MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 647      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 16 octombrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 136 din 3 mai 2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 

- Opinie separatã

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

975. - Hotãrâre privind acordarea cetãteniei române unor persoane

 

992. - Hotãrâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 15-16 noiembrie 2001, a Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tãrilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA)

 

998. - Hotãrâre privind schimbarea dreptului de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Golesti, judetul Vrancea

 

999. - Hotãrâre privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

1.000. - Hotãrâre privind schimbarea dreptului de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj

 

1.001. - Hotãrâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri, proprietate publicã a statului, situate în municipiul Constanta, judetul Constanta

 

1.002. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Orãstie, judetul Hunedoara, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Orãstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orãstie

 

1.004. - Hotãrâre privind constituirea si componenta Comandamentului antiepizootic central

 

1.005. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Parohia Romano-Catolicã “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

1.008. - Hotãrâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 octombrie 2001, a celei de-a doua Conferinte Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

122. - Decizie privind amendarea cu 3% a Societãtii Comerciale “PRO TV” - S.R.L. pentru postul de televiziune PRO TV Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 018 din 29 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 084.0 din 13 octombrie 1994

 

123. - Decizie privind amendarea cu 2% a Societãtii Comerciale “Corporatia pentru Culturã si Artã Intact” - S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 din Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 012 din 25 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 025 din 14 iunie 1994

 

124. - Decizie privind amendarea cu 2% a Societãtii Române de Televiziune pentru postul de televiziune România 1, având Licenta de emisie nr. TV 180 din 11 martie 1999

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 136

din 3 mai 2001

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 219/1998

privind regimul concesiunilor

 

Lucian Mihai - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Ioan Muraru - judecãtor

Nicolae Popa - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Florin Bucur Vasilescu - judecãtor

Romul Petru Vonica - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, exceptie ridicatã de primarul municipiului Onesti si de Consiliul Local al Municipiului Onesti în Dosarul nr. 4.422/2000 al Tribunalului Bacãu – Sectia comercialã si contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publicã din 24 aprilie 2001 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la 3 mai 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 27 septembrie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 4.422/2000, Tribunalul Bacãu - Sectia comercialã si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. Exceptia a fost ridicatã de primarul municipiului Onesti si de Consiliul Local al Municipiului Onesti în cadrul litigiului comercial în contradictoriu cu Societatea Comercialã “Onedil” - S.A. Onesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) care consacrã principiul egalitãtii cetãtenilor în fata legii, ale art. 119 privind principiile de bazã ale organizãrii si functionãrii administratiei publice locale, precum si ale art. 120 alin. (2) referitoare la autoritãtile locale.

Instanta de judecatã, exprimându-si opinia, apreciazã cã exceptia este neîntemeiatã. Se considerã cã dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, deoarece prin acestea “s-a urmãrit armonizarea intereselor locale cu cele nationale, neaducându-se nici o

atingere autonomiei locale”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiatã. Se considerã cã în spetã nu este vorba de o problemã de constitutionalitate, ci de o problemã de aplicare a legii, de competenta exclusivã a instantei judecãtoresti.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei si ale pãrtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la revederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii r. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 2000, care are urmãtorul cuprins: “(1) Bunurile proprietate publicã ori privatã a statului, judetului, orasului sau comunei, precum si activitãtile si serviciile publice de interes national sau local se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societãtilor comerciale sau companiilor nationale ori societãtilor nationale, înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare aceste bunuri, activitãti ori servicii. Contractul de concesiune se încheie cu autoritatea concedentã competentã pe o duratã care se stabileste prin hotãrâre a Guvernului sau a consiliului judetean ori local de înfiintare a societãtii comerciale respective.

(2) Contractele de concesiune încheiate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi îsi pãstreazã valabilitatea.

(3) În cazul privatizãrii companiilor nationale ori a societãtilor nationale sau societãtilor comerciale, înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut încheiat contract de  concesiune în conditiile alin. (1), concedentul poate cere renegocierea acestuia.”

Autorii exceptiei sustin cã aceste dispozitii legale, prin faptul cã atribuie activitãtile si serviciile publice de interes national si local direct, prin concesiune, societãtilor comerciale sau companiilor nationale înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare aceste bunuri, activitãti sau servicii, încalcã urmãtoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetãtenii sunt egali în fata legii si a autoritãtilor publice, fãrã privilegii si fãrã discriminãri.”;

- Art. 119: “Administratia publicã din unitãtile administrativ-teritoriale se întemeiazã pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizãrii serviciilor publice.”;

- Art. 120 alin. (2): “Consiliile locale si primarii functioneazã, în conditiile legii, ca autoritãti administrative autonome si rezolvã treburile publice din comune si din orase.”

Curtea retine cã exceptia a fost ridicatã într-un litigiu comercial în care se solicitã obligarea autoritãtilor locale, în temeiul art. 40 din Legea nr. 219/1998, la încheierea unui contract având ca obiect concesionarea cãtre Societatea Comercialã “Onedil” - S.A. Onesti a retelelor de transport si distributie a apei în municipiul Onesti, precum si a constructiilor si instalatiilor aferente acestei activitãti.

Analizând exceptia astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã art. 16 alin. (1) din Constitutie, care consacrã principiul egalitãtii în drepturi, nu este aplicabil în vederea solutionãrii acesteia, întrucât textul constitutional mentionat impune un tratament egal în fata legii si a autoritãtilor publice numai în privinta cetãtenilor aflati în situatii identice, iar nu si în privinta persoanelor juridice, asa cum se întâmplã în spetã.

În legãturã cu celelalte sustineri, potrivit cãrora dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 119 si art. 120 alin. (2), Curtea con- statã cã acestea din urmã se referã la principiul autonomiei locale în cadrul organizãrii administratiei publice din unitãtile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu.Pe de altã parte însã, Curtea observã cã potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) din Constitutie “Economia României este economie de piatã”, iar alin. (2) lit. a) din acelasi text constitutional dispune: “Statul trebuie sã asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”. Asa fiind, se impune si stabilirea unui cadru concurential ce exclude orice formã de privilegiu de naturã sã împiedice concurenta loialã pe piatã.

Prin urmare, Curtea constatã cã, în mãsura în care sunt aplicate dispozitiile art. 40 alin. (1) fraza întâi din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, se contravine prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate urmeazã sã fie admisã în parte, cu referire la dispozitiile art. 40 alin. (1) fraza întâi din Legea nr. 219/1998, celelalte dispozitii ale art. 40 fiind constitutionale.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E :

1. Admite în parte exceptia de neconstitutionalitate ridicatã de primarul municipiului Onesti si de Consiliul Local al Municipiului Onesti în Dosarul nr. 4.422/2000 al Tribunalului Bacãu - Sectia comercialã si contencios administrativ si, în consecintã, constatã cã dispozitiile art. 40 alin. (1) fraza întâi din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor sunt neconstitutionale în mãsura în care autoritãtile publice locale sunt obligate sã atribuie direct, printr-un contract de concesiune, bunurile proprietate publicã sau activitãtile si serviciile publice de interes local unor persoane juridice nominalizate.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate ridicatã de aceiasi autori în acelasi dosar, cu privire la celelalte dispozitii ale art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 3 mai 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

OPINIE SEPARATÃ

 

Sunt de acord cu majoritatea colegilor mei judecãtori cu privire la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate referitor la dispozitiile alin. (2) si (3) ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, precum si cu motivarea conform cãreia, în legãturã cu neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 40 alin. (1) din aceeasi lege, se apreciazã cã dispozitiile constitutionale ale art. 119 si art. 120 alin. (2) se referã la laprincipiul autonomiei locale în cadrul organizãrii administratiei publice din unitãtile administrativteritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu”.

Sunt în dezacord însã cu opinia majoritãtii cu privire la constatarea neconstitutionalitãtii “dispozitiilor art. 40 alin. (1) fraza întâi din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor în mãsura în care contributiile publice locale sunt obligate sã atribuie direct, printr-un contract de concesiune, bunurile proprietate publicã sau activitãtile si serviciile publice de interes local unor persoane juridice nominalizate”.

1. În motivarea acestei solutii pronuntate de Curtea Constitutionalã cu majoritate de voturi se retine, în esentã, prin decizia adoptatã, cã “în mãsura în care sunt aplicate dispozitiile art. 40 alin. (1) fraza întâi din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, se contravine prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie”, potrivit cãrora “Statul trebuie sã asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”. În considerentele deciziei se mai retine cã potrivit acestei dispozitii constitutionale “[...] se impune si stabilirea unui cadru concurential ce exclude orice formã de privilegiu de naturã sã împiedice concurenta loialã pe piatã”.

Un prim temei al dezacordului fatã de aceastã solutie îl constituie faptul cã autorul exceptiei nu a invocat în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate pe care a ridicat-o în Dosarul nr. 4.422/2000 al Tribunalului Bacãu – Sectia comercialã si contencios administrativ încãlcarea dispozitiilor art. 134 din Constitutie privind economia. Motivele invocate de autorul exceptiei în înscrisul depus la Tribunalul Bacãu la data de 27 septembrie 2000 si sustinute în fata acestei instante, asa cum rezultã din încheierea tribunalului din data de 27 septembrie 2000, prin care Curtea Constitutionalã a fost sesizatã, le constituie încãlcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 119 si art. 120 alin. (2) din Constitutie.

În aceste conditii Curtea Constitutionalã nu putea sã retinã un alt temei de neconstitutionalitate în afara motivelor invocate de autorul exceptiei cu care Curtea fusese sesizatã prin încheierea din 27 septembrie 2000 a Tribunalului Bacãu - Sectia comercialã si contencios administrativ, întrucât conform art. 144 lit. c) din Constitutie Curtea “hotãrãste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, iar potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicatã, sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã si motivate.

În jurisprudenta Curtii s-a stabilit cã încãlcarea dispozitiilor imperative ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora orice sesizare adresatã Curtii Constitutionale trebuie motivatã, are drept consecintã imposibilitatea exercitãrii controlului de constitutionalitate, Curtea neputându-se substitui autorului sesizãrii în ceea ce priveste invocarea unui motiv de neconstitutionalitate. În acest sens sunt, de exemplu: Decizia nr. 36 din 17 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998; Decizia nr. 96 din 29 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 18 octombrie 1999.

De asemenea, în jurisprudenta sa Curtea Constitutionalã a stabilit cã o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicatã direct în fata Curtii prin indicarea unui alt motiv de neconstitutionalitate decât cele pe baza cãrora exceptia a fost ridicatã initial în fata instantei judecãtoresti care a sesizat Curtea, fiindcã în cazul în care Curtea ar putea modifica limitele sesizãrii controlul nu ar mai fi exercitat la sesizare, ci din oficiu, ceea ce ar contraveni principiului de organizare a controlului de constitutionalitate instituit de Constitutia României. În acest sens citãm, de exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 337 din 15 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997.

Ratiunile care au stat la baza acestor solutii de principiu din jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la respectarea limitelor sesizãrii Curtii si a obligatiei de motivare a sesizãrii de neconstitutionalitate se opun si în cazul de fatã procedeului folosit prin decizia Curtii Constitutionale la care facem opinie separatã, decizie prin care exceptia de neconstitutionalitate a fost admisã în parte, constatându-se neconstitutionalitatea unui text al Legii nr. 219/1998 pentru un motiv care nu a fost invocat de autorul exceptiei, nu a fost înscris în încheierea instantei de judecatã prin care a fost sesizatã Curtea Constitutionalã si nici nu are cel putin legãturã cu cele douã motive de neconstitutionalitate invocate de autorul sesizãrii si cuprinse în încheierea instantei - încãlcarea principiului egalitãtii în drepturi, prevãzut la art. 16 alin. (1) din Constitutie, si a principiului autonomiei locale, prevãzut la art. 119 si 120 din Constitutie.

2. Un al doilea motiv al dezacordului cu solutia pronuntatã în cauzã cu majoritate de voturi îl constituie lipsa de temeinicie a acesteia.

Solutia pronuntatã prin decizie se bazeazã pe ideea cã textul de lege constatat ca fiind neconstitutional încalcã dispozitiile art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, care stabilesc cã “Economia României este economie de piatã”, iar “Statul trebuie sã asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”.

În realitate, aceastã solutie omite faptul important cã dispozitia cuprinsã în textul art. 40 alin. (1) fraza întâi al Legii nr. 219/1998 stabileste cã bunurile proprietate publicã ori privatã a statului, judetului, orasului sau comunei, precum si activitãtile si serviciile publice de interes national sau local se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, nu oricãrui agent economic, ci anume societãtilor comerciale sau companiilor nationale ori societãtilor nationale înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare aceste bunuri, activitãti ori servicii.

În acest context atribuirea directã apare ca fiind pe deplin justificatã de necesitatea reorganizãrii regiilor autonome si se încadreazã în ansamblul mãsurilor cu aceastã finalitate.

Aceste mãsuri se înscriu, în opinia noastrã, pe deplin în obligatia statului de a asigura “protejarea intereselor nationale în activitatea economicã, financiarã si valutarã”, prevãzutã la art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie. În acelasi timp, dacã se are în vedere importanta activitãtilor si serviciilor publice din domeniul gospodãriei comunale pentru viata locuitorilor, nu este exagerat sã considerãm cã mãsurile în discutie se încadreazã si în prerogativa statului de creare a “conditiilor necesare pentru cresterea calitãtii vietii”, prevãzutã la art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie.

În opinia pe care o sustinem dispozitiile art. 134 din Constitutie privind “Economia” trebuie interpretate sistematic si prin luarea în considerare a finalitãtii lor, fãrã a se absolutiza una dintre obligatiile ce revin statului conform alin. (2) din acest articol, pânã la înlãturarea celorlalte obligatii la fel de importante.

De altfel, contrar opiniei majoritãtii si cu tot respectul pentru aceasta, considerãm cã textul criticat pentru neconstitutionalitate nici nu contravine obligatiei statului prevãzute la art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât mãsura prevãzutã poate fi consideratã ca fiind menitã sã asigure “crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie” în domeniul gospodãriei comunale.

 

Judecãtor,

Constantin Doldur.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea cetãteniei române unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea cetãteniei române nr. 21/1991, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. - Se acordã cetãtenia românã persoanelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 975.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cãrora li s-a aprobat acordarea cetãteniei române în temeiul art. 10

din Legea cetãteniei române nr. 21/1991, republicatã

 

1. Popa Silvia, cetãtean italian, nãscutã la 22 iulie 1935 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Nicolae si Ana, cu domiciliul actual în Italia, 24065 Lovere (BG), Torricella 17 g.

2. Onutu Viorel-Romeo, cetãtean francez, nãscut la 14 iulie 1946 în Bucuresti, România, fiul lui Petre si Maria, cu domiciliul actual în Franta, 07800 Charmes sur Rhone, 92 Chemin de LÕAye.

3. Huza Aurora, cetãtean austriac, nãscutã la 8 decembrie 1959 în localitatea Cãtina, judetul Cluj, România, fiica lui Ioan si Iuliana, cu domiciliul actual în Austria, 1010 Viena, Singerstr. 27/38.

4. Krafcsik Anton, cetãtean german, nãscut la 4 ianuarie 1962 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Dezideriu-Emeric si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 76316 Malsch, Am Wasen 8.

5. Vogl Dan-Peter, cetãtean suedez, nãscut la 13 octombrie 1961 în Bucuresti, România, fiul lui Epure Mircea si Tasica, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian nr. 24, sectorul 1.

6. Vogl Andrea-Minina, cetãtean suedez, nãscutã la 11 noiembrie 1961 în Bucuresti, România, fiica lui Iozsef si Minina, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian nr. 24, sectorul 1.

7. Neag Dorel, apatrid, nãscut la 15 aprilie 1960 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Sandru Dimitrie si Valeria, cu domiciliul actual în România, localitatea Ciucea nr. 1, judetul Cluj.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 15-16 noiembrie 2001,

a Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tãrilor membre ale Acordului Central European

de Comert Liber (CEFTA)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 106 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - (1) În perioada 15-16 noiembrie 2001 se organizeazã la Bucuresti, sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe, Reuniunea anualã a primilor-ministri ai tãrilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA).

(2) Pe data de 15 noiembrie 2001 se desfãsoarã Reuniunea pregãtitoare la nivel de experti, denumitã în continuare Reuniunea pregãtitoare, iar pe data de 16 noiembrie 2001 se desfãsoarã Summitul anual al primilorministri din tãrile membre CEFTA, denumit în continuare Summit.

Art. 2. - În vederea realizãrii demersurilor si luãrii mãsurilor necesare pentru buna organizare si desfãsurare a Summitului si a Reuniunii pregãtitoare a acestuia se constituie un comitet interministerial si o comisie de organizare.

Art. 3. - (1) Comitetul interministerial este condus de primul-ministru si este format din:

- ministrul afacerilor externe;

- ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

- ministrul finantelor publice;

- ministrul de interne;

- ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei;

- directorul Serviciului de Protectie si Pazã.

(2) La activitatea Comitetului interministerial participã, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

Art. 4. - (1) Comisia de organizare este condusã de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentã câte un reprezentant din cadrul urmãtoarelor autoritãti:

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul de Interne;

- Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Serviciul de Protectie si Pazã.

(2) La lucrãrile comisiei de organizare participã, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

(3) Comisia de organizare va coordona, printr-un departament operational, nominalizat de cãtre ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, toate activitãtile destinate organizãrii si desfãsurãrii Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tãrilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA), scop în care va realiza toate demersurile necesare si se va întruni, sãptãmânal sau ori de câte ori va fi necesar, pentru analiza stadiului pregãtirilor, informând operativ Comitetul interministerial.

(4) În vederea organizãrii si desfãsurãrii Sumitului si a Reuniunii pregãtitoare a acestuia comisia de organizare va coopera si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 5. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfãsurarea Summitului si a Reuniunii pregãtitoare a acestuia se va realiza din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001, în limita sumei de 4 miliarde lei, stabilitã conform devizului estimativ prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Cu suma prevãzutã la alin. (1) se suplimenteazã bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

(3) Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001.

(4) Cu sumele neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pânã la data de 30 noiembrie 2001.

Art. 6. - (1) Gestionarea actiunilor prevãzute în prezenta hotãrâre va fi realizatã de Secretariatul General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului are în responsabilitate asigurarea tuturor bunurilor si serviciilor necesare pentru buna organizare si desfãsurare a Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tãrilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA), prin achizitionarea acestora, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.

(3) Pentru conventiile care au ca obiect achizitionarea de bunuri si servicii necesare în vederea organizãrii si desfãsurãrii Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tãrilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA) pragurile mentionate la art. 13 lit. a) si b) din

Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice se stabilesc la valoarea de 100.000 euro pentru fiecare.

(4) Secretariatul General al Guvernului va utiliza sumele alocate pentru organizarea si desfãsurarea actiunilor prevãzute la art. 1, în conformitate cu deciziile comisiei de organizare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 992.


*) Anexa se comunicã institutiilor interesate

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind schimbarea dreptului de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Golesti,

judetul Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 si ale art. 12 alin. (1) si (2) din

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în domeniul public al comunei Golesti, judetul Vrancea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Golesti.

Art. 2. - Se aprobã darea în administrare Ministerului Apãrãrii Nationale a unui teren trecut din domeniul public al comunei Golesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului, în baza Hotãrârii Consiliului Local al Comunei Golesti nr. 20 din 29 decembrie 2000.

Art. 3. - Datele de identificare a terenurilor mentionate la art. 1 si 2 sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4. - Predarea-primirea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 998.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care fac obiectul schimbãrii titularului dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite terenul

Persoana juridicã la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Comuna Golesti, judetul Vrancea

Statul român, în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

Comuna Golesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Golesti

Suprafata totalã = 4,0020 ha

2.

Comuna Golesti, judetul Vrancea

Comuna Golesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Golesti

Statul român, în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

Suprafata totalã = 4,0020 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului,

din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Timisoara, judetul Timis, în suprafatã de 100 m 2 , având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtileinteresate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 999.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Timisoara, judetul Timis, carese transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Autoritatea publicã de la care se transmite administrarea terenului

Autoritatea publicã în a cãrei administrare se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Timisoara, intersectia Str. Diminetii cu str. Pavlov

Ministerul Apãrãrii Nationale

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Suprafata totalã = 100 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind schimbarea dreptului de administrare asupra unor terenuri situate

în municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridicã al acesteia,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.

Art. 2. - Se aprobã darea în administrare Ministerului Apãrãrii Nationale a unui teren trecut din domeniul privat al municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului, în baza Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 77 din 26 martie 2001.

Art. 3. - Datele de identificare a terenurilor mentionate la art. 1 si 2 sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 1.000.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care fac obiectul schimbãrii titularului dreptului de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite terenul

Persoana juridicã la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Târgu Jiu, punctul Vãdeni, judetul Gorj

Ministerul Apãrãrii

Consiliul Local al Nationale Municipiului Târgu Jiu

Suprafata = 8,4525 ha

2.

Municipiul Târgu Jiu, punctul Turcinesti, judetul Gorj

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu

Ministerul Apãrãrii Nationale

Suprafata = 7,6 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri,

proprietate publicã a statului, situate în municipiul Constanta, judetul Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã transmiterea terenurilor, proprietate publicã a statului, situate în municipiul Constanta, judetul Constanta, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Art. 2. - Se aprobã transmiterea terenurilor, proprietate publicã a statului, situate în municipiul Constanta, judetul Constanta, având datele de identificare prevãzute în anexã, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 1.001.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor, proprietate publicã a statului, care fac obiectul schimbãrii titularului dreptului de administrare

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite terenul

Persoana juridicã la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Constanta, Bd 1 Mai nr. 68-70

Ministerul Apãrãrii Nationale

Consiliul Local al Municipiului Constanta (Piata Farului)

- suprafata totalã = 14.268 m 2

Municipiul Constanta, Str. Dezrobirii

Ministerul Apãrãrii Nationale

Consiliul Local al Municipiului Constanta (Zona Marinarului)

- suprafata totalã = 3.000 m 2

Municipiul Constanta, str. Stefãnitã Vodã nr. 13

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Apãrãrii Nationale

- suprafata = 2.954 m 2

Municipiul Constanta, str. Stefãnitã Vodã nr. 15

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Apãrãrii Nationale

- suprafata = 1.500 m 2

 

Municipiul Constanta, Str. Dunãrii (Piata Farului)

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Apãrãrii Nationale

- suprafata totalã = 262 m 2

Municipiul Constanta, Bd 1 Mai nr. 19

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Apãrãrii Nationale

- suprafata totalã = 11.052 m 2

Municipiul Constanta, Bd Tomis - str. Mircea cel Bãtrân (extremitatea nordicã a parcului).

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Apãrãrii Nationale

- suprafata totalã = 1.500 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Orãstie, judetul Hunedoara, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Orãstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orãstie

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului - constructie si teren aferent - situat în piata Aurel Vlaicu nr. 3, municipiul Orãstie, judetul Hunedoara, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Orãstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orãstie.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor se diminueazã cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Orãstie se mãreste corespunzãtor cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 1.002.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - constructie si teren aferent - care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Orãstie si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orãstie

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafata

Valoarea (lei)

Constructie

Teren

de inventar

rãmasã

Municipiul Orãstie, piata Aurel Vlaicu nr. 3, judetul Hunedoara

Ministerul Culturii si Cultelor

Consiliul Local al Municipiului Orãstie

Aria desfãsuratã =694 m2: subsol, parter, etaj

Suprafata = 644 m2

Suprafata construitã = 401,90 m2

Constructie = 646.800.000 Valoarea terenului este inclusã în valoarea constructiei

Constructie = 641.567.861 Valoarea terenului este inclusã în valoarea constructiei

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind constituirea si componenta

Comandamentului antiepizootic central

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 15 alin. 3 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã constituirea Comandamentului antiepizootic central, în componenta prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Atributiile si rãspunderile Comandamentului antiepizootic central sunt cele prevãzute de Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 3. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 468/1995 privind constituirea si componenta Comandamentului antiepizootic central, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1995.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 1.004.

 

ANEXÃ

 

COMPONENTA

Comandamentului antiepizootic central

 

Presedinte - ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor

Secretar - directorul general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul

Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor

Membri: reprezentanti ai conducerii urmãtoarelor institutii:

- Ministerul Finantelor Publice

- Ministerul de Interne

- Ministerul Apãrãrii Nationale

- Ministerul Afacerilor Externe

- Ministerul Justitiei

- Ministerul Sãnãtãtii si Familiei

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Ministerul Turismului

- Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

- Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

- Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

- Ministerul Administratiei Publice

- Secretariatul General al Guvernului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

7privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Parohia Romano-Catolicã “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult apartinând cultelor religioase din România, precum si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2001, pentru Parohia Romano-Catolicã “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita.

Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 1.005.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 octombrie 2001,

a celei de-a doua Conferinte Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 106 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - În perioada 25-26 octombrie 2001 se organizeazã la Bucuresti, sub auspiciile Comisiei Europene, Bãncii Mondiale, Coordonatorului special al Pactului de Stabilitate si Guvernului României, a doua Conferintã Regionalã a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, denumitã în continuare Conferinta Regionalã.

Art. 2. - (1) În vederea realizãrii demersurilor si luãrii mãsurilor necesare pentru buna organizare si desfãsurare a Conferintei Regionale se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusã de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentã câte un reprezentant din cadrul urmãtoarelor autoritãti:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Apãrãrii Nationale;

- Ministerul de Interne;

- Ministerul Sãnãtãtii si Familiei;

- Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Prefectura Municipiului Bucuresti;

- Serviciul de Protectie si Pazã.

(3) La lucrãrile comisiei de organizare participã, în calitate de invitat, si câte un reprezentant al Administratiei Prezidentiale si al Camerei Deputatilor.

(4) Comisia de organizare va coordona printr-un departament operational, nominalizat de cãtre ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, toate activitãtile destinate organizãrii si desfãsurãrii Conferintei Regionale, scop în care va realiza toate demersurile necesare si se va întruni ori de câte ori va fi necesar pentru analiza stadiului pregãtirilor. Departamentul operational va informa operativ comisia de organizare în legãturã cu orice problemã de competenta acesteia.

(5) În vederea organizãrii si desfãsurãrii Conferintei Regionale comisia de organizare va coopera si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfãsurarea Conferintei Regionale se va realiza din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001, în limita sumei de 4,53 miliarde lei.

(2) Bugetul detaliat al Conferintei Regionale se aprobã de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(3) Cu suma prevãzutã la alin. (1) se suplimenteazã bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

(4) Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001.

(5) Cu sumele neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pânã la data de 30 noiembrie 2001.

Art. 4. - (1) Gestionarea actiunilor prevãzute în prezenta hotãrâre va fi realizatã de  Scretariatul General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului are în responsabilitate asigurarea tuturor bunurilor si serviciilor necesare pentru buna organizare si desfãsurare a Conferintei Regionale, prin achizitionarea acestora, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.

(3) Pentru conventiile care au ca obiect achizitionarea de bunuri si servicii necesare în vederea organizãrii si desfãsurãrii Conferintei Regionale pragurile mentionate la art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice se stabilesc la valoarea de 150.000 euro pentru fiecare.

(4) Secretariatul General al Guvernului va utiliza sumele alocate pentru organizarea si desfãsurarea actiunilor prevãzute la art. 1, în conformitate cu deciziile comisiei de organizare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 1.008.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind amendarea cu 3% a Societãtii Comerciale “PRO TV” - S.R.L.

pentru postul de televiziune PRO TV Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 018

din 29 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 084.0 din 13 octombrie 1994

 

În baza prevederilor art. 37 alin. (1) si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

Articol unic. - Consiliul National al Audiovizualului a hotãrât amendarea Societãtii Comerciale “PRO TV” - S.R.L. pentru postul de televiziune PRO TV Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 018 din 29 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 084.0 din 13 octombrie 1994, cu 3% din cifra de afaceri a anului precedent, în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Aceastã mãsurã a fost luatã de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului cã societatea comercialã a încãlcat prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 47 din 20 aprilie 2000 privind restrictii si avertizãri în scopul protectiei minorilor si ale Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 65 din 23 mai 2000 privind adoptarea Normelor obligatorii pentru publicitate, teleshopping si sponsorizare în domeniul audiovizualului, neconformându-se astfel somatiilor publice nr. 4.825 din 28 august 2001 si nr. 5.402 din 25 septembrie 2001, somatii ce i-au fost adresate pentru aceleasi abateri.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2001.

Nr. 122.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind amendarea cu 2% a Societãtii Comerciale

“Corporatia pentru Culturã si Artã Intact” - S.A. pentru postul de televiziune

Antena 1 din Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 012 din 25 ianuarie 1993

si Decizia de autorizare nr. 025 din 14 iunie 1994

 

În baza prevederilor art. 37 alin. (1) si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

Articol unic. - Consiliul National al Audiovizualului a hotãrât amendarea Societãtii Comerciale “Corporatia pentru Culturã si Artã Intact” - S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 din Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 012 din 25 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 025 din 14 iunie 1994, cu 2% din cifra de afaceri a anului precedent, în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Aceastã mãsurã a fost luatã de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului cã societatea comercialã a încãlcat prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 65 din 23 mai 2000 privind adoptarea Normelor obligatorii pentru publicitate, teleshopping si sponsorizare în domeniul audiovizualului, neconformându-se astfel Somatiei publice nr. 5.401 din 25 septembrie 2001, somatie ce i-a fost adresatã pentru aceleasi abateri.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2001.

Nr. 123.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind amendarea cu 2% a Societãtii Române de Televiziune pentru postul de televiziune

România 1, având Licenta de emisie nr. TV 180 din 11 martie 1999

 

În baza prevederilor art. 37 alin. (1) si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

Articol unic. - Consiliul National al Audiovizualului a hotãrât amendarea Societãtii Române de Televiziune pentru postul de televiziune România 1, având Licenta de emisie nr. TV 180 din 11 martie 1999, cu 2% din cifra de afaceri a anului precedent, în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Aceastã mãsurã a fost luatã de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului cã societatea comercialã.a încãlcat prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 65 din 23 mai 2000 privind adoptarea Normelor obligatorii pentru publicitate, teleshopping si sponsorizare în domeniul audiovizualului, neconformându-se astfel Somatiei publice nr. 5.404 din 25 septembrie 2001, somatie ce i-a fost adresatã pentru aceleasi abateri.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2001.

Nr. 124.