MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 285          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 29 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

369. - Hotărâre pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a  utilitătilor  municipale,  etapa  a  II-a)  dintre România  si  Banca  Europeană  pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

 

375. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de întelegere  pentru  facilitarea  transferului  de informatii  si  a  comunicării  între  Ministerul Comunicatiilor  si  Tehnologiei  Informatiei  din România si ministerele similare din Republica Albania, Republica Cipru, Republica Elenă, Fosta Republică  Iugoslavă  Macedonia,  Republica Federală  Iugoslavia,  semnat  la  Bucuresti  la 13 noiembrie 2001

 

Memorandum de întelegere

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

32. - Decizie privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

 

34. - Decizie privind durata unor programe locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare

a utilitătilor municipale, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană

pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

           

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a), semnat la Bucuresti la 4 august 1997, după cum urmează:

1. data specificată la sectiunea 2.02 litera e) a articolului II din acordul de împrumut se modifică si devine 31 decembrie 2002;

2. apendicele la anexa nr. 2 la acordul de împrumut - Categorii si trageri - se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 369.

 

ANEXĂ*)

(Apendice la anexa nr. 2)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru facilitarea transferului de informatii

si a comunicării între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România

si ministerele similare din Republica Albania, Republica Cipru, Republica Elenă, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere pentru facilitarea transferului de informatii si a comunicării între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Economiei Publice si Privatizării din Republica Albania, Ministerul Comunicatiilor, Lucrărilor Publice si Transporturilor din Republica Cipru, Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor din Republica Elenă, Ministerul  Transporturilor  si  Comunicatiilor  din  Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Ministerul Federal al Transporturilor si Telecomunicatiilor din Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 375.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

pentru facilitarea transferului de informatii si a comunicării între

 

- Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, Skopje, reprezentat de domnul Ljubco Balkoski, ministru;

- Ministerul Economiei Publice si Privatizării, Tirana, reprezentat de domnul Mehmet Hasalami, ministru adjunct;

- Ministerul Federal al Transporturilor si Telecomunicatiilor, Belgrad, reprezentat de domnul Bozidar Milovic, ministru;

- Ministerul Comunicatiilor, Lucrărilor Publice si Transporturilor, Nicosia, reprezentat de domnul Averof Neofytou, ministru;

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Bucuresti, reprezentat de domnul Dan Nica, ministru;

- Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, Atena, reprezentat de domnul Konstantinos Rovlias, secretarul general al comunicatiilor,

în cele ce urmează denumite, în mod individual, parte si, în mod colectiv, părti.

Având în vedere că dezvoltarea guvernării electronice, respectiv utilizarea tehnologiei digitale si în special a Internetului, oferă oportunitatea îmbunătătirii accesului la si prestării de servicii guvernamentale în beneficiul cetătenilor, al partenerilor de afaceri si al angajatilor, precum si oportunitatea maximizării eficientei comunicării si coordonării interguvernamentale si internationale;

având în vedere că statele participante sunt convinse că această initiativă va servi, de asemenea, armonizării sistemelor legislative si administrative conform cerintelor Uniunii Europene, în cazul acelor state participante care până la această dată nu sunt aliniate cerintelor sus-mentionate;

având în vedere că guvernele si institutiile publice actuale doresc să folosească avantajele oferite de Internet pentru a îmbunătăti comunicatiile dintre ele, a stimula dezvoltarea economică, a reduce costurile necesare efectuării tranzactiilor, a scurta liniile de comunicatii si a elimina birocratia;

având în vedere că relatiile sociale, comerciale, industriale si politice dintre natiunile si statele participante au cunoscut o amploare semnificativă în decursul ultimului deceniu, iar părtile realizează faptul că utilizarea tehnologiei Internet facilitează acest proces prin maximizarea eficientei comunicatiilor de la guvern la guvern si de la guvern la cetătean;

având în vedere că statele participante se alătură eforturilor actuale de a spori cooperarea regională în contextul structurilor si initiativelor regionale existente, incluzând Pactul de stabilitate;

având în vedere că părtile doresc să ajungă la o întelegere;

având în vedere cele de mai sus si luând în considerare intentiile reciproce mentionate în prezentul act, părtile convin următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele părtilor

 

1.1.  Obiectivul  acestei  initiative  interstatale,  asa  cum  este mentionat în prezentul memorandum de întelegere (denumit în cele ce urmează MI), este de a accelera si de a facilita comunicarea între părti si a participantilor acestora (ministere, guverne, agentii etc.).

Este  vointa  părtilor  ca  întreaga  corespondentă,  manipulare  a documentelor, extragere a informatiilor etc. să se realizeze cu mijloace electronice prin intermediul unor retele si mecanisme securizate (denumite în cele ce urmează proiect de guvernare electronică).

1.2. În termen de 60 de zile de la semnarea prezentului MI părtile vor înfiinta un grup comun de experti de înalt nivel (denumit în cele ce urmează Comitetul Executiv de Actiune), comunicându-si unii altora numele membrului reprezentant (câte un membru pentru fiecare parte), acestia având misiunea de a studia, întocmi si prezenta părtilor, într-un interval de timp stabilit în prealabil, dar care nu va depăsi sfârsitul lunii aprilie a anului 2002, o propunere privind proiectarea si implementarea cu succes a proiectului de guvernare electronică în vederea dezvoltării si întretinerii unei retele intereuropene sigure de comunicatii.

1.3. Acest proiect de guvernare electronică este prevăzut a se desfăsura în două etape:

Etapa 1

Implementarea unei retele sigure si a unor biblioteci digitale, prin intermediul cărora agentiile guvernamentale vor comunica între ele, îsi vor coordona activitătile si vor rezolva diverse probleme de interes interstatal

Etapa a 2-a

Implementarea tuturor actiunilor si procedurilor necesare care să permită cetătenilor unei părti să aibă acces la informatiile, procedurile si documentele legale ale oricărei alte părti si să poată  realiza prin mecanisme sigure diverse obiective de afaceri si/sau să îsi satisfacă necesităti de ordin personal

1.4. Proiectul de guvernare electronică include, dar nu se limitează la următoarele:

1. crearea unei retele digitale interguvernamentale între părti prin mecanisme care să confere securitate si sigurantă;

2. crearea unui portal global pentru toate tările participante, care să asigure conectarea la site-urile guvernamentale si accesul la informatii de interes comun (de exemplu: agricultură, sănătate, medicină, afaceri, turism, probleme legislative, cercetare, educatie etc.);

3. depunerea de eforturi conjugate în vederea implementării unei abordări comune a problemei documentelor electronice cu caracter administrativ de interes transnational (de exemplu: în domeniul vamal, comercial etc.);

4. depunerea de eforturi conjugate în vederea implementării unei abordări electronice comune a problemelor de interes transnational (cum ar fi probleme privind poluarea/protectia mediului/sănătate);

5. interconectarea administratiilor publice;

6. crearea de site-uri pentru traduceri;

7. protectia si siguranta datelor.

 

ARTICOLUL 2

Obligatiile părtilor

 

Este unanim înteles faptul că prezentul MI constituie o declaratie a intentiilor reciproce ale părtilor de a promova cooperarea industrială în ceea ce priveste obiectivele stabilite la art. 1 si nu constituie o obligatie care să angajeze vreuna dintre părti să îndeplinească actiunile sau procedurile propuse.

Prin prezentul MI nu se stabileste nici o legătură de afaceri, parteneriat sau orice altă asociere politică, de afaceri sau comercială între părti, iar prevederile prezentului MI nu constituie pentru vreuna dintre părti obligatia de a se angaja în acorduri definitive de orice natură.

Documentul rămâne deschis oricărui alt stat interesat din regiune.

 

ARTICOLUL 3

Alocarea costurilor

 

Fiecare dintre părti va suporta propriile costuri generate de activitătile desfăsurate în baza prezentului MI.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Prezentul MI va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data semnării si va rămâne în vigoare până la semnarea oricăror acorduri cu privire la obiectivul mentionat la art. 1 paragraful 1.1.

Orice parte poate, la discretia sa absolută, să renunte la MI prin notificarea în scris a celorlalte părti.

 

ARTICOLUL 5

Exemplare

 

Prezentul MI este semnat în 6 exemplare, fiecare exemplar fiind considerat exemplar original si toate constituind unul si acelasi acord.

 

ARTICOLUL 6

Cesiunea

 

Părtile convin că nici unei părti nu îi este permis să transfere oricare dintre drepturile sale si nici să delege, în totalitate sau în parte, oricare dintre obligatiile sale către o tertă parte, fără consimtământul scris al tuturor părtilor.

 

ARTICOLUL 7

Semnarea prezentului MI si a oricăror acte aditionale

 

Nici un amendament la prezentul MI nu va intra în vigoare dacă nu a fost efectuat în formă scrisă si semnat de toate părtile.

Drept care prezentul MI a fost semnat de reprezentantii deplin autorizati ai părtilor.

Încheiat la Bucuresti la data de 13 noiembrie 2001. (Semnatarii memorandumului de întelegere, în ordinea alfabetică a numelor acestora)

 

Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, Skopje

Ljubco Balkoski

Ministerul Economiei Publice si Privatizării, Tirana

Mehmet Hasalami

Ministerul Federal al Transporturilor si Telecomunicatiilor, Belgrad

Bozidar Milovic

Ministerul Comunicatiilor, Lucrărilor Publice si Transporturilor, Nicosia

Averof Neofytou

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Bucuresti

Dan Nica

Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, Atena

Konstantinos Rovlias

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale

de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si (3) si ale art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Art. 1. - Frecventele pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) ce se scot la concurs în sesiunea din anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Canalele pentru statii locale de televiziune (putere mică) ce se scot la concurs în sesiunea din anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele si canalele prevăzute la art. 1 si 2 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 3 iunie 2002.

Art. 4. - Continutul dosarului de înscriere la concurs, precum  si  criteriile  de  departajare  pentru  acordarea licentelor de emisie pentru această sesiune de concurs sunt prezentate în anexele nr. 3 si 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2002.

Nr. 32.

 

ANEXA Nr. 1*)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL

dosarului de înscriere la concursul pentru licenta de emisie radio-tv

 

1. Cerere de licentă (dactilografiată pe formular tip C.N.A.)

2. Achitarea taxei de înscriere la concurs

3. Actele juridice ale societătii, în copii legalizate:

- hotărârea judecătorească;

- certificatul de înmatriculare al societătii;

- statutul societătii;

- tipul de comunicatie audiovizuală solicitată trebuie să fie explicit înscris în statutul societătii la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedită prin actul aditional si cererea de înscriere de mentiuni);

- contractul societătii;

- contractul de asociere (dacă este cazul);

- declaratia notarială prin care să se precizeze pentru fiecare asociat al societătii din ce alte societăti din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al altor societăti.

Prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă persoana juridică (societatea care solicită licenta) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

- structura de capital si actionarii/asociatii.

4.  Avizul  tehnic  prealabil  eliberat  de  Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing

A. Situatia economică si financiară a societătii, anexând o copie de pe ultimul bilant contabil cu viza administratiei financiare, balanta contabilă la data întocmirii bilantului si ultima balantă contabilă întocmită (în cazul societătilor care nu au desfăsurat activitate, declaratie vizată de administratia financiară):

- investitii în audiovizual;

- potentialul financiar;

- scrisoarea de bonitate;

- rezultatele economico-financiare;

- surse de finantare detaliate (reinvestire profit, surse externe - primite sau în curs de finalizare, contracte de sponsorizare,  subventii  -  hotărâri  si  ordonante  ale Guvernului etc., transferuri - în cazul zonelor defavorizate, fonduri obtinute prin programe ale Uniunii Europene etc.)

B. Formularea unei strategii a dezvoltării viitoare, construirea unor variante, analiza economică si financiară, justificarea tehnică si economică a acestor variante

C. Etapele si termenele de finalizare ale proiectului (maximum 18 luni din momentul obtinerii licentei)

D. Resurse umane:

- angajati (experienta acumulată în activitatea audiovizuală, un scurt curriculum vitae);

- colaboratori;

- schema organizatorică: departament programe, tehnic, economic, administrativ etc.

E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente (adresa, acte de proprietate sau închiriere)

F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru:

- statia de emisie;

- studiouri.

G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):

- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace;

- se va declara intentia de afiliere a postului (dacă este cazul).

H. Sursele si proportiile programelor după structură I. Strategia de utilizare a licentelor detinute de societate pentru posturile de radiodifuziune din zona de acoperire a statiei de putere mare pentru care se scoate la concurs frecventa

J. Caseta demonstrativă pentru programele de conceptie proprie, cu o durată aproximativă de 20-30 de minute

K. Pentru societătile care au functionat se va depune un memoriu privind activitatea postului (grila de program, utilizarea timpului de emisie, întreruperi ale emisiei, situatia economico-financiară, investitii în audiovizual, resurse umane etc.).

Eventualele modificări ale grilei de program existente la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs.

Eventualele modificări în situatia juridică existentă la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs, cu conditia încadrării acestora în prevederile Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare.

Paginile dosarului vor fi numerotate.

 

ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

pentru departajarea participantilor

 

1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant

1.1. Calitatea ofertei de programe [în spiritul art. 12 alin. (4) din Legea audivizualului nr. 48/1992]

1.2. Ponderea productiilor audiovizuale nationale si europene în ansamblul programelor difuzate

1.3. Durata zilnică a programelor de conceptie proprie, în situatia afilierii la un post al altui titular de licentă

1.4. Programul local sau zonal oferit de societătile care preconizează retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul)

1.5. Ponderea productiei proprii în ansamblul emisiunilor difuzate

1.6. Nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (existente/preconizate)

1.7. Experienta echipei redactionale în audiovizual

2.  Spatiile  tehnice  si  redactionale,  echipamentele detinute, investitii prevăzute

3. Investitii preconizate, spatiile în care se prevede functionarea studioului si/sau a emitătorului, echipamentele detinute/preconizate

            4. Capacitatea solicitantului de a sustine financiar si economic activitatea postului

4.1. Volumul si structura capitalului prevăzut pentru a fi investit

4.2. Bonitatea societătii

4.3. Planul de afaceri

4.4. Achitarea obligatiilor financiare prevăzute de lege

5. Îndeplinirea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie si  în  deciziile  presedintelui  Consiliului  National  al Audiovizualului; sanctiuni aplicate de Consiliul National al Audiovizualului*)

6. Situatia utilizării licentelor de emisie obtinute anterior*)


*) Se referă la societătile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisă pe cale radioelectrică sau prin cablu.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind durata unor programe locale

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în conformitate cu prevederile art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Art. 1. - Posturile locale de radiodifuziune sau de televiziune care retransmit partial programul unei statii cap de retea apartinând aceluiasi titular de licentă vor rezerva în grila de program cel putin 7 ore pe săptămână pentru productia proprie locală, care va include în mod obligatoriu stiri si informatii de interes local.

Art. 2. - Modificarea grilei de program se va face conform prevederilor Deciziei presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999 privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 40/1997 privind statiile locale ce retransmit programele difuzate - pe cale radioelectrică terestră sau prin satelit - de o statie apartinând aceluiasi titular de licentă de emisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 bis din 21 mai 1997.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 17 aprilie 2002.

Nr. 34.