MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 280          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 25 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

201. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

307. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

351. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiintă în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

368. - Hotărâre privind trecerea drumului forestier, care traversează platoul Breite, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, precum si clasificarea acestui drum, împreună cu drumul de exploatare aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, în drum comunal

 

372. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri

de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert exterior (Bancorex) - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu următoarea modificare:

- Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se autorizează Agentia de Valorificare a Activelor Bancare să preia active bancare supuse valorificării de la Banca Română de Comert Exterior (Bancorex) - S.A., în sumă de 1.677,856 miliarde lei. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în conditiile prevăzute la art. 8 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1999.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 201.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 307.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiintă în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiintă în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit alin. (1) se aprobă de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 351.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Ministerul Industriei si Resurselor

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN

Adresa CF

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Ministerul Industriei si Resurselor

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET

Adresa CF

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Ministerul Industriei si Resurselor

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier

Adresa CF

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 20022

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Ministerul Industriei si Resurselor

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale ISIM

Adresa CF

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale ISIM


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5*)

 

Ministerul Industriei si Resurselor

INCD ECOIND R.A.

Adresa CF

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

INCD ECOIND R.A.

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6*)

 

Ministerul Industriei si Resurselor

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG

Adresa CF

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea drumului forestier, care traversează platoul Breite, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, precum si clasificarea acestui drum, împreună cu drumul de exploatare aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, în drum comunal

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea drumului forestier - tronsoanele de drum 1 si 3 - care traversează platoul Breite, făcând legătura între DN 14 si str. Ana Ipătescu din municipiul Sighisoara, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures.

Art. 2. - Se aprobă clasificarea drumului forestier prevăzut la art. 1, precum si a drumului de exploatare - tronsonul 2 - având datele de identificare prevăzute în anexă, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures, în drum comunal.

Art. 3. - Fondurile financiare necesare în vederea realizării lucrărilor de modernizare a drumului comunal prevăzut la art. 2 se vor asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice, în conditiile legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 368.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier care trece din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, care se clasifică în drum comunal, împreună cu drumul de exploatare aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara

 

Persoana juridică

de la care se transmite

terenul

Persoana juridică

la  care se transmite

terenul

Suprafata de drum

care se transmite

- m2 -

Natura de folosintă

a drumului

care se transmite

Categoria functională

de drum

în care se clasifică

Regia Natională

a Pădurilor

 

Consiliul Local

al Municipiului Sighisoara

 

72.114

Drum forestier

(tronsoanele 1 si 3)

 

Drum comunal

Persoana juridică

care detine terenul

în administrare

Suprafata de drum

care se transmite

- m2 -

Natura de folosintă

a drumului

care se clasifică

Categoria functională

de drum

în care se clasifică

Consiliul Local al Municipiului Sighisoara

6.886 D

Drum de exploatare (tronsonul 2) - D.E. nr. cadastral 2.780

 

Drum comunal

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne, situată în localitatea Sighisoara, str. Andrei Saguna nr. 5-7, judetul Mures, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiei mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei Ministerul de Interne îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 372.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si în administrarea Ministerului de Interne

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

Caracteristicile tehnice

ale clădirii

 

Numărul de inventar

atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Sighisoara,

str. Andrei Saguna

nr. 5-7, judetul Mures

 

Ministerul de Interne -

Comandamentul National

al Jandarmeriei

 

Constructie definitivă - magazie

Suprafata construită - 570 m2

Suprafata desfăsurată - 570 m2

Anul constructiei - 1921

Valoarea contabilă (lei) = 1.062.599.980

la data de 13 decembrie 2001

Nr. cadastru - 45-129-02

101.279