MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 621      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 2 octombrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 203 din 26 iunie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

920. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru companiile si societătile nationale, societătile comerciale si institutele nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

921. - Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor produse, materii prime si materiale necesare pentru punerea în circulatie a noilor pasapoarte românesti

 

922. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, achizitionate în cadrul proiectului “Sistemul meteorologic integrat national

 

923. - Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 203

din 26 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r)

din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, exceptie ridicată de Iosif Conta, Ioana Vlasiu si Maria Anton în Dosarul nr. 10.817/1999 al Judecătoriei Pitesti, judetul Arges.

La apelul nominal se prezintă Smaranda Pârcă asistată de avocat Nicolae Teodorescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că aceasta a fost ridicată doar pentru tergiversarea cauzei, autorii exceptiei neprezentându-se în fata Curtii pentru a argumenta neconstitutionalitatea textelor de lege criticate. Se mai arată că nu sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul de drept, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si nici cele ale art. 138 alin. (1) referitoare la impozite si taxe.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei. Se mai arată că jurisprudenta Curtii Constitutionale, în deplin acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a stabilit că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, fiind premise tratamente juridice diferite pentru situatii deosebite. De asemenea, consideră că nu este încălcat nici art. 138 alin. (1) din Constitutie, referitor la impozite si taxe, deoarece acestea se stabilesc numai prin lege, cerintă constitutională îndeplinită în spetă, întrucât scutirea de plata taxelor judiciare de timbru s-a dispus prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 112/1998. În final se consideră că prevederile art. 49 din Constitutie nu au incidentă în cauză, deoarece textele de lege criticate nu se referă la nici un drept fundamental, astfel încât nu se pune problema vreunei restrângeri a exercitiului unui asemenea drept.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 septembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 10.817/1999, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată,

exceptie ridicată de Iosif Conta, Ioana Vlasiu si Maria Anton.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la principiul statului de drept si la cel al dreptătii, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 49 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi si al unor libertăti si pe cele ale art. 138 alin. (1) referitoare la impozite si taxe.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecată consideră că aceasta este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997, modificată si completată, nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se mai consideră că “principiul egalitătii

presupune ca tratamentul juridic să fie identic pentru situatii identice, un regim diferit putând să fie aplicat pentru categorii de persoane aflate în situatii diferite”. În acest sens se face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume la Decizia Curtii Constitutionale nr. 21 din 18 ianuarie 2001 si la Decizia Curtii Constitutionale nr. 22 din 8 februarie 2000. Se mai arată că prevederile art. 138 alin. (1) din Constitutie, referitoare la impozite si taxe, nu sunt încălcate, întrucât stabilirea, prin lege, a impozitelor si taxelor nu exclude posibilitatea instituirii unor scutiri (exceptări) de la plata acestora. În final se consideră că nu sunt încălcate nici prevederile art. 49 alin. (2) din Constitutie, întrucât “Neexistând o restrângere a unui drept, nu poate fi vorba, în consecintă, nici de proportionalitate”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din cererea formulată de autorul acesteia si din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 11

din 29 ianuarie 1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publiccată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin egea nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998, dispozitii care au următorul continut: “Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: […]

r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia au invocat următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 138 alin. (1): “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente. Curtea retine că aceste dispozitii legale nu pot fi considerate contrare prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, care statuează că “România este stat de drept”, iar “dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme”, care “sunt garantate”, deoarece tocmai rolul preeminent al legii în guvernarea tării este de esenta statului de drept. Totodată Curtea observă că scutirea de plata taxei judiciare de timbru a fostilor proprietari sau a succesorilor acestora pentru actiunile având ca obiect restituirea imobilelor preluate de stat, în perioada mentionată în textul de lege criticat, nu numai că nu reprezintă o “nedreptate”, ci, dimpotrivă, constituie o măsură prin care se facilitează accesul la justitie al acestei categorii de proprietari (nedreptătiti prin cunoscutele încălcări ale dreptului de proprietate săvârsite de stat în perioada amintită), măsură care are ca finalitate tocmai garantarea “dreptătii” ca “valoare supremă în stat” si, prin urmare, aplicarea textului constitutional pretins a fi încălcat.

Curtea constată, de asemenea, că textul de lege criticat nu contravine nici prevederilor art. 138 alin. (1) din Constitutie, deoarece stabilirea numai prin lege a impozitelor, taxelor, precum si a oricăror alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat, dispozitie constitutională cuprinsă în acest text, nu este încălcată prin prevederea, în lege, a unor scutiri de plată a taxei judiciare de timbru. Stabilirea veniturilor bugetului de stat este de nivelul legii, iar nu de cel al Legii fundamentale. Prin urmare, legiuitorul, care este competent să stabilească impozite si taxe, are si latitudinea să prevadă scutiri în cazurile în care consideră că acestea sunt necesare si justificate.

Referitor la critica de neconstitutionalitate vizând încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie,  Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat, instituind scutiri de taxe de timbru pentru anumite categorii de cereri, nu face nici o diferentiere între contribuabili. Pe de altă parte, asa cum Curtea Constitutională a stabilit în mod constant în jurisprudenta sa, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, în cazul unor situatii diferite, un tratament diferit este posibil când acesta se justifică în mod obiectiv si rational, asa cum este si în cazul dispozitiilor legale criticate.

În ceea ce priveste încălcarea principiului proportionalitătii restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, prevăzut la art. 49 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că acest principiu nu are incidentă în cauză, întrucât prin dispozitiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, nu este restrâns nici unul dintre drepturile fundamentale prevăzute în titlul II din Constitutie si nici vreun alt drept.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997, modificată si completată, respingând exceptiile de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiate (de exemplu: Decizia nr. 22 din 8 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 13 septembrie 2000, Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 martie 2001).

Curtea retine că atât solutiile pronuntate anterior, cât si considerentele care au stat la baza acestora îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, exceptie ridicată de Iosif Conta, Ioana Vlasiu si Maria Anton în Dosarul nr. 10.817/1999 al Judecătoriei Pitesti, judetul Arges.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru companiile

si societătile nationale, societătile comerciale si institutele nationale de cercetare-dezvoltare

aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor,

precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier

si pentru Societatea Comercială “Romplumb”-S.A. Baia Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale companiilor si societătilor nationale, societătilor comerciale, precum si ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, prevăzute în anexa nr. I (1-36).

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexa nr. I se aprobă de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 2. - (1) Subventia acordată companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier este prevăzută în anexa nr. II (1-7).

(2) Regularizarea subventiei la sfârsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente în plus sau în minus fată de prevederi putând fi redistribuite între societătile comerciale de către ordonatorul principal de credite, în limita sumelor înscrise în bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Se aprobă nivelul transferurilor pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale din sectorul minier, prevăzute în anexa nr. III (1-8).

(2) Se aprobă transferurile pentru Societatea Comercială “Romplumb”-S.A. Baia Mare, prevăzute în anexa nr. IV.

(3) Pe baza realizărilor efective se poate efectua regularizarea trimestrială în structura cheltuielilor de această natură, cu încadrarea în volumul total al transferurilor.

(4) Transferurile destinate acoperirii unei părti din cheltuielile ocazionate de prelucrarea cenusilor de pirită la Societatea Comercială “Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirită”-S.A. Turnu Măgurele se vor acorda pe baza normelor unitare aprobate de Ministerul Industriei si Resurselor pentru productia realizată pe perioada expirată de la începutul anului si cea programată pentru perioada curentă, potrivit contractelor încheiate si graficelor de livrare aprobate.

Art. 4. - Alocatiile de capital pentru constituirea stocului de sigurantă si de consum la Compania Natională a Uraniului în anul 2001 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu, prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu în concentrat. Se aprobă structura cheltuielilor de reprocesare pentru cantitatea de 55 tone de uraniu în concentrat, care este prevăzută în anexa nr. V.

Art. 5. - Ministerul Industriei si Resurselor poate solicita de la bugetul de stat pentru redistribuire, pe baza deconturilor prezentate de agentii economici în luna decembrie 2001, sumele reprezentând subventii si/sau transferuri rămase disponibile la finele anului 2001.

Art. 6. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor si societătilor nationale, societătilor comerciale, precum si ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile si societătile nationale, societătile comerciale, precum si institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) În cadrul cheltuielilor prevăzute la art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare, societătile comerciale din industria minieră vor prevedea si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, în conformitate cu art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.

Art. 7. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut să fie utilizat suplimentar în anul 2001 fată de cel realizat în anul 2000, precum si cele corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2001 fată de anul 2000, stabilite în conditiile prevederilor art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare, se vor efectua proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitătii muncii.

Art. 8. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

Art. 9. - Anexele nr. I (1-36), II (1-7), III (1-8), IV si V fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică persoanelor juridice interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 920.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor produse, materii prime

si materiale necesare pentru punerea în circulatie a noilor pasapoarte românesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se exceptează de la plata taxelor vamale, până la data de 1 iunie 2003, în limita unui contingent tarifar de 35.550.000 euro, importul bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Administrarea contingentului tarifar prevăzut la art. 1 se efectuează prin licente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 921.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Valoarea (euro)

Încadrarea

tarifară

Observatii

1.

Pasapoarte simple de tip nou

bucată

1.000.000

5.950.000

4911.99.00

 

2.

Sistemul pentru emiterea a 5 milioane

pasapoarte de tip nou, compus din

echipamente de calcul si auxiliare:

 

 

 

 

 

 

 calculatoare

bucată

149

 

8471.41.90

 

 

 servere

bucată

151

 

8471.41.90

 

 

 routere

bucată

2

 

8471.41.90

 

 

 scanere

bucată

51

 

8471.80.00

 

 

 cititoare optice de calitate pentru pasapoarte

bucată

50

 

8471.90.00

 

 

 cititoare barcode

bucată

155

 

8471.90.00

 

 

 imprimante calculator

bucată

94

 

8471.60.40

 

 

 UPS

bucată

245

 

8504.40.20

 

 

laminatoare pasapoarte

bucată

51

 

8472.20.00

 

 

hub 16 porturi UTP + 1 port BNC

bucată

43

 

8471.80.00

 

 

hub 24 porturi UTP + 1 port BNC

bucată

1

 

8471.80.00

 

 

 instalatii pentru conditionarea aerului

bucată

43

 

84.15

 

 

mobilier pentru calculatoare compus din birouri si scaune ergonomice

 

106

 

94.0394.01

 

 

Valoare totală:

 

 

5.800.000

 

 

3.

a) Linie completă pentru tipărirea în România a 4 milioane pasapoarte de tip nou, compusă din:

 

 

 

 

 

 

 masină de tipărit ofset cu unitate de numerotare

bucată

 1

 

84.43

 

 

 masină de tipărit intaglio

bucată

1

 

84.43

 

 

masină de perforat semiautomată cu laser pentru perforat pasapoarte

bucată

 1

 

84.43

 

b)

Linie completă de finisare pentru

pasapoarte, compusă din:

 

 

 

 

 

 

masină de colationat

bucată

1

 

84.41

 

 

masină de tăiat

bucată

1

 

84.41

 

 

masină de cusut

bucată

1

 

84.41

 

 

masină de ambalat

bucată

1

 

 84.41

 

 

Valoare totală:

 

 

19.500.000

 

 

4.

Materii prime si materiale pentru tipărirea

în România a 4 milioane pasapoarte

de tip nou, compuse din:

 

 

 

 

 

 

hârtie specială pentru carnetul de

pasaport

 

 

 

48.02

 

 

material de copertă Balacron pentru

coperta pasaportului

 

 

 

39.18

 

 

cerneluri speciale pentru tipărirea în

pasaport

 

 

 

32.15

 

 

fir de coasere în 3 culori pentru

carnetul de pasaport

 

 

 

56.04

 

 

folie TKO pentru pagina cu fotografia

titularului pasaportului

 

 

 

39.21

 

 

Valoare totală:

 

 

4.300.000

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

35.550.000

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite

de la plata taxelor vamale de import, achizitionate în cadrul proiectului

“Sistemul meteorologic integrat national”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, în limita unui contingent valoric de 55 milioane dolari S.U.A., în cadrul obiectivului de investitie “Sistemul meteorologic integrat national”, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licente de import eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Modelul avizului Ministerului Apelor si Protectiei Mediului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 922.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import si a comisionului vamal, achizitionate în cadrul proiectului “Sistemul meteorologic integrat national”

 

Nr. crt.

Denumirea echipamentului

Denumirea pozitiei tarifare

Pozitia tarifară

1.

Radare meteorologice Doppler în banda S – 5 bucăti

Alte instrumente si aparate electronice de meteorologie, hidrologie si de geofizică

9015.80.11

 

2.

Echipamente pentru reteaua de detectie a fulgerelor

Alte instrumente si aparate electronice de meteorologie, hidrologie si de geofizică

9015.80.11

3.

Echipamente pentru sistemul de achizitie si receptie a datelor prin satelit METEOSAT

Alte instrumente si aparate electronice de meteorologie, hidrologie si de geofizică

9015.80.11

4.

Echipamente de prelucrare a datelor pentru modelare si prognoză meteorologică

Unităti de prelucrare a datelor numerice (digitale)

8471.50.90

5.

Echipamente pentru reteaua de balize si statii hidrologice fluviale si maritime ale Statului Major

al Fortelor Navale

Alte instrumente si aparate electronice de meteorologie, hidrologie si de geofizică

9015.80.11

6.

Echipamente de receptie a datelor si prognozelor meteorologice speciale pentru:

Unităti de prelucrare a datelor numerice (digitale)

8471.50.90

 

Statul Major al Fortelor Navale

 

 

 

Statul Major al Fortelor Aeriene

 

 

 

Statul Major General al Armatei

 

 

 

Ministerul de Interne

 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

 

 

Inspectoratul de Protectie Civilă

 

 

 

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

 

 

Compania Natională “Apele Române” - S.A.

 

 

 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

 

 

Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română

 

 

 

Institutul National de Cercetări Marine

 

 

7.

Statii meteorologice automate

Alte instrumente si aparate electronice de meteorologie, hidrologie si de geofizică

9015.80.11

8.

Echipamente pentru infrastructura retelei de comunicatii meteorologice

Alte unităti de masini automate de

prelucrare a datelor

8471.80.00

 

ANEXA Nr. 2

 

AVIZ

privind scutirea de la plata taxelor vamale de import si a comisionului vamal a echipamentelor

pentru protectia mediului, achizitionate în cadrul proiectului “Sistemul meteorologic integrat national”

nr. ............. din .....................

 

Exemplar destinat:

1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului

2. Denumirea agentului economic care efectuează importul

3. Autoritatea centrală care coordonează activitatea agentului economic beneficiar al importului

4. Codul tarifar si denumirea echipamentelor importate si utilizate exclusiv pentru protectia mediului

5. Detalii privind echipamentele importate si activitătile pe care le vor deservi

6. Documentele care se anexează (în copie)

7. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - semnatari.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare

a Procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDMĐCC)

si a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDMĐCC) si a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) în luna septembrie 2001.

Art. 2. - (1) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare si se vor suporta din bugetul pe anul 2001 aprobat Ministerului Apărării Nationale.

(2) Numărul participantilor la activitătile prevăzute la art. 1, precum si cazarea acestora se vor asigura prin derogare de la prevederile cap. 2 pct. 2 si, respectiv, pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2001.

Nr. 923.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României

la facilitătile permanente acordate băncilor

 

În baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor,

având în vedere evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Consiliul de Administratie al Băncii Nationale a României h o t ă r ă s t e:

 

Începând cu data de 1 octombrie 2001 nivelurile următoarelor rate ale dobânzii practicate de Banca Natională a României se stabilesc astfel:

- rata dobânzii la facilitatea de depozit: 6% pe an;

- rata dobânzii la facilitatea de creditare: 65% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2001.

Nr. 20.