MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 672     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE     Miercuri, 24 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

554. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar

 

788. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar

 

578. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bãncii Agricole - S.A.

 

828. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bãncii Agricole - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 217/2000

privind aprobarea cosului minim de consum lunar

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 554.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 788.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 106/2001

pentru finalizarea procesului de privatizare a Bãncii Agricole - S.A.

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bãncii Agricole - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 30 iunie 2001, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

“(3) În contrapartida activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Agricolã - S.A. va primi titluri de stat de valoare nominalã egalã, denominate în lei. Valoarea nominalã a titlurilor de stat ce vor fi emise pe numele Bãncii Agricole - S.A. în schimbul activelor denominate în valutã, în limita sumei de 8,7 milioane dolari S.U.A., se va determina utilizându-se cursul de schimb pentru valuta respectivã, comunicat de Banca Nationalã a României, valabil la data la care angajamentele extrabilantiere au devenit exigibile. Titlurile de stat se vor emite cu data la care angajamentele extrabilantiere au devenit exigibile, emiterea efectivã a titlurilor de stat urmând sã se facã în termen de cel mult 45 de zile de la data predãrii activelor la Autoritatea pentru Valorificarea

Activelor Bancare. Valoarea garantiei statului prevãzutã la alin. (1) se va diminua cu valoarea nominalã a titlurilor de stat primite în conformitate cu prevederile prezentului alineat de Banca Agricolã - S.A. si, respectiv, cu valoarea angajamentelor extrabilantiere care se sting fãrã a deveni exigibile sau care sunt recuperate de Banca Agricolã - S.A., situatii care vor fi comunicate Ministerului Finantelor Publice de cãtre Banca Agricolã - S.A., în termen de 5 zile lucrãtoare de la data la care acestea se sting fãrã a deveni exigibile, respectiv de la data recuperãrii efective a acestora.”

2. La articolul 4, dupã alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmãtorul cuprins:

“(5) Pentru clãdirile si terenurile aferente care se predau ministerelor, institutiilor publice centrale si locale Regia Autonomã «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» nu datoreazã impozitele si taxele prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.”

3. Dupã articolul 5 se introduce articolul 6 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - Pentru regularizarea diferentelor rezultate din decalarea datei de emisiune a titlurilor de stat, emise potri-vit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 210/2000 privind

recapitalizarea Bãncii Agricole - S.A. în vederea privatizãrii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pentru plata activelor fixe prevãzute la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonantã de urgentã, Ministerul Finantelor Publice va emite titluri de stat în valoare nominalã de 37.736.755.015 lei, cu data de 16 iulie 2001, ce vor avea scadenta în data de.31 octombrie 2001 si vor fi purtãtoare de dobândã a cãrei ratã se va situa la nivelul ratei ultimei emisiuni de titluri de stat, cu scadenta la 91 de zile, lansate de Ministerul Finantelor Publice anterior datei de emisie. Capitalul si dobânda aferentã se vor plãti la scadenta titlurilor de stat.Titlurile de stat emise sunt negociabile numai în relatia cu Banca Nationalã a României.”

Art. II. - Se aprobã Actul aditional nr. 5.633/182 la Protocolul de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001, cu modificãrile ulterioare, încheiat între Banca Agricolã - S.A. si Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” la data de 20 iulie 2001, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

Art. III. - În lista-anexã cuprinzând bunurile transferate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, la pozitia 51 se introduce pe coloana “Observatii” sintagma “Se preia dreptul de folosintã cu privire la teren”.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 24 octombrie 2001.

Nr. 578.

 

ANEXÃ

 

Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Nr. 5.633 din 20 iulie 2001

Banca Agricolã - S.A.

Nr. 182 din 20 iulie 2001

 

ACT ADITIONAL

la Protocolul de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001, cu modificãrile ulterioare

 

Încheiat astãzi, 20 iulie 2001, între:

Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, reprezentatã prin domnul Eugen Bejinariu, director general, si doamna Emilia Serban, director economic,

si

Banca Agricolã - S.A., reprezentatã prin domnul Vasile Ifrim, vicepresedinte al Comitetului de administrare, si domnul Marin Ilie, directorul Directiei contabilitate

De comun acord pãrtile convin ca în cadrul Protocolului de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001, cu modificãrile ulterioare, încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bãncii Agricole - S.A. în vederea privatizãrii, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 122/2001, sã intervinã urmãtoarea modificare:

Paragraful laBanca Agricolã - S.A. îsi asumã întreaga responsabilitate asupra valorii bunurilor transmise, situatiei juridice si titlurilor de proprietate, Regia Autonomã «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» nefiind tinutã de drepturile si obligatiile Bãncii Agricole - S.A. în legãturã cu bunurile (clãdiri, terenuri, dotãri etc.) preluate în administrarea regiei” se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“În ceea ce priveste bunurile preluate potrivit prezentului protocol Regia Autonomã «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» va exercita numai drepturile si va fi tinutã doar de obligatiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare pentru administratorii bunurilor din domeniul public al statului.”

Prezentul act aditional constituie parte integrantã a Protocolului de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001 si s-a întocmit în 5 exemplare:

- un exemplar la Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;

- un exemplar la Banca Agricolã - S.A.;

- un exemplar la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

- un exemplar la Ministerul Finantelor Publice;

- un exemplar la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentã a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea

procesului de privatizare a Bãncii Agricole - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bãncii Agricole - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2001.

Nr. 828.