MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 537    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Sâmbãtã, 1 septembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Ordonantã pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se ratificã amendamentele la Acordul privind Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, încheiat la Washington la 20 august 1971, la care România a aderat prin Decretul nr. 199/1990, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Washington, noiembrie 2000).

Art. 2. - Textul Acordului privind Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, astfel cum a fost modificat si completat prin amendamentele prevãzute la art. 1, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea de cãtre Parlament a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN STASE

Contrasemneazã:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

 

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 40.

 

TEXTUL

amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

- Titlul acordului va fi modificat prin eliminarea termenului “INTELSAT”.

- Preambulul va fi modificat dupã cum urmeazã:

- se eliminã paragrafele 3-6, începând cu “Luând act de faptul cã…” si terminând cu “...sistem comercial mondial de telecomunicatii prin satelit…” si se adaugã urmãtorul text:

“...recunoscând cã Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti a stabilit, în conformitate cu scopul sãu initial, un sistem mondial de sateliti pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii cãtre toate regiunile lumii, care a contribuit la pacea si întelegerea mondialã,

luând în considerare faptul cã cea de-a 24-a Adunare a pãrtilor Organizatiei Internationale de Telecomunicatii prin Sateliti a hotãrât ca Organizatia sã se restructureze si sã se privatizeze prin înfiintarea unei companii private  supravegheate de o organizatie interguvernamentalã,

admitând cã aceastã competitie tot mai mare în ceea ce priveste furnizarea serviciilor de telecomunicatii a determinat Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti sã îi transfere sistemul spatial companiei definite în art. I paragraful (d) al acestui acord, pentru ca sistemul spatial sã functioneze în continuare într-un mod viabil din punct de vedere comercial,

având intentia ca aceastã companie sã îsi onoreze principiile de bazã prevãzute la art. III al prezentului acord si va furniza, pe baze comerciale, segmentul spatial necesar pentru servicii publice de telecomunicatii internationale de înaltã calitate si sigurantã,

dupã ce au stabilit cã existã necesitatea înfiintãrii unei organizatii internationale de supraveghere în care orice stat membru al Natiunilor Unite sau al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor sã poatã deveni parte, pentru a se asigura cã aceastã companie respectã principiile de bazã urmând aceeasi linie,...”

- Articolul I - Definitii - se modificã dupã cum urmeazã:

- la paragraful (a) se înlocuiesc cuvântele “anexele sale…” cu cuvintele “anexa, precum si orice alte amendamente la acesta…”; se scrie cu majuscule “organizatia internationalã de telecomunicatii prin sateliti”; cuvântul “INTELSAT”; se eliminã;

- paragraful (b) se eliminã, iar paragraful (h) devine paragraful (b);

- paragraful (j) devine paragraful (c);

- dupã paragraful (c) se adaugã noi definitii care vor deveni paragrafele (d) si (e) cu urmãtorul cuprins:

“(d) Companie înseamnã entitatea sau entitãtile private înfiintate sub jurisdictia unuia sau a mai multor state, cãrora le este transferat sistemul spatial al organizatiei si include si succesorii în drepturi ai acestora;

(e) pe baze comerciale înseamnã în conformitate cu practicile comerciale obisnuite din industria de telecomunicatii;”

- paragraful (f) devine paragraful (p) si se înlocuiesc cuvintele “ se aplicã” cu cuvintele “ s-a aplicat”;

- paragraful (k) devine paragraful (f), înlocuindu-se cuvântul “INTELSAT” cu expresia “al companiei”;

- paragraful (g) se eliminã, iar paragraful (c) devine paragraful (g), dupã care se adaugã o nouã definitie care devine paragraful (h) cu urmãtorul cuprins:

“(h) Obligatia de conectivitate vitalã sau OCV  înseamnã obligatia pe care si-o asumã compania, asa cum este prevãzutã în contractul OCV de a furniza neîncetat servicii de telecomunicatii clientului OCV;”

- paragraful (i) se modificã si va avea urmãtorul continut:

“Acord special desemneazã acordul semnat pe 20 august 1964 de guvernele sau organismele de telecomunicatii desemnate de guverne, potrivit prevederilor Acordului provizoriu;”

- dupã paragraful (i) se adaugã noi definitii care vor deveni paragrafele (j) si (k) cu urmãtorul cuprins:

“(j) Acordul de servicii publice desemneazã instrumentul legal obligatoriu prin care ITSO asigurã cã aceastã companie onoreazã principiile de bazã;

(k) Principiile de bazã desemneazã acele principii enuntate în art. III;”

- paragrafele (l), (m) si (n) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“(l) Mostenirea comunã desemneazã acele asignãri de frecventã asociate cu amplasamentele orbitale aflate în proces de publicare avansatã si de coordonare sau înregistrate în numele pãrtilor la Uniunea Internationalã de Telecomunicatii (U.I.T.), în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul radiocomunicatiilor al U.I.T., care sunt transferate unei pãrti sau unor pãrti în conformitate cu art. XII;

(m) Acoperirea mondialã desemneazã acoperirea geograficã maximã a Pãmântului cãtre cele mai nordice si cele mai sudice paralele vizibile de pe satelitii care se aflã pe amplasamentele orbitale geostationare;

(n) Conectivitate mondialã desemneazã capacitãtile de interconectare puse la dispozitie clientilor companiei prin acoperirea mondialã pe care aceasta o asigurã pentru a face posibilã comunicarea în si între cele 5 regiuni ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, definite de Conferinta plenipotentiarilor a U.I.T., care s-a tinut la Montreal în 1965;”

- dupã paragraful (n) se adaugã o nouã definitie care devine paragraful (o) cu urmãtorul cuprins:

“(o) Acces nediscriminatoriu înseamnã posibilitãti egale si corecte de acces la sistemul companiei;”

- dupã paragraful (o) se introduce paragraful (q), care va avea urmãtorul cuprins:

“Proprietate cuprinde toate bunurile asupra cãrora se exercitã dreptul de proprietate, de asemenea si drepturile contractuale;”

- dupã paragraful (q) se adaugã urmãtoarele definitii noi, care vor deveni paragrafele (r) si (s) cu urmãtorul cuprins:

“(r) Clientii OCV desemneazã toti clientii care au dreptul de a încheia si care încheie contracte OCV;

(s) Administratie desemneazã orice departament guvernamental sau agentie responsabilã cu respectarea obligatiilor ce derivã din Constitutia Uniunii Internationale de Telecomunicatii, din conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, precum si regulamentele sale administrative.”

- Articolul II se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL II

 

Înfiintarea ITSO

Luând în considerare principiile enuntate în preambulul prezentului acord, pãrtile înfiinteazã  Organizatia Internationalã de Telecomunicatii prin Sateliti, la care se va face referire prin «ITSO».”

- Articolul III se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL III

 

Obiectivul principal si principiile de bazã ale ITSO

(a) Având în vedere înfiintarea companiei, principalul obiectiv al ITSO este sã asigure, prin Acordul de servicii publice, cã aceastã companie furnizeazã, pe baze comerciale, servicii publice de telecomunicatii internationale, în vederea punerii în aplicare a principiilor de bazã.

(b) Principiile de bazã sunt urmãtoarele:

I           i(i) mentinerea conectivitãtii mondiale si a acoperirii mondiale;

i(ii) deservirea clientilor sãi cu conectivitate vitalã; si

(iii) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sistemul companiei.”

- Articolul IV se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL IV

 

Serviciile publice de telecomunicatii nationale care sunt asigurate

În vederea aplicãrii art. III sunt asimilate cu serviciile publice de telecomunicatii internationale urmãtoarele:

(a) serviciile publice de telecomunicatii nationale între regiuni separate de întinderi care nu se aflã sub jurisdictia statului interesat sau între regiuni separate de largul mãrilor;

(b) serviciile publice de telecomunicatii nationale între regiuni care nu sunt legate prin nici o instalatie terestrã de bandã largã si care sunt separate de cãtre obstacole naturale cu caracter exceptional si de asanaturã încât împiedicã posibilitatea creãrii unor instalatii terestre de bandã largã între aceste regiuni, cu conditia ca acestea sã fi fost autorizate corespunzãtor.”

- Articolul V se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL V

 

Supravegherea

ITSO va lua toate mãsurile care se impun, inclusiv încheierea Acordului de servicii publice, pentru a supraveghea respectarea principiilor de bazã de cãtre companie, în special a principiului accesului nediscriminatoriu la sistemul companiei pentru serviciile de telecomunicatii publice care existã deja sau care vor apãrea în viitor, servicii pe care le va oferi compania atunci când capacitatea segmentului spatial va fi disponibilã pe baze comerciale.”

- Articolul VI se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL VI

 

Personalitatea juridicã

(a) INTELSAT va avea personalitate juridicã. Se va bucura de întreaga capacitate necesarã pentru exercitarea functiilor sale si pentru realizarea obiectivelor sale, incluzând capacitatea de:

(i) a încheia acorduri cu state sau organizatii internationale;

(ii) a încheia contracte;

(iii) a primi si dispune de proprietãti; si

(iv) a se constitui parte de judecatã.

(b) Fiecare parte va lua în cadrul jurisdictiei sale toate mãsurile ce se impun pentru a pune efectiv, în termenii legislatiei proprii prevederile acestui articol.”

- Articolul VII se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL VII

Principiile financiare

(a) ITSO va fi finantatã pentru perioada de doisprezece ani stabilitã la art. XXI prin retinerea unor bunuri financiare la data transferului sistemului spatial al ITSO cãtre companie.

(b) În cazul în care ITSO îsi va continua activitatea dupã perioada de doisprezece ani, ITSO va fi finantatã prin Acordul de servicii publice.”

- Articolul VIII se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL VIII

 

Structura ITSO

ITSO va avea urmãtoarele organe:

(a) Adunarea pãrtilor; si

(b) un organ executiv condus de directorul general, responsabil în fata Adunãrii pãrtilorsiã

- Articolul IX se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL IX

 

Adunarea pãrtilor

(a) Adunarea pãrtilor va fi compusã din toate pãrtile si va fi principalul organ al ITSO.

(b) Adunarea pãrtilor va tine seama de politica generalã a ITSO si de obiectivele sale pe termen lung.

(c) Adunarea pãrtilor va tine seama de acele probleme care sunt primordiale intereselor pãrtilor ca state suverane si va asigura în special ca aceastã companie sã furnizeze, pe baze comerciale, servicii publice de telecomunicatii internationale pentru:

(i) a mentine conectivitatea mondialã si acoperirea mondialã;

(ii) a deservi clientii sãi cu conectivitate vitalã;

(iii) a asigura acces nediscriminatoriu la sistemul companiei.

(d) Adunarea pãrtilor va avea urmãtoarele atributii si competente:

(i) conducerea organului executiv al ITSO, asacum considerã de cuviintã, în special cu privire la revizuirea de cãtre organul executiv a activitãtilor companiei care sunt direct legate de principiile de bazã;

(ii) analizarea si luarea deciziilor în ceea ce prive te propunerile de amendare ale acestui acord, în conformitate cu art. XV;

(iii) numirea si eliberarea din functie a directorului general, în conformitate cu art. X;

(iv) analizarea si luarea deciziilor asupra rapoartelor înaintate de directorul general, care privesc respectarea de cãtre companie a principiilor de bazã;

(v) analizarea si, în mod discretionar, luarea deciziilor cu privire la recomandãrile directorului general;

(vi) luarea deciziilor, în conformitate cu paragraful (b) al art. XIV privind retragerea unei pãrti din ITSO;

(vii) luarea deciziilor asupra problemelor referitoare la relatiile oficiale dintre ITSO si state, fie cã sunt pãrti sau nu, sau organizatii internationale;

(viii) analizarea plângerilor înaintate de pãrti;

(ix) analizarea problemelor legate de mostenirea comunã a pãrtilor;

(x) luarea deciziilor în legãturã cu aprobãrile la care s-a fãcut referire în paragraful (b) al art. IV;

(xi) analizarea si aprobarea bugetului ITSO pe acea perioadã care s-a convenit de cãtre Adunarea pãrtilor;

(xii) luarea oricãrei decizii necesare, legatã de cheltuieli neprevãzute care ar putea sã aparã în afara bugetului aprobat;

(xiii) numirea unui auditor care sã se ocupe de evidenta contabilã a ITSO;

(xiv) selectarea expertilor juridici mentionati la art. 3 din anexa A la prezentul acord;

(xv) stabilirea conditiilor în care directorul general poate începe procedura de arbitraj împotriva companiei, în conformitate cu Acordul de servicii publice;

(xvi) luarea deciziilor asupra amendamentelor propuse prin Acordul de servicii publice;

(xvii) exercitarea oricãrei alte functii conferite prin prevederile oricãrui alt articol din prezentul acord.

(e) Adunarea pãrtilor se va reuni în sesiune ordinarã la fiecare doi ani, începând nu mai târziu de douãsprezece luni de la transferul sistemului spatial al ITSO cãtre companie. Pe lângã adunãrile ordinare ale pãrtilor Adunarea pãrtilor se poate întruni în sesiuni extraordinare, care pot fi convocate la cererea organului executiv, în conformitate cu prevederile paragrafului (k) al art. X, sau la cererea scrisã a uneia ori mai multor pãrti, adresatã directorului general, cerere care stabileste obiectivul reuniunii si care primeste sprijinul a cel putin unei treimi din numãrul pãrtilor, treime care include si partea sau pãrtile care au solicitat sesiunea extraordinarã. Adunarea pãrtilor va stabili conditiile în care directorul general poate convoca o sesiune extraordinarã a Adunãrii pãrtilor.

(f) La orice sesiune cvorumul Adunãrii pãrtilor se compune din reprezentantii majoritãtii pãrtilor. Toate hotãrârile privind problemele de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel putin douã treimi din numãrul pãrtilor ai cãror reprezentanti sunt prezenti si voteazã. Hotãrârile în probleme de procedurã se vor adopta prin votul afirmativ emis de majoritatea simplã a pãrtilor ale cãror reprezentanti sunt prezenti si voteazã. Toate diferendele potrivit cãrora o problemã specificã este de procedurã sau de fond se vor reglementa printr-un vot emis de majoritatea simplã a pãrtilor ai cãror reprezentanti sunt prezenti si voteazã. Pãrtilor li se va oferi posibilitatea de a vota prin procurã sau prin orice alt mijloc considerat potrivit de cãtre Adunarea pãrtilor si vor primi din timp toate informatiile necesare în legãturã cu sesiunea Adunãrii pãrtilor.

(g) La orice sesiune a Adunãrii pãrtilor fiecare parte va dispune de un vot.

(h) Adunarea pãrtilor adoptã reguli proprii de procedurã care vor cuprinde prevederi pentru alegerea presedintelui si a altor membri ai biroului, precum si prevederi privind participarea si votul.

(i) Fiecare parte îsi va acoperi propriile cheltuieli de reprezentare la sesiunile Adunãrii pãrtilor. Cheltuielile legate de sesiunile Adunãrii pãrtilor vor fi considerate ca fãcând parte din cheltuielile administrative ale ITSO”

- Articolul X se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL X

 

Directorul general

(a) Organul executiv va fi condus de directorul general care va fi direct rãspunzãtor în fata Adunãrii pãrtilor.

(b) Directorul general:

(i) va fi seful executiv si reprezentantul legal al ITSO si va fi direct rãspunzãtor pentru îndeplinirea tuturor functiilor de conducere, inclusiv pentru exercitarea drepturilor decurgând din contract;

(ii) va actiona în conformitate cu directivele si instructiunile Adunãrii pãrtilor;

(iii) va fi numit de Adunarea pãrtilor pe un termen de patru ani sau pentru altã perioadã pe care o hotãrãs te Adunarea pãrtilor. Directorul general poate fi eliberat din functie prin hotãrâre motivatã de cãtre Adunarea pãrtilor. Nici o persoanã nu va fi numitã director general pe o perioadã mai mare de opt ani.

(c) Considerentele principale la numirea directorului general si la selectarea personalului organului executiv vor fi de asemenea naturã încât sã asigure cel mai înalt grad de integritate, competentã si eficientã, luându-se în considerare posibilele avantaje de recrutare si desfãsurare pe baze diverse din punct de vedere regional si geografic. Directorul general si personalul organului executiv trebuie sã se abtinã de la orice actiuni incompatibile cu responsabilitãtile lor fatã de ITSO.

(d) Sub conducerea si urmând instructiunile Adunãrii pãrtilor, directorul general va determina structura, nivelul personalului si termenii standard de angajare a functionarilor si a altor angajati si va numi personalul organului executiv. Directorul general poate selecta consultanti sau alti consilieri pentru organul executiv.

(e) Directorul general va supraveghea aderarea companiei la principiile de bazã.

(f) Directorul general:

(i) va controla aderarea companiei la principiile de bazã pentru a deservi clientii OCV prin onorarea contractelor OCV;

(ii) va analiza deciziile luate de companie cu privire la cererile de eligibilitate pentru încheierea unui contract OCV;

(iii) va oferi asistentã clientilor OCV în solutionarea diferendelor cu compania, oferind servicii de conciliere; si

(iv) în cazul în care un client OCV hotãrã te sã initieze o procedurã de arbitraj împotriva companiei, va da sfaturi cu privire la selectarea consultantilor si a arbitrilor.

(g) Directorul general va transmite pãrtilor un raport privind aspectele mentionate la paragrafele (d), (e) si (f).

(h) În conformitate cu termenii care vor fi stabiliti de Adunarea pãrtilor, directorul general poate începe procedurile de arbitraj împotriva companiei, în conformitate cu Acordul de servicii publice.

(i) Directorul general va avea relatii cu compania în conformitate cu Acordul de servicii publice.

(j) În numele ITSO directorul general va analiza toate problemele apãrute în legãturã cu mo tenirea comunã a pãrtilor si va comunica opiniile pãrtilor administratiei sau administratiilor care notificã.

(k) Atunci când directorul general este de pãrere cã posibilitatea companiei de a satisface principiile de bazã a fost afectatã de faptul cã o parte nu a actionat în conformitate cu art. XI paragraful (c), directorul general va contacta acea parte pentru a solutiona situatia si, în conformitate cu conditiile stabilite de Adunarea pãrtilor, conform art. IX paragraful (e), va putea sã convoace o sesiune extraordinarã a Adunãrii pãrtilor.

(l) Adunarea pãrtilor va desemna un înalt functionar din cadrul organului executiv care sã îsi asume functia de director general interimar atunci când directorul general lipseste sau nu este în mãsurã sã îsi exercite atributiile ori postul devine vacant. Directorul general interimar are capacitatea sã exercite toate competentele directorului general în conformitate cu prevederile prezentului acord. În cazul în care postul este vacant directorul general interimar exercitã aceste competente pânã la preluarea functiei de cãtre directorul general numit si confirmat, cât mai repede posibil, potrivit alin. (iii) al paragrafului (b)”.

- Articolul XI se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XI

 

Drepturile si obligatiile pãrtilor

(a) Pãrtile îsi vor exercita drepturile si îsi vor îndeplini obligatiile ce decurg din acord în asafel încât sã respecte si sã promoveze principiile enuntate în preambul, principiile de bazã prevãzute la art. III si alte prevederi ale acordului.

(b) Toate pãrtile vor avea dreptul sã asiste si sã participe la toate conferintele si reuniunile la care au drept de reprezentare conform dispozitiilor prezentului acord, precum si la orice altã reuniune organizatã de ITSO sau desfãsuratã sub auspiciile sale, conform reglementãrilor ITSO în legãturã cu aceste reuniuni, indiferent de locul lor de desfãsurare. Organul executiv va conveni aranjamentele necesare cu partea gazdã, pentru fiecare conferintã sau reuniune, incluzând o clauzã referitoare la admiterea în tara organizatoare si pe timpul desfãsurãrii respectivei conferinte sau reuniuni a reprezentantilor tuturor pãrtilor care au dreptul de a participa.

(c) Toate pãrtile vor lua mãsurile necesare, într-un mod transparent, nediscriminatoriu si neutru din punct de vedere al competitiei, urmând procedura internã si acordurile internationale relevante la care sunt pãrti, astfel încât compania sã poatã îndeplini principiile de bazã”.

- Articolul XII se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XII

 

Asignãrile de frecventã

(a) Pãrtile la ITSO vor pãstra amplasamentele orbitale si asignãrile de frecventã aflate în proces de coordonare sau înregistrate în numele pãrtilor la Uniunea Internationalã a Telecomunicatiilor, conform prevederilor Regulamentului radiocomunicatiilor al U.I.T., pânã când administratia/administratiile care notificã a/au înaintat depozitarului notificarea de aprobare, acceptare sau ratificare a prezentului acord. Pãrtile vor alege dintre membrii ITSO o parte care sã reprezinte la U.I.T. toate pãrtile membre ale ITSO pentru perioada în care pãrtile din ITSO pãstreazã asemenea asignãri de frecventã.

(b) Partea aleasã, conform paragrafului (a), sã reprezinte toate pãrtile pentru perioada în care ITSO îsi pãstreazã asignãrile, la primirea de cãtre depozitar a notificãrii aprobãrii, acceptãrii sau ratificãrii prezentului acord de cãtre o parte aleasã de Adunarea pãrtilor sã actioneze ca administratie care notificã pentru companie, va transfera o astfel de asignare administratiei sau administratiilor alese, care notificã.

(c) Orice parte aleasã sã actioneze ca administratie care notificã pentru companie, conform procedurii nationale aplicabile:

(i) va autoriza utilizarea unei astfel de asignãri de frecventã de cãtre companie, astfel încât sã poatã fi îndeplinite principiile de bazã; si

(ii) în cazul în care o astfel de utilizare nu mai este autorizatã sau în cazul în care compania nu mai cere o astfel de asignare de frecventã conform procedurilor U.I.T., va anula aceastã asignare de frecventã.

(d) Contrar oricãror alte prevederi din acest acord, în cazul în care o parte este aleasã sã actioneze în calitate de administratie care notificã pentru companie înceteazã sã mai fie membrã ITSO conform art. XIV, o astfel de parte se va supune tuturor prevederilor relevante enuntate în prezentul acord si în Regulamentul radiocomunicatiilor al U.I.T. pânã când alocãrile de frecventã vor fi transferate unei alte pãrti în conformitate cu procedurile U.I.T.

(e) Fiecare parte aleasã sã actioneze ca administratie care notificã conform paragrafului (c):

(i) va înainta directorului general cel putin un raport anual privind modul în care administratia care notificã se ocupã de companie, urmãrind modul de aderare a unei asemenea pãrti la obligatiile prevãzute la art. XI paragraful (c);

(ii) va cere pãrerea directorului general ca reprezentant al ITSO privind actiunile necesare pentru a asigura îndeplinirea de cãtre companie a principiilor de bazã.

(iii) va conlucra cu directorul general, ca reprezentant al ITSO, în ceea ce priveste posibilele activitãti ale administratiei sau administratiilor care notificã pentru extinderea accesului la tãrile cãrora acest acces le este vital;

(iv) va notifica si se va consulta cu directorul general asupra coordonãrii sistemului de sateliti U.I.T., coordonare fãcutã în numele companiei pentru a asigura mentinerea conectivitãtii mondiale si a serviciilor pentru utilizatorii cãrora le sunt vitale; si

(v) se va consulta cu U.I.T. în ceea ce priveste necesitãtile de comunicatii prin satelit pentru utilizatorii cãrora le sunt vitale”.

- Articolul XIII se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XIII

 

Sediul ITSO, privilegii, scutiri, imunitãti

(a) Sediul ITSO va fi la Washington D.C., în afarã de cazul în care Adunarea pãrtilor hotãrãste altfel.

(b) În cadrul activitãtilor autorizate de acord, ITSO si bunurile sale vor fi scutite în toate statele pãrti la acord de orice impozite nationale, impozite direct nationale asupra bunurilor. Fiecare parte se angajeazã sã depunã toate eforturile pentru ca, în conformitate cu procedurile nationale în vigoare, sã asigure pentru ITSO si bunurile sale orice alte scutiri de impozite pe venituri si proprietãti, precum si drepturi vamale, asacum este de dorit având în vedere spiritul si caracterul specific al ITSO.

(c) Potrivit protocolului la care se referã prezentul paragraf, fiecare parte, alta decât aceea pe al cãrei teritoriu se aflã sediul ITSO, va acorda privilegiile, scutirile si imunitãtile necesare pentru ITSO, pentru înaltii sãi functionari, precum si pentru acele categorii ale personalului sãu care sunt precizate în respectivul protocol si în acordul de sediu, pentru pãrti si reprezentantii acestora. În mod deosebit oricare parte trebuie sã acorde persoanelor sus-mentionate, în limita si în cazurile prevãzute în acordul de sediu si protocolul la care se referã prezentul paragraf, imunitatea juridicã pentru actele înfãptuite, pentru scrierile sau cuvântãrile emise în cadrul exercitãrii functiunilor lor, precum si în cadrul limitelor atributiunilor acestora. Partea pe teritoriul cãreia se aflã sediul ITSO încheie, imediat ce este posibil, un acord de resedintã cu ITSO care acoperã privilegiile, scutirile si imunitãtile. În aceeasi mãsurã celelalte pãrti vor încheia, cât mai curând posibil, un protocol cuprinzând privilegiile, scutirile si imunitãtile. Acordul de sediu si protocolul respectiv sunt independente de prezentul acord, prevãzând, fiecare în parte, conditiile în care acestea îsi vor înceta valabilitatea”.

- Articolul XIV se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XIV

 

Retragerea

(a) (i) Orice parte se poate retrage în mod voluntar din ITSO. Partea care se retrage va notifica în scris depozitarului despre hotãrârea sa de retragere.

(ii) Notificarea hotãrârii pãrtii de a se retrage în conformitate cu alineatul (i) al paragrafului (a) va fi transmisã de cãtre depozitar tuturor pãrtilor, precum si organului executiv.

(iii) Conform paragrafului (d) al art. XII, retragerea voluntarã va fi efectivã si prezentul acord va înceta sã mai fie în vigoare pentru partea care se retrage, dupã trei luni de la data primirii notificãrii la care se referã alin. (i) al paragrafului (a).

(b) (i) Dacã o parte nu îsi îndepline te vreuna dintre obligatiile ce îi revin potrivit prezentului acord, Adunarea pãrtilor, în urma primirii unei sesizãri în acest sens sau actionând din proprie initiativã si dupã ce a examinat toate observatiile prezentate de partea în cauzã, poate hotãrî, în cazul în care constatã cã obligatia nu a fost îndeplinitã, ca partea în cauzã sã fie consideratã retrasã din ITSO. Începând cu data luãrii unei asemenea hotãrâri prezentul acord îsi înceteazã valabilitatea pentru acea parte. În acest scop se poate convoca o sesiune extraordinarã a Adunãrii pãrtilor.

(ii) Dacã Adunarea pãrtilor hotãrãste cã o parte va fi consideratã retrasã din ITSO, conform alin. (i) din acest paragraf, organul executiv va notifica acest lucru depozitarului, care va transmite notificarea tuturor pãrtilor.

(c) O datã cu primirea de cãtre depozitar sau, dupã caz, de cãtre organul executiv, a notificãrii hotãrârii de retragere conform alin. (i) al paragrafului (a), partea care face notificarea va înceta sã mai aibã vreun drept de reprezentare sau de vot în Adunarea pãrtilor si nu va mai avea nici o obligatie sau rãspundere dupã primirea notificãrii.

(d) Dacã Adunarea pãrtilor, în conformitate cu paragraful (b) considerã o parte ca fiind retrasã din ITSO, atunci acea parte nu va mai avea nici o obligatie sau rãspundere dupã luarea unei astfel de hotãrâri.

(e) Nu i se va cere nici unei pãrti sã se retragã din ITSO ca rezultat direct al vreunei schimbãri în statutul acelei pãrti cu privire la Natiunile Unite sau la Uniunea Internationalã a Telecomunicatiilor”.

- Articolul XV se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XV

 

Amendamente

(a) Orice parte poate propune amendamente la prezentul acord. Amendamentele propuse vor fi transmise organului executiv care le va comunica în timp util tuturor pãrtilor.

(b) Adunarea pãrtilor va examina orice propunere de amendament în cursul sesiunii ordinare care urmeazã dupã comunicarea acestei propuneri de cãtre organul executiv sau în cursul unei sesiuni extraordinare convocate mai devreme, conform procedurilor descrise la art. IX al acordului, cu

conditia ca amendamentul propus sã fie comunicat de organul executiv cu cel putin nouãzeci de zile înainte de data deschiderii sesiunii.

(c) Adunarea pãrtilor va lua decizii asupra fiecãrui amendament propus în conformitate cu prevederile referitoare la cvorum si la vot continute în art. IX din acord. Ea poate modifica orice amendament propus, comunicat în conformitate cu paragraful (b) din prezentul articol si poate decide în legãturã cu orice amendament care nu a fost comunicat dar are legãturã directã cu un amendament propus sau modificat.

(d) Un amendament care a fost aprobat de Adunarea pãrtilor va intra în vigoare conform prevederilor paragrafului (e), dupã ce depozitarul a primit notificarea aprobãrii, acceptãrii sau ratificãrii amendamentului de la douã treimi din numãrul statelor care erau pãrti la data la care amendamentul a fost aprobat de Adunarea pãrtilor.

(e) Depozitarul va comunica tuturor pãrtilor imediat dupã primire acceptele, aprobãrile sau ratificãrile în legãturã cu paragraful (d) pentru intrarea în vigoare a amendamentului. Dupã nouãzeci de zile de la data acestei comunicãri, amendamentul intrã în vigoare pentru toate pãrtile, inclusiv pentru acelea care nu l-au acceptat, aprobat sau ratificat si respective nu s-au retras din ITSO”.

- Articolul XVI se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XVI

 

Reglementarea diferendelor

(a) Toate diferendele de naturã juridicã apãrute în legãturã cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul acord între pãrti sau între ITSO si una sau mai multe pãrti, dacã nu s-au rezolvat în alt mod într-un interval rezonabil, vor fi supuse arbitrajului conform prevederilor anexei A la prezentul acord.

(b) Toate diferendele de naturã juridicã apãrute în legãturã cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul acord între o parte si un stat care a încetat sã mai fie parte sau între ITSO si un stat care a încetat sã mai fie parte si care au apãrut dupã ce statul a încetat sã mai fie parte, dacã nu s-au rezolvat în alt mod într-un interval rezonabil, vor fi supuse arbitrajului conform prevederilor anexei A la prezentul acord, cu conditia ca statul care a încetat sã mai fie parte sã accepte acest lucru. Dacã un stat înceteazã sã mai fie parte, dupã ce un diferend în care este implicat a fost supus arbitrajului conform paragrafului (a), arbitrajul va continua pânã la rezolvarea diferendului.

(c) Toate diferendele de naturã juridicã ce apar ca rezultat al unor acorduri între ITSO si orice parte vor fi rezolvate conform prevederilor privind reglementarea diferendelor cuprinse în asemenea acorduri. În absenta unor asemenea prevederi asemenea diferende, dacã nu sunt rezolvate în alt mod, pot fi supuse arbitrajului conform prevederilor anexei A la prezentul acord, cu conditia ca acest lucru sã fie acceptat de pãrtile la diferend”

- Articolul XVII se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XVII

 

Semnarea

(a) Prezentul acord este deschis spre semnare la Washington începând cu data de 20 august 1971 pânã la intrarea lui în vigoare sau, în functie de perioada ce survine prima, într-un interval de nouã luni, de cãtre:

(i) guvernul oricãrui stat parte la Acordul provizoriu;

(ii) guvernul oricãrui stat membru al Natiunilor Unite sau al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor.

(b) Oricare guvern care semneazã acest acord o poate face fãrã ca semnãtura sã facã obiectul ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii ori însotind respectiva semnãturã de o declaratie care sã indice cã aceasta este supusã ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii.

(c) Oricare stat la care se referã paragraful (a) poate adera la prezentul acord dupã ce acesta a încetat sã mai fie deschis spre semnare.

(d) La prezentul acord nu pot fi fãcute rezerve”.

- Articolul XVIII se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XVIII

 

Intrarea în vigoare

(a) Prezentul acord va intra în vigoare la saizeci de zile de la data la care a fost semnat, fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, sau la saizeci de zile de la data la care a fost ratificat, acceptat, aprobat de cãtre sau la care au aderat douã treimi din numãrul statelor care au fost pãrti la Acordul provizoriu în timp ce prezentul acord era deschis spre semnare, cu conditia ca aceste douã treimi sã includã pãrtile Acordului provizoriu care detineau atunci cel putin douã treimi din cotele-pãrti, în conformitate cu Acordul special. Contrar prevederilor anterioare, acest acord nu va intra în vigoare mai devreme de opt luni sau mai târziu de optsprezece luni de la data la care a fost deschis spre semnare.

(b) Pentru un stat al cãrui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a fost depus dupã data intrãrii în vigoare a prezentului acord conform prevederilor paragrafului (a) al acestui articol, acordul intrã în vigoare la data respectivei depuneri.

(c) Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord conform paragrafului (a) din acest articol, prevederile sale pot fi aplicate cu titlu provizoriu oricãrui stat al cãrui guvern l-a semnat sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, dacã existã o astfel de cerere din partea guvernului în timpul semnãrii sau în orice moment înainte de intrarea în vigoare a acordului. În cazul încetãrii aplicãrii cu titlu provizoriu conform alin. (ii) sau (iii) ale prezentului paragraf, prevederile paragrafului (c) al art. XIV din prezentul acord vor reglementa drepturile si obligatiile pãrtii.

(d) La data intrãrii în vigoare, prezentul acord înlocuieste Acordul interimar care îsi înceteazã valabilitatea”.

- Articolul XIX se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XIX

 

Dispozitii diverse

(a) Limbile oficiale de lucru ale ITSO vor fi engleza, franceza si spaniola.

(b) Reglementãrile interne ale organului executiv vor prevedea o distribuire rapidã între toate pãrtile a copiilor tuturor documentelor ITSO, potrivit solicitãrilor acestora.

(c) Conform prevederilor Rezolutiei 1721 (XVI) a Adunãrii generale a Natiunilor Unite, organul executiv va trimite, cu titlu informativ, secretarului general al Natiunilor Unite si institutiilor specializate interesate, un raport anual asupra activitãtii ITSO”.

- Articolul XX se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XX

 

Depozitarul

(a) Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi depozitarul prezentului acord, pe lângã care se depun declaratiile la care se referã paragraful (b) al art. XVII, instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau adeziune, solicitãrile de aplicare provizorie, precum si notificãrile de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentelor, a hotãrârilor de retragere din ITSO sau de încetare a aplicãrii termenilor Acordului cu caracter provizoriu.

(b) Prezentul acord, al cãrui text în limbile englezã, francezã si spaniolã are aceeasi valabilitate, va fi depus în arhivele depozitarului. Depozitarul va transmite copii autentificate ale textului acestui acord tuturor guvernelor care l-au semnat sau care au înaintat instrumente de aderare, precum si Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor si va notifica respectivelor guverne si Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor cu privire la semnãturile si declaratiile fãcute, în conformitate cu paragraful (b) al art. XVII, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cererile de aplicare provizorie, începutul perioadei de saizeci de zile la care se referã paragraful (a) al art. XVIII, intrarea în vigoare a acordului, notificãrile ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii amendamentelor, intrarea în vigoare a amendamentelor, deciziile de retragere din ITSO, retragerile, precum si deciziile de a pune capãt aplicãrii cu caracter provizoriu a acordului. Notificarea începutului perioadei de saizeci de zile se va face în prima zi a acestei perioade.

(c) La intrarea în vigoare a acordului, depozitarul îl va înregistra la Secretariatul Natiunilor Unite, conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite”.

- Dupã articolul XX se introduce articolul XXI cu urmãtorul cuprins:

 

“ARTICOLUL XXI

 

Durata

Acest acord va fi în vigoare timp de cel putin doisprezece ani de la data transferãrii sistemului spatial al ITSO cãtre companie. Adunarea pãrtilor poate înceta efectiv acest accord la cea de-a douãsprezecea aniversare a datei transferului sistemului spatial al ITSO cãtre companie printr-un vot al Adunãrii pãrtilor, în conformitate cu art. IX paragraful (f). Respectiva decizie va fi consideratã o problemã de substantã”. Drept care, plenipotentiarii, reuniti la Washington, care si-au prezentat deplinele lor puteri, gãsite în bunã formã, au semnat acest acord.

Încheiat la Washington, în a douãzecea zi a lunii august una mie nouã sute saptezeci si unu.

 

Anexele A, B si D se eliminã, iar anexa C devine anexa A cu urmãtorul cuprins:

 

“ANEXA A

 

Prevederi în legãturã cu reglementarea diferendelor

 

ARTICOLUL 1

 

Singurele pãrti implicate într-o procedurã de arbitraj instituitã prin aplicarea dispozitiilor prezentei anexe sunt cele amintite în art. XVI al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

 

Un tribunal de arbitraj alcãtuit din 3 membri, constituit corespunzãtor si potrivit dispozitiilor prezentei anexe, va fi competent în a lua o decizie în legãturã cu orice diferend apãrut, conform dispozitiilor art. XVI din acord.

 

ARTICOLUL 3

 

(a) Cu cel mult saizeci de zile înainte de data deschiderii primei sesiuni ordinare si a fiecãrei sesiuni ordinare subsecvente a Adunãrii pãrtilor, orice parte poate supune organului executiv numele a cel mult doi experti juridici care vor fi disponibili în cursul intervalului desfãsurat între finalul fiecãrei sesiuni si cel al sesiunii ordinare urmãtoare a Adunãrii pãrtilor, pentru a asigura presedintia si desfãsurarea lucrãrilor tribunalelor constituite în conformitate cu aceastã anexã. Pe baza candidatilor propusi, organul executiv va stabili o listã a tuturor acestor persoane astfel nominalizate si va atasa la aceastã listã toate datele biografice prezentate de partea care a fãcut numirea si va distribui aceastã listã tuturor pãrtilor, nu mai târziu de treizeci de zile înainte de data deschiderii respectivei sesiuni. Dacã dintr-un motiv oarecare, în cursul celor saizeci de zile dinaintea datei deschiderii sesiunii Adunãrii pãrtilor, un candidat propus devine indisponibil pentru alegerea sa în grupul de experti, partea care l-a nominalizat poate, cu cel mult paisprezece zile înainte de data deschiderii sesiunii Adunãrii pãrtilor, sã-l substituie cu un alt expert juridic.

(b) Pe baza listei mentionate la paragraful (a) Adunarea pãrtilor va alege unsprezece persoane pentru a fi membrii grupului de experti din rândul cãrora vor fi alesi presedintii de tribunale, alegând totodatã câte un supleant pentru fiecare membru. Membrii si membrii supleanti vor functiona în intervalul prevãzut în paragraful (a). Dacã un membru devine indisponibil pentru a servi grupului de experti, va fi înlocuit de supleantul sãu.

(c) Cât mai curând posibil dupã alegerea grupului de experti, acesta va fi convocat de organul executiv sã se întruneascã, pentru alegerea presedintelui. Membrii grupului de experti pot participa la aceastã sesiune personal sau prin mijloace electronice. Cvorumul pentru o sesiune a grupului de experti va fi constituit prin prezenta a nouã membri din unsprezece. Grupul de experti va desemna la rândul sãu presedintele care va fi ales prin voturile afirmative a cel putin sase membri, dupã caz, într-unul sau mai multe tururi de scrutin. presedintele grupului astfel ales va detine aceastã functie pânã la expirarea mandatului sãu de membru al grupului de experti. Cheltuielile aferente reuniunii grupului de experti vor fi considerate drept cheltuieli administrative ale ITSO, prin aplicarea prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.

(d) În cazul în care atât un membru al grupului de experti cât si supleantul sãu devin indisponibili pentru a servi grupului de experti, Adunarea pãrtilor va completa locurile vacante astfel create, din lista la care se referã paragraful (a). O persoanã selectatã în vederea înlocuirii unui membru sau unui membru supleant care nu si-a încheiat mandatul asigurã functiile acestuia pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu. Locul vacant pentru postul de presedinte al grupului de experti va fi ocupat, prin desemnarea de cãtre grupul de experti, de unul dintre membrii sãi conform procedurii descrise la paragraful (c).

(e) În alegerea membrilor grupului de experti si a supleantilor conform paragrafului (b) sau (d), Adunarea pãrtilor se strãduieste sã asigure în asa fel compozitia grupului de experti încât acesta sã reflecte întotdeauna o reprezentare geograficã adecvatã, precum si principalele sisteme juridice asa cum sunt reprezentate de pãrti.

(f) Orice membru sau supleant al grupului de experti functionând într-un tribunal de arbitraj, la expirarea mandatului sãu, va continua sã rãmânã în functie pânã la terminarea oricãrei proceduri de arbitraj nerezolvate de respectivul tribunal.

 

ARTICOLUL 4

 

(a) Orice reclamant care doreste supunerea unui diferend de naturã juridicã arbitrajului va furniza fiecãrui pârât si organului executiv un dosar cuprinzând:

(i) o expunere descriind în detaliu diferendul supus arbitrajului, motivele pentru care pârâtul este chemat sã participe la arbitraj, precum si schimbarea care este cerutã;

(ii) o expunere continând motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competenta tribunalului ce va fi instituit în conformitate cu prezenta anexã si motivele pentru care se considerã cã acesta poate pronunta o hotãrâre justã în cauzã, dacã solutia este în favoarea reclamantului;

(iii) o expunere care explicã de ce reclamantul nu a fost capabil sã îsi rezolve diferendul într-o perioadã rezonabilã prin negocieri sau alte mijloace mai rapide decât arbitrajul;

(iv) dovada consimtãmântului pãrtilor în cazul oricãror diferende si mentiunea cã acesta este o conditie pentru recurgerea la procedura de arbitraj prevãzutã de prezenta anexã, în cazurile prevãzute la art. XVIII din acord si la art. 20 din Acordul de exploatare;

(v) numele persoanei desemnate de partea reclamantã pentru a face parte din tribunal.

(b) Organul executiv va distribui fãrã întârziere fiecãreia dintre pãrti, precum si presedintelui grupului de experti, un exemplar al dosarului constituit prin aplicarea paragrafului (a) din prezentul articol.

 

ARTICOLUL 5

 

(a) În urmãtoarele saizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului prevãzut la paragraful (a) din art. 4 de cãtre toti pârâtii, partea pârâtã va desemna o persoanã pentru a face parte din tribunal. În acelasi interval, pârâtii, în mod individual sau în grup, pot furniza fiecãrei pãrti, precum si organului executiv, un document cuprinzând rãspunsurile lor la documentul la care se referã paragraful (a) al art. 4 al prezentei anexei si orice cerere reconventionalã care face obiectul diferendului. Organul executiv va furniza fãrã întârziere un exemplar din respectivul document presedintelui grupului de experti.

(b) În cazul în care partea pârâtã nu a procedat la aceastã desemnare în cursul perioadei acordate, presedintele grupului de experti numeste un expert dintre cei desemnati de organul executiv, conform paragrafului (a) din art. 3 al prezentei anexe.

(c) În urmãtoarele treizeci de zile care urmeazã desemnãrii celor doi membri ai tribunalului, ace tia vor conveni asupra unei a treia persoane alese din grupul de experti constituit conform art. 3 din prezenta anexã, care îsi asumã functia de presedinte al tribunalului. În cazul în care nu se ajunge la un acord în perioada respectivã de timp, oricare dintre cei doi membri desemnati poate informa presedintele grupului de experti care, într-un interval de zece zile, va stabili un membru din cadrul grupului de experti, altul decât el însusi, care sã îsi asume functia de presedinte al tribunalului.

(d) Tribunalul este constituit imediat dupã numirea presedintelui sãu.

 

ARTICOLUL 6

 

(a) Dacã apare un loc vacant în cadrul tribunalului din motive pe care presedintele sau membrii tribunalului rãmasi în functie le apreciazã cã sunt independente de vointa pãrtilor sau compatibile cu buna desfãsurare a procedurii de arbitraj, locul vacant urmeazã sã se ocupe potrivit urmãtoarelor proceduri:

(i) Dacã locul vacant rezultã din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un  înlocuitor în urmãtoarele zece zile de la aparitia locului vacant;

(ii) Dacã locul vacant rezultã din retragerea presedintelui tribunalului sau a unui membru al tribunalului numit de presedintele grupului de experti, va fi ales un înlocuitor dintre membrii grupului de experti conform modalitãtilor prevãzute la paragraful (c) sau (b) ale art. 5 din prezenta anexã;

(b) În cazul în care se înregistreazã un loc vacant în cadrul tribunalului dintr-un motiv diferit de cel prevãzut în paragraful (a) din prezentul articol sau dacã locul rãmas vacant conform paragrafului (a) nu s-a ocupat, membrii tribunalului rãmasi în functie pot, la solicitarea uneia dintre pãrti, sã continue procedura si sã dea hotãrârea finalã a tribunalului, independent de prevederile art. 2 din prezenta anexã.

 

ARTICOLUL 7

 

(a) Tribunalul hotãrãste data si locul sedintelor sale.

(b) Dezbaterile se desfãsoarã cu usile închise, iar tot ce se prezintã în cadrul tribunalului are caracter confidential. În orice caz, pot asista la dezbateri si au acces la toate documentele si piesele prezentate ITSO, pãrtile care sunt angajate în diferendul respectiv. Când ITSO se constituie ca parte a diferendului, toate pãrtile au dreptul sã fie prezente si sã aibã acces la materialul prezentat.

(c) În caz de controversã în legãturã cu competenta tribunalului, tribunalul examineazã primul aceastã chestiune si comunicã, cât mai repede posibil, despre hotãrârea luatã.

(d) Procedurile vor fi efectuate în scris si fiecare parte va avea dreptul sã prezinte dovezi scrise în sprijinul argumentãrilor sale de fapt si de drept. În orice caz, dacã tribunalul considerã oportun, pot fi prezentate argumente si mãrturii orale.

(e) Procedura va începe cu prezentarea memoriului pãrtii reclamante cuprinzând argumentele sale, relatarea faptelor sustinute de dovezi si principiile juridice invocate. Memoriul pãrtii reclamante este urmat de o întâmpinare a pãrtii pârâte. Partea reclamantã poate prezenta o replicã la întâmpinarea pãrtii pârâte. Nu se prezintã pledoarii suplimentare decât dacã tribunalul le considerã necesare.

(f) Tribunalul poate cunoaste cererile reconventionale rezultate direct din obiectul diferendului, cu conditia ca ele sã fie de competenta sa asacum este ea definitã în art. XVI din acord.

(g) Dacã, în cursul procedurii pãrtile ajung la un acord, tribunalul îl va consemna sub forma unei hotãrâri, datã cu consimtãmântul pãrtilor.

(h) În orice moment al desfãsurãrii procedurii tribunalul o poate declara procedurã închisã dacã el considerã cã diferendul depãseste limitele competentei sale, asa cum este definitã în art. XVI al acordului.

(i) Deliberãrile tribunalului vor fi secrete.

(j) Hotãrârile tribunalului vor fi prezentate în scris si vor fi argumentate de opinii scrise. Aceste hotãrâri trebuie aprobate de cel putin doi membri ai tribunalului. Un membru care nu este de acord cu hotãrârea datã poate prezenta separat, în scris, pãrerea sa.

(k) Tribunalul va înainta hotãrârea sa organului executiv care o va transmite tuturor pãrtilor.

(l) Tribunalul poate adopta regulile de procedurã suplimentare necesare desfãsurãrii arbitrajului si compatibile cu cele stabilite de prezenta anexã.

 

ARTICOLUL 8

 

În cazul în care o parte nu îsi sustine cauza, cealaltã parte poate solicita tribunalului o hotãrâre în favoarea sa. Înainte de a pronunta hotãrârea sa, tribunalul se asigurã de faptul cã problema este de competenta sa fiind întemeiatã în fapt si în drept.

 

ARTICOLUL 9

 

În cazul în care orice parte, care nu este parte într-un diferend, sau ITSO considerã cã are un interes major în rezolvarea cazului, poate solicita tribunalului permisiunea de a interveni si deveni parte aditionalã la diferend. Dacã tribunalul constatã cã solicitantul are un interes major în rezolvarea cazului, poate accepta aceastã cerere.

 

ARTICOLUL 10

 

Tribunalul poate, la cererea unei pãrti sau din proprie initiativã, sã numeascã experti a cãror asistentã o considerã necesarã.

 

ARTICOLUL 11

 

Fiecare parte si ITSO vor furniza toate datele pe care tribunalul, la solicitarea unei pãrti participante la diferend sau din proprie initiativã, le considerã necesare în desfãsurarea si rezolvarea diferendului.

 

ARTICOLUL 12

 

În timpul formulãrii consideratiilor sale asupra cazului, tribunalul poate indica orice mãsurã provizorie, pe care o considerã susceptibilã de a apãra drepturile pãrtilor, pânã la elaborarea hotãrârii finale.

 

ARTICOLUL 13

 

(a) Hotãrârea tribunalului are la bazã:

(i) prezentul acord;

(ii) principiile juridice general acceptate.

(b) Hotãrârile tribunalului, inclusiv orice acorduri convenite asupra diferendelor, potrivit paragrafului (g) al art. 7 din prezenta anexã, vor fi obligatorii pentru toate pãrtile, urmând sã fie aduse la îndeplinire de bunãvoie. În cazul în care ITSO se constituie parte într-un diferend si dacã tribunalul decide cã o hotãrâre a organelor acestuia este nulã si neavenitã, nefiind autorizatã sau conformã cu prezentul acord si nici cu Acordul de exploatare, hotãrârea tribunalului devine obligatorie pentru toate pãrtile.

(c) În cazul unui dezacord asupra întelesului sau întinderii hotãrârii sale, tribunalul o va reanaliza la cererea oricãrei pãrti la diferend.

 

ARTICOLUL 14

 

În afara cazului în care tribunalul decide altfel, datoritã unor circumstante deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor sãi, vor fi suportate în mod egal de fiecare parte. Dacã o parte constã în mai multi reclamanti sau pârâti, tribunalul va repartiza cheltuielile între constituentii respectivei pãrti. Dacã ITSO se constituie ca parte într-un diferend, cheltuielile sale, aferente arbitrajului, vor fi considerate cheltuieli administrative ale ITSO”.