MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 670    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 24 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

517. - Lege privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

Contract de finantare între România si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. (Proiectul privind mediul si infrastructura în Portul Constanta)

 

745. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

810. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei penale privind coruptia, adoptatã la Strasbourg la 27 ianuarie 1999

 

811. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei civile privind coruptia, adoptatã la Strasbourg la 4 noiembrie 1999

 

812. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a denuntãrii de cãtre România a Conventiei internationale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnatã la Bruxelles la 25 august 1924

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 189 din 19 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor si ale art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

127. - Decizie privind anularea deciziilor Consiliului National al Audiovizualului nr. 122, 123 si 124 din 5 octombrie 2001 cu privire la amendarea societãtilor comerciale “PRO TV” - S.R.L., “Corporatia pentru Culturã si Artã Intact” - S.A. si a Societãtii Române de Televiziune

 

Rectificare

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii

si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000*)

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratificã Contractul de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

Art. 2. - Implementarea contractului de finantare va fi realizatã de cãtre Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A., în calitate de beneficiar final al împrumutului.

Art. 3. - Între Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. si Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe de altã parte, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se vor delega Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. întreaga autoritate si responsabilitate pentru utilizarea împrumutului, realizarea proiectului si respectarea obligatiilor asumate prin contractul de finantare.

Art. 4. - (1) Fondurile necesare în vederea rambursãrii împrumutului, plãtii dobânzilor si a altor costuri aferente împrumutului se vor asigura din surse proprii ale Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A.

(2) Contributia Guvernului României la realizarea investitiilor finantate prin împrumutul Bãncii Europene de Investitii, mentionat la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tãrii, precum si contravaloarea altor costuri locale, care nu se pot plãti din împrumutul extern, se va asigura din surse proprii ale Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. si din alte surse atrase.

Art. 5. - Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A., sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocãri de fonduri, modificãri de termene, precum si orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligatiile financiare ale României fatã de Banca Europeanã de Investitii sau sã determine noi conditionãri economice fatã de cele convenite initial între pãrti.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 517.


*) A se vedea si Decretul nr. 638 din 23 iulie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 26 iulie 2001.

 

BANCA EUROPEANÃ DE INVESTITII

FI Nr. 20.779

Agora nr. 2000 0224

ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND MEDIUL SI INFRASTRUCTURA ÎN PORTUL CONSTANTA

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã laAdministratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A.*)

 


*) Traducere.

 

Acest contract este încheiat între:

România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, cu sediul în România, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumitã în continuare Împrumutatul, ca prima parte;

Banca Europeanã de Investitii, cu sediul central în Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd. Konrad Adenauer nr. 100, reprezentatã de domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumitã în continuare Banca, ca a doua parte; si

Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A., cu sediul în România, municipiul Constanta, 8700, reprezentatã de domnul Laurentiu Mironescu, director general, denumitã în continuare APMC, ca a treia parte.

Având în vedere cã:

1. La data de 1 februarie 1993 Comunitãtile Europene si Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altã parte (denumit în continuare acord european).

2. În cadrul acordului european si în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 2000/24/CE din 22 decembrie 1999, Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat la data de 28 martie 2000 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investitii în România.

3. La data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiarã a fost semnat de Împrumutat si de Bancã si este aplicabil acestui contract.

4. Împrumutatul a propus initierea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care urmeazã sã fie realizat de APMC si care constã în modernizarea conditiilor de colectare, tratare si depozitare a deseurilor si a echipamentului de furnizare a energiei electrice în Portul Constanta la Marea Neagrã, dupã cum se specificã mai detaliat în descrierea tehnicã prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumitã în continuare Descrierea tehnicã).

5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Bancã, este de 30.500.000 EUR (treizeci milioane cinci sute mii euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute si dobânzi pe perioada executiei, dar excluzând impozite si taxe.

6. Costul Proiectului urmeazã sã fie finantat astfel:

Contributia statului, fonduri proprii ale APMC sau alte fonduri EUR 15.500.000

Împrumutul Bãncii EUR 15.000.000

TOTAL: EUR 30.500.000

7. În consecintã, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în sumã echivalentã cu 15.000.000 EUR (cincisprezece milioane euro).

8. În baza art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobânda si celelalte plãti datorate Bãncii si care apar ca urmare a activitãtilor avute în vedere în acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bãncii legate de astfel de activitãti sã fie scutite de impozite.

9. În baza art. 4 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadã de efectuare a oricãrei operatiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru:

a) sã asigure:

i(i) ca beneficiarii sã poatã schimba în orice valutã liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationalã a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legãturã cu împrumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si

(ii) ca aceste sume sã fie transferabile liber, imediat si efectiv; si

b) sã asigure:

i(i) ca Banca sã poatã schimba în orice valutã liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationalã a Împrumutatului, primite de Bancã cu titlu de plãti aferente unor împrumuturi si garantii sau oricãrei alte activitãti, si ca Banca sã poatã transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,

(ii) ca Banca sã poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10. Convinsã cã prezenta operatiune corespunde scopurilor functiilor sale si cã este conformã cu scopurile acordului-cadru si tinând seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sã dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în sumã echivalentã cu 15.000.000 EUR (cincisprezece milioane euro).

11. Doamna Valentina Siclovan este pe deplin autorizatã, potrivit conditiilor stabilite în documentul I anexat, sã semneze acest contract în numele Împrumutatului si domnul Laurentiu Mironescu este pe deplin autorizat, potrivit conditiilor stabilite în documentul II anexat, sã semneze acest contract în numele APMC.

12. Euro este moneda comunã a statelor membre ale Uniunii Europene, care participã la etapa a treia a Uniunii Economice si Monetare Europene (UEM).

13. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro.

14. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe si documente anexate reprezintã referiri fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele si documentele anexate ale prezentului contract.

Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

 

ARTICOLUL 1

Trageri

 

1.01. Suma creditului

Prin acest contract Banca acordã Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptã, un credit, denumit în continuare credit, în sumã echivalentã cu 15.000.000 EUR (cincisprezece milioane euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finantarea partialã a costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

A. Creditul va fi pus la dispozitie pentru a fi tras de APMC, în numele Împrumutatului, în cel mult 7 transe (denumite în continuare transe, iar fiecare denumitã transã).

Fiecare transã va avea o valoare echivalentã cu cel putin douã milioane euro (cu exceptia ultimei transe) si nu va depãsi echivalentul a 5 milioane euro.

B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumitã în continuare cerere) din partea APMC, în numele Împrumutatului, potrivit conditiilor mentionate în  paragraful 1.04. Fiecare cerere: a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul transei;

b) va specifica valuta în care APMC, în numele Împrumutatului, solicitã sã fie trasã transa, ca fiind o valutã la care se face referire în paragraful 1.03;

c) va specifica rata dobânzii aplicabilã, dacã este cazul, indicatã anterior APMC, în numele Împrumutatului, de cãtre Bancã, fãrã angajament;

d) va specifica data preferatã pentru efectuarea tragerii, întelegându-se cã Banca poate disponibiliza transa în termen de pânã la 4 luni calendaristice de la data cererii; si

e) va fi însotitã de documente justificative, solicitate conform subparagrafului 1.04 C.

Nici o cerere nu va putea fi efectuatã dupã data de 31 iulie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilã.

C. Cu 10-15 zile înainte de data disponibilizãrii transei, în cazul în care cererea este conformã cu prevederile subparagrafului 1.02 B si în mãsura în care documentele justificative puse la dispozitie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) sunt acceptabile Bãncii, aceasta va remite Împrumutatului si APMC o notificare (denumitã în continuare aviz de tragere) prin care:

a) va confirma valoarea si valuta transei, specificate în cerere;

b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei conform paragrafului 3.01; si

c) va specifica data disponibilizãrii transei.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare din cerere, APMC, în numele Împrumutatului, într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresatã Bãncii si, ca urmare, cererea si avizul de tragere vor rãmâne fãrã efect.

D. Tragerea fiecãrei transe va fi efectuatã în acel cont bancar, în numele si pe seama Împrumutatului sau APMC, pe care APMC, în numele Împrumutatului, îl va notifica Bãncii cu cel putin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei disponibilitãtilor, Banca va disponibiliza fiecare transã în valuta pentru care APMC, în numele Împrumutatului, si-a exprimat o preferintã. Fiecare valutã de tragere va fi euro, o valutã a unuia dintre statele membre ale Bãncii, care nu participã la etapa a treia a UEM, sau orice altã valutã care este tranzactionatã pe scarã largã pe principalele piete valutare.

Pentru calculul sumelor ce urmeazã sã fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursurile de schimb de referintã calculate si publicate de Banca Centralã Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleazã pe oricare altã piatã financiarã aleasã de Bancã, la o datã cuprinsã într-un interval de 15 zile anterior datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.

1.04. Conditii de tragere

A. Tragerea primei transe, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.02, va fi conditionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Bancã a urmãtoarelor conditii, si anume ca înainte de data primei cereri:

a) un consilier juridic al Împrumutatului sã fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre Împrumutat, precum si privind documentele relevante, în forma si continutul acceptabile pentru Bancã;

b) un consilier juridic al APMC sã fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre APMC, precum si privind documentele relevante, în forma si continutul acceptabile pentru Bancã;

c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul) sã fi fost obtinute, pentru a permite APMC sã efectueze trageri în conditiile prezentului contract si sã permitã Împrumutatului sã ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01) si sã plãteascã dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobãri trebuie sã se extindã si asupra deschiderii si mentinerii conturilor în care APMC, în numele Împrumutatului, solicitã Bãncii sã disponibilizeze creditul;

d) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba englezã, care sã ateste cã Împrumutatul a autorizat si a împuternicit pe deplin APMC sã solicite trageri si sã primeascã sumele corespunzãtoare în conformitate cu prezentul contract, în numele si pe seama Împrumutatului;

e) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare privind împuternicirea persoanei sau a persoanelor autorizate sã semneze cererile, precum si specimenele de semnãturã autentificate ale acestei sau acestor persoane;

f) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare care sã ateste cã APMC a înfiintat o unitate de implementare a Proiectului, cu o structurã adecvatã, care sã poatã realiza Proiectul;

g) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare care sã ateste angajarea consultantilor în conformitate cu prevederile paragrafului 6.10;

h) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba englezã, referitoare la împuternicirea doamnei Valentina Siclovan si a domnului Laurentiu Mironescu de a semna acest contract în numele Împrumutatului si, respectiv, al APMC, precum si o copie de pe o rezolutie satisfãcãtoare prin care APMC sã fie autorizatã sã fie parte la acest contract.

Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Bancã a unor dovezi satisfãcãtoare, demonstrând cã aceste conditii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã.de Bancã la acea datã la care conditiile vor fi fost îndeplinite.

B. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe va fi conditionatã de primirea de cãtre Bancã, înainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire în subparagraful 1.04 C.

În plus tragerea fiecãrei asemenea transe se va face cu conditia ca Banca sã fie convinsã permanent cã suficiente fonduri continuã sã fie asigurate în conformitate cu prevederile paragrafului 6.07, astfel încât sã se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului.

Fiecare tragere, inclusiv tragerea primei transe, va fi în plus conditionatã de:

a) aprobarea de cãtre autoritãtile competente din domeniul mediului a lucrãrilor care urmeazã sã fie finantate din sumele acelei trageri;

b) primirea de cãtre Bancã a unei/unor copii de pe raportul/rapoartele satisfãcãtor/satisfãcãtoare pentru aceasta, întocmit/întocmite de consultantii internationali în  conformitate cu prevederile paragrafului 6.10 B si referitor/referitoare la acea parte a Proiectului pentru care este solicitatã tragerea respectivã.

C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei transe APMC va remite Bãncii dovezi satisfãcãtoare, demonstrând cã APMC a efectuat cheltuieli (excluzând impozitele si taxele plãtibile în România) pentru articolele finantate de cãtre Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã, în sumã globalã egalã cu toate transele trase anterior, mai putin o sumã de 1.000.000 EUR, exceptie fãcând ultima tragere.

Dacã vreo parte a acestor dovezi nu este satisfãcãtoare pentru Bancã, aceasta poate disponibiliza proportional mai putin decât suma solicitatã, fãrã a contraveni însã conditiilor subparagrafului 1.02 A.

D. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare cu 30 de zile înainte de data cererii.

E. Dacã vreo parte a dovezilor furnizate de APMC nu este satisfãcãtoare pentru Bancã, aceasta poate fie sã actioneze în concordantã cu prevederile ultimului paragraph din subparagraful 1.04 A, fie sã elibereze proportional mai putin decât suma solicitatã.

1.05. Anularea creditului

În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si APMC, sã anuleze creditul pro- portional cu diferenta. Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã Bãncii, sã anuleze integral sau partial orice sumã netrasã din credit, cu conditia cã, dacã Împru- mutatul anuleazã orice transã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost revocatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 C, va plãti un comision calculat asupra sumei anulate, la o ratã fixã, egalã cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã acelei transe.

Dupã data de 31 decembrie 2004 Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si APMC, sã anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.

1.06. Anularea si suspendarea creditului

Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si APMC, sã anuleze integral sau partial, în orice moment si cu efect imediat, partea netrasã din credit:

a) ca urmare a aparitiei oricãrui eveniment mentionat în subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau

b) dacã vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe piata nationalã de capital sau pe pietele internationale de capital relevante.

Alternativ, dacã a survenit o situatie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus si în opinia Bãncii aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau partial, printr-o notificare adresatã Împrumutatului si APMC, partea netrasã din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pânã când Banca va înstiinta Împrumutatul si APMC cã este din nou în mãsurã sã emitã un aviz de tragere cu privire la acea parte din credit.

Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05.

Totusi Banca nu va fi îndreptãtitã sã anuleze sau sã suspende, în temeiul prevederilor alin. b) al acestui paragraf, nici o transã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.

Partea netrasã din credit va fi consideratã anulatã dacã Banca solicitã rambursarea în baza art. 10.

În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plãti un comision pentru suma anulatã a oricãrei transe netrase care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o ratã anualã de 0,7-5%, calculat de la data avizului de tragere respectiv pânã la data anulãrii.

1.07. Valuta comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii, în baza prezentului articol, vor fi calculate si plãtibile în euro.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancã, astfel cum au fost notificate de Bancã cu ocazia disponibilizãrii fiecãrei transe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare efectuatã în baza art. 4 sau, dupã caz, a art. 10 se va face în valutele disponibilizate si în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03. Valuta dobânzii si a altor obligatii de platã

Dobânda si celelalte obligatii de platã datorate conform prevederilor art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si plãtibile proportional în fiecare valutã în care împrumutul este rambursabil.

Orice altã platã va fi efectuatã în valuta specificatã de Bancã, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sã fie rambursate prin acea platã.

2.04. Notificãri ale Bãncii

Dupã disponibilizarea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului si APMC o situatie rezumativã cuprinzând suma, data tragerii si rata dobânzii pentru acea transã.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobândã la rata specificatã în avizul de tragere afferent acesteia, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valuta respectivã si acordate de Bancã împrumutatilor sãi în aceleasi conditii de rambursare si de platã a dobânzii ca cele pentru transa în cauzã.

B. Dobânda va fi plãtibilã semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.

3.02. Dobânda la sumele cu scadentã depãsitã

Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la cele ale paragrafului 3.01, pentru orice sumã restantã plãtibilã în conditiile acestui contract se va datora dobânda de la data scadentei pânã la data efectivã a plãtii, la o ratã anualã calculatã dupã cum urmeazã:

a) pentru o sumã datoratã din orice transã, la o ratã egalã cu suma a:

i(i) 2,-5% (doi virgulã cinci procente); si

(ii) rata relevantã specificatã conform paragrafului 3.01; si

b) pentru orice altã sumã, la o ratã egalã cu suma a:

i(i) 2,-5% (doi virgulã cinci procente); si

(ii) rata dobânzii perceputã de Bancã la data scadentei pentru împrumuturi acordate în valuta respectivã pe termen de 15 ani.

Aceastã dobândã este plãtibilã în aceeasi valutã ca si suma restantã pentru care este datoratã.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursarea obisnuitã

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipatã voluntarã

A. Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau partial o transã în baza unei comunicãri scrise (denumitã în continuare notificare de rambursare anticipatã) în care se specificã suma (suma rambursatã anticipat) care urmeazã sã fie rambursatã anticipat si data propusã pentru rambursarea anticipatã (data rambursãrii anticipate), care va fi o datã specificatã în paragraful 5.03 (fiecare denumitã data de platã). Notificarea de rambursare anticipatã va fi transmisã Bãncii cu cel putin o lunã înainte de data rambursãrii anticipate. Rambursarea anticipatã va fi conditionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensatii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B si 4.02 C.

B. Valoarea compensatiei va fi suma diferentei de dobândã neîncasatã de Bancã pentru fiecare semestru încheiat la datele de platã ulterioare datei rambursãrii anticipate, calculatã dupã cum se specificã în urmãtorul subparagraf si diminuatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.

Suma acestei diferente va fi calculatã ca fiind suma prin care:

x) dobânda care ar fi fost plãtibilã în timpul acelui semestru pentru transa sau partea din transã rambursatã anticipat depãseste

y) dobânda care ar fi fost astfel plãtibilã în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referintã; în acest scop rata de referintã înseamnã rata anualã a dobânzii (diminuatã cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileste cu o lunã înainte de data rambursãrii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Bancã din surse proprii împrumutatilor sãi, denominat în  valuta transei respective, având aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmeazã sã fie rambursatã anticipat, în special aceeasi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeasi perioadã rãmasã pânã la scadentã si acelasi tip de rambursare.

Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Bãncii, o stabileste pentru un împrumut este, în conformitate cu statutul Bãncii, determinatã pe baza conditiilor dominante de pe piata de capital.

C. Fiecare sumã calculatã în acest mod va fi diminuatã la data rambursãrii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinatã conform alin. y) al sub- paragrafului 4.02 B.

D. Banca va notifica Împrumutatului valoarea compensatiei datorate sau, dupã caz, neperceperea vreunei compensatii. Dacã pânã la ora 5 p.m. ora Luxemburgului la data notificãrii Împrumutatul nu confirmã în scris intentia sa de a efectua rambursarea anticipatã în conditiile comu-

nicate de Bancã, notificarea de rambursare anticipatã va rãmâne fãrã efect. Cu exceptia unui astfel de caz mentionat anterior, Împrumutatul va avea obligatia sã efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipatã si de a plãti dobânda datoratã asupra sumei rambursate anticipat, precum si orice altã sumã datoratã conform prevederilor prezentului paragraf.

4.03. Rambursarea anticipatã obligatorie

A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, partial sau integral, orice alt împrumut contractat initial pe o perioadã mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipatã a unei pãrti din suma nerambursatã în acel moment a împrumutului, în aceeasi proportie cu aceea dintre suma rambursatã anticipat si suma totalã nerambursatã a tuturor acelor împrumuturi.

Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform prevederilor subparagrafului 8.02 a).

Orice sumã solicitatã de Bancã va fi plãtitã, împreunã cu dobânda datoratã, la data indicatã de Bancã, datã care nu va preceda datei rambursãrii anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipatã a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca si termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipatã.

B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipatã a împrumutului proportional cu diferenta.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipatã conform prezentului articol

Rambursarea anticipatã va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege în schimb sã ramburseze anticipat, conform prevederilor paragrafului 4.02, întreaga sumã trasã si nerambursatã, într-o

singurã transã.

În cazul rambursãrii anticipate partiale în toate valutele, fiecare sumã rambursatã anticipat va determina o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat.

Dispozitiile prezentului articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.

 

ARTICOLUL 5

Plãtile

 

5.01. Locul plãtii

Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat în cadrul acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat Împrumutatului si APMC de cãtre Bancã. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima platã pe care o va face Împrumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile înainte de data primei plãti la care se aplicã modificarea.

Aceastã perioadã de notificare nu se aplicã în cazul plãtilor efectuate în baza art. 10.

5.02. Calculul plãtilor referitoare la o fractiune de an

Orice sumã datoratã de Împrumutat sub formã de dobândã, comision sau în alt mod, conform acestui contract, si calculatã pentru orice fractiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

5.03. Datele de platã

Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt plãtibile Bãncii în fiecare an la datele de 25 ianuarie si 25 iulie.

Orice platã scadentã într-o zi nelucrãtoare va fi plãtibilã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzactii în centrul financiar al tãrii a cãrei monedã nationalã este moneda sumei datorate, cu mentiunea cã în cazul monedei euro zi lucrãtoare înseamnã o zi în care instructiunile de creditare sau de transfer în euro se prelucreazã prin sistemul de decontare euro, denumit Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real (TARGET).

Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Bancã.

O sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de Bancã.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente speciale

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri APMC, în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului si celelalte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul exclusiv pentru executia Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului

APMC, în numele Împrumutatului, se angajeazã sã realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã si sã îl finalizeze pânã la data specificatã în aceasta, datã care poate fi modificatã periodic cu aprobarea Bãncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depãseste cifra estimatã prezentatã la pct. 5 din preambul, Împrumutatul si/sau APMC vor/va obtine finantare pentru a acoperi depãsirea costului fãrã a apela la Bancã, astfel încât APMC sã poatã finaliza Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã. Planurile pentru finantarea costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii în timp util pentru aprobare.

6.04. Procedura de licitatie

APMC se angajeazã sã achizitioneze bunuri si servicii si sã comande lucrãri pentru Proiect, acolo unde este cazul si în mod satisfãcãtor pentru Bancã, prin licitatie internationalã deschisã participantilor din toate tãrile.

6.05. Asigurare

Atât timp cât împrumutul este nerambursat APMC va asigura în mod corespunzãtor toate lucrãrile si proprietãtile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica obisnuitã pentru lucrãri de interes public similare.

6.06. Întretinerea

Atât timp cât împrumutul este nerambursat APMC se va îngriji ca toate proprietãtile ce fac parte din Proiect sã fie întretinute, reparate, ca acestora sã li se facã reparatii capitale si sã fie modernizate, dupã cum va fi necesar, pentru a fi mentinute în bunã stare de functionare.

6.07. Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare pentru completarea planului de finantare a Proiectului, pentru partea neacoperitã de împrumut, si sã permitã finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnicã.

6.08. Auditarea conturilor

Împrumutatul si APMC se angajeazã sã supunã auditãrii anuale conturile, bugetul si situatiile financiare ale APMC, în conformitate cu standardele contabile internationale, de cãtre o firmã de auditori cu reputatie internationalã, satisfãcãtoare pentru Bancã.

6.09. Functionarea Proiectului

Atât timp cât împrumutul este nerambursat si dacã Banca nu îsi va fi dat consimtãmântul altfel în scris, APMC îsi va pãstra titlul de proprietate si posesiunea asupra acti- velor care fac parte din Proiect sau, dupã caz, va înlocui si va reînnoi aceste active si va mentine Proiectul în permanentã functionare, în conformitate cu scopul sãu initial.

Banca poate sã nu îsi dea consimtãmântul numai în cazul în care actiunea propusã ar prejudicia interesele acesteia în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sã devinã neeligibil pentru finantare dinpartea Bãncii.

6.10. Servicii de consultantã

A. APMC se obligã sã angajeze, în urma unei proceduri de selectie satisfãcãtoare pentru Bancã, consultanti internationali ale cãror calificare, experientã si termeni de referintã vor fi satisfãcãtori pentru Bancã, în urmãtoarele scopuri:

a) sã asigure asistentã APMC în ceea ce priveste proiectarea si specificatiile Proiectului si pregãtirea documentelor de licitatie respective care vor cuprinde recomandãrile din rapoartele la care se face referire în subparagraful

6.10 B si vor fi satisfãcãtoare pentru Bancã;

b) sã asigure asistentã APMC pentru licitarea lucrãrilor si serviciilor referitoare la Proiect;

c) sã certifice evidenta cheltuielilor efectuate, mentionate în subparagraful 1.04 C;

d) sã supervizeze si sã raporteze asupra implementãrii Proiectului.

B. APMC se obligã în aceeasi mãsurã sã angajeze consultanti internationali satisfãcãtori pentru Bancã, care sã pregãteascã rapoarte satisfãcãtoare pentru Bancã, referi- toare la:

a) verificarea propunerii referitoare la incinerare conform celei mai bune practici internationale, incluzând stabilirea fluxurilor de deseuri si necesitatea realã de incinerare;

b) nivelurile de contaminare a materialului rezultat din dragarea curentã de întretinere, pentru a asigura depozitarea oricãrui material contaminat în facilitãtile incluse în Proiect;

c) stabilirea impactului asupra mediului al rampei pentru deseuri si al incineratorului, împreunã cu includerea unor mãsuri de atenuare a acestui impact în cadrul planurilor si al contractelor de constructie/aprovizionare si operare; si

d) detalii privind costul si descrierea tehnicã ale rampei pentru deseuri si ale incineratorului, modificate dupã cum este necesar în concordantã cu rezultatele mãsurilor detaliate la alin. a), b) si c) de mai sus.

6.11. Aranjamente speciale

APMC se angajeazã sã încheie un acord pe termen lung cu municipalitatea si/sau judetul Constanta, cel mai târziu pânã la data de 31 decembrie 2004, care sã fie satisfãcãtor pentru Bancã, pentru întocmirea unui plan regional de management al deseurilor solide, care sã permitã depozitarea în comun a deseurilor solide, incluzând o rampã comunã pentru deseuri solide sau o altã facilitate de acest gen acceptabilã pentru Bancã, care sã fie operational pânã la sfârsitul anului 2006.

APMC se angajeazã, de asemenea, cã vor fi luate mãsuri adecvate împreunã cu municipalitatea Constanta în scopul utilizãrii comune a incineratorului pentru tratarea deseurilor infestate, dupã cum se mentioneazã la alin. 3 din anexa A, inclusiv în scopul recuperãrii costurilor.

APMC se angajeazã, de asemenea, cã vor fi realizate studii-pilot de testare pentru statia de tratare a apelor uzate, dupã cum sunt prezentate la alin. 2 din anexa A (la care se face referire în continuare ca STAU), si cã recomandãrile vor fi incluse în contractul/contractele relevant/relevante de furnizare, satisfãcãtoare pentru Bancã, sau cã studiile-pilot mentionate mai sus vor fi incluse în contractul de furnizare pentru STAU.

APMC se angajeazã, de asemenea, sã defineascã pânã cel târziu la mijlocul anului 2001 mãsuri contractuale relevante si programul aplicãrii acestora, referitoare la managementul, operarea si întretinerea tuturor componentelor Proiectului, incluzând taxe pentru utilizator si recuperarea costurilor, satisfãcãtoare pentru Banca.

6.12. Prevederi privind mediul

Atât timp cât împrumutul este nerambursat APMC:

a) îsi va desfãsura activitãtile în conformitate cu legislatia aplicabilã privind mediul si cu standardele Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, dupã cum acestea pot fi amendate sau modificate, dupã caz, va obtine si va mentine toate autorizatiile guvernamentale necesare, aplicabile în aceastã privintã;

b) va realiza toate lucrãrile de întretinere, constructie si reabilitare, precum si politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu buna practicã si cu standardele la care se face referire în alin. a) din acest paragraf; si

c) va realiza toate lucrãrile de întretinere si de reabilitare pentru facilitãtile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritãtile competente.

6.13. Vizite

A. Împrumutatul întelege cã Banca poate fi obligatã sã divulge Curtii de Conturi a Comunitãtilor Europene (denumitã în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat si la Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

B. Împrumutatul va determina APMC sã permitã persoanelor desemnate de Bancã, care pot fi însotite de reprezentati ai Curtii de Conturi, sã viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrãrile incluse în Proiect si sã efectueze acele verificãri pe care acestia le doresc. În acest scop Împrumutatul le va acorda sau se va asigura cã le va fi acordatã toatã asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita APMC sã prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.13 A.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Garantii

Dacã Împrumutatul va acorda unei terte pãrti vreo garantie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligatiile sale privind datoria externã sau orice fel de preferintã ori prioritate în legãturã cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garantie echivalentã pentru îndeplinirea obligatiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferintã ori o prioritate echivalentã.

Împrumutatul confirmã cã în prezent nu existã nici o astfel de garantie, preferintã sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii

 

8.01. Informatii privind Proiectul APMC:

a) se va asigura cã evidentele sale prezintã toate operatiunile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului;

b) va transmite Bãncii în limba englezã sau în traducere în limba englezã:

ii(i) pânã la data de 30 iunie 2001 si ulterior, trimestrial, pânã la terminarea Proiectului, câte un raport privind implementarea Proiectului, care va fi elaborat de consultantii independenti mentionati la alin. g) al subparagrafului 1.04 A;

i(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; si

(iii) periodic, orice alte documente sau informatii suplimentare privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate si aprobate de consultantul independent, mentionat la alin. g) al subparagrafului 1.04 A;

c) va supune spre aprobare Bãncii, fãrã întârziere, orice modificare de naturã materialã în planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau în programul de cheltuieli ale Proiectului, în legãturã cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;

d) va informa Banca în timp util despre orice situatie care impune consimtãmântul acesteia, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.09; si

e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment ce îi este cunoscut care poate prejudicia în mod substantial sau poate afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.

8.02. Informatii privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa Banca:

a) imediat despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situatie care îl obligã ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat initial pentru o perioadã mai mare de 5 ani;

b) imediat despre orice intentie din partea sa de a acorda în favoarea unei terte pãrti orice garantie pentru oricare dintre activele sale; sau

c) în general despre orice situatie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãrei obligatii a Împrumutatului asumate în cadrul acestui contract sau ar prejudicial în mod substantial ori ar afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.

8.03. Informatii privind APMC

APMC:

a) va furniza Bãncii în fiecare an, în termen de o lunã de la publicarea lor, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul auditorului, efectuate în concordantã cu standardele internationale de contabilitate; si

b) va informa Banca:

ii(i) imediat în legãturã cu orice modificare adusã documentelor sale statutare de bazã si cu orice schimbare a statutului legal sau a mandatului sãu; sau

(ii) în general despre orice situatie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligatiile sale asumate în cadrul prezentului contract.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul si/sau APMC vor/va plãti toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice naturã, inclusiv taxele de timbru si taxele de înregistrare, aferente semnãrii sau implementãrii prezentului contract ori a oricãrui document legat de acesta si aferente acordãrii oricãrei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va plãti integral capitalul, dobânda, comisioanele si alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sã facã orice astfel de deducere, acesta sã majoreze suma de platã cãtre Bancã, astfel încât dupã deducere suma netã primitã de Bancã sã fie echivalentã cu suma datoratã.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta si de acordarea oricãrei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea anticipatã

ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligatiilor

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, pe baza cererii fãcute în acest sens de Bancã:

A. imediat:

a) dacã vreo informatie materialã sau vreun document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al APMC, în legãturã cu negocierea acestui contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedeste a fi fost incorect în orice detaliu de naturã materialã;

b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteste dobânda la acesta sau nu efectueazã orice altã platã cãtre Bancã, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;

c) dacã, din cauza neîndeplinirii oricãrei obligatii în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatului sau APMC i se cere sã ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacã survine vreun eveniment sau vreo situatie care este posibil sã pericliteze îndeplinirea obligatiilor de platã care decurg din împrumut sau sã afecteze negativ orice garantie acordatã pentru acesta;

e) dacã vreo obligatie asumatã de Împrumutat si la care se face referire la pct. 8 si 9 din preambul înceteazã sã fie îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;

f) dacã Împrumutatul sau APMC nu îsi îndeplineste orice obligatie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene; sau

g) (i) dacã un executor intrã în posesia oricãrei pãrti a activelor APMC sau dacã un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau

(ii) dacã orice retinere, executare, sechestru sau orice alt proces este initiat ori aplicat asupra proprietãtii APMC;

B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã de Bancã într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sã fi fost remediatã în mod satisfãcãtor pentru Bancã:

a) dacã Împrumutatul sau APMC nu îndeplineste orice obligatie care rezultã din prezentul contract, alta decât cea mentionatã la subparagraful 10.01 A alin. b); sau

b) dacã vreun fapt esential prevãzut în preambul se modificã sau se dovedeste eronat si dacã modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii, în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau functionarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Prevederile paragrafului 10.01 nu vor limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipatã a împrumutului.

10.03. Daune

În cazul solicitãrii rambursãrii anticipate conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plãti Bãncii o sumã calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, oricare este mai mare dintre:

a) o sumã calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicatã asupra sumei care a devenit scadentã si plãtibilã si cu efect de la data scadentei specificatã în solicitarea scrisã a Bãncii; si

b) o sumã calculatã la o ratã anualã de 0,2-5% de la data solicitãrii pânã la data la care fiecare ratã de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabilã dacã nu ar fi fost fãcutã solicitarea.

10.04. Nederogãri

Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de cãtre Bancã a exercitãrii oricãruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi consideratã ca o renuntare la un astfel de drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a solicitãrii formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobânzii, în aceastã ordine, si în al doilea rând pentru acoperirea ratelor nerambursate, în ordinea inversã a scadentelor. Acestea se vor aplica între transe, dupã cum va considera Banca.

 

ARTICOLUL 11

Legea si jurisdictia

 

11.01. Legea

Prezentul contract, precum si întocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea francezã.

Locul realizãrii acestui contract este sediul central al Bãncii.

11.02. Jurisdictia

Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitãtilor Europene (denumitã în continuare Curtea).

Pãrtile la acest contract renuntã, prin acesta, la orice imunitate sau drept de a obiecta fatã de jurisdictia Curtii.

O decizie a Curtii, emisã conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitivã si obligatorie pentru pãrti, fãrã restrictie sau rezervã.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridicã ce decurge din acest contract certificarea de cãtre Bancã a oricãrei sume datorate Bãncii în cadrul acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01. Notificãri

Notificãrile si alte comunicãri transmise în legãturã cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificãrilor cãtre Împrumutat si APMC în legãturã cu litigiile în curs sau în declansare,

 

Semnat pentru si în numele României, Valentina Siclovan

Semnat pentru si în numele Bãncii Europene de Investitii, Wolfgang Roth

Semnat pentru si în numele

Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A.,

Laurentiu Mironescu

 

 

ANEXA A

 

DESCRIEREA TEHNICÃ

România - Proiectul privind mediul si infrastructura în Portul Constanta

 

Proiectul constã în întocmirea studiilor pregãtitoare, constructia, furnizarea de bunuri si servicii, punerea în functiune si operarea facilitãtilor de management al deseurilor în Portul Constanta, împreunã cu modernizarea furnizãrii energiei electrice pentru port.

Proiectul cuprinde în particular urmãtoarele componente:

1. navã multifunctionalã de colectare a deseurilor pentru recuperarea apei de santinã (capacitate de depozitare de circa 25 m3), a apelor uzate de la nave (capacitate de depozitare de circa 25 m3), a deseurilor solide (capacitate de depozitare de circa 8 m3), precum si a deseurilor lichide (capacitate de depozitare de circa 50 m3), colectate de la suprafata bazinului portuar;

2. noi facilitãti cu o capacitate de circa 520.000 tone/an pentru tratarea apelor uzate de la terminalul de produse petrochimice si a apelor cu reziduuri petroliere si nocive provenite de la tancurile de balast si de la spãlarea tancurilor petroliere si de produse chimice (MARPOL 73/78, anexele nr. I si II), în vederea efectuãrii tratamentului fizic, chimic si biologic pentru asigurarea cã efluentul care se va deversa în bazinul portuar respectã nivelul legal de contaminare;

3. noul incinerator de deseuri pentru tratamentul deseurilor infestate colectate de la nave (MARPOL 73/78, anexa nr. V), de la suprafata apei din bazin, de la unitãtile medicale din incinta portului si de la spitalele din municipiul Constanta; incineratorul va avea o capacitate de tratare de

pânã la 3.400 tone de deseuri pe an, ce urmeazã sã fie verificatã de comun acord cu Banca;

4. acoperirea în conditii de sigurantã si sigilarea gropii pentru deseuri solide existente, împreunã cu prevederea unei rampe pentru deseuri pe termen scurt (5 ani), cu o capacitate de aproximativ 165.000 tone, pentru colectarea deseurilor solide din port; groapa va include pe termen

scurt o zonã de depozitare securizatã pentru depozitarea a aproximativ 750 tone de deseuri periculoase;

5. extinderea capacitãtii de furnizare a energiei electrice pentru Portul Constanta-Sud, prin instalarea a douã noi linii de alimentare de 110 kV în substatia Eforie-Nord, precum si a unei noi substatii interioare de 20 kV în Portul IV si a douã transformatoare de 20/110 kV 40 MVA.

Proiectul include toate lucrãrile civile, constructiile, sistemele auxiliare, sistemele de sigurantã, protectie împotriva incendiului, electrice, control si monitorizare necesare. Toate facilitãtile vor fi proiectate în concordantã cu directivele relevante ale Uniunii Europene.

Cheltuielile de capital pentru acest proiect au fost estimate dupã cum urmeazã:

care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul si APMC îsi aleg sediul:

- pentru Bancã:

1. 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului;

- pentru Împrumutat:

1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucuresti, România;

2. Misiunea României pe lângã Comunitãtile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180, Bruxelles, Belgia;

- pentru APMC:

1. Portul Constanta, RO-8700, Constanta, România;

2. Misiunea României pe lângã Comunitãtile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia.

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte pãrti, sã îsi schimbe adresele mentionate mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sã fie schimbate numai cu altã adresã din cadrul Uniunii Europene.

12.02. Forma notificãrii

Notificãrile si alte comunicãri pentru care sunt mentionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegramã, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declaratã a primirii documentului transmis va fi concludentã pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe si documente anexate

Preambulul si urmãtoarele anexe fac parte din acest contract:

- anexa A “Descrierea tehnicã”;

- anexa B “Graficul de rambursare”.

Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract:

- documentul I “Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului”;

- documentul II “Împuternicirea pentru semnare din partea APMC”.

Ca urmare pãrtile la prezentul contract au convenit ca acesta sã fie semnat în 4 exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã fiind semnatã cu initiale în numele Împrumutatului de doamna Carmen Ghitã, director general adjunct, în numele Bãncii de domnul Gerhard Hutz, consilier-sef, si în numele APMC de doamna Nicoleta Dogaru, sef serviciu.

 

Nr crt

Componenta Proiectului

Total milioane EUR*)

1.

Navã multifunctionalã de colectare a deseurilor

1,41

2.

Statie de tratare a apelor uzate în terminalul pentru produse petrochimice

4,60

3.

Lucrãri privind rampa pentru deseuri

 5,20

4.

Incinerator

5,31

5.

Lucrãri electrice

9,55

6.

Diverse (studii de mediu)

0,03

 

Total cheltuieli directe, în preturile anului 2000

26,10

 

Cheltuieli neprevãzute

2,00

 

Dobânda pe perioada constructiei

2,40

 

Cost total estimativ

30,50


*) 1 EUR = 20.416 lei (la data de 30 iunie 2000).

 

NOTÃ:

Pct. 1-5 includ o alocatie de 10% pentru engineering si supervizare, împreunã cu cheltuieli tehnice neprevãzute la o ratã medie de 1-5%.

Darea în exploatare comercialã a diferitelor componente ale Proiectului, inclusiv toate testele în vederea aprobãrii, sunt programate sã fie terminate pânã la data de 31 decembrie 2003.

 

ANEXA B

 

GRAFIC DE RAMBURSARE

România - Proiectul privind mediul si infrastructura în Portul Constanta

 

Data scadentã a ratei de rambursat

Sume de rambursat exprimate ca procent din împrumut

1. 25 ianuarie 2006

5%

2. 25 iulie 2006

5%

3. 25 ianuarie 2007

5%

4. 25 iulie 2007

5%

5. 25 ianuarie 2008

5%

6. 25 iulie 2008

5%

7. 25 ianuarie 2009

5%

8. 25 iulie 2009

5%

9. 25 ianuarie 2010

5%

10. 25 iulie 2010

5%

11. 25 ianuarie 2011

5%

12. 25 iulie 2011

5%

13. 25 ianuarie 2012

5%

14. 25 iulie 2012

5%

15. 25 ianuarie 2013

5%

16. 25 iulie 2013

5%

17. 25 ianuarie 2014

5%

18. 25 iulie 2014

5%

19. 25 ianuarie 2015

5%

20. 25 iulie 2015

5%

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finantare dintre România

si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime

Constanta” - S.A. pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. pentru finantarea Proiectului privind mediul si infrastructura în Portul Constanta, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 745.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului

a Conventiei penale privind coruptia, adoptatã la Strasbourg

la 27 ianuarie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 312 din 27 septembrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia penalã privind coruptia, adoptatã la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul  Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 810.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului

a Conventiei civile privind coruptia, adoptatã la Strasbourg

la 4 noiembrie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 311 din 27 septembrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia civilã privind coruptia, adoptatã la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 811.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului

a denuntãrii de cãtre România a Conventiei internationale

pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament,

semnatã la Bruxelles la 25 august 1924

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 326 din 8 octombrie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului denuntarea de cãtre România a Conventiei internationale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnatã la Bruxelles la 25 august 1924, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 812.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 189

din 19 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor si ale art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor si ale art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, exceptie ridicatã de Adriana Groza în Dosarul nr. 2.550/2000 al Judecãtoriei Satu Mare.

La apelul nominal se constatã lipsa pãrtilor, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. În acest sens se aratã cã Decretul nr. 251/1978 a fost abrogat în mod expres prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 221/2000, iar Curtea Constitutionalã este competentã sã se pronunte numai asupra constitutionalitãtii unei legi sau ordonante în vigoare. Asa fiind, se apreciazã cã exceptia privind dispozitiile art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 este inadmisibilã. Cu referire la prevederile art. 8 din Legea nr. 120/1997 se considerã cã acestea sunt constitutionale, exceptia ridicatã fiind neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea nr. 8.387 din 24 octombrie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 2.550/2000, Judecãtoria Satu Mare a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. 5 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor si ale art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, exceptie ridicatã de Adriana Groza într-o cauzã având ca obiect plata indemnizatiei pentru concediu de maternitate si a sumelor aferente concediului pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã dispozitiile art. 61 alin. 5 din Decretul nr. 251/1978, potrivit cãrora indemnizatia de maternitate se plãteste în limita posibilitãtilor bugetare, încalcã prevederile constitutionale ale art. 43 alin. (2) care stabilesc dreptul la concediu de maternitate plãtit si ale art. 49 alin. (1) referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi. Se mai sustine cã art. 8 din Legea nr. 120/1997 are caracter discriminator, deoarece “recomandã” sistemelor independente de asigurãri sociale aplicarea prevederilor acesteia în conditiile în care, în temeiul art. 70-71 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, se creeazã un sistem independent de asigurãri sociale ce “nu lasã optiune de alegere, dobândirea calitãtii de avocat atrãgând în mod automat si calitatea de asigurat al Casei de Asigurãri a Avocatilor din România”. Se apreciazã cã în felul acesta se încalcã prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetãtenilor, “cu atât mai mult cu cât prin Constitutie, art. 43 alin. (1) si (2), statul este obligat sã ia mãsuri de protectie socialã de naturã sã asigure cetãtenilor sãi un trai decent”. Se mai considerã cã textul de lege criticat contravine si dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie care stabilesc dreptul si îndatorirea pãrintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor, precum si ale art. 45 alin. (1) referitoare la regimul special de protectie si de asistentã de care se bucurã copiii si tinerii în realizarea drepturilor lor.

Judecãtoria Satu Mare, exprimându-si opinia, considerã cã exceptia de neconstitutionalitate ridicatã este întemeiatã, în cauzã fiind incidente dispozitiile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 “alin. 5”, de fapt alin. 4, este lipsitã de obiect. În sustinerea acestui punct de vedere se aratã cã “art. 61 din Decretul nr. 251/1978 are numai 4 alineate. Textul invocat neconstitutional (asa-zisul alineat 5, care nu existã) este alin. 4 art. 61” si acesta, în redactarea “invocatã ca neconstitutionalã de cãtre reclamantã în fata instantei”, nu mai este în vigoare încã din anul 1990 ca urmare a modificãrii lui prin Decretul-lege nr. 129/1990. În legãturã cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 120/1997 se apreciazã cã aceasta este neîntemeiatã.

Astfel se aratã cã textul criticat nu contravine art. 16 din Constitutie “prin faptul cã se recomandã si sistemelor independente de asigurãri sociale, printre care si cel al avocatilor, «sã aplice mãsurile prevãzute de prezenta lege»”, “nefiind încãlcatã egalitatea în fata legii sau create privilegii si discriminãri”. De asemenea, se considerã cã art. 8 din Legea nr. 120/1997 nu contravine nici prevederilor constitutionale ale art. 43 alin. (1) si (2), ale art. 44 alin. (1) si nici ale art. 45 alin. (1).

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã constatã cã este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost ridicatã de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. 61 alin. 5 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor, precum si dispozitiile art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul

plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani. I.

Examinând “exceptia de neconstitutionalitate a art. 61 alin. 5 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor, în ceea ce priveste dispozitia cã plata ajutoarelor si indemnizatiilor prevãzute la alineatele precedente ale art. 61 din decret (printre care si cel de maternitate) se plãtesc «în limita posibilitãtilor bugetare»”, Curtea Constitutionalã constatã cã art. 61 al Decretului nr. 251/1978 are numai patru alienate si dispozitiile criticate se regãsesc în continutul alin. 4 care stabileste: “Conditiile în care se acordã indemnizatiile si ajutoarele prevãzute la alineatele precedente, precum si cuantumul lor, sunt cele prevãzute de dispozitiile legale referitoare la asigurãrile sociale de stat si ele se plãtesc de cãtre colegiile de avocati, în limita posibilitãtilor lor bugetare.” Rezultã cã în realitate obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl formeazã dispozitiile art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 si prin prezenta decizie Curtea Constitutionalã urmeazã sã se pronunte în legãturã cu acestea.

Analizând aceste din urmã dispozitii de lege, Curtea constatã cã ele au fost modificate prin Decretul-lege nr. 129/1990 dupã cum urmeazã: “Folosind ca bazã de calcul venitul realizat efectiv pe ultimele 6 luni, baroul asigurã calculul si plata acestor drepturi din cota de 2-5% cuvenitã Casei de asigurãri a avocatilor. Concediile de odihnã vor fi, de asemenea, calculate si plãtite de barou tot din cota de 2-5%.”

Ca atare, alin. 4 al art. 61 din Decretul nr. 251/1978, în redactarea invocatã de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionalã, nu mai este în vigoare din anul 1990. Pe de altã parte, în temeiul dispozitiilor art. 14 alin. (1), coroborate cu dispozitiile art. 15 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, pe data de 28 mai 2001 Decretul nr. 251/1978 a fost abrogat în mod expres.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 urmeazã sã fie respinsã ca fiind inadmisibilã. Aceastã solutie se impune în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicatã, potrivit cãrora Curtea “[…] decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantã în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, dispozitiile coroborate cu cele ale art. 23 alin. (6) din aceeasi lege care prevãd cã “[…] exceptia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1) […]”.

II. Cea de a doua exceptie de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, dispozitii potrivit cãrora “Se recomandã sistemelor independente de asigurãri sociale, altele decât sistemul asigurãrilor sociale de stat si sistemul de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, sã aplice mãsurile prevãzute de prezenta lege”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciazã cã acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetãtenilor, ale art. 43 alin. (1) si (2) privind nivelul de trai, ale art. 44 alin. (1) care stabileste dreptul si îndatorirea pãrintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor, precum si ale art. 45 alin. (1) ce statueazã asupra regimului special de protectie si de asistentã de care se bucurã copiii si tinerii în realizarea drepturilor lor.

Examinând sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate ridicatã, Curtea Constitutionalã constatã cã, potrivit dispozitiilor art. 196, coroborate cu cele ale art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, pe data intrãrii în vigoare a acestei legi - 1 aprilie 2001 - Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani a fost abrogatã. Asa fiind, având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicatã, anterior citate, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 120/1997 cu care a fost sesizatã Curtea prin Încheierea nr. 8.387 din 24 octombrie 2000, pronuntatã de Judecãtoria Satu Mare în Dosarul nr. 2.550/2000, urmeazã sã fie respinsã, ca devenitã inadmisibilã.

           

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. 4 din Decretul nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor,  exceptie ridicatã de Adriana Groza în Dosarul nr. 2.550/2000 al Judecãtoriei Satu Mare.

2. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 120/1997 privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, exceptie ridicatã de acelasi autor în dosarul aceleiasi instante.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 19 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind anularea deciziilor Consiliului National al Audiovizualului

nr. 122, 123 si 124 din 5 octombrie 2001

cu privire la amendarea societãtilor comerciale “PRO TV” - S.R.L.,

“Corporatia pentru Culturã si Artã Intact” - S.A.

si a Societãtii Române de Televiziune

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Articol unic. - Se admit contestatiile formulate de societãtile comerciale “RO TV” - S.R.L., “Corporatia pentru Culturã si Artã Intact” - S.A. si de Societatea Românã de Televiziune si se anuleazã deciziile Consiliului National al Audiovizualului nr. 122, 123 si 124 din 5 octombrie 2001 privind amendarea acestora.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 127.

 

RECTIFICARE

 

În cuprinsul alin. (7) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 964/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 9 octombrie 2001, în loc de “... majorãri de întârziere...” se va citi “... majorãri... “.