MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 642       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 15 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

505. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

733. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

760. - Decret privind înaintarea în gradul urmãtor a unui general din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

985. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

 

991. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru reabilitarea Centralei termice si a sistemului de termoficare, proprietate publicã a municipiului Fãlticeni, judetul Suceava

 

993. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

 

994. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Multiproduct”

 

995. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Nationale

 

996. - Hotãrâre privind exercitarea de cãtre România a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apãrãrii din Europa de Sud-Est si a Comitetului Director Politico-Militar al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

150. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 109 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, emisã în temeiul art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Sãnãtatea publicã este finantatã din urmãtoarele surse:

a) bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate;

b) bugetul de stat si bugetele locale;

c) veniturile proprii ale unitãtilor sanitare si ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, constituite ca surse extrabugetare la dispozitia acestora.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Veniturile proprii se gestioneazã de unitãtile sanitare si de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei în regim extrabugetar si se constituie din urmãtoarele surse:

a) cota de 50% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat;

b) valorificarea bunurilor aflate în dotarea unitãtilor sanitare;

c) venituri din activitãti proprii ale unitãtilor finantate de la bugetul de stat.”

3. La articolul I punctul 4, articolul 4 se abrogã.

4. La articolul I punctul 5, articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Constituie sursã a veniturilor extrabugetare la dispozitia Ministerului Sãnãtãtii si Familiei cota de 50% din amenzile aplicate si încasate de persoanele împuternicite în acest scop de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Familiei pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat, conform legii.

(2) Sumele încasate de unitãtile sanitare din valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor aflate în dotare se gestioneazã în regim extrabugetar de cãtre unitãtile sanitare respective.”

5. La articolul I punctul 6, articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - Veniturile proprii ale institutiilor sanitare publice, finantate integral de la bugetul de stat, si ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã, se constituie ca surse extrabugetare la dispozitia institutiei care le reali-

zeazã si se utilizeazã pentru cheltuielile curente si de capital.”

6. La articolul I punctul 7, articolul 7 se abrogã.

7. La articolul I punctul 8, articolul 8 se abrogã.

8. La articolul I punctul 9, articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - Veniturile proprii realizate potrivit prevederilor art. 3 se utilizeazã pentru finantarea programelor nationale de sãnãtate.”

9. La articolul I punctul 10, articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - Disponibilitãtile rãmase la finele anului, provenite din surse extrabugetare, constituite la nivelul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, precum si la nivelul unitãtilor sanitare finantate de la bugetul de stat, se reporteazã în anul urmãtor si se utilizeazã pentru aceleasi destinatii.”

10. La articolul I punctul 11, articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

Art. 11. - Pentru prestatiile prevãzute în anexã, care se efectueazã contra cost, tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei.”

11. La articolul I punctul 12, articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezentei ordonante se efectueazã de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei prin organele proprii sau prin împuterniciti, precum si de alte organe de control abilitate prin lege.”

12. La articolul I punctul 13, articolul 13 se abrogã.

13. Anexa va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXÃ

 

VENITURI PROPRII

ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si ale institutiilor

sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat

 

Veniturile din activitatea unitãtilor sanitare finantate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:

1. consultatii, tratamente, investigatii si alte servicii medicale acordate conform legii;

2. prestatii medico-sanitare pentru regii autonome, societãti comerciale, institutii publice, alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementãrilor în vigoare;

3. examene medicale si psihologice pentru obtinerea de certificate medicale, cu exceptia certificatelor pentru incapacitate temporarã de muncã si a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevãzute prin reglementãrile legale speciale;

4. contributia lunarã a pãrintilor sau a tutorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese;

5. taxa pentru examene si concursuri organizate de unitãtile sanitare sau de unitãtile cu retea proprie;

6. închirieri si concesionãri, conform prevederilor legale;

7. tarife pentru efectuarea expertizelor, constatãrilor si a altor lucrãri medico-legale;

8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sãnãtate publicã;

9. consultantã si asistentã tehnicã în domeniul sanitar;

10. eliberarea de autorizatii, avize si de alte acte oficiale, conform legii, pentru persoane fizice si juridice;

11. valorificarea bunurilor aflate în dotare cãtre persoane fizice sau juridice, în conditiile legii;

12. sumele încasate de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei în vederea eliberãrii autorizatiei de functionare pentru unitãtile de productie a produselor medicamentoase, depozite farmaceutice, farmacii si drogherii. În cazul farmaciilor si drogheriilor suma pentru reautorizare va fi jumãtate din suma prevãzutã a fi achitatã la autorizare.”

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 505.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992

privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 733.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul urmãtor a unui general

din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Pe data de 31 octombrie 2001 domnul general-maior inginer Ion-Dan Ion Zaharia se înainteazã în gradul de general-locotenent si se trece în rezervã cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 760.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Guvernul este autoritatea publicã centralã a puterii executive care asigurã realizarea politicii interne si externe a tãrii si exercitã conducerea generalã a administratiei publice.

Art. 2. - (1) În vederea exercitãrii atributiilor ce revin Guvernului, în cadrul aparatului de lucru al acestuia functioneazã aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente si alte asemenea structuri cu atributii specifice.

(2) În directa coordonare a primului-ministru se aflãAdministratia Nationalã a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este o structurã organizatoricã fãrã personalitate juridicã, alcãtuitã din:

a) corpul de consilieri ai primului-ministru;

b) corpul de control al primului-ministru;

c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;

d) cabinetul primului-ministru;

e) cancelaria primului-ministru;

f) compartimentul cu probleme speciale;

g) compartimentul documente secrete;

h) compartimentul care asigurã protocolul primului-ministru.

(2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonatã de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.

(3) Corpul de control al primului-ministru este coordonat de un secretar de stat, numit prin decizie a primuluiministru.

(4) Atributiile si organizarea internã ale fiecãrei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.

(5) Personalului încadrat în aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplicã prevederile legii privind statutul functionarilor publici.

Art. 4. - Secretariatul General al Guvernului asigurã derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitãtii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecãtoresti.

Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine si instructiuni.

Art. 6. - (1) Departamentul este o structurã organizatoricã în aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru, fãrã personalitate juridicã si fãrã unitãti în subordine, care are rol de coordonare si sintezã în domenii de interes general, în conformitate cu atributiile Guvernului.

(2) Înfiintarea, atributiile si modul de functionare ale departamentului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

(3) Departamentul este condus de un demnitar care nu are calitatea de ordonator de credite.

(4) În exercitarea atributiilor care îi revin conducãtorul departamentului emite ordine cu caracter individual.

Art. 7. - (1) Secretariatul General al Guvernului executã operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, în bugetul acestuia, destinate realizãrii actiunilor initiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si aprobate prin

hotãrâri ale Guvernului. Eliberarea fondurilor cãtre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentãrilor privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate în legile anuale ale bugetului de stat.

(2) Rãspunderea privind utilizarea si justificarea fondurilor prevãzute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotãrâri ale Guvernului revine fiecãrei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.

Art. 8. - (1) Numãrul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 253, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Numãrul maxim de posturi al fiecãrei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi prevãzut la alin. (1).

Art. 9. - (1) Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) si anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificãrile ulterioare.

(2) În functie de necesitãti pot fi utilizate si functii dintre cele prevãzute în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000, cu modificãrile ulterioare.

Art. 10. - Structura organizatoricã a aparatului de lucru al Guvernului este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 11. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 27/2001 privind reorganizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 23 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 985.

 

ANEXÃ

 

Numãrul maxim de posturi = 253

(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului

primului-ministru si cabinetului ministrului pentru

coordonarea Secretariatului General al Guvernului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a aparatului de lucru al Guvernului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului,

prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru reabilitarea Centralei termice si a sistemului

de termoficare, proprietate publicã a municipiului Fãlticeni, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 3.000.000 mii lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Fãlticeni, judetul Suceava, pentru reabilitarea Centralei termice si a sistemului de termoficare, proprietate publicã a municipiului Fãlticeni, judetul Suceava.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 991.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.),

aflat în coordonarea Ministerului Turismului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) se aprobã de Ministerul Turismului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.

(2) Contraventiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac rãspunzãtoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 993.


*) Anexa se comunicã persoanelor juridice interesate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Regiei Autonome “Multiproduct”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe  anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Multiproduct”, coordonatã de Ministerul Justitiei, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Multiproduct”, aprobat potrivit art. 1, reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetare se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã “Multiproduct” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia prevãzutã la alin. (1) se constatã si menda se aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nrespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 994.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome

de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Nationale, prevãzute în anexele*) nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de interes national se aprobã de Ministerul Apãrãrii Nationale.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevãzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome mentionate la art. 1 reprezintã limitã maximã si nu poate fi depãsitã decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apãrãrii Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale, regiile autonome pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fatã de anul 2000 a productivitãtii muncii, calculatã valoric în preturi comparabile sau, dupã caz, în unitãti fizice, prevãzutã în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 5. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 6. - Contraventiei prevãzute la art. 4 i se aplicã dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 995.


*) Anexele se comunicã institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind exercitarea de cãtre România a presedintiei Comitetului de Coordonare

a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apãrãrii din Europa de Sud-Est

si a Comitetului Director Politico-Militar al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinationalã de Pace dinEuropa de Sud-Est, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1999, aprobatã prin Legea nr. 108/2000, România preia, începând cu data de 1 septembrie 2001, presedintia Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apãrãrii din Europa de Sud-Est (SEDM-CC) si a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est, pentru o perioadã de 2 ani.

(2) Ministerul Apãrãrii Nationale desemneazã presedintele SEDM-CC si PMSC al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est.

(3) Presedintele este ajutat în îndeplinirea atributiilor de un consilier pe probleme militare, numit de ministrul apãrãrii nationale, si de un consilier diplomatic, numit de ministrul afacerilor externe.

Art. 2. - Pentru asigurarea activitãtilor de secretariat ale presedintiei se înfiinteazã în cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale secretariatul SEDM-CC si secretariatul PMSC al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est.

Art. 3. - (1) În vederea desfãsurãrii activitãtilor pe care le implicã presedintia SEDM-CC si PMSC al Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est, institutiile implicate pot invita delegati strãini si/sau români si pot angaja cheltuieli cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Cheltuielile pentru activitãtile prevãzute la alin. (1) vor fi suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Apãrãrii Nationale.

(3) Pentru activitãtile desfãsurate la nivelul ministrilor afacerilor externe cheltuielile se suportã, în conditiile alin. (1), de Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Ministerul Apãrãrii Nationale si Ministerul Afacerilor Externe pot atrage resurse financiare si/sau materiale din sponsorizãri legale si donatii.

Art. 4. - Ministerul Apãrãrii Nationale si Ministerul Afacerilor Externe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 996.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice

care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã,

lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare,

precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri

de cercetare geologicã si de expertizare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare, aprobatã prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 4 se abrogã.

2. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - Membrii comisiei de atestare au urmãtoarele atributii:

- examineazã cererile si documentatiile prezentate de persoanele fizice si juridice în vederea atestãrii;

- prezintã în scris punctul lor de vedere în sedinta de atestare;

- propun eliberarea certificatelor de atestare pentru cei care îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

- propun respingerea cererilor de atestare ale celor care nu îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

- participã la sedintele comisiei de atestare, cu dreptde vot direct în adoptarea hotãrârilor acesteia;

- semneazã procesele-verbale întocmite la fiecare sedintã, pe baza cãrora se vor formula rãspunsurile la cererile de atestare prezentate de persoanele fizice si juridice;

- solicitã consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere divergente fatã de hotãrârile adoptate.”

3. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - Secretariatul comisiei de atestare are urmãtoarele atributii:

- primeste si înregistreazã cererile-tip de atestare, însotite de documentele necesare;

- întocmeste graficul de sedinte si îl supune spre aprobare presedintelui comisiei de atestare;

- convoacã membrii comisiei de atestare la sedinte;

- comunicã, dupã caz, persoanelor fizice si juridice data prezentãrii pentru interviu. Persoana juridicã va fi reprezentatã la interviu prin reprezentantul sãu legal;

- întocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei de atestare;

- pãstreazã documentele comisiei de atestare;

- prezintã certificatul de atestare presedintelui ANRM spre semnare si eliberare;

- comunicã hotãrârile comisiei de atestare celor interesati si solicitã eventuale completãri ale documentatiilor depuse.”

4. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 16. - Dosarul de atestare se depune la secretariatul comisiei de atestare din cadrul ANRM, care va atribui solicitantului un numãr de înregistrare.

Secretariatul comisiei de atestare si serviciul contencios verificã existenta si conformitatea cu originalul a tuturor copiilor de pe actele si documentele cuprinse în dosare, în conformitate cu art. 30 si 33.”

5. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 27. - Activitãtile pentru care se pot solicita si emite certificate de atestare în domeniul întocmirii de documentatii, al cercetãrii geologice si de expertizare sunt:

a) efectuarea lucrãrilor de teren si aferente:

- studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

- altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activitãti miniere si operatiuni petroliere:

- proiecte, rapoarte si programe de explorare-dezvoltare-exploatare;

- evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

- studii de prefezabilitate si fezabilitate;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologicã si sanitarã;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, exploatare si dezvoltare;

- alte documentatii de specialitate;

c) expertizarea, conducerea/coordonarea activitãtilorlegate de cercetarea geologicã.”

6. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 30. - În vederea atestãrii persoanele fizice interesate vor depune la ANRM un dosar de atestare continând urmãtoarele documente:

- curriculum vitae;

- cerere-tip, conform anexei nr. 3;

- carnetul de muncã în original si în copie;

- copie legalizatã de pe diploma de studii, titluri stiintifice etc.;

- copii de pe certificatele de apartenentã la organizatii tehnice, stiintifice ori profesionale;

- copii de pe certificate sau alte documente care demonstreazã frecventarea de cãtre solicitant a unor cursuri postuniversitare si de specialitate în domeniul pentru care se solicitã atestarea, nivelul tehnic si durata acestora;

- memoriu de activitate, cu specificarea clarã a activitãtilor de cercetare, studii, proiectare si/sau productie, desfãsurate de solicitant în domeniul geologico-minier si/sau petrolier;

- listã cuprinzând lucrãrile efectuate în domeniul cercetãrilor geologice, specificându-se calitatea si responsabilitatea detinutã; se vor prezenta si lucrãrile stiintifice redactate, sustinute si/sau publicate în cadrul unor manifestãri interne si/sau internationale de specialitate;

- recomandãri din partea institutiilor, organizatiilor tehnice, stiintifice ori profesionale pentru care au efectuat astfel de activitãti.”

7. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 31. - Activitãtile pentru care se pot solicita si emite atestãri în domeniul întocmirii de documentatii, executãrii lucrãrilor de cercetare geologicã, lucrãrilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare sunt:

a) efectuarea lucrãrilor de teren si de laborator aferente:

- studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

- altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activitãti miniere si operatiuni petroliere:

- proiecte, programe si rapoarte de explorare-dezvoltare-exploatare;

- evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

- studii de prefezabilitate si fezabilitate;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologicã si sanitarã;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare;

- alte documentatii de specialitate;

c) executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrãrilor legate de exploatarea resurselor minerale prin:

- activitãti miniere;

- operatiuni petroliere.”

8. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 33. - În vederea atestãrii persoanele juridice interesate vor depune la ANRM un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 2, cu specificarea clarã a activitãtilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicitã atestarea. Activitãtile pentru care persoana juridicã solicitã atestarea trebuie sã fie conforme cu cele prevãzute în codul de clasificãri CAEN;

b) documente ce atestã calitatea de persoanã juridicã a solicitantului (în copie):

- statutul societãtii comerciale;

- denumirea, sedii;

- capitalul social;

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- certificatul fiscal;

- dovada înscrierii la oficiul registrului comertului a activitãtilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicitã atestarea, conform clasificãrii CAEN;

- alte documente relevante;

c) memoriu privind activitãtile miniere si/sau operatiunilepetroliere reprezentative, desfãsurate anterior (anexa nr. 4):

- în domeniul cercetãrii geologice;

- în domeniul explorãrii-exploatãrii-dezvoltãrii resurselor minerale si/sau petroliere;

- alte domenii conexe de activitate;

d) documente care sã ateste pregãtirea, calificarea tehnicã si experienta profesionalã ale personalului/specialistilor (curriculum vitae, cu specificarea activitãtilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere desfãsurate) (anexa nr. 5);

e) declaratii care sã ateste dotarea tehnicã detinutã în proprietate sau închiriatã: instalatii, aparaturã, echipamente si utilaje specifice executãrii activitãtilor miniere si/sau operatiunilor petroliere pentru care se solicitã atestarea (anexa nr. 9);

f) documente care sã ateste capacitatea financiarã a solicitantului (scrisoare de bonitate cu principalii indicatori: lichiditate patrimonialã, solvabilitate, rentabilitate);

g) nota de constatare a inspectoratului teritorial (zonal) pentru resurse minerale privind capacitatea tehnicã a solicitantului;

h) apartenenta în bloc sau individualã a personalului angajat la organisme/organizatii tehnice ori profesionale de specialitate (anexa nr. 6);

i) dupã caz, documente de certificare care sã ateste îndeplinirea unor standarde de calitate în urmãrirea si executia lucrãrilor (ISO 9001 etc.).”

9. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 41. - Partea nemultumitã poate contesta în scris decizia comisiei de atestare.

Contestatia se depune la ANRM si va fi solutionatã de cãtre o comisie numitã prin ordin al presedintelui ANRM. Din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte membrii comisiei de atestare.

Dacã se considerã întemeiatã contestatia, comisia va revoca decizia anterioarã si va propune presedintelui ANRM eliberarea atestatului, informând contestatorul despre solutia adoptatã.

Dacã comisia de solutionare a contestatiilor considerã cã nu sunt temeinice contestatia si modificarea deciziei anterioare, va informa în scris contestatorul asupra solutiei adoptate si a motivelor acesteia.”

10. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 42. - Contestatiile se depun în termen de 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii deciziei. Contestatiile se rezolvã în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data depunerii.”

11. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 43. - Tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare se stabilesc de cãtre ANRM, cu avizul Oficiului Concurentei, diferentiat pentru persoane juridice si persoane fizice, în functie de activitãtile pe care acestea le desfãsoarã.

Tarifele vor fi actualizate periodic, în conditiile legii.”

12. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 44. - Persoana fizicã sau juridicã care solicitã atestarea achitã tariful prevãzut.”

13. Anexa nr. 1 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

COMPONENTA COMISIEI DE ATESTARE

 

Presedinte - specialist din cadrul ANRM

Vicepresedinte - specialist din cadrul ANRM

Membri: - 2 specialisti din cadrul ANRM

- un reprezentant al unei institutii de învãtãmânt superior

- un reprezentant al executantilor de activitãti miniere

- un reprezentant al executantilor de operatiuni petroliere

Secretariat - seful biroului atestate din cadrul ANRM.”

14. Anexa nr. 2 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

Nr. ..................... din ......................

 

CERERE

pentru obtinerea atestãrii privind competenta tehnicã de a desfãsura urmãtoarele activitãti

 

(se completeazã, dupã caz, activitãtile solicitate):

................................................................................................................................ Persoana juridicã ..............................................., cu sediul în .................................................., str. ........................................ nr. .........., judetul ........................., telefon .................., fax ................, e-mail ......................, înmatriculatã la Registrul comertului ............................ cu nr. ....................... din ............................, reprezentatã de ................................., având functia de ............................,

solicitãm, în conformitate cu prevederile art. 33 din Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare, aprobatã prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 38/2001, eliberarea certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua urmãtoarele activitãti:

1. întocmirea de documentatii geologico-tehnice;

2. cercetãri geologice complexe;

3. exploatarea si valorificarea resurselor minerale definite în Legea petrolului nr. 134/1995 si în Legea minelor nr. 61/1998;

4. expertizare în:

a) executarea lucrãrilor de prospectiune;

b) executarea lucrãrilor de explorare, inclusiv:

- a lucrãrilor geofizice (seismice, magnetometrice, gravimetrice etc.);

- a studiilor geologice (geotehnice, mineralogice, petrografice, paleontologice, micropaleontologice, geochimice etc.);

c) executarea de lucrãri si documentatii hidrogeologice (foraje, testãri etc);

d) executarea lucrãrilor de exploatare-dezvoltare;

5. elaborarea documentatiilor pentru instituiri de perimetre de protectie hidrogeologicã si sanitarã.

Anexãm la prezenta cerere documentele prevãzute de metodologia aprobatã prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 38/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001.

Data ......................................

 

.........................................................

(numele, semnãtura si stampila)”

 

15. Anexa nr. 3 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

PERSOANA FIZICÃ

Nr. ..................... din ......................

 

CERERE

pentru obtinerea certificatului de atestare privind competenta de a întocmi documentatii,

de a conduce lucrãri care intrã sub incidenta Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului

nr. 134/1995, de a executa lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare a studiilor

si rapoartelor cu calcul si/sau evaluare de resurse/rezerve geologice de petrol

si de resurse/rezerve minerale în temeiul art. 1 din metodologia de atestare aprobatã

prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 38/2001

 

Subsemnatul/subsemnata........................................................., de profesie.............................., absolvent/absolventã al/a ............................................... în anul ................, solicit atestarea competentei profesionale în urmãtoarele activitãti:

a) .............................;

b) .............................;

c) ........................... .

Pregãtirea profesionalã si experienta în domeniu corespund urmãtoarelor criterii specificate în anexa nr. 7 la Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare.

Anexãm la prezenta cerere documentele prevãzute de metodologia aprobatã prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 38/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001.

 

Semnãtura

........................”

 

16. Anexa nr. 4 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

SITUATIA

privind activitatea desfãsuratã în domeniul ............................

în ultimii 3 ani

 

...................................................................................................................................................

 

Data completãrii

............................

 

Semnãtura autorizatã

................................................

Stampila”

 

17. Anexa nr. 5 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

CALIFICÃRI PROFESIONALE SI INSTRUIRE RELEVANTÃ

A PERSONALULUI DE SPECIALITATE

 

Numele si prenumele

personalului de specialitate

Denumirea cursului

si calificativul obtinut

(diplomã, masterat,

doctorat)

Anul absolvirii,

durata

Institutia

de învãtãmânt

Principala atributie

în societatea comercialã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

............................

 

Semnãtura autorizatã

................................................

 

(Atasati copiile de pe certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad si pentru cursurile de instruire pentru persoanele mentionate mai sus.)”

 

18. Anexa nr. 6 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

APARTENENTA

la organisme stiintifice de specialitate - organizatii tehnice profesionale

 

Organismul profesional

Data intrãrii

Nivelul/Calificarea apartenentei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexati copiile de pe certificatele sau documentele care atestã aceastã apartenentã.)”

 

19. Anexa nr. 7 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

PERSOANA FIZICÃ

 

CRITERII DE ATESTARE

 

Criteriile de atestare sunt cele stabilite în continuare:

A. Pentru calitatea de expert:

1. Studii - absolvent de studii universitare cu diplomã de licentã în domeniul de atestare;

2. Vechime - minimum 10 ani de activitate efectivã în domeniul de atestare sau în domenii conexe;

3. Experientã - 10 lucrãri complexe în domeniul pentru care se solicitã atestarea. Se cumuleazã urmãtoarele tipuri de lucrãri: lucrãri de sintezã, cãrti de specialitate, tezã de doctorat în domeniu, lucrare de masterat în domeniu, proiecte de cercetare si/sau executie, cursuri universitare predate, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite (cu diplomã);

4. Polivalentã - experientã corespunzãtoare în cel putin 5 dintre urmãtoarele grupe de specializãri:

- stiintificã:

- studii geologice (mineralogice, geochimice, stratigrafice, hidrogeologice, geotehnice, geofizice);

- documentatii de evaluare a resurselor/rezervelor, elaborarea de metodologii de calcul etc.;

- proiecte, programe, rapoarte de cercetare geologicã;

- studii de fezabilitate si prefezabilitate, documentatii tehnico-economice;

- documentatii privind instituirea de perimetre de protectie hidrogeologicã si/sau sanitarã;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare si exploatare-dezvoltare;

- conceptualã:

- expertizarea activitãtilor legate de cercetarea geologicã, inclusiv a documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

- practicã:

- executia efectivã a lucrãrilor de cercetare geologicã (prospectiune, explorare, evaluare) si/sau de exploatare-dezvoltare;

- de sintezã:

- conducerea/coordonarea activitãtilor legate de cercetarea geologicã (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

- avizarea, la diverse niveluri, a lucrãrilor de cercetare geologicã (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

- didacticã:

- în domeniul învãtãmântului de specialitate;

- aditionalã:

- publicisticã, redactionalã etc.

B. Pentru calitatea de specialist:

1. Studii - absolvent de studii universitare cu diplomã de licentã în domeniul de atestare;

2. Vechime - minimum 5 ani de activitate efectivã în domeniul de atestare sau în domenii conexe;

3. Experientã - 5 lucrãri complexe în domeniul pentru care se solicitã atestarea. Se cumuleazã urmãtoarele tipuri de lucrãri: lucrãri de sintezã, cãrti de specialitate, tezã de doctorat în domeniu, lucrare de masterat în domeniu, proiecte de cercetare si/sau executie, cursuri universitare predate, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite (cu diplomã);

4. Polivalentã - experientã corespunzãtoare în cel putin 3 dintre urmãtoarele grupe de specializãri:

- stiintificã:

- studii geologice (mineralogice, geochimice, stratigrafice, hidrogeologice, geotehnice, geofizice);

- documentatii de evaluare a resurselor/rezervelor, elaborarea de metodologii de calcul etc.;

- proiecte, programe, rapoarte de cercetare geologicã;

- studii de fezabilitate si prefezabilitate, documentatii tehnico-economice;

- documentatii privind instituirea de perimetre de protectie hidrogeologicã si/sau sanitarã;

- documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare si exploatare-dezvoltare;

- conceptualã:

- expertizarea activitãtilor legate de cercetarea geologicã, inclusiv a documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

- practicã:

- executia efectivã a lucrãrilor de cercetare geologicã (prospectiune, explorare, evaluare) si/sau de exploatare-dezvoltare;

- de sintezã:

- conducerea/coordonarea activitãtilor legate de cercetarea geologicã (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

- avizarea, la diverse niveluri, a lucrãrilor de cercetare geologicã (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

- didacticã:

- în domeniul învãtãmântului de specialitate;

- aditionalã:

- publicisticã, redactionalã etc.”

20. Anexa nr. 10 la metodologie va avea urmãtorul cuprins:

“ANEXA Nr. 10

la metodologie

 

PERSOANA JURIDICÃ

 

FISÃ

cu privire la asigurarea cu personal pentru activitatea de ........................…

 

Numãrul de persoane cu atributii de

conducere

executie

 

 

 

 

 

 

Total:

Data

....................................................

 

Semnãtura autorizatã

....................................................

Stampila”

Art. II. - Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã, lucrãri de exploatare a  petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau executã lucrãri de cercetare geologicã si de expertizare, aprobatã prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001, cu modificãrile ulterioare, se va republica în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 150.