MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 284          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 26 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

401. - Hotărâre privind alocarea sumei de 5,2 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2002, în vederea executării unor lucrări de reparatii pentru înlăturarea efectelor incendiului produs la un imobil din municipiul Bucuresti

 

402. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului cu tema “Instructiuni consulare comune pentru statele candidate la U.E.”

 

405. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Danemarcei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO 3

 

406. - Hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finantate din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

408. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei receptii la sediul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) din Geneva, Elvetia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5,2 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2002, în vederea executării unor lucrări de reparatii pentru înlăturarea efectelor incendiului produs la un imobil din municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 5,2 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea executării unor lucrări de reparatii pentru înlăturarea efectelor incendiului produs pe data de 21 aprilie 2002 la imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 12, bl. C9, sectorul 6.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei la capitolul “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”, titlul “Transferuri”, iar utilizarea sumei respective se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 401.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului

cu tema “Instructiuni consulare comune pentru statele candidate la U.E.”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 aprilie 2002, a seminarului cu tema .Instructiuni consulare comune pentru statele candidate la U.E.”.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării seminarului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 145.297 mii lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetele pe anul 2002 ale Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului General al Guvernului si Ministerului de Interne, după cum urmează:

- Ministerul de Interne: 115.297 mii lei la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”;

- Ministerul Afacerilor Externe: 15.000 mii lei la capitolul 51.01 “Autorităti publice”;

- Secretariatul General al Guvernului: 15.000 mii lei la capitolul 51.01 “Autorităti publice”.

(3) Sumele rămase neutilizate în anul 2002 se vor restitui până cel târziu la data de 25 decembrie 2002, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Utilizarea sumei alocate pentru desfăsurarea seminarului prevăzut la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetele Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe si Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 402.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 aprilie 2002, a seminarului cu tema “Instructiuni consulare comune pentru statele candidate la U.E.”

 

Costuri suportate de Ministerul Afacerilor Externe

1. Dineu oferit de Ministerul Afacerilor Externe: 50 de persoane x 300.000 lei/persoană = 15.000.000 lei

Costuri suportate de Secretariatul General al Guvernului

1. Dineu oferit de Secretariatul General al Guvernului:

50 de persoane x 300.000 lei/persoană = 15.000.000 lei

Costuri suportate de Ministerul de Interne

1. Chiria pentru sala “Nicolae Bălcescu”: 800 dolari S.U.A. x 2 zile x 33.000 lei = 52.800.000 lei

2. Transport urban:

1 autocar: 40 l/100 km x 300 km x 16.300 lei/l motorină = 1.956.000 lei

1 autoturism: 12 l/100 km x 600 km x 18.000 lei/l benzină = 1.296.000 lei

1 autoturism: 12 l/100 km x 600 km x 18.000 lei/l benzină = 1.296.000 lei

3. Transport în afara orasului:

1 autoturism: 12 l/100 km x 600 km x 18.000 lei/l benzină = 1.296.000 lei

1 autoturism: 12 l/100 km x 600 km x 18.000 lei/l benzină = 1.296.000 lei

1 microbuz: 25 l/100 km x 600 km x 16.300 lei/l motorină = 2.445.000 lei

1 autocar: 40 l/100 km x 600 km x 16.300 lei/l motorină = 3.912.000 lei

4. Dineu oferit de Ministerul de Interne: 50 de persoane x 300.000 lei/persoană = 15.000.000 lei

5. Fotografii si casete video realizate cu ocazia seminarului = 7.000.000 lei

6. Vizitarea unor obiective turistice:

Castelul Peles si Castelul Pelisor: 120.000 lei x 50 de participanti = 6.000.000 lei

Castelul Bran: 60.000 lei x 50 de participanti = 3.000.000 lei

7. Cadouri oferite participantilor:

12 delegatii ale tărilor participante x 1.500.000 lei = 18.000.000 lei


TOTAL = 145.297.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Danemarcei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Danemarcei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO, în perioada 24-30 aprilie 2002.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 10 din 23 aprilie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 669 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13  “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 iunie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 405.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării evenimentelor prevăzute la art. 1 bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002 se suplimentează, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, la capitolul 51.01 “Autorităti publice” cu suma de 55 miliarde lei, din care pentru: titlul “Cheltuieli de personal” cu 1,5 miliarde lei, titlul “Cheltuieli materiale si servicii” cu 35,0 miliarde lei si titlul “Cheltuieli de capital” cu 18,5 miliarde lei. Încadrarea personalului se face pe bază de contracte de muncă pe durată determinată sau conventii civile de prestări de servicii, în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 406.

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei receptii la sediul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) din Geneva, Elvetia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile aferente organizării unei receptii, la data de 29 aprilie 2002, la sediul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) din Geneva, Elvetia, conform devizului de cheltuieli prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile prevăzute la art. 1, în sumă de 165 milioane lei, se suportă din bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de la capitolul 68.01 “Comunicatii si transporturi”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

 

La receptia care va avea loc la sediul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) din Geneva, Elvetia, cu ocazia desfăsurării lucrărilor Consiliului de administratie al UIT din acest an, la data de 29 aprilie 2002, vor participa 150 de persoane.

Capitolul 1. Masa festivă (oferită de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la sediul UIT) 150 de persoane x 700.000 lei/persoană = 105.000.000 lei*)

Capitolul 2. Cadouri 150 de persoane x 400.000 lei/persoană = 60.000.000 lei


TOTAL = 165.000.000 lei

 


*) Suma va fi achitată în moneda natională a Confederatiei Helvetice.