MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 611      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 27 septembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

482. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

705. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.873. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 1 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 1 iunie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 482.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2001.

Nr. 705.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale

pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România

a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se alocă de la bugetul de stat suma de 5 miliarde lei din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2001, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Internationale a Vârstnicilor.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează organizatiilor pensionarilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Cheltuielile care pot fi efectuate din sumele repartizate potrivit prevederilor art. 1 sunt:

a) ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice, membre ale organizatiilor de pensionari, aflate în situatii de dificultate, care se vor acorda în proportie de cel putin 90% din sumele repartizate;

b) excursii pentru persoane vârstnice;

c) cheltuieli pentru organizarea de activităti cultural-artistice;

d) cheltuieli pentru organizarea de mese rotunde, conferinte, seminarii;

e) tipărire de materiale informative si diplome de onoare;

f) chirii pentru săli în care se organizează adunări festive si spectacole artistice.

Art. 3. - (1) Conducătorii organizatiilor pensionarilor răspund de modul de utilizare a sumelor repartizate în concordantă cu destinatiile stabilite la art. 2.

(2) Sumele rămase neutilizate până la sfârsitul anului 2001 se vor restitui Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si se vor face venit la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - Organizatiile pensionarilor vor prezenta Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, până la data de 31 ianuarie 2002, un raport cu privire la modul cum au fost utilizate sumele repartizate, pe tipuri de cheltuieli.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

SUMELE

repartizate organizatiilor pensionarilor

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Suma repartizată

- milioane lei -

1.

Uniunea Generală a Pensionarilor din România

1.285

2.

Federatia Natională a Pensionarilor din România

1.150

3.

Confederatia “Unirea” a Pensionarilor

800

4.

Federatia Caselor de Ajutor Reciproc

800

5.

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

520

6.

Uniunea Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere

100

7.

Asociatia Fostilor Detinuti Politici

100

8.

Asociatia Veteranilor de Război din Ministerul de Interne

80

9.

Uniunea Veteranilor de Război si a Urmaselor de Veterani

50

10.

Alianta Pensionarilor din România

50

11.

Asociatia Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Ministerul de Interne

40

12.

Asociatia Pensionarilor I.O.V.R.

25

 

TOTAL:

5.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2001

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - În luna octombrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile D3 11.10.2001, D5 18.10.2001, G5 18.10.2001, D7 25.10.2001 si obligatiunile de stat cu dobândă seria 2001/BA-R.F 1.

În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă, pentru luna octombrie 2001, programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

J1 03.01.2002

2 octombrie 2001

4 octombrie 2001

3 ianuarie 2002

91

500.000.000.000

J2 04.04.2002

2 octombrie 2001

4 octombrie 2001

4 aprilie 2002

182

750.000.000.000

J3 03.10.2002

2 octombrie 2001

4 octombrie 2001

3 octombrie 2002

364

750.000.000.000

J4 10.01.2002

9 octombrie 2001

11 octombrie 2001

10 ianuarie 2002

91

500.000.000.000

J5 11.04.2002

9 octombrie 2001

11 octombrie 2001

11 aprilie 2002

182

500.000.000.000

J6 10.10.2002

9 octombrie 2001

11 octombrie 2001

10 octombrie 2002

364

500.000.000.000

J7 17.01.2002

16 octombrie 2001

18 octombrie 2001

17 ianuarie 2002

91

500.000.000.000

J8 18.04.2002

16 octombrie 2001

18 octombrie 2001

18 aprilie 2002

182

600.000.000.000.

J 9 17.10.2002

16 octombrie 2001

18 octombrie 2001

17 octombrie 2002

364

600.000.000.000

J10 25.04.2002

23 octombrie 2001

25 octombrie 2001

25 aprilie 2002

182

650.000.000.000

J11 24.10.2002

23 octombrie 2001

25 octombrie 2001

24 octombrie 2002

364

650.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitive si vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/ 360

 

si

 

y = r/P,

 

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 9. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 10. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2001.

Nr. 1.873.