MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 639      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 12 octombrie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

768. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

773. - Decret privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul de Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

977. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

979. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

ACTE ALE INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI

 

95. - Ordin privind numirea adjunctilor avocatului poporului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2001 (perioade de aplicare)

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel

din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 octombrie 2001 domnului colonel Ion Constantin Rosu i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 768.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unor generali

din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2001,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 31 octombrie 2001 domnul general de brigadă Gheorghe Marin Botea, domnul general de brigadă Andrei Constantin Odangiu si domnul general de divizie Petre Roman Vasilescu se trec în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 octombrie 2001.

Nr. 773.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului

Societătii Române de Televiziune din Fondul

de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu suma de 5,0 miliarde lei pentru plata datoriei Societătii Române de Televiziune fată de Société Éditrice de la Chaîne Européenne Multilingue d’Informations Euronews (SECEMIE), reprezentând datoria reesalonată pentru perioada 1998-2000 si cotizatia pe anul 2001.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 977.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 1 lit. a) si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată si modificată prin Legea nr. 28/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul Român de Informatii va emite norme metodologice în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 45 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 979.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune,

aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Bunurile scoase din functiune, aflate în administrarea unitătilor apartinând Serviciului Român de Informatii, pot fi valorificate în starea fizică în care se află sau ca materiale si piese rezultate în urma dezmembrării lor, astfel:

a) prin licitatie;

b) prin valorificare directă fără organizare de licitatie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunului cu altul nou având aceiasi parametri sau în alte situatii aprobate de directorul Serviciului Român de Informatii la propunerea unitătilor centrale cu atributii de înzestrare;

c) prin transmitere fără plată la alte institutii publice, în conditiile legii.

(2) Modalitatea de valorificare se aprobă de directorul Serviciului Român de Informatii, la propunerea unitătilor centrale cu atributii de înzestrare.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament prin bunuri se întelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte, de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia clădirilor si a terenurilor.

Art. 3. - Fac obiectul valorificării bunurile:

a) cu resursele de functionare (ani, ore, km etc.) îndeplinite si care, pentru refacerea resurselor, necesită cheltuieli mai mari de 60% din valoarea de înlocuire;

b) cu resursele de functionare (ani, ore, km etc.) neîndeplinite, dacă acestea nu mai sunt necesare institutiei, dacă sunt excedentare sau dacă Serviciul Român de Informatii nu mai are dreptul să le folosească, dar care pot fi folosite în continuare de către alte persoane juridice sau fizice;

c) care nu au putut fi împrospătate sau când păstrarea lor în depozite ar conduce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize si încercări în laboratoare si poligoane specializate, potrivit normelor care vor fi emise de ministere;

d) rezultate din dezmembrări.

Art. 4. - Bunurile care implică apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, de natura armamentului, tehnicii de luptă, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate pot fi valorificate la intern sau extern prin agentii economici acreditati în productia si comercializarea unor asemenea bunuri, pe baza preturilor negociate între părti.

Art. 5. - Deseurile rezultate în urma delaborărilor se pot valorifica prin agenti economici români producători de munitii, prin negocierea pretului.

Art. 6. - Bunurile aflate în administrarea unitătilor Serviciului Român de Informatii, dezafectate de dotarea specific militară, precum si cele care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate pot fi valorificate prin licitatie publică deschisă cu strigare.

Art. 7. - (1) Pentru bunurile a căror valorificare a fost aprobată se interzice efectuarea oricăror lucrări ce necesită consum de manoperă si materiale din fondurile Serviciului Român de Informatii pentru schimbarea stării tehnice în care se aflau la data întocmirii proceselor-verbale de scoatere din functiune.

(2) Pentru bunurile propuse a fi valorificate nedezmembrate, precum si pentru materialele sau piesele rezultate în urma dezmembrării, al căror pret initial de vânzare prin licitatie este de peste 10.000.000 lei, unitătile abilitate prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii vor publica anunturile de vânzare într-o publicatie cu circulatie la nivel national, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită pentru licitatie.

(3) De asemenea, unitătile gestionare afisează anuntul de vânzare la sediul propriu, precum si la sediul autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază teritorială functionează, cu 15 zile înainte de desfăsurarea licitatiei.

(4) Pentru bunurile propuse a fi valorificate nedezmembrate, precum si pentru materialele sau piesele rezultate în urma dezmembrării, al căror pret initial de vânzare este sub 10.000.000 lei, unitătile gestionare vor face publică data stabilită pentru licitatie numai prin afisarea anuntului de vânzare la sediul propriu, precum si la sediul autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază teritorială functionează, cu 15 zile înainte de desfăsurarea licitatiei.

Art. 8. - Anuntul privind vânzarea prin licitatie va contine următoarele informatii:

a) denumirea si adresa unitătii organizatoare a licitatiei, precum si locul unde pot fi văzute bunurile scoase din functiune sau, după caz, materialele si piesele care fac obiectul licitatiei;

b) adresa, data si ora tinerii licitatiei pentru vânzarea bunurilor, precum si datele de desfăsurare a următoarelor licitatii în caz de neadjudecare;

c) numărul de telefon sau de fax la care se pot obtine informatii despre bunurile ce fac obiectul licitatiei, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească eventualii achizitori pentru a fi admisi la licitatie;

d) pretul de pornire a licitatiei;

e) cota de cheltuieli de participare la licitatie;

f) cuantumul garantiei de participare la licitatie.

Art. 9. - La licitatiile pentru vânzarea bunurilor scoase din functiune sau, după caz, a materialelor ori pieselor rezultate în urma dezmembrării acestora poate participa orice persoană fizică sau juridică care prezintă până la data tinerii sedintei de licitatie următoarele documente:

a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberată de casieria unitătii organizatoare;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului si de pe codul fiscal pentru persoane juridice române sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;

c) dovada privind depunerea garantiei de participare la licitatie.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea bunurilor

 

Art. 10. - Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare prin vânzare se face de către o comisie de evaluare numită prin ordin al comandantului unitătii abilitate, compusă din 3-5 membri, din care în mod obligatoriu va face parte un reprezentant al compartimentului financiar-contabil.

Art. 11. - (1) Comisia de evaluare astfel constituită va întocmi un raport de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate. Pretul initial de vânzare si, după caz, preturile diminuate vor fi aprobate de ordonatorul de credite de la unitatea centrală competentă în domeniul bunurilor aprobate pentru valorificare, după ce au fost vizate de controlul financiar preventiv propriu.

(2) La evaluarea bunurilor se vor avea în vedere formula stabilită în normele metodologice aprobate prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii, precum si pretul pietei la bunuri de acelasi fel.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea licitatiilor

 

Art. 12. - (1) Licitatiile se organizează de către unitătile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii.

(2) Locul de desfăsurare a licitatiei se va stabili de către organizatorul acesteia, în functie de dispunerea unitătilor gestionare ale bunurilor materiale si de cheltuielile ocazionate de această activitate.

Art. 13. - (1) Unitătile organizatoare numesc prin ordin de zi pe unitate, cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie formată din minimum 3 membri, cu următoarea componentă:

a) presedintele si secretarul comisiei de licitatie, din partea unitătii care organizează vânzarea prin licitatie;

b) alti reprezentanti, ca membri în comisia de licitatie, care trebuie să fie specialisti cu experientă profesională în domeniu si cu probitate morală.

(2) Nu pot face parte din comisia de licitatie membrii comisiei de evaluare.

Art. 14. - Nu pot participa la licitatie în calitate de cumpărător membrii comisiilor de evaluare si ai comisiilor de licitatie si nici sotul (sotia), fratii (surorile), copiii, părintii, socrii sau cumnatii acestor membri.

Art. 15. - (1) Garantia de participare la licitatie va fi stabilită de comisia de licitatie, va reprezenta 5-10% din valoarea bunurilor si va fi depusă în contul unitătii organizatoare a licitatiei ori va fi plătită la casieria acesteia cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea desfăsurării licitatiei.

(2) Garantia de participare se returnează participantilor care nu si-au adjudecat bunul material licitat sau care nu s-au prezentat la licitatie.

Art. 16. - Organizatorul licitatiei întocmeste următoarele documente:

a) caietul de sarcini, care cuprinde:

1. obiectul licitatiei;

2. cantitatea oferită;

3. pretul de începere a licitatiei, precum si valoarea salturilor de supralicitare;

4. modalitătile de plată;

5. termenul limită de prezentare a documentelor de către licitatori;

6. data si locul de desfăsurare a licitatiei;

7. modul de desfăsurare a licitatiei;

8. cuantumul garantiei care trebuie să fie depusă de solicitanti pentru a fi admisi la licitatie;

9. modelul de contract (ca anexă);

10. o declaratie a licitatorului privind acceptarea modelului de contract;

11. clauze asigurătorii privind:

- pierderea garantiei de participare la licitatie, în cazul în care câstigătorul licitatiei renuntă la cumpărarea bunului si refuză semnarea contractului de vânzare-cumpărare;

- neadmiterea la licitatie a persoanelor care nu prezintă toate documentele sau care prezintă documente incomplete;

- alte conditii si precizări pe care comisia de licitatie consideră că este necesar să le introducă;

b) fisa tehnică a bunului scos din functiune, pe baza celei întocmite de unitatea militară gestionară;

c) raportul de evaluare;

d) tabelul cuprinzând persoanele care participă la licitatie.

Tabelul se întocmeste de comisia de licitatie pe baza documentelor, a cotei de cheltuieli de participare si a garantiei;

e) anuntul publicitar.

Art. 17. - Caietul de sarcini si fisa tehnică se pun la dispozitie solicitantilor, contra cost, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea licitatiei.

Art. 18. - Licitatorul are dreptul să examineze instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri în legătură cu documentele prezentate, le solicită în scris organizatorului licitatiei. Organizatorul licitatiei răspunde în scris la toate solicitările primite, cu cel putin 5 zile înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.

Art. 19. - (1) Organizatorul licitatiei poate aduce modificări documentelor licitatiei din proprie initiativă sau ca urmare a solicitărilor licitatorilor.

(2) Modificările la documentele licitatiei vor fi notificate în scris tuturor licitatorilor, prin telex sau fax, cu cel putin 5 zile înainte de termenul limită de depunere a documentelor.

(3) Omiterea vreunei informatii în documentele licitatiei sau prezentarea unor documente necorespunzătoare fată de cele stabilite prin caietul de sarcini determină descalificarea licitatorului respectiv.

(4) Documentele licitatiei vor fi puse la dispozitie persoanelor juridice si fizice interesate, contra cost, sub forma unei cote de cheltuieli de participare la licitatie. În această sumă se includ valoarea caietului de sarcini, precum si cheltuielile de organizare si desfăsurare a licitatiei.

Art. 20. - Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate cu două zile înainte de începerea licitatiei si va întocmi lista cuprinzând ofertantii acceptati, excluzându-i de la participare pe cei care nu au îndeplinit conditiile sau care nu au prezentat, în totalitate si la termenul stabilit, documentele cerute prin caietul de sarcini. Cu această ocazie comisia de licitatie va verifica:

a) dosarele cu documentele licitatiei;

b) dacă publicitatea s-a făcut în mod corespunzător;

c) documentele privind calificarea participantilor la icitatie, cerute prin caietul de sarcini.

Art. 21. - Solicitantilor care prezintă chitantele de plată  garantiei si a cotei de participare la licitatie li se va permite examinarea amănuntită a bunurilor materiale, fără unerea în functiune sau fără efectuarea probelor de rulaj nu se admit consumuri de energie, de carburanti si lubrifianti sau de piese de schimb si materiale).

Art. 22. - (1) Licitatiile se desfăsoară sub conducerea comisiei de licitatie.

(2) Sedinta de licitatie este condusă de presedintele comisiei de licitatie.

(3) În ziua si la ora stabilite pentru începerea licitatiei, n cazul în care sunt minimum 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie anuntă obiectul licitatiei, face prezenta participantilor si constată dacă sunt îndeplinite conditiile legale pentru desfăsurarea acesteia. Presedintele anuntă pretul initial de vânzare de la care porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.

(4) Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pręt prin strigări. Oferta trebuie să respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anuntă cu glas tare si clar suma oferită de licitator.

(5) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, presedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecarea licitatiei în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

(6) Licitatia se declară închisă după anuntarea verbală a câstigătorului de către presedintele comisiei de licitatie si după întocmirea procesului-verbal care se semnează de membrii comisiei de licitatie si de participantii la licitatie.

(7) Procesul-verbal al licitatiei, împreună cu documentele privind organizarea si desfăsurarea acesteia, se arhivează, potrivit legii, la sediul unitătii organizatoare a licitatiei, iar un exemplar al procesului-verbal se va trimite unitătii gestionare, constituind baza legală a încheierii contractului de

vânzare-cumpărare.

Art. 23. - (1) Participantii la licitatie pot formula contestatii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozitiile legale si precizările din caietul de sarcini referitoare la organizarea si desfăsurarea licitatiei.

(2) Contestatiile se depun la sediul unitătii organizatoare a licitatiei în termen de două zile lucrătoare de la încheierea acesteia.

Art. 24. - Unitatea organizatoare a licitatiei este obligată să solutioneze contestatia în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia si să comunice rezultatul în scris. În acest sens va fi numită o comisie formată din 2-4 membri, altii decât cei care fac parte din comisia de licitatie.

Art. 25. - (1) În maximum 10 zile lucrătoare de la adjudecare sau de la solutionarea contestatiilor persoana căreia i s-a adjudecat bunul licitat este obligată să semneze contractul de vânzare-cumpărare si să achite pretul acestuia.

(2) Dacă persoana renuntă la cumpărarea bunului sau dacă nu se prezintă în termen de 10 zile lucrătoare pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, pierde garantia depusă.

Art. 26. - (1) În cazul în care nu s-au prezentat minimum 2 participanti la licitatie sau dacă nici un ofertant dintre cei prezenti nu a oferit cel putin pretul de pornire, licitatia se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare.

(2) Repetarea licitatiei se va face numai după trecerea a cel putin 15 zile lucrătoare de la data precedentei licitatii, iar noul pret de pornire diminuat va fi aprobat de ordonatorul de credite de la unitatea centrală de resort pentru bunurile aprobate spre valorificare.

(3) În cazul în care nici de această dată nu se prezintă la licitatie minimum 2 participanti si nu se oferă cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua după cel putin 15 zile lucrătoare, iar pretul va fi diminuat cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Procentul de diminuare va fi stabilit prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii.

(4) În situatia în care după a treia licitatie nu a fost oferit cel putin pretul de pornire a licitatiei, bunurile se vor valorifica conform celorlalte modalităti prevăzute la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată si modificată prin Legea nr. 28/2001, precum si la art. 9 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările ulterioare.

(5) Procedurile de valorificare prin selectie de oferte sau prin negociere directă pot fi stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii.

Art. 27. - (1) Bunurile care nu au fost vândute prin licitatie, selectie de oferte sau prin negociere directă, care nu au fost schimbate cu altele noi având aceiasi parametrii ori care nu au fost transmise fără plată altor institutii publice, în conditiile legii, pot fi valorificate nedezmembrate, cu aprobarea ordonatorului de credite stabilit prin ordin al directorului Serviciului Român de Informatii, prin agenti economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile.

(2) Pretul de valorificare se stabileste prin negociere directă, urmând ca acesta să se consemneze într-un proces-verbal de negociere.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Cota cheltuielilor de participare la licitatie se determină astfel încât să nu depăsească cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea licitatiei.

Art. 29. - Bunurile materiale de natura mijloacelor si/sau a instalatiilor speciale în legătură cu care ordonatorul principal de credite apreciază că prin procedura de valorificare se poate aduce atingere metodelor de muncă specifice Serviciului Român de Informatii nu fac obiectul valorificării.

Art. 30. - Sumele obtinute în urma organizării licitatiilor de valorificare a bunurilor scoase din functiune vor fi retinute integral de Serviciul Român de Informatii si li se va da destinatia prevăzută de lege.

 

ACTE ALE INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI

 

INSTITUTIA AVOCATUL POPORULUI

 

ORDIN

privind numirea adjunctilor avocatului poporului

 

În conformitate cu prevederile art. 13 lit. e), coroborat cu art. 11 si 12 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului,

în baza Avizului pentru numirea adjunctilor avocatului poporului al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului României nr. XXIII/1.149/2001,

având în vedere Hotărârea Senatului nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea avocatului poporului,

se emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu data de 10 octombrie 2001 se numesc în functia de adjunct al avocatului poporului:

- conf. univ. dr. Gheorghe Iancu;

- conf. univ. dr. Claudia Moarcăs.

Conform prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 35/1997 functia de adjunct al avocatului poporului se asimilează cu functia de secretar de stat.

Art. 2. - Adjunctii avocatului poporului vor depune jurământul în fata unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor si a unui vicepresedinte al Senatului.

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 35/1997 numirea adjunctilor avocatului poporului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2001.

Nr. 95.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2001

(perioade de aplicare)

 

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e:

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 20,0%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,2%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 1,7%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2001.