MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

636. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

903. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

637. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria,  semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

Protocol între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria

 

904. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

638. - Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001

 

Acord sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice

 

905. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale

a unor bunuri provenite din import

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103 din 27 iunie 2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 636.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import si se dispune  publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 903.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria

privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România

si Republica Bulgaria, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, administratorul si depozitarul protocolului mentionat la art. 1, este autorizat să aducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A., în calitate de agent al Guvernului, va efectua operatiunile necesare pentru încasarea soldului favorabil României.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 637.

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria

           

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti, dorind să rezolve în mod definitiv drepturile reciproce rezultate din acordurile de barter derulate între anii 1982-1986 (Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bulgaria pentru schimb de mărfuri din data de 12 octombrie 1982 si Protocol privind rezultatele convorbirilor dintre Ministerul Comertului Exterior si Cooperării Economice Internationale al

Republicii Socialiste România si Ministerul Comertului Exterior al Republicii Populare Bulgaria din data de 16 aprilie 1985), în dolari S.U.A., si din contul de lichidare în ruble transferabile, în conformitate cu Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria pentru rezolvarea problemelor legate de încheierea plătilor în ruble transferabile din data de 21 noiembrie 1991 si cu Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bulgaria privind crearea, construirea si exploatarea întreprinderii comune pentru constructii de masini si utilaje grele Ruse-Giurgiu din data de 26 mai 1977,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Reglementarea drepturilor financiare reciproce se va efectua astfel:

1.1. drepturile financiare ale părtii bulgare din contul de barter în dolari S.U.A. sunt de 3.561.501,92 dolari S.U.A., rezultate din aplicarea clauzei valutare până la data de 31 decembrie 1990 si renuntarea de către partea bulgară la calculul dobânzilor pentru perioada 31 decembrie 1990-31 decembrie 1999;

1.2. drepturile financiare ale părtii române din contul de lichidare si de cooperare “întreprinderea comună Giurgiu-Ruse” sunt de 22.803.434,32 ruble transferabile, rezultate în urma renuntării de către partea română la calcularea dobânzilor la soldul contului de cooperare “întreprinderea omună Giurgiu-Ruse”

1.3. coeficientul de conversie care se aplică drepturilor financiare ale părtii române este de 0,165 dolari S.U.A./RBT.

Soldul final rezultat este în favoarea părtii române si este de 201.064,74 dolari S.U.A.

 

ARTICOLUL 2

 

În termen de o lună de la semnarea prezentului protocol părtile vor desemna băncile autorizate să efectueze operatiunile necesare pentru plata soldului favorabil României, stabilit conform art. 1.

 

ARTICOLUL 3

 

După îndeplinirea prevederilor art. 2 părtile îsi vor notifica, în scris, că nu mai există între ele nici un fel de pretentii financiare definite conform întelegerilor mentionate în preambulul la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui.

Protocolul s-a semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, în două exemplare originale, un exemplar în limba română si un exemplar în limba bulgară, ambele texte fiind identice si având putere egală.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Ionut Costea

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Kosio Kitipov

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România si Republica Bulgaria, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 904.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România

si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri

si băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 638.

 

ACORD

sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice

 

A. Scrisoarea Comunitătii Europene

 

Bruxelles

 

Domnule,

Am onoarea să mă refer la Acordul din 26 noiembrie 1993 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană si România privind stabilirea reciprocă a unor contingente tarifare pentru anumite vinuri, precum si la negocierile care au avut loc între Comunitatea Europeană si România în scopul încheierii unui protocol aditional acoperind atât vinurile, cât si băuturile alcoolice, anexă la acordul european.

Prin prezenta confirm că, în urma negocierilor, până la îndeplinirea procedurii pentru aprobarea si intrarea în vigoare a protocolului aditional la acordul european, în scopul aplicării de la data de 1 ianuarie 2001 a rezultatelor negocierilor privind noile concesii în comertul reciproc cu anumite vinuri si băuturi alcoolice, Comunitatea Europeană si România au convenit asupra celor ce urmează:

1. Importurile în România ale următoarelor produse originare din Comunitatea Europeană vor face obiectul concesiilor de mai jos:

 

Codul  din Tariful vamal de import al României

Descrierea produselor

Cantitatea anuală (hl)

Taxa vamală aplicată

(% din taxa vamală

în regimul clauzei natiunii

celei mai favorizate)

ex 2204.10

Vinuri din struguri proaspeti

60.000

exceptare

ex 2204.21

 

 

 

ex 2204.29

 

 

 

2208.20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri

1.500

50 (maximum 45% ad valorem)

2208.30

Whisky

1.400

50 (maximum 45% ad valorem)

 

2. Importurile în Comunitatea Europeană ale următoarelor produse originare din România vor face obiectul concesiilor de mai jos:

 

Codul  NC

Descrierea produselor

Cantitatea anuală (hl)

Taxa vamală aplicată

ex 2204.10

Vinuri din struguri proaspeti

300.000

exceptare

ex 2204.21

ex 2204.29

 

 

 

 

3. În scopul aplicării prezentului acord vinurile vor fi considerate ca originare din Comunitatea Europeană sau din România:

a) dacă au fost produse din struguri proaspeti cultivati si recoltati în întregime de pe teritoriul părtii contractante respective; si

b) dacă au fost produse în conformitate cu regulile care guvernează practicile si procesele oenologice la care se face referire în titlul V al Reglementării (CEE) nr. 1.493/99.

4. Pentru a face obiectul concesiilor prevăzute în prezentul acord importurile de vinuri vor fi supuse prezentării unui certificat emis de o institutie oficială recunoscută reciproc, care apare pe o listă elaborată de comun acord, în sensul că vinurile în cauză îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 3 lit. b).

5. Părtile contractante vor asigura ca preferintele comerciale acordate reciproc să nu fie afectate de alte măsuri.

6. La cererea oricărei părti vor avea loc consultări privind orice problemă referitoare la modul de functionare a prezentului acord.

7. Prevederile prezentului acord se vor aplica, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de constituire a Comunitătii Europene, cu respectarea conditiilor prevăzute în tratatul respectiv, si, pe de altă parte, pe teritoriul României.

8. Prezentul acord va fi aprobat de părtile contractante în conformitate cu procedurile lor interne.

Prezentul acord va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001. El va expira la data intrării în vigoare a Protocolului aditional privind vinurile si băuturile alcoolice, anexă la acordul european.

V-as fi recunoscător dacă a-ti binevoi să confirmati acordul Guvernului dumneavoastră cu privire la continutul prezentei scrisori.

Vă rog să acceptati, domnule, asigurarea înaltei mele consideratiuni.

 

În numele Consiliului Uniunii Europene,

Jose Manuel Silva Rodriguez

 

 

B. Scrisoarea României

 

Bruxelles

 

Domnule,

 

Am onoarea să confirm scrisoarea dumneavoastră de astăzi, cu următorul continut:

“Am onoarea să mă refer la Acordul din 26 noiembrie 1993 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană si România privind stabilirea reciprocă a unor contingente tarifare pentru anumite vinuri, precum si la negocierile care au avut loc între Comunitatea Europeană si România în scopul încheierii unui protocol aditional acoperind atât vinurile, cât si băuturile alcoolice, anexă la acordul european.

Prin prezenta confirm că, în urma negocierilor, până la îndeplinirea procedurii pentru aprobarea si intrarea în vigoare a protocolului aditional la acordul european, în scopul aplicării de la data de 1 ianuarie 2001 a rezultatelor negocierilor privind noile concesii în comertul reciproc cu anumite vinuri si băuturi alcoolice, Comunitatea Europeană si România au convenit asupra celor ce urmează:

1. Importurile în România ale următoarelor produse originare din Comunitatea Europeană vor face obiectul concesiilor de mai jos:

 

Codul  din Tariful vamal de import al României

Descrierea produselor

Cantitatea anuală (hl)

Taxa vamală aplicată

(% din taxa vamală

în regimul clauzei natiunii

celei mai favorizate)

ex 2204.10

Vinuri din struguri proaspeti

60.000

exceptare

ex 2204.21

ex 2204.29

 

 

 

2208.20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri

1.500

50 (maximum 45% ad valorem)

2208.30

Whisky

1.400

50 (maximum 45% ad valorem)

 

2. Importurile în Comunitatea Europeană ale următoarelor produse originare din România vor face obiectul concesiilor de mai jos:

 

Codul  NC

Descrierea produselor

Cantitatea anuală (hl)

Taxa vamală aplicată

ex 2204.10

Vinuri din struguri proaspeti

300.000

exceptare

ex 2204.21

ex 2204.29

 

 

 

 

3. În scopul aplicării prezentului acord vinurile vor fi considerate ca originare din Comunitatea Europeană sau din România:

c) dacă au fost produse din struguri proaspeti cultivati si recoltati în întregime de pe teritoriul părtii contractante respective; si

d) dacă au fost produse în conformitate cu regulile care guvernează practicile si procesele oenologice la care se face referire în titlul V al Reglementării (CEE) nr. 1.493/99.

4. Pentru a face obiectul concesiilor prevăzute în prezentul acord importurile de vinuri vor fi supuse prezentării unui certificat emis de o institutie oficială recunoscută reciproc, care apare pe o listă elaborată de comun acord, în sensul că vinurile în cauză îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 3 lit. b).

5. Părtile contractante vor asigura ca preferintele comerciale acordate reciproc să nu fie afectate de alte măsuri.

6. La cererea oricărei părti vor avea loc consultări privind orice problemă referitoare la modul de functionare a prezentului acord.

7. Prevederile prezentului acord se vor aplica, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de constituire a Comunitătii Europene, cu respectarea conditiilor prevăzute în tratatul respectiv, si, pe de altă parte, pe teritoriul României.

8. Prezentul acord va fi aprobat de părtile contractante în conformitate cu procedurile lor interne.

Prezentul acord va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001. El va expira la data intrării în vigoare a Protocolului aditional privind vinurile si băuturile alcoolice, anexă la acordul european.

V-ar fi recunoscător dacă ati binevoi să confirmati acordul Guvernului dumneavoastră cu privire la continutul prezentei scrisori.”

Am onoarea să confirm acordul Guvernului meu în legătură cu continutul scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să acceptati, domnule, asigurarea înaltei mele consideratiuni.

 

Pentru Guvernul României,

Alexandru Ion Herlea

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001, si se dispune publicarea aceste legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 905.