MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

305. - Hotărâre pentru aprobarea achizitiei unui monument si donarea acestuia către Palatul Natiunilor din Geneva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

114/71/381. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice pentru modifica-

rea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

 

389. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 314/2002

 

390. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 315/2002

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11. - Circulară privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de

valori mobiliare

 

h2828. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A.


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achizitiei unui monument si donarea acestuia către Palatul Natiunilor din Geneva

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă achizitia de către Secretariatul General al Guvernului a Monumentului “Nicolae Titulescu” si a soclului de granit, realizate de sculptorul Doru Drăgusin, în limita sumei de 966 milioane lei, conform Hotărârii Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 7 din 3 aprilie 2002.

Art. 2. - Finantarea achizitiei bunurilor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Cheltuieli de capital”.

Art. 3. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în numele statului român, să doneze bunurile, proprietate privată a statului, achizitionate potrivit art. 1, Palatului Natiunilor din Geneva.

(2) Preluarea de către Ministerul Afacerilor Externe a bunurilor prevăzute la art. 1 de la Secretariatul General al Guvernului se face pe bază de proces-verbal.

(3) Transportul international al Monumentului “Nicolae Titulescu” si al soclului de granit, amplasarea lor la Palatul Natiunilor din Geneva si organizarea festivitătii de dezvelire a monumentului se asigură de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 4. - (1) Cheltuielile ocazionate de desfăsurarea actiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se efectuează din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

(2) Sumele aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se decontează de Ministerul Afacerilor Externe, pe bază de documente justificative, către Secretariatul General al Guvernului, care le suportă din bugetul aprobat pentru anul 2002 de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13  “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 232/2002 pentru aprobarea achizitiei unei lucrări de artă si donarea acesteia către Palatul Natiunilor din Geneva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 15 martie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 305.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 114 din 12 martie 2002

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 71 din 18 martie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 381 din 26 martie 2002

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul finantelor publice, având în vedere prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2001,

văzând referatul de aprobare al Directiei strategii si politici în industria alimentară de stabilire a conditiilor în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici ce realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

emit următorul ordin:

Art. I . - Grupa 151 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 9 noiembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1

 

Grupa

Clasa

Denumirea

Materia primă de bază

Produsul finit

(conform CAEN)

151

 

Productia, prelucrarea si conservarea cărnii

 

 

1511

Productia, prelucrarea si conservarea cărnii (carnea de pasăre)

Animale vii abatorizate în unităti amplasate exclusiv în zonele defavorizate si agreate de Uniunea

Europeană, corespunzând cerintelor impuse

de Directiva nr. 64/433/EC privind conditiile

pentru producerea si comercializarea cărnii

proaspete provenite de la speciile domestice

 

Carne (exclusiv carne de pasăre), organe si subproduse

 

1512

Productia, prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre si de alte animale neclasificate în altă parte (n.c.a.)

de Directiva nr. 71/118/EC

Păsări vii abatorizate în unităti amplasate în zonele defavorizate si agreate de Uniunea Europeană, corespunzând cerintelor impuse privind conditiile

pentru producerea si comercializarea cărnii

proaspete de pasăre.

Carne de pasăre, produse secundare

 

1513

Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)

Carne proaspătă, refrigerată sau congelată

 (carcasă sau părti transate)

Preparate din carne, conserve si semiconserve din carne, sucuri din carne, făină din carne pentru animale si alte granule din carne”

 

Art. II. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, Ovidiu Natea,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Mihai David,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 314/2002

 

Ministrul finantelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 314/2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1057, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 6 martie 2002, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 aprilie si 2, 3 mai 2002, cu termen de răscumpărare în zilele de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 31 iulie si 1 august 2002. Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 3 mai 2002 la ora 14,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 29% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si se calculează după formula:

 

D = VN x 29 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 389.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 315/2002

 

Ministrul finantelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 315/2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1058, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 6 martie 2002, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 aprilie si 2, 3 mai 2002, cu termen de răscumpărare în zilele de 30 septembrie, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 si 30 octombrie 2002. Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 3 mai 2002 la ora 14,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. în contul curent general al trezoreriei statului.  Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 30% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

 

D = VN x 30 x 180/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 390.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare

 

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 3 lit. n) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Articol unic. - Efectuarea de plasamente în valori mobiliare necotate pe pietele organizate, precum si garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare de către băncile persoane juridice române, precum si de către sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine se vor realiza numai în baza unei evaluări a actiunilor ce fac obiectul acestor tranzactii (fundamentarea pretului de vânzare/cumpărare per actiune), înscrise într-un raport al auditorului independent al băncii agreat si autorizat de Banca Natională a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 11.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A.

 

Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 11 martie 2002 a Adunării generale extraordinare a actionarilor Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A. privind încetarea activitătii băncii prin dizolvare, conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, adoptată ca urmare a deteriorării continue a imaginii si credibilitătii actionarului majoritar al băncii, conducând la imposibilitatea Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A. de atragere a unei clientele viabile care să permită acesteia desfăsurarea unei activităti profitabile, în baza art. 16 liniuta a 3-a lit. c) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 34 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria C nr. 000004 din data de 31 ianuarie 2000 a Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bloc P3, tronson 2, sectorul 4.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A. si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

Guvernator

 

Bucuresti, 29 martie 2002.

Nr. 28.