MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 596     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 21 septembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

40. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

906. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare  Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

908. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de constructii pentru populatia din judetul Suceava, afectată de fenomenele naturale produse în ziua de 5 iulie 2001

 

909. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor personae

 

910. - Hotărâre privind diferentierea tarifelor percepute pentru înscrierea în Registrul National al Fonogramelor si în Registrul Programelor pentru Calculator, administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

911. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

107. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREIDEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 si ale art. 59 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Cornel Stirbet, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., trece de la Comisia pentru muncă si pro-

tectie socială la Comisia juridică, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 septembrie 2001 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 40.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial

de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării unei conceptii unitare a politicii statului de echipare cu constructii, instalatii, echipamente edilitare si locuinte a teritoriului national se înfiintează Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte, denumit în continuare Consiliu interministerial, organism consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Componenta Consiliului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul interministerial are ca atributii principale analizarea si avizarea:

a) studiilor de prefezabilitate ce stau la baza deciziei ordonatorilor principali de credite bugetare, pentru a realiza investitii care sunt, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în competenta de aprobare a Guvernului;

b) studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică centrală si locală, finantate integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetul local, surse proprii si care sunt, potrivit Legii nr. 72/1996, în competenta de aprobarea a Guvernului;

c) studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investitii care utilizează credite externe garantate de autoritătile locale sau de Guvern;

d) studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice finantate din surse proprii ale agentilor economici, a căror valoare este mai mare decât plafonul stabilit anual prin legea bugetului de stat, pentru obiective noi de investitii aflate în competenta de aprobare a Guvernului;

e) programelor privind activitatea de investitii si documentatii tehnico-economice care se aprobă de Guvern.

Art. 3. - Ordonatorii de credite bugetare si agentii economici vor prezenta documentatiile prevăzute la art. 2 însotite de avizele si de acordurile prealabile  stabilite, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Se interzice ordonatorilor de credite bugetare si agentilor economici să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investitii din categoria celor prevăzute la art. 2, fără avizul Consiliului interministerial.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) obiectivele de investitii din Programul pregătirii operative a teritoriului pentru apărare, stabilite de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 5. - Consiliul interministerial emite avizul care certifică necesitatea si oportunitatea investitiei, compatibilitatea avizelor si acordurilor prealabile cu acele consumuri de materiale, fortă de muncă si echipamente care optimizează parametrii cost-timp-eficientă pentru satisfacerea cerintelor investitorului, în conformitate cu necesitătile reale si cu posibilitătile financiare preconizate în realizarea si utilizarea lucrărilor publice si locuintelor.

Art. 6. - (1) Consiliul interministerial îsi desfăsoară activitatea în plen sau în comisii de specialitate, în functie de natura si de complexitatea obiectivelor de investitii supuse avizării.

(2) Membrii Consiliului interministerial sunt solidar răspunzători pentru activitatea acestuia.

Art. 7. - (1) La lucrările în plen ale Consiliului interministerial si în comisiile de specialitate ale acestuia pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai

administratiei publice centrale si locale, ai asociatiilor profesionale, ai unor institutii de învătământ superior, precum si specialisti angajati pe bază de contract.

(2) Specialistii angajati pe bază de contract vor fi desemnati prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 8. - Consiliul interministerial colaborează cu ministerele si institutiile de specialitate guvernamentale si neguvernamentale în vederea îndeplinirii atributiilor sale.

Art. 9. - Pregătirea si desfăsurarea lucrărilor Consiliului interministerial se asigură de secretariatul acestuia, care functionează ca directie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora Regulamentul privind procedurile de pregătire si desfăsurare a avizării lucrărilor publice de interes national si a locuintelor, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 112/1993 privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 5 aprilie 1993.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 906.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

1. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei - presedinte

2. Secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - vicepresedinte

3. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice - vicepresedinte

4. Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - membru

5. Reprezentantul Ministerului Industriei si Resurselor - membru

6. Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - membru

7. Reprezentantul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului - membru

8. Reprezentantul Ministerului Educatiei si Cercetării - membru

9. Reprezentantul Ministerului Administratiei Publice - membru

10. Reprezentantul Ministerului Sănătătii si Familiei - membru

11. Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului - membru

12. Reprezentantul ordonatorului principal de credite bugetare care supune spre avizare studii de prefezabilitate si fezabilitate - membru.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii,

pentru populatia din judetul Suceava, afectată de fenomenele naturale produse

în ziua de 5 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, populatiei din comunele Todiresti si Grănicesti, judetul Suceava, afectate de fenomenele naturale produse în ziua  de 5 iulie 2001, constând în materiale de constructie si pentru reparat casele, în limita sumei de 700 milioane lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, cantitătile de produse aprobate să fie scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, la pretul de înregistrare, pe baza avizului de însotire a mărfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii desemnati de Prefectura Judetului Suceava.

(2) Finantarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură în anul 2002 de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Transportul produselor de la unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari până în localitatea de resedintă a judetului se va efectua, de regulă, pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., precum si cu mijloace auto proprietatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau ale unor societăti comerciale angajate de unitătile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile pentru transportul produselor, în conditiile alin. (1), si cele de ambalare, efectuate pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de Prefectura Judetului Suceava prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Suceava va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Suceava, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. - (1) Se aprobă acumularea în cadrul programului de acumulări de produse rezervă de stat pe anul 2001, cu finantare de la buget, a cantitătilor de 12.868 m 2 plăci din azbociment si 2.770 m 2 carton bitumat, cu modificarea corespunzătoare a programului la produsul cărămizi si blocuri ceramice cu găuri verticale.

(2) Finantarea acumulării cantitătilor de produse prevăzute la alin. (1) se asigură în cadrul fondurilor alocate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat prin bugetul de stat în anul 2001.

Art. 6. - Achizitionarea cantitătilor de produse prevăzute la art. 5 se va face în conditiile prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 908.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar

pentru populatia din judetul Suceava, afectată de fenomenele naturale produse

în ziua de 5 iulie 2001

 

1. Plăci din azbociment 12.868 m 2

2. Tigle 16.700 bucăti

3. Carton bitumat 13.450 m 2

4. Tablă zincată 1 tonă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 909.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10

din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Zgăvîrdici Radu-Andrei, apatrid, născut la 8 noiembrie 1959 în Bucuresti, România, fiul lui Radu-Constantin si  Semira, cu domiciliul actual în Germania, 61350 Bad Homburg v.d.H., Kirdorferstr. 54.

2. Zgăvîrdici Carmen-Gabriela, apatrid, născută la 20 octombrie 1959 în Bucuresti, România, fiica lui Merlută Vasile si Niculina, cu domiciliul actual în Germania, 61350 Bad Homburg v.d.H., Kirdorferstr. 54.

3. Ciurar Trifu, apatrid, născut la 2 septembrie 1979 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Lubenita, cu domiciliul actual în Franta, 95870 Daubigni Bezons, 151 Rue Charles Francois.

4. Ciobanu Violeta, apatrid, născută la 31 martie 1966 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, fiica lui Stancu Petru si Iacob Maria, cu domiciliul actual în Franta, 67300 Schiltigheim, 3A Rue de Westhoffen.

5. Puricel Maria-Elisabeta, apatrid, născută la 1 februarie 1919  în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiica lui Basarabescu Ioan si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 65232 Taunusstein, Breslauerstr. 2.

6. Petrus Lăcrămioara, apatrid, născută la 23 aprilie 1970 în localitatea Tinca, judetul Bihor, România, fiica lui Petru si Floare, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Răsăritului nr. 8, bl. 50 A, ap. 16, judetul Timis.

7. Cîrpaci Ana, apatrid, născută la 26 septembrie 1965 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Ciurar Ioan si Cîrpaci Maria, cu domiciliul actual în Franta, 67000 Strasbourg, 9 Rue de la Canardire.

8. Haliu Dan, apatrid, născut la 24 mai 1957 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiul lui Haliu Iacob si Darot Rozalia, cu domiciliul actual în localitatea Deva, str. Gheorghe Baritiu nr. 15, judetul Hunedoara.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diferentierea tarifelor percepute pentru înscrierea

în Registrul National al Fonogramelor si în Registrul Programelor pentru Calculator,

administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e:

 

Articol unic. - Tarifele percepute de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru efectuarea înregistrărilor în registrele administrate de acesta, respectiv în Registrul National al Fonogramelor si în Registrul Programelor pentru Calculator, se diferentiază potrivit anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 910.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

percepute pentru înscrierea în Registrul National al Fonogramelor

potrivit Ordonantei Guvernului nr. 45/2000

 

1. Înscrierea persoanei fizice sau juridice în Registrul National al Fonogramelor pentru desfăsurarea următoarelor activităti, la începerea acestora:

- import de fonograme 200.000 lei

- producere de fonograme 200.000 lei

- reproducere de fonograme 200.000 lei

- distribuire de fonograme 200.000 lei

- comercializare de fonograme 200.000 lei

2. Modificarea datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice înscrise în Registrul National al Fonogramelor 50.000 lei

3. Înregistrarea fiecărei fonograme înainte de punerea în circulatie, fără obligatia înregistrării ulterioare a exemplarelor realizate 100.000 lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

percepute pentru înscrierea în Registrul Programelor pentru Calculator

potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/2000

 

1. Înscrierea persoanei fizice sau juridice în Registrul Programelor pentru Calculator pentru

desfăsurarea următoarelor activităti, la începerea acestora:

- import de programe pentru calculator 200.000 lei

- producere de programe pentru calculator 200.000 lei

- distribuire de programe pentru calculator 200.000 lei

- comercializare de programe pentru calculator 200.000 lei

- închiriere de programe pentru calculator 200.000 lei

2. Modificarea datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice înscrise în Registrul Programelor pentru Calculator 50.000 lei

3. Înregistrarea fiecărui program pentru calculator înainte de punerea în circulatie, fără obligatia înregistrării ulterioare a exemplarelor realizate 200.000 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2001

privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 alineatul (1) litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 15 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) 1,3 milioane metri cubi din pădurile proprietatea privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 911.

 

ACTE ALE ORGANELOR  DE SPECIALITATTE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice

si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- prevederile art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România;

- nota de fundamentare privind propunerile de tarife pentru actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol;

- Avizul Oficiului Concurentei nr. 2.077 din 15 iunie 2001, în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995, prezentate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Solicitarea emiterii actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol se face printr-o scrisoare-comandă conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Eliberarea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol se va face numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului. Încadrarea în gradul de complexitate al categoriei de zăcământ si, respectiv, în tarif se face de Directia generală evaluare si concesionare resurse minerale, iar emiterea facturii se face de Directia generală analize tehnico-economice, buget si finante, pa baza anexei nr. 2.

Art. 4. - Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 lit. B III, referitoare la emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 204 din 5 iulie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resursele Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 3 iulie 2001.

Nr. 107.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând tarifele percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol,

emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995

 

Gradul de complexitate al categoriei de zăcământ

Descrierea categoriei de zăcământ 1)

Tariful 2)

- mii lei -

A

- Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni cu 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

- Evaluarea se realizează pentru 1-2 tipuri de substantă

 

- Maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic

1.058

- Maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- Maximum 20 de sonde săpate pe structură

 

- Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni cu 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

B

- Evaluarea se realizează pentru 1-2 tipuri de substantă

1.588.

- Maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 2 boltiri secundare în cadrul structurii

 

- 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- 21-100 de sonde săpate pe structură

 

- Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii cu 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

2.117

- Evaluarea se realizează pentru mai mult de două tipuri de substantă

 

C

- 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau maximum  două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

 

- 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- 21-100 de sonde săpate pe structură

 

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari cu peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

- Evaluarea se realizează pentru mai mult de două tipuri de substantă

 

D

- Peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

2.646

- Peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- Peste 100 de sonde săpate pe structură

 

 

 


1) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 4 dintre conditiile gradului respectiv.

2) Tarifele nu includ T.V.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

Agentul economic..........................

Nr. ............/.............

Adresa............................................

Nr. de telefon ................................

 

Către

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

Vă transmitem alăturat, în vederea confirmării resurselor geologice si a rezervelor de petrol, studiul privind zăcământul comercial (structura) ......................................... localizat în judetul ............................... .

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput prin ordin de plată sau cu numerar.

Prezenta tine loc de comandă fermă.

 

Conducătorul agentului economic,

...................................

Director economic

,...................................

 

 

ÎNCADRAREA DOCUMENTATIEI*)

 

Documentatia a fost evaluată în cadrul Directiei generale evaluare si concesionare resurse minerale, se încadrează la gradul de complexitate .................... si se tarifează cu suma de ...................... lei, conform anexei nr. 1 la

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 107/2001.

 

Data

...................................

Director,

...................................

 


*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.