MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 octombrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.040. - Hotãrâre privind stabilirea cuantumului alocatiei de stat pentru copii

 

1.041. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfãsurarea Exercitiului international de urgentã nuclearã “AXIOPOLIS 2001”

 

1.042. - Hotãrâre privind modificarea art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sãnãtate finantate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

 

1.043. - Hotãrâre privind stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

 

1.044. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

 

1.045. - Hotãrâre privind recuperarea onorariilor de succes plãtite consultantilor de cãtre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

 

1.046. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea continuãrii lucrãrilor la “Biserica Sfântul Stefan a Martirilor din Decembrie 1989” din Timisoara

 

1.047. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea obiectivului de investitii “Extindere centralã termicã comuna Mãgurele, judetul Ilfov”

 

1.048. - Hotãrâre pentru aprobarea programului “Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii” finantat din bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001

 

1.049. - Hotãrâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 292/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în perioada 3-6 martie 2001 în judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nãsãud, Cluj, Hunedoara, Maramures si Satu Mare

 

1.050. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Administratia Nationalã a Drumurilor din România” care functioneazã sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind stabilirea cuantumului alocatiei de stat pentru copii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicatã,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste dupã cum urmeazã:

a) 150.000 lei, în perioada ianuarie-iunie 2002;

b) 180.000 lei, începând cu luna iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.040.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului,

prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfãsurarea Exercitiului international de urgentã nuclearã “AXIOPOLIS 2001”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 350.000 mii lei, pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Judetean Constanta, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de pregãtirea si desfãsurarea Exercitiului international de urgentã nuclearã “AXIOPOLIS 2001”, în afara amplasamentului CNE PROD CERNAVODÃ.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.041.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind modificarea art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sãnãtate finantate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei

si din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Articolul 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sãnãtate finantate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - Modificarea nivelului sumelor alocate, a volumului si a structurii programelor de sãnãtate pe parcursul derulãrii finantãrii acestora, în functie de necesitãti si cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, dupã caz, se aprobã de ministrul sãnãtãtii si familiei si, respectiv, de presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, în calitate de ordonator principal de credite.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.042.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen

a obligatiilor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Cota majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constând în impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezintã, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 2. - Prevederile art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 670/1999 privind stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii bugetare de cãtre persoanele fizice, precum si a cotei majorãrilor datorate pe perioada amânãrii sau/si esalonãrii la platã a obligatiilor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 24 august 1999, si prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 564/2000 privind stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 7 iulie 2000, se abrogã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.043.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001

din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 4,0 miliarde lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru finantarea lucrãrilor premergãtoare organizãrii reuniunii Bãncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, care se va organiza la Bucuresti în primãvera anului 2002.

Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001, la capitolul 51.01 “Autoritãti publice”, titlurile “cheltuieli materiale si servicii” cu 3 miliarde lei si “cheltuieli de capital” cu 1 miliard lei.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 2 se face cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. - Cu sumele neutilizate pânã la data de 24 decembrie 2001 se va reîntregi Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.044.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind recuperarea onorariilor de succes plãtite consultantilor de cãtre Autoritatea

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului

pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 1 alin. (2) lit. b) si d) si ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Contractele de vânzare-cumpãrare de actiuni care se încheie de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în calitate de vânzãtor, pentru societãtile comerciale din Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL), vor include, în mod obligatoriu, o clauzã nenegociabilã, în temeiul cãreia, în situatia desfiintãrii contractelor de vânzare-cumpãrare de actiuni din vina cumpãrãtorului ca urmare a neîndeplinirii de cãtre acesta a angajamentelor asumate prin contract, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va retine de la cumpãrãtor, cu titlu de despãgubire a vânzãtorului, urmãtoarele:

- sumele achitate consultantului cu titlu de onorariu de succes pânã la data desfiintãrii contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni din vina cumpãrãtorului;

- dobânda corespunzãtoare sumelor achitate consultantului cu titlu de onorariu de succes pentru perioada cuprinsã între momentul efectuãrii plãtilor si data desfiintãrii contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni, stabilitã la nivelul dobânzii LIBOR, la care se adaugã douã procente.

Art. 2. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este mandatatã sã aducã la îndeplinire prevederile art. 1 si în cazul contractelor de vânzare-cumpãrare pentru societãtile comerciale incluse în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL), pentru care procesul de privatizare se aflã în curs de desfãsurare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.045.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea continuãrii lucrãrilor la “Biserica Sfântul Stefan a Martirilor

din Decembrie 1989” din Timisoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri apartinând cultelor religioase din România, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 4.284 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea continuãrii lucrãrilor la “Biserica Sfântul Stefan a Martirilor din Decembrie 1989” din Timisoara.

Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001, la titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.046.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea obiectivului de investitii “Extindere centralã termicã comuna Mãgurele, judetul Ilfov”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 3.000 milioane lei, pentru judetul Ilfov, din Fondul de  rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Mãgurele, judetul Ilfov, pentru finantarea lucrãrilor la obiectivul de investitii “Extindere centralã termicã comuna Mãgurele, judetul Ilfov”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.047.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea programului “Constituirea Fondului national de garantare a creditelor

pentru întreprinderile mici si mijlocii” finantat din bugetul Ministerului

pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 55 alin. (2) din Legea  bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã structura, indicatorii si fondurile aferente programului “Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii”, care se experimenteazã si se finanteazã din bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si

Cooperatie pe anul 2001, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Finantarea programului prevãzut în anexã se asigurã din bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2001, capitolul 6901 “Alte actiuni economice”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.048.

ANEXÃ

 

PROGRAMUL

“Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii”

 

Scopul (tinta):

Îmbunãtãtirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la credite bancare

Obiectivele:

Garantarea partialã sau totalã de cãtre stat a creditelor contractate de cãtre întreprinderile mici si mijlocii de la bãnci comerciale

Denumirea programului:

Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii.

Indicatori de rezultate:

Asigurarea unui volum de garantii de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii care contracteazã credite bancare

Indicatori fizici - U.M.

Numãr minim de beneficiari: 15

Indicatori de eficientã:

Cost mediu/beneficiar (mii lei): 3.125.000

Finantarea programului - TOTAL:

din care pe surse de finantare (mii lei): 51.350.000

bugetul de stat (mii lei): 51.350.000

 

DETALIEREA SURSELOR DE FINANTARE A PROGRAMULUI

“Constituirea Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii”

 

- mii lei –

Denumirea liniei bugetare

Codul liniei bugetare

2001 program

Capitol

Subcapitol

Titlu

Alte actiuni economice

6901

 

 

51.350.000

Cheltuieli curente

6901

 

01

51.350.000

Cheltuieli de personal

6901

 

02

-

Cheltuieli materiale si servicii

6901

 

20

1.350.

Transferuri

6901

 

38

50.000.000000

Cheltuieli de capital

6901

 

70

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 292/2001 privind aprobarea

categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale

produse în perioada 3-6 martie 2001 în judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nãsãud, Cluj, Hunedoara, Maramures si Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 “Lista cuprinzând lucrãrile de infrastructurã care necesitã lucrãri urgente de refacere” la Hotãrârea Guvernului nr. 292/2001 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în perioada 3-6

martie 2001 în judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nãsãud, Cluj, Hunedoara, Maramures si Satu Mare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 13 martie 2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.049.

 

ANEXÃ

(anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 491/2001

pozitia Judetul Maramures)

 

LISTA

cuprinzând lucrãrile de infrastructurã care necesitã lucrãri urgente de refacere

Judetul Maramures

 

- miliarde lei –

Denumirea obiectivului

Valoarea

- Refacerea frontului de captare Crãciunesti si a statiei de pompare a municipiului Sighetu Marmatiei

28,7

- 65 poduri

67,0

- 174 podete

4,6

- 95,6 km drumuri

24,2

- 57,8 km strãzi

9,4

- 3 punti pietonale

0,6

TOTAL judet:

134,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome

“Administratia Nationalã a Drumurilor din România” care functioneazã sub autoritatea

Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare, si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Administratia Nationalã a Drumurilor din România” care functioneazã sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã “Administratia Nationalã a Drumurilor din România” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 4. - Contraventiei prevãzute la art. 3 i se aplicã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.050.


*) Anexa se comunicã persoanelor juridice interesate.