MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 659     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 19 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

545. - Lege pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

776. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

777. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel, respectiv a gradului de contraamiral de flotilã unui comandor din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestora în rezervã

 

778. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

779. - Decret privind rechemarea unui ambassador

 

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

27. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 12/2001 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

125. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri pentru executia lucrãrilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectricã Mintia - Deva

 

126. - Ordonantã de urgentã privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale

 

1.017. - Hotãrâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A.

 

1.018. - Hotãrâre pentru aproabrea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrirea Apelor” - S.A., unitãti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

1.019. - Hotãrâre privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

1.020. - Hotãrâre privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural

 

1.021. - Hotãrâre privind transmiterea fãrã platã a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar

nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu alineatul (51) cu urmãtorul cuprins:

(51) Cererile de restituire prevãzute la alin. (5), împreunã cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primãria localitãtii sau, dupã caz, la primãriile localitãtilor în raza cãrora se aflã situat terenul, personal sau prin postã, cu confirmare de primire, pânã la data de 1 noiembrie 2001, sub sanctiunea decãderii din termen.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 545.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36

din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2001.

Nr. 776.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadã

unui colonel, respectiv a gradului de contraamiral de flotilã

unui comandor din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea

acestora în rezervã

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 90/2001,

având în vedere propunerile ministrului apãrãrii nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Pe data de 15 octombrie 2001 domnului colonel Teodor Ioan Pop-Manta i se acordã gradul de general de brigadã, iar domnului comandor Aurelian Dumitru Prodan i se acordã gradul de contraamiral de flotilã si se trec în rezervã cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 777.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

pentru contributia personalã în dezvoltarea relatiilor dintre România si Italia, pentru rolul decisiv avut în constituirea parteneriatului strategic dintre cele douã tãri,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se conferã Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Luigi Amaduzzi, fost ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Italiene la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 778.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambassador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Stamate Budurescu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Senegal, Burkina Faso, Republica Guineea, Republica Coasta de Fildes, Republica Mali si Republica Islamicã Mauritania si îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la data publicãrii prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 779.

 

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 


CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

PARLAMENTUL ROMÂNIE

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 12/2001

privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã urmãtoarele modificãri în componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie, constituite prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 12/2001:

1. Doamna deputat Mitzura Arghezi, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnatã în calitatea de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Popularã Chinezã, în locul domnului deputat Dorin Lazãr Maior, care va avea calitatea de membru al acestui grup.

2. Doamna deputat Smaranda Ionescu, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnatã în calitatea de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Francezã, în locul doamnei deputat Mitzura Arghezi, care va avea calitatea de membru al acestui grup.

3. Domnul deputat Iancu Holtea, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitatea de secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Federalã Germania, în locul domnului deputat Codrin Stefãnescu, care va avea calitatea de membru al acestui grup.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 17 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 27.

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind unele mãsuri pentru executia lucrãrilor de reabilitare

a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectricã

Mintia – Deva

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Articol unic. - Se scutesc de la plata drepturilor de import instalatiile, echipamentele, utilajele, pãrti ale acestora, know-how, care se importã în contul stingerii datoriei Federatiei Ruse, în valoare de 21.708.166,28 dolari S.U.A., si se utilizeazã pentru retehnologizarea Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectricã Mintia - Deva.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Colteanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 125.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei

de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.

 

Art. 1. - Se anuleazã obligatiile bugetare datorate de agentii economici din sectorul productiei de apãrare si neachitate pânã la data transferãrii elementelor din patrimoniu, în vederea constituirii de parcuri industriale.

Art. 2. - Se aprobã scutirea de la plata majorãrilor de întârziere si a penalizãrilor aferente obligatiilor bugetare prevãzute la art. 1.

Art. 3. - Sumele prevãzute la art. 1 si 2 sunt cele stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele competente pe baza controlului de fond.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale vor emite norme de aplicare a acesteia.

Art. 5. - Transferarea elementelor din patrimoniu, în vederea constituirii de parcuri industriale, se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãtilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Strategia de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A., elaboratã de Comisia de privatizare numitã prin Hotãrârea Guvernului nr. 326/2001, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Punerea în aplicare a Strategiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A. se realizeazã sub supravegherea Comisiei de privatizare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va aduce la îndeplinire Strategia de privatizare a Bãncii Comerciale Române - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 1.017.


*) Anexa se comunicã institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Companiei Nationale

“Apele Române” - S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrirea Apelor” - S.A., unitãti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrirea Apelor” - S.A., unitãti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevãzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetele de venituri si cheltuieli mentionate la alin. (1) se aprobã de cãtre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor nationale prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, companiile nationale prevãzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fatã de anul 2000 a productivitãtii muncii, calculatã valoric în preturi comparabile sau, dupã caz, în unitãti fizice, prevãzutã în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

(3) Contraventiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 1.018.


*) Anexele se comunicã persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor

de radiocomunicatii ale Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã garanteze, în numele si în contul statului, pentru Societatea Nationalã de Radiocomunicatii - S.A. un credit extern în valoare totalã de pânã la 100 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente creditului, pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

Art. 2. - Retehnologizarea echipamentelor mentionate la art. 1 se va efectua prin definitivarea procedurii de achizitie publicã începute în luna martie 2001, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si are în vedere.achizitionarea de emitãtoare de radiodifuziune pentru retelele publice de radiodifuziune, realizarea Centrului National de Radiocomunicatii, realizarea unei infrastructuri nationale pentru retele de acces la Internet si transmisiuni de date, extinderea si modernizarea Statiei de comunicatii prin satelit Cheia.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor aferente, precum si a altor obligatii externe legate de derularea acestuia se vor asigura din sursele proprii ale Societãtii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ion Smeeianu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 1.019.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 171 alin. (7) lit. a) si ale art. 172 alin. (2) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si ale art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetãrii acordã anual, pe bazã de contract, un numãr de burse de studii studentilor din institutiile de învãtãmânt superior acreditate, cursuri de zi, cu domiciliul în mediul rural, care se obligã ca dupã absolvirea studiilor universitare sã profeseze în învãtãmântul din mediul rural, în specialitãtile pentru care s-au pregãtit.

(2) Numãrul burselor si repartizarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetãrii, în functie de necesitãtile de personal calificat pentru unitãtile de învãtãmânt din mediul rural, pe fiecare disciplinã.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru finantarea acestor burse se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetãrii si din fondul aflat la dispozitia primului-ministru.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetãrii repartizeazã anual, cu aceastã destinatie, institutiilor de învãtãmânt superior acreditate fondurile necesare pentru acordarea burselor prevãzute la art. 1.

(3) Cuantumul acestei burse de studiu este de 1.500.000 lei/lunã si se indexeazã conform legii.

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de aceste burse de studii studentii din institutiile de învãtãmânt superior acreditate trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:

a) sã aibã domiciliul în mediul rural;

b) sã nu aibã restante la examene pe perioada în care primesc bursã de studiu si sã nu repete nici un an universitar;

c) sã se oblige prin contract ca dupã terminarea studiilor universitare sã profeseze în învãtãmântul din mediul rural, în specialitãtile pentru care s-au pregãtit.

(2) În cazul în care existã mai multe cereri decât numãrul de burse aprobat, studentii bursieri sunt selectati prin concurs organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetãrii.

Art. 4. - (1) Studentii beneficiari ai burselor de studii încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetãrii un contract prin care se stabilesc drepturile si obligatiile pãrtilor.

(2) Contractul se încheie cu fiecare student admis la concursul prevãzut la art. 3 alin. (2), cu obligarea acestuia de a profesa, dupã absolvirea studiilor universitare, în învãtãmântul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau, dupã caz, postliceal din mediul rural, o perioadã cel putin egalã cu durata studiilor.

(3) În cazul în care dupã absolvirea studiilor universitare absolventul refuzã sã lucreze în învãtãmântul rural, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursã, indexate cu indicele de inflatie.

Art. 5. - Normele metodologice de aplicare a prezentei hotãrâri se aprobã prin ordin al inistrului educatiei si cercetãrii.

Art. 6. - Prezenta hotãrâre se aplicã începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 1.020.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea fãrã platã a unui imobil din domeniul privat al statului

si din administrarea Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 19 49 alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 409/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea fãrã platã a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bazã  de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminueazã cu valoarea evidentiatã în contabilitate a bunului imobil prevãzut la art. 1, iar patrimoniul Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se majoreazã cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli – transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 744/2001, se rectificã prin diminuarea cu valoarea contabilã a bunului imobil prevãzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Presedintele Autoritãtii pentru Valorificarea

Activelor Bancare,

Ionel Blãnculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 octombrie 2001.

Nr. 1.021.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite fãrã platã din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Bucuresti, str. Cãpitan Aviator Alex. Stefãnescu

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

Clãdire de tip P + 7-8 E:

- suprafata construitã = 837,5 m 2

- suprafata desfãsuratã = 7.528 m2 (din care nr. 50, sectorul 1 suprafata de 339,18 m2 situatã la parter se

aflã în proprietatea Libra Bank)

Terenul aferent - în suprafatã de 925 m2