MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 230         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

133. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

215. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

281. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

289. - Hotărâre privind eliberarea domnului Săniută Marian Florian din functia de prefect al judetului Prahova

 

290. - Hotărâre privind numirea domnului Diaconu Georgică în functia de prefect al judetului Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

242. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea capacitătii noi de producere a energiei electrice si termice “Grup energetic propriu la Sucursala Petrobrazi”, Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă constituie cadrul juridic pentru organizarea activitătii de audit financiar si reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.”

3. Titlul capitolului II - Auditul si auditorul financiar - se abrogă.

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau juridică ce dobândeste această calitate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

2) Auditorii financiari, persoane fizice si juridice, desfăsoară activităti de audit financiar, audit intern, precum si activităti de consultantă financiar-contabilă si fiscală, de asigurare a managementului financiar-contabil, de pregătire profesională de specialitate în domeniu.

(3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot desfăsura si alte activităti profesionale în domeniul economico-financiar, cu respectarea modului de reglementare a activitătilor specifice respective si a principiului independentei.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Auditorii financiari, în exercitarea mandatului lor, trebuie să fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independentă, obiectivitate si integritate profesională.

(2) Conceptele de independentă, obiectivitate si integritate profesională vor fi definite în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.”

6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Înfiintarea, organizarea si atributiile Camerei Auditorilor Financiari din România”.

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Se înfiintează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizatie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

(2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează si autorizează desfăsurarea activitătii de audit financiar în România.

(3) Camera are următoarele atributii:

a) elaborează următoarele documente:

a 1 ) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;

- atributiile si răspunderile Camerei;

- regulile de atribuire si retragere a calitătii de auditor financiar;

- cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitătii de audit financiar;

- abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplină;

a2) Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar;

a3) standardele de audit;

a4) programa analitică a examenului-concurs de aptitudini profesionale;

a5) Normele privind procedurile de control al calitătii auditului financiar;

a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;

a7) Normele privind procedurile minimale de audit.

Reglementările prevăzute la lit. a 2 )-a 7 ) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;

b) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;

c) organizează si urmăreste programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

d) controlează calitatea activitătii de audit financiar;

e) promovează actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, în concordantă cu reglementările institutiilor profesionale europene si internationale;

f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei;

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

h) asigură reprezentarea internatională a profesiei de auditor financiar din România;

i) emite reguli si proceduri în limitele si competentele stabilite în regulamentul de organizare si functionare, prin care să se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.”

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosintă gratuită pe 10 ani spatiul necesar desfăsurării activitătii la adresa mentionată mai sus.

(2) Camera poate înfiinta reprezentante în tară si în străinătate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt:

Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeasi perioadă, Biroul permanent, precum si persoanele care îndeplinesc functiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare si functionare.”

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Camera are următoarele categorii de membri:

a) auditori financiari persoane active;

b) auditori financiari stagiari;

c) auditori financiari persoane nonactive.

(2) Camera va tine evidenta membrilor săi prin intermediul Registrului auditorilor financiari, pe categoriile de membri prevăzute la alin. (1) lit. a) si c).”

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Sunt auditori financiari persoane active ai Camerei persoanele care dobândesc calitatea de auditor financiar în conditiile art. 9 sau 10.

(2) Sunt auditori financiari stagiari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt licentiate ale unei facultăti cu profil economic si au experientă în domeniul financiar-contabil, considerată de Cameră ca fiind edificatoare, sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

(3) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndruma desfăsurarea programului de pregătire practică a auditorilor financiari stagiari, în vederea dobândirii de către acestia a calitătii de auditor financiar.

(4) Sunt auditori financiari persoane nonactive membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitătii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

(5) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoanele care consideră că întrunesc cerintele prezentei ordonante de urgentă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.”

11. După articolul 8 se introduce capitolul III 1 cu următorul titlu: “Reguli de atribuire a calitătii de auditor financiar”.

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

A. Persoanele fizice:

a) să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2);

b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar;

stagiul poate începe numai după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) si b);

c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevăzut la art. 10.

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectuează auditul financiar al situatiilor financiare în numele societătilor de audit trebuie să satisfacă conditiile prevăzute la lit. A sau la art. 10;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinută direct sau indirect de persoane fizice ori de societăti de audit care satisfac conditiile prevăzute la lit. A sau la art. 10;

c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societăti de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăti de audit care satisfac conditiile prevăzute la lit. A ori la art. 10.”

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Camera poate atribui calitatea si acorda dreptul de exercitare a calitătii de auditor financiar, prin exceptie de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

A. Persoanele fizice trebuie:

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;

b) să fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societăti ori grup de societăti care are în obiectul de activitate auditul financiar;

c) să satisfacă cerintele Codului de etică profesională al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

d) să facă dovada că posedă cunostintele cerute de statul român pentru desfăsurarea activitătii de audit financiar.

B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăti în care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.”

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.

(3) Examenul constă în sustinerea de probe scrise la următoarele discipline:

a) a 1) audit financiar;

a2) contabilitate generală: reglementări nationale, europene si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internatională; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului si pierderii;

a3) analiza si evaluarea critică a situatiilor financiare;

a4) reguli de consolidare a conturilor;

a5) contabilitatea costurilor si contabilitatea managerială; relatia dintre contabilitate si management;

a6) audit intern;

a7) standardele privind întocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;

a8 ) normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectuează audit financiar;

b) alte discipline corelate cu auditul financiar:

b1) drept comercial;

b2) drept fiscal;

b3) drept civil;

b4) dreptul muncii si protectiei sociale;

b5) sisteme informationale si sisteme informatice;

b6) economia întreprinderii, economie generală si financiară;

b7) matematică si statistică;

b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii.”

15. După articolul 11 se introduce capitolul III 2 cu următorul titlu: “Exercitarea mandatului de auditor financiar”.

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Auditorul financiar poate exercita mandatul numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este membru persoană activă a Camerei;

b) îndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.”

17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) O persoană nu poate exercita mandatul de auditor financiar al unei entităti dacă este angajată a acesteia ori dacă are relatii cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea respectivă are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin incompatibilitate sau conflict de interese se întelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independentă în exercitarea mandatului de auditor financiar.”

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Dacă pe durata mandatului nu se mai îndeplinesc conditiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligatia să renunte imediat la mandatul său si să notifice clientului încetarea acestuia, precum si motivul renuntării.”

19. Titlul capitolului IV - Reguli de atribuire a calitătii de auditor financiar - se abrogă.

Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În cazul în care Camera ia cunostintă de situatia în care un auditor financiar, în timpul exercitării mandatului, nu a îndeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit emise de Cameră, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situatiile financiare ale entitătii respective si va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv.

(2) În situatia în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicită efectuarea unui al doilea audit, entitatea va lua măsurile necesare pentru a se conforma în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăsi 6 luni de la data primirii de către entitate a comunicării scrise.”

21. După articolul 15 se introduce capitolul III 3 cu următorul titlu: “Independentă si integritate profesională”.

22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Mandatul de auditor financiar poate fi acceptat numai de persoanele care îndeplinesc conditiile de independentă prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.”

23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoană activă a Camerei nu pot angaja sau desfăsura activităti care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesională nu este afectată dacă auditorul financiar îndeplineste mandatul la două sau mai multe entităti în acelasi timp, în conditiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale codului mentionat la alin. (1).”

24. După articolul 17 se introduce capitolul III 4 cu următorul titlu: “Auditul intern”.

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Începând cu exercitiul financiar al anului 2001 entitătile ale căror situatii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate să organizeze si să asigure exercitarea activitătii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.”

26. Titlul capitolului V - Exercitarea mandatului de auditor financiar - se abrogă.

27. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activitătilor entitătii în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.”

28. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Auditul intern are drept obiective:

a) verificarea conformitătii activitătilor din entitatea auditată cu politicile, programele si managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de către conducerea unitătii în scopul cresterii eficientei activitătii entitătii;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitătii din entitate:

d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.”

29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Responsabilii pentru organizarea activitătii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.”

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificării si executării mandatului de audit financiar, evaluarea functiei de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât si a performantelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăsurarea activitătii lor de audit financiar.”

31. Titlul capitolului VI - Independentă, integritate profesională, incompatibilitate si conflict de interese – se abrogă.

32. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internationale în domeniu.”

33. După articolul 23 se introduce capitolul III 5 cu următorul titlu: “Rolul, atributiile si drepturile autoritătii de stat”.

34. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Activitatea Camerei se desfăsoară sub supravegherea autoritătii de stat, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice.”

35. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră si deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale.”

36. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun.”

37. După articolul 26 se introduce capitolul III 6 cu următorul titlu: “Registrul auditorilor financiari”.

38. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi înscrisi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificările intervenite.

(2) În Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin următoarele informatii:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon si numărul carnetului de auditor financiar;

b) pentru persoanele juridice: denumirea societătii, adresa sediului social, numărul de telefon si numărul autorizatiei de functionare.

(3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor mentiona în plus următoarele:

a) numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele si în contul societătilor de audit financiar;

b) numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;

c) numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.”

39. După articolul 27 se introduce capitolul III 7 cu următorul titlu: “Sanctiuni”.

40. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.”

41. Titlul capitolului VII - Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor ca autoritate publică - se abrogă.

42. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea mandatului de auditor astfel încât să prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfăsoară această activitate în numele persoanei juridice.

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfăsoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice.

(3) În măsura în care nu sunt infractiuni, faptele prevăzute la alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă între 10 si 25 milioane lei. Constatarea contraventiei se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei.”

43. După articolul 29 se introduce capitolul III 8 cu următorul titlu: “Dispozitii tranzitorii”.

44. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri.

(2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplineste atributiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare si functionare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul provizoriu va functiona până la primele alegeri ale conducerii Camerei.

(4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta.”

45. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii si care vor dobândi calitatea de membru provizoriu:

a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;

b) sunt cenzori la societăti comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la bănci, societăti de asigurare si reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani;

c) se bucură de o reputatie profesională nestirbită.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Cameră si persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităti profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase în domeniu.”

46. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - În vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza si va asigura desfăsurarea corespunzătoare a acestuia.”

47. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - În corelare cu Programul national de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale în domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, exercitarea temporară a calitătii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.”

48. După articolul 33 se introduce capitolul III 9 cu următorul titlu: “Dispozitii finale”.

49. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Categoriile de entităti ale căror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă se stabilesc de către Ministerul Finantelor Publice în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.

(2) La entitătile care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu standardele internationale de contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) Entitătile care nu au obligatia, potrivit legii, să aplice reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu standardele internationale de contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

50. Titlul capitolului VIII - Publicitate - se abrogă.

51. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgentă, în functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.”

52. Titlul capitolului IX - Sanctiuni - se abrogă.

53. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Auditarea societătilor cotate pe pietele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari.”

54. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare.”

55. Articolul 38 se abrogă.

56. Capitolul X - Dispozitii tranzitorii si finale – se abrogă.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 martie 2002.

Nr. 133.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2002.

Nr. 215.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 281.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Săniută Marian Florian din functia de prefect al judetului Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Săniută Marian Florian se eliberează din functia de prefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 289.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Diaconu Georgică în functia de prefect al judetului Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Diaconu Georgică se numeste în functia de prefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 290.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea capacitătii noi de producere a energiei electrice si termice “Grup energetic propriu la Sucursala Petrobrazi”, Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul art. 5 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, ca urmare a solicitării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată sub nr. 1.125 din 21 februarie 2002, si având în vedere raportul prezentat de Departamentul licente, autorizări si reglementări tehnice în sedinta Consiliului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 21 martie 2002, emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti Autorizatia nr. 24 pentru înfiintarea capacitătii noi de producere a energiei electrice si termice “Grup energetic propriu la Sucursala Petrobrazi” din 21 martie 2002.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul de licente, autorizări, reglementări tehnice va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 242.