MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 667      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 24 octombrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

970. - Hotãrâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Washington la 20 aprilie 2001 si la Bucuresti la 21 mai 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea scolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

 

997. - Hotãrâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2001 si la Washington la 26 iulie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

159. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de reofertare nr. 25-2/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare

 

160. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concesionarea unor activitãti miniere de exploatare prin negociere directã

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Decizia nr. 435 din 28 septembrie 2001 privind autorizarea concentrãrii economice dintre Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercialã “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti

 

Lista cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 30 septembrie 2001, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producãtori interni de alcool etilic rafinat

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Washington

la 20 aprilie 2001 si la Bucuresti la 21 mai 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România

si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea

scolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea scolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 63/1998,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Washington la 20 aprilie 2001 si la Bucuresti la 21 mai 2001 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca.Internationalã pentru  Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea scolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, ratificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 71/1997, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 63/1998, dupã cum urmeazã:

- Subparagraful 3 “Consultanti individuali” din cadrul pãrtii C “Alte proceduri de selectie a consultantilor”, sectiunea a II-a “Angajarea consultantilor”, din anexa nr. 4 “Achizitii si servicii de consultantã” la acordul de împrumut se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“3. Consultanti individuali

Serviciile pentru specialisti în hãrti scolare, pentru specialisti în managementul Proiectului, pentru specialisti în achizitii, pentru specialisti în managementul întretinerii, pentru specialisti în expertize tehnice si pentru specialisti în supravegherea lucrãrilor de constructii vor fi procurate în cadrul contractelor, pânã la o sumã totalã care sã nu depãseascã 2.300.000 dolari S.U.A. echivalent, adjudecate consultantilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 ale Ghidului consultantilor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul educatiei si cercetãrii,

Vasile Molan,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 970.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti

la 26 martie 2001 si la Washington la 26 iulie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã

pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã,

semnat la Washington la data de 23 august 1995

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995, aprobatã prin Legea nr. 121/1995,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2001 si la Washington la 26 iulie 2001 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995, dupã cum urmeazã:

- Se înlocuieste data limitã pentru efectuarea tragerilor sumelor din împrumut, mentionatã la sectiunea 2.03 a articolului II din acordul de împrumut, cu data de 31 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 997.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de reofertare nr. 25-2/2001 pentru concesionarea

unor activitãti miniere de exploatare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999;

- nedesemnarea unui câstigãtor la concursul public de oferte nr. 25/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 iunie 2001,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, oferã, în vederea concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998, zãcãmintele prevãzute în anexã.

Art. 2. - Durata concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În vederea întocmirii ofertelor Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitãtilor miniere de exploatare se depun la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - runda de reofertare nr. 25-2/2001 - exploatare, care se oferã gratuit, la cerere, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de oferte nr. 25/2001 caietul de sarcini întocmit pentru fiecare zãcãmânt oferit spre concesiune vor primi acest document contra unor tarife stabilite.

Art. 7. - Ofertantii rãmân angajati prin termenii ofertelor pentru toatã durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 8. - Concursul public de reofertã pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare se organizeazã în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, precum si ale Normelor metodologice -cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999.

Art. 9. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintã publicã la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntã la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura de selectie a ofertelor, aferentã rundei de reofertare.

Nerespectarea continutului plicurilor si a coordonatelor zãcãmântului oferit determinã descalificarea ofertantului.

Art. 10. - În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã de depunere a ofertelor se depune o singurã ofertã, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va decide initierea procedurii de negociere directã.

Art. 11. - Pentru continuarea desfãsurãrii concursului public de reofertare nr. 25-2/2001 este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel putin douã oferte sã întruneascã conditiile prevãzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, iar plicurile interioare sã continã documentele prevãzute la art. 10 alin. (3) din Legea minelor nr. 61/1998. Constatarea inexistentei unui document din plicul exterior sau din plicul interior conduce la descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la evaluarea acesteia.

Art. 12. - În cazul în care nici în urma rundei de reofertare nu se desemneazã nici un câstigãtor, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va atribui concesionarea prin negociere directã, conform legii.

Art. 13. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluãrii tuturor ofertantilor.

Art. 14. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigãtorii concursului începe dupã finalizarea eventualelor contestatii si dureazã 30 de zile lucrãtoare.

Art. 15. - Licenta de exploatare intrã în vigoare dupã aprobarea de cãtre Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 159.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de exploatare - runda nr. 25-2/2001

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Suprafata

(km 2)

Coordonate – Stereo ’70

Resurse minerale

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

CILIBIA 2

Buzãu

0,225

399616

658684

Nisip si pietris

 

 

 

 

399610

658778

 

 

 

 

 

399622

659142

 

 

 

 

 

399855

659530

 

 

 

 

 

399410

659510

 

 

 

 

 

399410

658606

 

2.

TOPALU

Constanta

0,401

340700

742250

Nisip si pietris

 

 

 

 

341200

742125

 

 

 

 

 

341250

742200

 

 

 

 

 

341500

742120

 

 

 

 

 

341500

742000

 

 

 

 

 

342300

741770

 

 

 

 

 

342200

741570

 

 

 

 

 

340600

742050

 

3.

SAGNA

Neamt

0,023

plaja 1

zona Tãmãseni

Nisip si pietris

 

 

 

 

611732

650165

 

 

 

 

 

611872

650383

 

 

 

 

 

611772

650549

 

 

 

 

0,016

plaja 2

zona Buruienesti

 

 

 

 

 

611751

650701

 

 

 

 

 

611417

651025

 

 

 

 

 

611548

650800

 

 

 

 

0,023

plaja 3

zona Sagna II

 

 

 

 

 

610896

650977

 

 

 

 

 

610471

650957

 

 

 

 

 

610737

650863

 

 

 

 

0,023

plaja 4

zona Lutca

 

 

 

 

 

608274

651898

 

 

 

 

 

608179

651799

 

 

 

 

 

608181

651680

 

 

 

 

 

608421

651878

 

 

 

 

0,040

plaja 5

zona Sagna-Neamt

 

 

 

 

 

608375

651090

 

 

 

 

 

608325

650805

 

 

 

 

 

608203

650826

 

 

 

 

 

608039

651054

 

 

 

 

 

608061

650921

 

 

 

 

 

608267

650713

 

 

 

 

 

608450

650871

 

 

 

 

0,039

plaja 6

zona Gâdinti

 

 

 

 

 

606528

651021

 

 

 

 

 

606018

650927

 

 

 

 

 

606138

650857

 

 

 

 

 

606370

650876

 

4.

JOLDESTI

Botosani

0,074

674092,52

617904,25

Nisip si pietris

 

 

 

 

674104,4

617965,79

 

 

 

 

 

673872,12

618314,17

 

 

 

 

 

673578,82

618268,51

 

 

 

 

 

673300,17

618291,5

 

 

 

 

 

673329,18

618217,09

 

 

 

 

 

673638,42

618186,29

 

 

 

 

 

673901,04

618213,9

 

 

 

 

 

673946,1

618022,53

 

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concesionarea unor activitãti miniere de exploatare prin negociere directã

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999;

- nedesemnarea unui câstigãtor la concursul public de oferte nr. 22/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 12 aprilie 2001, si la concursul public de reofertare nr. 22-2/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, oferã, în vederea concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare prin negociere directã, zãcãmintele prevãzute în anexã.

Art. 2. - Durata concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În vederea întocmirii ofertelor Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de oferte nr. 22/2001 caietul de sarcini întocmit pentru fiecare zãcãmânt oferit spre concesiune vor primi acest document contra unor tarife stabilite.

Art. 5. - Procedura de desfãsurare a negocierii directe se pune la dispozitie solicitantilor în mod gratuit la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertele pentru concesionarea activitãtilor miniere de exploatare prin negociere directã se depun la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintã publicã la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntã la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura de selectare a ofertelor aferentã rundei.

Nerespectarea continutului plicurilor si a coordonatelor zãcãmântului oferit determinã descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Conditiile concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare prin negociere directã nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitatia publicã.

Art. 9. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluãrii tuturor ofertantilor.

Art. 10. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigãtorii concursului începe dupã finalizarea eventualelor contestatii si dureazã 30 de zile lucrãtoare.

Art. 11. - Licenta de exploatare intrã în vigoare dupã aprobarea de cãtre Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 160.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de exploatare - runda nr. 22-3/2001 - negociere directã

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Suprafata

(km 2)

Coordonate – Stereo ’70

Resurse minerale

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

TALPA- EXTINDERE

Suceava

0,479

0,262

 

zona I

 

Nisip si pietris

 

 

 

 

712213

591660

 

 

 

 

 

712213

592130

 

 

 

 

 

711825

592500

 

 

 

 

 

711825

591619

 

 

 

 

0,217

zona II

 

 

 

 

 

 

710995

592940

 

 

 

 

 

711050

593275

 

 

 

 

 

710959

593477

 

 

 

 

 

710769

593563

 

 

 

 

 

710575

593602

 

 

 

 

 

710444

593516

 

 

 

 

 

710485

593384

 

 

 

 

 

710662

593196

 

 

 

 

 

710787

593118

 

 

 

 

 

710924

593007

 

2.

MALNAS- BOTOS

Covasna

0,193

505239

562964

Andezit industrial si de constructii

 

 

 

 

505239

563171

 

 

 

 

 

505080

563390

 

 

 

 

 

505103

563810

 

 

 

 

 

504912

563800

 

 

 

 

 

504912

562984

 

3.

TRÃISTARI- OCNELE MARI

Vâlcea

0,151

397781

445833

Tuf industrial

 

 

 

 

397763,5

445840,5

 

 

 

 

 

397656,8

445774

 

 

 

 

 

397617,5

445811,5

 

 

 

 

 

397522,5

445751,5

 

 

 

 

 

397456,5

445728,5

 

 

 

 

 

397298

445747

 

 

 

 

 

397293,5

445715

 

 

 

 

 

397664

445287

 

 

 

 

 

397682,5

445303,5

 

 

 

 

 

397689

445388,5

 

 

 

 

 

397749

445455

 

 

 

 

 

397807

445522

 

 

 

 

 

397835

445609,5

 

4.

GORUN- CICÂRLÃU

Maramures

0,111

691100

381100

Andezit industrial si de constructii

 

 

 

 

691588

381292

 

 

 

 

 

691509

381489

 

 

 

 

 

691020

381297

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind autorizarea concentrãrii economice dintre Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A.

Bucuresti si Societatea Comercialã “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedurã al Consiliului Concurentei;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii unei pãrti substantiale de piatã;

6. notificãrii concentrãrii economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-173 din 21 iunie 2001;

7. actelor si lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RS-173 din 21 iunie 2001;

8. notei Departamentului de bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,

luând în considerare urmãtoarele:

1. concentrarea economicã s-a realizat prin achizitionarea de cãtre Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti a pachetului de 69,96% din actiunile Societãtii Comerciale “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti, în baza contractelor de vânzare-cumpãrare nr. 948 din 27 iunie 1997 si nr. 3 din 26 ianuarie 1998, încheiate cu Fondul Proprietãtii de Stat. La data cumpãrãrii pachetului majoritar Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. detinea deja un procent de 1,43% din actiunile Societãtii Comerciale “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti, cumpãrate anterior de pe piata RASDAQ. Achizitia îi conferã Societãtii Comerciale “Uzinsider” - S.A. Bucuresti controlul asupra Societãtii Comerciale “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti, prin detinerea a 71,39% din capitalul social al Societãtii Comerciale “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti;

2. în urma operatiunii de concentrare a fost îndeplinit pragul prevãzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, modificat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 7/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 3 februarie 1998;

3. Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti - societatea achizitoare - are ca obiect de activitate: prestarea de servicii de comert, în special de comert exterior, pe bazã de comision, pentru agenti economici din industria metalurgicã si industria constructoare de masini;

4. Societatea Comercialã “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti - societatea achizitionatã - are ca obiect de activitate: producerea si comercializarea de utilaje tehnologice pentru industria metalurgicã, industria alimentarã, agriculturã si de ambalaje metalice;

5. anterior dobândirii controlului asupra Societãtii Comerciale “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti Societatea Comercialã “Uzinsider”-S.A. Bucuresti a fost prezentã pe piata româneascã având ca obiect de activitate principal operatiuni de comert exterior si interior cu materii prime, produse metalurgice, utilaje si echipamente pentru industria metalurgicã si pentru industria constructoare de masini. Dupã preluarea controlului Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti si-a pãstrat obiectul de activitate, respectându-si în acelasi timp obligatiile asumate prin contractul încheiat cu Fondul Proprietãtii de Stat;

6. piata relevantã aferentã operatiunii de concentrare economicã o reprezintã piata utilajelor tehnologice si piata ambalajelor metalice din România;

7. cotele de piatã detinute de Societatea Comercialã “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti pe pietele definite sunt de 3% pe piata utilajelor tehnologice si de 2,5% pe piata ambalajelor metalice. Întrucât anterior dobândirii controlului societatea achizitoare nu a fost prezentã pe piata relevantã respectivã, situatia nu s-a modificat ca efect al acestei operatiuni;

8. operatiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti nu creeazã si nu consolideazã o pozitie dominantã, neavând ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

ia urmãtoarea decizie:

Art. 1. - Se autorizeazã concentrarea economicã realizatã prin dobândirea controlului unic si direct de cãtre Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti asupra Societãtii Comerciale “24 Ianuarie” - S.A. Ploiesti, în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. 1 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrãrilor economice, constatându-se cã, desi operatiunea notificatã cade sub incidenta legii, nu existã motive pentru a fi refuzatã.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevãzutã la art. 33 alin. 2 din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 59.751.195 lei si se va plãti, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestei decizii, prin ordin de platã tip trezorerie la bugetul de stat în contul nr. 361280053300, deschis la Banca Nationalã a României, beneficiar Trezoreria Sectorului 3, cu mentiunea “pentru autorizare concentrare”. Ordinul de platã va avea mentionat pe verso lecod cont 20.17.01.03”. O copie de pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Decizia va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societãtii Comerciale “Uzinsider” - S.A. Bucuresti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - Prezenta decizie se aplicã de la data comunicãrii sale pãrtii implicate.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie la:

Societatea achizitoare:

Denumirea: Societatea Comercialã “Uzinsider” - S.A. Bucuresti

Nationalitatea: persoanã juridicã de nationalitate românã

Forma juridicã: societate pe actiuni

Sediul social: Bucuresti, bd Carol I nr. 12, et. 3, sectorul 3

Nr. de înregistrare la Registrul comertului: J40/2835/1992

Codul fiscal: R327658

Telefon: 01/310.36.89; 310.36.90

Fax: 01/312.39.02

Persoana de contact: Dan Dulama

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

VIOREL MUNTEANU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2001.

Nr. 435.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 30 septembrie 2001,

eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producãtori interni de alcool etilic rafinat

 

Nr. crt.

Numãrul si data autorizatiei de comercializare

Denumirea agentului economic (societatea comercialã)

1.

28 din 13 aprilie 2001

AGRONAD PRODIMPEX 2000 - S.R.L.

Ilfov

2.

18 din 13 aprilie 2001

ALCO ZIM - S.A.

Teleorman

3.

22 din 2 aprilie 2001

ALCOOL INTERNATIONAL - S.R.L.

Brãila

4.

33 din 7 mai 2001

ALCOPROD SERVICE - S.A.

Constanta

5.

68 din 29 noiembrie 2000

ALCORADU - S.R.L.

Sibiu

6.

40 din 7 mai 2001

ALFINCOOL - S.A.

Iasi

7.

38 din 24 mai 2001

APEVIN - S.R.L.

Mures

8.

17 din 27 martie 2001

APOLLO - S.R.L.

Botosani

9.

9 din 26 martie 2001

ARGIROM INTERNATIONAL - S.A.

Bucuresti

10.

64 din 1 septembrie 2001

ALCOOLPROD - S.R.L.

Cluj

11.

62 din 1 septembrie 2001

AVEG - S.R.L.

Mures

12.

6 din 26 martie 2001

BACHUS DOLJ - S.A.

Dolj

13.

20 din 13 aprilie 2001

BERE SPIRT - S.A.

Mehedinti

14.

11 din 26 martie 2001

BIOSIN - S.A.

Dolj

15.

61 din 1 septembrie 2001

BERE CONTESA - S.R.L.

Bucuresti

16.

51 din 26 iunie 2001

CERES ALCOHOL TRADING - S.A.

Ilfov

17.

52 din 1 iunie 2001

CERNA - S.R.L.

Vâlcea

18.

70 din 29 noiembrie 2000

CIQUITA EXIM - S.R.L.

Hunedoara

19.

77 din 15 decembrie 2000

CISTERNA PROD - S.R.L.

Brasov

20.

3 din 1 martie 2001

CLASS IMPEX - S.R.L.

Botosani

21.

36 din 7 mai 2001

COMPANY CASA RUSU - S.R.L.

Maramures

22.

42 din 24 mai 2001

CROI -VICTORITA - S.R.L.

Suceava

23.

65 din 10 septembrie 2001

COLINARIS - S.R.L.

Sibiu

24.

72 din 29 noiembrie 2000

DALBERA COM - S.R.L.

Botosani

25.

71 din 29 noiembrie 2000

DANDRINA - S.R.L.

Satu Mare

26.

74 din 29 noiembrie 2000

DIONISOS - S.R.L.

Galati

27.

60 din 17 noiembrie 2000

DISTILERIILE REGUN - S.R.L.

Mures.

28.

63 din 17 noiembrie 2000

DO & DO - S.R.L.

Ilfov

29.

54 din 12 octombrie 2000

DUMALEX PROD - S.R.L.

Ilfov

30.

43 din 1 iunie 2001

DUMCON TRADE - S.R.L.

Vâlcea

31.

37 din 22 mai 2001

EUROL INDUSTRIES 97 - S.A.

Arges

32.

19 din 13 aprilie 2001

EXTENSIV COM - S.R.L.

Dolj

33.

65 din 29 noiembrie 2000

FARES DRINKS - S.R.L.

Hunedoara

34.

75 din 15 decembrie 2000

FICROM IMPEX - S.R.L.

Giurgiu

35.

10 din 26 martie 2001

FUZOOIND - S.A.

Neamt

36.

49 din 1 iunie 2001

GEOALCO - S.R.L.

Vâlcea

37.

76 din 15 decembrie 2000

GENT TRADING - S.R.L.

Constanta

38.

34 din 7 mai 2001

GRADISTEA IMPEX - S.R.L.

Brãila

39.

58 din 2 iulie 2001

GLOBAL SPIRITS COMPANY - S.R.L.

Prahova

40.

55 din 30 octombrie 2000

INDAGRA - S.R.L.

Olt

41.

69 din 29 noiembrie 2000

INDAGRA PROD - S.R.L.

Ialomita

42.

48 din 1 iunie 2001

INTERALCOOZ - S.R.L.

Maramures

43.

47 din 1 iunie 2001

INTERAMERICAN TRADING - S.R.L.

Maramures

44.

57 din 30 octombrie 2000

KARIO PROD - S.R.L.

Ialomita

45.

57 din 21 iunie 2001

LEISI COM - S.R.L.

Bucuresti

46.

35 din 7 mai 2001

LETA GABI COM - S.R.L.

Bistrita-Nãsãud

47.

66 din 29 noiembrie 2000

LUCI PROD - S.R.L.

Satu Mare

48.

15 din 27 martie 2001

MAREX - S.A.

Brãila

49.

8 din 26 martie 2001

MEGANI - S.A.

Dâmbovita

50.

44 din 22 iunie 2001

MIHOC PRIMA - S.R.L.

Neamt

51.

51 din 12 octombrie 2000

MONDOTRANS - S.R.L.

Ialomita

52.

25 din 24 aprilie 2001

MYT DAN IMPEX - S.R.L.

Constanta

53.

32 din 7 mai 2001

NATIONAL - S.R.L.

Botosani

54.

2 din 8 februarie 2001

NIC PROD TRANS ‘97 - S.R.L.

Bucuresti

55.

50 din 1 iunie 2001

OMEGA TRUST - S.R.L.

Iasi

56.

39 din 24 mai 2001

PERFECT RENAISSANCE - S.R.L.

Timis

57.

30 din 13 aprilie 2001

PITON COMIMPEX - S.R.L.

Vrancea

58.

53 din 12 octombrie 2000

PRIMA COMPANY - S.R.L.

Ialomita

59.

73 din 29 noiembrie 2000

PRISMA PROD - S.R.L.

Bistrita- Nãsãud

60.

41 din 24 mai 2001

PRODAL IMPEX - S.A.

Tulcea

61.

13 din 27 martie 2001

PRODALCO MAT - S.R.L.

Arad

62.

67 din 29 noiembrie 2000

PRODESCARN - S.R.L.

Bihor

63.

79 din 15 decembrie 2000

PRODUCTIE, PRESTÃRI SERVICII SI COMERT ECO - S.R.L.

Covasna

64.

14 din 13 aprilie 2001

PRODVINALCO - S.A.

Cluj

65.

46 din 1 iunie 2001

PRO INVEST 2000 - S.R.L.

Buzãu

66.

66 din 13 septembrie 2001

PRODALCOOL - S.A.

Vaslui

67.

54 din 21 iunie 2001

PRODALCOROM - S.R.L.

Bacãu

68.

60 din 2 august 2001

PRODALCOM - S.A.

Botosani

69.

63 din 1 septembrie 2001

QUESTA - S.R.L.

Maramures

70.

62 din 17 noiembrie 2000

ROAIM PRODUCT CARE - S.R.L.

Brasov

71.

53 din 23 mai 2001

ROM PAULO IMPEX - S.R.L.

Bucuresti

72.

56 din 21 iunie 2001

RUVA CORA - S.R.L.

Arges

73.

12 din 27 martie 2001

S.A.B. RÃDÃUTI - S.A.

Suceava

74.

61 din 17 noiembrie 2000

SALIX - S.R.L.

Bistrita-Nãsãud

75.

64 din 29 noiembrie 2000

SAMIFLOR - S.R.L.

Cluj

76.

26 din 13 aprilie 2001

SCANDIC DISTILLERIES - S.R.L.

Bihor

77.

21 din 24 aprilie 2001

SELENA EXIM - S.R.L.

Botosani

78.

52 din 12 octombrie 2000

SELEX CORPORATION - S.R.L.

Hunedoara

79.

55 din 21 iunie 2001

SILDO - S.R.L.

Botosani

80.

58 din 30 octombrie 2000

SORPAU - S.R.L.

Dâmbovita

81.

23 din 13 aprilie 2001

SPED PRODUCTIE - S.R.L.

Ilfov

82.

24 din 26 aprilie 2001

SPIRT GHIDIGENI - S.A.

Galati

83.

1 din 4 ianuarie 2001

SUPREM - S.R.L.

Vâlcea

84.

7 din 26 martie 2001

TOMAS JUNIOR - S.R.L.

Hunedoara

85.

59 din 5 iulie 2001

TRADE VENTURE AND PROJECTS - S.A.

Caras-Severin

86.

31 din 13 aprilie 2001

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE - S.R.L.

Ilfov

87.

59 din 17 noiembrie 2000

UNU APRILIE STAR - S.R.L.

Vâlcea

88.

50 din 12 octombrie 2000

VINALCOOL BUCURESTI - S.A.

Ilfov

89.

78 din 15 decembrie 2000

VINALCOOL - S.A.

Alba

90.

4 din 26 martie 2001

VINALCOOL ARGES - S.A.

Arges

91.

81 din 15 decembrie 2000

ZORBA - S.R.L.

Tulcea