MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 656     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 18 octombrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

974. - Hotãrâre pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001

 

Program de cooperare între Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale

 

978. - Hotãrâre privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice

 

1.015. - Hotãrâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii

 

1.016. - Hotãrâre pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitãti sanitare

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

21. - Circularã privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominalã de 1.000 lei - emisiunea 1998

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Programul de cooperare dintre Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul pentru întreprinderile mici

si mijlocii si cooperatie,

Dumitru Bulumete,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 974.

 

PROGRAM

de cooperare între Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale

 

Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale (O.M.P.I.), denumite în continuare pãrti,

dorind sã întãreascã cooperarea fructuoasã existentã între ele,

având în vedere faptul cã România este membrã a Organizatiei Mondiale a Proprietãtii Intelectuale din anul 1970 si este parte la majoritatea tratatelor administrate de O.M.P.I.,

luând în considerare preocuparea Guvernului României de a dezvolta în continuare infrastructura juridicã si tehnicã existentã în domeniul proprietãtii intelectuale,

luând în considerare disponibilitatea O.M.P.I. de a acorda asistentã Guvernului României pentru îndeplinirea obiectivelor sale în cadrul Programului si bugetului O.M.P.I.,

au convenit, în conformitate cu prevederile art. 4 din Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietãtii Intelectuale, urmãtoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele programului

 

Programul intentioneazã sã dezvolte activitãti comune cu urmãtorul scop:

            - modernizarea legislatiei nationale române în domeniul proprietãtii intelectuale, avându-se în vedere tendintele de armonizare pe plan international;

- îmbunãtãtirea aplicãrii în România a legislatiei în materie, în scopul prevenirii si eliminãrii încãlcãrii drepturilor de proprietate intelectualã;

- consolidarea rolului proprietãtii intelectuale în domeniile relevante ale activitãtilor stiintifice, tehnice si economice desfãsurate pe teritoriul României de cãtre diferiti agenti economici;

- modernizarea sistemului de proprietate intelectualã, în vederea cresterii competitivitãtii industriei românesti, întreprinderilor mici si mijlocii si a institutiilor de cercetare-dezvoltare;

- ameliorarea bazei tehnice si de resurse umane a Oficiului de Stat pentru Inventii si Mãrci si a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

- dezvoltarea mecanismelor de aplicare a legii în scopul cresterii sanselor de valorificare comercialã a drepturilor de proprietate intelectualã.

 

ARTICOLUL 2

Institutiile participante

 

Guvernul României va stabili în fiecare caz institutiile române respective, organismele sau persoanele implicate în activitãtile stabilite în baza prezentului program.

Directorul general al O.M.P.I. va stabili în fiecare situatie entitãtile sau personalul Biroului International implicate în activitãtile stabilite în baza prezentului program.

 

ARTICOLUL 3

Dispozitii finale

 

Prezentul program se încheie pe o perioadã nedeterminatã. O listã provizorie cuprinzând domeniile de activitate este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul program. Orice tip de proiect de cooperare va fi luat în considerare pe baza consimtãmântului pãrtilor interesate si va fi pus în aplicare în functie de posibilitãtile bugetare si de personal ale pãrtilor.

Prezentul program va intra în vigoare la data la care partea românã comunicã îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 7 iunie 2001, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã si englezã, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Mihnea Motoc,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale,

Kamil Idris,

director general

 

ANEXÃ

la Programul de cooperare dintre Guvernul României si Organizatia Mondialã a Proprietãtii Intelectuale

 

LISTA PROVIZORIE CUPRINZÂND DOMENIILE DE ACTIVITATE

 

1. Îmbunãtãtirea sistemului de aplicare a dreptului proprietãtii intelectuale în România prin:

- organizarea de seminarii, ateliere de lucru sau simpozioane pentru categorii de persoane din urmãtoarele domenii:

- vamã;

- politie;

- domeniul judiciar.

2. Instruirea si predarea în domeniul proprietãtii intelectuale:

2.1. organizarea unui program de pregãtire profesionalã a specialistilor atât din sectorul privat, cât si din sectorul public din România, precum si a cadrelor didactice din domeniul proprietãtii intelectuale, în cadrul programelor administrate de O.M.P.I.;

2.2. organizarea unor seminarii sau simpozioane teoretice si practice, în scopul cresterii nivelului de cunostinte de.bazã al diferitelor grupuri de profesionisti care activeazã în domeniul proprietãtii intelectuale;

2.3. modernizarea materialelor de predare, a curriculei cursurilor postuniversitare si a învãtãmântului la distantã, inclusiv prin participarea la cursurile de pregãtire, la semi- nariile, simpozioanele si activitãtile de cercetare desfãsurate de Academia Mondialã O.M.P.I.

3. Asistentã pentru dezvoltarea utilizãrii WIPO Global Information Network prin oferirea de echipament si consultantã

4. Analizarea impactului comertului electronic în sistemul proprietãtii intelectuale

5. Asistentã în domeniul dreptului de autor prin:

5.1. asistentã în furnizarea de hardware si software Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

5.2. dezvoltarea sistemului de gestiune colectivã a dreptului de autor si a drepturilor conexe în România;

5.3. sprijinirea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în activitatea de combatere a pirateriei în domeniul muzical, software, audiovizual.

6. Asistentã în domeniul inovãrii prin:

6.1. evaluarea cerintelor si efectuarea de recomandãri privind crearea sau dezvoltarea unei structuri/retele nationale de asistentã tehnicã în domeniul inovãrii;

6.2. dezvoltarea unor programe de cooperare în scopul creãrii/dezvoltãrii centrelor de inovare;

6.3. furnizarea de asistentã în scopul construirii unui sistem mai eficient pentru brevetarea proprietãtii intelectuale (acces la informatii în domeniu, costul înregistrãrii brevetelor, taxele pentru protectia brevetelor).

7. Asistentã în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) prin:

7.1. sprijinirea institutiilor nationale din domeniul IMM si dezvoltarea unor politici/programe privind utilizarea efectivã a sistemului de proprietate intelectualã de cãtre IMM;

7.2. sprijinirea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mãrci în organizarea campaniilor de diseminare a informatiilor privind importanta protejãrii dreptului de proprietate intelectualã a IMM, precum si a informatiilor privind modul de accesare a sistemului de brevetare.

8. Sprijinirea protectiei cunostintelor traditionale si a folclorului prin sistemul proprietãtii intelectuale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractãrii

sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finantele

publice locale, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 6 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se constituie comisia de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, definite conform art. 1 pct. 1 din Legea nr. 189/1998.

Art. 2. - Comisia de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe este condusã de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are în componenta sa 11 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 3 ai Ministerului Administratiei Publice, 2 ai Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si câte un reprezentant al Bãncii Nationale a României si al autoritãtilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri în comisie, sunt desemnati prin ordin al conducãtorului institutiei respective.

Art. 3. - Comisia de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor si a documentatiei aferente, primite de la autoritãtile administratiei publice locale, prin care se solicitã autorizarea contractãrii sau garantãrii împrumutului extern.

Art. 4. - Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia ca în cazul în care contracteazã sau garanteazã împrumuturi externe sã le înscrie, dupã caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul garantiilor locale, în conditiile legii.

Art. 5. - Raportarea si înregistrarea datoriei publice locale se fac conform Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999*), emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6. - Documentatia necesarã pentru autorizarea contractãrii sau garantãrii unui împrumut extern se stabileste prin Normele si procedurile privind autorizarea contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 7. - Studiile de fezabilitate ale obiectivelor de investitii de interes public local, finantate din împrumuturi externe cu garantia statului, se analizeazã si se avizeazã de cãtre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Administratiei Publice si, dupã caz, se supun spre aprobare Guvernului fãrã avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrãrilor Publice de Interes National si Locuinte Sociale.

Art. 8. - Se aprobã Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, prevãzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 10. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 611/1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 978.


*) Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999 au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631 din 29 decembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 11 februarie 2000 privind constituirea si componenta Comisiei de autorizare a contractãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 5 august 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si orice dispozitii contrare.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME SI PROCEDURI

privind autorizarea contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile

administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. În temeiul prevederilor art. 48 alin. (7) din Legea nr. 189/1998 si ale art. 6 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, împrumuturile externe vor fi contractate sau garantate de autoritãtile administratiei publice locale numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor împrumuturi, constituitã din reprezentanti ai autoritãtilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bãncii Nationale a României, a cãrei componentã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Contractarea sau garantarea de cãtre autoritãtile administratiei publice locale a împrumuturilor externe de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit, precum si prin emisiuni de titluri de valoare se face în conditiile legii si conform aprobãrii comisiei de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, denumitã în continuare comisie.

Datoria publicã localã nu reprezintã obligatii sau rãspunderi ale Guvernului si se ramburseazã, conform acordurilor încheiate, din resursele aflate la dispozitia unitãtii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie specialã.

 

ARTICOLUL 1

Contractarea directã de împrumuturi externe

de cãtre autoritãtile administratiei publice locale

de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit

în baza garantiilor proprii

 

Autoritãtile administratiei publice locale, care solicitã comisiei autorizarea contractãrii unui împrumut extern în conditiile reglementãrilor legale în vigoare, au obligatia de a prezenta, o datã cu cererea pentru autorizarea contractãrii de împrumut extern (anexa nr. 1 la prezentele norme si proceduri), urmãtoarele:

a) documentatia tehnico-economicã pentru obiectivul de investitii a cãrui finantare se asigurã integral sau în completare din împrumuturi externe care se contracteazã direct de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, aprobatã, dupã caz, de consiliul local, consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;

b) hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a contractãrii împrumutului extern, adoptatã în conditiile prevãzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;

c) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursãrii împrumutului pentru a cãrui contractare se solicitã autorizare, în care se vor cuprinde estimãrile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrãrile la bugetul local din împrumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursãri de rate, plãti de.dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate si/sau garantate si în curs de contractare);

d) dãrile de seamã contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicitã autorizarea contractãrii împrumutului, precum si dãrile de seamã contabile trimestriale pentru anul în curs;

e) proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeazã sã fie înregistrat la primãrie sau, dupã caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutãtor;

f) oferta de împrumut extern selectatã, conform prevederilor legale privind achizitiile publice, de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizãrii de cãtre comisie a contractãrii împrumutului, precum si situatia estimativã privind rambursarea împrumutului si plata costurilor aferente acestuia;

g) orice alte documente pe care comisia le va solicita în vederea analizãrii solicitãrii de autorizare a contractãrii împrumutului extern.

Documentele depuse în copie trebuie sã fie stampilate pe fiecare paginã, iar pe ultima paginã a fiecãrei copii trebuie sã se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sã ateste, prin semnãturã si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.

 

ARTICOLUL 2

Contractarea directã de împrumuturi externe

de cãtre autoritãtile administratiei publice locale

cu garantia statului

 

În baza art. 55 din Legea nr. 189/1998, Guvernul poate acorda garantii la împrumuturi externe contractate de autoritãtile administratiei publice locale, în conditiile prevederilor Legii nr. 81/1999.

Împrumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei.

Autoritãtile administratiei publice locale, care solicitã comisiei autorizarea contractãrii unui împrumut extern, garantat de stat, au obligatia de a prezenta, o datã cu cererea pentru autorizarea contractãrii de împrumut extern (anexa nr. 1 la prezentele norme si proceduri), urmãtoarele documente, depuse în 3 exemplare la secretariatul comisiei:

a) documentatia tehnico-economicã pentru obiectivul de investitii a cãrui finantare se asigurã integral sau în completare din împrumuturi externe care se contracteazã direct de cãtre autoritãtile administratiei publice locale cu garantia statului:

- dosarul de selectie a ofertei, întocmit conform prevederilor legale privind achizitiile publice, care va cuprinde date privind caietul de sarcini, raportul comisiei de selectie, validarea rezultatului în consiliul local, consiliul judetean sau în Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz;

- proiectul contractului comercial;

- informatii privind experienta partenerului strãin în realizarea unor astfel de proiecte similare celui propus, bonitatea acestuia;

- situatia privind avizele, autorizatiile si licentele impuse de legislatia în vigoare, care conditioneazã implementarea si exploatarea investitiei;

- studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat în conformitate cu prevederile din domeniul achizitiilor publice în vigoare. Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii de interes public local, finantat din împrumut extern cu garantia statului, se analizeazã si se avizeazã de cãtre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si, conform prevederilor Legii nr. 189/1998, dupã caz, se supune spre aprobare Guvernului fãrã avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrãrilor Publice de Interes National si Locuinte Sociale;

- documentele care sã ateste încadrarea proiectului de investitii ce urmeazã sã fie finantat din împrumut extern garantat de stat în categoria proiectelor sau activitãtilor sustinute de ministerele de resort, considerate de importantã prioritarã pentru România;

b) dosarul juridic al autoritãtii administratiei publice locale solicitante:

- hotãrârea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz;

- lista de semnãturi autorizate;

- hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a contractãrii împrumutului extern, adoptatã în conditiile prevãzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;

c) oferta de împrumut extern pentru care se solicitã garantia statului, selectatã de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizãrii de cãtre comisie a contractãrii împrumutului, precum si situatia estimativã privind rambursarea împrumutului si plata costurilor aferente acestuia;

d) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursãrii împrumutului pentru a cãrui contractare se solicitã autorizare, în care se vor cuprinde estimãrile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrãrile la bugetul local din împrumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursãri de rate, plãti de dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate si/sau garantate si în curs de contractare);

e) dãrile de seamã contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicitã autorizarea contractãrii împrumutului, precum si dãrile de seamã contabile trimestriale pentru anul în curs;

f) orice alte documente pe care comisia le va solicita în vederea analizãrii solicitãrii de autorizare a contractãrii împrumutului extern.

Documentele depuse în copie trebuie sã fie stampilate pe fiecare paginã, iar pe ultima paginã a fiecãrei copii trebuie sã se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sã ateste, prin semnãturã si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.

Pentru obtinerea scrisorii de garantie în contul si în numele statului autoritãtile administratiei publice locale vor adresa o cerere scrisã în acest sens Ministerului Finantelor Publice, însotitã de copia de pe hotãrârea de autorizare si de urmãtoarele documente:

- proiectul contractului de împrumut extern, din care sã rezulte cel putin urmãtoarele:

- valoarea împrumutului;

- durata si termenele de rambursare, inclusiv perioada de gratie;

- conditiile de tragere;

- nivelul dobânzii si termenele de platã a acesteia;

- alte costuri ale împrumutului, nivelul si termenele de platã a acestora;

- proiectul scrisorii de garantie;

- alte informatii pe care solicitantul le considerã necesare în sustinerea cererii sale.

Pentru necesitãti de analizã se poate solicita completarea documentatiei cu orice alte date considerate utile.

Pe baza analizei documentatiei primite de la autoritãtile administratiei publice locale beneficiare ale împrumuturilor externe directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor

Publice întocmeste si prezintã spre aprobare conducerii departamentului din care face parte o notã-mandat în care se cuprind limitele si conditiile de negociere a contractului de împrumut, a scrisorii de garantie si a altor documente aferente.

Dupã negocierea conditiilor prevãzute în nota-mandat directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice întocmeste si prezintã spre aprobare conducerii departamentului din care face parte o notã, rezultat al negocierilor, care, împreunã cu scrisoarea de garantie si cu alte documente aferente, va fi supusã spre aprobare si semnare conducerii Ministerului Finantelor Publice.

Scrisoarea de garantie se remite în original creditorului extern dupã îndeplinirea urmãtoarelor obligatii:

- obtinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia scrisorii de garantie de la organul sau persoana desemnatã ori împuternicitã, în conditiile legii, pentru a executa aceastã functie;

- semnarea conventiei de garantie pentru împrumutul extern contractat cu garantia statului de cãtre persoanele împuternicite ale celor douã pãrti;

- înregistrarea garantiei emise în registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat.

La emiterea scrisorii de garantie pentru împrumutul extern si pe baza acesteia între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si autoritatea administratiei publice locale, în calitate de garantat, se încheie o conventie de garantie în care sunt prevãzute drepturile si obligatiile pãrtilor semnatare.

În conventia de garantie se includ, fãrã a se limita numai la acestea, urmãtoarele obligatii pentru autoritatea administratiei publice locale beneficiarã a împrumutului extern cu garantia statului:

a) sã utilizeze împrumutul extern garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin contractul de împrumut extern încheiat între autoritatea administratiei publice locale si creditorul extern;

b) sã achite la scadentã obligatiile care decurg din contractul de împrumut extern încheiat cu creditorul extern în favoarea cãruia Ministerul Finantelor Publice a emis scrisoarea de garantie;

c) sã plãteascã, la scadentele si în conditiile prevãzute în conventia de garantie, comisionul de risc negociabil suportat din bugetul local, precum si majorãrile calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;

d) sã înstiinteze în scris Ministerul Finantelor Publice, cu 15 zile lucrãtoare înainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii - partiale sau totale - a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din contractul de împrumut extern, cu motivatiile si fundamentãrile corespunzãtoare;

e) sã achite, la termenele si în conditiile care se vor stabili cu garantul, sumele plãtite de acesta ca urmare a executãrii partiale sau totale a garantiei, precum si majorãrile de întârziere, calculate potrivit dispozitiilor legale;

f) sã prezinte Ministerului Finantelor Publice, în termen de 20 de zile de la sfârsitul lunii de raportare, informãri periodice în legãturã cu angajarea împrumutului extern garantat de stat si cu modul în care se deruleazã acesta, precum si cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului extern contractat cu garantia statului si, acolo unde este cazul, la modul în care a onorat plãtile datorate la fondul de risc, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare prezentate în normele metodologice de aplicare a Legii nr. 81/1999.

Scrisoarea de garantie emisã în contul si în numele statului se înregistreazã de Ministerul Finantelor Publice în registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat, cu mentiunea lepentru autoritãtile administratiei publice locale”.

Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire si de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului si a autoritãtilor administratiei publice locale beneficiare de împrumuturi externe garantate de stat a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie, de plãtile efectuate de Ministerul Finantelor Publice si de recuperarea sumelor plãtite de Ministerul Finantelor Publice pentru împrumuturile externe contractate de autoritãtile administratiei publice locale cu garantia statului urmeazã regimul reglementat prin Legea nr. 81/1999.

 

ARTICOLUL 3

Acordarea de garantii de cãtre autoritãtile administratiei publice

locale pentru împrumuturi externe contractate

de regiile autonome de subordonare localã

sau de unitãtile prestatoare de servicii publice locale

al cãror actionar majoritar este autoritatea administratiei

publice locale

 

Autoritatea administratiei publice locale, care solicitã comisiei autorizarea garantãrii unui împrumut extern contractat de o regie autonomã de subordonare localã sau de o unitate prestatoare de servicii publice locale al cãrei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale respective în conditiile reglementãrilor legale în vigoare, are obligatia de a prezenta, o datã cu cererea pentru autorizarea garantãrii de împrumut extern (anexa nr. 2 la norme si proceduri), urmãtoarele:

a) hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a garantãrii împrumutului extern, adoptatã în conditiile prevãzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;

b) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursãrii împrumutului pentru a cãrui garantare se solicitã autorizare, în care se vor cuprinde estimãrile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrãrile la bugetul local din împrumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursãri de rate, plãti de dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate si/sau garantate si în curs de garantare);

c) dãrile de seamã contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicitã autorizarea garantãrii împrumutului, precum si dãrile de seamã contabile trimestriale pentru anul în curs;

d) proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeazã sã fie înregistrat la primãrie sau, dupã caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutãtor;

e) proiectul contractului de împrumut extern care urmeazã sã fie contractat de regia autonomã de subordonare localã sau de unitatea prestatoare de servicii publice locale al cãrei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale care solicitã autorizarea garantãrii acestuia;

f) orice alte documente pe care comisia le va solicita în vederea analizãrii solicitãrii de autorizare a garantãrii împrumutului extern.

Documentele depuse în copie trebuie sã fie stampilate pe fiecare paginã, iar pe ultima paginã a fiecãrei copii trebuie sã se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sã ateste, prin semnãturã si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.

 

ARTICOLUL 4

Contractarea de datorie publicã externã localã

de cãtre autoritãtile administratiei publice locale

prin emisiuni de titluri de valoare

 

Contractarea de datorie publicã externã localã de cãtre autoritãtile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare.

Întreaga documentatie legatã de emisiunea de titluri de valoare preconizatã se înainteazã comisiei suplimentar fatã de cea prevãzutã la art. 1 sau 2, dupã caz.

Prospectul de emisiune prezentat trebuie sã cuprindã, în principal, date referitoare la:

- valoarea totalã a emisiunii de titluri de valoare si obiectivul finantat;

- termenii si caracteristicile titlurilor de valoare (tipul, forma, valuta în care sunt denominate, valoarea nominalã, valoarea de emisiune, rata anualã a dobânzii, scadenta, frecventa de platã a cuponului);

- termenii si conditiile emisiunii de titluri de valoare (procedurile de ofertã, conditiile si modalitãtile de vânzare a titlurilor, agentii de platã, legea care guverneazã emisiunea de titluri de valoare).

Cererea pentru autorizarea contractãrii de datorie publicã externã localã de cãtre autoritãtile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare (anexa nr. 3 la norme si proceduri) se transmite comisiei de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, însotitã de documentatia prevãzutã la art. 1 sau 2, dupã caz, si de documentatia prevãzutã la art. 4.

 

ARTICOLUL 5

Diverse

 

Împrumuturile externe contractate si garantiile acordate de autoritatea administratiei publice locale se opereazã în registrul datoriei publice locale si, respectiv, în registrul garantiilor locale ale acestei autoritãti si se raporteazã în conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Registrul datoriei publice locale va include informatii care sã specifice suma totalã a datoriilor autoritãtilor administratiei publice locale contractate direct, în ordine cronologicã, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice în aplicarea Legii nr. 81/1999.

Registrul garantiilor locale va include informatii care sã specifice suma totalã a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidentã a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme si proceduri.

 

ANEXA Nr. 1

la norme si proceduri

 

CERERE

pentru autorizarea contractãrii de împrumut extern 1)

 

1. Denumirea solicitantului .......................................................................................

2. Adresa completã, telefon/fax ...............................................................................

3. Persoane împuternicite .........................................................................................

4. Obiectivul pentru care se solicitã finantare externã .........................................................................................................

5. Aprobarea autoritãtii administratiei publice locale ........................................................................................................

6. Modalitatea de finantare externã .........................................................................

7. Autoritatea care garanteazã împrumutul extern .................................................................................................................

 

1) Se completeazã de cãtre autoritatea administratiei publice locale în vederea autorizãrii contractãrii de împrumut extern în baza garantiilor locale sau a garantiei statului.

8. Situatia privind alte împrumuturi/credite în derulare si/sau garantii:

 

Împrumutãtor/ Creditor

Valoarea împrumutului/ creditului (valuta de contract)

Obiectul împrumutului/ creditului

Banca românã administrator de împrumut/credit

Tipul garantiei/ Garantul

Durata împrumutului/ creditului

perioada de gratie

perioada de rambursare

 

9. Denumirea finantatorului extern ........................................................................

10. Conditiile împrumutului pentru care se solicitã autorizare:

 

Valoarea împrumutului (valuta de contract)

Rata anualã a dobânzii

Durata împrumutului

Termene de platã a ratelor de capital, a dobânzii si comisioanelor

perioada de gratie

perioada de rambursare

 

Data .........................................

 

Semnãtura

.........................................

 

Se completeazã de Ministerul Finantelor Publice:

Data primirii ..........................................

Nr. cererii (din registrul de evidentã) .

Anexe:

- documentatia tehnico-economicã pentru obiectivul de investitii, aprobatã sau însusitã, dupã caz, de consiliul local, consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;

- hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei sau hotãrârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, dupã caz;

- hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a contractãrii împrumutului extern, adoptatã în conditiile prevãzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;

- proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursãrii împrumutului pentru a cãrui contractare se solicitã autorizarea;

- dãrile de seamã contabile asupra executiei bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicitã autorizarea contractãrii împrumutului;

- dãrile de seamã contabile trimestriale pentru anul în curs;

- proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeazã sã fie înregistrat la primãrie sau, dupã caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutãtor, unde este cazul;

- oferta de împrumut extern, selectatã de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizãrii de cãtre comisie a contractãrii împrumutului;

- situatia estimativã privind rambursarea împrumutului si plata costurilor aferente acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

la norme si proceduri

 

CERERE

pentru autorizarea garantãrii de împrumut extern

 

1. Denumirea solicitantului .....................

..............................................................

2. Adresa completã, telefon/fax .............

..............................................................

3. Persoane împuternicite .......................

..............................................................

4. Obiectivul pentru care se solicitã garantarea finantãrii externe .....................................................................................

5. Aprobarea autoritãtii administratiei publice locale ............................................................................................................

6. Modalitatea de finantare externã ....................................................................

7. Situatia privind alte împrumuturi/credite în derulare si/sau garantii:

 

Împrumutãtor/ Creditor

Valoarea împrumutului/ creditului (valuta de contract)

Obiectul împrumutului/ creditului

Banca românã administrator de împrumut/credit

Tipul garantiei/ Garantul

Durata împrumutului/ creditului

perioada de gratie

perioada de rambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Denumirea finantatorului extern .......................................................................

9. Conditiile împrumutului pentru a cãrui garantare se solicitã autorizare:

 

Valoarea împrumutului (valuta de contract)

Rata anualã a dobânzii

Durata împrumutului

Termene de platã a ratelor de capital, a dobânzii si comisioanelor

 

 

 

 

 

10. Conditiile de garantare conform proiectului acordului de garantie ......................................................................................................................................................

 

Data .........................................

 

Semnãtura

.........................................

 

 

Se completeazã de Ministerul Finantelor Publice:

Data primirii ..........................................

Nr. cererii (din registrul de evidentã) .

Anexe:

- hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a garantãrii împrumutului extern, adoptatã în conditiile prevãzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;

- proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursãrii împrumutului pentru a cãrui garantare se solicitã autorizarea;

- dãrile de seamã contabile asupra executiei bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicitã autorizarea garantãrii împrumutului;

- dãrile de seamã contabile trimestriale pentru anul în curs;

- proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeazã sã fie înregistrat la primãrie sau, dupã caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutãtor;

- proiectul acordului de împrumut extern ce urmeazã sã fie contractat de regia autonomã de subordonare localã sau de unitatea prestatoare de servicii publice locale al cãrei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale care solicitã autorizarea garantãrii acestuia.

 

ANEXA Nr. 3

la norme si proceduri

 

CERERE

pentru autorizarea contractãrii de datorie publicã externã localã de cãtre autoritãtile administratiei publice locale

prin emisiuni de titluri de valoare

 

1. Denumirea solicitantului/emitentului ..........................................................................

2. Adresa completã, telefon/fax ....................................................................................

3. Persoane împuternicite ..............................................................................................

4. Obiectivul pentru care se solicitã finantare externã ..........................................................................................................

5. Aprobarea autoritãtii administratiei publice locale ..............................................................................................................

6. Situatia privind împrumuturile/creditele în derulare si/sau garantate:

 

Împrumutãtor/ Creditor

Valoarea împrumutului/ creditului (valuta de contract)

Obiectul împrumutului/ creditului

Banca românã administrator de împrumut/credit

Tipul garantiei/ Garantul

Durata împrumutului/ creditului

perioada de gratie

perioada de rambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informatii referitoare la emisiunea de valori mobiliare:

- tipul valorilor mobiliare ...........................

- forma valorilor mobiliare .........................

- volumul emisiunii ....................................

- valoarea nominalã ..................................

- pretul de vânzare ...................................

- rata dobânzii ...........................................

- randamentul cuponului.............................

- data scadentei ........................................

- garantarea emisiunii ...............................

.................................................................

- mãrimea fondurilor scontate a fi obtinute ............................................................................................................................

- tipul ofertei de valori mobiliare ..............................................................................

- în cazul plasamentului intermediat, denumirea societãtii/sindicatului de intermediere (lead manager) .........................................................................

- perioada de derulare .............................

- alte detalii ...............................................

.................................................................

.................................................................

 

Data .........................................

 

Semnãtura

.........................................

 

Se completeazã de Ministerul Finantelor Publice:

Data primirii ..........................................

Nr. cererii (din registrul de evidentã) .

Anexe:

- documentatia tehnico-economicã pentru obiectivul de investitii, aprobatã sau însusitã, dupã caz, de consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;

- hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a documentatiei sau hotãrârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, dupã caz;

- hotãrârea autoritãtii administratiei publice locale de aprobare a lansãrii unei emisiuni de titluri de valoare, adoptatã în conditiile prevãzute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;

- proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada emisiunii titlurilor de valoare pentru a cãrei lansare se solicitã

autorizare;

- dãrile de seamã contabile asupra executiei bugetului local pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se soli-

citã autorizarea lansãrii emisiunii de titluri de valoare;

- dãrile de seamã contabile trimestriale pentru anul în curs;

- proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeazã sã fie înregistrat la primãrie sau, dupã caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutãtor, unde este cazul;

- situatia estimativã privind rambursarea împrumutului si plata costurilor aferente acestuia;

- prospectul emisiunii de valori mobiliare, în cazul plasamentului intermediat.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de functionare a comisiei de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe

de cãtre autoritãtile administratiei publice locale

 

            Art. 1. - Comisia de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, denumitã în continuare comisie, constituitã în baza prezentei hotãrâri, îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Comisia este condusã de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are în componenta sa 11 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 3 ai Ministerului Administratiei Publice, 2 ai Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si câte un reprezentant al Bãncii Nationale a României si al autoritãtilor administratiei publice locale.

Reprezentantii institutiilor publice, membri în comisie, sunt desemnati prin ordin al conducãtorului institutiei respective.

Persoanele care fac parte din comisie îsi pãstreazã calitatea de angajat în cadrul institutiilor de la care provin, precum si toate drepturile care derivã din aceastã calitate.

Art. 3. - Comisia se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie, la sediul Ministerului Finantelor Publice.

Hotãrârile comisiei se iau cu majoritate simplã, conditionat de prezenta a cel putin douã treimi din numãrul membrilor acesteia.

Art. 4. - La sedintele comisiei pot participa ca invitati reprezentantii autoritãtilor administratiei publice locale, care solicitã autorizarea, si ai altor institutii interesate.

Art. 5. - Lucrãrile de secretariat ale comisiei vor fi asigurate, ca activitate permanentã si distinctã, de cãtre Ministerul Finantelor Publice. Secretariatul comisiei va fi coordonat de un specialist desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Secretariatul va asigura convocarea comisiei. Convocarea comisiei se va face cu cel putin 3 zile înainte de data stabilitã pentru sedintã. O datã cu convocarea se vor transmite membrilor comisiei proiectul ordinii de zi si setul de materiale ce urmeazã sã fie supuse discutiilor.

Art. 6. - La secretariatul comisiei se primesc si se înregistreazã într-un registru special de evidentã cererile primite de la autoritãtile administratiei publice locale, oca- zie cu care se va verifica si primirea documentatiilor prevãzute în anexa nr. 1 la hotãrâre. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente se va interveni la solicitant pentru a completa documentatia.

Art. 7. - Secretariatul comisiei, pe baza documentatiei complete aferente primite de la autoritãtile administratiei publice locale, prezintã în comisie, în termen de maximum 15 zile calendaristice, cererea prin care se solicitã autorizarea contractãrii împrumutului extern în baza garantiilor proprii sau a garantãrii unui împrumut extern. În cazul solicitãrilor de autorizare a contractãrii de împrumuturi externe cu garantia statului secretariatul comisiei prezintã în comisie cererea pentru autorizarea contractãrii de împrumut extern, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la completarea documentatiei.

Art. 8. - Pentru autorizarea contractãrii sau garantãrii împrumutului extern comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:

a) încadrarea în plafonul de îndatorare publicã externã;

b) întrunirea conditiilor legale pentru contractarea sau garantarea împrumuturilor;

c) oportunitatea lansãrii de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finantelor Publice, în scopul evitãrii concurentei în atragerea de împrumuturi de pe pietele de capital;

d) respectarea strictã a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, potrivit cãrora autoritãtilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de împru- mut, dacã totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente la împrumuturile contractate si/sau garantate, dobânzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmeazã sã fie angajat si/sau garantat în anul respectiv, depãseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.

Art. 9. - Comisia analizeazã documentatia completã si avizeazã contractarea sau garantarea de împrumuturi externe în conditiile în care sunt îndeplinite prevederile stipulate în Normele si procedurile privind autorizarea contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, prezentate în anexa nr. 1 la hotãrâre.

Art. 10. - Lucrãrile comisiei se consemneazã într-un proces-verbal, pe baza cãruia se comunicã solicitantilor aprobarea sau respingerea cererii de autorizare a contractãrii sau garantãrii de împrumuturi externe. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care l-a întocmit si va fi aprobat, prin semnãturã, de membrii comisiei care au luat hotãrârea de aprobare sau de respingere a cererii, în conformitate cu prevederile art. 3.

Art. 11. - Hotãrârea comisiei se transmite solicitantului în termen de 3 zile de la luarea deciziei. În cazul unui aviz nefavorabil hotãrârea va fi însotitã de motivarea respingerii autorizãrii de contractare sau de garantare a împrumutului extern.

Art. 12. - Contractul de împrumut/garantie încheiat cu institutia finantatoare se transmite comisiei în termen de 5 zile de la data semnãrii, ca parte a documentatiei aferente pentru evidenta si actualizarea bazei de date proprii.

Art. 13. - Pentru analiza documentelor prevãzute în anexa nr. 1 la hotãrâre, autoritãtile administratiei publice locale suportã din bugetul local o taxã de 0,001% calculatã asupra valorii împrumutului. Taxa se achitã la depunerea documentatiei complete. În cazul autorizãrii de cãtre comisie a contractãrii sau garantãrii împrumutului extern, în vederea eliberãrii hotãrârii de autorizare, autoritãtile administratiei publice locale suportã din bugetul local un comision de 0,2% calculat asupra valorii împrumutului, din care se deduce taxa achitatã la depunerea documentatiei complete.

Art. 14. - Gestionarea fondului de autorizare se face de cãtre Ministerul Finantelor Publice, în regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului. Sumele din comisioane se încaseazã în contul “Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor”, deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Soldul disponibil existent la fondul de autorizare la sfârsitul anului se reporteazã, cu aceeasi destinatie, în anul urmãtor.

Art. 15. - Veniturile fondului de autorizare se constituie din sumele încasate de la autoritãtile administratiei publice locale reprezentând taxa de analizã si comisionul de autorizare, precum si din dobânzile bonificate de trezoreria statului la depozitele constituite din sursele temporar disponibile.

Art. 16. - Toate cheltuielile legate de functionarea comisiei, inclusiv indemnizatiile cuvenite membrilor acesteia, se suportã din fondul de autorizare. Competentele de aprobare a cheltuielilor din mijloace extrabugetare se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 17. - Pentru activitatea efectiv depusã în cadrul comisiei persoanele vor fi remunerate pe baza unei indemnizatii lunare. Nivelul indemnizatiilor lunare ale persoanelor numite în comisie este similar nivelului indemnizatiilor membrilor Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitãtii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificãrile ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se înfiinteazã Comisia Interdepartamentalã de Radiocomunicatii, denumitã în continuare Comisie, ca organism consultativ al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în scopul administrãrii si gestionãrii spectrului de frecvente radioelectrice, precum si al utilizãrii rationale si eficiente a acestuia.

Art. 2. - (1) Comisia este un organism consultativ si este formatã din:

a) 3 reprezentanti ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, dintre care unul va fi desemnat presedinte;

b) un reprezentant al Ministerului Apãrãrii Nationale;

c) un reprezentant al Ministerului de Interne;

d) un reprezentant al Serviciului Român de Informatii;

e) un reprezentant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

f) un reprezentant al Serviciului de Protectie si Pazã;

g) un reprezentant al Inspectoratului General al Comunicatiilor.

(2) Institutiile mentionate la alin. (1) îsi vor desemna reprezentantii si câte un supleant pentru fiecare membru (cu exceptia presedintelui).

(3) Secretariatul Comisiei este asigurat de Inspectoratul General al Comunicatiilor.

(4) Membrii Comisiei si secretariatul acesteia, precum si presedintele se numesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, pe baza propunerilor institutiilor mentionate mai sus.

(5) Comisia poate solicita institutiilor reprezentate, dupã caz, sã cearã anumitor unitãti care functioneazã în coordonarea lor analiza oricãror probleme de specialitate si întocmirea documentelor de informare respective, tinând seama de atributiile specifice ale acestor unitãti.

(6) La lucrãrile Comisiei, cu acordul tuturor membrilor, pot fi invitati pentru consultãri si specialisti din alte ministere, organe centrale, reprezentanti ai operatorilor si utilizatorilor, în functie de problemele care se examineazã.

Art. 3. - (1) Comisia are ca atributii principale analiza si emiterea avizelor în urmãtoarele situatii:

a) propuneri privind întocmirea, modificarea sau actualizarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF);

b) adoptarea, pentru aplicarea în România, a deciziilor si recomandãrilor Conferintei Europene de Postã si Telecomunicatii (CEPT) în domeniul utilizãrii spectrului de frecvente radioelectrice;

c) solicitãri pentru asignãri de frecvente în benzile care, conform TNABF, sunt în partaj G/NG (guvernamental/neguvernamental), în scopul asigurãrii compatibilitãtii electromagnetice între statii;

d) cereri de coordonare formulate de administratiile din tãrile vecine României, în vederea asignãrii în benzile care, conform TNABF, au utilizare G si G/NG;

e) propuneri de reglementãri tehnice specifice în domeniul gestionãrii spectrului de frecvente radioelectrice.

(2) Comisia poate formula recomandãri cu privire la:

a) principiile politicii de utilizare rationalã si eficientã a spectrului frecventelor radioelectrice, precum si atribuirile de perspectivã ale benzilor de frecvente radioelectrice;

b) definirea punctului de vedere al României pentru activitãtile desfãsurate în cadrul grupelor de lucru ale CEPT sau în cadrul altor organisme internationale, referitor la domeniul gestionãrii spectrului de frecvente radioelectrice;

c) stabilirea punctului de vedere al României la conferintele mondiale de radiocomunicatii, referitor la modificãri ale alocãrilor, planurilor de frecvente si ale procedurilor de coordonare internationalã a frecventelor.

(3) Comisia analizeazã orice alte solicitãri ce îi sunt adresate cu referire la domeniul administrãrii si gestionãrii spectrului de frecvente radioelectrice.

Art. 4. - Comisia se întruneste cel putin o datã pe lunã si ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricãrui membru al sãu.

Art. 5. - (1) Rezultatul dezbaterilor din cadrul Comisiei se consemneazã în avize si/sau în recomandãri, dupã caz.

(2) Avizele Comisiei se emit cu acordul unanim al membrilor sãi si devin obligatorii dupã aprobarea lor de cãtre ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(3) În cazul în care nu se realizeazã unanimitatea în cadrul Comisiei întreaga situatie va fi adusã la cunostintã ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, care va decide.

(4) În adoptarea deciziei ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei va tine seama de solicitãrile de spectru de frecvente radioelectrice pentru radiocomunicatii care privesc apãrarea nationalã, siguranta nationalã si ordinea publicã si, dupã caz, va aduce la cunostintã primului-ministru situatiile deosebite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul apãrãrii nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 1.015.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 443/1998

privind reorganizarea si finantarea unor unitãti sanitare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 3 si 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitãti sanitare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul apãrãrii nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Costache Ivanov,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tãnase

Directorul Serviciului de Protectie si Pazã,

Gabriel Naghi

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Marcel Alexandru

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 1.016.

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 443/1998)

 

FINANTAREA

unitãtilor sanitare din sistemul de apãrare, ordine publicã, sigurantã nationalã si justitie

 

I. Unitãti finantate integral de la bugetul de stat

1. Infirmerii (cabinete medicale de unitate)

2. Depozite sanitare

3. Centrul de Hematologie Transfuzionalã (formatiuni similare)

4. Centrul de Cercetãri Stiintifice Medico-Militare

5. Formatiuni medicale de campanie

6. Centre si sectii de medicinã preventivã

7. Directii medicale sau structuri asimilate acestora

8. Institutul Medico-Militar.

NOTÃ:

1. Din sumele primite pentru activitãtile de medicinã primarã prevãzute în contractul încheiat între unitãtile care gestioneazã aceste activitãti specifice din infirmerii (cabinete medicale deunitate) si Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti se va suporta o parte din cheltuielile de functionare ale acestora, inclusiv pentru premierea lunarã, în conditiile legii, a personalului medical si paramedical care a contribuit la activitãtile de acordare a asistentei medicale, în functie de nivelul si de calitatea acesteia.

Conditiile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin comun al ordonatorilor principali de credite în subordinea cãrora se desfãsoarã activitãtile respective si al presedintelui Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritãtii Judecãtoresti.

2. În anul 2001 finantarea unitãtilor sanitare prevãzute la pct. 3 si 4 se asigurã din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

II. Unitãti finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, din venituri proprii obtinute în conditiile legii, din alocatii si transferuri de la bugetul de stat pentru activitãtile specifice cuprinse în anexa nr. 2

1. Centre medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu (policlinici)

2. Spitale militare

3. Centrul (Institutul) Clinic de Urgentã de Boli Cardiovasculare al Armatei

4. Spitalul Clinic de Urgentã Elias

5. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicinã Preventivã

6. Sanatoriul de Balneofizioterapie si Recuperare Medicalã “Dr. Dimitrie Cantemir” Bãltãtesti

7. Complexul Militar de Tratament, Odihnã si Agrement Olãnesti

8. Centre de tratament, recuperare medicalã si odihnã

9. Centre medicale judetene si ale municipiului Bucuresti

10. Spitale-penitenciar

11. Sectiile-spital din unitãtile penitenciare

12. Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu”

13. Sanatoriul Antituberculos al Ministerului de Interne

14. Servicii medicale de urgentã prespitaliceascã

15. Institutul National de Medicinã Aeronauticã si Spatialã “G-ral Dr. Aviator Victor Atanasiu”

16. Centrul de Medicinã Navalã.

NOTÃ:

1. În mãsura în care desfãsoarã activitãti cuprinse în programele de sãnãtate, unitãtile mentionate la cap. II vor primi sume cu aceastã destinatie de la bugetul de stat si din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate.

2. Drepturile specifice de hranã si echipament militar prevãzute în legislatia în vigoare, cheltuielile materiale si servicii, precum si cheltuielile de capital aferente activitãtilor mentionate în anexa nr. 2 se suportã din transferuri de la bugetul de stat.

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 443/1998)

 

ACTIVITÃTI MEDICALE  SPECIFICE

finantate din bugetele institutiilor din cadrul sistemului de apãrare, ordine publicã,

sigurantã nationalã si justitie

 

1. Asistentã medicalã curativã la locul de muncã

2. Controale medicale periodice, altele decât cele prevãzute în contractul-cadru anual

3. Vizita medicalã a:

- personalului aeronavigant înainte de plecarea în misiune;

- militarilor în termen la plecarea/înapoierea în/din misiuni si la intrarea în serviciul de gardã;

- personalului militar care intrã în serviciul de zi pe unitate;

- personalului care executã paza obiectivelor speciale;

- personalului din blocurile alimentare;

- personalului militar în rezervã si civil, la chemarea în activitate, în situatii deosebite;

- magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, potrivit Legii nr. 92/1992, republicatã

4. Expertiza medicalã a:

- personalului care îsi desfãsoarã activitatea în mediul hiperbar si pe navele maritime sau fluviale;

- personalului aeronavigant;

- persoanelor private de libertate, la solicitarea instantelor judecãtoresti;

- cadrelor si membrilor de familie ai acestora, la plecarea în si la înapoierea din misiuni externe

5. Asistentã medicalã pe timpul activitãtilor în cadrul programului de Parteneriat pentru Pace, al misiunilor umanitare, al misiunilor externe si al schimburilor de delegatii cu parteneri externi

6. Activitãti pentru acordarea primului ajutor medical si a asistentei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice si chimice

7. Asistentã medicalã si tratamentul bolilor profesionale, în caz de accidente survenite în timpul si din cauza îndeplinirii obligatiilor militare, precum si a activitãtilor desfãsurate de persoanele private de libertate

8. Asigurarea asistentei medicale de urgentã si specifice pentru demnitarii români si membrii delegatiilor strãine, conform reglementãrilor legale în vigoare

9. Activitãti medicale profilactice specifice:

- controlul igienico-sanitar si avizarea sanitar-veterinarã a blocurilor alimentare si a spatiilor de productie agroalimentarã;

- controlul igienico-sanitar si avizarea spatiilor de cazare a personalului;

- imunizãrile personalului, altele decât cele prevãzute în contractul-cadru anual, precum si cele pentru cadre si membrii de familie ai acestora, la plecarea în misiuni externe în zone cu risc epidemiologic

10. Activitãti specifice desfãsurate de personalul unitãtilor sanitare prevãzute în anexa nr. 1, constând în:

- participarea în cadrul planului pregãtirii pentru luptã (exercitii de alarmare, trageri cu armamentul din dotare etc.);

- participarea la pregãtirea si executarea mobilizãrii, inclusiv realizarea, întretinerea si preschimbarea stocurilor;

- participarea la pregãtirile si interventiile formatiunilor medicale la calamitãti naturale, dezastre si crize, precum si pentru apãrarea statului de drept si ordinii constitutionale;

- participarea personalului la misiuni medico-militare în tarã si în strãinãtate.

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARÃ

privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominalã de 1.000 lei - emisiunea 1998

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 101/1998, Banca Nationalã a României va retrage din circulatie, începând cu data de 15 octombrie 2001, bancnota cu valoarea nominalã de 1.000 lei - emisiunea 1998. Dupã data de 31 decembrie 2001 înceteazã puterea circulatorie a acestei bancnote, nemaiputând fi utilizatã ca mijloc legal de platã.

Art. 2. - Retragerea din circulatie a bancnotei de 1.000 lei - emisiunea 1998 se va face astfel:

- În perioada 15 octombrie-16 decembrie 2001 inclusiv aceste bancnote vor fi primite de la populatie, în mod obisnuit, de cãtre toti agentii economici si celelalte institutii.

Acestea sunt obligate sã primeascã bancnotele mentionate, sã nu le repunã în circulatie si sã le depunã zilnic la unitãtile bancare unde au contul deschis, o datã cu depunerile de numerar.

- În intervalul 17-31 decembrie 2001 inclusiv bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populatie, agenti economici si celelalte institutii, în plãti si pentru preschimbare, numai de cãtre unitãtile bancare.

Acestea nu le vor mai repune în circulatie, urmând sã le depunã în conturile lor deschise la Banca Nationalã a României.

Art. 3. - Deoarece la data de 31 decembrie 2001 înceteazã puterea circulatorie a bancnotelor cu valoarea nominalã de 1.000 lei - emisiunea 1998, dupã aceastã datã unitãtile bãncilor comerciale nu le vor mai primi de la populatie si nu le vor mai preschimba.

Art. 4. - În perioada 3-31 ianuarie 2002 bancnotele de 1.000 lei - emisiunea 1998, care si-au pierdut puterea circulatorie, pot fi preschimbate numai la sucursalele Bãncii Nationale a României.

Art. 5. - Bancnotele deteriorate de 1.000 lei - emisiunea 1998, prezentate de populatie, vor fi preschimbate de sucursalele Bãncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile Normelor nr. 31/1993, pânã la data de 31 ianuarie 2002.

Bancnotele deteriorate, prezentate pentru preschimbare pânã la data de 31 ianuarie 2002, dar care necesitã expertizare si evaluare, vor fi plãtite si dupã aceastã datã.

 

p. GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 26 septembrie 2001.

Nr. 21.