MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 598      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 24 septembrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 188 din 19 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

887. - Hotărâre privind înfiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

895. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.255. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 188

din 19 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3)

din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999, exceptie ridicată de Ana Popa, Gheorghe Blidaru, Floarea Petrescu si Mihai Nicoară în Dosarul nr. 5.868/2000 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal se prezintă Ana Popa, Floarea Petrescu si Mihai Nicoară, autori ai exceptiei, precum si consilier Angelica Dumitrescu, pentru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, lipsind Gheorghe Blidaru, autor al exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ana Popa solicită admiterea exceptiei si constatarea neconstitutionalitătii dispozitiilor pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 186/1999, întrucât limitează dreptul la muncă si exercitarea liberă a profesiei, garantate prin art. 38 alin. (1) din Constitutie. Se mai arată că textul de lege criticat

încalcă si prevederile art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, prin care este recunoscut, de asemenea, dreptul la muncă.

Totodată, se consideră că interdictia cuprinsă în textul a cărui constitutionalitate este contestată constituie o încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că alte categorii de experti contabili si contabili autorizati pot cumula această activitate cu o activitate salarizată, discriminare care există si în raport cu alte categorii de experti, de exemplu expertii tehnici, în statutul cărora nu există asemenea interdictii.

Autoarea exceptiei, Floarea Petrescu, solicită, de asemenea, admiterea exceptiei pentru argumentele expuse de Ana Popa.

Mihai Nicoară, autor al exceptiei, consideră că textul de lege criticat este neconstitutional pentru aceleasi motive invocate de Ana Popa.

Reprezentanta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România solicită respingerea exceptiei, ca fiind neîntemeiată, apreciind că prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999, respectiv pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 186/1999, sunt conforme prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), raportat la art. 4 alin. (2), si celor ale art. 38 alin. (1). Se arată că textul de lege criticat nu instituie nici o discriminare, iar

diferentele de reglementare sunt justificate, deoarece nu este vorba de persoane aflate în situatii identice. Curtea Constitutională a statuat prin mai multe decizii că sunt permise reglementări juridice deosebite pentru situatii diferite, cum este si cazul în spetă. Consideră că art. 38 alin. (1) din Constitutie si art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale se referă la libertatea alegerii profesiei si a locului de muncă, libertate care nu este încălcată prin dispozitiile legale criticate.

Consideră că incompatibilitătile stabilite pentru expertii contabili si contabilii autorizati, la care se referă autorii exceptiei, nu reprezintă o îngrădire a exercitiului dreptului la muncă, în sensul prevăzut la art. 49 din Constitutie, ci au ca scop asigurarea independentei si a obiectivitătii acestor categorii profesionale care, în afara expertizelor contabile judiciare, desfăsoară si alte activităti de expertizare contabilă la cererea diverselor institutii, societăti comerciale sau a altor categorii de clienti. Or, dacă s-ar permite ca expertii contabili sau contabilii autorizati să desfăsoară si alte activităti salarizate, subordonate unui sef, această independentă si obiectivitate nu ar mai putea fi realizată efectiv.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile legale criticate contravin art. 38 alin. (1) din Constitutie, precum si art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de România la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212/1974, deoarece îngrădesc nejustificat libera alegere a profesiei si a locului de muncă. Totodată, consideră că

incompatibilitătile nu sunt motivate prin statutul profesiei de expert, profesie care nu implică exercitarea autoritătii. Pe de altă parte, restrângerea exercitiului dreptului la muncă nu se justifică prin art. 49 alin. (1) din Constitutie. Se mai apreciază că textul de lege criticat încalcă si art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin care se consacră principiul fundamental al egalitătii în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, deoarece creează pentru expertii contabili o situatie de inferioritate în raport cu alte categorii de experti, de exemplu expertii tehnici. Astfel, Legea nr. 2/2000, care reglementează activitatea expertilor tehnici, nu prevede nici o interdictie de acest gen. Prin urmare, în mod cert este creată o inegalitate. Solicită admiterea exceptiei si constatarea neconstitutionalitătii prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999.

În replică reprezentanta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România precizează că nu există o similitudine între cele două categorii de experti: contabili si tehnici, deoarece expertii contabili si contabilii autorizati efectuează, în afara expertizelor contabile judiciare, si alte categorii de activităti, în raport cu care incompatibilitătile se justifică.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 iulie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 5.868/2000, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 186/1999 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, exceptie ridicată de Ana Popa, Gheorghe Blidaru, Floarea Petrescu si Mihai Nicoară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece încalcă prevederile art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 38 alin. (1) din Constitutie, referitoare la dreptul la muncă, si ale art. 49

din Constitutie, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si prevederile art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974. Autorii exceptiei consideră că interdictia instituită prin textul de lege criticat, referitoare la imposibilitatea desfăsurării de către expertii contabili si contabilii autorizati a oricărei alte activităti salarizate, pe durata exercitării atributiilor conferite de această calitate, îngrădeste dreptul la muncă si libertatea exercitării profesiei, garantate prin prevederile constitutionale mentionate.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecată consideră că aceasta este întemeiată, întrucât interdictia prevăzută de textul de lege criticat, “care conditionează exercitarea atributiilor expertilor contabili si contabililor autorizati de a nu desfăsura activitate salarizată în alte domenii de activitate, este contrară prevederilor art. 38 alin. (1) si art. 49 alin. (1) din Constitutie, care conferă dreptul oricărei persoane de a presta muncă în orice loc”, precum si ale art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece în realitate dispozitiile legale criticate nu îngrădesc dreptul la muncă si libertatea de alegere a profesiei si a locului de muncă. De asemenea, se consideră că nu este încălcat nici principiul egalitătii în drepturi, întrucât în situatii diferite este admisibil un tratament juridic diferit.

Guvernul, în punctul său de vedere, precizează că autorii exceptiei critică în realitate dispozitiile art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999. Se apreciază că “reglementările conditiilor de exercitare a unei profesii nu constituie o îngrădire a dreptului la muncă, ci cadrul legal de exercitare a profesiei respective, cadru legal fără de care nu se poate concepe existenta profesiei” si, prin urmare, nu sunt încălcate dispozitiile art. 38 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, se arată că nu sunt încălcate nici prevederile art. 49 din Constitutie, deoarece “reglementarea conditiilor de exercitare a unei profesii nu constituie o restrângere a exercitiului unor drepturi”. În legătură cu invocarea încălcării art. 16 alin. (1) din Constitutie se consideră că potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale “principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite.”

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Prin încheierea instantei de judecată Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 186 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999. În realitate, din examinarea continutului criticii de neconstitutionalitate Curtea constată că autorii exceptiei au avut în vedere doar alin. (3) al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999, astfel cum a fost modificat si completat în final prin Legea nr. 186/1999, iar nu si alin. (4) al art. 11, text, de asemenea, modificat prin acelasi pct. 7 al articolului unic din lege. Prin urmare, Curtea va examina numai alin. (3) al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, în redactarea finală cuprinsă în mentionata lege, redactare care este următoarea: “Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot să îsi exercite atributiile conferite de această calitate pe durata în care desfăsoară orice activitate salarizată în afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comercială, cu exceptia activitătilor didactice, literare, publicistice în domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

Prevederile acestui alineat au aplicabilitate începând cu exercitiul financiar al anului 2000.”

Prevederile constitutionale a căror încălcare este invocată sunt cele ale art. 16 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si ale art. 49, texte care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 38 alin. (1): “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

Autorii exceptiei au mai invocat si încălcarea prin dispozitiile legale criticate a prevederilor art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, pact ratificat de România la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, dispozitii care au următoarea redactare: “Statele părti la prezentul Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obtine posibilitatea să-si câstige existenta printr-o muncă liber aleasă sau acceptată si vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. Într-adevăr, aceste dispozitii nu creează discriminări între cetăteni pe criterii de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială, criterii ale egalitătii în drepturi prevăzute atât la art. 4 alin. (2) din Constitutie, cât si la art. 14 din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Incompatibilitatea prevăzută în textul de lege criticat, potrivit căruia expertii contabili si contabilii autorizati nu îsi pot exercita atributiile conferite de această calitate pe perioada în care desfăsoară orice activitate salarizată în afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comercială, este aplicabilă tuturor persoanelor care au această calitate, în egală măsură.

În acelasi timp Curtea observă că stabilirea prin dispozitiile legale criticate a unor incompatibilităti ori exceptii privind exercitarea unei anumite profesii nu este contrară principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, consacrat prin art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece chiar prin Constitutie sunt stabilite incompatibilităti pentru unele profesii, de exemplu, pentru cea de judecător, prin art. 124, iar pentru cea de procuror, prin art. 131 alin. (2), fără ca prin aceasta să se încalce principiul egalitătii. Or, în cazul la care se referă exceptia de neconstitutionalitate incompatibilitatea a fost determinată de statutul profesiei, stabilit în concordantă cu etica si cu exigentele ce decurg din calitatea de membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, tocmai pentru a se garanta exercitarea în mod independent, cu corectitudine si competentă a acestor profesii, fără a fi afectat vreun drept fundamental al persoanelor în cauză.

Asa fiind, Curtea constată că art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, în redactarea finală cuprinsă în pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 186/1999, nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Totodată, Curtea constată că activitatea expertilor contabili nu se rezumă la efectuarea expertizelor judiciare, astfel cum este cea a expertilor tehnici, în statutul cărora asemenea incompatibilităti nu sunt prevăzute (Legea nr. 2/2000), ci cuprinde efectuarea si a altor activităti, printre care lucrări pentru agenti economici, pentru institutii, ori activitate de cenzor, în conditiile prevăzute de lege, activităti care justifică reglementarea diferită a incompatibilitătilor a căror constitutionalitate este contestată, nefiind contrară principiului egalitătii în drepturi, consacrat prin art. 16 alin. (1) din Constitutie.

De altfel, jurisprudenta Curtii Constitutionale, în deplin acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a stabilit în mod constant că în sensul Constitutiei principiul egalitătii nu poate conduce la uniformitate, la negarea dreptului la diferentă de tratament juridic în cazul unor

situatii diferite (de exemplu, Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 135 din 5 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000).

Referitor la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea art. 38 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată. Într-adevăr, textul de lege supus controlului de constitutionalitate nu contine dispozitii de natură să contravină acestei prevederi constitutionale, potrivit căreia “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere”, ci, dimpotrivă, prevede că expertii contabili si contabilii autorizati au posibilitatea de a opta între exercitarea atributiilor conferite de această calitate în cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si exercitarea oricărei alte activităti salarizate în afara acestui corp sau activităti comerciale, activităti pe care nu le pot desfăsura în regim de cumul.

Prevederea constitutională cuprinsă în art. 38 alin. (1), precum si cea similară din art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale sunt deci respectate, deoarece categoriile profesionale a căror activitate este reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, cu modificările si completările finale cuprinse în Legea nr. 186/1999, au “[…] posibilitatea să-si câstige existenta printr-o muncă liber aleasă sau acceptată […]”. Expertii contabili si contabilii autorizati pot să aleagă între statutul de liber profesionist, situatie în care trebuie să se supună restrictiilor prevăzute în acest statut, ori de salariat, situatie în care, conform textului de lege criticat, nu îsi mai pot desfăsura activitatea de expert contabil sau contabil autorizat, membru al acestui corp profesional.

Această incompatibilitate nu reprezintă o încălcare ori o restrângere a dreptului fundamental la muncă sau a libertătii de alegere a profesiei sau a locului de muncă. Din aceeasi perspectivă Curtea retine că nici prevederile art. 49 din Constitutie, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, nu sunt încălcate, deoarece dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate nu contin restrângerea exercitiului dreptului la muncă, ci cuprind incompatibilităti destinate unei desfăsurări normale, independente si corecte a unor profesii autorizate, cum sunt acelea de expert contabil si contabil autorizat. De altfel, incompatibilităti similare sunt prevăzute si în alte acte normative care reglementează organizarea altor profesii libere, de exemplu cea a avocatilor, notarilor sau executorilor judecătoresti. Aceste restrictii prevăzute prin lege sunt doar conditii pentru cei care vor să acceadă la statutul de expert contabil sau contabil autorizat, ca si cele de studii sau vechime, iar nu o restrângere a unor drepturi constitutionale.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999, exceptie ridicată de Ana Popa, Gheorghe Blidaru, Floarea Petrescu si Mihai Nicoară în Dosarul nr. 5.868/2000 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

Prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată si modificată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin

reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează filialele Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăti comerciale pe actiuni, denumite în continuare societăti.

Art. 2. - (1) Sediul si capitalul social ale societătilor înfiintate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Societătile înfiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române, se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Capitalul social initial al societătilor se constituie prin aporturi în natură (active) si în numerar de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă încheiată la data de 30 iunie 2001.

(4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral vărsate de C.F.R., în calitate de actionar unic, al cărui capital social se diminuează în mod corespunzător.

(5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1 se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenită, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului, pe baza aprobării adunării generale a actionarilor.

(6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social initial al societătilor nu este cuprinsă în capitalul social initial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiintării societătilor, modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.F.R. si al societătilor.

(7) Pe toată perioada în care C.F.R. este actionar majoritar la societăti, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, si cu acordul adunării generale extraordinare a actionarilor a C.F.R. si a fiecărei societăti implicate, se pot efectua transferuri fără plată de active, corporale si necorporale, între C.F.R. si acestea, în conditiile legii, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social.

(8) Societătile înfiintate potrivit art. 1 se pot privatiza în conditiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de actiuni.

(9) Pe perioada în care C.F.R. este actionar majoritar societătile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentantilor săi în adunarea generală a actionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în conditiile legii.

Art. 3. - Investitiile pentru realizarea unor proiecte ce concură la modernizarea infrastructurii feroviare, în vederea integrării României în sistemul de transport feroviar european, se finantează din venituri proprii si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei repartizat pentru C.F.R.

Art. 4. - Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” - S.A.

Art. 5. - Personalul necesar în vederea desfăsurării activitătii societătilor este preluat de la C.F.R., în functie de competenta profesională si de disciplina în activitate si se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăti personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv de muncă al C.F.R., corespunzătoare posturilor pe care urmează să le ocupe, precum si de alte drepturi prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) Societătile sunt conduse de adunarea generală a actionarilor, formată din reprezentantii C.F.R. si ai celorlalti actionari.

(2) Adunarea generală a actionarilor a C.F.R. numeste reprezentantii acesteia în adunarea generală a actionarilor fiecărei societăti.

(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul societătii, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) Adunările generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de administratie ale societătilor. Pe perioada în care C.F.R. detine participarea majoritară la capitalul social al societătilor membrii consiliilor de administratie, presedintii acestora si directorii societătilor sunt numiti la propunerea adunării generale a actionarilor a C.F.R..(2) Directorul fiecărei societăti este si presedintele consiliului de administratie al societătii respective.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 887.

 

ANEXA Nr. 1

 

SEDIUL SI CAPITALUL SOCIAL

ale filialelor înfiintate la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Nr.

crt.

Denumirea filialei

Sediul

Capitalul social

Numărul actiunilor- lei -/ Valoarea nominală

- lei -

0

1

2

3

4

1.

Societatea Comercială Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate “Sudarec” - S.A.

Municipiul Bucuresti, Piata Gării de Nord nr. 1-3, sectorul 1

13.024.800.000

520.992/25.000

2.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact

Craiova” - S.A.

Municipiul Craiova, Aleea Depoului nr. 3, judetul Dolj

2.740.875.000

109.635/25.000

3.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Arad

Arad” - S.A.

Municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 10-12, judetul

1.074.425.000

42.977/25.000

4.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact

Cluj” - S.A.

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 2-4, judetul Cluj

557.400.000

22.296/25.000

5.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact judetul Brasov

Brasov” - S.A.

Municipiul Brasov, Str. Automotoarelor nr. 10,

3.135.925.000

125.437/25.000

6.

Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact

Galati” - S.A.

Municipiul Galati, str. Moruzi nr. 19, judetul Galati

2.342.475.000

93.699/25.000

 

ANEXA Nr. 2

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

al filialelor înfiintate la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

1) Societatea Comercială Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate “Sudarec” - S.A.

Obiectul de activitate:

- sudarea sinelor si realizarea căii fără joante pe bază de proiect pentru întreaga retea de cale ferată, inclusive sudură aluminotermică;

- realizarea de joante izolante si cupoane de tranzitie;

- montarea schimbătoarelor de cale;

- întretinere si reparatii curente la utilajele de sudură linii de cale ferată, precum si la utilajele mici de întretinere a căii;

- confectionarea de parazăpezi;

- confectionarea de plăci de polietilenă si dibluri din lemn;

- amenajări ale vagoanelor grup social;

- confectionarea de forme pentru sudura alumino-termică;

- reconditionarea sinelor uzate;.- lucrări de sudură a liniilor de metrou si la alte administratii feroviare;

- transportul pe calea ferată în scopul desfăsurării activitătii proprii;

- lucrări de microproductie piese de schimb;

- activităti de aprovizionare comercială si comert, inclusiv comert exterior;

- activităti de proiectare;

- asistentă tehnică de specialitate;

- lucrări de montaj, de punere în functiune si de service în tară si în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;

- intermedieri, producerea si/sau comercializarea angros si en détail, prin unităti proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;

- activităti de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

- efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

- prestări de servicii în domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare auto;

- servicii de reparatii si întretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de mărfuri si de persoane;

- concesionarea, locatia de gestiune si închirierea de active către persoane fizice si juridice;

- realizarea de activităti sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societătii comerciale si din afara ei.

2) Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Craiova” - S.A.

3) Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Arad” - S.A.

4) Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Cluj” - S.A.

5) Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Brasov” - S.A. si

6) Societatea Comercială de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Galati” - S.A.

Obiectul de activitate:

- activităti de productie industrială, reparatii si întretinere pentru instalatii si bunuri, cu caracter preponderent feroviar;

- activităti de aprovizionare comercială si comert, inclusiv comert exterior;

- activităti de proiectare;

- asistentă tehnică de specialitate;

- lucrări de montaj, de punere în functiune si de service în tară si în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;

 - intermedieri, comercializarea angro si en détail a produselor de larg consum proprii sau provenite de la parteneri interni ori externi;

- activităti de intermediere si prezentare pentru persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

- efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

- prestări de servicii în domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie auto;

- servicii de reparatii si întretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de mărfuri si de personae;

- concesionarea, locatia de gestiune si închirierea de active către persoane fizice si juridice;

- realizarea de activităti sociale pentru persoane fizice din cadrul societătii comerciale si din afara ei.

 

ANEXA Nr. 3

 

STATUTUL - CADRU

al Filialei ..........................................

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea filialei este .................................................

(2) ................................................................, denumită în continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, filială cu personalitate juridică a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., denumită în continuare C.F.R.

(3) Sigla si emblema societătii sunt prezentate în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul statut.

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la societate se mentionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele”S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si de codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul societătii este în ..............................................

(2) Sediul poate fi schimbat în aceeasi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înfiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti, în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul societătii este următorul: .....................................

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Societatea are, în principal, următorul obiect de activitate: ...........................................................

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al societătii este de ............. lei, împărtit în ........... actiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi în natură (active) si în numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă la data de 30 iunie 2001.

(2) Participatiile la capitalul social initial al societătii sunt subscrise si integral vărsate, la data înfiintării, de către C.F.R. în calitate de actionar unic.

(3) Societatea poate fi privatizată în conditiile legii, C.F.R. având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de actiuni.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se păstrează la sediul societătii.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea si majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă detinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organelle de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la statutul societătii.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societătii sunt garantate cu patrimonial acesteia, iar actionarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societătii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul societătii, care i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea societătii, efectuată în conditiile legii si ale prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau către terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă publică pierderea acestora în cel putin două ziare de largă circulatie.

(2) Actiunile pierdute se anulează de către consiliul de administratie. Decizia de anulare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al actiunilor anulate.

(3) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al societătii, care decide asupra politicii economice si asupra activitătii ei, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3, din care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, după caz, revocati prin hotătâre a adunării generale a actionarilor a C.F.R.

(4) Pentru activitatea depusă împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilită de adunarea generală a actionarilor a C.F.R.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiară a societătii;

b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarcă de activitate si propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generală a actionarilor a C.F.R.;

c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;

d) aprobă regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie;

e) examinează programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societătii, elaborate de consiliul de administratie, si le aprobă;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) examinează, aprobă sau modifică bilantul contabil si contul de profit si pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aprobă repartizarea profitului;

h) fixează dividendele;

i) hotărăste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

j) aprobă delegări de competente pentru consiliul de administratie al societătii;

k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

l) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

h) hotărăste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor reprezentante ale societătii.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a societătii;

b) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c) hotărăste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunităti fără personalitate juridică;

d) hotărăste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.;

e) hotărăste reîntregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R.;

f) hotărăste cu privire la mutarea sediului societătii, cu acordul C.F.R.;

g) analizează si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societătii, cu acordul C.F.R.;

h) hotărăste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate al societătii în afara activitătii de bază;

i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăti comerciale, sau participarea cu capital la alte societăti comerciale, în conditiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.;

j) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societătii;

k) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) hotărăste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

m) hotărăste cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăste cumpărarea de actiuni, cotarea la bursă, vânzarea si tranzactionarea pe piată a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.;

o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

p) numeste directorul societătii si îi stabileste salariul;

q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;

r) hotărăste în orice alte probleme privind activitatea societătii, cu exceptia celor care revin adunării generale ordinare a actionarilor.

(7) Acordul C.F.R., prevăzut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si n), este cerut în perioada în care participarea majoritară la capitalul social este detinută de către C.F.R.

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de presedintele consiliului de administratie, de persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea C.F.R.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale actionarilor se convoacă la cererea actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă circulatie din localitatea în care se află sediul societătii. În perioada în care C.F.R. este actionar unic convocarea adunării generale a actionarilor se va face prin corespondentă.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generală a actionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru valabilitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarii care l-au întocmit.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentrurevocarea acestora si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administrativă.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotrivă.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 17

Organizarea

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie, format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2) Conducerea executivă a societătii este asigurată de un director numit de adunarea generală a actionarilor.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(6) Dezbaterilor consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societătii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al societătii în relatiile cu autoritătile publice si cu persoanele fizice sau juridice, române si străine, si angajează patrimonial societatea prin semnătura sa, aplicată pe actele juridice, în limita valorică stabilită de adunarea generală a actionarilor. El poate delega directorului unele dintre atributiile sale de reprezentare.

(9) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelasi timp, patroni sau asociati în societăti comerciale cu acelasi profil sau care sunt în relatii comerciale directe cu societatea.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile consiliului de administratie

 

(1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societătii;

b) elaborează documentatiile privind structura organizatorică si aprobă regulamentul de organizare si functionare a societătii si regulamentul de ordine interioară;

c) elaborează si prezintă spre avizare adunării generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societătii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare C.F.R.;

d) hotărăste cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;

e) aprobă investitiile societătii, în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a actionarilor;

f) aprobă criteriile de efectuare a operatiunilor de încasări si plăti;

g) aprobă efectuarea operatiunilor de cumpărare si vânzare de bunuri si servicii;

h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;

i) stabileste tactica si strategia de marketing;

j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

k) supune anual adunării generale a actionarilor, în termenul legal de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentantii salariatilor;

m) aprobă tarifele pentru activitătile specifice societătii, în conditiile legii;

n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societătii;

o) aprobă scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societătii;

r) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi ai societătii si le fixează salariile;

s) hotărăste si în alte domenii legate de activitatea societătii.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile directorului societătii

 

(1) În limitele mandatului acordat de adunarea generală a actionarilor directorul reprezintă societatea în raporturile cu tertii si are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii;

b) angajează, promovează si concediază personalul societătii;

c) negociază contractul colectiv de muncă;

d) încheie acte juridice, în numele si pe seama societătii;

e) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor;

f) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

g) îndeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor adjuncti din cadrul societătii.

(3) Competentele, atributiile si răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societătii.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

 

(1) Societatea organizează si exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se referă la drepturile si obligatiile patrimoniale, în faza de angajare si de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

 

Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

 

ARTICOLUL 22

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societătii este supravegheată de actionari si de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat, în conditiile legii, sau expert contabil.

(6) Pe perioada în care statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixă, stabilită de adunarea generală a actionarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) să supravegheze gestiunea societătii;

b) să verifice dacă bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt corect tinute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.

(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a actionarilor, dacă nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor, atunci când nu a fost convocată de către administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea regulată a garantiei din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutive sau ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a actionarilor un raport amănuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neîntelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a actionarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor.

(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunării generale a actionarilor, fără drept de vot.

(14) Cenzorilor le este interzis să comunice actionarilor, în particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile societătii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitarea mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a actionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale actionarilor.

(17) Cenzorii îndeplinesc si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

(2) Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societătii.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul este încadrat în conditiile legii, pe bază de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.

(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfăsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioară a societătii.

(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(5) Personalul societătii beneficiază de facilităti de călătorie pe calea ferată în aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) Societatea va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform legislatiei în vigoare.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) Societatea îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către societate, în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

 

Adunarea generală a actionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societătii, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Dizolvarea si lichidarea

 

Dizolvarea si lichidarea societătii se vor face conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 32

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, precum si ale Codului comercial.

 

ANEXA Nr. 1

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate “Sudarec” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Craiova” - S.A.

 

ANEXA Nr. 3

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Arad” - S.A.

 

ANEXA Nr. 4

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Cluj” - S.A.

 

ANEXA Nr. 5

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Brasov” - S.A.

 

ANEXA Nr. 6

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Productie Industrială de Aparataj, Centralizare si Telecomandă Căi Ferate “Spiact Galati” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001

ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national - Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Nationale a României” si Regia Autonomă “Monetăria Statului” -, aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României, prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome prevăzute la alin. (1) se aprobă de Banca Natională a României în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, prevăzute la art. 1, reprezintă limite maxime si pot fi depăsite în cazuri justificate numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, unitătile economice vor putea efectua cheltuieli, altele decât cheltuielile de personal, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fată de anul 2000 a productivitătii muncii calculate valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Drepturile aferente orelor suplimentare se vor acorda proportional cu gradul de realizare a acestora, cu încadrarea în fondul de salarii aprobat.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiune si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului împuternicite potrivit legii si amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 895.


*) Anexele se transmit institutiilor interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului

din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin si prin care se actualizează tarifele cu 32,0%, aplicându-se indicele preturilor de consum la servicii, stabilit pentru perioada noiembrie 2000-iulie 2001 de 22,8%, publicat de Institutul National de Statistică, si procentul.de 9,2%, determinat de majorarea pentru anul 2001 a ponderii cheltuielilor de capital în structura tarifului.

Art. 2. - Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2001.

Nr. 1.255.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului

din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Denumirea prestatiei

U.M.

Tariful

(lei)

Cursuri de perfectionare:

 

 

- pentru personalul brevetat

lei/zi/cursant

239.000

- pentru personalul nebrevetat

lei/zi/cursant

223.000

Cursuri de calificare

lei/zi/cursant

61.000