MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

239. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene asupra cetăteniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997

 

240. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele participante la Brigada Multinatională în Asteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

241. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Steaua României, Serviciul Credincios si Pentru Merit în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 54 din 19 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 si ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

282. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare, judetul Maramures, în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

283. - Hotărâre privind plata taxei pe valoarea adăugată la Comisia Europeană, care a fost suportată din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finantarea Proiectului PHARE VET RO 9405

 

291. - Hotărâre privind eliberarea domnului Togănel Ioan din functia de prefect al judetului Mures

 

292. - Hotărâre privind numirea domnului Natea Ovidiu în functia de prefect al judetului Mures

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene asupra cetăteniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 106 din 13 martie 2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeană asupra cetăteniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 martie 2002.

Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele participante la Brigada Multinatională în Asteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 111 din 21 martie 2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre statele participante la Brigada Multinatională în Asteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

 

Bucuresti, 29 martie 2002.

Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Steaua României, Serviciul Credincios si Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I, II si III si ale art. 11 alin. (1) pct. 1, 2 si 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru îndelungata si prodigioasa activitate stiintifică, didactică sau artistică, precum si pentru implicarea activă în viata cetătii, contribuind substantial la recunoasterea municipiului Cluj-Napoca ca unul dintre prestigioasele centre intelectuale si artistice ale României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- doamnei Lia Hubic, solistă vocală;

- domnului doctor Aurel Kaufmann, membru emerit al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului doctor docent Crisan Mircioiu, rector al Universitătii Populare din Cluj-Napoca.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- domnului doctor inginer Horia Colan, membru al Academiei Române;

- doamnei profesor universitar Maria Curticăpeanu, filolog;

- domnului doctor inginer Ioan Drăgan;

- domnului profesor doctor Răzvan Givulescu, membru al Academiei Române;

- domnului profesor universitar Ioan Ică, teolog;

- doamnei Eugenia Popovici, balerină;

            - domnului doctor inginer Ioan Puia, agronom;

- domnului doctor inginer Alexandru Salontay, agronom;

- domnului profesor doctor Raoul Cornel Toma Sorban, istoric si istoric de artă;

- doamnei profesor doctor Marica Viorica, critic si istoric de artă;

- domnului conferentiar universitar Ioan Sbârciu, rector al Universitătii de Artă si Design din Cluj-Napoca.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Tibor Erdos, pictor;

- domnului profesor universitar Alexandru Farcas, director general al Operei Nationale din Cluj-Napoca;

- domnului profesor Sandor Arpad Fodor, scriitor;

- doamnei Emilia Hodis Croitoru, actrită;

- domnului profesor Tudor Jarda, muzicolog;

- domnului Andras Kos, sculptor;

- doamnei Maria Peter, solistă de muzică populară;

- doamnei Ana Pop-Corondan, solistă vocală;

- domnului profesor universitar Gavril Neamtu, filolog;

- domnului profesor doctor Dumitru Pop, folclorist;

- domnului profesor doctor Dumitru Protase, arheolog;

- domnului Gheorghe Radu, actor;

- domnului Aurel Rău, scriitor;

- domnului profesor doctor Andrei Ripeanu, inginer;

- domnului profesor universitar Aurel Sasu, istoric literar;

- doamnei Marilena Ursu, actrită;

- domnului profesor universitar Mircea Vaida-Voievod, scriitor si critic literar;

- domnului profesor universitar Ionel-Silviu Vlad, istoric literar.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 241.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 54

din 19 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 si ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 si ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 1.224/2001 si nr. 1.225/2001 ale Judecătoriei Mangalia. La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 298C/2001 si nr. 299C/2001 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 299C/2001 la Dosarul nr. 298C/2001, care este primul înregistrat. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 25 iunie 2001, pronuntate în dosarele nr. 1.224/2001 si nr. 1.225/2001, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 si ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti în litigii ce au ca obiect obligarea acestei societăti la vânzarea unor apartamente.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 7 alin. 4 teza finală din Legea nr. 85/1992, republicată, care stabilesc modul de calcul al pretului de vânzare pentru locuintele ce intră sub incidenta legii, sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, precum si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin aceea că modalitatea indexării pretului “nu are o justificare obiectivă si ratională”, legiuitorul sustrăgând de la indexare “perioada de la 8 februarie 1990, data intrării în vigoare a Decretului-lege nr. 61/1990, si până la 7 martie 1991, data când devine aplicabil salariul minim brut pe tară potrivit Hotărârii Guvernului nr. 133/1991, precum si perioada de la 8 martie 1992 până la 29 iulie 1992 […]”.

De asemenea, se apreciază că “art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată, precum si prevederile din aceeasi lege de care nu poate fi disociat, anume art. 10 alin. 1, 2, 3 si 6 din Legea nr. 85/1992, republicată”, contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (3) si ale art. 135 alin. (6), precum si prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, se sustine că lăprin efectul art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 terenurile ce sunt proprietatea societătilor comerciale îsi schimbă regimul juridic si devin “proprietate de stat”, ceea ce reprezintă o expropriere […]”.

Judecătoria Mangalia, exprimându-si opinia, apreciază că “exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 este inadmisibilă si vădit nefondată, întrucât Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu privire la această exceptie si a stabilit că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, în întregime, sunt constitutionale […]”. În ceea ce priveste art. 10 alin. 4 din legea criticată, instanta de judecată apreciază că acest text de lege “nu  reprezintă decât modalitatea concretă prin care se vor atribui terenurile aferente locuintelor si nicidecum o expropriere”, astfel că această exceptie este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, dispozitiile legale criticate nefiind contrare art. 41 alin. (1), (2) si (3) si art. 135 alin. (6) din Constitutie si nici art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că legiuitorul poate stabili “nu numai limitele dreptului de proprietate, dar si continutul si modul în care se exercită acest drept si în care operează limitările”. În ceea ce priveste modalitatea concretă de stabilire a pretului de vânzare a locuintelor, se apreciază că aceasta este o problemă de aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. 4 si ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 7 alin. 4: “Evaluarea si vânzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992”;

- Art. 10 alin. 4: “Pentru persoanele care dobândesc locuintele în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în conditiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind înfrânte de aceste dispozitii legale sunt cele ale art. 41 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 135 alin. (6), care au următorul continut:

- Art. 41 alin. (1), (2) si (3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 135 alin. (6): “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

De asemenea, se invocă încălcarea prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi cu următorul cuprins: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Motivele de neconstitutionalitate invocate de autorul exceptiei privesc modalitatea de stabilire si, implicit, cuantumul pretului de vânzare, considerându-se că acesta nu respectă cerintele impuse de prevederile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 10 din 8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, Decizia nr. 22 din 27 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 9 mai 1996, Decizia nr. 40 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, sau Decizia nr. 164 din 22 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, respingând exceptiile invocate. În motivarea solutiilor s-a retinut că prin aceste dispozitii se instituie o limitare legală a dreptului de proprietate, constând în posibilitatea fiecărui chirias de a cumpăra locuinta, limitare conformă dispozitiilor art. 41 din Constitutie si care dă expresie, totodată, exigentelor cuprinse la art. 134 alin. (2) lit. f) si la art. 43 alin. (1) din Constitutie cu privire la obligatia statului de a crea conditii necesare pentru cresterea calitătii vietii si de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent. Curtea a mai constatat că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, reprezintă o normă de justitie socială, întrucât dau posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezentele cauze.

Faptul că în aceste cazuri autorul exceptiei nu critică obligativitatea înstrăinării locuintelor, ci pretul de vânzare a acestora nu priveste constitutionalitatea textului criticat, fiind o problemă de optiune legislativă. Legiuitorul a înteles să stabilească pretul de vânzare într-un cuantum care să permită chiriasilor să-si poată exercita efectiv dreptul la cumpărarea locuintelor, în cazul unui pret ridicat dreptul acestora devenind iluzoriu. De aceea, nu poate fi retinută nici încălcarea prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 324 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2002. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată, Curtea constată că acestea nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Acest text de lege face referire numai la modalitatea concretă de atribuire a terenurilor pe care se găsesc locuintele dobândite prin vânzare-cumpărare în conditiile Legii nr. 85/1992. Deci, acest articol nu prevede o expropriere, ci o trecere a terenurilor în proprietatea detinătorilor de locuinte, fosti chiriasi ai acestora, dobândite prin cumpărare de la unitătile economice sau bugetare de stat, atribuirea terenurilor făcându-se integral sau proportional cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra constructiei respective.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 si ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 1.224/2001 si nr. 1.225/2001 ale Judecătoriei Mangalia.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate privată a statului din administrarea

Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare,

judetul Maramures, în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului proprietate privată a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare, judetul Maramures, în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor din cadrul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 2. - Capitalul social al Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare, judetul Maramures, se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate privată a statului care se transmite din administrarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

Municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Maramures

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. - Baia Mare

Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

- Imobil compus din: parter, etaj, mansardă, clădire centrală termică, spatiu pentru protectie si pază

- Teren - 2.777 m2, CF - 2027, parcele 173 si 174

-          

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata taxei pe valoarea adăugată la Comisia Europeană, care a fost suportată din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finantarea Proiectului PHARE VET RO 9405

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata taxei pe valoarea adăugată la Comisia Europeană, care a fost suportată din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finantarea Proiectului PHARE VET RO 9405, în limita echivalentului în lei al sumei de 23.112,60 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate pentru anul 2002 Ministerului Educatiei si Cercetării la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 283.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Togănel Ioan din functia de prefect al judetului Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Togănel Ioan se eliberează din functia de prefect al judetului Mures.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Natea Ovidiu în functia de prefect al judetului Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Natea Ovidiu se numeste în functia de prefect al judetului Mures.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 292.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna aprilie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 34,1% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 10.