MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 557   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 7 septembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

850. - Hotãrâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea dintre Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocupãrii din Olanda, semnat la Geneva la 13 iunie 2001

 

Memorandum de întelegere privind cooperarea dintre Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale si

Ocupãrii din Olanda

 

851. - Hotãrâre pentru aprobarea Acordului privind stabilirea unui comitet de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apãrãrii din

Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 9 octombrie 2000

 

Acord privind stabilirea unui comitet de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

462. - Ordin al ministrului muncii si solidaritãtii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate

 

463. - Ordin al ministrului muncii si solidaritãtii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

 

464. - Ordin al ministrului muncii si solidaritãtii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

38. - Ordin privind sanctionarea Societãtii Comerciale “Casa de Schimb Valutar “Severin” - S.R.L.

 

Rectificare

 

HOTÃRÂRIALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea dintre Ministerul Muncii

si Solidaritãtii Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocupãrii din Olanda,

semnat la Geneva la 13 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Memorandumul de întelegere privind cooperarea dintre Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocupãrii din Olanda, semnat la Geneva la 13 iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 850.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

privind cooperarea dintre Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale din România

si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocupãrii din Olanda

 

Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocupãrii din Olanda, denumite în continuare pãrti semnatare,

recunoscând interesul reciproc în dezvoltarea relatiilor de prietenie si cooperare în domeniul muncii si politicii sociale, considerând însemnãtatea promovãrii dezvoltãrii economice si sociale în ambele state prin aceastã cooperare, au decis asupra:

a) facilitãrii stabilirii de relatii, precum si de promovare a cooperãrii prin schimbul de cunostinte, experientã si expertizã (stiintificã) între institutiile guvernamentale si, când este cazul, între alte institutii relevante cu atributii în domeniul muncii si politicii sociale;

b) schimbului de informatii referitoare la politicile, procesul de luare a deciziilor, legislatie, infrastructurã si servicii în aceste domenii în fiecare tarã, la nivel national, regional sau local.

I. Pãrtile semnatare au identificat urmãtoarele domenii de cooperare reciprocã de înaltã prioritate:

a) politica si serviciile de ocupare a fortei de muncã, inclusiv planificarea ocupãrii fortei de muncã, sistemele de informatii referitoare la piata muncii, politica activã privind piata muncii, programele de ocupare a fortei de muncã, asigurarea în caz de somaj si reforma industriei/pietei muncii;

b) dezvoltarea aptitudinilor profesionale, inclusiv evalua- rea aptitudinilor profesionale, mijloacele si metodele de promovare si îmbunãtãtire a dezvoltãrii abilitãtilor, a clasificãrilor si standardelor ocupationale, înfiintarea sistemelor de pregãtire profesionalã si dezvoltarea de curricula pentru pregãtirea adultilor;

c) schimbul de informatii în domeniul sistemelor de consiliere si orientare profesionalã, strategia de plasare a fortei de muncã si de creare a activitãtilor antreprenoriale si a întreprinderilor mici si mijlocii;

d) sistemele relatiilor de muncã, inclusiv cadrul legislativ, metodele de solutionare a conflictelor de muncã (precum: medierea, concilierea si arbitrajul) si politicile guvernamentale si programele relevante pentru relatiile de muncã (precum politica egalitãtii de sanse);

e) standardele de muncã, sãnãtate si securitate în muncã, inclusiv domeniile având legãturã cu standardele de muncã minim acceptabile, dezvoltarea si formularea politicilor si standardelor legislative pentru sãnãtate si securitate în muncã, inclusiv sãnãtatea si securitatea în muncã în societãtile petrochimice si constructoare de masini, în jurisdictia pãrtilor semnatare;

f) programele de garantare a veniturilor, inclusiv cadrul legislativ si normativ, modelele de colectare si functionare a fondurilor, precum si elaborarea si managementul planurilor de garantare a veniturilor; si

g) orice alt domeniu care poate fi acceptat de ambele pãrti semnatare.

II. Aceastã cooperare va include schimbul de informatii sub formã de:

a) documentatie;

b) seminarii si ateliere;

c) consultãri reciproce la nivel de experti;

d) participarea la conferinte organizate pe teritoriul statelor pãrtilor semnatare;

e) programe de perfectionare pentru angajatii respectvelor institutii publice ale celor douã pãrti semnatare;

f) alte forme de cooperare asupra cãrora se poate decide de comun acord.

III. În cadrul programului de schimb pentru functionarii respectivelor ministere, din motive practice, limba de lucru va fi engleza. În cazul în care este necesarã traducerea în limba românã, cheltuielile pentru aceastã activitate vor fi suportate de partea semnatarã românã.

IV. Prezentul memorandum va fi aplicat prin planuri de lucru anuale, elaborate si aprobate de comun acord, în conformitate cu posibilitãtile financiare si organizatorice ale ambelor administratii competente. Pãrtile semnatare decid sã se întâlneascã o datã pe an, la un nivel corespunzãtor, alternativ, în fiecare tarã, pentru a efectua schimb de informatii si a stabili domeniile specifice de politicã si problemele ce trebuie incluse în programul de lucru viitor.

Prima întâlnire va avea loc la Bucuresti în octombrie 2001.

V. Conditiile financiare specifice, referitoare la organizarea cooperãrii convenite anterior, vor fi stabilite în cadrul planurilor de lucru anuale convenite de comun acord, mentionate la paragraful IV. Dacã nu se convine altfel pe bazã ad-hoc, conditiile generale în acest cadru vor stabili ca toate cheltuielile de deplasare sã fie suportate de partea semnatarã trimitãtoare. Resursele financiare pentru realizarea cooperãrii vor fi alocate de ambele pãrti semnatare în conformitate cu procedurile legale prevãzute de legislatia nationalã a fiecãrui stat.

VI. Orice participant la acest program va fi supus procedurilor standard corespunzãtoare, care reglementeazã accesul pe piata muncii.

VII. Pãrtile semnatare îsi vor oferi sprijin reciproc în aplicarea prezentului memorandum de întelegere, precum si pentru îndeplinirea procedurilor necesare pentru obtinerea vizei pentru persoanele trimise, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere.

VIII. În cazul în care angajamentele asumate de pãrtile semnatare pe baza acestui memorandum de întelegere sau convenite în cadrul planurilor de lucru mentionate la paragraful IV nu pot fi îndeplinite din motive independente de vointa pãrtilor semnatare, acestea pot suspenda sau anula, în întregime sau în parte, angajamentele mentionate, dupã notificarea scrisã a celeilalte pãrti semnatare.

IX. 1. Ambele pãrti semnatare decid cã prezentul memorandum de întelegere se va aplica pentru o perioadã de 4 (patru) ani si va intra în vigoare la data ultimei notificãri dintre pãrtile semnatare, prin care se comunicã îndeplinirea procedurilor interne legale necesare în vederea intrãrii în vigoare a acestuia. Valabilitatea memorandumului de întelegere va expira fie la sfârsitul celor patru ani calendaristici, fie va fi extinsã automat pentru noi perioade de câte un an, dacã pãrtile semnatare nu decid altfel.

2. Pãrtile semnatare pot denunta prezentul memorandum de întelegere prin notificare scrisã, înainte de expirarea perioadei de valabilitate sau a perioadei de extindere de un an, dupã cum s-a prevãzut la paragraful IX.1, sau cu cel putin sase luni înainte de data expirãrii valabilitãtii sale.

În acest caz denuntarea îsi produce efectul la data expirãrii perioadei de valabilitate prevãzute la paragraful IX. 1.

Semnat la Geneva la 13 iunie 2001, în douã exemplare originale, ambele în limba românã si limba englezã, toate textele fiind egal autentice.

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale din România,

Marian Sârbu

Ministrul afacerilor sociale si ocupãrii din Olanda,

Willem Vermeend

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind stabilirea unui comitet de coordonare în cadrul procesului

reuniunilor ministrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 9 octombrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 851.

 


*) Traducere.

 

ACORD

privind stabilirea unui comitet de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apãrãrii

din Europa de Sud-Est*)

 

Ministerele Apãrãrii din statele participante în procesul reuniunilor ministrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est (MAESE), denumite în continuare pãrti,

reafirmând atasamentul lor fatã de scopurile si principiile continute în Carta Natiunilor Unite si în documentele OSCE,

confirmând angajamentul lor de a contribui la mentinerea pãcii si încrederii si de a întãri relatiile de bunã vecinãtate si de strânsã cooperare între statele din Europa de Sud-Est,

luând notã de angajamentul fatã de scopurile si principiile stabilite în Acordul privind Forta Multinationalã de Pace din Europa de Sud-Est, denumit în continuare Acordul FMPSEE, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 si încheiat în cadrul MAESE,

considerând cã dialogul dintre statele din regiunea Europei de Sud-Est trebuie în continuare dezvoltat, dupã cum se subliniazã, printre altele, în Carta Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (PCESE) privind relatiile de bunã vecinãtate, stabilitate si cooperare în Europa de Sud-Est, precum si în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,

hotãrâte sã continue dezvoltarea si întãrirea securitãtii regionale si a cooperãrii militare si sã contribuie la integrarea statelor din regiune în structurile euroatlantice,

recunoscând necesitatea de a gãsi mai multe cãi eficiente de a coordona initiativele de securitate regionalã în curs de desfãsurare,

luând notã cã initiativele si activitãtile în contextul MAESE s-au multiplicat si pentru acest motiv dorind sã stabileascã o structurã corespunzãtoare în cadrul MAESE pentru coordonarea initiativelor si activitãtilor MAESE ca un întreg,

recunoscând realizãrile Comitetului director politico-militar, denumit în continuare CDPM, stabilit ca urmare a art. IV din Acordul FMPSEE,

au convenit urmãtoarele:

 

Articol unic. - Se aprobã Acordul privind stabilirea unui comitet de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apãrãrii din Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 9 octombrie 2000.

 

ARTICOLUL I

 

1. Pãrtile convin sã stabileascã un mecanism pentru coordonarea tuturor initiativelor si activitãtilor MAESE dincolo de scopul CDPM, asa cum este prevãzut în Acordul FMPSEE si în protocoalele corespunzãtoare. Scopurile majore ale acestui mecanism sunt de a asigura pãrtile cu:

a) un comitet director si consultativ de coordonare politico-militar pentru initiative si activitãti care au loc în cadrul procesului MAESE;

b) o capacitate de sine-stãtãtoare pentru scopuri consultative, de coordonare si implementare a scopurilor din responsabilitatea ministrilor si ministrilor adjuncti ai apãrãrii.

2. Pentru a îndeplini aceste scopuri CDPM îsi asumã atributiile suplimentare mentionate în paragraful 3 si se va întâlni într-un format extins pentru a îndeplini aceste atributii suplimentare. Reprezentantii tuturor pãrtilor la acest acord vor participa în mod egal la PMSC extins,.denumit în continuare Comitetul de coordonare MAESE (MAESE-CC).

3. MAESE-CC va fi responsabil pentru coordonarea tuturor initiativelor si activitãtilor care vor avea loc în contextul MAESE si pentru elaborarea propunerilor corespunzãtoare ce vor fi supuse ministrilor MAESE pentru discutii si aprobare. În special, MAESE-CC va avea urmãtoarele atributii principale:

a) coordonarea si pregãtirea, împreunã cu natiunea gazdã, a întâlnirilor ministrilor apãrãrii/adjunctilor ministrilor apãrãrii/adjunctilor sefilor statelor majore;

b) elaborarea propunerilor si întocmirea recomandãrilor privind planurile anuale de lucru pentru activitãtile si agendele întâlnirilor din cadrul procesului MAESE;

c) supravegherea tuturor grupurilor de lucru MAESE si coordonarea cu si între ele;

d) asigurarea consultãrii politico-militare a acelor grupuri de lucru, dacã este necesar;

e) coordonarea activitãtilor MAESE cu activitãtile din regiune ale altor organizatii, potrivit îndrumãrii ministrilor apãrãrii MAESE. Pãrtile pot conveni asupra altor atributii.

4. Rolul MAESE-CC de a coordona activitãtile MAESE, la care se face referire în prezentul acord, nu include activitãti referitoare la FMPSEE si nu constituie nici o modificare sau revizuire în functiunile, atributiile si responsabilitãtile existente, convenite de CDPM în legãturã cu Acordul MPFSEE care continuã sã fie în vigoare, fãrã a fi prejudiciat. MAESE-CC are presedintia si secretariatul CDPM, care se schimbã în conformitate cu planul de rotire al CDPM.

 

ARTICOLUL II

 

Pentru întâlnirile MAESE-CC fiecare parte a acestui acord, al cãrui stat nu este în acelasi timp parte la Acordul FMPSEE, va numi o delegatie condusã de un reprezentant de rang înalt care poate fi consiliat de experti în domeniul corespunzãtor. Pãrtile la Acordul FMPSEE îsi pot extinde sau îsi pot schimba actualele delegatii CDPM pentru a acoperi problemele MAESE-CC.

 

ARTICOLUL III

 

MAESE-CC va tine fie sedinte regulate înainte sau dupã întâlnirile CDPM, fie întâlniri speciale tinute la cererea expresã a oricãrei pãrti, fie la invitatia presedintelui.

 

ARTICOLUL IV

 

Presedintia MAESE-CC, locul întâlnirilor, procesul de luare a deciziilor, pregãtirea agendei si plãtirea costurilor administrative vor fi reglementate prin art. IV din Acordul FMPSEE.

 

ARTICOLUL V

 

1. Divergentele care apar din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin consultãri între pãrti fãrã a recurge la o jurisdictie externã.

2. Orice parte poate propune amendamente la prezentul acord, în scris, în orice moment. Orice astfel de amendamente vor intra în vigoare când vor fi acceptate de toate pãrtile, în scris, în conformitate cu procedurile nationale legale corespunzãtoare.

 

ARTICOLUL VI

 

1. Prezentul acord va fi supus spre aprobare în conformitate cu procedurile nationale legale corespunzãtoare. Dupã îndeplinirea procedurilor nationale legale fiecare parte va notifica statului depozitar. Prezentul acord va intra în vigoare dupã ce toate pãrtile au notificat statului depozitar cã au îndeplinit procedurile nationale legale.

2. Pãrtile convin, dacã procedurile nationale legale le permit, sã înceapã implementarea procedurilor continute în prezentul acord dupã semnare.

 

ARTICOLUL VII

 

1. Oricãrui stat care solicitã sã participe în procesul MAESE i se va cere sã adere la prezentul acord.

2. Dupã îndeplinirea procedurilor nationale legale fiecare parte care aderã va notifica statului depozitar care va informa celelalte pãrti în mod corespunzãtor. Pentru fiecare parte care aderã prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile dupã notificare.

 

ARTICOLUL VIII

 

Prezentul acord va rãmâne în vigoare pentru o perioadã nedeterminatã, dacã pãrtile nu convin altfel.

 

ARTICOLUL IX

 

1. Prezentul acord poate fi denuntat de orice parte, în orice moment. Denuntarea va fi efectuatã printr-o notificare scrisã, adresatã de aceastã parte depozitarului. În acest caz depozitarul va informa în timp util toate pãrtile.

2. Denuntarea va avea efect dupã 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificãri. Dupã expirarea acestei perioade acordul va înceta sã fie în vigoare pentru partea care l-a denuntat, dar va continua sã fie în vigoare pentru  pãrtile rãmase.

3. Dacã la data efectivã de denuntare existã încã probleme financiare sau revendicãri nerezolvate care afecteazã partea denuntãtoare, prezentul acord va continua sã se aplice pânã la rezolvarea acestor probleme sau revendicãri.

Semnat la Salonic, Grecia, la 9 octombrie 2000, într-un exemplar original în limba englezã si va fi depozitat de Guvernul Greciei, care va asigura copii autorizate pãrtilor.

 

Dl Ilir Gjoni,

ministrul apãrãrii

Dl Boiko Noev,

ministrul apãrãrii

Dl Jozo Rados,

ministrul apãrãrii

Dl Liuben Paunoski,

ministrul apãrãrii

Dl Apostolos-A. Tsohatzopoulos,

ministrul apãrãrii nationale

Dl Sergio Mattarella,

ministrul apãrãrii

Dl Ioan Mircea Plângu,

secretar de stat

Dl Borut Mahnic,

ambasador

Dl Sabahattin Cakmakoglu,

ministrul apãrãrii nationale

Dl William S. Cohen,

secretarul apãrãrii.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii

pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

având în vedere:

- art. 5 alin. (5) si anexa nr. 2 pct. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicatã;

- art. 3 lit. b) si art. 14 lit. D. pct. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, cu modificãrile ulterioare;

- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale nr. 11/2001,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile cuprinse în normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate, sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele teritoriale de muncã si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 462.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice

în medii normale

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

având în vedere:

- art. 5 alin. (5) si anexa nr. 2 pct. 6 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicatã;

- art. 3 lit. b) si art. 14 lit. D. pct. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, cu modificãrile ulterioare;

- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale nr. 10/2001,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile cuprinse în normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la utilizarea energiei electrice în medii normale.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele teritoriale de muncã si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 463

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITÃTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei,

parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

având în vedere:

- art. 5 alin. (5) si anexa nr. 2 pct. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicatã;

- art. 3 lit. b) si art. 14 lit. D pct. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, cu modificãrile ulterioare;

- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale nr. 12/2001,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevãzute la art. 1 vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi datã se abrogã prevederile cuprinse în normele departamentale de protectie a muncii, care se referã la fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaie-lor si altele sunt obligatorii pentru activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele teritoriale de muncã si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.

 

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 464.

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Societãtii Comerciale “Casa de Schimb Valutar “Severin” - S.R.L.

 

Având în vedere nerespectarea prevederilor valutare în vigoare, respectiv Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificãrile ulterioare, prin încãlcarea dispozitiilor pct. 3.2 lit. b), pct. 23, 24, 34 si 36 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2 la regulamentul mentionat si consemnate în Procesul-

verbal nr. 47 din 10 aprilie 2001,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,

în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 50/1998,

 

Viceguvernatorul Bãncii Nationale a României emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se sanctioneazã cu retragerea autorizatiei de functionare emise de Banca Nationalã a României sub nr. VI/3/7000/DI/31.10.2000 Societatea

Comercialã “Casa de schimb valutar “Severin” - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, str. Ana Ipãtescu nr. 5 - Hotel “Bucovina” - înregistratã la Oficiul

Registrului Comertului al Judetului Suceava sub nr. J/33/450/2000.

Art. 2. - Societatea Comercialã “Casa de schimb valutar “Severin” - S.R.L., are drept de contestatie, în  termen de 15 zile de la data comunicãrii sanctiunii, la Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României.

 

VICEGUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 3 iulie 2001.

Nr. 38.

 

 

 

RECTIFICARE

În Hotãrârea Guvernului nr. 790/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 4 septembrie 2001, se fac urmãtoarele rectificãri:

- la art. I pct. 3, în textul pct. 36 1 în loc de “...prevãzute la pct. 33, 331 si 36;” se va citi “...prevãzute la pct. 33, 331 si 36;”

- la anexa nr. 2 pct. II poz. 21 prima liniutã, în loc de “... prevãzute la poz. 1-18 este de 8.761” se va citi “... prevãzute la poz. 1-18 este de 8.767”.