P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 538      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Sâmbãtã, 1 septembrie 2001

 

SUMAR

 

66. - Ordonantã pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitãtii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnatã la Washington la 9 februarie 2001 si la Bucuresti la 23 februarie 2001

 

67. - Ordonantã pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor cãtre regiile autonome si societãtile/ companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

68. - Ordonantã pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

 

69. - Ordonantã privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Conventiei privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999

 

71. - Ordonantã privind organizarea si exercitarea activitãtii de consultantã fiscalã

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti

la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare

a Facilitãtii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnatã la Washington la 9 februarie 2001 si la Bucuresti la 23 februarie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Articol unic. - Se ratificã amendamentele convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitãtii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnatã la Washington la 9 februarie 2001 si la Bucuresti la 23 februarie 2001, prevãzute în anexele nr. 1si 2 care fac parte integrantã din prezenta ordonantã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1

 

România

Ministerul Finantelor Publice

Cabinetul ministrului

Banca Mondialã

Domnului Andrew Vorkink, director de tarã,

Unitatea tãrilor din Europa Centralã si de Sud

Regiunea EAC

Referitor la:

Donatia GEF PPG TF 023482-RO

Pentru pregãtirea Proiectului “Controlul poluãrii în agriculturã”

Acordul pentru finantarea Proiectului “Controlul poluãrii în agriculturã” a fost semnat de reprezentantii Bãncii Mondiale la 7 februarie 2001 la Washington si de reprezentantii Guvernului României la 23 februarie 2001 la Bucuresti si a fost ratificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 107/29 iunie 2001.

Conform prevederilor acordului (sectiunea 4.03), data închiderii va fi 30 iunie 2001. Au fost înregistrate întârzieri în tragerea sumelor donatiei si în realizarea Proiectului. Astfel, la 30 aprilie 2001 cheltuielile efectuate si angajate însumeazã aproximativ jumãtate (148.95 dolari S.U.A.) din valoarea totalã a donatiei (300.000 dolari S.U.A.).

Prin urmare, vã solicitãm sã aprobati extinderea donatiei cu 6 luni, perioadã necesarã finalizãrii procesului de pregãtire a Proiectului si intrãrii acestuia în efectivitate si, de asemenea, realocarea fondurilor donatiei între categorii, în conformitate cu anexa la aceastã scrisoare.

Vã rugãm sã binevoiti sã dati curs acestei cereri cât mai curând posibil si sã ne transmiteti acordul dumneavoastrã în legãturã cu cele de mai sus.

 

Mihai Nicolae Tãnãsescu,

ministrul finantelor publice

ANEXÃ

la scrisoare

 

TABEL

privind realocarea fondurilor din donatie pe categorii

 

- dolari S.U.A. –

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Fonduri alocate initial între categorii prin acord

Propunerea de realocare

Fonduri disponibile

dupã realocare

(1)

Servicii de consultantã si instruire

164.000

29.000

193.000

(2)

Bunuri

56.000

16.000

72.000

(3)

Costuri operationale suplimentare

80.000

(45.000)

35.000

 

TOTAL:

300.000

300.000.

 

ANEXA Nr. 2

 

ÎNSTIINTAREA IMPRUMUTATUTULUI

în legãturã cu extinderea datei de închidere si cu realocarea sumelor

 

Subiect: România - Proiectul “Controlul poluãrii în agriculturã”

(Donatie FGM TF023482)

- Extinderea datei de închidere

- Elaborat de: Jitendra Srivastava int: 38975

- Autorizat de: Andrew N. Vorkink, director, ECC05

Washington D.C. 19 iunie 2001

Excelentei sale Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finantelor publice, România

Copie:

Excelentei sale Aurel Constantin Ilie, ministrul apelor si protectiei mediului, România, domnului Pieter Stek, director executiv, Banca Mondialã, si domnului Ziad Alahdad, Biroul reprezentantei Bãncii Mondiale în România

Referitor la:

România - Proiectul “Controlul poluãrii în agriculturã” - Grantul FGM 023482

Urmare scrisorii dumneavoastrã, datatã 8 iunie 2001, prin care solicitati Bãncii extinderea datei de închidere a donatiei TF 023482, de la 30 iunie 2001 la 30 decembrie 2001, am onoarea sã vã informez cã Banca a stabilit data de 3 decembrie 2001 ca datã limitã pentru scopurile sectiunii 4.03 din acordul dintre Guvernul României si Bancã.

Ati mai solicitat, de asemenea, si realocarea sumelor în cadrul donatiei TF 023482. Ne face plãcere sã vã aducem la cunostintã faptul cã suntem de acord cu cererea dumneavoastrã. De aceea Banca, prin prezenta, realocã sumele donatiei fatã de cum erau stabilite în tabelul din paragraful 4.2 al donatiei FGM, dupã cum urmeazã:

29.000 dolari S.U.A. de la categoria (3) “Costuri operationale suplimentare” la categoria (1) ‘Servicii de consultantã si instruire’, 16.000 dolari S.U.A. de la categoria (3) “Costuri operationale suplimentare” la categoria (2) “Bunurii”.

Ca atare, sumele alocate acum diverselor categorii sunt, dupã cum urmeazã:

 

Categoria (1) “Servicii de consultantã si instruire”

193.000 dolari S.U.A.

Categoria (2) “Bunuri”

72.000 dolari S.U.A.

Categoria (3) “Costuri operationale suplimentare”

35.000 dolari S.U.A.

TOTAL:

300.000 dolari S.U.A.

 

Cele mai sincere urãri,

Andrew N. Vorkink,

director de tarã,

unitatea de tarã pentru Bulgaria si România,

Regiunea Europei si Asiei Centrale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000

privind plata cu prioritate a obligatiilor cãtre regiile autonome si societãtile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

            Art. I - Ordonanta Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor cãtre regiile autonome si societãtile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000, se modificã dupã cum urmeazã:

            1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:

"Ordonanta Guvernului privind plata cu prioritate a obligatiilor cãtre regiile autonome, societãtile/companiile nationale si societãtile comerciale rezultate prin reorganizarea  societãtilor/companiilor nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului.”

            2. În cuprinsul articolelor 1, 2, 3 si 4, sintagma regiile autonome si societãtile/companiile nationale se înlocuieste cu sintagma regiile autonome, societãtile/companiile nationale si societãtile comerciale rezultate prin reorganizarea societãtilor/companiilor nationale.

            Art. II - Ordonanta Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor cãtre regiile autonome si societãtile/companiile nationale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului, cu modificãrile aduse prin prezenta ordonantã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia de cãtre Parlament.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. III. 4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I - Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 4. - Spitalul rãspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacientilor, stabilite de organele competente."

2. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 11- (1) Spitalul public este condus de:

a) un director general, obligatoriu cu studii superioare;

b) un director general adjunct medical, obligatoriu medic;

c) un director financiar-contabil.

(2) Pentru spitalele cu un numãr de peste 400 de paturi, Ministerul Sãnãtãtii si Familiei sau, dupã caz, ministerul cu retea sanitarã proprie, denumit în continuare ministerul, poate aproba si un post de director de îngrijiri, obligatoriu asistent medical, si un post de director pentru reformã, cu studii superioare si cu studii de management al serviciilor de sãnãtate.

(3) Conducerea spitalului se face pe bazã de contract individual de administrare, încheiat pe o duratã de 4 ani între persoanele care ocupã functiile de conducere prevãzute la alin. (1) si (2) si directia de sãnãtate publicã sau minister, în functie de subordonarea spitalului, care se poate renegocia ori de câte ori este nevoie. Modelul contractului de administrare, în continutul cãruia vor fi prevãzuti si indicatorii de performantã a activitãtii, se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii. Nivelul indicatorilor-cadru de performantã a activitãtii se stabileste anual prin negociere între conducerea spitalului, directia de sãnãtate publicã sau minister, în functie de subordonare si casa de asigurãri de sãnãtate cu care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale.

(4) Ocuparea functiilor de conducere prevãzute la alin. (1) si (2) se realizeazã în conditiile legii, pe bazã de concurs sau de examen, dupã caz, organizat de cãtre directia de sãnãtate publicã sau de cãtre minister, în functie de subordonare, prin ordin al ministrului.

(5) Revocarea personalului din functiile de conducere a spitalului, în cazul nerealizãrii indicatorilor stabiliti în contractul de administrare sau în cazul sãvârsirii unor abuzuri sau abateri, se poate face:

a) la propunerea directorului general, înaintatã directiei de sãnãtate publicã sau ministerului, în functie de subordonare.

Propunerile se analizeazã de directia de sãnãtate publicã sau de minister, dupã caz, decizia urmând a fi luatã de ministru, în conditiile legii, în functie de subordonarea spitalului.

b) direct, de cãtre ministru.

(6) Analiza si urmãrirea realizãrii indicatorilor din contractul de administrare se face trimestrial si anual de cãtre directia de sãnãtate publicã sau de minister, în functie de subordonare, si de casa de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale, în conditiile finantãrii potrivit contractelor încheiate.”

3. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - Spitalul are obligatia sã înregistreze, sã stocheze, sã prelucreze si sã transmitã informatiile legate de activitatea sa. Raportãrile se fac unitar atât la directiile de sãnãtate publicã, cât si la casa de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale.”

4. Articolul 13 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Spitalele publice functioneazã pe principiul autonomiei financiare, elaboreazã si executã bugete proprii de venituri si cheltuieli.

(2) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaboreazã de cãtre conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se negociazã de cãtre conducerea spitalului cu conducerea directiei de sãnãtate publicã sau a ministerului, în functie de subordonare, si cu conducerea casei de asigurãri de sãnãtate cu care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale si se definitiveazã si se aprobã dupã semnarea contractului de furnizare de servicii medicale.

(4) Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli se face de directia de sãnãtate publicã sau de minister, în functie de subordonare, cu avizul casei de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale. Bugetul de venituri si cheltuieli poate fi rectificat în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3).

(5) În cazul refuzului de a semna proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se constituie o comisie de mediere formatã din reprezentanti ai ministerului, în functie de subordonarea spitalului, si ai Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, care, în termenul prevãzut de dispozitiile legale în vigoare, va solutiona divergentele.

(6) Bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat se defalcã pe trimestre cu acordul directiei de sãnãtate publicã sau al ministerului, în functie de subordonare, si al casei de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale.

(7) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteazã lunar si, respectiv, trimestrial directiilor de sãnãtate publicã sau ministerului, în functie de subordonare, si casei de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale.

(8) Centralizarea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si, respectiv, trimestriale se realizeazã de directia de sãnãtate publicã si se înainteazã ministerului.

(9) Executia trimestrialã a indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli este analizatã de directia de sãnãtate publicã sau de minister, în functie de subordonare, si de casa de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale si în cazul unor abateri fatã de indicatorii din contractul de administrare sesizeazã si face propuneri pe care le supune aprobãrii conducerii ministerului.

(10) În cazul înregistrãrii de arierate se va proceda dupã cum urmeazã:

a) în cazul arieratelor existente în momentul numirii conducerii spitalelor, acestea vor fi evidentiate separat si, o datã cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va stabili si modul de lichidare a acestora;

b) dacã în cursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli, în conditiile finantãrii conform contractului de prestãri servicii medicale încheiat, se înregistreazã cresterea arieratelor, directia de sãnãtate publicã sau ministerul, în functie de subordonare, va sesiza conducerea ministerului, care va

lua mãsurile corespunzãtoare;

c) pentru cresterea arieratelor datorate unor cauze imputabile conducerii spitalelor, directia de sãnãtate publicã sau ministerul, în functie de subordonare, va propune ministrului mãsurile de sanctionare prevãzute în contractul de administrare;

d) cresterea arieratelor din motive neimputabile conducerii spitalului se poate realiza numai cu aprobarea prealailã a ministrului, în functie de subordonarea spitalului, lichidarea acestora realizându-se prin suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli, în conditiile alin. (4);

e) auditul financiar se face, în conditiile legii, de directia de sãnãtate publicã si de casa de asigurãri de sãnãtate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale.”

5. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Finantarea spitalelor publice se asigurã din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri investitionale în profil medical sau medico-social, din donatii si sponsorizãri, precum si din veniturile obtinute de la persoanele fizice si juridice, în conditiile legii.

(2) De la bugetul de stat se asigurã finantarea unor programe nationale de sãnãtate, realizarea de constructii noi de interes national, dotarea cu aparaturã medicalã de mare performantã, expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte actiuni de fortã majorã, precum si efectuarea unor reparatii capitale.

(3) De la bugetele locale se poate asigura finantarea pentru finalizarea constructiilor noi de interes local, precum si a unor cheltuieli pentru realizarea de lucrãri de reparatii curente si capitale.

(4) Tipurile de spitale publice de interes national si local se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.”

6. Articolul 16 se abrogã.

7. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Drepturile salariale cuvenite conducerii spitalelor publice, precum si formele de salarizare ale personalului medico-sanitar si ale altor categorii de personal ce se aplicã în cadrul acestor spitale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

(2) La spitalele publice la care la sfârsitul anului nu s-au înregistrat arierate si s-au îndeplinit toti  indicatorii din contractul de administrare, din disponibilitãtile aflate în cont la sfârsitul anului, provenite din veniturile proprii, precum si din cele realizate din serviciile medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, dupã scãderea obligatiilor de platã si a încasãrilor anticipate, o cotã de pânã la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului, în raport cu performantele si responsabilitãtile acestuia.

(3) Nivelul maxim al premiilor se stabileste cu aprobarea directiei de sãnãtate publicã sau a ministerului, în functie de subordonarea spitalului.

(4) Competenta, atributiile si sarcinile, pe tipuri de spitale publice, se stabilesc prin normele generale aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei.”

Art. II. - Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificãrile ulterioare, precum si cu modificãrile aduse prin prezenta ordonantã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia de cãtre Parlament, dându-se textelor o nouã numerotare.

Art. III. - Prevederile prezentei ordonante intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Luminita Gheorghiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Conventiei

privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980

(Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.20, din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Articol unic. - Se ratificã Protocolul*) din 3 iunie 1999 pentru modificarea Conventiei privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 69.


*) Protocolul ratificat prin prezenta ordonantã se publicã ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind organizarea si exercitarea activitãtii de consultantã fiscalã

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. II. din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Consultanta si consultantul fiscal

 

Art. 1. - Prezenta ordonantã constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitãtii de consultantã fiscalã ca activitate independentã, de cãtre persoanele care au dobândit aceastã calitate.

Art. 2. - Exercitarea independentã a calitãtii de consultant fiscal se realizeazã numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice cãrora le acordã consultantã si fatã de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia

onorariilor cuvenite pentru munca prestatã în aceastã calitate.

Art. 3. - Activitatea de consultantã fiscalã constã în acordarea de asistentã de specialitate la întocmirea declaratiilor de impozite si taxe, în alte probleme fiscale si creante bugetare, cum sunt: amenzi, penalitãti si majorãri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum si de reprezentare în fata organelor fiscale.

 

CAPITOLUL II

Reguli de atribuire a calitãtii de consultant fiscal

 

Art. 4. - Pentru atribuirea calitãtii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii:

a) sã fie licentiati ai unei facultãti cu profil economic si/sau juridic;

b) sã aibã o experientã de minimum 5 ani în una dintre urmãtoarele activitãti: elaborarea si aplicarea legislatiei fiscale, administrarea si colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, solutionarea contestatiilor, elaborarea si aplicarea reglementãrilor contabile, precum si activitatea financiar-contabilã;

c) sã nu aibã antecedente penale;

d) sã aibã capacitate deplinã de exercitiu;

e) sã promoveze examenul pentru atribuirea calitãtii de consultant fiscal.

Art. 5. - (1) La depunerea documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 4 lit. a)-d) candidatul plãteste în contul Ministerului Finantelor Publice o taxã pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice, în functie de costurile necesare organizãrii examenului.

(2) Veniturile realizate de Ministerul Finantelor Publice din taxele de înscriere la examenul pentru atribuirea calitãtii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. În cazul în care veniturile de aceastã naturã nu sunt consumate integral în anul organizãrii concursului, acestea vor fi reportate în anii urmãtori si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie.

Art. 6. - (1) Examenul pentru atribuirea calitãtii de consultant fiscal se organizeazã de Ministerul Finantelor Publice, în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Examenul constã în sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele douã probe sunt urmãtoarele:

- legislatie fiscalã;

- fiscalitate internationalã;

- managementul si contabilitatea întreprinderii;

- elemente de drept financiar si fiscal.

Art. 7. - Dupã sustinerea si promovarea examenului Ministerul Finantelor Publice elibereazã candidatilor un certificat de atestare.

Art. 8. - Persoana care a obtinut certificatul eliberat de Ministerul Finantelor Publice se va înregistra la Camera consultantilor fiscali si i se va elibera carnetul profesional, care îi permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.

Art. 9. - (1) Consultantii fiscali se pot organiza si în societãti comerciale care au în obiectul de activitate consultantã fiscalã.

(2) Pentru exercitarea activitãtii de consultantã fiscalã societãtile comerciale mentionate la alineatul precedent trebuie sã fie autorizate în prealabil de Camera consultantilor fiscali. În vederea obtinerii autorizatiei acestea plãtesc o taxã în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileste de Camerã.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali

 

Art. 10. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se înfiinteazã Camera consultantilor fiscali, denumitã în continuare Camera, care are drept scop coordonarea activitãtii de consultantã fiscalã si apãrarea drepturilor membrilor sãi în exercitarea calitãtii de consultant fiscal.

(2) Camera este organizatie profesionalã de utilitate publicã, persoanã juridicã fãrã scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern în folosintã gratuitã pe o perioadã de 5 ani.

(3) Camera îsi poate constitui unitãti teritoriale, denumite sucursale.

Art. 11. - Camera are, în principal, umãtoarele atributii:

a) coordoneazã activitatea de consultantã fiscalã;

b) apãrã interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferã sprijin si asistentã membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) mediazã între membrii Camerei în caz de diferende si la cerere;

e) mediazã între membrii Camerei si clientii lor în caz de diferende, precum si la cerere;

f) stabileste mãsuri disciplinare;

g) organizeazã cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;

h) tine Registrul membrilor Camerei;

i) elaboreazã norme privind activitatea de consultantã fiscalã;

j) colaboreazã cu asociatiile profesionale de profil din tarã si din strãinãtate;

k) editeazã publicatii de specialitate;

l) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

Art. 12. - Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationalã, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior.

Art. 13. - Camera îsi acoperã cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

- taxa de autorizare a societãtilor comerciale de consultantã fiscalã;

- taxa de înscriere în evidenta Camerei;

- cotizatiile membrilor Camerei;

- încasãri din vânzarea publicatiilor proprii;

- donatii si sponsorizãri;

- alte venituri din activitatea Camerei.

Art. 14. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se constituie prin ordin al ministrului finantelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul îndeplineste functia de presedinte, reprezentanti ai urmãtoarelor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Directia generalã de politicã si legislatie fiscalã, Directia generalã de proceduri fiscale, Directia generalã de administrare a veniturilor publice si a  onopolurilor, Directia generalã de îndrumare si control fiscal, Directia generalã de solutionare a contestatiilor, Directia de reglementãri contabile, Directia generalã juridicã, care va elabora: a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei care va cuprinde si prevederi referitoare la modul de desemnare si atributiile organelor de conducere ale Camerei.

b) Codul privind conduita eticã si profesionalã în domeniul consultantei fiscale.

c) norme privind pregãtirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

(2) Comitetul provizoriu al Camerei va functiona pânã la organizarea primei Conferinte nationale a Camerei, organizatã în termen de 3 luni de la data aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului a Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.

Art. 15. - Membrii Camerei pot fi:

a) persoanele cãrora li s-a eliberat carnetul profesional otrivit prevederilor art. 8;

b) societãtile comerciale de consultantã fiscalã care au obtinut autorizatia Camerei potrivit prevederilor art. 9.

Art. 16. - Camera are obligatia sã aprobe Codul privind conduita eticã si profesionalã în domeniul consultantei fiscale si normele privind pregãtirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

 

CAPITOLUL IV

Compatibilitate. Retragerea calitãtii de consultant

si a autorizatiei de functionare

 

Art. 17. - Consultantii fiscali si societãtile comerciale de consultantã fiscalã pot desfãsura, pe lângã activitatea de consultantã fiscalã, cu respectarea conditiilor prevãzute de actele normative în materie, si activitãti de:

a) expertizã contabilã;

b) audit financiar;

c) instruire si perfectionare în domeniul fiscal.

Art. 18. - Consultantul fiscal îsi poate exercita activitatea la douã sau mai multe societãti comerciale atâta timp cât nu sunt afectate obiectivitatea si independenta profesionalã, conform prevederilor prezentei ordonante si ale Codului privind conduita eticã si profesionalã în domeniul consultantei fiscale.

Art. 19. - Certificatul de atestare a calitãtii de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage de Camerã în urmãtoarele situatii:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) când certificatul de atestare a calitãtii de consultant fiscal a fost obtinut ca urmare a sãvârsirii infractiunii de fals si uz de fals;

b) când consultantul fiscal încalcã prevederile Codului privind conduita eticã si profesionalã în domeniul consultantei fiscale;

c) în caz de neplatã a cotizatiei pe o perioadã de un an;

2. în cazul persoanelor juridice:

a) societatea comercialã s-a dizolvat;

b) dupã emiterea autorizatiei se constatã cã aceasta nu ar fi trebuit acordatã sau în cazul în care conditiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite;

c) în caz de neplatã a cotizatiei pe o perioadã de un an.

Art. 20. - În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizatiei societãtilor comerciale de consultantã fiscalã se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercialã de consultantã fiscalã.

 

CAPITOLUL V

Registrul consultantilor fiscali si al societãtilor comerciale de consultantã fiscalã

 

Art. 2 - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi înscrise în Registrul consultantilor fiscali si al societãtilor comerciale de consultantã fiscalã.

(2) În Registrul consultantilor fiscali vor fi mentionate urmãtoarele date referitoare la membrii Camerei: numele si prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, dupã caz, denumirea si sediul social.

(3) Pentru societãtile comerciale de consultantã fiscalã se vor mentiona în plus:

a) numele, prenumele si domiciliul persoanelor fizice care efectueazã consultanta fiscalã în numele societãtii comerciale de consultantã fiscalã;

b) numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si membrilor consiliilor de administratie ale societãtilor comerciale de consultantã fiscalã.

(4) Consultantul fiscal este obligat sã anunte Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.

(5) Consultantii fiscali nu pot sã îsi exercite atributiile conferite de aceastã calitate pe durata în care desfãsoarã orice activitate salarizatã în afara Camerei sau activitate comercialã, cu exceptia activitãtilor didactice, literare, publicistice în domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

 

CAPITOLUL VI

Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor

Publice ca autoritate publicã

 

Art. 22. - Activitatea Camerei în România se     desfãsoarã sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 23. - Ministerul Finantelor Publice va urmãri permanent ca statutul si celelalte reglementãri emise de Camerã sã nu contravinã reglementãrilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sã fie în conformitate cu statutul si cu celelalte reglementãri.

Art. 24. - Ministerul Finantelor Publice va lua mãsurile ce se impun pentru respectarea de cãtre Camerã a prevederilor prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 25. - (1) Constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societãtii comerciale de societate de consultantã fiscalã în alte conditii decât cele prevãzute de prezenta ordonantã.

(2) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre persoanele desemnate de ministrul finantelor publice.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrãri cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãtii de expertizã contabilã si a contabililor autorizati, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 71.