MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 594    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 21 septembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

880. - Hotărâre privind înfiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

886. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă “Rompres”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

315. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează filialele Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăti comerciale pe actiuni, denumite în continuare societăti.

Art. 2. - (1) Sediul si capitalul social ale societătilor înfiintate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Societătile înfiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române, se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Capitalul social initial al societătilor se constituie prin aporturi în natură (active) si în numerar de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă încheiată la data de 30 iunie 2001.

(4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral vărsate de C.F.R., în calitate de actionar unic, al cărui capital social se diminuează în mod corespunzător.

(5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1 se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenită, potrivit legii, pe baza aprobării adunării generale a actionarilor.

(6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social initial al societătilor nu este cuprinsă în capitalul social initial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiintării societătilor, modificându-se în mod corespunzător capitalul social.

(7) Pe toată perioada în care C.F.R. este actionar majoritar la societăti se pot efectua transferuri de active, corporale si necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, între societăti si C.F.R., precum si cu alte societăti comerciale rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale actionarilor societătilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător.

(8) Societătile înfiintate potrivit art. 1 se pot privatiza în conditiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de actiuni.

(9) Pe perioada în care C.F.R. este actionar majoritar societătile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentantilor săi în adunarea generală a actionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integritatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în conditiile legii.

Art. 3. - Investitiile pentru realizarea unor proiecte ce concură la modernizarea infrastructurii feroviare, în vederea integrării României în sistemul de transport feroviar european, se finantează din venituri proprii si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, repartizat pentru C.F.R.

Art. 4. - Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” - S.A.

Art. 5. - Personalul necesar în vederea desfăsurării activitătii societătilor este preluat de la C.F.R., în functie de competenta profesională si de disciplina în activitate, si se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăti personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv de muncă al C.F.R., corespunzătoare postului pe care urmează să îl ocupe, precum si de alte drepturi prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) Societătile sunt conduse de adunarea generală a actionarilor, formată din reprezentantii C.F.R. si ai celorlalti actionari.

(2) Adunarea generală a actionarilor C.F.R. numeste reprezentantii acesteia în adunarea generală a actionarilor fiecărei societăti.

(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul societătii, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) Adunările generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de administratie ale societătilor. În perioada în care C.F.R. detine participarea majoritară la capitalul social al societătilor membrii consiliilor de administratie, presedintii acestora si directorii societătilor sunt numiti la propunerea adunării generale a actionarilor a C.F.R.

(2) Directorul fiecărei societăti este si presedintele consiliului de administratie al societătii respective.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2001.

Nr. 880.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr.

crt.

Denumirea filialei

Sediul

Capitalul

Social

- lei -

Numărul actiunilor Valoarea

nominală

- lei -

1.

Societatea Comercială Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată “SIRCUC Brasov” - S.A

Municipiul Brasov, Aleea Depoului nr. 2-4, judetul Brasov

7.481.975.000

299.279

25.000

2.

Societatea Comercială Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată “SIRCUC Timisoara” - S.A.

Municipiul Timisoara, Str. Gării nr. 2, judetul Timis

275.825.000

11.033

25.000

3.

Societatea Comercială Tipografică “Filaret” - S.A.

Municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5

1.522.525.000

60.901

25.000

4.

Societatea Comercială de Proiectare Lucrări de Întretinere si Reparatii Infrastructură Feroviară“Proiect C.F. Bucuresti” - S.A.

Municipiul Bucuresti, Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1

2.091.425.000

83.657

25.000

5.

Societatea Comercială de Confectii pentru Calea Ferată “Uniforma C.F. Bucuresti” - S.A

Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 353, sectorul 1

343.225.000

13.729

25.000

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr.

crt.

Denumirea filialei

Obiectul de activitate

1.

Societatea Comercială Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată “Sircuc Brasov” - S.A. si

- întretinere si reparatii curente la utilajele de întretinere a căii;

- transport pe calea ferată în scopul desfăsurării activitătii proprii;

- lucrări de microproductie piese de schimb;

- activităti de aprovizionare comercială si comert, inclusiv comert exterior;

2.

Societatea Comercială Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată “SIRCUC Timisoara” - S.A.

- activităti de proiectare;

- asistentă tehnică de specialitate;

- lucrări de montaj, de punere în functiune si de service în tară si în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;

- intermedieri, producerea si/sau comercializarea angro si en détail, prin unităti proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;

- activităti de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tară si din

străinătate;

- efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

- prestări de servicii în domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare auto;

- servicii de reparatii si întretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de

mărfuri si persoane;

- concesionarea, locatia de gestiune si închirierea de active către persoane fizice si juridice;

- realizarea de activităti sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societătii comerciale si din afara ei.

3.

Societatea Comercială Tipografică “Filaret” - S.A.

- activităti de productie tipografică de carte si imprimate;

- activităti de aprovizionare comercială si comert, inclusiv comert exterior, specifice activitătii proprii;

- activităti de proiectare specifice activitătii proprii;

- asistentă tehnică de specialitate;

- intermedieri, comercializarea angro si en détail a produselor din productia proprie sau provenite de la parteneri interni ori externi;

- prestări de servicii în domeniul tipăririi de carte si imprimate;

- servicii de reparatii si întretinere a mijloacelor fixe specifice activitătii proprii;

- concesionarea, locatia de gestiune si închirierea de active către persoane fizice si juridice;

- realizarea de activităti sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societătii comerciale si din afara ei.

4.

Societatea Comercială de Proiectare Lucrări de Întretinere si Reparatii Infrastructură Feroviară “Proiect C.F. Bucuresti” - S.A.

- efectuarea de lucrări de proiectare în domeniul întretinerii si reparatiei infrastructurii feroviare;

- efectuarea de lucrări topo-geo, aferente infrastructurii feroviare;

- efectuarea de lucrări specifice activitătii proprii, pentru alte persoane juridice sau fizice;

- efectuarea de lucrări de multiplicare a documentatiilor tehnice elaborate;

- elaborarea de lucrări de proiectare pentru utilităti auxiliare întretinerii si reparatiei infrastructurii feroviare;

- elaborarea de documentatii tehnice pentru lucrări din domeniul constructiilor civile si industriale.

5.

Societatea Comercială de Confectii pentru Calea Ferată “Uniforma C.F. Bucuresti” - S.A.

- confectionarea de uniforme si de materiale de protectie specifice căii ferate;

- producerea de confectii necesare pentru dotările din parcul de material rulant

- propriu si de la terti;

- producerea de confectii necesare pentru dotările unitătilor de alimentatie publică si cazare proprii si pentru terti;

- alte activităti specifice domeniului de activitate;

- comercializarea produselor proprii.

 

ANEXA Nr. 3

 

STATUTUL - CADRU

al Filialei ...........................................

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea filialei este .............................................................

(2) ............................, denumită în continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, filială cu personalitate juridică a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., denumită în continuare C.F.R.

(3) Sigla si emblema societătii sunt prezentate în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul statut.

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la societate se mentionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si de codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul societătii este în ............................................

(2) Sediul poate fi schimbat în aceeasi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înfiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul societătii este următorul: ........................................

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Societatea are, în principal, următorul obiect de activitate:

.........................................................................................

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al societătii este de ..... lei, împărtit în .............. actiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi în natură (active) si în numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă la data de 30 iunie 2001.

(2) Participatiile la capitalul social initial al societătii sunt subscrise si integral vărsate, la data înfiintării, de către C.F.R., în calitate de ctionar unic.

(3) Societatea poate fi privatizată în conditiile legii, C.F.R. având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de actiuni.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se păstrează la sediul societătii.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea si majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă detinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de statut.

(2) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la statutul societătii.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societătii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societătii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul societătii, care i se va repartiza de adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea societătii, efectuată în conditiile legii si ale prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau către terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă publică pierderea acestora în cel putin două ziare de largă circulatie.

(2) Actiunile pierdute se anulează de către consiliul de administratie. Decizia de anulare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al actiunilor anulate.

(3) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al societătii, care decide asupra politicii economice si asupra activitătii ei, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist  din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor si Locuintei, numiti sau, după caz, revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor a C.F.R.

(4) Pentru activitatea depusă împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilită de adunarea generală a  actionarilor a C.F.R.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiară a societătii;

b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarcă de activitate si propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generală a actionarilor a C.F.R.;

c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;

d) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

e) examinează programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societătii, elaborate de consiliul de administratie, si le aprobă;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;        

g) examinează, aprobă sau modifică bilantul contabil si contul de profit si pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aprobă repartizarea profitului;

h) fixează dividendele;

i) hotărăste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

j) aprobă delegări de competente pentru consiliul de administratie al societătii;

k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

l) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

m) hotărăste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unităti ale societătii.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a societătii;

b) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c) hotărăste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunităti fără personalitate juridică;

d) hotărăste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.;

e) hotărăste reîntregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R.;

f) hotărăste cu privire la mutarea sediului societătii, cu acordul C.F.R.;

g) analizează si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societătii, cu acordul C.F.R.;

h) hotărăste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate al societătii în afara activitătii de bază;

i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăti comerciale, sau participarea cu capital social la alte societăti comerciale, în conditiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.;

j) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societătii;

k) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) hotărăste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

m) hotărăste cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăste cumpărarea de actiuni, cotarea la bursă, vânzarea si tranzactionarea pe piată a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.;

o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

p) numeste directorul societătii si îi stabileste salariul;

q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;

r) hotărăste în orice alte probleme privind activitatea societătii, cu exceptia celor care revin adunării generale ordinare a actionarilor.

(7) Acordul C.F.R., prevăzut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si n), este cerut în perioada în care participarea majoritară la capitalul social este detinută de C.F.R.

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de presedintele consiliului de administratie, de persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea C.F.R.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale actionarilor se convoacă la cererea actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă circulatie din localitatea în care se află sediul societătii. În perioada în care C.F.R. este actionar unic convocarea adunării generale a actionarilor se va face prin corespondentă.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generală a actionarilor ce se va întruni după a doua  convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din  capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarii care l-au întocmit.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administrativă.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotrivă.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 17

Organizarea

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2) Conducerea executivă a societătii este asigurată de un director executiv numit de adunarea generală a actionarilor.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societătii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al societătii în relatiile cu autoritătile publice si cu persoanele fizice sau juridice, române si străine, si angajează patrimonial  societatea prin semnătura sa aplicată pe actele juridice, în limita valorică stabilită de adunarea generală a actionarilor. El poate delega directorului executiv unele dintre atributiile sale de reprezentare.

(9) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia.

În astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal ori ale căror rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv sunt, în acelasi timp, patroni sau asociati în societăti comerciale cu acelasi profil ori care sunt în relatii comerciale directe cu societatea.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societătii;

b) elaborează documentatiile privind structura organizatorică si aprobă regulamentul de organizare si functionare a societătii si regulamentul de ordine interioară;

c) elaborează si prezintă spre avizare adunării generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societătii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare C.F.R.;

d) hotărăste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;

e) aprobă investitiile societătii, în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a actionarilor;

f) aprobă criteriile de efectuare a operatiunilor de încasări si plăti;

g) aprobă efectuarea operatiunilor de cumpărare si vânzare de bunuri si servicii;

h) aprobă, cu respectarea prevederilor legale, încheierea contractelor de închiriere;

i) stabileste tactica si strategia de marketing;

j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

k) supune anual adunării generale a actionarilor, în termenul legal de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentantii salariatilor;

m) aprobă tarifele pentru activitătile specifice societătii, în conditiile legii;

n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societătii;

o) aprobă scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societătii;

r) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi ai societătii si le fixează salariile;

s) hotărăste si în alte domenii legate de activitatea societătii.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile directorului societătii

 

(1) În limitele mandatului acordat de adunarea generală a actionarilor directorul reprezintă societatea în raporturile cu tertii si are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare a societătii;

b) angajează, promovează si concediază personalul societătii;

c) negociază contractul colectiv de muncă;

d) încheie acte juridice în numele si pe seama societătii;

e) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor;

f) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

g) îndeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor adjuncti din cadrul societătii.

(3) Competentele, atributiile si răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societătii.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

 

(1) Societatea organizează si exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se referă la drepturile si obligatiile patrimoniale, în faza de angajare si de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

 

Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

 

ARTICOLUL 22

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societătii este supravegheată de actionari si de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(6) Pe perioada în care statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixă, stabilită de adunarea generală a actionarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) să supravegheze gestiunea societătii;

b) să verifice dacă bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt corect tinute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.

(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a actionarilor, dacă nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună si inopinat inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor, atunci când nu a fost convocată de administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea regulată a garantiei din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale a actionarilor un raport amănuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neîntelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a actionarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor.

(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunării generale a actionarilor, fără drept de vot, dacă nu sunt actionari.

(14) Cenzorilor le este interzis să comunice actionarilor, în particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile societătii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a actionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale actionarilor.

(17) Cenzorii îndeplinesc si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

(2) Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societătii.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul este încadrat în conditiile legii, pe bază de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.

(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfăsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioară al societătii.

(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(5) Personalul societătii beneficiază de facilităti de călătorie pe calea ferată în aceleasi conditii ca si personalul C.F.R.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) Societatea va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform legislatiei în vigoare.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) Societatea îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

 

Adunarea generală a actionarilor poate hotărî schimbarea formei            juridice a societătii, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Dizolvarea si lichidarea

 

Dizolvarea si lichidarea societătii se vor face conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 32

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, precum si ale Codului comercial.

 

ANEXA Nr. 1

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată

“SIRCUC Brasov” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale Lucrări de Întretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferată

“SIRCUC Timisoara” - S.A.

 

ANEXA Nr. 3

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale Tipografice liFilaret” - S.A

 

ANEXA Nr. 4

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Proiectare Lucrări de Întretinere si Reparatii Infrastructură Feroviară “PROIECT C.F. BUCURESTI” - S.A.

 

ANEXA Nr. 5

la statut

 

SIGLA SI EMBLEMA

Societătii Comerciale de Confectii pentru Calea Ferată

“UNIFORMA C.F. BUCURESTI” - S.A.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă “Rompres”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională de Presă “Rompres” se organizează si functionează ca institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Informatiilor Publice.

(2) Agentia Natională de Presă “Rompres” are sediul în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.

(3) Agentia Natională de Presă “Rompres” asigură culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presă pentru informarea în masă, în tară si în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminări si cu respectarea deplinei obiectivităti, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.

Art. 2. - În activitatea sa Agentia Natională de Presă “Rompres” beneficiază de independentă editorială si realizează următoarele obiective:

a) dezvoltarea si perfectionarea activitătii pentru a oferi cu regularitate beneficiarilor din tară si din străinătate informatii exacte si impartiale;

b) desfăsurarea întregii activităti în afara oricăror influente sau consideratii de ordin ideologic, politic, religios sau economic, de natură să afecteze exactitatea si obiectivitatea informatiei difuzate;

c) asigurarea, prin continutul serviciilor sale, a pluralismului, liberei comunicări a informatiilor, precum si a corectei informări a opiniei publice;

d) difuzarea de materiale al căror continut nu contravine prevederilor legale sau care nu aduc atingere sigurantei nationale sau demnitătii ori imaginii persoanei.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Agentia Natională de Presă “Rompres” are următoarele atributii principale:

a) culege si redactează informatii privind actualitatea românească si internatională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulatie internatională, pe baze contractuale, presei române si străine, precum si altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiasi regim, beneficiarilor;

b) asigură difuzarea promptă a comunicatelor, declaratiilor, a altor documente oficiale si materiale de presă provenind de la autoritătile si institutiile publice, precum si de la alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale;

c) colectează, depozitează, prelucrează si arhivează materiale de presă, fotografii si alte documente produse sau primite, garantând integritatea si reglementând accesul la acestea;

d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg sub formă de buletine, cataloage, reviste, albume, beneficiind de protectia Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

e) prestează la cerere, contra cost, servicii specifice activitătii de informare în masă pentru diferite institutii, organe de presă ori persoane fizice din tară si din străinătate. Difuzarea gratuită a unor fluxuri de informatii va fi aprobată de ministrul informatiilor publice pe baza unei propuneri scrise, înaintată de directorul general al Agentiei Nationale de Presă “Rompres”;

f) face propuneri pentru initierea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate, pe care le prezintă spre promovare ministrului informatiilor publice;

g) propune spre aprobare ministrului informatiilor publice, pe baza prevederilor legale, preturi si tarife pentru buletinele si publicatiile pe care le editează, pentru emisiunile sale de stiri si fotografice, precum si pentru celelalte servicii pe care le realizează;

h) participă la activitatea organizatiilor internationale ale agentiilor de presă;

i) propune spre aprobare ministrului informatiilor publice acorduri de cooperare si schimb de fluxuri de informatii publice, prin reciprocitate sau compensatie ori contra cost, cu institutiile de presă nationale si internationale;

j) realizează activităti publicitare prin fluxurile de stiri, inclusiv pe Internet, buletinele si publicatiile proprii, pentru beneficiari din tară si din străinătate, în schimbul unor prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromotional.

(2) Agentia Natională de Presă “Rompres” îndeplineste si alte atributii stabilite de Ministerul Informatiilor Publice.

Art. 4. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin Agentia Natională de Presă “Rompres” este abilitată să solicite informatii de presă de la institutiile si autoritătile publice centrale si locale.

(2) Institutiile si autoritătile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitie Agentiei Nationale de Presă “Rompres” datele si informatiile de presă referitoare la domeniul lor de activitate, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale de Presă “Rompres” se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Informatiilor Publice.

Art. 6. - Agentia Natională de Presă “Rompres” administrează si foloseste, în vederea îndeplinirii atributiilor sale, spatii corespunzătoare, echipamente si instalatii proprii de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor si a fotografiilor, de telecomunicatii, de editare-

imprimare.

Art. 7. - (1) Agentia Natională de Presă “Rompres” este condusă de un director general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului informatiilor publice, si salarizat potrivit pozitiei nr. 5 din anexa nr. II/2 - Functii de demnitate publică numite - la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

(2) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite si reprezintă Agentia Natională de Presă “Rompres” în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte autorităti si institutii publice

centrale si locale, cu persoane juridice si persoane fizice române sau străine, precum si în justitie.

(3) În exercitarea conducerii Agentiei Nationale de Presă “Rompres” directorul general emite ordine cu caracter individual, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(4) Pe lângă directorul general functionează Colegiul Agentiei Nationale de Presă “Rompres”, ca organ consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Agentiei Nationale de Presă leRompres” se aprobă prin ordin al ministrului informatiilor publice, la propunerea directorului general.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Presă “Rompres” este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul  directiilor generale si al directiilor se pot organiza servicii si birouri.

(2) Numărul maxim de posturi din structura Agentiei Nationale de Presă “Rompres” este de 280, exclusiv directorul general si posturile aferente cabinetului acestuia.

Numărul maxim de posturi include si corespondentii permanenti ai Agentiei Nationale de Presă “Rompres”, respectiv câte 1-2 în fiecare judet si 10-15 în principalele capitale ale lumii.

(3) Directiile generale sunt conduse de directori generali adjuncti, numiti în functie de directorul general, potrivit legii.

(4) Atributiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului informatiilor publice, la propunerea directorului general.

(5) Statul de functii al Agentiei Nationale de Presă “Rompres” se aprobă prin ordin al ministrului informatiilor publice, la propunerea directorului general, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 9. - Răspunderea pentru continutul informatiilor de presă transmise beneficiarilor revine autorului, editorului sau, după caz, Agentiei Nationale de Presă “Rompres”.

Art. 10. - (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Presă “Rompres” are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercită activităti de protocol, secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire, care este angajat cu contract individual de muncă.

(2) Personalul de specialitate, care desfăsoară activităti specifice de presă, are si drepturile si obligatiile rezultând din profesia de ziarist si se bucură, în această calitate, de protectia legii.

(3) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Presă “Rompres” are obligatia ca în exercitarea atributiilor ce îi revin să se abtină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art. 11. - Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Presă “Rompres” se face în conditiile legii.

Art. 12. - Agentia Natională de Presă “Rompres” are în dotare un număr de 10 autoturisme pentru activităti spe- cifice, cu un consum mediu normat de carburanti de 300 litri/lună.

Art. 13. - (1) Alineatul 1 al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, ajutat de 5 secretari de stat, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale de Presă «Rompres».”

(2) Structura organizatorică a Ministerului Informatiilor Publice, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 13/2001, se modifică corespunzător prevederilor alin. (1).

 Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă “Rompres”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 886.

 

ANEXĂ

 

Numărul maxim de posturi = 280,

exclusiv demnitarul si posturile aferente

cabinetului demnitarului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale de Presă “Rompres”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, ale Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu completările si modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează, prin introducerea în vigoare a Specificatiei tehnice CS 2.12.2, versiunea 2 (anexă), conditiile tehnice privind documentatia, mediul interior sau exterior al clădirilor, alimentarea cu energie electrică, precum si compatibilitatea electromagnetică, pe care trebuie să le respecte la construire, modificare sau modernizare retelele de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune, supuse autorizării de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) În vederea asigurării calitătii corespunzătoare retelele de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune vor respecta cerintele-cadru sau de limitare cu privire la parametrii tehnici prezentati în cap. 6 al Specificatiei tehnice CS 2.12.2, versiunea 2.

Art. 2. - (1) Activitătile de construire, reconstruire, modificare sau extindere a retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune se supun Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată cu modificările ulterioare, precum si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii.

(2) Activitătile mentionate la alineatul anterior se pot executa numai în baza autorizatiei de construire, pentru obtinerea căreia este necesar avizul tehnic prealabil, eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 3. - Constructorii si/sau operatorii retelelor de distributie prin cablu îsi pot exercita dreptul de acces în imobile, incinte si alte proprietăti numai cu respectarea prevederilor cap. II sectiunea a 2-a din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, versiunea 2 a Specificatiei tehnice CS 2.12.2 va înlocui versiunea 1 a aceleiasi specificatii.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează în conformitate cu prevederile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 si ale Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu completările si modificările ulterioare.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 16 august 2001.

Nr. 315.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL COMUNICATIILOR

SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

SPECIFICATIE DE SECTIUNE

 

SPECIFICATIE PRIVIND

SISTEMELE DE DISTRIBUTIE

A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE

PRIN CABLU

DIRECTIA GENERALĂ

DE STRATEGIE A DEZVOLTĂRII

COMUNICATIILOR

 

 

 

Prezenta specificatie se referă la conditiile tehnice generale si la valorile principalilor parametri tehnici ai sistemelor folosite pentru receptia, prelucrarea si distributia programelor audiovizuale prin cablu.

Continut:

1. Scop

2. Arie de aplicare

3. Documente de referintă

4. Terminologie si unităti de măsură

5. Conditii tehnice generale

6. Parametri tehnici

 

Elaborată de Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii

Data: iulie 2001

Data ultimei modificări:

Codul Specificatiei: CS 2.12.2

Versiunea 2

 

Scop

Prezenta specificatie are ca scop prezentarea parametrilor sistemului de distributie prin cablu a programelor audiovizuale.

2. Arie de aplicare

Prevederile prezentei specificatii se aplică sistemelor de distributie prin cablu a programelor de televiziune si radiodifuziune sonoră cu modulatie de frecventă.

3. Documente de referintă

3.1. SR EN 50083-1+A1+A2 Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv.

Partea 1: Cerinte de securitate

3.2. SR EN 50083-2+A1+A2 Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv.

Partea 2: Compatibilitate electromagnetică a echipamentului 3.3. EN 50083-10 Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv. Partea 10: Performantele sistemului pe calea de întoarcere

3.4. SR CEI-728-1+A1 Sisteme destinate în principal semnalelor de radiodifuziune sonoră si televiziune si care functionează între30 MHz si 1 GHz

3.5. Specificatii privind retelele de distributie prin cablu a programelor radiodifuzate provenind de la CENELEC si administratiile nationale de comunicatii din Germania, Olanda, Belgia, Finlanda si Ungaria

3.6. STAS 6271-81 Prize de pământ pentru instalatiile de telecomunicatii

3.7. STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice - clase de protectie împotriva electrocutării

3.8. STAS 2612-87. Protectia împotriva electrocutărilor – limite admise

3.9. STAS 831-88 Utilizarea în comun a stâlpilor pentru tractiune si telecomunicatii

3.10. STAS 7712-91 Receptoare TV alb-negru si în culori.

Clasificare si parametrii principali.

4. Terminologie si unităti de măsură

4.1. Terminologie

4.1.1. Antenă de receptie

Dispozitiv având caracteristici electrice corespunzătoare pentru a receptiona semnalele dorite din atmosferă si a le transfera la restul componentelor sistemului de distributie prin cablu

4.1.2. Statia centrală

Ansamblu de echipamente destinate prelucrării semnalelor ce vor fi distribuite intercalat între antena de receptie si alte surse de semnal, pe de o parte, si reteaua de distributie prin cablu, pe de altă parte, precum si transmiterii în reteaua de distributie.

4.1.3. Linie

Circuit de transmisie făcând parte dintr-o retea de distributie.

a) Linie principală

Linia si echipamentul asociat prin care se distribuie semnalul de la statia centrală spre liniile de distributie.

b) Linie de distributie

Linia si echipamentul asociat prin care se conectează linia principală cu priza de utilizator.

4.1.4. Retea de distributie

Ansamblu de linii si de echipamente asociate, cuprinse între statia centrală si prizele de utilizator.

4.1.5. Sistemul de distributie prin cablu

Ansamblu format din statia centrală si reteaua de distributie.

4.1.6. Priză de utilizator

Dispozitiv folosit pentru interconectarea unei linii de utilizator cu un cordon de racord.

4.1.7. Cordon de racord

Cordon care conectează priza de utilizator cu echipamentul de utilizator.

4.1.8. Repartitor

Dispozitiv pasiv care repartizează în totalitate puterea disponibilă între mai multe linii.

4.1.9. Derivator

Dispozitiv pasiv care, montat pe o linie, distribuie spre una sau mai multe linii o fractiune din puterea care îl traversează.

4.1.10. Convertor de frecventă

Dispozitiv destinat a transpune semnalul dintr-un canal în altul sau dintr-o bandă de frecventă în alta.

4.1.11. Procesor de satelit

Dispozitiv care demodulează semnalul primit si îl transpune într-un canal dat.

4.1.12. Atenuarea de reflexie

Reprezintă raportul exprimat în decibeli între puterea de intrare si puterea reflectată. Se calculează după formula:

 

20 x lg | Z+Z0/Z-Z0 | (dB),

           

în care Z este impedanta care trebuie să se adapteze la impedanta nominală Z 0 .

4.1.13. Raport în dB

Raportul în dB între două mărimi de putere P1 si P2 este definit de formula:

 

10 x lg P 1/P 2 (dB).

 

4.1.14. Putere de referintă nominală (P0)

În sistemele de distributie prin cablu puterea de referintă nominală este de 1/75 pW, si anume puterea disipată într-o rezistentă de 75 ohmi de o diferentă de potential de 1 µV (valoare efectivă) (U 0).

4.1.15. Nivelul de semnal

Nivelul unui semnal de tensiune U 1 oarecare este raportul în dB între această tensiune si  tensiunea de referintă nominală U 0 de 1 µV, adică:

 

20 x lg U1/U0 = 10 x lg P1/P 0,

 

în care P 0 = 1/75pW.

 

Acest nivel este exprimat în dBµV.

4.1.16. Semnal video

Semnal compus din semnalul de luminantă si semnalul de crominantă în cazul semnalului video color.

4.1.17. Semnal video complex

Semnal compus din semnalul video si semnalele de sincronizare.

4.1.18. Semnal audio

Semnal de frecventă joasă care contine informatia audio de înaltă calitate (30 Hz-15 kHz) mono/stereo.

4.1.19. Purtătoare de imagine

Semnal de radiofrecventă destinat a fi modulat de către semnalul video complex.

4.1.20. Purtătoare de sunet

Semnal de radiofrecventă destinat a fi modulat de către semnalul audio.

4.1.21. Semnal de televiziune

Semnal compus din purtătoarea de imagine si purtătoarea de sunet modulate.

4.1.22. Nivelul purtătoarei de imagine

Valoarea efectivă a purtătoarei la vârf de anvelopă de modulatie, exprimată în dBµV si măsurată la bornele unei sarcini de 75 ohmi.

4.1.23. Nivelul purtătoarei de sunet

Valoarea efectivă a purtătoarei în absenta modulatiei, exprimată în dBµV si măsurată la bornele unei sarcini de 75 ohmi.

4.1.24. Radiatii perturbatoare

Orice semnal pe o anumită frecventă care se propagă din interiorul spre exteriorul sistemului de distributie.

4.1.25. Caracteristică de amplitudine-frecventă

Variatia modulului functiei de transfer a retelei de distributie în raport cu frecventa.

4.1.26. Frecventă caracteristică

Frecventă usor de identificat si de măsurat dintr-o emisie dată (în cazul CATV se consideră purtătoarea de imagine si purtătoarea de sunet).

4.1.27. Toleranta de frecventă

Abaterea maximă admisibilă dintre frecventa caracteristică si frecventa de referintă (STAS 9174/1-89).

4.1.28. Timpul de întârziere de grup

Indică panta caracteristicii de fază în raport cu frecventa. În practică prezintă importantă variatia timpului de propagare de grup în limitele benzii de frecventă, în raport cu valoarea lui la o frecventă de referintă, în mod deosebit în jurul subpurtătoarei de crominantă.

4.1.29. Intermodulatie

Proces prin care neliniaritatea retelei provoacă la iesire semnale parazite (numite produse în intermodulatie) pe frecvente care sunt combinatii lineare ale frecventelor semnalelor de intrare.

4.1.30. Nivel de intermodulatie

Diferenta în decibeli într-un punct al retelei dintre nivelul de referintă al purtătoarei de imagine si nivelele produselor de intermodulatie specificate.

4.1.31. Raportul semnal-zgomot în RF

Diferenta în decibeli într-un punct al retelei dintre nivelul purtătoarei de imagine TV sau al purtătoarei MF în cazul transmisiilor cu modulatie de frecventă si nivelul zgomotului de fond (măsurat într-o bandă de trecere corespunzătoare unui canal al sistemului de radiodifuziune sau de televiziune utilizat).

4.1.32. Zgomot termic ideal

Zgomotul produs într-o componentă rezistivă prin agitatia termică a electronilor. Puterea termică produsă este dată de:

P = 4BKT,

în care:

P - puterea de zgomot în wati;

B - banda de trecere în hertzi;

k - constanta lui Boltzmann = 1.36 x 10 -23 J/K;

T - temperatura absolută în grade Kelvin

 

V/R = 4BkT si V = 4BkTR,

 

în care:

V = tensiunea de zgomot;

R = rezistenta în ohmi.

În practică sursa de zgomot lucrează adaptat astfel încât zgomotul la intrarea în echipament este V/2.

4.1.33. Diafonia în cazul transmisiilor stereofonice Reprezintă diferenta în decibeli dintre nivelul semnalului receptionat în canalele stâng si drept, semnalul fiind transmis respectiv pe canalele stâng sau drept.

4.1.34. Toleranta nivelului purtătoarelor

Abaterea maximă a nivelului purtătoarelor de imagine sau sunet în punctul de retea considerat în raport cu valoarea de referintă specificată în documentatie si reglată la punerea în functie a retelei.

4.1.35. Câstigul diferential

Variatia amplitudinii subpurtătoarei de crominantă în functie de nivelul semnalului de luminantă.

4.1.36. Faza diferentială

Variatia fazei subpurtătoarei de crominantă în functie de nivelul semnalului de luminantă.

4.1.37. Decuplarea între prize de utilizator

Atenuarea între o priză de utilizator si alta (se consideră valoarea cea mai mică în interiorul limitelor de frecventă specificate).

4.1.38. Perturbatie electromagnetică

Orice fenomen electromagnetic care poate degrada perfomanta unui dispozitiv, echipament sau sistem ori poate afecta defavorabil materia vie sau inertă.

4.1.39. Imunitate (la o perturbatie)

Aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona fără degradare în prezenta unei perturbatii electromagnetice.

4.1.40. Calea directă

Partea retelei de cablu în care semnalele sunt distribuite în sensul căii directe de la statia centrală la oricare alt punct al retelei de cablu în zona utilizatorilor.

4.1.41. Calea de întoarcere

Partea din reteaua de cablu prin care semnalele sunt transmise în directia ascendentă de la oricare abonat conectat la retea către statia centrală sau către oricare alt nod al retelei de cablu.

4.2. Unităti de măsură

dBµV sau dBmV

[dBmV]=[dbµV]+60

5. Conditii tehnice

5.1. Conditii tehnice privind documentatia

Documentatia trebuie să contină parametrii tehnici de ansamblu si e detaliu ai echipamentului si retelei pentru zona de serviciu.

5.2. Conditii de mediu

Echipamentele, inclusiv cablurile sistemului de distributie prin ablu, pot lucra în interiorul clădirilor, precum si în exteriorul acestora.

Conditiile de mediu pentru modulele montate în interiorul clădirilor:

- temperatura ambiantă: +5şC/+40şC;

- umiditatea relativă: < 80%, fără condens;

- mediu lipsit de agenti corosivi;

- categorie climatică: N3.

Conditiile de mediu pentru modulele montate în exteriorul clădirilor:

- temperatura ambiantă: -25şC/+70şC;

- viteza maximă a vântului: 130 km/h;

- conditii meteo normale pentru zonele temperate: ploaie, ninsoare, chiciură;

- vibratii.

5.3. Conditii de alimentare cu energie electrică

Modulele componente ale sistemului de distributie prin cablu se alimentează cu energie electrică în două moduri:

A. Direct de la reteaua de distributie a energiei electrice monofazate cu următoarele conditii tehnice:

- tensiune: 220 V c.a. ±10%;

- frecventa 50 Hz ± 2 Hz (STAS 8333/89).

Toate modulele si instalatiile de la reteaua de 220 V vor fi construite în clasa 1 (conform STAS 11054-78) privind protectia la electrocutare a utilizatorului (conexiune specială de împământare de protectie).

Rezistenta prizei de pământ a retelei de alimentare utilizate trebuie să corespundă valorilor prevăzute de STAS 6271-81.

B. Telealimentarea prin cablu de RF cu tensiune mai mică de 65V (nepericuloasă în conformitate cu standardele în vigoare).

În cazul utilizării tensiunii alternative se prevede izolatia galvanică fată de reteaua de 220 V curent alternativ prin transformator coborâtor termoizolat.

5.4. Reguli de securitate

Un sistem de distributie prin cablu trebuie conceput, construit si instalat de asemenea manieră încât să nu prezinte nici un pericol în. utilizarea normală si în caz de deranjament pentru personalul care îl deserveste sau îl verifică, asigurând în special:

- protectia persoanelor contra descărcărilor electrice;

- protectia persoanelor contra rănirilor;

- protectia contra incendiilor. (SR EN 50083-1+A1+A2)

5.5. Conditii tehnice generale

Se vor respecta cerintele prevăzute de standardele si reglementările în vigoare referitoare la constructia, întretinerea si asigurarea calitătii sistemelor de distributie prin cablu. Nu vor fi utilizate

instalatii de antenă colectivă care nu corespund cerintelor prezentei specificatii tehnice.

În cazul în care conditiile de temperatură sau de alimentare diferă în teritoriu de cele mentionate în prezenta specificatie, se vor lua măsurile necesare astfel încât semnalele de televiziune să corespundă tehnic prevederilor cap. 6.

Se vor respecta normele generale în vigoare privind constructiile în mediul urban si rural.

5.6. Compatibilitate electromagnetică

Se vor respecta cerintele prevăzute în standardele si reglementările în vigoare referitoare la caracteristicile de radiatie si imunitate, la perturbatiile electromagnetice ale echipamentelor active si pasive utilizate pentru receptia, prelucrarea si distributia semnalelor de televiziune, radiodifuziune sonoră si multimedia interactivă (SR EN 50083-2+A1).

6. Parametri tehnici

Pentru asigurarea calitătii sistemului de transmisie prin cablu se vor respecta următoarele cerinte referitoare la următorii parametri:

 

Nr.

crt.

Parametrul

Valoarea

0

1

2

6.1.

Spectrul utilizabil pentru transmisiuni de radiodifuziune cu modulatie

în frecventă

87,5-108 MHz

6.2.

Spectrul utilizabil si sistemul de transmisiuni pentru televiziune

FIF

 

NOTA 1:

Norma D

Norma B

 

Nu se vor utiliza în reteaua CATV canalele care se suprapun total

sau partial peste cele care deservesc zona terestră

Canale de 8 MHz

(provizoriu)

Canale de 7 MHz

(provizoriu)

 

Nu se vor utiliza în reteaua CATV canalele TV care se suprapun peste frecventele din banda 87,5-108 MHz în localitătile deservite de emitătoare de radiodifuziune sonoră pe frecventele respective.

A 1. 48.5-56.5 MHz

2. 58-66 MHz

3. 76-84 MHz

4. 84-92 MHz

5. 92-100 MHz

2. 47-54 MHz

3. 54-61 MHz

4. 61-68 MHz

 

 

B S1-S9 102-174 MHz

S1-S10 104-174 MHz

 

 

C 6-12 174-230 MHz

5-12 174-230 MHz

 

 

DS10-S18 230-302 MHz

S11-S20 230-300 MHz

 

NOTA 2:

Se admite utilizarea ecartului de frecventă imagine-sunet de 5,5 MHz

în canalelede 8 MHz, în cazul retransmisiei prin conversie din UIF norma G.

UIF

 

Se admite, de asemenea, utilizarea ecartului de frecventă imagine-sunet

de 6,5 MHz în canalele de 8 MHz, în cazul retransmisiei prin conversie

din FIF norma D.

Norma G

Canale de 8 MHz

 

 

S21-S38

302-446 MHz

 

Nu se admite utilizarea intercalată a normelor D si B în cadrul fiecărei

subbenzi A, B, C si D.

21-60

470-790 MHz

6.3.

Radiatii perturbatoare maximum

10 -10 W

 

 

Exprimarea în valori de câmp este 27,4 dBµV/m măsurati la minimum

3 m de sursă.

NOTA 3:

Când sistemul produce perturbatii altor sisteme de radiocomunicatii

autorizate, operatorul de cablu are obligatia de a reduce nivelul

perturbatorului până la disparitia perturbatiei.

 

 

6.4.

Tensiunile perturbatoare injectate de echipament în reteaua de alimentare

(simetric si asimetric) în gama de frecvente 150 kHz... 30 MHz

maximum 52 dBµV

6.5.

Impedanta pentru măsurătorile de nivel a tuturor cablurilor coaxiale

si prizelor de utilizator

75 ohmi

6.6.

Decuplarea între prizele de utilizator

minimum 46 dB

6.7.

Nivelul maximal al semnalului în retea

110 dBµV

6.8.

Nivelul intermodulatiei

minimum 54 dB

6.9.

Zgomot pe purtătoare cauzat de alimentare (50 Hz si subarmonici sub 1 kHz)

- se exprimă prin diferenta de nivel dintre nivelul purtătoarei de imagine si valoarea vârf-vârf a tensiunii de zgomot de retea

minimum 46 dB

6.10.

Raportul semnal/zgomot la priza de utilizator:

 

 

- pentru transmisii de televiziune

- pentru trasmisii de radiodifuziune sonoră MF

minimum 43 dB

 

- mono minimum

45 dB

 

- stereo

minimum 51 dB.

6.11.

Toleranta frecventei purtătoarelor distribuite (sunet si imagine):

 

 

- transmisii de televiziune maximum

75 kHz

 

- transmisii de radiodifuziune sonoră MF

maximum 12 kHz

 

Toleranta ecartului frecventelor de imagine si sunet pe un canal TV

maximum 15 kHz

6.12.

Nivelul minim al purtătoarei pentru transmisii de radiodifuziune sonore MF

la priza de utilizator:

 

 

- mono

40 dBµV

 

- stereo 50

dBµV

6.13.

Diferenta de nivel dintre purtătoarea pentru transmisii de radiodifuziune sonoră

MF la priza de utilizator:

 

 

- între purtătoare din canale oarecare;

maximum 13 dB

 

- între purtătoare din canale până la 0,4 MHz ecart

maximum 5 dB

6.14.

Diafonia în cazul transmisiilor stereofonice:

 

 

- 0,04...0,3 kHz

minimum 23 dB

 

- în intervalul 0,3...4 kHz

minimum 40 dB

 

- 4...15 kHz

minimum 28 dB

6.15.

Caracteristica de amplitudine-frecventă are o neuniformitate la priza de utilizator

în raport cu nivelul purtătoarei de imagine:

 

 

- în interiorul unui canal de televiziune

maximum 2 dB

 

- în orice interval de frecvente de 0,5 MHz

maximum 0,5 dB

6.16.

Nivelul minim al purtătoarei pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator

60 dBµV

6.17.

Nivelul maxim al purtătoarei pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator

80 dBµV

6.18.

Diferenta de nivel între purtătoarele de imagine pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator:

 

 

- între purtătoarea de imagine dintr- un canal oarecare si nivelul oricărei alte purtătoare de imagine:

 

 

- în banda FIF

maximum 8 dB

 

 -în banda UIF

maximum 6 dB

 

- între purtătoare de imagine la ecart de maximum 16 MHz, indiferent de bandă

maximum 3 dB

 

- între oricare două purtătoare de imagine din benzi diferite FIF/UIF

maximum 12 Db

6.19.

Diferenta de timp de întârziere de grup pe orice canal de televiziune pe

ansamblul retelei:

 

 

- la 4,43 MHz

80 ns

 

- în restul benzii

150 ns

6.20.

Faza diferentială pe orice canal pe ansamblul retelei

maximum 5ş

6.21.

Câstigul diferential pe ansamblul retelei

maximum 10%

6.22.

Diferenta de nivel dintre purtătoarea de imagine si

 

 

- prima purtătoare de sunet

7-16 dB

 

- a doua purtătoare de sunet

17-23 dB

6.23.

Toleranta nivelului purtătoarei

5 dB

6.24.

Transmisiile de date, în ambele sensuri, sunt permise fără a afecta transmisiile audiovizuale la parametrii specificati

 

 

Banda permisă

5-40 MHz

 

Nivelul maxim al semnalului în retea trebuie ales astfel încât să nu apară

perturbatii ale semnalului de pe calea directă.

 

 

NOTA 4:

Parametrii tehnici prevăzuti la pct. 6.9, 6.14, 6.15, 6.19, 6.20, 6.21 si 6.23 sunt obligatorii în documentatia de proiectare.