MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 634     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 10 octombrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

504. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

732. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

41. - Hotărâre privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2002 si estimările pentru anii 2003-2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

966. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”, Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 30 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter

de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 504.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor

cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu

caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2001.

Nr. 732.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2002 si estimările pentru anii 2003-2005

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) si ale art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 212 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2002, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 1.146.491.000 mii lei, astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, în sumă de 1.136.914.000 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 854.353.000 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 282.561.000 mii lei;

b) cheltuieli pentru functionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 9.577.000 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 9.138.000 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 439.000 mii lei.

(2) Detalierea bugetului pe capitole si subcapitole, precum si pe titulari este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente necesare în vederea functionării Camerei Deputatilor, Secretariatului general si întretinerii si administrării Palatului Parlamentului este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 696.800.200 mii lei;

b) cheltuieli materiale si servicii, în sumă de 157.536.800 mii lei;

c) transferuri (cotizatii la organisme internationale), în sumă de 16.000 mii lei.

(2) La titlul “Cheltuieli curente” sunt prevăzute si sumele necesare pentru Fondul presedintelui Camerei Deputatilor, precum si sumele pentru întretinerea si functionarea Clubului Parlamentarilor si a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) În prevederile titlului “Cheltuieli de personal” sunt cuprinse si sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli pentru activitatea deputatilor în circumscriptiile electorale.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital destinate executiei lucrărilor la obiectivele de investitii “Palatul Parlamentului” si “Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului” sunt în sumă de 204.141.000 mii lei, iar cele pentru “Alte cheltuieli de investitii”, în sumă de 78.859.000 mii lei.

(2) Lista cuprinzând cheltuielile de investitii pe anul 2002 este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4. - Estimarea cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru anii 2003-2005 este prezentată în anexa nr. 3 “Programul pentru asigurarea unei mai mari eficiente a procesului legislativ”.

Art. 5. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătilor extrabugetare desfăsurate de Camera Deputatilor în anul 2002 cuprinde, la resurse, suma de 40.200.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 37.500.000 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitătilor extrabugetare organizate cu aprobarea Biroului permanent. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitătile de la sfârsitul anului

se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută si pentru alte destinatii, în conditiile legii.

(3) Organizarea activitătilor extrabugetare, tarifele si cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri extrabugetare se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în functie de necesităti si de veniturile extrabugetare realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activitătilor extrabugetare pot fi depăsite numai în cazul obtinerii unor venituri suplimentare.

(6) Sinteza veniturilor si a cheltuielilor aferente activitătilor extrabugetare ale Camerei Deputatilor în anul 2002 este prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli al activitătilor extrabugetare pe anul 2002, cuprins în anexa nr. 4.

Art. 6. - Biroul permanent al Camerei Deputatilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocatiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 octombrie 2001.

Nr. 41.

 

ANEXA Nr. 1

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2002

 

- Detalierea pe articole de cheltuieli -

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Titlu/Articol

Alineat

Denumirea indicatorului

din care pentru:

Program 2002

Camera Deputatilor

Institutul Român pentru Drepturile Omului

5001

 

 

 

II. CHELTUIELI - TOTAL

1.146.491.000

1.136.914.000

9.577.000

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

863.491.000

854.353.000

9.138.000

 

 

 

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

703.475.000

696.800.200

6.674.800

 

 

 

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

160.000.000

157.536.800

2.463.200

 

 

 

38

TRANSFERURI

16.000

16.000

 

 

 

 

40

Transferuri neconsolidabile

16.000

16.000

 

 

 

40

11

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

16.000

16.000

 

 

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

283.000.000

282.561.000

439.000

5101

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE

1.146.491.000

1.136.914.000

9.577.000

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

863.491.000

854.353.000

9.138.000

 

 

 

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

 703.475.000

696.800.200

 6.674.800

 

 

 

10

Cheltuieli cu salariile

313.400.000

308.805.500

4.594.500

 

 

11

 

Contributii pentru asigurări sociale de stat

73.117.000

 72.045.000

1.072.000

 

 

12

 

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

15.670.000

15.452.800

217.200

 

 

13

 

Deplasări, detasări, transferări

279.350.000

278.880.500

469.500

 

 

13

01

deplasări, detasări, transferări în tară

255.035.000

254.880.500

154.500

 

 

13

02

deplasări în străinătate

24.315.000

24.000.000

 315.000

 

 

14

 

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

21.938.000

21.616.400

321.600

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

160.000.000

157.536.800

2.463.200

 

 

24

 

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

110.463.000

109.813.000

650.000

 

 

25

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

10.500.000

9.000.000

1.500.000

 

 

26

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament

1.520.000

1.507.000

13.000

 

 

27

 

Reparatii curente

 16.100.000

16.065.000

35.000

 

 

28

 

 Reparatii capitale

50.000

50.000

 

 

 

29

 

 Cărti si publicatii

 2.000.000

1.960.000

40.000

 

 

30

 

Alte cheltuieli

 18.367.000

18.191.800

 175.200

 

 

32

 

Fondul presedintelui

1.000.000

 1.000.000

 

 

 

38

 

TRANSFERURI

 16.000

16.000

 

 

 

40

 

Transferuri neconsolidabile

 16.000

 16.000

 

 

 

40

11

Contributii si cotizatii la organisme internationale

 16.000

 16.000

 

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

283.000.000

282.561.000

439.000

 

 

72

 

Investitii ale institutiilor publice

283.000.000

282.561.000

 439.000

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CAMERA DEPUTATILOR

LISTA

cuprinzând cheltuielile de investitii pe anul 2002

 

- mii lei –

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotări si alte cheltuieli de investitii

(data începerii - anul; numărul (anul)

si data aprobării documentatiei de investitii)

Program*)

Termen de punere în functiune

 

TOTAL, din care:

283.000.000

 

A.

Lucrări în continuare, din care:

204.141.000

 

 

1. Obiectivul “Palatul Parlamentului”**)

179.141.000

2008

 

- data începerii: 1984

 

 

 

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr. 718/1991

 

 

 

2. Obiectivul “Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului”

25.000.000

2005

 

- data începerii: 1996

 

 

 

- numărul si data aprobării documentatiei:

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 672/1994

 

 

 

B. Lucrări noi

 

 

 

C. Alte cheltuieli de investitii

78.859.000

x

 


**) În functie de derularea procesului investitional, Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate să aprobe modificări în lista de investitii, cu încadrarea în valoarea totală a cheltuielilor de capital aprobate.

**) Din care 95.689.000 mii lei pentru definitivarea spatiilor din Palatul Parlamentului destinate Senatului si 20.000.000 mii lei pentru Centrul Regional SECI.

 

ANEXA Nr. 3

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

PROGRAM

pentru asigurarea unei mai mari eficiente a procesului legislative

 

Scopul (Tinta):

Asigurarea unei mai mari eficiente a procesului legislativ

Obiectivul: CRESTEREA CAPACITĂTII TEHNICE DE STOCARE, PRELUCRARE SI ACCES LA DOCUMENTELE LEGISLATIVE

- asigurarea transparentei actului legislativ;

- asigurarea conditiilor tehnice pentru difuzarea televizată a dezbaterilor parlamentare;

- integrarea într-un sistem informatic unitar a procesului legislativ;

- crearea de instrumente de raportare eficiente privind procesul legislativ, accesibile institutiilor statului si societătii civile;

- asigurarea unui mediu informatizat pentru accesul la informatia legislativă din interiorul/exteriorul Palatului Parlamentului;

- stocarea pe suport electronic a documentatiei tehnice aferente clădirii Palatului Parlamentului;

- cresterea capacitătii factorului de conducere de a culege, de a selecta si de a prelucra datele privind activitatea Secretariatului general si de a elabora pe baza lor decizii optime;

- cresterea eficientei activitătii comisiilor, în conditiile mutării accentului procesului legislativ pe activitatea acestora.

Denumirea programului: MODERNIZAREA BAZEI LOGISTICE A PROCESULUI LEGISLATIV

- sistem integrat pentru informatizarea si asigurarea logisticii desfăsurării sedintelor în plen (vot electronic, traducere simultană, sonorizare, arhivare text audio-video);

- retea de transmisie voce/date si nod de comunicatie Parlament-administratie publică centrală;

- sisteme pentru realizarea Cărtii tehnice a Palatului Parlamentului, gestiunea circulatiei documentelor Secretariatului general, controlul si dispecerizarea instalatiilor si utilitătilor auxiliare, întocmirea rapoartelor si avizelor elaborate de comisii si pentru managementul activitătilor economico-administrative;

- baza de date privind legislatia aferentă procesului de aderare la U.E. Indicatori de rezultate:

- reducerea timpilor alocati numărării voturilor si verificării cvorumului;

- cresterea timpului alocat dezbaterilor pe fond în plen;

- transmiterea în format electronic a documentelor legislative între institutiile statului;

- cresterea capacitătii nivelului tehnico-administrativ pentru asigurarea activitătilor de exploatare a instalatiilor si utilitătilor Palatului Parlamentului;

- simplificarea fluxului informational prin preluarea si distribuirea documentelor în format electronic;

- crearea de instrumente de raportare privind activitătile Secretariatului general;

- optimizarea consumurilor prin dispecerizarea sistemului energetic si termic;

- eficientizarea circulatiei pe verticală prin monitorizarea lifturilor;

- cresterea gradului de securitate privind accesul si circulatia persoanelor în Palatul Parlamentului;

- preluarea în format electronic a amendamentelor;

- redactarea automată a unei forme initiale a rapoartelor si avizelor;

- crearea de instrumente de raportare eficiente privind armonizarea legislatiei românesti cu acquisul comunitar;

- acces la legislatia aferentă procesului de aderare, tradusă într-o limbă oficială a U.E

- mii lei –

Finantarea

Programului

2002

Propuneri

2003

Estimări

2004

Estimări

2005

Estimări

TOTAL, din care, pe surse de finantare:

1.146.491.000

1.336.384.040

1.503.985.806

1.644.704.828

- bugetul de stat

1.146.491.000

1.336.384.040

1.503.985.806

1.644.704.828

- bugetul fondului special

 

 

 

 

- credite externe

 

 

 

 

- venituri extrabugetare

 

 

 

 

- fonduri externe nerambursabile

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al activitătilor extrabugetare pe anul 2002

-         mii lei –

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi

2002

1.

Disponibil la finele anului 2001

 9.000.000

2.

Stocuri si alte imobilizări la finele anului 2001

1.200.000

3.

Venituri în anul 2002

30.000.000

4.

TOTAL RESURSE (1+2+3)

40.200.000

5.

Cheltuieli în anul 2002

37.500.000

6.

Stocuri si alte imobilizări la finele anului 2002

1.200.000

7.

Disponibil la finele anului 2002

1.500.000

- Detalierea pe articole de cheltuieli -

 

TOTAL CHELTUIELI

37.500.000

I.

CHELTUIELI CURENTE

36.000.000

A.

Cheltuieli de personal

15.900.000

1.

Cheltuieli cu salariile

11.494.000

2.

Contributii pentru asigurări sociale de stat

2.639.000

3.

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

560.000

4.

Deplasări, detasări, transferări

400.000

 

Deplasări, detasări, transferări în tară

250.000

 

Deplasări în străinătate

150.000

5.

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

807.000

B.

Cheltuieli materiale si servicii

20.100.000

1.

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie

15.850.000

2.

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

1.300.000

3.

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament

700.000

4.

Reparatii curente

500.000

5.

Alte cheltuieli

1.750.000

II.

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.500.000.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001

ale Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”,

Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale laPosta Română” - S.A.,

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti,

aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale agentilor economici, prevăzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli mentionate la alin. (1) se aprobă de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fată de anul 2000 a productivitătii muncii, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici mentionati în anexele nr. 1-3.

Art. 4. - Nerespectarea dispozitiilor art. 2 constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 5. - (1) Contraventia prevăzută la art. 4 se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute la art. 4 i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 966.


*) Anexele se comunică persoanelor juridice interesate.