MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  600     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 25 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind avizarea realizării si autorizarea functionării retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune

 

340. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind unele măsuri tranzitorii în vederea armonizării utilizării frecventelor

 

345. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind autorizarea si furnizarea serviciilor de telecomunicatii liberalizate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind avizarea realizării si autorizarea functionării retelelor de distributie prin cablu

pentru programe de televiziune si radiodifuziune

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile art. 23 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) si ale art. 60 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează avizarea realizării si autorizarea functionării retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune, denumite în continuare RDCTv.

Art. 2. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (denumit în continuare M.C.T.I.) avizează realizarea si autorizează functionarea RDCTv, în baza licentelor de emisie eliberate de Consiliul National al Audiovizualului (denumit în continuare C.N.A.), în conformitate cu procedura cuprinsă în prezentul ordin.

Art. 3. - În acceptiunea prezentului ordin, se definesc:

a) sistem de distributie prin cablu (denumit în continuare SDCTv) - ansamblu format din cap de retea si retea de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune (RDCTv), proiectat si construit pentru a furniza programe de televiziune si radiodifuziune la utilizatori aflati în una sau mai multe clădiri situate în una sau mai multe localităti;

b) cap de retea - echipament sau ansamblu de echipamente intercalat între antenele de receptie si/sau alte surse de semnal, destinat procesării si transmiterii semnalelor în reteaua de distributie; denumirea este echivalentă cu statiecentrală;

c) retea de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune (denumită în continuare RDCTv) - ansamblu de linii si echipamente asociate care asigură transmisia semnalelor de la capul de retea la prizele de utilizator;

d) linie de transmisie - cale de transmisie care constituie o parte a sistemului de distributie prin cablu si care poate fi constituită din cablu metalic, fibră optică, ghid de undă sau din orice combinatie a acestora; termenul poate fi extins si pentru căi continând unul sau mai multe linii de radioreleu;

e) RDCTv-pivot - RDCTv care în cursul procesului de extindere păstrează capul de retea, înglobând alte RDCTv adiacente, operate de aceeasi persoană juridică, ale căror capete de retea se decuplează; capul de retea al RDCTv- pivot devine cap de retea al noii RDCTv;

f) reprezentant - reprezentant legal sau orice persoană împuternicită prin procură specială să angajeze societatea în relatia cu M.C.T.I., Regia Autonomă “Inspectoratul General al Comunicatiilor” (denumit în continuare I.G.C.) si cu Institutul National pentru Studii si Cercetări în Comunicatii (denumit în continuare I.N.S.C.C.), în ceea ce priveste RDCTv;

g) cartea tehnică a SDCTv - ansamblu de documente format din proiectul sistemului si avizul I.N.S.C.C., proiectele de extinderi sau modernizări si avizele I.N.S.C.C., precum si documentele privind autorizarea acestui sistem, respectiv licentele de emisie, avizele tehnice prealabile, cu anexele ulterioare, buletinele de măsurători, decizia de autorizare, cu anexele ulterioare, autorizatiile de tip ale echipamentelor utilizate, alte avize prevăzute de legislatia în vigoare, notificările către M.C.T.I. si I.G.C., autorizatiile de construire etc. Cartea tehnică a S.D.C.Tv se întocmeste prin grija titularului de licente care operează sistemul si care are obligatia de a o păstra si de a o completa la zi. Exploatarea retelei trebuie să se efectueze numai în conformitate cu documentele continute în cartea tehnică a SDCTv.

Art. 4. - RDCTv individuale nu fac obiectul prezentului ordin.

 

CAPITOLUL II

Avizul tehnic prealabil

 

Art. 5. - Procedura de obtinere a avizului tehnic prealabil este următoarea:

1. a) În vederea realizării unei RDCTv beneficiarul dreptului rezultat din licenta/licentele de emisie solicită I.N.S.C.C. expertizarea tehnică a proiectului pe care îl depune la această institutie în 3 exemplare, în termen de un an de la obtinerea licentei de emisie. Structura proiectelor este prezentată în anexa nr. 1.

b) La proiect solicitantul va anexa următoarele documente:

- formularul-tip de cerere de expertizare a proiectului si de aviz tehnic prealabil, completat (anexa nr. 2 - Formular CEATP);

- certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare la registrul comertului (copie);

- registrul actionarilor, actualizat (copie legalizată);

- dovada calitătii de reprezentant;

- licentele de emisie eliberate de C.N.A. în baza cărora titularul va opera în domeniul audiovizualului (copii).

2. a) I.N.S.C.C. efectuează expertiza tehnică în conformitate cu specificatia tehnică în vigoare, verificând si concordanta cu proiectul a datelor tehnice din formularul-tip de cerere de expertizare a proiectului si de aviz tehnic prealabil, transmite la I.G.C. si la beneficiar câte un exemplar al proiectului avizat favorabil, iar la M.C.T.I., formularul-tip de cerere de expertizare a proiectului si de aviz tehnic prealabil, avizat, în termen de 30 de zile de la solicitare. I.N.S.C.C. păstrează un exemplar al proiectului.

b) În cazurile în care sunt necesare corecturi sau completări la proiect, acestea vor fi solicitate în scris de I.N.S.C.C. în cadrul termenului de 30 de zile mentionat la pct. 2 lit. a). Dacă în termen de 30 de zile de la data încunostintării beneficiarului asupra solicitării I.N.S.C.C. nu se aduc modificările sau completările solicitate, proiectul va fi avizat nefavorabil.

c) În cazul în care proiectul este avizat nefavorabil, I.N.S.C.C. returnează beneficiarului proiectele însotite de cererea de expertizare a proiectului si de avizul tehnic prealabil continând toate motivele care au condus la avizarea nefavorabilă. În acest caz beneficiarul poate depune contestatie la M.C.T.I. în termen de maximum 30 de zile de la primirea avizului nefavorabil; contestatia va fi însotită de proiectul expertizat.

d) Contestatia se solutionează prin decizie a secretarului de stat pentru comunicatii în termen de 30 de zile.

3. M.C.T.I. eliberează avizul tehnic prealabil în cel mult 15 zile de la data înregistrării la M.C.T.I. a cererii avizate favorabil de I.N.S.C.C. si transmite acest aviz solicitantului si o copie I.G.C.

Art. 6. - Avizul tehnic prealabil nu dă dreptul titularului de licente de a realiza venituri din difuzarea în RDCTv a programelor de testare. După obtinerea avizului tehnic prealabil, în timpul construirii retelei si până la obtinereadeciziei de autorizare, titularul de licentă poate transmite programe de test în vederea tinerii sub control a retelei, cu conditia notificării, cu minimum 30 de zile înainte de începerea transmisiei, la I.G.C. si cu respectarea conditiilor impuse prin licentele de emisie.

Art. 7. - Termenul de valabilitate a avizului tehnic prealabil trebuie să coincidă cu termenul de realizare a lucrărilor. Termenul de realizare a lucrărilor se convine cu titularul licentei, în baza termenelor de realizare prevăzute în proiect. Termenul de realizare a lucrărilor se prelungeste sau se actualizează la solicitarea operatorului.

Art. 8. - Avizul tehnic prealabil nu tine loc de certificat de urbanism si nici de autorizatie de construire, la a cărei obtinere este necesar.

 

CAPITOLUL III

Decizia de autorizare

 

Art. 9. - Procedura obtinerii deciziei de autorizare este următoarea:

1. După construirea RDCTv titularul de licente de emisie depune la I.G.C., în termenul convenit pentru realizarea lucrărilor, formularul-tip de cerere de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare, completat (anexa nr. 3 - Formular CVTDA).

2. a) I.G.C. efectuează verificările tehnice ale RDCTv în conformitate cu proiectul avizat favorabil de I.N.S.C.C., cu specificatiile tehnice în vigoare si în baza avizului tehnic prealabil, în termen de 20 zile de la solicitare, si întocmeste un proces-verbal care contine valorile măsurate.

I.G.C. transmite solicitantului, în termen de 10 zile de la data efectuării măsurătorilor, un buletin de măsurători, iar la M.C.T.I., formularul-tip de cerere de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare, avizat, în termen de 30 de zile de la solicitare.

b) În cazurile în care verificările tehnice nu sunt favora-bile, I.G.C. va stabili de comun acord cu beneficiarul un nou termen pentru verificări, în cel mult 30 de zile de la data la care beneficiarul solicită noi verificări tehnice.

c) În cazul unor rezultate nefavorabile I.G.C. va transmite la M.C.T.I. si un buletin de măsurători. Beneficiarul poate depune la M.C.T.I. o contestatie cu privire la modul de efectuare a verificărilor tehnice, în baza procesului-verbal încheiat la fata locului, în termen de maximum 7 zile de la realizarea acestora. De asemenea, beneficiarul poate contesta buletinul de măsurători în termen de 10 zile de la primirea acestuia.

d) Contestatiile se solutionează prin decizie a secretarului de stat pentru comunicatii în termen de 30 de zile.

e) În termen de 30 de zile de la primirea formularului-tip de cerere de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare, avizat favorabil de I.G.C., M.C.T.I. va emite decizia de autorizare pe care o va transmite în original titularului si în copie I.G.C. Decizia de autorizare trebuie să contină durata de valabilitate a acesteia, durată care nu poate fi mai mare de 10 ani.

Art. 10. - În termen de 60 de zile de la obtinerea sau de la modificarea deciziei de autorizare titularii, cu exceptia celor care operează RDCTv a căror zonă deservită se află exclusiv în mediu rural, au obligatia de a trimite la M.C.T.I., în forma stabilită de acesta, lista cuprinzând imobilele (se vor preciza următoarele elemente: judetul, orasul, strada, numărul imobilului, comuna, satul) în care există prize de utilizator conectate la RDCTv pentru care s-a obtinut decizia de autorizare, precum si numărul total de utilizatori ai RDCTv pentru fiecare localitate. Pentru zonele deservite situate în mediul rural se vor preciza numai satele în care există prize de utilizator si numărul de utilizatori. Informatiile obtinute vor face obiectul evidentelor M.C.T.I. privitoare la RDCTv.

Art. 11. - Reprezentantii titularilor de decizii de autorizare vor trimite anual la I.G.C., în perioada 1-31 ianuarie, o declaratie pe propria răspundere în ceea ce priveste numărul de abonati din retele la data de 31 decembrie a anului anterior. În cazul nerespectării acestei obligatii sau al neconcordantei dintre declaratia pe propria răspundere si numărul real al abonatilor la data de 31 decembrie a anului anterior, I.G.C. sau/si M.C.T.I. vor actiona conform legilor si reglementărilor în vigoare la data respectivă.

Art. 12. - (1) Retragerea sau anularea unei decizii de autorizare pentru o RDCTv în functiune, fără acceptul operatorului, se face numai cu aprobarea ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conditiile legii.

(2) La expirarea termenului de valabilitate a unei decizii de autorizare prelungirea acestuia se va face în baza unei solicitări scrise a titularului, prin preschimbarea deciziei de autorizare. Solicitările vor fi depuse cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, împreună cu dovada plătii taxei de modificare a deciziei de autorizare.

(3) Prelungirea termenului de valabilitate se va face pentru maximum 10 ani.

 

CAPITOLUL IV

Extinderi, modernizări

 

Art. 13. - Extinderea unei RDCTv, înglobarea de retele de distributie într-o RDCTv-pivot si modernizarea unei RDCTv prin introducerea de fibră optică se pot face numai în baza modificării avizelor tehnice prealabile, urmate de verificări tehnice si de modificarea deciziei de autorizare.

Art. 14. - (1) Modificarea avizelor tehnice prealabile se face prin eliberarea de anexe la acestea.

(2) Procedura de obtinere a anexelor la avizele tehnice prealabile este aceeasi cu cea prevăzută la art. 5.

 

CAPITOLUL V

Modificări

 

Art. 15. - Pentru RDCTv autorizate prin decizie de autorizare schimbările de amplasament ale capului retelei, ale echipamentului capului de retea si ale echipamentului de distributie, introducerea de linii de transmisie prin unde radio, majorarea numărului de canale, aducerea de programe prin cablu din alte RDCTv, precum si orice alte modificări se vor face în baza notificărilor acestor modificări. Notificările se vor transmise la I.G.C. si I.N.S.C.C. Lunar I.G.C. va transmite către M.C.T.I. copii de pe notificările primite. Pentru aceste cazuri nu se vor modifica avizele tehnice prealabile si nici deciziile de autorizare, cu exceptia cazurilor de schimbări ale adresei amplasamentului capului de retea.

Art. 16. - Notificările se vor face cu cel putin 30 de zile înainte ca modificările să aibă loc. În caz de fortă majoră notificările se vor transmite în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.

Art. 17. - (1) Pentru schimbarea adresei amplasamentului statiei centrale se va preschimba numai decizia de autorizare, în baza unei notificări si a dovezii privind plata taxei de modificare.

(2) Modificările deciziilor de autorizare se vor face prin preschimbare.

(3) Avizele tehnice prealabile si deciziile de autorizare eliberate în baza prezentului ordin vor fi modificate în cazurile în care continutul rubricilor trebuie modificat.

 

CAPITOLUL VI

Autorizarea retelelor de televiziune prin cablu supuse transmiterii dreptului de proprietate

 

Art. 18. - RDCTv pot face obiectul transmiterii dreptului de proprietate numai între persoane juridice române. În cazul în care transmiterea dreptului de proprietate are loc înainte ca noul proprietar să fie titular de licentă/licente de emisie, este necesar ca între vechiul proprietar si noul proprietar să existe un acord scris cu privire la faptul că întreaga răspundere ce decurge din operarea RDCTv revine fostului proprietar până când decizia de autorizare a acestuia îsi pierde valabilitatea conform art. 21 lit. c).

Art. 19. - (1) Noul proprietar va începe procedura de autorizare din stadiul în care se afla vechiul proprietar în momentul transmiterii dreptului de proprietate, în baza următoarelor acte:

a) cerere de eliberare pe numele noului proprietar a documentelor retelei (avizele tehnice prealabile cu anexele lor sau/si deciziile de autorizare cu anexele lor, în functie de stadiul de autorizare în care se afla sistemul înainte de schimbarea proprietarului), însotită de dovada privind plata taxei de modificare/actualizare a avizului tehnic prealabil - dacă RDCTv este într-o fază anterioară a verificărilor tehnice si noul proprietar consideră necesară modificarea avizului sau/si plata taxei de eliberare a deciziei de autorizare -, dacă RDCTv este în stadiul de autorizare prin decizie de autorizare în momentul în care a avut loc transferul de proprietate (formular-tip; anexa nr. 4 - Formular CATProp);

b) declaratie comună a vechiului si a noului proprietar, care contine informatii furnizate pe propria răspundere de către semnatari (în original), cu autentificare de semnături; anexa nr. 5 - Continutul DCTProp);

c) documentele eliberate de M.C.T.I. vechiului proprietar (în original) sau declaratia de pierdere si nulitate, după caz;

d) certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare la registrul comertului a noii firme proprietare (copie);

e) registrul actionarilor actualizat (copie legalizată);

f) dovada calitătii de reprezentant;

g) licentele de emisie ale cumpărătorului în baza cărora va opera RDCTv dobândită (copii).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se vor depune cel târziu după 10 zile lucrătoare de la data la care a avut loc transferul de proprietate.

(3) În baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), în termen de 30 de zile M.C.T.I. va elibera noului proprietar, în functie de stadiul de autorizare în care se afla sistemul înainte de schimbarea proprietarului, avizul tehnic prealabil sau decizia de autorizare, în baza proiectului sau, respectiv, a verificărilor tehnice ale RDCTv realizate anterior transmiterii dreptului de proprietate. Decizia de autorizare se va acorda de la data la care a avut loc transmiterea dreptului de proprietate.

(4) Dacă se depăseste termenul prevăzut la alin. (2), avizul sau decizia se acordă de la data la care s-au depus documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g).

(5) În cazul în care după transmiterea dreptului de proprietate se constată că RDCTv nu este în concordantă cu documentele eliberate în cursul procesului de autorizare, întreaga responsabilitate revine noului proprietar.

Art. 20. - Documentele aflate în lucru la I.N.S.C.C., I.G.C. si la M.C.T.I., în cazul în care înainte de finalizarea lor a avut loc înstiintarea cu privire la transmiterea dreptului de proprietate în conditiile art. 19, vor fi eliberate noului proprietar, pe numele acestuia.

Art. 21. - La schimbarea proprietarului RDCTv documentele eliberate în cursul procesului de autorizare vor avea următorul regim:

a) expertizările tehnice ale proiectelor si verificările tehnice îsi păstrează valabilitatea;

b) avizele tehnice prealabile eliberate pe numele vechiului proprietar, aflate în cadrul termenelor de valabilitate, se pot modifica prin anexe în vederea schimbării titularului, la solicitarea noului proprietar;

c) deciziile de autorizare ale vechiului proprietar îsi pierd valabilitatea la data la care se autorizează printr-o nouă decizie de autorizare noul proprietar.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 22. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin M.C.T.I. va stabili, prin ordin care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, forma în care titularii de decizii de autorizare vor trimite, conform art. 10, lista cuprinzând imobilele în care există prize de utilizator.

(2) În termen de 90 de zile de la anuntarea de către D.R.L.C. a formei în care se va transmite lista cuprinzând imobilele în care există prize de utilizator, toate persoanele juridice titulare de decizii de autorizare trebuie să respecte obligatiile mentionate la art. 10.

Art. 23. - Deciziile de autorizare eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul în care nu sunt conforme cu prevederile prezentului ordin, vor fi schim- bate de M.C.T.I., în mod treptat, fără plata vreunor taxe.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 24. - (1) M.C.T.I., I.G.C. si I.N.S.C.C. au obligatia de a-si pune, reciproc, la dispozitie orice informatii cu privire la RDCTv, la cerere.

(2) Orice reclamatie cu privire la autorizarea, functionarea si controlul RDCTv va fi depusă în scris la M.C.T.I.

Art. 25. - Formularele-tip vor fi puse la dispozitie beneficiarilor prin I.N.S.C.C., I.G.C., M.C.T.I. atât pe pagini tipărite, cât si pe suport magnetic. De asemenea, formularele vor putea fi procurate de pe site-ul M.C.T.I.

Art. 26. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului cercetării nr. 315 din 27 octombrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 15 decembrie 1997.

Art. 27. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează în conformitate cu prevederile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 si ale Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 318.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

proiectelor de realizare a RDCTv

 

I. Formular-tip privind descrierea proiectului, completat de beneficiar

II. Memoriu tehnic, în conformitate cu specificatia tehnică în vigoare

1. Cuprins

2. Zona deservită de RDCTv:

- schita globală, pe format A4 sau A3, va contine traseele liniilor magistrale, în special în cazurile în care există magistrale de fibră optică; în cazul retelelor cu dimensiuni mici, constituite numai din linii principale si linii secundare, vor fi reprezentate liniile principale, asimilate în acest caz cu liniile magistrale;

- pentru mediul urban, zona sau zonele discontinue deservite de RDCTv vor fi delimitate si prin enumerarea denumirilor străzilor care constituie conturul zonelor.

3. Adresa amplasamentului capului de retea

4. Schema-bloc a capului de retea

5. Tipul si caracteristicile tehnice generale ale elementelor utilizate în RDCTv

6. Centralizator cu elementele folosite pentru realizarea RDCTv

7. Planul de frecvente

8. Calculul parametrilor tehnici ai RDCTv

9. Schema RDCTv pentru urmărirea nivelurilor de semnal (în liniile principale, secundare si la abonat)

10. Documentatia tehnică pentru echipamentele folosite, în cazul în care acestea sunt intrate recent pe piata românească, la cererea I.N.S.C.C.

III. Termenele propuse de proiectant/constructor/proprietar pentru etapele de construire-modernizare a RDCTv, la finalul cărora se vor efectua verificări tehnice

IV. Harta RDCTv (cu figurarea capului de retea, a amplificatoarelor si a celorlalte elemente principale, precum si specificarea tipului acestora)

NOTĂ:

1. Pe schita prevăzută la pct. II.2 si pe harta prevăzută la pct. IV vor fi relevate toate tipurile de limite territorial-administrative existente - judetene, orăsenesti, comunale si ale satelor.

2. Proiectele care nu respectă toate cerintele specificate anterior nu vor fi expertizate.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETĂRI PENTRU COMUNICATII

Bucuresti, Calea Victoriei nr. 37B, sectorul 1

cod 70101, CP 816

telefon: 01-400 32 85; 01-312 27 40

fax: 01-315 42 50; 01-312 56 84

MINISTERUL COMUNICATIILOR

SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5 cod 70060

telefon:01-400 15 75; 01-781 56 13

fax: 01-400 12 30; 01-312 54 04

Nr. de înregistrare I.N.S.C.C.:

Nr. de înregistrare: M.C.T.I.:

 

(Atentie! Cererea se completează cu litere de tipar.)

 

Către

I.N.S.C.C. si M.C.T.I.

 

Cerere de expertizare a proiectului:

 

simbol ......................................., număr .............., data .................................., elaborat de Societatea Comercială ........................ - S.R.L./S.A.

si de eliberare/modificare a avizului tehnic prealabil pentru RDCTv având capul de retea în

A. Satul/comuna/orasul Judetul

B. Coordonatele titularului de licente care va opera RDCTv:

Denumirea: S.C. S.R.L./S.A.

Certificat de înmatriculare în registrul comertului nr. ..................................... din data ................................................

Adresa: comuna/orasul .........................................................., judetul  ................................................................................................................................................

Telefon fix ................................................. telefon mobil .................................................. fax ………

Reprezentant: ....................................... (numele si prenumele) telefon fix ............... telefon mobil ............... fax ...............

Licentele de emisie în baza cărora se vor transmite programe audiovizuale (se vor enumera, precizându-se pentru fiecare licentă, numărul C .............., data eliberării, localitatea)

 

Nr.

Data eliberării

Localitatea

Nr.

Data eliberării

Localitatea

1

2

3

4

5

6

C

 

 

C

 

 

 

NOTĂ:

Formularul CEATP - Nu modificati formularul! Dacă unele spatii sunt insuficiente, adăugati informatiile pe o pagină albă, precizând rubricile la care se referă.

 

1

2

3

4

5

6

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

 

C. Scopul solicitării:

¨ 1. construirea, de la zero, a RDCTv

¨ 2. extinderea retelei de distributie sau modernizarea sistemului de distributie prin cablu, identificat prin:

 

Decizia de autorizare (dacă există): Nr. .................................. din .......................................................... 200.....

 Avizul tehnic prealabil (ultimul obtinut): nr. de înregistrare /4/ ................................ data ..........................................

¨ 2.1. extinderea retelei de distributie

(Se vor mentiona satele, comunele si/sau zonele de oras în care se extinde reteaua de distributie.)

........................................................................................................................................................................................................

¨ 2.2. modernizarea sistemului de distributie prin cablu, prin introducerea fibrei optice (FO), în urma căreia rezultă

o retea

¨ unidirectională

¨ bidirectională

(Se vor mentiona satele, comunele si/sau zonele de oras străbătute de magistrala de FO.)

....................................................................................................

¨ 3. conectarea la RDCTv-pivot, mentionată la pct. A, a următoarelor RDCTv deja construite, ale căror statii centrale vor fi decuplate.

 

Nr. crt.

Documentele obtinute în procesul de autorizare a fiecărei RDCTv (nr. si data)

Localitătile deservite

DA

BM

ATP

RDCTv-

pivot

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

D. Caracteristicile tehnico-administrative ale RDCTv:

- adresa amplasamentului statiei centrale ....................................................................................................................

- tipul statiei centrale ......................................................................................................

- tipul retelei de distributie: uni- / bidirectională COAX / Hybrid COAX-FO

- canalele care pot fi transmise în retea ........................................................................................................................

în număr de ............................

- numărul maxim de prize de utilizator ...............................................................................................................

- zona deservită:

I. - sate (Se vor preciza comuna si judetul.) ..................................................................................................................

.............................................................………………………………….

în număr de ............................

NOTĂ:

Formular CEATP - Nu modificati formularul! Dacă unele spatii sunt insuficiente, adăugati informatiile pe o pagină albă, precizând rubricile la care se referă.

II. - orase (Se va preciza judetul.)

................................................................................................................................

în număr de............................

Delimitarea pentru fiecare oras a zonelor deservite de reteaua de distributie:

................................................................................................................................

În conformitate cu proiectul, termenele pentru etapele de construire-modernizare a RDCTv, la finalul cărora se vor efectua verificări tehnice, sunt următoarele:

................................................................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata ..............................................., în calitate de  reprezentant/reprezentantă, solicit eliberarea/modificarea avizului tehnic prealabil.

Declar pe propria răspundere că am achitat taxa la bugetul de stat pentru eliberarea/modificarea avizului ethnic prealabil, în valoare de ......................... lei, cu ordinul de plată/chitanta nr. ................... din data ......................... de la

Banca ............................... la Trezoreria ........................................ în a cărei rază teritorială are sediul fiscal firma, în contul bugetar cod 20.17.01.03.

¨ Doresc să primesc prin postă avizul tehnic prealabil solicitat, la următoarea adresă: .............................................................................................................

În cazul unor eventuale disfunctionalităti datorate operatorului postal nu voi emite nici un fel de pretentie. Numai în cazul pierderii trimiterii postale voi solicita eliberarea gratuită a unui duplicat.

Semnătura reprezentantului ...............................

¨ Doresc să ridic avizul tehnic prealabil, personal sau prin reprezentant.

 

Semnătura reprezentantului ..............................

 

Data semnării .................................

 

Semnătura reprezentantului*)

.......................................

Stampila

 

- avizul I.N.S.C.C.: favorabil nr. 604/................... din __.__. 200...

nefavorabil nr. 604/................... din __.__. 200...

motive: ..............................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Semnătura conducătorului I.N.S.C.C. .........................................................

Stampila I.N.S.C.C. .........................................................


*) Cererea se completează cu litere de tipar si se depune în original, direct sau prin postă, la I.N.S.C.C. Toate rubricile vor fi completate cu informatia corespunzătoare sau, în cazul în care aceasta nu există sau nu este ncesară, spatiile respective vor fi barate. Cererile pentru care nu s-a

achitat taxa la bugetul de stat, care contin erori de completare sau care nu au semnătură si stampilă în original nu pot fi solutionate. Refuzul motivat de solutionare a cererii va fi comunicat în scris solicitantului, prin scrisoare cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii

cererii, însotit de invitatia de a remedia în termen de 30 de zile lipsurile invocate.

 

NOTĂ:

Formular CEATP - Nu modificati formularul! Dacă unele spatii sunt insuficiente, adăugati  informatiile pe o pagină albă, precizând rubricile la care se referă.

 

ANEXA Nr. 3

 

R.A. “Inspectoratul General al Comunicatiilor”

Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 1, cod 702042

telefon: 01-30 32 956; 01-30 32 957

fax: 01-30 32 937

MINISTERUL COMUNICATIILOR

SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5, cod 70060

telefon: 01-400 15 75; 01-781 56 13

fax: 01-400 12 30; 01-312 54 04

Nr. de înregistrare I.G.C.:

Nr. de înregistrare M.C.T.I.:

 

(Atentie! Cererea se completează cu litere de tipar.)

 

Către

R.A. I.G.C. si M.C.T.I.

 

CERERE

 

de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare pentru RDCTv construită/operată în baza:

A. Avizului tehnic prealabil nr. ................................................................ din data .............................................................................................................................

B. Deciziei de autorizare nr. ...... din data .......

..................................................................................................................................

C. Coordonate ale titularului de licente si ale RDCTv:

S.C.

S.R.L./S.A.

Capul de retea

Satul si comuna/orasul; str. ...................................................... nr. ....................... Judetul

Licentele de emisie în baza cărora se vor transmite programe audiovizuale

 

Nr.

Data eliberării

Localitatea

Nr.

Data eliberării

Localitatea

1

2

3

4

5

6

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

 

N O T Ă :

Formular CVTDA - Nu modificati formularul! Dacă unele spatii sunt insuficiente, adăugati informatiile pe o pagină albă, precizând rubricile la care se referă.

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................................., în calitate de reprezentant/reprezentantă, solicit eliberarea/modificarea deciziei de autorizare.

Declar pe propria răspundere că am achitat taxa la bugetul de stat pentru eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, în valoare de ............................. lei, cu ordinul de plată/chitanta nr. .............................. din data ........................... de la Banca ....................................... la Trezoreria ........................ în a cărei rază teritorială are sediul fiscal firma, în contul bugetar cod 20.17.01.03.

 

Data semnării ....................................

 

Semnătura reprezentantului*)

....................................

Stampila

....................................

¨ Doresc să primesc prin postă decizia de autorizare solicitată, la următoarea adresă: ........................................................................................................

În cazul unor eventuale disfunctionalităti datorate operatorului postal nu voi emite nici un fel de pretentie. Numai în cazul pierderii trimiterii postale voi solicita eliberarea gratuită a unui duplicat.

Semnătura reprezentantului ............................

¨ Doresc să ridic decizia de autorizare solicitată, personal sau prin reprezentant.

Semnătura reprezentantului ...........................

- avizul R.A. I.G.C. (Se completează de reprezentantii R.A. I.G.C.) cu privire la:

1. concordanta dintre caracteristicile tehnico-administrative ale sistemului de distributie prevăzute în avizul ethnic prealabil nr. .................................. din data ................ si caracteristicile tehnico-administrative constatate la fata locului.

2. respectarea conditiilor tehnice si a parametrilor tehnici impusi de specificatia tehnică în vigoare

favorabil nr. 401/ ........ din .......... 200...

nefavorabil nr. 401/........ din ........ 200...

motive: .........................................................................................................................

 

Semnătura conducătorului R.A. I.G.C.

..................................................

Stampila R.A. I.G.C.

..................................................


*) Cererea se completează cu litere de tipar si se depune în original, direct sau prin postă, la R.A. I.G.C. Toate rubricile vor fi completate cu informatia corespunzătoare sau, în cazul în care aceasta nu există sau nu este necesară, spatiile respective vor fi barate. Cererile pentru care nu s-a achitat taxa la bugetul de stat, care contin erori de completare sau care nu au semnătură si stampilă în original nu pot fi solutionate. Refuzul motivat de solutionare a cererii va fi comunicat în scris solicitantului, prin scrisoare cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însotit de invitatia de a remedia în termen de 30 de zile lipsurile invocate.

 

NOTĂ :

Formular CVTDA - Nu modificati formularul! Dacă unele spatii sunt insuficiente, adăugati informatiile pe o pagină albă, precizând rubricile la care se referă.

 

ANEXA Nr. 4

 

CERERE

de autorizare a RDCTv având capul de retea în

 

Satul si comuna/orasul, str. .......................................... nr. ............. Judetul

dobândite în urma transmiterii dreptului de proprietate

 

Către

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Solicitantul:

Denumirea: Societatea Comercială  .................................................................................................- S.R.L./S.A.

Sediul: orasul/comuna .................................................., str. ..................................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. .........., ap. ........, sectorul/judetul ..........................................

Certificatul de înmatriculare în registrul comertului nr. ................................................ din data .................................

Telefon fix .................................................... telefon mobil ....................................................... fax ..............................

Documentele în baza cărora a fost/este autorizată se află în curs de autorizare RDCTv:

A. 1) Proiectele RDCTv si, respectiv, avizele favorabile obtinute în baza expertizării acestora:

Proiect nr. .............................................. din data ......................... Aviz favorabil nr. 604/ ............... din data ............

B. 2) Avizele tehnice prealabile (si anexele) în baza cărora s-a construit si s-a modificat RDCTv:

- Avizul tehnic prealabil nr. .......................................... / ........................ /4/ ........................................................ din data ....................................

- Anexa ........... la Avizul tehnic prealabil nr. ........................ / ........ /4/ ............ din data ............................., înregistrată cu nr. ................ / ........ /4/ .......... din data .......................................

C. 3) Buletinele de măsurători în baza cărora s-au efectuat verificările tehnice ale retelei:

- Buletin de măsurători nr. 401/........... din data .....................................

D. Deciziile de autorizare (anexele) în baza cărora a fost autorizată operarea RDCTv:

- Decizia de autorizare nr. ........................../............... din data ....................................................., înregistrată cu nr. ...................... / .................... /4/ ........................ din data .........................

4) - Anexa .......... la Decizia de autorizare nr. ............................. din data ................................., înregistrată cu nr. ...................... / ....................... /4/ ................. din data .............................

E. Licentele de emisie în baza cărora se vor transmite programe audiovizuale

 

Nr.

Data eliberării

Localitatea

Nr.

Data eliberării

Localitatea

1

2

3

4

5

6

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

 

 

1) Se vor mentiona numai proiectele în urma cărora încă nu s-au obtinut anexe la avize tehnice prealabile.

2) Se vor mentiona numai avizele si anexele corespunzătoare construirii, extinderii, modernizării prin introducerea de fibră optică a unui SDCTv sau înglobării de retele de distributie într-un SDCTv-pivot.

3) Se vor mentiona numai buletinele de măsurători în urma cărora încă nu s-a obtinut/nu s-a modificat decizia de autorizare.

4) Se vor mentiona numai anexele corespunzătoare extinderilor, modernizărilor, înglobărilor..La prezenta cerere se anexează celelalte documente prevăzute  la art. 19 alin. 1 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 318/2001.

Declar pe propria răspundere că am achitat taxa la bugetul de stat pentru modificarea avizului tehnic prealabil, în valoare de .................................................lei, cu ordinul de plată/chitanta nr. ...................... din data de .......................... de la Banca .......................................... la Trezoreria ...............................................în a cărei rază teritorială are sediul fiscal firma, în contul bugetar cod 20.17.01.03.

Declar pe propria răspundere că am achitat taxa la bugetul de stat pentru eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, în valoare de ........................................ lei, cu ordinul de plată/chitanta nr. ......................... din data ................... de la Banca .......................................... la Trezoreria ............................................. în a cărei rază teritorială are sediul fiscal firma, în contul bugetar cod 20.17.01.03.

Pe baza documentelor de mai sus si a declaratiei făcute, subsemnatul/subsemnata ................................................... solicit autorizarea RDCTv.

 

Data semnării ....................................

 

Semnătura reprezentantului*)

....................................

Stampila....................................

 

¨ Doresc să primesc prin postă documentele eliberate, la următoarea adresă: ..............................................................

            În cazul unor eventuale disfunctionalităti datorate operatorului postal nu voi emite nici un fel de pretentie. Numai în cazul pierderii trimiterii postale voi solicita eliberarea gratuită a unui duplicat.

Semnătura reprezentantului ............................................

¨ Doresc să ridic documentele eliberate, personal sau prin reprezentant.

Semnătura reprezentantului ............................................


*) Cererea se completează cu litere de tipar si se depune în original, direct sau prin postă, la adresa: Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5, cod postal 70060 tel./fax: 01-400 15 75; 01-781 56 13

Toate rubricile vor fi completate cu informatia corespunzătoare sau, în cazul în care aceasta nu există sau nu este necesară, spatiile respective vor fi barate.

Cererile pentru care nu s-a achitat taxa la bugetul de stat, care contin erori de completare sau care nu au semnătură si stampilă în original nu pot fi solutionate. Refuzul motivat de eliberare a avizului tehnic prealabil va fi comunicat în scris solicitantului, prin scrisoare cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, însotit de invitatia de a remedia în termen de 30 de zile lipsurile invocate.

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARATIE COMUNĂ

cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra RDCTv care acoperă zona

............................................................................................

 

de la

I. A. Vechiul proprietar:

a) Denumirea: S.C. ..... S.R.L./S.A.

b) Sediul: orasul/comuna ....................................................., str. ............................................... nr. ......., bl. ............, sc. ........, et. ........., ap. .........., sectorul/judetul .....................................

c) Certificatul de înmatriculare în registrul comertului nr. .............................. din data ...........................................

d) Telefon fix .................................................... telefon mobil ............................. fax ........... .....................................

B. Vechiul reprezentant

a) Numele ........................................................................ prenumele ..........................................................................

b) Telefon fix ........................................... telefon mobil ........................................ fax ..............................................

C. Documentele eliberate pe numele vechiului proprietar:

a) licentele de emisie în baza cărora s-au transmis/se transmit programe TV/radio în retea:

Nr. C .................................................

Nr. C ...................................................

b) avizele tehnice prealabile (si anexele acestora), în baza cărora s-a construit si s-a modificat RDCTv:

- Avizul tehnic prealabil nr. ...................................../........................./4/ .................... din data ..........................

- Avizul tehnic prealabil nr. ................../.................../4/................................. din data ..............................................

- Anexa ................................. la Avizul tehnic prealabil nr. ....................../......................./4/......................................din data ....................................., înregistrată cu nr. ......................../.............................../4/ ......... din data ................................

- Anexa ...................... la Avizul tehnic prealabil nr. ......................../........................../4/ ....................................... din data .........................., înregistrată cu nr. ......................../.............................../4/........................... din data ..........................;

c) deciziile de autorizare (si anexele acestora), în baza cărora a fost autorizată operarea retelei:

- Decizia de autorizare nr. ............................../........................................... din data .................................................

- Decizia de autorizare nr. .............................../................................................. din data .............................................

- Anexa ................................. la Decizia de autorizare nr. ................................................ din data ......................, înregistrată cu nr. .............................../.........................../4/ .............................. din data .....................................

- Anexa .......................................... la Decizia de autorizare nr. ......................./....................... din data ..................., înregistrată cu nr. ..................../......................./4/ ................... din data ...............................................

la

II. A. Noul proprietar:

a) Denumirea: S.C. ....... S.R.L./S.A.

b) Sediul: orasul/comuna ............................................, str. ........................................... nr. ................... bl. .............., sc. ............., et. ............., ap. .........., sectorul/judetul ...................................

c) Certificatul de înmatriculare în registrul comertului nr. ....................................... din data ................................

d) Telefon fix ............................................ telefon mobil ........................................ fax ...........................................

B. Noul reprezentant:

a) Numele ...................................................................... prenumele ............................................................................

b) Telefon fix ........................................ telefon mobil ............................................... fax .........................................

III. Subsemnatul/Subsemnatii

- Numele ........................................ prenumele ............................................., identificat cu B.I./C.I. seria ............... nr. ...................................., în calitate de reprezentant al S.C. ............................................................................. S.R.L./S.A.;

- Numele ............................................. prenumele ................................................................, identificat cu B.I./C.I. seria ..................... nr. ................................, în calitate de reprezentant al S.C. .................................... S.R.L./S.A., declar/declarăm pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaratii se pedepseste de lege si constituie infractiune în sensul art. 292 din Codul penal, următoarele:

1. Începând cu data ............................. S.C. ................................... S.R.L./S.A. a predat/va preda în posesie/proprietate către S.C. .................................. S.R.L./S.A. RDCTv descrisă mai sus prin si în conformitate cu documentele eliberate de autoritatea de reglementare, mentionate la pct. I.C, în întregul ei/în parte, în starea tehnică în care se află si pe care S.C. .................................................. S.R.L./S.A. o cunoaste;

2. Sunt/Suntem de acord ca, în virtutea întelegerilor noastre cu noul proprietar S.C. ................................... S.R.L./S.A. al RDCTv descrise mai sus, acesta să fie autorizat să opereze RDCTv anterior precizată, începând cu data ....................., iar cu aceeasi dată documentele mentionate la pct. I.C lit. b) si c) să fie retrase.

3 1) . Toate documentele eliberate de autoritatea de reglementare, mentionate la pct. I.C lit. b) si c) le anexăm în original la prezenta declaratie, spre retragere.

sau

3 2) . Toate documentele eliberate de autoritatea de reglementare, mentionate la pct. I.C lit. b) si c) le anexăm în original la prezenta declaratie, spre modificare, întrucât în proprietatea si în posesia S.C. ............................ S.R.L./S.A. mai rămâne si mai este operată o parte din retea, asa cum reiese din declaratia aditională privind delimitarea părtii de retea rămase în proprietatea si în posesia S.C. ................................... S.R.L./S.A. de partea de retea rămasă în proprietatea S.C. ................................................... S.R.L./S.A.

IV. Subsemnatul/Subsemnatii

- Numele ........................................................ prenumele ........................................................., identificat cu B.I./C.I. seria .............. nr. .........................., în calitate de reprezentant al S.C. ............................................................... S.R.L./S.A.

- Numele ............................................. prenumele ................................................, identificat cu B.I./C.I. seria .........

nr. ..........................., în calitate de reprezentant al S.C. ................................... S.R.L./S.A., declar/declarăm pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaratii se pedepseste de lege si constituie infractiune în sensul art. 292 din Codul penal, următoarele:

1. Începând cu data .................................... S.C. ................................ S.R.L./S.A. a preluat/va prelua în posesie/proprietate de la S.C. ............................................... S.R.L./S.A., RDCTv descrisă mai sus prin si în conformitate cu documentele eliberate de M.C.-D.G.R. si A.N.C.I.-D.R.L.C., mentionate la pct. I.C, în întregul ei/în parte, în starea tehnică în care se află si pe care S.C. ........................................... S.R.L./S.A. o cunoaste;

2. Sunt/Suntem de acord ca, în virtutea întelegerilor noastre cu vechiul proprietar S.C. ........................... S.R.L./S.A. al RDCTv descrise mai sus, S.C. .................................................... S.R.L./S.A. să fie autorizată să opereze RDCTv anterior precizată, începând cu data ..........................., iar cu aceeasi dată documentele mentionate la pct. I.C lit. b) si c) să fie retrase, întreaga responsabilitate pentru operarea retelei revenind din acel moment S.C. ................................ S.R.L./S.A.

V. În cazul în care între societătile comerciale între care a avut loc transferul de proprietate apar litigii pe care nu le putem rezolva pe cale amiabilă în baza unei noi declaratii comune, sunt/suntem de acord ca unica modalitate de a schimba cursul procedurii să fie în baza hotărârii unei instante de judecată.

Declaratia aditională privind delimitarea părtii de retea rămase în proprietatea si în posesia S.C. ............................ S.R.L./S.A. de partea de retea rămasă în proprietatea S.C. .............................. S.R.L./S.A. se poate depune în original, fără autentificare de semnături.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind unele măsuri tranzitorii în vederea armonizării utilizării frecventelor

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general privind comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997, aprobată prin Legea nr. 169/1998,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Pezentul ordin stabileste unele măsuri tranzitorii, până la adoptarea unui nou Tabel national de atribuire a benzilor de frecventă (TNABF), în vederea armonizării utilizării frecventelor în România cu utilizarea recomandată de Comitetul European de Radiocomunicatii (ERC) din cadrul Conferintei Administratiilor Europene de Postă si Telecomunicatii (CEPT), prin Raportul ERC 25.

Art. 2. - În acceptiunea prezentului ordin, se definesc următorii termeni:

a) Tabel european (ECA) - Tabelul comun european de atribuire a frecventelor, prevăzut de Raportul ERC 25;

b) asignare conformă - asignare a unei frecvente sau a unui canal radio pentru un anumit serviciu de radiocomunicatii care este prevăzut pentru utilizare în banda de frecventă corespunzătoare si cu acelasi statut atât în TNABF, cât si în ECA;

c) asignare neconformă - asignare a unei frecvente sau a unui canal radio pentru un anumit serviciu de radiocomunicatii, care în banda de frecventă corespunzătoare este prevăzut în TNABF, dar nu este prevăzut în ECA sau care este prevăzut în TNABF si în ECA, dar cu statut diferit.

Art. 3. - De la data prezentului ordin Regia Autonomă “Inspectoratul General al Comunicatiilor” nu va mai face asignări neconforme.

Art. 4. - La expirarea perioadei pentru care asignările neconforme în vigoare au fost efectuate acestea nu vor fi prelungite.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si a Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 septembrie 2001.

Nr. 340.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind autorizarea si furnizarea serviciilor de telecomunicatii liberalizate

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 233/2001,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

având în vedere prevederile art. 5 si 27 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996,

emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează autorizarea si furnizarea serviciilor de telecomunicatii pentru care piata sau spectrul radioelectric disponibil nu limitează competitia, denumite în continuare servicii de telecomunicatii liberalizate.

(2) Nu constituie servicii de telecomunicatii liberalizate furnizarea de servicii de telecomunicatii de bază.

Art. 2. - (1) Furnizarea serviciilor de telecomunicatii liberalizate se poate face numai în urma autorizării, în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul ordin.

(2) Furnizarea altor servicii de telecomunicatii liberalizate, care nu au fost autorizate conform dispozitiilor prezentului ordin, se sanctionează în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Furnizarea serviciilor de telecomunicatii liberalizate se poate face numai prin intermediul unei retele publice de telecomunicatii care functionează legal, inclusive prin intermediul retelelor autorizate pentru comunicatii audio-vizuale, numai cu acordul operatorului retelei si cu respectarea specificatiilor si a standardelor tehnice si de calitate aflate în vigoare.

(2) Conditiile de utilizare a retelelor de telecomunicatii, aflate în proprietatea unor terti, de către furnizorii de servicii autorizati în conditiile prezentului ordin se stabilesc prin întelegerea părtilor, atât în ceea ce priveste accesul utilizatorilor, cât si pentru asigurarea functionării serviciului, pe baza contractului încheiat de furnizorul de servicii si operatorul retelei publice, în conditiile legii.

(3) Furnizorii de servicii de telecomunicatii liberalizate au dreptul să solicite unui operator public care are o pozitie dominantă pe piata serviciilor de telecomunicatii să permită accesul la reteaua sa în scopul furnizării serviciilor de telecomunicatii, acces care poate fi limitat numai în cazuri justificate de respectarea cerintelor esentiale, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea si furnizarea serviciilor

de telecomunicatii liberalizate

 

Art. 4. - (1) Cu 30 de zile înainte de data începerii activitătii furnizorul de servicii de telecomunicatii liberalizate va înainta autoritătii de reglementare în domeniu cererea de autorizare, însotită de actele doveditoare necesare, inclusiv dovada privind plata taxei de autorizare pentru serviciul sau serviciile solicitate.

(2) Cererea de autorizare va cuprinde, după caz:

a) numele sau denumirea solicitantului;

b) numărul de înregistrare în registrul comertului;

c) adresa completă a solicitantului;

d) extras din actele constitutive ale persoanei juridice care să contină descrierea obiectului de activitate si structura actionarilor, precum si numele sau denumirea acestora;

e) numele si adresa completă a reprezentantului furnizorului în relatiile cu autoritatea;

f) denumirea comercială a serviciului/serviciilor;

g) aria geografică pentru care se solicită autorizarea;

h) o scurtă descriere tehnică a serviciului/serviciilor ce urmează să fie prestate;

i) tipul si locatia infrastructurii proprii, utilizate la furnizarea serviciului/serviciilor în cauză;

j) specificatiile sau standardele tehnice, respectiv protocoalele referitoare la reteaua sau serviciul în cauză;

k) lista cuprinzând standardele pentru interfetele echipamentelor de telecomunicatii care vor fi conectate la retea;

l) conditiile referitoare la continuitatea si disponibilitatea serviciului;

m) alte informatii stabilite de autoritatea de reglementare prin ordin.

(3) Autorizatia prevăzută la art. 26 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 se consideră emisă solicitantului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, cu conditia ca informatiile prezentate în cererea respectivă să fie complete si să corespundă realitătii.

(4) La cererea expresă a furnizorului de servicii autoritatea de reglementare va elibera o dovadă a înregistrării autorizatiei, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

(5) Autorizatia obtinută conform alin. (1) este valabilă pentru durata maximă prevăzută de lege si poate fi reînnoită.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător si în cazul reînnoirii autorizatiei.

Art. 5. - (1) Ordinele autoritătii de reglementare continând categorii de informatii suplimentare cerute în.procedura de autorizare, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. m), vor fi făcute publice cu cel putin o lună înainte de a-si produce efectele.

(2) Orice persoană interesată poate comunica în scris autoritătii de reglementare obiectiile la ordinul respectiv, urmând ca aceasta să decidă în consecintă.

Art. 6. - (1) Autoritatea de reglementare va comunica, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării de autorizare, solicitantului care nu este îndreptătit, că nu îndeplineste conditiile de acordare a autorizatiei de furnizare a serviciilor de telecomunicatii liberalizate, în baza prezentului ordin, indicând si motivele pentru care a fost luată această hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile solicitantul va avea posibilitatea să îsi expună punctul de vedere si să remedieze lipsurile constatate. După remedierea lipsurilor autoritatea de reglementare va comunica solicitantului decizia înregistrării si acordarea dreptului de a fi furnizor de servicii. În cazul în care lipsurile constatate nu au fost remediate autoritatea de reglementare va reconfirma decizia de neacordare a autorizatiei, solicitantul având la dispozitie procedura legală a contenciosului administrativ.

Art. 7. - (1) În cazul în care furnizarea serviciului necesită alocarea de numere sau alocarea altor resurse publice limitate, solicitantul se va adresa autoritătii de reglementare, în conformitate cu procedura stabilită de aceasta si cu legislatia în vigoare.

(2) Autoritatea de reglementare va stabili si va publica eventualele benzi de frecventă care pot fi utilizate de furnizorii de servicii si care nu necesită o asignare individuală de frecventă si va stabili conditiile de utilizare a acestor frecvente si a echipamentelor de radiocomunicatii aferente.

Art. 8. - Furnizorul de servicii de telecomunicatii liberalizate are următoarele obligatii:

a) să înstiinteze în scris autoritatea de reglementare despre orice modificare a datelor prezentate în conformitate cu art. 4 alin. (2), atasând actele doveditoare necesare;

b) să respecte următoarele cerinte esentiale: protectia retelei, protectia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate ca urmare a utilizării serviciului în cauză;

c) să furnizeze toate informatiile cerute de autoritatea de reglementare pentru verificarea respectării legislatiei si reglementărilor sau în scopuri statistice;

d) să practice tarife nediscriminatorii în cadrul aceleiasi categorii de utilizatori;

e) la cererea autoritătii de reglementare, în cazul în care serviciile se adresează publicului în general, să întocmească si să facă public un contract-tip cu abonatul, ale cărui prevederi să fie incluse obligatoriu în orice contract de furnizare a serviciului respectiv încheiat;

f) să se asigure că echipamentele de telecomunicatii utilizate în scopul prestării serviciului respectiv nu pun în pericol sănătatea si securitatea utilizatorilor, a angajatilor proprii sau a angajatilor altor furnizori de servicii sau operatori de retele la care aceste echipamente se conectează, precum si că echipamentele de telecomunicatii utilizate nu afectează securitatea si integritatea retelei si nu produc perturbatii asupra altor retele sau servicii;

g) să aducă la cunostintă utilizatorilor termenii si conditiile de oferire a serviciului, a tarifelor, a calitătii si accesibilitătii, anterior oferirii serviciului respectiv, sau în cazul unor modificări ale acestor conditii, cu cel putin 15 zile înainte de a deveni efective;

h) să plătească tarifele de monitorizare si control, stabilite prin ordin al autoritătii de reglementare.

Art. 9. - (1) Înstiintarea prevăzută la art. 8 lit. a) nu este supusă nici unei taxe de autorizare.

(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), în cazul modificării prin extindere a ariei geografice pentru care a fost obtinută autorizarea, titularul este obligat să achite taxa de autorizare prevăzută de lege pentru tipul de arie geografică respectiv.

Art. 10. - (1) Dacă autoritatea de reglementare constată că furnizorul de servicii de telecomunicatii liberalizate încalcă oricare dintre obligatiile prevăzute la art. 3, 4, 8 si 15, aceasta poate aplica sanctiunile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

(2) Revocarea autorizatiei obtinute conform procedurii din prezentul ordin se face prin decizie a autoritătii de reglementare, în cazul încălcării de către titular a obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), precum si în toate celelalte cazuri în care legea prevede o asemenea sanctiune.

(3) Măsura revocării autorizatiei se poate lua si la solicitarea operatorului public care furnizează suportul, în cazul în care titularul a devenit insolvabil, precum si la solicitarea titularului, în conditiile legii.

(4) Măsura revocării autorizatiei se ia după avertizarea prealabilă a furnizorului de servicii pentru intrarea în legalitate si după verificarea realitătii sustinerilor titularului, comunicate în cel mult 30 de zile de la primirea avertizării.

(5) Autorizatia este suspendată pentru 30 de zile, din momentul aducerii la cunostintă titularului a intentiei de revocare a acesteia.

(6) Decizia de revocare a autorizatiei produce efecte din momentul comunicării titularului.

(7) Deciziile autoritătii de reglementare pot fi contestate în instantă, potrivit procedurii contenciosului administrativ.

Art. 11. - (1) Autoritatea de reglementare va realiza si va actualiza permanent un registru public cu tipurile de servicii si cu furnizorii de servicii autorizati.

(2) Dacă un serviciu de telecomunicatii nu se încadrează în tipurile de servicii cuprinse în registrul public prevăzut la alin. (1), iar serviciul respectiv nu poate fi furnizat fără autorizare, autoritatea de reglementare, în maximum 45 de zile după ce a primit solicitarea, va stabili conditiile de furnizare a serviciului sau va refuza autorizarea si va comunica solicitantului motivele pentru care a fost luată această decizie.

Art. 12. - Reprezentantii împuterniciti de autoritatea de reglementare sau de Regia Autonomă ”Inspectoratul General al Comunicatiilor” vor supraveghea respectarea de către furnizorii de servicii autorizati a prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 13. - (1) În cazul furnizării de servicii de telecomunicatii neautorizate sau în cazul constatării încălcării uneia dintre obligatiile prevăzute la art. 3 alin. (1), la art. 8 lit. a), d), e) si g), precum si la art. 14 alin. (2), autoritatea de reglementare poate dispune aplicarea unei amenzi administrative de la 1 milion la 50 milioane lei. Sumele colectate din amenzi se fac venit la bugetul de stat.

(2) În cazul furnizorilor de servicii autorizati sanctiunea amenzii se va aplica numai după acordarea unui termen de până la 30 de zile, în care furnizorul trebuie să îsi îndeplinească obligatia încălcată.

(3) În cazul unor încălcări repetate sau în cazul în care neîndeplinirea obligatiilor de către furnizor a determinat producerea unor prejudicii, sanctiunea amenzii poate fi aplicată imediat, fără respectarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Constatarea încălcării obligatiilor si aplicarea amenzilor se realizează de personalul anume împuternicit de autoritatea de reglementare sau de Regia Autonomă “Inspectoratul General al Comunicatiilor”.

Art. 14. - (1) Autorizatiile existente la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile în conditiile legii.

(2) Titularii acestora au obligatia ca, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să furnizeze autoritătii de reglementare informatiile actualizate prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 15. - Autoritatea de reglementare mentionată în textul prezentului ordin este autoritatea de reglementare prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.

Art. 16. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 90/1992 privind autorizarea serviciilor de telecomunicatii cu valoare adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 19 iunie 1992, precum si orice alte ordine care stabilesc procedura si conditiile de autorizare a serviciilor de telecomunicatii liberalizate.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 10 septembrie 2001.

Nr. 345.