MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 588      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE     Miercuri, 19 septembrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 205 din 26 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

882. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite la 26 decembrie 2000 si la 17 iulie 2001 la Washington si, respectiv, la 7 august 2001 la Bucuresti, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.705/MM/21.137. - Norme metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, emise de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si de ministrul finantelor publice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 205

din 26 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 din Codul muncii, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Tepro” - S.A. din Iasi îndosarele nr. 593/2001, 594/2001, 1.871/2001, 1.872/2001, 1.873/2001, 1.874/2001, 1.875/2001, 1.876/2001, 1.877/2001, 1.878/2001 si 1.879/2001 ale Tribunalului Iasi.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 143C/2001, 144C/2001, 162C/2001, 163C/2001, 164C/2001, 201C/2001, 202C/2001, 203C/2001, 204C/2001, 205C/2001 si 206C/2001, având în vedere că în toate aceste cauze autorul exceptiei de neconstitutionalitate este acelasi si că obiectul acestora este identic. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării, pentru aceleasi considerente. Fată de acestea, pentru o mai bună administrare a justitiei, Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor indicate mai sus la Dosarul nr. 143C/2001.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiilor de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibile, întrucât autorul acestora nu le-a motivat, încălcând astfel dispozitiile art. 12 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 februarie 2001, 26 martie 2001, 30 martie 2001 si 19 aprilie 2001, pronuntate în dosarele nr. 593/2001, 594/2001, 1.871/2001, 1.872/2001, 1.873/2001, 1.874/2001, 1.875/2001, 1.876/2001, 1.877/2001, 1.878/2001 si 1.879/2001, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 din Codul muncii, exceptii ridicate prin cereri de recurs de Societatea Comercială “Tepro” - S.A. din Iasi în cauze având ca obiect litigii de muncă.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, se sustine că art. 134 din Codul muncii contravine dispozitiilor art. 150 din Constitutie, întrucât prevederile acestui articol guvernau relatiile de muncă bazate pe principiul socialist al muncii, potrivit căruia fiecare persoană avea asigurat un loc de muncă, iar în prezent reglementările legale au instituit, pentru persoanele disponibilizate, protectia prin ajutorul de somaj si prin plăti compensatorii. Cu referire la spete se arată că în cadrul măsurilor de restructurare s-a procedat la concedieri colective, iar personalului disponibilizat i s-au acordat salarii compensatorii si i s-au întocmit actele necesare pentru a beneficia de ajutor de somaj. Toti salariatii disponibilizati au luat cunostintă despre încetarea raporturilor de muncă si astfel nu mai era necesară comunicarea în scris a dispozitiei de desfacere a contractului de muncă.

Marea parte a salariatilor disponibilizati au contestat în justitie desfacerea contractului de muncă, au câstigat procesele si au fost reintegrati, iar altii au depus contestatie după expirarea termenului legal, sustinând că nu li s-a comunicat dispozitia de desfacere a contractului de muncă.

Tribunalul Iasi, exprimându-si opinia, consideră că exceptiile ridicate nu sunt întemeiate, fiind eronată sustinerea autorului acestora că art. 134 din Codul muncii este abrogat prin efectul dispozitiilor art. 150 alin. (1) din Constitutie, “deoarece textul de lege, desi este anterior Constitutiei, nu contravine dispozitiilor si principiilor acesteia”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a exprimapunctele lor de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptiile ridicate sunt nefondate. Se arată în acest sens că reglementările art. 134 din Codul muncii, desi sunt anterioare Constitutiei, nu contravin dispozitiilor acesteia.

Dimpotrivă, se arată că dispozitiile legale criticate dau expresie principiului neîngrădirii dreptului la muncă, prevăzut la art. 38 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate,.raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 134 din Codul muncii, care au următorul continut:

“(1) Desfacerea contractului de muncă, în toate situatiile, se stabileste prin dispozitia scrisă a conducerii unitătii, cu arătarea motivelor, a prevederilor legale pe care se întemeiază, a termenelor, precum si a organelor la care măsura luată se poate ataca.

(2) Dispozitia de desfacere a contractului de muncă se comunică în scris în termen de 5 zile de către unitate. Ea îsi produce efectele de la data comunicării.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 150 din Constitutie, dar din faptul că invocă scoaterea din vigoare a art. 134 din Codul muncii rezultă că a avut în vedere doar alin. (1) al art. 150 din Legea fundamentală, care are următorul cuprins: “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii.”

Examinând criticile formulate de autorul exceptiei, continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea observă că nu se poate retine că o dispozitie legală este contrară art. 150 alin. (1) din Constitutie, ci, eventual, doar faptul că o anumită lege sau o dispozitie a acesteia, anterioară Constitutiei, nu mai este în vigoare (abrogată implicit) prin efectul normei constitutionale mentionate.

Reglementarea legală a raporturilor de muncă, a nasterii a desfăsurării si a încetării acestora, a drepturilor si a obligatiilor angajatorilor, pe de o parte, si ale salariatilor, pe de altă parte, este necesară si în conditiile economiei de piată. Este adevărat că Legea nr. 10/1972 - Codul muncii este anterioară Constitutiei din 1991, adoptată în conditiile unor relatii economice si de muncă bazate pe alte principii.

Nu mai putin adevărat este si faptul că pentru a putea considera abrogat un act normativ anterior Constitutiei trebuie constatat în prealabil că prevederile sale contravin vreunei dispozitii a actualei Constitutii.

Curtea retine că majoritatea reglementărilor din Codul muncii, chiar si cu imperfectiunile unora dintre ele, nu încalcă nici o dispozitie constitutională. Astfel, nici art. 134 din Codul muncii nu încalcă vreo normă constitutională, cum nici autorul exceptiei nu sustine contrariul, invocând doar abrogarea prin efectul art. 150 alin. (1) din Constitutie, fără a indica o anume dispozitie constitutională încălcată.

Art. 134 din Codul muncii prevede obligatia angajatorului, în cazul desfacerii unilaterale a contractului de muncă, să dispună această măsură în scris, cu arătarea motivelor, a dispozitiilor legale pe care se întemeiază, a termenului în care si a organului la care poate fi atacată măsura luată.

De asemenea, se prevede obligatia comunicării în scris către salariat a măsurii luate, aceasta producându-si efectele de la data comunicării.

Toate aceste acte procedurale sunt necesare si pentru aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Constitutie, referitoare la dreptul la muncă si la protectia socială a muncii.

Salariatul căruia i se desface contractul de muncă trebuie să cunoască exact măsura luată, motivele si temeiurile de drept ale acesteia, pentru a-si putea face apărarea si pentru a putea contesta dispozitia considerată nelegală sau neîntemeiată.

Examinarea faptului dacă actele întocmite de angajator îndeplinesc sau nu îndeplinesc conditiile unei dispozitii de desfacere a contractului de muncă, scrisă si motivată, sau dacă s-a făcut ori nu s-a făcut o comunicare corespunzătoare, cui îi revine vina pentru neînmânarea ori neprimirea comunicării nu ridică probleme de constitutionalitate a textelor de lege, ci doar probleme de aplicare a acestora, ceea ce intră în competenta exclusivă a instantei judecătoresti.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1), (4) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) din Codul muncii, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Tepro” - S.A. din Iasi în dosarele nr. 593/2001, 594/2001, 1871/2001, 1.872/2001, 1.873/2001, 1.874/2001, 1.875/2001, 1.876/2001, 1.877/2001, 1.878/2001 si 1.879/2001 ale Tribunalului Iasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite la 26 decembrie 2000 si la 17 iulie 2001

la Washington si, respectiv, la 7 august 2001 la Bucuresti, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier,

semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite la 26 decembrie 2000 si la 17 iulie 2001 la Washington si, respectiv, la 7 august 2001 la Bucuresti, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, prevăzute în scrisorile anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 6 septembrie 2001.

Nr. 882.

 

ANEXA Nr. I*)

 

NOTIFICARE CĂTRE ÎMPRUMUTAT

în legătură cu extinderea datei finale de tragere

 

Subiect: România, Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier (Împrumut 3723 RO) Extinderea datei finale de tragere

Redactat: William R. Porter: WRP ext: 36978

Autorizat de: Andrew N. Vorkink, director, ECCO5 Washington D.C., 26 decembrie 2000

 

Excelentei sale, domnul Decebal Traian Remes, ministrul finantelor

Ministerul Finantelor, România

Copie: Domnul Constantin Zidaru, CONPET, Ploiesti, România;

Domnul Ion Popa, PETROM, Bucuresti, România;

Domnul Gabriel Coconea, TRANSGAZ, Medias, România;

Domnul Marcel Adrian Piteiu, EXPROGAZ, Medias, România;

Domnul Mihail Antonie, DISTRIGAZ NORD, Târgu Mures, România;

Domnul Florin Sebastian Georgescu, DISTRIGAZ SUD, Bucuresti, România;

Domnul Marin Zamfirescu, DEPOGAZ, Ploiesti, România;

Domnul Mihail Ianăs, A.N.R.M. Bucuresti, România;

Domnul Pieter Stek, director executiv, Banca Mondială;

Domnul Ziad Alahdad, seful Misiunii rezidente a Băncii Mondiale, Bucuresti, România.

Referitor la: Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier (Împrumut 3723 RO)

Ca urmare a scrisorii ministerului dumneavoastră din data de 19 decembrie 2000, solicitând Băncii extinderea datei finale de tragere a împrumutului, am plăcerea să vă informez că Banca a stabilit ca dată finală 31 decembrie 2001 pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre Guvernul României si Bancă, datat 1 iunie 1994. Dacă implementarea Proiectului în vederea atingerii obiectivelor sale se va derula în mod corespunzător, va putea fi luată în considerare o nouă extindere de încă un an.

 

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director de tară, Europa Centrală si de Sud Regiunea Europa si Asia Centrală, Banca Mondială


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. II*)

 

17 iulie 2001

 

Excelentei sale,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

 

Domnule ministru,

 

România: Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier

(Acord de împrumut 3723 RO)

 

Amendament la Acordul de împrumut

 

Ne referim la Acordul de împrumut datat 1 iunie 1994 dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si România (Împrumutatul), Acordul de proiect din aceeasi dată dintre Bancă si ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ) si la solicitările dumneavoastră primite la 30 iunie 2000 si 4 iulie 2001, pentru transferul tuturor drepturilor si obligatiilor ROMGAZ asumate în cadrul Acordului de proiect către succesorii legali ai ROMGAZ, care a fost reorganizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. si cu Hotărârea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001 privind înfiintarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. prin fuziunea Societătii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale leExprogaz” - S.A. cu Societatea Natională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale “Depogaz” - S.A. Societătile comerciale care sunt succesorii legali ai ROMGAZ sunt: TRANSGAZ - S.A. (TRANSGAZ), DISTRIGAZ NORD - S.A. (DISTRIGAZ NORD), DISTRIGAZ SUD - S.A. (DISTRIGAZ SUD) si ROMGAZ - S.A. (ROMGAZ II).

În conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 si nr. 575 din 14 iunie 2001 ati solicitat ca toate drepturile si obligatiile ROMGAZ în cadrul Acordului de proiect ROMGAZ să fie transferate către fiecare dintre TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II.

Suntem încântati să vă informăm că suntem de acord cu cererea dumneavoastră si Acordul de împrumut este amendat după cum urmează:

1. În preambul, sectiunea C se amendează pentru a fi citită după cum urmează si sunt adăugate sectiunile D, E si F:

“(C) partea B a proiectului va fi realizată de PETROM - R.A. (PETROM), partea C a proiectului a fost realizată de ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ) si partea D a proiectului va fi realizată de CONPET - S.A. (CONPET), toate cu asistenta Împrumutatului si, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va pune la dispozitie PETROM si CONPET si a pus la dispozitie ROMGAZ sumele împrumutului, asa cum se prevede în prezentul acord, si pentru ROMGAZ sumele din împrumutul B.E.I., asa cum se prevede în Acordul de împrumut B.E.I.;

(D) prin Hotărârea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. au fost create si au preluat activul, pasivul si filialele «Romgaz»: TRANSGAZ - S.A. (TRANSGAZ), EXPROGAZ - S.A. (EXPROGAZ), DISTRIGAZ NORD - S.A. (DISTRIGAZ NORD), DISTRIGAZ SUD - S.A. (DISTRIGAZ SUD) si DEPOGAZ - S.A. (DEPOGAZ);

(E) prin Hotărârea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001 privind înfiintarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. (ROMGAZ II) prin fuziunea Societătii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale leExprogaz” - S.A. cu Societatea Natională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale «Depogaz» - S.A., ROMGAZ II a fost creată si a preluat activul, pasivul si filialele EXPROGAZ si DEPOGAZ;

(F) partea C a proiectului va fi realizată în continuare de fiecare dintre TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II, cu asistenta Împrumutatului si, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va pune la dispozitie TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II suma rămasă netrasă din împrumut, aferentă părtii C a proiectului; si”

2. Sectiunea 1.02 b) se amendează pentru a fi citită după cum urmează:

“b) Acordul de proiect ROMGAZ înseamnă acordul dintre Bancă si TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II, din aceeasi dată cu prezentul acord, astfel cum a fost amendat în data de 17 iulie 2001 si incluzând toate anexele si întelegerile suplimentare la Acordul de proiect ROMGAZ;”

3. O nouă sectiune 1.02 h) se adaugă si se va citi după cum urmează:

“h) Acordul de împrumut subsidiar TRANSGAZ înseamnă acordul ce urmează a se încheia între Împrumutat si TRANSGAZ, conform sectiunii 3.01c) din Acordul de împrumut;”

4. O nouă sectiune 1.02 i) se adaugă si se va citi după cum urmează:

“i) Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ NORD înseamnă acordul ce urmează a se încheia între Împrumutat si DISTRIGAZ NORD, conform sectiunii 3.01 c) din Acordul de împrumut;”


*) Traducere.

 

5.5. O nouă sectiune 1.02 j) se adaugă si se va citi după cum urmează:

“j) Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ SUD înseamnă acordul ce urmează a se  încheia între Împrumutat si DISTRIGAZ SUD, conform sectiunii 3.01 c) din Acordul de împrumut;”

6. O nouă sectiune 1.02 k) se adaugă si se va citi după cum urmează:

“k) Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ II înseamnă acordul ce urmează a se încheia între Împrumutat si ROMGAZ II, conform sectiunii 3.01 c) din Acordul de împrumut;”

7. Sectiunea 1.02 h) se renumerotează ca sectiunea 1.02 l) si se va amenda după cum urmează:

“l) acordurile de împrumut subsidiar înseamnă Acordul de împrumut subsidiar PETROM, Acordul de împrumut subsidiar TRANSGAZ, Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ SUD, Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ II si Acordul de împrumut subsidiar CONPET;”

8. Sectiunea 1.02 i) se renumerotează ca sectiunea 1.02 m) si se va amenda după cum urmează:

“m) Statutul PETROM, Statutul ROMGAZ si Statutul CONPET înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 23 din 10 ianuarie 1991 privind înfiintarea Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” - R.A. Bucuresti, Hotărârea Guvernului nr. 16 din 10 ianuarie 1991 pentru înfiintarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias, astfel cum a fost amendată prin Hotărârea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz”  - S.A. si prin Hotărârea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001 privind înfiintarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. prin fuziunea Societătii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale “Exprogaz” - S.A. cu Societatea Natională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale “Depogaz” - S.A. si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213 din 20 noiembrie 1990, cu privire la înfiintarea si functionarea CONPET;”

9. Un nou paragraf n) se adaugă la sectiunea 1.02 si se va citi după cum urmează:

“n) Statutul TRANSGAZ, Statutul DISTRIGAZ NORD si Statutul DISTRIGAZ SUD înseamnă anexa nr. 1.1, anexa nr. 3.1 si anexa nr. 4.1 la Hotărârea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., iar Statutul ROMGAZ II înseamnă anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001, privind înfiintarea ROMGAZ II.”

10. Sectiunile 1.02 j)-1.02 m) se renumerotează ca sectiunile 1.02 o)-1.02 r).

11. Cu exceptia sectiunii 5.01 e) si a titlului părtii C din anexa nr. 2, toate referirile la ROMGAZ sunt înlocuite cu TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II.

12. Tabelul din paragraful 1 din anexa nr. 1 se amendează după cum este prevăzut în documentul anexat la această scrisoare de amendare.

13. La subparagraful 3 b) din anexa nr. 5 referirea la paragraful 4 din anexa nr. 2 la Acordul de proiect ROMGAZ va fi interpretată ca fiind o referire la paragraful 2 din anexa nr. 2 la Acordul de proiect ROMGAZ.

Vă rugăm indicati acordul dumneavoastră fată de scrisoarea de amendare prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei anexate. Această scrisoare de amendare nu va intra în efectivitate până când nu i se vor prezenta Băncii evidente satisfăcătoare cu privire la: a) semnarea de către Împrumutat si de către fiecare dintre TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II a Acordului de împrumut subsidiar TRANSGAZ, a Acordului de împrumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, a Acordului de împrumut subsidiar DISTRIGAZ SUD si a Acordului de

împrumut subsidiar ROMGAZ II; b) transmiterea către Bancă a unui aviz juridic care să ateste faptul că scrisoarea de amendare la Acordul de împrumut, Acordul de împrumut subsidiar TRANSGAZ, Acordul de împrumut subsidiary DISTRIGAZ NORD, Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ SUD si Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ II a fost legal autorizată, semnată si aprobată din partea Împrumutatului si obligă Împrumutatul să îsi îndeplinească obligatiile în conformitate cu termenii acestora; c) transmiterea către Bancă a unui aviz juridic din partea TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II, care să ateste că scrisoarea de amendare la Acordul de proiect ROMGAZ, Acordul de împrumut subsidiar TRANSGAZ, Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, Acordul de împrumut subsidiar DISTRIGAZ SUD si Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ II a fost legal autorizată, semnată si aprobată din partea TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II si obligă TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II să îsi îndeplinească obligatiile în conformitate cu termenii acestora.

 

Andrew N. Vorkink

director de tară,

Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Document anexat

 

De acord: România

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

 

Data

 

Document anexat la anexa nr. II*)

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care urmează să fie finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pe articole, care urmează să fie astfel finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată

din împrumut

(exprimată

în echivalent

$ S.U.A.)

Procentul din cheltuieli care urmează a fi finantat

(1) Servicii de consultantă pentru partea A a proiectului

1.356.448,23

100%

a) Bunuri

800.874,84

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă pentru partea A a proiectului

1.542.676,93

100%

(2) Partea B a proiectului

 

 

a) Bunuri

35.843.915,01

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă si pregătire profesională

1.056.084,99

100%

 

c) Nealocate

0,00

 

(3) Partea C a proiectului (tras până la data

de 10 mai 2001)

 

 

a) Bunuri

31.145.755,82

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă

7.044.409,42

100%

(4) Partea D a proiectului

 

 

a) Bunuri

 

 

 

51.600.000,00

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă si pregătire profesională

10.000.000,00

100%

c) Nealocate

3.100.000,00

 

(5) TRANSGAZ (partea C a proiectului)

 

 

a) Bunuri

4.500.000,00

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă 0,00 100%

 

 

(6) ROMGAZ II (partea C a proiectului)

 

 

a) Bunuri

2.279.412,8

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

c) Servicii de consultantă

0,00

100%

(7) DISTRIGAZ NORD (partea C a proiectului)

 

 

a) Bunuri

10.746.386,26

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă

73.809,94

100%

(8) DISTRIGAZ SUD (partea C a proiectului)

 

 

a) Bunuri

14.388.465,93

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile

locale (cost franco-fabrică) si 85% din cheltuielile

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

b) Servicii de consultantă

121.759,83

100%

 


*) Traducere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 3.705/MM/31 iulie 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 21.137/6 august 2001

 

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru completarea surselor de finantare necesare în vederea constructiei, modernizării, întretinerii si reparării drumurilor publice se înfiintează Fondul special al drumurilor publice, gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Prezentele norme metodologice au fost reactualizate conform prevederilor art. II din Legea nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în calitate de administrator de fonduri, îndeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin producător de carburanti auto, denumit în continuare producător, se întelege persoana fizică sau juridică, după caz, care prelucrează titei sau alte produse petroliere în rafinăriile proprii sau ale tertilor si obtine carburanti auto asa cum sunt clasificati în Tariful vamal de import al României.

(5) În categoria de producător de carburanti auto este inclusă si persoana fizică sau juridică, după caz, care prelucrează prin procedee de aditivare, indiferent de natura aditivului utilizat, benzine inferioare sau carburanti din grupa motorinelor sau combustibililor lichizi usori, în urma cărora rezultă carburanti auto asa cum au fost definiti la alineatul precedent.

 

CAPITOLUL II

Elaborarea bugetului Fondului special al drumurilor publice

 

Art. 2. - (1) Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaborează conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice si se fundamentează la termenele prevăzute pentru fundamentarea bugetului de stat, prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei elaborează, o dată cu lucrările proiectului bugetului de stat, proiectul bugetului Fondului special al drumurilor publice, care se fundamentează, conform anexelor nr. 1 si nr. 1.1, pe elementele prezentate de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, după care va fi prezentat Ministerului Finantelor Publice la termenul stabilit.

(3) Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aprobă anual ca anexă la legea bugetului de stat.

(4) Veniturile anuale ale bugetului Fondului special al drumurilor publice se fundamentează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei la termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat în Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, pe baza datelor statistice ale anului anterior si a prognozelor pentru anul de referintă, pe categoriile de surse ale veniturilor stabilite potrivit clasificatiei bugetare.

Art. 3. - (1) Fondul special al drumurilor publice se repartizează astfel:

a) 65% pentru drumurile nationale;

b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, din localităti rurale si urbane.

(2) Din încasările la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Criteriile pe baza cărora se elaborează si se fundamentează programele anuale si, respectiv, se alocă sumele din Fondul special al drumurilor publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) În cazuri bine justificate, pe parcursul executiei bugetare anuale, dar nu mai târziu de 31 octombrie, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, poate aproba modificarea repartizării sumelor pe obiective, pe lucrări si, respectiv, pe luni, cu conditia încadrării în sumele prevăzute pe capitole de cheltuieli si, respectiv, pe trimestre din bugetul anual aprobat.

(5) În situatia în care, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutie, legea bugetului de stat si legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplică în continuare bugetul Fondului special al drumurilor publice aprobat pentru anul precedent, până la adoptarea noului buget.

(6) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se vor face pe structura aprobată, în limita surselor financiare prevăzute si realizate în acest buget, dar numai pentru cele pentru care există certitudinea continuării si cuprinderii în bugetul anului următor.

(7) Obiectivele si lucrările finantate din Fondul special al drumurilor publice se aprobă prin programe anuale care stau la baza elaborării bugetului acestui fond.

(8) Programele anuale pentru drumurile nationale se elaborează si se fundamentează de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

(9) Programele anuale pentru drumurile aflate în administrarea consiliilor judetene si locale se supun verificării si controlului conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si con-

siliilor locale din Fondul special al drumurilor publice si se vor transmite Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” prin grija unitătilor sale teritoriale organizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiintarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decât cele aflate în administrarea municipiilor, vor fi incluse în programele consiliilor judetene.

(11) Propunerile consiliilor locale se vor transmite Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, prin grija consiliilor judetene.

(12) Programele pentru consiliile judetene si locale se transmit Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” după aprobarea bugetului Fondului special al drumurilor publice, cu încadrarea strictă în veniturile alocate în acest scop, pe capitole de cheltuieli.

(13) Programele anuale, cu repartizarea pe trimestre si luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice, se avizează de Consiliul de administratie al Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, de Directia generală pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, de Directia generală economică si relatii bugetare, de secretarul de stat care coordonează Departamentul transporturilor terestre si se aprobă de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

 

CAPITOLUL III

Constituirea obligatiilor la Fondul special

al drumurilor publice si restituirea sumelor reprezentând

cota unică plătită

 

Art. 4. - (1) Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul în lei a 110 euro/tonă la motorină si 125 euro/tonă la benzină, pentru:

a) carburantii auto livrati la intern de producători, precum si pentru carburantii auto consumati de acestia;

b) carburantii auto importati.

(2) Suma datorată bugetului Fondului special al drumurilor publice se stabileste în raport de cursul oficial al Băncii Nationale a României, valabil la data efectuării plătii de către producători sau importatori în contul Fondului special al drumurilor publice.

(3) Cota unică prevăzută la alin. (1) se va reflecta în nivelul pretului cu ridicata si al pretului cu amănuntul, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(4) Obligatia de a calcula si de a vărsa sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice revine producătorilor din tară si/sau importatorilor de carburanti auto, personae fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinătorul produsului

importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitătile vamale acordate.

(5) Producătorii vor tine evidenta, pe sortimente, a întregii cantităti de carburanti auto livrati la intern, conform anexei nr. 4, care va fi transmisă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în termen de 10 zile de la finele lunii pentru care se face raportarea.

(6) Pentru cantitătile de carburanti auto consumate de producători acestia vor determina obligatiile fată de bugetul Fondului special al drumurilor publice conform anexei nr. 5, suma datorată fiind preluată conform anexei nr. 8. Anexa nr. 5 se va păstra la producător în vederea prezentării cu ocazia controalelor ce vor fi efectuate de organele abilitate.

(7) Importatorii vor tine evidenta, pe sortimente de carburanti auto, a importurilor si a livrărilor, potrivit anexei nr. 6, care va fi transmisă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în termen de 10 zile de la finele lunii pentru care se face raportarea.

(8) Toate cantitătile de carburanti auto livrate la intern de producători si/sau de importatori si cele utilizate pentru consum propriu de producători sau de unitătile acestora vor fi exprimate obligatoriu în documentele de livrare sau de consum, precum si în evidentele patrimoniale, si în tone.

(9) Nu se vor restitui sume persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au procurat carburanti auto de la producători din tară sau de la importatori si au utilizat respectivele cantităti de carburanti auto în domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apărării nationale, în cazul în care acestea nu figurează în situatiile livrărilor de carburanti auto (anexa nr. 4) si/sau în situatia carburantilor auto importati si a livrării acestora (anexa nr. 6).

(10) Persoanele juridice, proprietare ale rafinăriilor care prelucrează, pentru persoane fizice sau juridice, produse petroliere în urma cărora rezultă carburanti auto, vor tine evidenta prestatiilor potrivit anexei nr. 7, care va fi transmisă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna expirată.

(11) Producătorii din tară si/sau importatorii de carburanti auto vor întocmi lunar si vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna expirată, situatia sumelor reprezentând cota unică virată conform anexei nr. 8.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice si juridice care achizitionează carburanti auto în scopul utilizării în domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apărării nationale au obligatia să declare producătorului sau importatorului, după caz, pe propria răspundere, scopul achizitiei.

Cumpărătorii sunt obligati să emită comandă însotită de declaratie pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

(2) Declaratia pe propria răspundere va fi întocmită în 3 exemplare, dintre care unul va rămâne la producător si/sau la importator si două vor fi retinute de cumpărător.

(3) Pentru livrările efectuate pe baza comenzilor si declaratiilor prevăzute la alin. 1 producătorii din tară si importatorii de carburanti auto au obligatia să înscrie în documentele de livrare emise, precum si în evidentele lor patrimoniale, pe propria răspundere, pentru fiecare cantitate de carburant auto livrată pe piata internă, sortimentul si cantitatea livrată, cursul de schimb al euro si suma totală a cotei unice transformată în lei, ce poate fi solicitată pentru restituire de persoanele fizice sau juridice mentionate la alin. (1). Cursul de schimb al euro ce va fi luat în calcul este cel comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării livrării pentru producătorii din tară, respectiv cel valabil la data efectuării importului pentru importatori.

(4) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (1) nu beneficiază de restituirea sumelor achitate reprezentând cota unică decât pentru cantitătile de carburanti auto achizitionate direct de la producătorii interni sau importatori.

(5) Persoanele fizice si juridice care achizitionează carburanti auto pentru alte scopuri decât utilizarea în domeniile prevăzute la alin. (1) suportă cota unică.

(6) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (1) nu sunt în drept să solicite restituirea cotei pentru cantitătile de carburanti auto utilizate la alimentarea autovehiculelor înmatriculate, cu exceptia tractoarelor utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate.

(7) Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suportă de beneficiarii sumelor respective.

Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice care utilizează carburanti auto în domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apărării nationale sunt în drept să solicite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentând contravaloarea în lei a cotei unice plătită producătorilor sau importatorilor pentru carburantii auto achizitionati pentru domeniile respective de activitate, prezentând următoarea documentatie:

- cererea de restituire, întocmită pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, însotită de situatia întocmită conform modelelor prezentate în anexele nr. 10a), 10b), 10c) sau 10d), după caz;

- un exemplar al declaratiei pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 9, înregistrată si la vânzător;

- copiile de pe facturile fiscale, certificate pe propria răspundere de către solicitant sau de reprezentantul său legal, ca fiind conforme cu originalul, din care să rezulte sortimentul si cantitatea achizitionată, precum si contravaloarea în lei a cotei unice aferente;

- copiile certificate pe propria răspundere ca fiind conforme cu originalul de pe documentele care atestă efectuarea plătii contravalorii carburantilor auto pentru care se solicită restituirea cotei unice, inclusiv copia de pe extrasul de cont, în cazul în care plata a fost efectuată prin bancă;

- copia certificată pe propria răspundere ca fiind conformă cu originalul de pe statut, din care să rezulte obiectul de activitate (numai pentru persoanele juridice).

(2) Înainte de depunere sau transmitere prin postă la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei cererile de restituire vor fi prezentate pentru avizare, în functie de domeniul de activitate al solicitantului, la Directia generală reglementări si calitatea serviciilor în transportul feroviar sau la Directia generală a transporturilor maritime, pe Dunăre si căi navigabile din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în functie de domiciliul solicitantului, sau la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

(3) Cererile de restituire vor fi analizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, după care, pe baza notei de restituire întocmite de Directia generală economică si relatii bugetare, avizată de Directia generală juridică si contencios din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobată de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei sau de înlocuitorul lui de drept, se va efectua restituirea sumelor.

(4) Restituirea sumelor se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării, prin ordin de plată sau mandat postal, conform mentiunii din cerere.

(5) Cererea de restituire a sumelor va fi onorată la plată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dacă sunt îndeplinite toate conditiile cerute de prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL IV

Încasarea veniturilor la Fondul special

al drumurilor publice

 

Art. 7. - (1) Virarea sumelor datorate conform prevederilor art. 4 din prezentele norme metodologice se face prin ordin de plată emis de persoanele juridice în contul Fondului special al drumurilor publice 301813633330 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cont în care se vor încasa veniturile si din care se vor efectua plătile.

(2) Persoanele fizice sau juridice, producători din tară sau importatori de carburanti auto, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinătorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitătile vamale acordate, au obligatia de a mentiona pe documentele de plată către bugetul Fondului special al drumurilor publice următoarele informatii:

- cantitatea de carburanti auto, pe sortimente (benzină si/sau motorină), pentru care s-a virat suma;

- perioada pentru care s-a calculat obligatia si se efectuează plata.

(3) Pentru achitarea unor obligatii restante se va emite un ordin de plată distinct, în care se va defalca suma reprezentând cota unică si majorările de întârziere stabilite ca urmare a neachitării la termen si integral a sumelor datorate, cu mentionarea perioadei la care se referă suma achitată.

(4) Achitarea sumelor reprezentând obligatia la Fondul special al drumurilor publice se poate face zilnic, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate sumele respective.

(5) Pentru neplata în termen de sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice de agentii economici, acestia datorează majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere conform legislatiei fiscale. Sumele aferente majorărilor de întârziere se virează în contul Fondului special al drumurilor publice 301813633330 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”, deschis pe seama Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL V

Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor

aprobate din Fondul special al drumurilor publice

 

Art. 8. - (1) Din sumele colectate în Fondul special al drumurilor publice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei alocă sume Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” pentru finantarea cheltuielilor, după următoarea procedură:

- pentru drumurile nationale unitătile teritoriale transmit, lunar, Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, până la data de 27 a fiecărei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare în luna următoare, conform modelului prezentat în anexele nr. 11a) si 11b);

- pentru drumurile judetene si comunale cererile justificative [anexele nr. 11a) si 11b], întocmite de consiliile judetene si consiliile locale, se transmit Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” până la data de 27 a fiecărei luni, prin unitătile teritoriale din subordine.

(2) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” prezintă ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmează să se efectueze în luna respectivă, conform anexelor nr. 12a), 12b) si 12c), atât pentru drumuri nationale, cât si pentru drumuri judetene si comunale.

Datele se fundamentează cu încadrarea în prevederile programelor aprobate si în limita disponibilitătilor colectate în contul Fondului special al drumurilor publice, existente în ultima zi a lunii precedente. Cererile vor fi prezentate spre aprobare ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, după avizarea de către Directia generală pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, Directia generală economică si relatii bugetare si de secretarul de stat care coordonează directiile de specialitate din transporturile terestre.

(3) Situatia repartizării sumelor pe subunitătile Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si, respectiv, pe consiliile judetene si locale, asa cum a fost aprobată de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, se transmite Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

(4) Cu sumele primite în plus fată de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative întocmite de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si de consiliile judetene si locale se vor diminua sumele rezultate din cererile justificative întocmite pentru luna următoare.

Art. 9. - (1) După verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei virează, până la data de 10 a fiecărei luni, sumele fundamentate conform art. 8, în contul 50.25 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli”, deschis pe seama Regiei Autonome luAdministratia Natională a Drumurilor din România”.

(2) Din contul 50.25 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli” Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va repartiza fondurile în contul 50.25 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli”, deschis pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică, respectiv în contul 28.31.02.03 “Venituri din fondul pentru drumuri publice”, deschis pe seama consiliului judetean sau local, după caz.

(3) Din sumele încasate în contul 28.31.02.03 “Venituri din fondul pentru drumuri publice” consiliul judetean va vira sumele aferente fiecărui buget local în contul 28.31.02.03 “Venituri din fondul pentru drumuri publice”.

Art. 10. - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va evidentia distinct în contabilitatea proprie cota de 65% pentru drumurile nationale si cota de 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane, precum si sumele repartizate din aceste cote.

Art. 11. - (1) Răspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Regiei Autonome luAdministratia Natională a Drumurilor din România” si unitătilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.

(2) Sumele primite din Fondul special al drumurilor publice de consiliile judetene si locale se utilizează pentru realizarea programelor finantate din Fondul special al drumurilor publice si se înregistrează la capitolul bugetar 96.02 “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul 96.02.02 “Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice”.

(3) Cheltuielile de capital finantate din Fondul special al drumurilor publice se efectuează în conformitate cu Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor, aprobate prin Ordinul nr. 2.487/1996, modificate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.

Art. 12. - Fondurile rămase neutilizate la sfârsitul anului se restituie de către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, de unitătile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si de consiliile judetene si locale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în contul 301813633330 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

Art. 13. - Soldul Fondului special al drumurilor publice rămas neutilizat la 31 decembrie se reportează cu aceeasi destinatie si se utilizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în anul următor pentru finantarea cheltuielilor prevăzute să se efectueze în acel an.

 

CAPITOLUL VI

Raportarea utilizării sumelor din Fondul special

al drumurilor publice

 

Art. 14. - (1) Lunar, până la data de 16, unitătile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” vor verifica si apoi vor transmite Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare (anexa nr. 13a), întocmit de consiliile judetene si locale pentru care au fost stabilite sarcini conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice.

(2) De asemenea, lunar, până la data de 16, unitătile teritoriale de drumuri nationale vor transmite Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” deconturile justiticative privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare [anexa nr. 13a)], întocmite pentru activitatea proprie.

Art. 15. - (1) Lunar, până la data de 20, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va depune la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare din Fondul special al drumurilor publice [anexa nr. 13b)] atât  de către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” (pentru drumurile nationale), cât si de consiliile judetene si locale. Anexat se va prezenta o copie de pe deconturile justificative primite de la unitătile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.

(2) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza datelor rezultate din balantele contabile lunare, [anexele nr. 13a) si 13b)].

(3) Deconturile justificative anuale se întocmesc pe baza balantei de verificare anuale si se depun la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei până la data de 25 ianuarie pentru anul expirat. Pentru sumele neutilizate si virate după data de 25 ianuarie de către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si, respectiv, de consiliile judetene si locale, după caz, se percep majorări de întârziere conform prevederilor legale.

(4) Înregistrarea pe cheltuielile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face pe baza decontului justificativ prezentat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si se aprobă de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 16. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va raporta lunar, Ministerului Finantelor Publice, până la data de 18 a lunii următoare, contul de executie a Fondului special al drumurilor publice pe structura bugetului aprobat ca anexă la legea bugetului de stat. Trimestrial raportarea executiei se va face conform metodologiei raportărilor pentru aceste perioade.

Art. 17. - Controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul Fondului special al drumurilor publice se execută potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice, precum si altor reglementări în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Contabilitatea executiei Fondului special

al drumurilor publice

 

Art. 18. - La nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

a) conturi contabile utilizate:

- 148 “Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”;

- 220 “Debitori (analitic laDebitori din Fondul special al drumurilor publice”);

- 348 “Fondul special al drumurilor publice”;

- 448 “Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice”;

b) înregistrări contabile:

- primirea sumelor virate de persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare ale sumelor ce se constituie în Fondul special al drumurilor publice 148 = 348

- virarea sumelor către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege 220 = 148

- la prezentarea deconturilor justificative de cheltuieli 448 = 220

- la sfârsitul anului, închiderea contului de cheltuieli 348 = 448

Art. 19. - (1) La nivelul consiliilor judetene si locale:

- sume încasate de consiliile judetene si locale, reprezentând venituri din Fondul special al drumurilor publice:

103

“Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

= 502

Venituri cu destinatie specială

ale bugetului

local” subcapitolul

31.02.03

 

- cheltuieli efectuate de ordonatorii de credite, preluate pe baza extraselor de cont prezentate de unitătile trezoreriei statului si a conturilor de executie ale acestora:

 

402

“Cheltuielile cu destinatie specială ale bugetului local” subcapitolul

98.02.09

= 103

Disponibil al bugetului

local la trezoreria statului”

 

- sume încasate si virate bugetelor locale de către consiliul judetean:

 

103

“Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

= 502

“Venituri cu destinatie

specială ale bugetului

local” subcapitolul

31.02.03

 

si

 

 

502“Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

= 103

“Venituri cu destinatie specială ale bugetului local” subcapitolul 31.02.03

 

(2) Evidenta analitică a încasărilor si cheltuielilor efective în cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizează distinct, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raportează la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, trimestrial, de către consiliile judetene si locale, în darea de seamă contabilă privind executia bugetului, pe formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie specială” (anexa nr. 15) si, respectiv, pe formularul “Contul de executie al Fondului special al drumurilor publice la data de....................” [anexa nr. 15b)]. Un exemplar din contul de executie se transmite Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” până la data de 20 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

Art. 20. - (1) La nivelul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” repartizarea, utilizarea si gestionarea fondurilor primite de Regia Autonomă “Administratia  Natională a Drumurilor din România” se vor reflecta în contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.

(2) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si unitătile sale teritoriale de drumuri evidentiază sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile prevăzute în Planul de conturi general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii contabilitătii nr. 82/1991.

(3) În evidenta contabilă a Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” înregistrările contabile vor fi:

a) primirea sumelor de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

5121 = %

481 - cota de 65% cuvenită Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”;

462 - cota de 35% cuvenită consiliilor judetene si locale;

b) virarea sumelor de către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”:

- la directiile regionale de drumuri si poduri 481 = 5121

- la consiliile judetene si locale

462 = 5121.

Art. 21. - (1) Din sumele repartizate conform programelor anuale aprobate se suportă si taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor finantate si executate din Fondul special al drumurilor publice, creditele interne, creditele externe, împrumuturile nerambursabile sau contributia Guvernului României la creditele contractate.

(2) Regimul taxei pe valoarea adăugată aferente lucrărilor executate în antrepriză sau în regie proprie de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” sau de subunitătile sale este cel stabilit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare, si prin normele metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Agentii economici care datorează sume în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înregistrează cronologic în evidenta contabilă sumele datorate Fondului special al drumurilor publice în creditul contului 447 “Fonduri

speciale - taxe si vărsăminte asimilate”, analitic “Sume datorate Fondului special al drumurilor publice” prin debitul contului 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”, analitic distinct.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul constituirii obligatiilor si vărsarea sumelor

datorate la Fondul special al drumurilor publice

 

Art. 23. - (1) Controlul asupra calculului sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice si al respectării termenului de plată de către producători si importatori, precum si controlul asupra concordantei dintre utilizarea reală si cea din declaratia dată pe propria răspundere (anexa

nr. 9), coroborat cu cererea de restituire (anexa nr. 10), prevăzute la art. 6, la utilizatori, se realizează conform programelor de control aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei. Controlul se execută de Regia Autonomă luAdministratia Natională a Drumurilor din România” si de organele de specialitate ale Ministerului ucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei constituite în mod distinct pentru această activitate.

(2) La solicitarea organelor de control persoanele juridice au obligatia să pună la dispozitie documente, situatii si justificări, pe propria răspundere, în legătură cu modul de determinare si achitare a obligatiilor de plată la Fondul special al drumurilor publice, respectiv de utilizare în consum a carburantilor pentru care se solicită restituirea contravalorii cotei unice.

(3) În cazul neprezentării documentelor solicitate de organele de control se vor aplica prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 24. - Efectuarea controlului se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 313/1997 pentru exercitarea controlului privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum si ale altor reglementări în vigoare.

Art. 25. - Termenul de prescriptie pentru efectuarea controlului si pentru constatarea obligatiilor la Fondul special al drumurilor publice este de 5 ani de la data expirării termenului de plată.

Art. 26. - (1) În cazul constatării de către organul de control a utilizării pentru alimentarea autovehiculelor care circulă pe drumurile publice a carburantilor auto achizitionati în alte scopuri, contrar declaratiei date de cumpărători pe propria răspundere si pentru care s-a solicitat si s-a obtinut de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentând cota unică, acestia datorează următoarele:

a) suma reprezentând cota unică restituită;

b) majorările de întârziere aferente sumelor restituite, calculate potrivit legislatiei fiscale, începând cu data restiturii sumelor de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Organele de control pot solicita, iar cumpărătorii de carburanti care solicită restituirea cotei datorate au obligatia să tină, pe baza documentelor legal întocmite, evidenta contabilă si gestionară distinctă a utilizării carburantilor auto pe activităti, respectiv cele pentru care sunt în drept să solicite cota si altele.

(3) Procesele-verbale întocmite în urma controalelor efectuate vor fi prezentate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generală economică si relatii bugetare, în vederea urmăririi încasării debitelor si a majorărilor de întârziere.

Art. 27. - (1) Sumele achitate eronat în contul Fondului special al drumurilor publice pot fi utilizate pentru achitarea obligatiilor ulterioare ale producătorului si/sau ale importatorului ori pot fi solicitate, pentru restituire, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Persoanele fizice sau juridice care solicită restituirea sumelor vor anexa la cerere documentele justificative din care să rezulte suma datorată si dovada plătii.

(3) Sumele vor fi restituite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, scop în care se va încheia o notă de restituire, vizată de Directia generală economică si relatii bugetare si de Directia generală juridică si contencios si aprobată de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este în drept să verifice, prin Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” sau prin organele proprii abilitate, temeinicia cererii de restituire.

(5) Verificarea si restituirea sumelor virate în plus sau eronat se vor efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, avându-se în vedere prevederile art. 86-91 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, referitoare la compensarea, restituirea si scăderea, pentru cauze de insolvabilitate, a obligatiilor bugetare.

(6) Sumele solicitate pentru restituire nu pot fi retinute din propria initiativă a persoanei juridice din obligatiile de plată ulterioare transmiterii cererii de restituire Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 28. - Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire mentionate la art. 27 se suportă de beneficiarii sumelor respective.

Art. 29. - Executarea creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silită a creantelor la bugetul acestui fond, prin organele de executare din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - Receptia obiectivelor si a lucrărilor executate în regie sau cu terti se face în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art. 31. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice carburantii auto sunt acei carburanti clasificati la următoarele coduri din Tariful vamal de import al României: - 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32 pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb, care să nu depăsească 0,013 g/l;

- 2710.00.34, 2710.00.36 pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb de peste 0,013 g/l;

- 2710.00.66, 2710.00.67, 2710.00.68 pentru motorină.

(2) Dacă la controlul efectuat de către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” sau de organele de specialitate ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se constată înscrieri eronate în Declaratia vamală de import privind carburantii auto importati, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va sesiza, în scris, Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Vămilor si Ministerul de Interne.

(3) În cazul în care, cu ocazia controalelor efectuate, se constată alimentarea autovehiculelor care circulă pe drumurile publice si cu alti carburanti decât cei nominalizati la alin. (1), persoanele fizice sau juridice care au efectuat alimentarea datorează sume la bugetul Fondului special al drumurilor publice, determinate prin aplicarea cotei unice aferente categoriei din care fac parte carburantii astfel utilizati.

Art. 32. - (1) Lunar, până pe data de 15, pentru stabilirea reală a obligatiilor de plată ale importatorilor de carburanti auto, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generală a Vămilor, va transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei situatia privind importurile de carburanti pentru luna anterioară, pentru carburantii definiti la art. 31 alin. (1).

(2) Situatia privind importurile de carburanti auto va cuprinde următoarele date:

- denumirea, sediul social si codul fiscal al importatorului (destinatar);

- numărul si data declaratiei vamale si, dacă este cazul, ale declaratiei vamale complementare;

- felul carburantului importat;

- codul mărfurilor;

- cantitatea importată conform Declaratiei vamale de import si declaratiei complementare;

- valoarea în vamă a carburantilor importati;

- biroul vamal prin care s-a efectuat vămuirea.

Art. 33. - (1) Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Restituirea sumelor solicitate de către persoanele fizice sau juridice pentru cantitătile de carburanti auto achizitionate după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si uti-

lizarea Fondului special al drumurilor publice, utilizate în domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apărării nationale, se va face conform prezentelor norme metodologice.

(3) Prezentele norme metodologice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, Ion Selaru, secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

BUGETUL

Fondului special al drumurilor publice pe anul ............

 

ANEXA Nr. 1.1

 

FUNDAMENTAREA

bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul .....

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând principalele cheltuieli finantate din Fondul special al drumurilor publice

 

I. Cheltuieli curente, din care:

1. Cheltuieli pentru administrare, întretinere si reparatii curente si periodice la drumurile publice, lucrările de artă, constructiile, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrărilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente, din care:

- cheltuieli cu salariile personalului care execută lucrări de întretinere si reparatii la drumurile nationale, cu exceptia celui prevăzut la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificările si completările ulterioare.

2. Cheltuieli pentru reparatii capitale la drumurile publice, lucrări de artă si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrărilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, achizitii de terenuri, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente, din care:

- cheltuieli cu salariile personalului care execută lucrări de reparatii capitale si reparatii, cu exceptia celui prevăzut la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificările si completările ulterioare.

3. Contributia cu fonduri a părtii române la realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale.

4. Comisionul si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice:

- comision, taxe de timbru, cheltuieli de judecată.

II. Cheltuieli de capital, din care:

- cheltuieli de capital pentru drumurile publice, autostrăzi, lucrări de artă si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrărilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor

legale, cheltuieli pentru licitatii, achizitii de terenuri, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente;

III. Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite

IV. Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane la creditele interne.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERIILE

de repartizare a sumelor în cadrul programelor anuale din Fondul special al drumurilor publice

 

1. Pentru drumurile nationale din administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România Repartizarea surselor financiare anuale pentru drumurile nationale se face lunar si pe activităti, în conformitate cu anexa nr. 2 la normele metodologice, în functie de lungimea retelei de administrare si de necesitătile retelei, pe categorii de lucrări.

2. Pentru drumurile judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale

Repartizarea surselor financiare anuale se face de către Administratia Natională a Drumurilor din România, în baza propunerilor consiliilor judetene sau locale, după caz, în functie de starea tehnică a retelei, de datele din recensământul de trafic si de lungimea retelei din administrare, folosind următoarele elemente:

K1 = l x mza/L x MZA,

în care:

l = lungimea totală a drumurilor locale de pe raza judetului;

mza = media zilnică anuală (vehicul etalon/24 de ore) pe raza judetului;

L = lungimea totală a drumurilor locale din România.

MZA = media zilnică anuală pe drumurile locale din România;

K2 = rezultat în baza stării tehnice a retelei si a urgentelor stabilite de judete;

K = K1 x K2.

În cadrul cheltuielilor curente se va prevedea o cotă de minimum 15% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrări privind siguranta circulatiei rutiere.

3. Pentru perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane.

Repartizarea surselor financiare anuale se face de către directia de specialitate din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în functie de proiectele de via- bilizare a respectivelor perimetre.

 

ANEXA Nr. 4

 

Agentul economic ..............................

Subunitatea ........................................

Nr. de înregistrare ............................

 

SITUATIA

privind livrările de carburanti auto

Sortimentul .........................................

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Nr.

crt.

Factura fiscală

Cumpărător

Cantitatea

livrată

- tone -

Curs de schimb

- lei/euro -

Valoarea cotei incluse

în factură –lei -

Numărul

Data

Denumirea

 

 

Localitatea în care are sediul social sau domiciliul

Nr. din registrul

comertului, pentru persoane

juridice, sau seria si nr. actului

de identitate, pentru persoane fizice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

...................................

 

ANEXA Nr. 5

 

Agentul economic ..............................

Subunitatea ........................................

Nr. de înregistrare ............................

 

SITUATIA

privind carburantii auto folositi în scop propriu

Sortimentul carburantului .............................

 

 

 

Nr.

crt.

Documentul

Scopul utilizarii

Contitatea folosită pentru alimentare

Suma datorată

Numărul

Data

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Director,

...................................

 

ANEXA Nr. 6

 

Agentul economic ..............................

Subunitatea ........................................

Nr. de înregistrare ............................

 

SITUATIA

privind carburantii auto importati si livrarea acestora

Sortimentul carburantului .....…

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

 

Informatii privind importul

Informatii privind livrarea

DVI

Cantitatea

importată

- kg -

Cursul

de schimb

valutar

la data virării

sumei către

Fondul

special

al drumurilor

publice

- lei/euro -

Suma

datorată

Fondului

special

al

drumurilor

publice

- lei -

Factura

fiscală

Cumpărător

Cantitatea livrată

- kg -

Cursul de schimb valutar la data virării  sumei către Fondul special al drumurilor publice

- lei/euro -

 

Valoarea cotei incluse în factură

- lei -

Numărul

Data

Numărul

Data

Denumirea

Localitatea în care are sediul social sau domiciliul

Numărul din registrul comertului, pentru personae juridice sau seria si nr. actului de identitate, pentru persoane fizice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

...................................

 

ANEXA Nr. 7

 

Agentul economic ..............................

Subunitatea ........................................

Nr. de înregistrare ............................

 

SITUATIA

privind prelucrarea de produse petroliere pentru terti, în urma cărora rezultă carburanti auto

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Beneficiarul

Sortimentul de carburant auto rezultat

Cantitatea rezultată din procesul de prelucrare

- tone-

Cantitatea pusă la dispozitia benficiarului (proprietarului)

- tone -

Documentul de punere la dispozitie

Denumirea

Sediul

Numărul din Registrul Comertului

Felul

Numărul

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

...................................

 

ANEXA Nr. 8

 

Agentul economic ..............................

Subunitatea ........................................

Nr. de înregistrare ............................

 

SITUATIA

privind sumele reprezentând cota unică virată la Fondul special al drumurilor publice

 

Nr.

crt.

Documentul

Cantitatea pentru care se efectueaza plata

- tone -

Cota unica

- euro/tona -

Cursul de schimb valutar la data efectuarii platii

- lei/euro -

Suma virata in lei pentru

Numarul

Data

Benzina

Motorina

Benzina

Motorina

 

Benzina

Motorina

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3x5x7

9 = 4x6x7

10 = 8+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L :

 

 

125

110

 

 

 

 

 

- Situatia include si cantitătile de carburanti auto utilizate de producători sau de unitătile acestora în scop propriu.

- Declarăm pe propria răspundere că sumele virate acoperă integral obligatiile de plată la bugetul Fondului special al drumurilor publice.

- Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Director,

...................................

 

ANEXA Nr. 9

 

Cumpărător ...........................................................

(denumirea persoanei juridice sau numele si prenumele persoanei fizice)

Nr. si data de înregistrare ..................................

Furnizor ................................................................

Calitatea .............................................................

(producător/importator)

Sediul social .......................................................

Numărul din Registrul comertului ........................

Numărul si data de înregistrare ......................

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul ..................................................................., în calitate de beneficiar/reprezentant*) legal al unitătii beneficiare, cu domiciliul/sediul*) în  ..........................................., judetul ...................., posesor al buletinului/cărtii de identitate (se completează de persoana fizică) seria .........................

nr. ........................., solicit în nume propriu/pe seama unitătii*) ..........................................................., în baza comenzii/contractului  ......................................................, (nr. si data emiterii) achizitionarea cantitătii de ....... tone de ................................. (sortimentul) de la ............................................................................................... .  (denumirea producătorului sau importatorului de la care s-a achizitionat produsul)

Declar pe propria răspundere că această cantitate de ...... tone de ....................... (sortimentul) nu va fi utilizată pentru alimentarea autovehiculelor care circulă pe drumurile publice. Cantitatea de carburanti achizitionată va fi utilizată în domeniul ...................................................................... .

(Se specifică domeniul conform art. 4 din Legea nr. 264/2001.)

În cazul utilizării carburantului auto, în totalitate sau partial, în alte scopuri decât cel declarat, mă oblig să nu solicit restituirea contravalorii cotei aferente cantitătii de carburant auto utilizat în acest scop.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Semnătura persoanei fizice beneficiare sau a reprezentantului legal al unitătii achizitoare**)

 

Data

...................................

(în cifre si în litere)

 

NOTĂ:

Lipsa vreunui element din declaratie, precum si eventualele modificări neautentificate sub semnătura emitentului atrag de drept nulitatea documentului.

**) Se taie ceea ce nu este valabil.

**) Semnătura reprezentantului legal al unitătii achizitoare va fi însotită de stampila unitătii.

 

ANEXA Nr. 10

 

Nr. si data de înregistrare ...............................................................

 

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor reprezentând cota unică aferentă cantitătilor de carburant auto,

achizitionate în luna ........./ 200 ....., pentru utilizare în domeniul ............................

 

Subsemnatul*) .............................        ...................., (numele reprezentantului)

reprezentat prin ............................................., în calitate de ......................................................................, legitimat cu ........................................... (actul de identitate) seria ........ nr. ................, eliberat de ............................... la data de ..........................................., solicit restituirea sumei de ........................ lei, reprezentând contravaloarea cotei aferente cantitătii de ........................ tone benzină si ................... tone motorină, conform următoarelor documente anexate în baza art. 6 din Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice nr. 3.705/MM/21.137.

(Se vor enumera documentele anexate.)

Solicit restituirea în contul nr. ............................................, deschis la Banca .......................... pe numele ................................................. sau pe adresa .............................................................. .

1. Declar pe propria răspundere că nu am mai solicitat restituirea partială a contravalorii cotei unice la data de .......**).

2. Declar pe propria răspundere că nu am mai solicitat si nu mi-a fost restituită contravaloarea cotei unice în baza acestor documente**).

În cazul constatării de către organele de control abilitate prin lege a neadevărului celor declarate, mă oblig să suport consecintele juridice ce decurg din săvârsirea infractiunii de fals în declaratii, prevăzută la art. 292 din Codul penal, precum si să achit la bugetul Fondului special al drumurilor publice sumele rezultate din aplicarea cotei unice asupra cantitătii de carburanti auto utilizati la alimentarea autovehiculelor, inclusiv a majorărilor de întârziere calculate potrivit legislatiei

fiscale în vigoare.

 

Semnătura

...............................................

Vizat***)...............................................

 

***) Numele si prenumele (pentru persoane fizice) sau denumirea (pentru persoane juridice).

***) Se taie ce nu este valabil.

***) Se completează, după caz:

- Directia generală reglementări si calitatea serviciilor în transportul feroviar;

- Directia generală a transporturilor maritime pe Dunăre si căi navigabile;

- Directia sustinerea producătorilor agricoli;

- Directia de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

 

ANEXA Nr. 10a)

 

Solicitant .............................................................................................

(numele, pentru persoane fizice,

sau denumirea, pentru persoane juridice)

Nr. si data de înregistrare ...............................................................

 

SITUATIA

privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea de transport feroviar

 

Nr.

crt.

Sortimentul de carburant auto utilizat în perioada ….

Cantitatea utilizată

- tone -

Suma solicitată a fi restituită

- lei -

Documentele în care se regăsesc datele privind cantitătile utilizate

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Semnătura

........................................

 

Vizat

Directia generală reglementări si calitatea

serviciilor în transportul feroviar

 

 

ANEXA Nr. 10b)

 

Solicitant .............................................................................................

(numele, pentru persoane fizice,

sau denumirea, pentru persoane juridice)

Nr. si data de înregistrare ...............................................................

 

SITUATIA

privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea de transport naval

 

Nr.

crt.

Sortimentul de carburant auto utilizat în perioada ….

Cantitatea utilizată

- tone -

Suma solicitată a fi restituită

- lei -

Documentele în care se regăsesc datele privind cantitătile utilizate

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Semnătura

........................................

 

Vizat

Directia generală a transporturilor maritime,

pe Dunăre si căi navigabile.

 

ANEXA Nr. 10c)

 

Solicitant .............................................................................................

(numele, pentru persoane fizice,

sau denumirea, pentru persoane juridice)

Nr. si data de înregistrare ...............................................................

 

SITUATIA

privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea în domeniul agriculturii

 

Nr.

crt.

Perioada

Lucrări utilizate efectuate

Suprafata de teren agricol lucrată

Consumul de carburant

auto pe hectar

- l/ha -

Cantitatea

utilizată

- tone -

0

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Semnătura

........................................

 

Vizat

Directia generală pentru agricultură

si industrie alimentară

 

ANEXA Nr. 10d)

 

Solicitant .............................................................................................

(numele, pentru persoane fizice,

sau denumirea, pentru persoane juridice)

Nr. si data de înregistrare ...............................................................

 

SITUATIA

privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea în domeniul apărării nationale

 

 

Nr.

crt.

Sortimentul de carburant auto utilizat în perioada ….

Cantitatea utilizată

- tone -

Suma solicitată a fi restituită

- lei -

Documentele în care se regăsesc datele privind cantitătile utilizate

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Semnătura

........................................

 

Vizat*)

 


*) Viza va fi dată de directia de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale, care coordonează activitatea respectivă.

 

Anexa nr. 11a)

 

DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI SI PODURI ........................

Consiliul judetean ................................................

Consiliul local .......................................................

Nr. .......................... /data ...................................

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finantează din Fondul special

al drumurilor publice pentru luna ................. anul 200....

 

-         mii lei –

Nr.

crt.

Explicatii

TOTAL

Din care:

Întretinere si reparatii

Reaparatii capitale

Contributia Guvernului

1.

Valoarea programului anual aprobat

 

 

 

 

2.

Valoarea programului cumulat până la finele lunii pentru care se face solicitarea

 

 

 

 

3.

Valoarea realizărilor cumulate de la începutul anului până la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

 

 

 

 

4.

Sumele cumulate de la începutul anului, alocate până la finele lunii precedente lunii pentru care se face solicitarea în baza cererilor justificative anterioare

 

 

 

 

5.

Sumele de alocat conform programului (2-4)

 

 

 

 

6.

Sumele primite în plus fată de decontul justificativ prezentat la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

 

 

 

 

7.

Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele primite în plus (5-6)

 

 

 

 

8.

Sume de alocat în limita disponibilului

 

 

 

 

 

 

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.

D.R.D.P.

Director,

..............................

 

Director economic,..............................

 

CONSILIUL JUDETEAN

 

Presedinte, ...........................

Contabil-sef, ...........................

Vizat Director D.R.D.P., ...........................

 

CONSILIUL LOCAL

 

Primar,

...........................

Contabil-sef,

...........................

Vizat

Director D.R.D.P.,

...........................

NOTĂ:

În anexă se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrările nominalizate în programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie, a indicatorilor 1-7 din cererea justificativă.

Rândul 8 se va completa de Administratia Natională a Drumurilor din România în limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ANEXA Nr. 11b)

 

DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI SI PODURI ......................

Consiliul judetean ................................................

Consiliul local ......................................................

Nr. ....................... /data .....................................

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finantează

din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ................. anul 200....

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatii

1.

Valoarea programului anual aprobat

2.

Valoarea programului cumulat până la finele lunii pentru care se face solicitarea

3.

Valoarea realizărilor cumulate de la începutul anului până la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

4.

Sumele cumulate de la începutul anului, alocate până la finele lunii precedente lunii pentru care se face solicitarea în baza cererilor justificative anterioare

5.

Sumele de alocat conform programului (2-4)

6.

Sumele primite în plus fată de decontul justificativ prezentat la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

7.

Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele primite în plus (5-6)

8.

Sumele de alocat în limita disponibilului

 

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.

D.R.D.P.

Director,

..............................

 

Director economic,..............................

 

CONSILIUL JUDETEAN

 

Presedinte, ...........................

Contabil-sef, ...........................

Vizat Director D.R.D.P., ...........................

 

CONSILIUL LOCAL

 

Primar,

...........................

Contabil-sef,

...........................

Vizat

Director D.R.D.P.,

...........................

 

NOTĂ:

În anexă se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrările nominalizate în programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie, a indicatorilor 1-7 din cererea justificativă.

Rândul 8 se va completa de Administratia Natională a Drumurilor din România în limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ANEXA Nr. 12a)

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA

Nr. ............................/data .....................................

Aprobat

Ministru,

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finantează din Fondul special

al drumurilor publice pentru luna ...... anul 200.....

privind drumurile nationale/drumurile locale

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatii

TOTAL

Din care:

Întretinere si reparatii

Reaparatii capitale

Contributia Guvernului

1.

Valoarea programului anual aprobat

 

 

 

 

2.

Valoarea programului cumulat până la finele lunii pentru care se face solicitarea

 

 

 

 

3.

Valoarea realizărilor cumulate de la începutul anului până la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

 

 

 

 

4.

Sumele cumulate de la începutul anului, alocate până la finele lunii precedente lunii pentru care se face solicitarea în baza cererilor justificative anterioare

 

 

 

 

5.

Sumele de alocat conform programului (2-4)

 

 

 

 

6.

Sumele primite în plus fată de decontul justificativ prezentat la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

 

 

 

 

7.

Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele primite în plus (5-6)

 

 

 

 

8.

Sume de alocat în limita disponibilului

 

 

 

 

 

Director general,

..............................

 

Director economic

,..............................

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Avizat

Secretar de stat

,..............................

 

Directii de specialitate:

 

 

NOTĂ :

În anexă se va prezenta, pentru drumurile nationale, repartizarea sumelor de alocat în limita disponibilului pentru lucrările nominalizate conform programelor aprobate.

Administratia Natională a Drumurilor din România întocmeste separat pentru drumurile locale o anexă în care se prezintă centralizat pentru fiecare consiliu judetean si local indicatorii 1-8.

Rândul 8 se va completa de Administratia Natională a Drumurilor din România în limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ANEXA Nr. 12b)

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA

Nr. ............................/data .....................................

 

Aprobat

Ministru,

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finantează din Fondul special al

drumurilor publice pentru luna ...... anul 200....

privind drumurile nationale/drumurile locale

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatii

1.

Valoarea programului anual aprobat

2.

Valoarea programului cumulat până la finele lunii pentru care se face solicitarea

3.

Valoarea realizărilor cumulate de la începutul anului până la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

4.

Sumele cumulate de la începutul anului, alocate până la finele lunii precedente lunii pentru care se face solicitarea în baza cererilor justificative anterioare

5.

Sumele de alocat conform programului (2-4)

6.

Sumele primite în plus fată de decontul justificativ prezentat la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

7.

Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele primite în plus (5-6)

8.

Sumele de alocat în limita disponibilului

 

Director general,

..............................

 

Director economic

,..............................

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Avizat

Secretar de stat

,..............................

 

Directii de specialitate:

 

NOTĂ :

În anexă se va prezenta, pentru drumurile nationale, repartizarea sumelor de alocat în limita disponibilului pentru lucrările nominalizate conform programelor aprobate.

Rândul 8 se va completa de Administratia Natională a Drumurilor din România în limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Administratia Natională a Drumurilor din România întocmeste separat pentru drumurile locale anexă în care se prezintă centralizat, pentru fiecare consiliu judetean si local, indicatorii 1-8.

 

ANEXA Nr. 12c)

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA

Nr. ............................/data .....................................

 

Aprobat

Ministru,

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

privind sumele necesare pentru rambursări de credite interne (externe) si plăti de dobânzi si

comisioane la credite, care se finantează din Fondul special al drumurilor publice

pentru drumuri nationale luna ..... anul 200 .....

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatii

TOTAL

Din care:

Rambursări de credite

Plăti de dobânzi si comisioane

1.

Valoarea programului anual aprobat

 

 

 

2.

Valoarea programului cumulat până la finele lunii pentru care se face solicitarea

 

 

 

3.

Valoarea realizărilor cumulate de la începutul anului până la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

 

 

 

4.

Sumele cumulate de la începutul anului, alocate până la finele lunii precedente lunii pentru care se face solicitarea în baza cererilor justificative anterioare

 

 

 

5.

Sumele de alocat conform programului (2-4)

 

 

 

6.

Sumele primite în plus fată de decontul justificativ prezentat la finele lunii precedente lunii în care se face solicitarea

 

 

 

7.

Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele primite în plus (5-6)

 

 

 

8.

Sumele de alocat în limita disponibilului

 

 

 

 

Director general,

..............................

 

Director economic

,..............................

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Avizat

Secretar de stat

,..............................

 

Directii de specialitate:

 

NOTĂ :

Prezenta anexă se întocmeste separat pentru rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite interne si externe.

Rândul 8 se va completa de Administratia Natională a Drumurilor din România în limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ANEXA Nr. 13a)

 

DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI SI PODURI ...................

Consiliul judetean ............................................................................

Consiliul local ...................................................................................

Nr. ................................................/data ..........................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna...................

anul 200.....

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatii

Luna pentru care

se justifică

Cumulat de la

începutul anului

I.

Sume alocate din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de:

 

 

 

A. Cheltuieli curente, din care:

 

 

 

- Reparatii, întretinere si administrare

 

 

 

- Reparatii capitale

 

 

 

- Contributia cu fonduri a părtii române la realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale

 

 

 

B. Cheltuieli de capital

 

 

II.

Sume utilizate pentru cheltuieli totale, din care:

 

 

 

A. Cheltuieli curente, din care:

 

 

 

- Reparatii, întretinere si administrare

 

 

 

- Reparatii capitale

 

 

 

- Contributia cu fonduri a părtii române la realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale

 

 

 

B. Cheltuieli de capital

 

 

III.

Diferentă de regularizat (I-II)

 

 

 

Datele se confirmă pe răspunderea noastră.

D.R.D.P.

Director,

..............................

 

Director economic,..............................

 

CONSILIUL JUDETEAN

 

Presedinte, ...........................

Contabil-sef, ...........................

Vizat Director D.R.D.P., ...........................

 

CONSILIUL LOCAL

 

Primar,

...........................

Contabil-sef,

...........................

Vizat

Director D.R.D.P.,

...........................

 

NOTĂ :

În anexă se vor preciza:

- pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pentru lucrările nominalizate conform programelor aprobate;

- pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotări conform programelor aprobate.

 

ANEXA Nr. 13b)

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA

Nr. ............................/data .....................................

 

Aprobat

Ministru,

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ...................

anul 200.....

 

- mii lei -

 

Nr.

crt.

Explicatii

Luna pentru care

se justifică

Cumulat de la

începutul anului

I.

Sume alocate din Fondul special al drumurilor publice,

 

 

 

pentru efectuarea de:

 

 

 

A. Cheltuieli curente, din care:

 

 

 

- Reparatii, întretinere si administrare

 

 

 

- Reparatii capitale

 

 

 

- Contributia cu fonduri a părtii române la realizarea

 

 

 

lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale

 

 

 

B. Cheltuieli de capital

 

 

 

C. Rambursări de credite externe, plăti de dobânzi si

 

 

 

comisioane, din care:

 

 

 

- Rambursări de credite externe

 

 

 

- Plăti de dobânzi si comisioane

 

 

 

D. Rambursări de credite interne, plăti de dobânzi si

 

 

 

comisioane, din care:

 

 

 

- Rambursări de credite interne

 

 

 

- Plăti de dobânzi si comisioane

 

 

II.

Sume utilizate pentru cheltuieli totale, din care:

 

 

 

A. Cheltuieli curente, din care:

 

 

 

- Reparatii, întretinere si administrare

 

 

 

- Reparatii capitale

 

 

 

- Contributia cu fonduri a părtii române la realizarea

 

 

 

lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale

 

 

 

B. Cheltuieli de capital

 

 

 

C. Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si

 

 

 

comisioanele aferente acestora, din care:

 

 

 

- Rambursări de credite externe

 

 

 

- Plăti de dobânzi si comisioane

 

 

 

D. Rambursări de credite interne, plăti de dobânzi si

 

 

 

comisioane aferente acestora, din care:

 

 

 

- Rambursări de credite interne

 

 

 

- Plăti de dobânzi si comisioane

 

 

III.

Sume utilizate pentru alte cheltuieli

 

 

IV.

Diferentă de regularizat (I-II-III)

 

 

 

 

Director general,

..............................

 

Director economic

,..............................

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Avizat

Secretar de stat

,..............................

 

Directii de specialitate:

 

NOTĂ :

În anexă se vor preciza:

- pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pentru lucrările nominalizate conform programelor aprobate;

- pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotări conform programelor aprobate.