MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 283          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 26 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

8. - Hotarare cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizie nr. 29 din 30 ianuarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 teza finala din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Decizie nr. 74 din 7 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata

 

ACTE ALE BANCII NATIONALE ALE ROMANIEI

 

4. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor

 

5. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor

 

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTARARE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

In temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile ulterioare, si avand in vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Se valideaza mandatul de deputat atribuit domnului Longher Ghervazen, ales la data de 26 noiembrie 2000, in Circumscriptia electorala nr. 35 Suceava, mandat devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Iohan-Peter Babias.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Camerei Deputatilor din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 8.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE nr. 29

din 30 ianuarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 teza finala din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costica Bulai - judecator

Nicolae Cochinescu - judecator

Constantin Doldur - judecator

Kozsokár Gábor - judecator

Petre Ninosu - judecator

Lucian Stangu - judecator

Serban Viorel Stanoiu - judecator

Ioan Vida - judecator

Gabriela Ghita - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 teza finala din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Pan Group" - S.A. Dolj in Dosarul nr. 189/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila, avand ca obiect solutionarea unei actiuni civile.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca prevederile criticate nu incalca dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece acest text constitutional se refera la egalitatea intre cetateni persoane fizice, si nu la persoanele juridice.

Scutirea de plata taxei judiciare de timbru a unor institutii bugetare tine de statutul lor ori de natura litigiilor deduse in fata instantelor, iar nu de ratiuni de simetrie a partilor intr-un proces civil. Mai arata ca in jurisprudenta sa Curtea Constitutionala a statuat ca egalitatea nu inseamna uniformitate.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 2 martie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 189/2001, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 teza finala din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Pan Group" - S.A. Dolj.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca, intrucat cealalta parte in proces, Fondul Proprietatii de Stat, este, in virtutea art. 17 din Legea nr. 146/1997, scutita de plata taxei de timbru, s-ar cuveni ca si ea sa beneficieze de o asemenea scutire. Altfel, considera ca textul criticat este neconstitutional, infrangand principiul consacrat prin art. 16 din Constitutie potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice. Se mai arata ca scutirea prin lege de plata taxei de timbru a ambelor parti din proces se impune si in temeiul principiului egalitatii partilor in procesul civil. In fine, se considera ca textul criticat incalca si dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 4 privitoare la egalitatea intre cetateni si in art. 21 privind accesul liber la justitie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia este neintemeiata. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor considera ca scutirea de taxa judiciara a cererilor si actiunilor unor institutii publice este justificata de ratiuni ce privesc incasarea veniturilor publice la bugetul de stat, iar prin aceasta nu sunt incalcate dispozitiile art. 16 din Constitutie, care se refera exclusiv la egalitatea intre cetateni persoane fizice.

In ceea ce priveste pretinsa contrarietate a textului criticat cu dispozitiile art. 21 din Constitutie, se arata ca accesul liber la justitie, consacrat de acestea, nu este cu nimic afectat prin obligarea la plata unei taxe de timbru a reclamantului intr-o cauza civila. Guvernul arata ca, potrivit dispozitiilor art. 138 din Constitutie, "impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului de asigurari sociale de stat se stabilesc numai prin lege". "Legiuitorul are, deci, prerogativa de a stabili modul de timbrare a cererilor si posibilitatea de a institui scutiri de taxe in cazuri bine justificate, fara a incalca dispozitiile constitutionale privind egalitatea in fata legii".

Scutirea de plata taxei de timbru se acorda "in considerarea calitatii persoanei respective si a obiectului cererii". Neacordarea acestei scutiri si partii adverse din proces nu incalca principiul egalitatii partilor consacrat la art. 16 din Constitutie, deoarece egalitatea nu inseamna uniformitate. Se considera ca exceptia este neintemeiata.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecatorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 17 teza finala din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, text care are urmatorul cuprins:

- Art. 17: "Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice".

Textele constitutionale considerate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind incalcate sunt urmatoarele:

- Art. 4: "(1) Statul are ca fundament unitatea poporului roman. (2) Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala."

- Art. 16: "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara."

- Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autoarea exceptiei nu deduce neconstitutionalitatea textului criticat din faptul ca institutia de stat cu care se afla in proces este scutita de taxa de timbru, ci din imprejurarea ca aceasta scutire nu ii este acordata si ei.

Sustinerea autoarei ca astfel ar fi incalcate dispozitiile art. 16 din Constitutie nu este intemeiata, Curtea statuand in mai multe randuri ca acest text consacra egalitatea cetatenilor in fata legii, iar nu egalitatea persoanelor juridice si nici a unor persoane fizice sau juridice cu autoritatile publice.

In jurisprudenta sa Curtea a statuat in mod constant ca egalitatea consacrata prin art. 16 din Constitutie nu pretinde uniformitate, ci presupune existenta unui tratament egal pentru persoanele aflate in situatii similare, precum si reglementarea unor masuri sau solutii diferite pentru situatii diferite (spre exemplu: Decizia nr. 183 din 10 octombrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din 11 decembrie 2000, si Decizia nr. 87 din 20 martie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 7 iunie 2001).

Curtea mai constata ca nu se poate tagadui constitutionalitatea scutirii, prin lege, de la plata taxei de timbru a actiunilor judecatoresti introduse de institutiile publice, sume care se fac venit la bugetul de stat, deoarece plata de catre aceste institutii a taxelor judiciare de timbru ar determina scoaterea temporara si nejustificata a unor sume de bani din bugetul statului pentru a fi recuperate o data cu incasarea acestei taxe. Asa fiind scutirea de plata taxei de timbru a anumitor persoane are in vedere imprejurari care tin de statutul lor ori de natura litigiilor deduse instantelor, iar nu ratiuni de simetrie legate de calitatea partilor in procesul civil.

In fine, Curtea mai constata ca invocarea, in motivarea exceptiei, a dispozitiilor art. 4 si 21 din Constitutie nu este concludenta, deoarece primul se refera la egalitatea intre cetateni, iar cel de-al doilea la accesul liber la justitie. Faptul ca autoarea exceptiei a putut promova actiunea si a putut ridica apoi exceptia de neconstitutionalitate probeaza accesul sau liber la justitie.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 si 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 teza finala din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Pan Group" - S.A. Dolj in Dosarul nr. 189/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila.

Definitiva si obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 30 ianuarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE nr. 74

din 7 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata

 

Nicolae Popa - presedinte

Costica Bulai - judecator

Nicolae Cochinescu - judecator

Constantin Doldur - judecator

Kozsokár Gábor - judecator

Petre Ninosu - judecator

Serban Viorel Stanoiu - judecator

Lucian Stangu - judecator

Ioan Vida - judecator

Paula C. Pantea - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, exceptie ridicata de Ion Cojocaru in Dosarul nr. 5.269/2001 al Tribunalului Brasov.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, aratand ca prin Legea nr. 61/1991, republicata, se prevad norme de conduita in scopul ocrotirii unor importante valori sociale, precum convietuirea sociala, ordinea si linistea publica.

Se considera ca dispozitiile art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie sunt aplicabile inclusiv institutiilor publice, deoarece acestea reprezinta statul in relatiile cu cetatenii, iar alin. (7) al art. 30 prevede ca "sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii [...]".

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 30 noiembrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 5.269/2001, Tribunalul Brasov a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata.

Exceptia a fost ridicata de Ion Cojocaru in recursul declarat de el impotriva unei sentinte civile prin care i-a fost respinsa plangerea formulata impotriva unui proces-verbal de contraventie intocmit de Politia Municipiului Brasov. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca prevederile legale criticate incalca dispozitiile art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie.

Autorul exceptiei considera ca sintagma "sau a institutiilor publice" cuprinsa in textul art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 este in contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 30 alin. (6), care stabilesc ca "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanelor si nici dreptul la propria imagine", si ale art. 30 alin. (7), prin care "sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii [...]".

Or, arata autorul exceptiei, onoarea si demnitatea sunt trasaturi specifice persoanei fizice, si nu institutiilor publice, iar cuprinderea in sfera contraventiilor a faptelor privitoare la lezarea demnitatii si onoarei institutiilor publice este in contradictie cu dispozitiile Constitutiei. In opinia instantei de judecata exceptia este nefondata, prevederile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, nefiind in contradictie cu dispozitiile art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie.

  Se arata ca art. 30 face parte din titlul II cap. II din Constitutie, care prevede drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, deci ale persoanelor fizice. Constitutia nu prevede drepturile persoanelor juridice intr-un capitol separat, dar aceasta nu inseamna ca persoanele juridice nu au drepturi, acestea fiind prevazute in diverse legi. In speta este de discutat daca persoanele juridice au demnitate sau onoare, insa acest lucru nu se poate constata prin prevederile art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie, care privesc drepturile si libertatile persoanelor fizice.

In consecinta, sintagma "demnitatea si onoarea institutiilor publice" nu este contrara prevederilor art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie, care se refera doar la drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciaza ca dispozitiile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Cu privire la prevederile art. 30 alin. (6) din Constitutie se considera ca, pe de o parte, acestea apara, pe langa persoanele fizice, si persoanele juridice si, pe de alta parte, textul nu are in vedere toate persoanele juridice, ci numai institutiile publice, intrucat in societate acestea se bucura de autoritate si prestigiu, valori ce pot fi lezate prin savarsirea faptelor prevazute la art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata. Mai mult, art. 30 alin. (6) din Constitutie nu reprezinta unicul temei constitutional al dispozitiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata. Legislatia romana recunoaste persoanelor juridice o serie de drepturi, chiar daca Constitutia nu le dedica un capitol special.

Prevederile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, trebuie raportate la toate dispozitiile din Constitutie care reglementeaza drepturile si libertatile cetatenilor, precum si institutiile publice, dar si la restul legislatiei in care sunt prevazute si ocrotite drepturile persoanelor juridice. Guvernul arata ca normele de convietuire sociala, ordinea si linistea publica constituie valori care asigura existenta si functionarea normala a oricarui stat democratic, fiind firesc ca statul sa asigure protectia acestora prin diverse mijloace. Unul dintre aceste mijloace il constituie sanctionarea contraventionala a faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, intre care si savarsirea in public a unor fapte de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice.

Este adevarat ca expresia "demnitatea si onoarea institutiilor publice" este improprie, insa aceasta nu imprima textului de lege criticat un caracter neconstitutional. Dispozitiile art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie nu pot fi interpretate in sensul ca ar permite incalcarea ordinii publice si afectarea activitatii unei institutii publice prin exercitarea abuziva a dreptului la libera exprimare. Respectarea ordinii si linistii publice este necesara pentru desfasurarea normala a activitatii autoritatilor si institutiilor publice tocmai pentru ca acestea sa poata sa asigure respectarea drepturilor persoanei, prevazute in Constitutie. Or, prin savarsirea impotriva unei institutii a faptei prevazute la art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, s-ar aduce atingere functionarii acestor institutii, prejudiciindu-se in mod indirect drepturile si libertatile constitutionale ale celorlalti cetateni. Presedintele Senatului nu a trimis punctul sau de vedere.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea contraventionala a faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000. Dispozitiile legale criticate ca fiind neconstitutionale sunt urmatoarele:

Art. 1 pct. 1): "Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice;"

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 30 alin. (6) si (7) din Constitutie, conform carora:

"(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri."

Critica de neconstitutionalitate vizeaza dispozitiile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, in masura in care acestea se refera la lezarea demnitatii sau onoarei institutiilor publice, ca urmare a faptelor calificate drept contraventii.

Autorul invoca argumentul conform caruia demnitatea si onoarea sunt atribute exclusive ale persoanei fizice, astfel incat persoanele juridice nu pot beneficia de protectia valorilor la care se refera art. 30 din Constitutie.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata si urmeaza sa fie respinsa. Potrivit art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, constituie contraventie comportamentul huliganic in public, manifestat prin fapte, acte sau gesturi obscene, prin proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, prin amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, daca sunt de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice.

Curtea retine ca faptele prevazute la art. 2 pct. 1) nu sunt fapte contra persoanelor, ci contra normelor de convietuire sociala, contra ordinii si linistii publice. Asemenea fapte constituie infractiuni in sistemele de drept penal in care contraventiile sunt incluse printre infractiuni. In sistemul nostru faptele mentionate in textul criticat constituie contraventii daca, fiind savarsite in public, sunt de natura sa produca vreuna dintre consecintele prevazute de lege. Chiar daca textul cuprinde unele impreciziuni de redactare, atunci cand se refera la posibilitatea ca manifestarile reprobabile mentionate sa lezeze demnitatea institutiilor publice, nu se poate sustine ca dispozitia legii ar fi neconstitutionala.

Astfel, desi alin. (6) al art. 30 din Constitutie are in vedere limitele exercitarii libertatii de exprimare - aceasta neputand sa prejudicieze, printre alte valori supreme ale statului de drept, dreptul persoanei la propria imagine -, textul constitutional mentionat are, coroborat cu alte prevederi constitutionale, efectul de a consacra un drept constitutional cu o identitate de sine statatoare si deci cu aplicabilitate intr-un domeniu mai extins. Acest text constitutional este in deplina concordanta cu prevederile art. 10 pct. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, potrivit carora "Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia reputatiei sau a drepturilor altora, pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti".

Ordinea si linistea publica implica atitudinea respectuoasa si decenta fata de institutiile publice, iar argumentele pe care autorul exceptiei incearca sa le impuna prin invocarea prevederilor art. 30 alin. (6) din Constitutie, si anume ca astfel de manifestari antisociale ar putea fi ingaduite fata de institutiile publice, nu pot fi acceptate.

Potrivit dispozitiilor art. 54 din Constitutie "Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti". Astfel, ordinea si linistea publica se impune a fi respectate de fiecare persoana in vederea desfasurarii normale a activitatii autoritatilor si institutiilor publice tocmai pentru ca acestea sa poata asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale consacrate de Constitutie. Este evident ca prin savarsirea faptei prevazute la art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata, impotriva unei institutii publice se aduce atingere bunei functionari a acestei institutii, ceea ce este de natura sa afecteze, in mod indirect, drepturile si libertatile constitutionale ale celorlalti cetateni. Asa cum sentimentul onoarei sau demnitatii este caracteristic persoanei fizice, in acelasi mod se poate vorbi despre faima si bunul renume al unei institutii sau autoritati publice, atribute pe care legea le apara prin sanctionarea contraventionala a faptelor prevazute la art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicata. Desi nu sunt mentionate printre valorile enumerate la art. 30 din Constitutie, aceasta nu inseamna ca incalcarea lor este ingaduita. In consecinta, sintagma "demnitatea si onoarea institutiilor publice" nu vine in contradictie cu prevederile constitutionale, intrucat se subscrie sferei de aplicabilitate a alin. (6) si (7) ale art. 30 din Constitutie, care consacra limitele libertatii de exprimare.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/199 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, exceptie ridicata de Ion Cojocaru in Dosarul nr. 5.269/2001 al Tribunalului Brasov. Definitiva si obligatorie. Pronuntata in sedinta publica din data de 7 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor

 

Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11, art. 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 si ale art. 51 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

 

Art. I. - Normele nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999, modificate prin Normele nr. 6/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 28 aprilie 1999, si prin Normele nr. 10/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 2 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"In termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. 1 Banca Nationala a Romaniei va decide cu privire la autorizarea functionarii bancii si, dupa caz, va elibera autorizatia de functionare, insotita de aprobarile pentru actionarii semnificativi ai bancii - persoana sau grup de persoane - si pentru persoanele desemnate in calitate de conducator, administrator si auditor independent, sau va comunica in scris decizia sa privind respingerea cererii, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia."

2. Dupa articolul 12 se introduc articolele 121, 122 si 123 cu urmatorul cuprins:

"Art. 121. - Organizarea si conducerea bancii trebuie sa corespunda cerintelor legii si unei practici bancare prudente si sanatoase. In acest sens banca va fi organizata astfel incat:

a) sa fie create premisele pentru realizarea obiectivelor propuse;

b) sa fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite;

c) toti conducatorii bancii sa fie implicati in coordonarea activitatilor curente care presupun asumarea de catre banca a riscurilor specifice.

In sensul celor prevazute la lit. c), in componenta fiecaruia dintre comitetele mentionate la lit. b) se va regasi cel putin un conducator, altul decat cel desemnat sa coordoneze structurile organizatorice implicate in activitatile care fac obiectul analizei si deciziilor care se iau in aceste comitete.

Art. 122. - Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, conducator, administrator ori cenzor persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001, pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta.

Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul fondatorilor si actionarilor, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate in listele prevazute la alin. 1.

Art. 123. - Interdictia prevazuta la art. 12‚ alin. 1 se aplica si in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii."

3. Dupa articolul 13 se introduc articolele 131 si 132 cu urmatorul cuprins:

"Art. 131. - Calitatea fondatorilor si actionarilor semnificativi trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de lege si de prezentele norme.

La evaluarea acestor persoane se va urmari ca, pe langa indeplinirea conditiilor prevazute de lege, acestea sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si care sa asigure premisele pentru sustinerea financiara a bancii in cazul in care situatia acesteia se deterioreaza.

Sumele destinate participarii la capitalul social al bancii trebuie sa provina din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice sau juridice.

Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa fi inregistrat in ultimii 3 ani de activitate un activ net pozitiv si sa dispuna, potrivit ultimei situatii financiar-contabile - bilant contabil sau, dupa caz, balanta de verificare -, de un activ net de cel putin 5 ori mai mare decat nivelul participatiei subscrise la capitalul social al bancii si de un nivel al lichiditatilor - numerar si disponibilitati in conturi - cel putin la nivelul participatiei.

Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa dispuna de venituri personale neafectate indeplinirii altor obligatii patrimoniale, care sa acopere nivelul participatiei subscrise la capitalul social al bancii si care sa aiba caracter de continuitate.

Art. 132. - La evaluarea fondatorilor si actionarilor semnificativi vor fi luate in considerare informatii legate de reputatia si de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultand din calitatea de actionar, conducator sau administrator al unei banci, detinuta anterior, precum si orice alte circumstante de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, pentru cauze cum ar fi:

a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii sau justificarea prezentata nu este suficienta pentru a determina daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentele norme;

b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezulta in mod clar natura activitatii desfasurate de acestea si - in cazul persoanelor juridice - identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) informatiile disponibile referitoare la activitatea, tranzactiile desfasurate ori la influenta de orice natura - politica, economica, familiala, personala -, la care sunt supuse persoanele respective, conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca banca sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legii si cu cerintele unei practici bancare prudente si sanatoase;

d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au facut in ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac in prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri."

4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - Fondurile de investitii, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei banci. Interdictia prevazuta la alin. 1 se aplica si in cazul:

a) persoanelor juridice ori altor entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea intocmirii situatiilor contabile, tinerii registrelor comerciale si/sau permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor si administratorilor;

b) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. a)."

5. Articolul 16 se abroga.
6. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - Calitatea conducatorilor bancii trebuie sa fie adecvata functiei pentru care au fost desemnati. Aceste persoane trebuie sa aiba o buna reputatie si sa indeplineasca conditiile prevazute de lege si cerintele specifice cuprinse in prezentele norme.

Persoanele care probeaza indeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta un document eliberat de autoritatile romane competente, care sa ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective.

Pentru indeplinirea conditiei privind experienta profesionala in domeniul financiar-bancar persoanele propuse in calitate de conducator trebuie sa fi lucrat cel putin 7 ani in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel putin 5 ani sa fi exercitat responsabilitati decurgand din:

a) ocuparea unui post de conducere (cel putin sef de serviciu sau echivalent) intr-o banca, in Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Curtea de Conturi sau in institutii similare din strainatate, post care prin natura responsabilitatilor implica atributii de coordonare si conducere a unui compartiment a carui activitate este relevanta pentru institutia respectiva;

b) asigurarea conducerii efective a unei societati care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, a unei societati de leasing financiar sau a unei societati de asigurare-reasigurare;

c) desfasurarea unei activitati, cel putin la nivel de consilier (expert), intr-o institutie financiar-bancara internationala, intr-un domeniu relevant al activitatii acesteia. Persoanele aflate in situatia mentionata la lit. b) trebuie sa fi exercitat cel putin 3 ani una dintre responsabilitatile prevazute la lit. a) sau c). Perioada in care persoana a exercitat concomitent mai multe dintre responsabilitatile mentionate in acest articol se ia in considerare o singura data."

7. Dupa articolul 17 se introduc articolele 171 si 172 cu urmatorul cuprins:

"Art. 171. - Deosebit de indeplinirea conditiilor de calificare si experienta profesionala prevazute de lege, evaluarea unei persoane se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare circumstante si informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, inclusiv cele rezultand din calitatea de actionar, conducator, administrator, cenzor sau auditor independent al unei banci, detinuta anterior, precum si orice alte situatii relevante, cum ar fi:

a) persoana respectiva s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizatie de catre o asemenea autoritate sau s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii la care persoana in cauza este propusa in calitate de conducator;

b) persoana a exercitat fara aprobarea autoritatii competente o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;

c) in calitate de conducator sau administrator al unei banci, persoana juridica romana sau sucursala a unei banci straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate, deciziile privind administrarea bancii/sucursalei fiind luate de actionari, sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, in detrimentul intereselor bancii/sucursalei respective;

d) o banca a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a avut calitatea de conducator sau de membru in consiliul de administratie al bancii in cauza;

e) entitatile in conducerea sau administrarea carora persoana respectiva a exercitat responsabilitati ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o autorizatie in domeniul financiar-bancar;

f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate in curs de desfasurare, pentru cauze care au relevanta asupra calitatilor necesare unui conducator de banca. La evaluarea conducatorilor propusi se va avea in vedere si daca fundamentarea obiectivelor propuse, modalitatile de realizare si rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate prezentat si insusit de acestia are la baza o abordare competenta si realista.

Art. 172. - Nu vor putea fi numite in calitate de conducator al unei banci persoanele carora, printr-o dispozitie legala, o hotarare judecatoreasca ori o decizie administrativa, le este interzis sa conduca o institutie financiar-bancara sau care se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare."

8. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - Persoanele propuse in calitate de administrator, cenzor si auditor independent trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.

La evaluarea persoanelor propuse in calitate de administrator se vor avea in vedere criteriile prevazute la art. 171 alin. 1 si la art. 172‚ pentru conducatorii unei banci.

Pentru indeplinirea conditiei de experienta in domeniul financiar-bancar persoanele propuse in calitate de administrator, altele decat conducatorii bancii, trebuie sa fi lucrat cel putin 3 ani in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme, intr-un compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective sau sa fi asigurat conducerea efectiva a unei astfel de entitati."

9. Literele e), f) si h) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:

"e) chestionarul (anexa nr. 2) completat si semnat de fondatori. In plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:

- extras din registrul comertului ori din alt registru public din tara de origine sau orice alt document oficial echivalent, care sa ateste cel putin denumirea, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate;

- o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura imputernicitului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de unitati teritoriale, filialele detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata, structura actionariatului, inclusiv identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acesteia;

- ultimele trei bilanturi contabile auditate, care sa ateste ca persoana juridica a desfasurat activitate in aceasta perioada, si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului si, dupa caz, ale societatii a carei filiala este fondatorul;

- la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a fondatorului.

Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:

- curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata in prezent si in ultimii 10 ani, inclusiv numele angajatorului, natura activitatii desfasurate, pozitia detinuta si alte informatii relevante legate de activitatea acestuia, si in care sa se indice entitatile in care persoana fizica detine in prezent sau a detinut in ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie sau o pozitie echivalenta;

- certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;

- declaratie de venit intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt si se va completa declaratia prevazuta in anexa nr. 3;

- in cazul unei participatii mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, ultimul bilant al societatilor la care persoana fizica este asociat/actionar si orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzatoare a sursei declarate a fondurilor;

- declaratie privind natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei fata de alte persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fata de autoritati publice centrale si/sau locale;

f) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care sa descrie obiectivele, politicile si strategiile bancii si care sa cuprinda:

- estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii 3 ani, intocmite potrivit normelor metodologice in materie emise de Banca Nationala a Romaniei;

- descrierea clientelei, a produselor si serviciilor oferite si a segmentului de piata pe care banca intentioneaza sa desfasoare activitatea;

- sursele de finantare, structura activelor, strategia de investitii, inclusiv dezvoltarea retelei de unitati teritoriale;

- descrierea politicilor in domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrarii riscului, operatiunilor de creditare etc.;

- proiectul structurii organizatorice si de conducere a activitatii, care sa cuprinda atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii, componenta comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite, repartizarea responsabilitatilor intre conducatorii bancii, aceste comitete si consiliul de administratie, organizarea si gestiunea sistemului informational, inclusiv sistemele de securitate;

- descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde metodele si mijloacele de monitorizare si control al riscurilor specifice, inclusiv politica privind cunoasterea clientelei si masurile de prevenire a spalarii banilor prin intermediul bancii;

            ...............................................................................................

            h) comunicare privind identitatea administratorilor, altii decat conducatorii bancii, pentru care se vor transmite:

            - curriculum vitae care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite

            - institutia de invatamant, natura cursurilor si anul absolvirii i o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, natura si durata activitatilor desfasurate, responsabilitatile exercitate;

            - chestionarul (anexa nr. 4), fara completarea pct. 4 si 5 din acesta;

            - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;

            - declaratia prevazuta la lit. g) ultima liniuta;"
            10. Litera g) a articolului 20 se completeaza cu o noua liniuta cu urmatorul cuprins:

            "- declaratie din partea entitatilor din domeniul financiar-bancar la care persoana respectiva a exercitat responsabilitati in conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat si din partea autoritatilor insarcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din tara respectiva, din care sa rezulte daca persoana si entitatile in cauza s-au aflat in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 171 lit. a), b) si e)."
            11. Dupa alineatul 2 al articolului 22 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:

"In cazul in care societatea de expertiza contabila propusa in calitate de auditor independent al bancii a fost aprobata si indeplineste aceasta calitate la o alta banca, documentatia prevazuta la lit. e) va fi inlocuita cu o declaratie sub semnatura conducatorului societatii, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite."
            12. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

            "Prevederile art. 11, 121, 17, 171 si 172 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine."
            13. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 30. - In scopul functionarii normale a sistemului bancar si al asigurarii viabilitatii si stabilitatii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii fiecarei banci in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, in oricare etapa a procesului de autorizare, daca nu sunt intrunite cerintele legii si ale prezentelor norme."
            14. Dupa articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmatorul cuprins:

             "Art. 351. - Orice curriculum vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentelor norme va fi semnat si datat de catre persoana in cauza."
            15. Alineatul 2 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:

            "Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

            In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie."
            16. Articolul 37 se abroga.
            17. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 38. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme."
            18. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentele norme.
            19. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentele norme.
            20. Titlul anexei nr. 4 va avea urmatorul cuprins:

"Chestionar pentru conducatori si administratori"
            21. Dupa anexa nr. 8 se introduce anexa nr. 9 "Lista cuprinzand entitatile din domeniul financiar-bancar", avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
            Art. II. - Evaluarea cererilor de autorizare nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se va face avandu-se in vedere conditiile prevazute de Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute de Normele nr. 2/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme.

            Banca Nationala a Romaniei va evalua cererile de autorizare prevazute la alin. 1 pe baza documentatiei prezentate in conformitate cu reglementarile in vigoare la data depunerii cererii, putand solicita orice documente si informatii suplimentare, daca cele prezentate nu sunt suficiente pentru a determina daca sunt indeplinite conditiile prevazute de noile reglementari.
            Art. III. - Persoanele fizice si juridice ori alte entitati la care se refera art. 15 din Normele nr. 2/1999, astfel cum au fost modificate prin prezentele norme, si care, la data intrarii in vigoare a acestora, detin o participatie mai mare de 5% din capitalul social al unei banci, nu vor putea achizitiona alte actiuni ale bancii si nu vor putea aduce noi aporturi la capitalul social al bancii pana cand participatia se va reduce la acest nivel. In continuare achizitionarea de actiuni de catre persoanele mentionate la alin. 1 se va putea realiza in conditiile mentinerii participatiei la nivelul maxim prevazut la acest alineat.

            Art. IV. - In scopul realizarii evaluarii prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, prevederile prezentelor norme se aplica in mod corespunzator si actionarilor, conducatorilor si administratorilor existenti ai bancilor persoane juridice romane si, dupa caz, ai sucursalelor bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania.

            La evaluarea calitatii persoanelor mentionate la alin. 1 se vor avea in vedere si urmatoarele:
            a) in cazul conducatorilor se va evalua in mod special activitatea desfasurata de aceste persoane de la obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei pana la data analizei, cel putin sub aspectul modului in care a fost realizata coordonarea activitatii bancii/sucursalei, competenta dovedita in asigurarea cadrului necesar desfasurarii unei activitati in conditii de respectare a cerintelor de prudenta bancara, inclusiv neimplicarea acesteia in operatiuni care sa fi determinat o deteriorare a indicatorilor de prudenta sau alte situatii care contravin prevederilor legale ori pun in pericol interesele deponentilor sau ale altor creditori, colaborarea cu autoritatea de supraveghere, respectarea propriilor obiective stabilite prin politicile si strategiile proprii, alte aspecte care tin de reputatia si integritatea fiecarei persoane;
            b) in cazul administratorilor, la aprobarea acestora, se va evalua si activitatea desfasurata pana in prezent in exercitarea atributiilor prevazute de lege in calitate de administratori ai bancii, inclusiv daca au urmarit respectarea de catre banca a cerintelor prudentiale si nu au actionat contrar intereselor acesteia prin deciziile luate ori prin omisiunea adoptarii unor masuri corespunzatoare, precum si orice alte aspecte considerate relevante;

            c) in cazul actionarilor bancilor autorizate se va evalua daca politica individuala sau de grup pe care acestia o infaptuiesc fata de banca - prin deciziile luate la nivelul adunarii generale a actionarilor sau in consiliul de administratie - se dovedeste a fi contrara unei practici bancare prudente si unei administrari corespunzatoare a fondurilor incredintate bancii, urmarindu-se situatiile in care acestia s-au substituit conducerii bancii in scopul satisfacerii unor interese individuale sau de grup ori au impus solutii in detrimentul intereselor deponentilor si ale altor creditori ai bancii.

            La evaluarea experientei profesionale a administratorilor existenti se va lua in considerare si perioada in care aceste persoane au avut calitatea de administrator al unei banci.

            Pentru realizarea evaluarii prevazute de lege si aprobarea administratorilor existenti ai bancilor Banca Nationala a Romaniei va putea solicita orice informatii si documente pe care le considera necesare pentru a determina daca sunt indeplinite conditiile prevazute de noile reglementari.

            Pe baza evaluarilor efectuate Banca Nationala a Romaniei va decide, conform prevederilor art. 3‚ din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra grupurilor de persoane care actioneaza impreuna si va adopta masurile corespunzatoare
            Art. V. - Normele nr. 2/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

la norme "Anexa nr. 2 la Normele nr. 2/1999

Confidential

 

CHESTIONAR

pentru participantii la capitalul social al bancii*)

 

1. Denumirea bancii pentru care se comunica informatiile:  

............................................................................................

2. Identitatea participantului la capitalul social al bancii:

2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridica, adresa sediului social 

............................................................................................

............................................................................................

2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si adresa actuala. Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data la care si-au stabilit resedinta in Romania.  

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

3. Adresele la care persoana fizica mentionata la pct. 2.2 a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

4. Persoana fizica mentionata la pct. 2.2. este desemnata drept unul dintre conducatorii bancii?  

............................................................................................

5. Suma si procentul participatiei la capitalul social al bancii:

a) ce urmeaza a fi detinute de catre participant: 

b) detinute in prezent:

............ lei; ............ lei;

........... (valuta) ....... echivalent lei;

.......... (valuta) ..... echivalent lei;

............ %............. %.

6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna, in sensul prevederilor art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998, sau are relatii de afaceri ori de alta natura cu alti participanti la capitalul social al bancii? In caz afirmativ se vor prezenta o descriere a grupului si, dupa caz, o situatie din care sa rezulte procentele de participare in cadrul grupului si/sau o comunicare privind identitatea celorlalti participanti la capital cu care participantul are relatii, precum si natura acestor relatii. In plus, pentru participantul persoana juridica mentionat la pct. 2.1. se va transmite si o lista cuprinzand actionarii sai semnificativi, cu procentul participatiei fiecaruia.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

7. Precizati identitatea membrilor consiliului de administratie si/sau a persoanelor care asigura conducerea activitatii curente a participantului persoana juridica mentionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele si functia acestora, adresa si numarul de telefon). Daca participantul este o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, aceste informatii nu mai sunt necesare.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

8. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative (orice participatie care reprezinta cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entitati nebancare? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

9. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative la capitalul social al altor banci? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii.

............................................................................................

............................................................................................

10. Participantul si societatile comerciale la care acesta detine participatii semnificative desfasoara activitati financiare? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii si indicati autoritatile de supraveghere in cauza.

............................................................................................

............................................................................................

11. Intre banca mentionata la pct. 1 si participant exista legaturi de afaceri? In caz afirmativ dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa obtinerea participatiei la capitalul social.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

12. Precizati care sunt bancile cu care participantul intretine relatii de afaceri (se va indica denumirea bancilor, sediul acestora si vechimea relatiilor).

............................................................................................

............................................................................................

13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii mentionate la pct. 1.

............................................................................................

............................................................................................

14. Precizati care este scopul urmarit prin participarea la capitalul social al bancii. Care sunt orientarile pe care le are in vedere participantul in legatura cu natura si volumul activitatii bancii in urmatorii ani?

............................................................................................

............................................................................................

15. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 6 au facut in ultimii 10 ani sau fac in prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare.

............................................................................................

............................................................................................

16. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei patrimoniale, activitatii si reputatiei participantului la capitalul social al bancii.

............................................................................................

............................................................................................

 

Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca fondurile utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii nu reprezinta sume imprumutate de la alte persoane fizice sau juridice ori sume puse la dispozitia mea de alte persoane si ca toate informatiile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea si ma angajez sa comunic de indata Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate. Totodata ma angajez sa transmit in fiecare an bancii mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la randul ei, trebuie sa le transmita autoritatilor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

 

Data

Numarul anexelor ..............................................

 

Numele si prenumele

...........................

Semnatura si stampila (daca este cazul)

(pentru persoanele juridice vor semna

reprezentantii lor legali/statutari)

....................................

 

NOTA: Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege."

 *) Acest chestionar se completeaza de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii. Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

ANEXA Nr. 2

la norme "Anexa nr. 3 la Normele nr. 2/1999

 

Confidential

 

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul .............................................. (numele si prenumele), in calitate de fondator/acti onar (denumirea bancii) semnificativ la ..............................., declar pe propria raspundere urmatoarele:

I. Detin participatii (actiuni, parti sociale) la societatile comerciale (altele decat cele declarate la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2). Se vor indica cel putin: denumirea si sediul societatii comerciale, profilul activitatii acesteia, suma si procentul participatiei.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

II. In ultimii 10 ani am incasat dividende de la societatile comerciale la care detin participatii (se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. I din prezenta declaratie si la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2).

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

III. Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care le-am desfasurat in ultimii 10 ani. Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

IV. Detin in strainatate depozite in valuta in suma de:

............................................................................................

V. Detin depozite la banci comerciale si/sau cooperative de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:

- in lei ...................................................................................

- in valuta ................................................................................

VI. Alte creante cu o valoare mai mare de 150.000.000 lei fiecare pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:

............................................................................................

............................................................................................

 

Data   ........................

 

Semnatura

........................

 

NOTA: Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.


*) Se completeaza personal de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii, persoane fizice; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata."

 

ANEXA Nr. 3

la norme "Anexa nr. 9 la Normele nr. 2/1999

 

LISTA

cuprinzand entitatile din domeniul financiar-bancar

 

Domeniul bancar:

- banci din tara sau din strainatate;

- alte institutii de credit din tara (mai putin cooperativele de credit) sau din strainatate, autorizate sa atraga fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite;

- Banca Nationala a Romaniei sau autoritati de supraveghere a sectorului bancar din strainatate;

- institutii financiar-bancare internationale, cum sunt: Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Reglementelor Internationale, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Domeniul financiar:

- Ministerul Finantelor Publice sau institutii similare din strainatate;

- Curtea de Conturi;

- Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau autoritati de supraveghere a pietelor de capital din strainatate;

- Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau autoritati de supraveghere a activitatii de asigurare/reasigurare din strainatate;

- societati de valori mobiliare din tara sau societati similare din strainatate;

- societati de administrare a investitiilor din tara sau societati similare din strainatate;

- societati de investitii din tara sau societati similare din strainatate;

- societati de asigurare-reasigurare;

- societati de leasing financiar."

Bottom of Form

 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor

 

            Avand in vedere prevederile art. 38 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

            Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.


            Art. I. - Normele nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999, modificate prin Normele nr. 11/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000, si prin Normele nr. 8/2000, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Litera f) a alineatului 1 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

            "f) conducatorii si administratorii bancii;"
            2. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 13. - Persoana sau grupul de persoane care intentioneaza sa achizitioneze o participatie de cel putin 5% din capitalul social al unei banci sau sa isi majoreze o asemenea participatie, astfel incat aceasta sa atinga sau sa depaseasca niveluri reprezentand multipli de 5% din capitalul social al bancii, trebuie sa obtina aprobarea prealabila potrivit prezentelor norme.

            Persoanele care solicita aprobarea prealabila potrivit alin. 1 trebuie sa indeplineasca conditiile minime prevazute de lege si cerintele specifice mentionate in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei."
            3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 16. - Cererea de aprobare a persoanelor prevazute la art. 13 va fi semnata de unul dintre conducatorii bancii si de persoanele in cauza. Documentatia care se prezinta in sustinerea cererii de aprobare este cea prevazuta pentru fondatori in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.

            In cazul grupurilor de persoane documentatia prevazuta se va transmite pentru fiecare dintre persoanele care fac parte din grup. In cazul in care o banca straina intentioneaza sa achizitioneze o participatie reprezentand 50% sau mai mult din capitalul social al bancii ori o participatie semnificativa care ii va permite acesteia sa exercite controlul efectiv asupra conducerii si politicii bancii, se va prezenta si o declaratie din partea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine cu privire la viabilitatea bancii straine respective.

            Evaluarea persoanelor fizice si juridice care solicita aprobare potrivit prevederilor prezentei sectiuni se va face pe baza cerintelor specifice aplicabile in cazul fondatorilor si actionarilor semnificativi ai bancii, prevazute de lege si de normele mentionate la alin. 2."
            4. Titlul sectiunii a V-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

            "Conducatorii si administratorii bancii"
            5. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 18. - Calitatea conducatorilor si administratorilor bancii trebuie sa corespunda conditiilor prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia. Evaluarea persoanelor mentionate la alin. 1 se va face pe baza cerintelor specifice cuprinse in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei."
            6. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 20. - Schimbarea de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere in cadrul aceleiasi banci a unui conducator aprobat nu este supusa aprobarii prealabile, urmand sa fie notificata Bancii Nationale a Romaniei conform dispozitiilor cuprinse in cap. III."
            7. Dupa articolul 20 se introduce articolul 201 cu urmatorul cuprins:

            "Art. 201. - Dispozitiile art. 18-20 se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine."
            8. Alineatul 1 al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

            "In situatia in care, din diferite motive, nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege privind numarul conducatorilor si/sau cetatenia acestora si, potrivit dispozitiilor legale si/sau statutare, aceste conditii nu pot fi indeplinite altfel, banca va convoca de indata adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor persoane in calitate de conducator."
            9. Litera b) a articolului 22 va avea urmatorul cuprins:

            "b) studiul de fezabilitate, din care sa rezulte oportunitatea deschiderii respectivului sediu secundar si care sa cuprinda informatii cu privire la sistemul de supraveghere bancara, legislatia privind secretul bancar si prevenirea spalarii banilor, standardele privind cunoasterea clientelei, existente in tara in care se intentioneaza deschiderea sediului secundar;"
            10. Litera a) a alineatului 1 al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:

            "a) schimbarea unui conducator aprobat de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere;"
            11. Alineatul 2 al articolului 26 se abroga.
            12. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 28. - In cazul schimbarii unui conducator de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere se va prezenta si o declaratie sub semnatura persoanei in cauza, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite.

            Persoanele desemnate in calitate de cenzor trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege; pentru aceste persoane notificarea va fi insotita si de documentatia prevazuta pentru cenzori in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei."
            13. Dupa articolul 28 se introduce articolul 281 cu urmatorul cuprins:

            "Art. 281. - In termen de 5 zile de la data inceperii efectuarii de operatiuni bancare, conform obiectului de activitate autorizat, banca va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei si va transmite acesteia reglementarile interne, aprobate de organele statutare, privind desfasurarea operatiunilor cu care si-a inceput activitatea si cele privind constituirea comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite, prevazute de lege, din care sa rezulte atributiile, procedura de lucru si componenta acestora, conform cerintelor cuprinse in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.

            Pe masura extinderii activitatii cu efectuarea altor operatiuni bancare, in limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Bancii Nationale a Romaniei reglementarile interne corespunzatoare, aprobate de organele statutare, in termen de 5 zile de la data inceperii efectuarii operatiunilor respective. Modificarile operate in reglementarile proprii se vor notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la aprobarea acestora de catre organele statutare ale bancii si vor deveni aplicabile de la data notificarii.

            Reglementarile interne ale bancii trebuie sa prevada cel putin metodologia de identificare si cuantificare a riscurilor specifice activitatii bancare, modalitatile de acoperire a acestora si procedura de aprobare a operatiunilor in functie de riscurile asociate acestora."
            14. Litera a) a articolului 29 va avea urmatorul cuprins:

            "a) schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere in cadrul sucursalei; in acest caz se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 28 alin. 1;"
            15. Dupa alineatul 3 al articolului 29 se introduce alineatul 4 cu urmatorul cuprins:

            "Reducerea capitalului de dotare se poate realiza fie prin retragerea de catre banca straina a unei parti din fondurile puse la dispozitie sucursalei cu caracter permanent sub forma de capital de dotare, fie prin acoperirea pierderilor la nivelul sucursalei, realizate in exercitiile financiare precedente si/sau la incheierea exercitiului financiar."

            16. Alineatul 1 al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:

            "Persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei banci trebuie sa aiba o buna reputatie, studii superioare economice sau juridice si experienta de cel putin 3 ani in domeniul financiar-bancar, in cazul conducatorilor sediilor secundare, carora le-au fost delegate competente privind aprobarea de credite si, respectiv, de cel putin un an, in cazul conducatorilor celorlalte sedii secundare."

            17. Dupa alineatul 1 al articolului 32 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:

            "Evaluarea calitatii acestor persoane se va face pe baza criteriilor specifice prevazute pentru administratorii bancilor. Pentru indeplinirea conditiei de experienta profesionala prevazute la alin. 1 persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei banci trebuie sa fi lucrat in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la Normele privind autorizarea bancilor, intr-un compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective, sau sa fi asigurat conducerea efectiva a unei astfel de entitati."
            18. Alineatul 4 al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:

            "Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

            In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui care invoca o asemenea situatie."
            19. Articolul 39 se abroga.
            20. Dupa articolul 40 se introduce articolul 401 cu urmatorul cuprins:

            "Art. 401. - Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de aprobare inaintata potrivit prezentelor norme, daca nu sunt indeplinite cerintele legii si ale normelor date in aplicarea acesteia.

            In cazul modificarilor in situatia bancii supuse notificarii, care nu sunt conforme legii sau reglementarilor emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei va dispune remedierea deficientelor existente. In cazul in care acestea nu sunt remediate in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, devin incidente prevederile art. 44. Prevederile alin. 2 se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care, pe baza analizei efectuate, Banca Nationala a Romaniei constata ca normele interne ale bancii nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 281."
            21. Articolele 42 si 43 se abroga.
            22. Alineatul 3 al articolului 44 va avea urmatorul cuprins
:

            "In cazul in care se constata ca fondurile utilizate pentru efectuarea varsamintelor la capitalul social al bancii de catre actionarii semnificativi reprezinta sume imprumutate de acestia ori sume puse la dispozitia lor de alte persoane fizice sau juridice, vor fi aplicate in mod corespunzator prevederile art. 73 alin. 2 din Legea bancara nr. 58/1998."
            23. Dupa articolul 44 se introduc articolele 441, 442 si 443 cu urmatorul cuprins:

            "Art. 441. - In cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata ca actionarii, conducatorii si administratorii aprobati ai unei banci nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei va proceda la retragerea aprobarii, conform prevederilor art. 69 si 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, la retragerea autorizatiei bancii, conform prevederilor art. 16 din aceeasi lege.

            In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea bancara nr. 58/1998, persoana careia i s-a retras aprobarea in calitate de conducator al unei banci decade si din calitatea de administrator.

            Art. 442. - In conformitate cu dispozitiile art. 3‚ din Legea bancara nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2001, Banca Nationala a Romaniei poate decide asupra grupurilor de persoane care actioneaza impreuna si care detin o participatie de cel putin 5% din capitalul social al bancii. In aceste cazuri Banca Nationala a Romaniei va dispune masura suspendarii exercitiului dreptului de vot al actionarilor constituiti in grup si va solicita depunerea cererii de aprobare a grupului ca actionar semnificativ, cu precizarea termenului in care trebuie prezentata aceasta; cererea va fi insotita de documentatia corespunzatoare pentru fiecare dintre persoanele constituite in grup.

            Daca documentatia necesara aprobarii nu este prezentata in termenul stabilit la alin. 1 sau nu s-a obtinut aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 44 alin. 2.

            Art. 443. - In cazurile in care se constata ca persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei banci nu indeplinesc conditiile de reputatie, pregatire si experienta profesionala prevazute de prezentele norme, Banca Nationala a Romaniei va dispune masura inlocuirii acestora."     

Art. II. - Evaluarea cererilor de aprobare prealabila nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se va face avandu-se in vedere conditiile prevazute de Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele prevazute de Normele nr. 3/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme.

Banca Nationala a Romaniei va evalua cererile de aprobare prealabila prevazute la alin. 1 pe baza documentatiei prezentate in conformitate cu reglementarile in vigoare la data depunerii cererii, putand solicita orice documente si informatii suplimentare, daca cele prezentate nu sunt suficiente pentru a determina daca sunt indeplinite conditiile prevazute de noile reglementari.

Art. III. - Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme asigura conducerea unui sediu secundar al unei banci/sucursale a unei banci straine si nu indeplinesc conditia de experienta profesionala prevazuta la art. 32 din Normele nr. 3/1999, astfel cum a fost modificat prin prezentele norme, vor fi inlocuite in termen de doua luni de la aceasta data, cu exceptia cazurilor in care aceasta conditie se va indeplini prin trecerea termenului de doua luni. Dupa implinirea termenului Banca Nationala a Romaniei va putea aplica sanctiunile prevazute de lege.

            Art. IV. - Normele nr. 3/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 5.