MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

227. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a  Guvernului  nr.  155/2001  privind  aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

334. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea  Ordonantei  de  urgentă  a  Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1997, Programul national PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare  (Pre-Ins  Facility)  pentru  anul  1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie  profesională  (RICOP),  Programul national PHARE 1999 - partea a II-a

 

51. - Ordonantă de urgentă privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate  în  clasa  I  de  risc  seismic  si  care prezintă pericol public

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale au obligatia de a înfiinta, în functie de necesităti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Câinii fără stăpân vor fi capturati si transportati în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilorfără stăpân, unde vor fi cazati o perioadă de 14 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) După examinarea lor de către medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt bolnavi cronici si incurabili vor fi eutanasiati imediat ce au fost adusi în adăposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide si nedureroase a câinilor prevăzuti la alin. (1) ori care nu au fost revendicati sau adoptati în conditiile si în termenele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.”

4. La articolul 7, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) În situatia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicati sau adoptati conform anexelor nr. 4 si 5, acestia vor fi eutanasiati.

.............................................................................................

(3) Câinii nerevendicati în termen de 7 zile pot fi adoptati de persoane fizice sau de către centrele de adoptie special amenajate si organizate în acest scop.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Încredintarea câinilor spre adoptie se face numai după ce acestia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati si identificati prin cele două metode concomitente: tatuare si aplicarea zgărzii cu plăcută numerotată.

Câinii revendicati nu vor fi sterilizati.

(2) Revendicarea sau adoptia câinilor de către solicitanti se va face pe baza declaratiei-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 si 5, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale si de întretinere, al cărei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului local.”

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor tine registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activitătii de asistentă sanitară veterinară, în care se vor mentiona următoarele: data capturării, data si ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, motivul eutanasierii, sub-

stanta utilizată si numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fisei de adoptie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societătile ce vor executa incinerarea, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.”

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Actiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adoptie si eutanasie se vor face si în prezenta reprezentantilor societătilor de protectie a animalelor, în cazul în care acestia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.”

8. La articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) nerespectarea dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 si 10, precum si a conditiilor prevăzute în declaratia-angajament,  cu  amendă  de  la  10.000.000  lei  la 25.000.000 lei;”

9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

10. La anexa nr. 1 lit. D, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana va fi administrată individual si supravegheat.”

11. La anexa nr. 1 lit. E, punctele 2, 5 si 6 vor avea următorul cuprins:

“2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor sigurantă, securitate, protectie împotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuscă separată.

Trebuie să existe o cuscă separată pentru câinii morti si pentru câinii bolnavi.

............................................................................................

5. Soferii vehiculelor trebuie să fie instruiti să acorde ajutor câinilor bolnavi si răniti.

6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferintă.”

12. La anexa nr. 2 lit. A, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să tină câinele la distantă si să îl poată manipula.

Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declansare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgentă sau atunci când este pus într-o cuscă. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcană, în care se introduce mâncare si care sunt dotate cu usi mobile care cad după intrarea câinelui în cuscă, aflate pe sol si apoi încărcate în autovehicul.”

13. La anexa nr. 2 lit. B, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Câinii docili pot fi transportati până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Câinii se vor transporta în custi individuale.”

14. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 3

 

EUTANASIEREA CÂINILOR

 

1. Se recomandă pentru a fi eutanasiati câinii care nu au fost revendicati sau care nu au putut fi adoptati.

Eutanasia se recomandă, de asemenea, în cazul câinilor care prezintă boli cronice incurabile.

2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar.

            3. Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai după pierderea cunostintei câinelui indusă prin anestezie. Câinii vor fi asistati până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculară sau subcutanată. Pentru câinii nou-născuti calea de administrare care se utilizează este cea peritoneală. Produsele narcotice pot fi administrate si pe cale orală.

4. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice si care poate decide în privinta utilizării medicamentelor periculoase.”

15. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:

“FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE”

16. După anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5 cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE

 

Subscrisa societate ................................, cu sediul în ................................, str. ....................... nr. ........., sectorul/judetul ...................................., telefon ............................., înregistrată la Oficiul registrului comertului ................................ sub nr. ......................., reprezentată de ............................. în calitate de ..........................................., legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ...................................., eliberat(ă) de .................................... la data de .........................., se angajează să adopte un număr de ............................. câini, identificati cu numerele de tatuaj .........................., adăpostiti de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele conditii:

1. să respect normele de îngrijire si hrănire a câinelui;

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. să anunt Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

4. să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5. să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale si de întretinere aferente cazării câinelui.

Data .........

Semnătura reprezentantului societătii ........................................

Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân ........................................”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea  Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele  României  decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 334.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tară PHARE 1997, Programul national PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), Programul national PHARE 1999 - partea a II-a

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare a Programului operational de tară PHARE 1997, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 1997, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001, la Memorandumul de finantare privind Programul national PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare privind Programul national PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 13 martie 2002, la Memorandumul de finantare privind Programul national PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare PHARE dintre Comisia Europeană si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finantare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finantare dintre  Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 1999 - partea a II-a, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 9. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9703-9713

Programul operational de tară PHARE 1997

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1997 al Programului operational de tară pentru România.


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul  de  finantare  RO9703-9713,  semnat  la 19 decembrie 1997, se modifică după cum urmează: perioada de plată pentru proiectul RO9705.02 “Sistem judiciar - Crearea unei biblioteci legale, a unui sistem de documentare si cazuistică si a unui sistem de management al documentelor” se extinde cu 11 luni, până la data de 30 noiembrie 2002.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9703-9713 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9703-9713  s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9703-9713 va  intra  în  vigoare  la  data  semnării  de  către  ambele părti.

 

Bucuresti, 14 decembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,  coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 14 decembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 2

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9803-9807

Programul national PHARE 1998

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 al Programului national PHARE pentru România.


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul  de  finantare  RO9803-9807,  semnat  la  20 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

-  Perioada  de  plată  pentru  Proiectul  RO9803.01 “Îmbunătătirea situatiei populatiei rrome” se extinde cu 6 luni, până la data de 30 iunie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9804.01 “Proiect de dezvoltare institutională pentru Ministerul Finantelor (Scoala de finante publice, monitorizarea capacitătii institutionale de a dezvolta politici economice)” se extinde cu 3 luni, până la data de 31 martie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9804.04 “Întărirea capacitătii institutionale si administrative de gestionare a politicii de mediu în România, în conformitate cu acquisul comunitar” se extinde cu 3 luni, până la data de 31 martie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9804.05 “Reforma administratiei publice (sprijin pentru Agentia Natională a Functionarilor Publici, sprijin pentru Departamentul afacerilor europene)” se extinde cu 6 luni, până la data de 30 iunie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9805.01 “Integrarea României în piata internă: Îmbunătătirea cadrului competitiv pentru asigurarea serviciilor publice” se extinde cu 3 luni, până la data de 31 martie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9805.02 “Institutii legate de piata internă (Banca Natională a României si C.E.C.) (Implementarea auditului operational si a restructurării C.E.C., dezvoltarea capacitătii institutionale si de supraveghere a B.N.R., asistentă tehnică pentru B.N.R. pentru sistemul informatic de management si informatizarea contabilitătii)” se extinde cu 3 luni,

până la data de 31 martie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9806.01 “Proiect de dezvoltare institutională pentru Ministerul de Interne” se extinde cu 6 luni, până la data de 30 iunie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9807.01 “Politică regională si de coeziune (sistem de management pentru Agentia SAPARD)” se extinde cu 3 luni, până la data de 31 martie 2002.

- Perioada de plată pentru Proiectul RO9807.01 “Politică regională si de coeziune (program special de pregătire actiuni de dezvoltare rurală)” se extinde cu 6 luni, până la data de 30 iunie 2002.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9803-9807 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

            Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-9807 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-9807 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,  coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 13 noiembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 3

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9803-9807

Programul national PHARE 1998

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 al Programului national PHARE pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul  de  finantare  RO9803-9807,  semnat  la 20 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

-  perioada  de  plată  pentru  componenta  RO9805.01 “Integrarea României în piata internă (Privatizare în sectorul de distributie a energiei)” se extinde cu 6 luni, până la data de 30 iunie 2002;

- perioada de plată pentru Proiectul RO9807.02 “Reabilitarea drumurilor nationale” se extinde cu 9 luni, până la data de 30 septembrie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9803-9807 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-9807 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-9807 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,  coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 27 decembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 4

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO 9803-9807

Programul national PHARE 1998

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 al Programului national PHARE pentru România.


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO 9803-9807, semnat la 20 octombrie 1998, se modifică după cum urmează: perioada de plată  pentru  Proiectul  RO9804.01 “Proiect  de  dezvoltare institutională pentru Ministerul Finantelor (Monitorizarea capacitătii institutionale de a dezvolta politici economice – Monitorizarea Planului de actiune al Guvernului pentru perioada 2001-2004)” se extinde cu 3 luni, până la data de 30 iunie 2002.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9803-9807 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-9807 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-9807 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 13 martie 2002

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,  coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 13 martie 2002

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 5

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9808

Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 pentru Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de Finantare RO9808, semnat la 24 decembrie 1998, se modifică după cum urmează: perioada de plată a Programului RO9808 se extinde cu 9 luni, până la data de 30 septembrie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9808 initial rămân

neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9808 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9808 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 10 decembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,  coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 10 decembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

 

ANEXA Nr. 6

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9809

Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pentru Programul “Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru România” pe baza bugetului PHARE pe anul 1998.


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9809, semnat la 24 decembrie 1998, se modifică după cum urmează: perioada de plată a Programului RO9809 se extinde cu 12 luni, până la data de 31 decembrie 2002.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9809 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9809 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9809 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 7

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9904

Restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pentru Programul “Restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)” pe baza bugetului PHARE pe anul 1999.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9904, semnat la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

- perioada de contractare a Programului RO9904 se extinde cu 12 luni, până la data de 31 decembrie 2002;

- perioada de plată a Programului RO9904 se extinde cu 12 luni, până la data de 31 decembrie 2003;

- textul următor: “Pentru a acorda timp suficient ca toate contractele să fie implementate,  toate  măsurile  propuse  în  Planul  de restructurare si concedierile ce vor rezulta trebuie să aibă loc în primele 27 de luni de la semnarea memorandumului de finantare (i.e. înainte de data de 31 martie 2002).” înlocuieste textul original din memorandumul de finantare, de la punctul C (i) al cincilea paragraf: “Pentru a acorda timp suficient ca toate contractele să fie implementate,  toate  măsurile  propuse  în  Planul  de restructurare si concedierile ce vor rezulta trebuie să aibă loc

în  primele  15  luni  de  la  semnarea  memorandumului  de finantare.”

Această modificare a textului memorandumului de finantare se va aplica retroactiv începând cu data de 1 aprilie 2001.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9904 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9904 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9904 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

ANEXA Nr. 8

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO9905-9908

Programul national PHARE 1999 - partea a II-a

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pentru Programul national PHARE pentru România pe baza bugetului PHARE pe anul 1999.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul  de  finantare  RO9905-9908,  semnat  la 30 decembrie 1999, se modifică după cum urmează: perioada de plată pentru RO9905.02 “Dezvoltarea serviciilor de protectie a copilului” se extinde cu 12 luni, până la data de 30 noiembrie 2003.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO9905-9908 initial rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9905-9908 s-a întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9905-9908 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic

al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,         

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Programele de actiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, aprobate în conditiile legii, cuprind proiectarea si executarea lucrărilor de consolidare, precum si asigurarea surselor de finantare si a cazării temporare a persoanelor si a familiilor pe perioada consolidărilor.

(2) Asigurarea locuintelor sociale cu destinatia de locuinte de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor si a familiilor pe perioada executării consolidărilor constituie actiune complexă, de interes national, în contextul prevenirii urmărilor dezastrelor naturale produse de cutremure.

Art. 2. - (1) Constructiile cu destinatia de locuintă începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si nefinalizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, fac obiectul programelor de actiuni prevăzute la art. 1 si constituie utilitate publică.

(2) Imobilele proprietate a persoanelor fizice si/sau juridice, prevăzute în anexă, vor primi destinatia de locuinte de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor si a familiilor pe perioada executării consolidărilor si se expropriază în conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, intrând în proprietatea publică a statului.

(3) Pentru imobilele prevăzute la alin. (2) expropriator este  statul  român  prin  Ministerul  Lucrărilor  Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 3. - Lucrările pentru finalizarea imobilelor expropriate vor fi finantate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în baza documentatiilor tehnice aprobate, din alocatii bugetare anuale pentru constructia de locuinte si din alte surse legal constituite.

Art. 4. - Imobilele expropriate se exceptează de la plata taxelor si impozitelor prevăzute de lege.

Art. 5. - Anexa la prezenta ordonantă de urgentă poate fi completată prin hotărâre a Guvernului, în functie de programele de actiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, aprobate în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002. 

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

LISTA

constructiilor ce vor primi destinatia de locuinte de necesitate pentru cazarea temporară

a persoanelor si a familiilor pe perioada executării consolidărilor

 

Localitatea: municipiul Bucuresti:

1. bloc nr. 107, Piata Natiunilor Unite nr. 9 (fosta str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5;

2. bloc nr. 108, Piata Natiunilor Unite nr. 8 (fosta str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5.