele nominale se trimit de institutia publică/agentul economic centrelor militare judetene/municipale/de sector pe a căror rază teritorială îsi au domiciliul rezervistii angajati.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

.................................................................

(denumirea agentului economic, institutiei)

Exemplar nr.

 

Secret de serviciu

(după completare)

 

 

SITUATIE NUMERICĂ

cuprinzând rezervistii aprobati pentru a fi mobilizati la locul de muncă la data

......................................

(data aprobării cererii)

 

- Total personal încadrat la pace..............................................................., din care:

- fără obligatii militare (inclusiv recrutii) .............., reprezentând*) ........ %;

- cu obligatii militare (rezervisti) ........................., reprezentând*) ......... %;

- Total personal necesar la război ................................., reprezentând*) ......... %;

- Numărul de rezervisti angajati, care pot fi mobilizati la locul de muncă ..............., reprezentând**) .......... %.

 

 

Nr.crt.

Centrele militare

în evidenta

cărora

se află

personalul

angajat

Personalul angajat

pe timp de pace

Personalul angajat la război

 

 

 

Structura pe corpuri a personalului aprobat a fi mobilizat la locul de muncă

Total

din care:

Total

din care:

Fără obligatii militare (inclusiv recrutii)

Cu obligatii militare (rezervistii)

Aprobat a fi

mobilizat la locul de muncă

Fără obligatii

militare

(inclusiv recrutii)

numeric

%

numeric

%

numeric

%

numeric

 

%

Ofiteri

Subofiteri

Maistri militari

Soldati gradati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Responsabil cu evidenta militară

si mobilizarea la locul de muncă,

....................................................................

(numele, prenumele si semnătura)


*) Procentul se calculează fată de totalul personalului încadrat la pace.

**) Procentul se calculează fată de totalul rezervistilor angajati la pace.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

.................................................................

(denumirea agentului economic, institutiei)

Exemplar nr.

.................................................................

(adresa, numărul de telefon)

.................................................................

(numărul de înregistrare a documentului)

 

Secret de serviciu (după completare)

 

Se aprobă

Comandantul Centrului militar judetean/municipal/de sector

L.S.

...................................................................

(gradul)

.................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezervistii specialisti de înaltă calificare, la care obligatia de mobilizare la locul de muncă se va mentine pentru vechiul loc de muncă

 

Nr.

crt.

Numele, prenumele tatălui, prenumele rezervistului

C.N.P.

Gradul militar

Numărul specialitătii militare de bază

Livret (seria, numărul)

Adresa de domiciliu

Functia (meseria, sectia)

Locul de muncă

Observatii

Domiciliul

Resedinta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător/Manager,

L.S.

.................................................... (numele, prenumele si semnătura)

Întocmit,

Responsabil cu evidenta militară

si mobilizarea la locul de muncă,

....................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 137/2002 privind accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 385.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Turismului pentru activitatea de privatizare pe anul 2002

- mii lei -

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale

I.

Venituri - total, din care:

925.000.000

1.

Venituri din privatizare

900.000.000

2.

Venituri din dividende

25.000.000

II.

Cheltuieli - total, din care:

925.000.000

 

a) cheltuieli proprii de organizare, functionare, deplasări, publicitate, mijloace fixe, obiecte de inventar, efectuate în scopul privatizării

100.000.000

 

b) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

10.000.000

 

c) cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii pentru executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu etc.

10.000.000

 

d) costurile implicate de dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

1.000.000

 

e) sume plătite efectiv cumpărătorilor în cheltuielile executarea garantiilor acordate acestora de Ministerul Turismului si/sau efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători

3.000.000

 

f) sume plătite ca despăgubiri în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale Legii nr. 137/2002

25.000.000

 

g) cheltuieli ale privind taxele la instantele judecătoresti, registre ale actionarilor, comisioane bancare pentru depozitare de actiuni etc., efectuate în cadrul procesului de privatizare

1.000.000

 

h) cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

30.000.000

 

i) vărsăminte la trezoreria statului, într-un cont special deschis  pe seama Ministerului Finantelor Publice

745.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru sprijinirea unor unităti de cult

ce apartin cultelor religioase recunoscute din România, din judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, precum si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 5.000 milioane lei din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pentru unităti de cult ce apartin cultelor religioase recunoscute din România, din judetul Mures, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor  si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 386.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pentru unităti de cult ce apartin

cultelor religioase recunoscute din România, din judetul Mures

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Suma

- milioane lei -

1.

Parohia Ortodoxă Târgu Mures VIII din municipiul Târgu Mures, 

judetul Mures

2.000

2.

Parohia Romano-Catolică din comuna Sângeorgiu de Pădure,

judetul Mures

2.000

3.

Parohia Unitariană din comuna Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

1.000

 

TOTAL:

5.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desemnării Băncii de Investitii “DAIWA Securities SMBC Europe Limited”

în calitate de firmă specializată pentru continuarea activitătii de consultantă destinată finalizării la termen a raportului de evaluare si a studiului de fezabilitate pentru implementarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 alin. (11) si (12) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Băncii de Investitii “DAIWA Securities SMBC Europe Limited” în calitate defirmă specializată pentru continuarea activitătii de consultantă destinată finalizării la termen a raportului de evaluare si întocmirea documentelor pentru implementarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2001.

Art. 2. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie contractul de consultantă, având ca părti contractante Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Banca Comercială Română - S.A., pe de o parte, si Banca de Investitii “DAIWA Securities SMBC Europe Limited”, pe de altă parte, în urma negocierii ofertei formulate de Banca de Investitii “DAIWA Securities SMBC Europe Limited”.

Art. 3.  - Plata onorariului de succes se va efectua de către  Autoritatea  pentru  Privatizare  si  Administrarea Participatiilor Statului din veniturile obtinute din privatizarea Băncii Comerciale Române - S.A., iar plata onorariului fix, în conformitate cu conditiile contractului de consultantă, va

fi suportată de Banca Comercială Română - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu,

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, aflat în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, aflat în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii  si  Familiei,  cu  avizul  Ministerului  Muncii  si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2002 fată de anul 2001 a productivitătii muncii, calculată valoric, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie  si  se  sanctionează  cu  amendă  de  la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 5. - (1) Contraventia prevăzută la art. 4 se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute la art. 4 îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 388.


*) Anexa se comunică Ministerului Sănătătii si Familiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea editării Documentarului cu tematica “Perceptia populatiei asupra solutionării cazurilor de coruptie”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În contextul integrării României în structurile europene si euroatlantice se aprobă finantarea, în sumă totală de 350 milioane lei, a editării Documentarului cu tematica “Perceptia populatiei asupra solutionării cazurilor de coruptie”, actiune aprobată de Consiliul interministerial

pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 9 din 17 aprilie 2002.

Documentarul prevăzut la alin. 1 va fi realizat în perioada 1 mai 2002-1 mai 2003 de către Liga Apărării Drepturilor Omului - L.A.D.O., persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 11, recunoscută ca fiind  de  utilitate  publică  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 971/2000.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Liga Apărării Drepturilor Omului - L.A.D.O., cu plata în avans în cuantum de 30%, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul informatiilor publice,

Dan Jurcan,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 390.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2001 privind înfiintarea Centrului de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2001 privind înfiintarea Centrului de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 iunie 2001, se prorogă până la data de 31 decembrie 2002 si, respectiv, până la data de 30 iunie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national

“Amenajarea hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate-Simeria”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de utilitate publică de interes national lucrarea “Amenajarea hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate-Simeria”.

Art.  2.  -  Expropriatorul  este  statul  român  prin Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 3. - Prezentul act de declarare a utilitătii publice va fi adus la cunostintă publică prin afisare la sediile consiliilor locale ale oraselor Călan si Simeria si ale comunelor Băcia, Bretea Română si Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 392