MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

147. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

28. - Ordin privind aprobarea Ghidului de stabilire a tarifului pentru energia electrică livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal

 

29. - Ordin privind aprobarea Procedurii de alocare a cantitătilor de energie electrică din contractele de portofoliu, în cazul divizării producătorului sau în cazul în care acesta transferă către alte societăti o parte dintre capacitătile prevăzute în contract

 

30. - Ordin pentru aprobarea tarifelor medii de achizitie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

31. - Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul/distributia energiei termice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Ghidului de desfăsurare a inspectiilor internationale OIAC

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, în valoare de 300 milioane DST, si Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, prezentate în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei de 300 milioane DST se acoperă de Banca Natională a României si se virează, pe măsura primirii transelor de credit, în contul Fondului Monetar International deschis la Banca Natională a României.

Art. 3. - Rambursarea creditului prevăzut la art. 1, plata dobânzilor si a comisioanelor aferente, precum si diferentele în lei rezultate din regularizări se suportă de Banca Natională a României.

Art. 4. - (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, să introducă, de comun acord cu Fondul Monetar International, amendamente la textul aranjamentului stand-by, ce privesc detalii care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Fondul Monetar International.

(2) Guvernul României va informa periodic Parlamentul în legătură cu aceste amendamente în cadrul raportului privind datoria publică internă si externă a României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2001.

Nr. 147.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA - ARANJAMENT STAND-BY 1)

 

 


1) Traducere; aranjamentul stand-by reprezintă răspunsul Fondului Monetar International din data de 31 octombrie 2001.

2) A se vedea Documentul Fondului Monetar International EBS/01/175 din 17 octombrie 2001.

 

La prezentul aranjament stand-by 2) se anexează o scrisoare din partea ministrului finantelor publice si guvernatorului Băncii Nationale a României din data de 17 octombrie 2001 (scrisoarea), având ca anexe Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002 (memorandumul) si Memorandumul tehnic de întelegere (MTI), prin care se solicită un aranjament stand-by din partea Fondului Monetar International (Fondul), si

care prevăd:

a) obiectivele si politicile pe care autoritătile române intentionează să le aplice pe perioada acestui aranjament stand-by; si

b) întelegerile dintre România si Fond cu privire la analizele care vor fi efectuate asupra progresului înregistrat în realizarea obiectivelor programului si al politicilor si măsurilor care vor fi adoptate de autoritătile române pe perioada rămasă a acestui aranjament stand-by.

Pentru a sustine aceste obiective si politici Fondul acordă acest aranjament stand-by în conformitate cu următoarele prevederi:

1. Pentru o perioadă de 18 luni începând cu 31 octombrie 2001 România va avea dreptul să efectueze cumpărări de la Fond în echivalentul sumei de 300 milioane DST, în conditiile paragrafelor 2, 3, 4 si 5 de mai jos, fără o analiză ulterioară din partea Fondului.

2. a) Cumpărările efectuate în cadrul acestui aranjament stand-by nu vor depăsi, fără acordul Fondului, echivalentul a 52 milioane DST până la 15 februarie 2002, echivalentul a 93,333 milioane DST până la 15 mai 2002, echivalentul a 134,666 milioane DST până la 15 august 2002, echivalentul a 175,999 milioane DST până la 15 noiembrie 2002, echivalentul a 217,332 milioane DST până la 15 februarie 2003 si echivalentul a 258,665 milioane DST până la 15 aprilie 2003.

b) Nici una dintre limitele stabilite la lit. a) de mai sus nu se va aplica unor cumpărări în cadrul acestui aranjament stand-by care nu ar creste disponibilitătile Fondului în moneda natională a României, care fac obiectul răscumpărării peste cota de 25%.

3. România nu va efectua cumpărări în cadrul acestui aranjament stand-by, care ar creste disponibilitătile Fondului în moneda natională a României, care fac obiectul răscumpărării peste cota de 25%:

a) pe parcursul oricărei perioade în care datele de la sfârsitul perioadei precedente arată că:

i(i) plafonul pentru activele interne nete medii ale Băncii Nationale a României; sau

i(ii) nivelul minim al activelor externe nete ale Băncii Nationale a României; sau

i(iii) plafonul privind deficitul bugetului general consolidat; sau

i(iv) plafonul privind fondul agregat de salarii al întreprinderilor de stat monitorizate; sau

i(v) pragul pentru ratele încasărilor agregate, cumulate ale DISTRIGAZ SUD si DISTRIGAZ NORD;

sau

i(vi) pragul pentru ratele încasărilor cumulate ale TERMOELECTRICA; sau

i(vii) plafonul privind preluarea datoriilor întreprinderilor către bănci la bugetul general consolidat si emiterea de garantii guvernamentale pentru împrumuturile bancare acordate întreprinderilor;

sau

(viii) plafonul privind contractarea sau garantarea datoriei externe cu scadentă de un an sau mai mică de un an de către bugetul general consolidat; sau

i(ix) plafonul privind contractarea sau garantarea datoriei externe cu scadentă mai mare de un

an de către bugetul general consolidat; sau

i(x) plafonul privind contractarea sau garantarea datoriei externe cu scadentă mai mare de un

an si până la 3 ani de către bugetul general consolidat, indicate în tabelul 1 din anexa A la memorandum si în MTI, nu s-au respectat; sau

b) dacă:

i(i) după 31 decembrie 2001 România nu va aproba bugetele regiilor autonome si societătilor comerciale cu capital de stat, în conformitate cu obiectivele politicii salariale pentru anul 2002,

după cum se prevede în paragraful 21 din memorandum; sau

i(ii) după 28 februarie 2002 România nu va anunta o licitatie pentru Banca Comercială Română - S.A. (B.C.R.) conform prevederilor paragrafului 30 din memorandum; sau

i(iii) după 31 decembrie 2002 România nu va finaliza privatizarea B.C.R. conform prevederilor paragrafului 30 din memorandum; sau

i(iv) conform datelor specificate în tabelul 1 din anexa B la memorandum, România nu creste

preturile la electricitate la consumatorii finali, pretul de producător pentru energie termică la TERMOELECTRICA si pretul national de referintă la energie termică, astfel cum se arată în respectivul tabel:

c) dacă, oricând pe perioada aranjamentului stand-by, bugetul general consolidat acumulează orice noi arierate la plătile externe, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa A la memorandum si în MTI; sau

d) după 14 februarie 2002, 14 mai 2002, 14 august 2002, 14 noiembrie 2002, 14 februarie 2003 si până la încheierea analizelor mentionate în paragraful al doilea din scrisoare; sau

e) dacă, în orice moment pe parcursul derulării aranjamentului stand-by, România:

i(i) impune sau intensifică restrictii privind efectuarea lătilor si transferurilor aferente tranzactiilor nternationale curente; sau

i(ii) introduce sau modifică practici valutare multiple;

sau

i(iii) încheie acorduri de plăti bilaterale care contravin art. VIII; sau

i(iv) impune sau intensifică restrictii la import pentru motive de balantă de plăti.

În situatia în care România nu mai poate efectua cumpărări în cadrul acestui aranjament stand-by din unul dintre motivele enumerate în prezentul paragraf, acestea pot fi reluate numai după noi consultări între Fond si  România si după încheierea de noi întelegeri cu privire la conditiile în care asemenea cumpărări pot fi reluate.

4. România nu va efectua cumpărări în cadrul acestui aranjament stand-by în perioadele în care: (i) are o obligatie financiară restantă către Fond sau nu si-a îndeplinit o obligatie de răscumpărare programată:

a) în cazul unei cumpărări neconforme cu prevederile Deciziei nr. 7.842-(84/165) din Ghidul privind actiunile corective;

sau

b) în cazul unei cumpărări destinate sustinerii operatiunilor de reducere a datoriei si a serviciului datoriei în baza Deciziei nr. 9.331-(89/167);

sau

c) în conformitate cu paragrafele 17 si 31 din Decizia nr. 8.955-(88/126) privind facilitătile de finantare compensatorie;

sau

d) în cazul unei cumpărări în baza Deciziei nr. 11.627-(97/123) SRF privind Facilitatea de rezervă suplimentară si liniile de credit contingentate; sau e) în baza paragrafului 1(b) din Decizia nr. 5.703-(78/39) sau a paragrafului 10(a) din Decizia nr. 4.377-(74/114); sau (ii) nu îndeplineste

obligatiile de plată aferente Fondului Facilitătii de crestere si de reducere a sărăciei (PRGF), înfiintat prin Decizia nr. 8.759-(87/176) PRGF, sau o plată preconizată către Fondul PRGF în baza prevederilor apendixului I la Mecanismul Fondului PRGF.

5. Dreptul României de a se angaja în tranzactii finantate prin acest aranjament stand-by poate fi suspendat numai în baza solicitărilor primite de Fond după: a) declararea oficială a neeligibilitătii; sau b) decizia Consiliului directorilor executivi de a suspenda tranzactiile, fie cu titlu general, fie pentru a lua în considerare propunerea unui director executiv sau a directorului general pentru suspendarea sau limitarea eligibilitătii României. Dacă decizia oficială de neeligibilitate sau decizia de a lua în considerare o propunere are la bază prevederile acestui paragraf, cumpărările în cadrul acestui aranjament stand-by vor fi reluate doar după ce vor avea loc consultări între Fond si

România si după ce se vor încheia întelegeri cu privire la conditiile în care asemenea cumpărări pot fi reluate.

6. Cumpărările în cadrul acestui aranjament stand-by vor fi efectuate în monedele altor membri, selectate în conformitate cu politicile si procedurile Fondului, cu exceptia cazului în care Fondul, la cererea României, este de acord să pună la dispozitie DST la momentul cumpărării.

7. România va plăti un comision pentru acest aranjament stand-by în conformitate cu deciziile Fondului.

8. a) România răscumpără moneda proprie, care rezultă dintr-o cumpărare în cadrul acestui aranjament stand-by, în conformitate cu prevederile Statutului si deciziilor Fondului, inclusiv cele referitoare la răscumpărări, pe măsură ce soldul balantei de plăti si situatia rezervelor valutare ale

României se îmbunătătesc.

b) Orice diminuare a sumei în moneda natională a României, detinută de Fond, va reduce sumele supuse răscumpărării în conditiile lit. a) de mai sus, în conformitate cu principiile aplicate de Fond în acest scop la momentul reducerii.

9. Pe perioada aranjamentului stand-by România va păstra strânse consultări cu Fondul. Aceste consultări pot include corespondentă si vizite ale oficialilor Fondului în România sau ale reprezentantilor României la Fond.

România va pune la dispozitie Fondului, prin rapoarte la intervale sau la date solicitate de Fond, informatiile solicitate de Fond cu privire la progresele făcute de România pentru atingerea obiectivelor si politicilor economice stabilite în scrisoare si în memorandum.

10. În conformitate cu paragraful al doilea din scrisoare România va consulta Fondul cu privire la adoptarea oricărei măsuri ce poate fi adecvată, la initiativa Guvernului sau ori de câte ori directorul general al Fondului solicită consultarea din cauza nerespectării oricăruia dintre criteriile

mentionate la paragraful 3 de mai sus sau dacă directorul general consideră că este necesară o consultare cu privire la program. În plus, după încheierea perioadei aranjamentului stand-by, atât timp cât România are cumpărări rămase în transele superioare de credit, Guvernul se va consulta

cu Fondul la anumite intervale, la initiativa Guvernului sau la cererea directorului general al Fondului, referitor la politicile României privind balanta de plăti.

 

17 octombrie 2001

Domnului Horst Kýhler, director general

Fondul Monetar International

20431, Washington D.C.

 

Stimate domnule Kýhler,

În ciuda progresului important în stabilizare si reformă din ultimii 2 ani, România trebuie încă să realizeze stabilitatea macroeconomică si să aducă inflatia la un nivel scăzut si stabil. Mai mult, continuăm să ne confruntuăm cu o agendă provocatoare în vederea accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană si va trebui să abordăm slăbiciunile structurale din economie pentru a accelera procesul de crestere, care ne va ajuta să reducem diferenta relativă de dezvoltare fată de Uniunea Europeană. Astfel, am formulat si am început să implementăm un program cuprinzător de sta-

bilizare si reformă, care este descris în Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, anexat. În sprijinul acestui program, în numele Guvernului României, solicităm prin prezenta scrisoare acordarea unui aranjament stand-by în sumă de 300 milioane DST, pentru 18 luni, pe perioada programului: octombrie 2001-martie 2003.

Suntem hotărâti să îndeplinim toate angajamentele asumate prin program si credem că politicile si măsurile descrise în memorandumul anexat sunt suficiente pentru a realiza obiectivele programului, dar suntem gata să întreprindem măsuri suplimentare si să ajungem la noi întelegeri cu FMI dacă este necesar pentru a respecta programul.

Guvernul României va rămâne în strânsă consultare cu FMI, în conformitate cu politicile acestuia privind astfel de consultări, si îi va furniza toate informatiile solicitate pentru a evalua implementarea programului. Programul va fi analizat de FMI trimestrial pe durata aranjamentului stand-by.

 

Cu stimă,

Ministerul Finantelor Publice

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Banca Natională a României

Mugur Isărescu,

guvernator

 

ANEXA Nr. 2

 

MEMORANDUM

cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002

 

I. Introducere

1. Acest memorandum stabileste principalele obiective si politici economice si financiare ale Guvernului si Băncii Nationale a României (B.N.R.) în perioada 2001-2002.

Programul descris mai jos reflectă angajamentul nostru ferm de a realiza pe deplin stabilitatea macroeconomică si de a aborda problemele structurale din sectorul bancar si cel al întreprinderilor, în vederea plasării economiei noastre pe calea unei cresteri rapide si sustenabile si accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană (UE).

II. Cadru general

2. Ca rezultat al implementării programului de stabilizare în anii 1999 si 2000, am îmbunătătit într-o mare măsură pozitia noastră externă si am pus bazele pentru revenirea la cresterea pozitivă a productiei în anul 2000, după 3 ani de productie în declin. Pe seama competitivitătii întărite, realizată prin combinarea deprecierii cu o restrictionare fiscală în anul 1999, exporturile de bunuri si servicii au crescut cu 24% în termeni de volum în anul 2000, iar produsul intern brut (PIB) real, cu 1,6%, în ciuda declinului mare din productia agricolă, datorat secetei. Ponderea deficitului contului curent în PIB s-a îmbunătătit în continuare cu aproape 0,4 puncte procentuale în anul 2000, ajungând la un deficit de 3,7%, în timp ce rezervele oficiale au crescut cu aproape 1 miliard USD, ajungând la 3,4 miliarde USD la sfârsitul anului 2000. Această performantă externă îmbunătătită a făcut ca tara noastră să reintre pe piata internatională de capital în ultima parte a anului 2000 si a fost, de asemenea, reflectată în îmbunătătirea din acest an a ratingului împrumuturilor suverane ale României.

3. Productia a crescut puternic în prima jumătate a anului 2001, dar deficitul comercial s-a mărit. Exporturile au continuat să aibă o evolutie bună, după cum o demonstrează cresterea exporturilor de bunuri de aproape 15,5%, în USD, în perioada ianuarie-iulie. Totusi importurile au continuat să depăsească ritmul exporturilor, crescând în aceeasi perioadă cu 27%, în timp ce deficitul comercial a ajuns la 1.452 milioane USD, comparativ cu 586 milioane USD în aceeasi perioadă a anului 2000. În plus fată de factorii tranzitorii legati de secetă, cresterea importurilor reflectă o crestere în cererea internă. În particular, ca urmare a cresterilor mari de salarii din sectorul public în ultima parte a anului 2000 si în prima parte a anului 2001 si a slăbirii performantei financiare a întreprinderilor de stat (evidentiată de cresterea mare a arieratelor lor si de utili- zarea finantării prin credite), cererea internă a crescut cu 10% în termeni reali în trimestrul I 2001, un nivel care,.dacă persistă, ar pune în pericol obiectivele noastre de dezinflatie si viabilitate externă. Aceste tendinte au continuat în trimestrul II al anului 2001, desi cu o intensitate ceva mai mică.

4. În ciuda progresului important în stabilizare si în reformă din ultimii 2 ani, România continuă să se confrunte cu o agendă provocatoare pentru accelerarea procesului de aderare la UE. Este necesar să înregistrăm progrese suplimentare în realizarea stabilitătii macroeconomice, dat fiind faptul că rata inflatiei este încă printre cele mai mari din Europa. Mai mult slăbiciunile structurale în sectorul larg al întreprinderilor de stat urmează să fie abordate în perioada următoare în vederea creării unei economii de piată eficiente si pe deplin functionale. De asemenea, România trebuie încă să dezvolte investitiile private la un nivel necesar pentru realizarea unei rate de crestere înalte si sustenabile si să atragă investitiile străine directe, care au rămas modeste în comparatie cu alte economii în tranzitie din regiune.

III. Politici macroeconomice si financiare

A. Strategia de bază si obiectivele

5. Principalele obiective macroeconomice ale programului nostru pe perioada 2001-2002 sunt: reducerea inflatiei la 22% până la sfârsitul anului 2002, realizarea unei cresteri a productiei de aproape 5%, limitarea deficitului contului curent la sub 6% din PIB si cresterea rezervelor oficiale la aproape 3 luni de importuri. Politicile macroeconomice pentru atingerea acestor obiective se vor concentra pe o pozitie fiscală de sprijin, o politică salarială prudentă în sectorul bugetar si al întreprinderilor de stat, pe măsurile de reducere a cheltuielilor si pierderilor cvasifiscale din sectorul energetic si al altor întreprinderi de stat, inclusiv prin accelerarea privatizării, si pe o politică monetară restrictivă. Strategia noastră de dezinflatie nu se va sprijini pe amânarea ajustărilor necesare în preturile administrate si vom continua să evităm orice interventie directă în ceea ce priveste preturile liberalizate.

6. Principalele noastre obiective macroeconomice pe termen mediu 2001-2005 sunt următoarele: desi rezultatul inflatiei în 2000 si în prima parte a anului 2001 a fost mai mare decât cel avut în vedere în Strategia economică pe termen mediu, intentionăm să facem progrese constante pentru a ajunge la o rată a inflatiei de o singură cifră până în anul 2004 sau cel mai târziu în 2005. Tinând seama de intrările substantiale estimate pentru investitiile străine directe si de ajutorul de preaderare primit de la UE, ne asteptăm ca deficitul contului curent, după ce va atinge aproximativ 6% din PIB în anul 2001, să se reducă la aproximativ 5% din PIB până în anul 2005, un nivel care va asigura ca ponderea datoriei noastre externe totale în PIB să crească doar moderat, în timp ce ponderea datoriei externe nete în PIB să înceapă să scadă deja în anul 2002. Ne asteptăm ca economia să crească în această perioadă în medie cu 5-6%, ajutând la reducerea diferentei în nivelul de dezvoltare fată de UE.

B. Politica fiscală

7. Politica fiscală în anii 2001 si 2002 va sprijini puternic obiectivul de dezinflatie si va ajuta la limitarea deficitului contului curent extern. În lumina unui deficit al contului curent mai mare decât se astepta la începutul anului 2001 si a unei inflatii într-o anumită măsură mai mare decât cea proiectată, am decis să restrictionăm tinta fiscală pentru 2001 si să limităm deficitul bugetului general consolidat la 3,5% din PIB. Pentru anul 2002 vom limita deficitul la 3,0% din PIB, în conformitate cu Strategia economică pe termen mediu prezentată la UE si reflectând asteptările noastre privind cresterea economică de aproape 5%. Mai mult, pentru a îmbunătăti coordonarea politicilor macroeconomice, am decis să prezentăm Parlamentului bugetul pe anul 2002 încă din luna octombrie 2001. Ne asteptăm ca reducerea tintită a deficitului bugetar si măsurile de control al cresterii salariale în întreprinderile de stat si de îmbunătătire a performantei lor financiare să limiteze cresterea puternică recentă a cererii interne si să aibă ca efect o îmbunătătire a deficitului contului curent extern în a doua jumătate a anului 2001 si în 2002. Totusi, în caz contrar, suntem gata să implementăm măsuri corective, inclusiv restrictionarea în continuare a politicii fiscale, în prima parte a anului 2002, în special în cazul în care mediul extern se degradează mai mult decât se estimează în prezent.

8. Se intentionează ca următoarele măsuri suplimentare să îmbunătătească performanta veniturilor în anul 2001.

Am simplificat impozitarea microîntreprinderilor prin introducerea unui impozit de 1,5% pe cifra de afaceri de la 1 septembrie 2001. Mai mult am revizuit reglementările pentru reesalonarea arieratelor fiscale si anularea penalitătilor, în vederea limitării accesului la aceste facilităti pentru un număr mic de companii în curs de restructurare si am eliminat autoritatea respectivă de la nivelul unitătilor administratiei fiscale teritoriale. În ceea ce priveste reesalonarea arieratelor fiscale care depăsesc 500 miliarde lei sau anularea majorărilor de întârziere care depăsesc 50 miliarde lei, fiecare caz trebuie să fie aprobat de Guvern.

Pentru a întări disciplina financiară vom limita strict conversia creantelor din contul garantiilor executate în actiuni (datorie contra actiuni) la legi speciale referitoare la pregătirea pentru privatizare a societătilor individuale si vom abroga Ordonanta de urgentă nr. 62/2001, care permitea o aplicare substantial mai mare a acestui instrument (preconditie). În schimb vom analiza optiunea de a vinde creantele în contul garantiilor executate către sectorul privat. Ordonanta de urgentă nr. 195/2000, care acordă scutiri de la plata T.V.A. si a taxelor vamale pentru anumite importuri ale societătilor de stat, va fi anulată până la sfârsitul lunii septembrie 2001 (pentru TERMOELECTRICA anularea va intra în vigoare la 1 martie 2002); aceasta va fi o preconditie pentru prezentarea programului în Consiliul directorilor executivi. Vom revizui ordonanta cu privire la impozitarea microîntreprinderilor, în vederea eliminării facilitătilor fiscale distorsionante, până la sfârsitul anului 2001.

9. Pentru a asigura că putem atinge tinta de deficit bugetar în anul 2001 am implementat câteva măsuri pe partea cheltuielilor. În primul rând, cheltuielile cumulate ale bugetului de stat la sfârsitul trimestrului III al anului 2001 au fost limitate la 73,0% din cheltuielile anuale totale ale bugetului de stat rectificat. În al doilea rând, am aprobat o ordonantă care a blocat 50% din cheltuielile de capital pe trimestrul IV al anului 2001 (2.580 miliarde lei) pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, care pot fi eliberate doar dacă tintele de venituri pentru septembrie si lunile următoare au fost îndeplinite (a se vedea Memorandumul tehnic de întelegere). În al treilea rând, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba plafoane de cheltuieli ale bugetului de stat pentru lunile noiembrie si decembrie 2001, care pot fi mai mici decât cele aprobate.

10. Rămânem ferm angajati să mentinem cresterea salariilor din sectorul bugetar si a pensiilor, după cum a fost aprobată în bugetul initial pe anul 2001. Intentionăm în mod ferm să nu acordăm nici o crestere salarială în sectorul bugetar în anul 2001 în plus fată de ceea ce a fost stipulat în Ordonanta de urgentă nr. 33/2001. Premiul anual, care urmează să fie plătit în luna ianuarie 2002, va fi limitat la echivalentul unui salariu lunar din anul 2001. Luând în considerare necesitatea de a consolida fondul de pensii, ne angajăm să nu depăsim cresterea programată a pensiilor din luna decembrie.

11. Bugetul pe anul 2002 se va baza pe venituri estimate ale bugetului general consolidat de 458,3 mii miliarde lei, pe o tintă de deficit al bugetului general consolidat de 43,2 mii miliarde lei, implicând un plafon de cheltuieli de 501,5 mii miliarde lei. Pentru a realiza acestă tintă de deficit, în legea bugetului pe anul 2002 vom include posibilitatea ca Guvernul să aprobe plafoane de cheltuieli lunare pentru bugetul de stat în a doua jumătate a anului, care pot fi mai mici decât cheltuielile din buget, dacă este necesar. Prezentarea bugetului pe anul 2002 la Parlament, astfel cum a fost convenit cu reprezentantii FMI, va fi o preconditie pentru prezentarea programului în Consiliul directorilor executivi al FMI. În plus adoptarea de către Parlament a bugetului pe anul 2002, în concordantă cu acest program, va fi o conditie pentru finalizarea primei analize a programului.

12. Politica fiscală în anul 2002 se va concentra pe reducerea contributiilor salariale, eliminarea facilitătilor fiscale distorsionante si modernizarea sistemului de impozite.

- Pentru a compensa cresterea cotelor contributiilor la asigurările sociale, determinată de noua lege a pensiilor, vom elimina contributia salarială de 2% (utilizată anterior pentru finantarea Fondului special pentru învătământ) si vom reduce cu 1 punct procentual contributia salarială pentru fostul fond special de solidaritate cu persoanele cu handicap, care a fost deja încorporat în bugetul de stat.

- Ne angajăm să aprobăm o nouă lege a impozitului pe profit până la sfârsitul anului 2001, care va unifica reglementările existente în anumite legi si va elimina facilitătile fiscale distorsionante (între altele, prin înlocuirea reducerilor si exceptărilor de la impozitul pe profit, prevăzute în Legea nr. 133/1999, si a reducerii impozitului pe profit, prevăzută în Legea nr. 189/2001, cu deducerea unei cote de 20% din valoarea investitiei). Mai mult, ne angajăm ferm să nu introducem scutiri fiscale sau alte noi facilităti fiscale discretionare. Noua lege a impozitului pe profit va creste, de asemenea, în mod gradual, cota de impozit pe profit aferentă activitătilor de export, extrem de redusă, către cota standard, cu o primă ajustare de la 5% la 6% în anul 2002.

- Vom elimina scutirile de T.V.A. si de taxe vamale pentru materiile prime importate de întreprinderile mici si mijlocii, prevăzute de Legea nr. 133/1999, până la sfârsitul lunii decembrie 2001. De acum înainte toate exceptările de taxe vamale vor fi în mod exclusiv reglementate prin  tariful vamal si vor fi uniforme pentru toti agentii economici.

- Noua lege a T.V.A., care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2002, va reduce substantial numărul scutirilor si articolelor pentru care se aplică cota zero de T.V.A. si va elimina legătura automată dintre scutirea de taxe vamale si scutirea de T.V.A., cu exceptia bunurilor si serviciilor importate de sectorul bugetar si pentru programe de sănătate si alte programe sociale. În acelasi timp noua lege va asigura cadrul institutional necesar pentru reducerea întârzierilor în rambursările T.V.A. la nu mai mult de 30 de zile. Ca o măsură tranzitorie vom introduce un sistem uniform de amânare a plătii T.V.A. pentru bunurile de investitii, care va înlocui scutirile si exceptările de T.V.A. pentru bunurile de investitii prevăzute de anumite legi.

- Noua lege a accizelor, prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2002, va codifica impozitarea prin accize si va creste cotele în mod gradual către standardele UE.

- Datorită angajamentelor importante privind cheltuielile, va trebui să amânăm reforma impozitului pe venit (inclusiv reducerea cotelor de impozitare si modificarea transelor de venituri) si o posibilă reducere în cotele de T.V.A. până în anii 2003-2004.

- Pentru a consolida administratia fiscală vom creste cu 500 numărul inspectorilor fiscali în anul 2002.

- Pentru a întări performanta veniturilor la fondurile de asigurări sociale vom integra departamentele de control financiar ale fondului de pensii si Fondului pentru plata ajutorului de somaj până la sfârsitul lunii decembrie 2001. Mai mult, vom aproba si vom implementa până la data de 1 noiembrie 2001 un ordin comun emis de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Finantelor Publice, stabilind echipe comune de control pentru colectarea veniturilor fondului de pensii si Fondului pentru plata ajutorului de somaj. Mai mult, vom aproba până la sfârsitul lunii martie 2002 un program pentru optimizarea organizării colectării si controlului veniturilor fondului de pensii, Fondului pentru plata ajutorului de somaj si Fondului de asigurări de sănătate. Acest sistem va intra în vigoare până la sfârsitul anului 2002.

13. Suntem în proces de finalizare a părtii de cheltuieli din bugetul pe anul 2002. Am decis deja să mentinem salariile medii din sectorul bugetar constante în termeni reali în anul 2002. Pentru acest scop vom aproba, înainte de sfârsitul anului 2001, un act normativ care să prevadă programul de crestere a salariilor din sectorul bugetar în anul 2002, pe baza cresterii prognozate a indicelui preturilor de consum. Nu vom distribui tichete de masă angajatilor din institutii publice finantate integral sau pe bază de subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale. În urma reducerii substantiale a numărului de salariati din sectorul civil al bugetului de stat pe anul 2001, avem în vedere reducerea personalului din sectorul bugetar cu cel putin 6.150 angajati. Pentru a îmbunătăti stimularea societătilor private, precum si a celor de stat să devină mai competitive, vom continua politica de reducere graduală a subventiilor de la bugetul general consolidat, prin limitarea cresterii acestora în anul 2002 la 11,6% în termeni nominali. Reformele din sectorul energiei termice ne vor permite să reducem subventiile de la bugetele locale în termeni reali si, concomitent, sumele respective defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat la bugetele locale.

14. Pentru a îmbunătăti sistemul de protectie socială, în contextul restructurării economiei, vom implementa un nou set de politici pentru a promova stabilitatea socială si a reduce sărăcia. Un instrument de sprijin în functie de posibilitătile financiare (venitul minim garantat) va intra în efectivitate la data de 1 ianuarie 2002 pentru cele mai sărace categorii ale populatiei României, finantarea necesară fiind asigurată prin sume defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat la autoritătile locale. Cum noul program va înlocui partial programele existente, cheltuielile suplimentare nu vor depăsi 0,4% din PIB în anul 2002. În acelasi timp va intra în vigoare si noua lege cu privire la prevenirea si lupta împotriva marginalizării sociale, care întăreste responsabilitătile institutiilor implicate în asigurarea ajutoarelor si serviciilor sociale. Eforturile de a reduce somajul se vor concentra pe constrângeri salariale si politici de măsuri active pe piata fortei de muncă. În ceea ce priveste ajutorul pentru copii, în urma dublării alocatiei de stat pentru copii în luna noiembrie 2000, această alocatie va creste cu 15% în luna ianuarie 2002 si cu 20% în luna iulie 2002, în acelasi timp fiind încorporată în impozitul pe venitul global începând cu data de 1 ianuarie 2002. Cresterile alocatiei de stat pentru copii ne permit să păstrăm alocatia suplimentară pentru copii neschimbată în termeni nominali.

15. Ne angajăm să recorelăm pensiile pensionarilor cu limită de vârstă si vechime completă în muncă si urmasilor lor, care s-au pensionat înainte de anul 1999. Recorelarea va fi implementată în 6 etape în perioada 2002-2004, prima etapă având loc la 1 ianuarie 2002. În vederea asigurării unei cresteri tangibile pentru pensionarii cu cele mai mici drepturi de pensii cât de curând posibil, distributia în timp a sumelor destinate recorelării va fi concentrată în prima parte a perioadei pentru pensiile mici si în ultima parte a perioadei pentru pensiile mai mari, pensiile peste

3 puncte procentuale nebeneficiind de recorelare. Luând în considerare resursele financiare substantiale necesare pentru recorelare, precum si deficitul mare al fondului de pensii, recorelarea pensiilor poate fi realizată doar prin limitarea indexării generale a pensiilor la 85% din inflatia prognozată în 2002, 88% în 2003 si 90% în 2004, în timp ce pensiile agricultorilor vor beneficia de indexare totală.

Aceasta ne va permite să limităm cresterea cheltuielilor totale cu pensiile din bugetul asigurărilor sociale de stat la 7,3% în termeni reali în anul 2002 si să o mentinem la un nivel prudential în anii următori. Mai mult, pentru a restabili sustenabilitatea sistemului public de pensii, ne angajăm să implementăm reforme suplimentare care vor întări criteriile de eligibilitate pentru drepturile de pensii si să implementăm în mod strict criteriile pentru pensiile de invaliditate. Pentru a limita cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat de altă natură decât plata pensiilor ne angajăm să întărim mecanismele de control în domeniul emiterii certificatelor medicale si plătii concediilor medicale.

16. Vom implementa o serie de măsuri pentru a consolida transparenta fiscală si a limita cheltuielile extrabugetare. Toate veniturile din privatizare si din recuperarea creditelor neperformante, de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului  (A.P.A.P.S.) sau alti ordonatori principali de credite si, respectiv, de la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.), vor fi transferate la trezorerie pentru răscumpărarea datoriei publice, cu exceptia sumelor necesare pentru acoperirea costurilor operationale ale celor două agentii si a costurilor legate direct de privatizare ale respectivelor ministere. Mai mult, vom înceta imediat utilizarea de către A.P.A.P.S. a veniturilor din privatizare în calitate de garantie colaterală pentru împrumuturile întreprinderilor de stat. Utilizarea veniturilor din privatizare, rezultate din vânzarea fermelor de stat, de către Fondul extrabugetar pentru dezvoltarea agriculturii românesti, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru acordarea de subventii, va înceta la sfârsitul lunii decembrie 2002, iar fondul va fi încorporat în bugetul de stat. Vom stabili un registru cu împrumuturile externe ale autoritătilor locale, care va completa sistemul nostru de monitorizare pentru datoria internă si externă publică si public garantată (preconditie). Plafonul global pentru garantiile guvernamentale interne, astfel cum este stabilit în tabelul VII din anexa C, va fi un criteriu de performantă cantitativă în cadrul programului. Pentru a aborda problema arieriatelor de la bugetul de stat si bugetele locale, precum si de la bugetele fondurilor speciale, am stabilit un sistem de raportare trimestrială începând cu sfârsitul lunii iunie 2001 si am aprobat o ordonantă pentru a reduce arieratele spitalelor care detin cea mai mare pondere în totalul arieratelor sectorului bugetar.

17. Vom finanta deficitul bugetar pe anul 2002 printr-o combinatie echilibrată de finantare internă si externă. Vom limita finantarea externă netă a bugetului la 1,8% din PIB în anul 2002, comparativ cu 2,4% din PIB în anul 2001, care ne va ajuta să limităm cresterea datoriei externe contractate si garantate de stat si să evităm presiunea nesustenabilă de crestere pe cursul de schimb.

C. Deficitele cvasifiscale în sectorul energetic si al altor întreprinderi de stat

18. Suntem constienti că performanta întreprinderilor de stat din sectorul energetic este crucială pentru îmbunătătirea disciplinei financiare de ansamblu în sectorul public si pentru realizarea unei reduceri a deficitului cvasi-fiscal. Ca o primă etapă am crescut pretul la electricitate cu 15% din 11 iulie, pretul de productie al energiei termice pentru TERMOELECTRICA cu 50% din 17 iulie, pretul energiei termice la utilizatorul final (pretul national de referintă) cu 57% din 9 august si pretul gazelor naturale pentru consumatorii casnici cu 90% din 10 august. Mai mult, am permis autoritătilor locale să crească pretul energiei termice la utilizatorul final peste nivelul pretului national de referintă, care va crea posibilitatea pentru o reducere în continuare în subventia totală. Pentru a diminua impactul acestor ajustări de preturi asupra familiilor cu venituri reduse am consolidat sistemul transferurilor directionate, în functie de venituri, către familiile sărace în cadrul noii scheme a venitului minim garantat.

19. Vor fi necesare totusi si alte etape în vederea cresterii preturilor la electricitate si energie termică la nivelul recuperării costurilor, eliminării pierderilor datorate încasărilor slabe si aducerii preturilor gazelor naturale la nivelul paritătii de import. În mod specific:

- După cum s-a convenit în strânsă cooperare cu Banca Mondială, vom ajusta preturile la electricitate si energie termică după cum urmează: (i) pretul electricitătii la utilizatorul final va creste cu 3,6% la începutul fiecărei luni în perioada octombrie 2001-martie 2002 (cresterea din octombrie este o preconditie); din 1 aprilie 2002 vom implementa o altă ajustare, corespunzătoare unei cresteri a pretului de producător al societătii TERMOELECTRICA la 40 USD/MWh; (ii) pretul de producător al energiei termice la TERMOELECTRICA va creste la 15 USD/gigacalorie (Gcal) din 1 octombrie 2001 (preconditie), va fi mentinut la acest nivel în USD prin ajustări suplimentare la 1 ianuarie si 1 aprilie 2002 si va fi majorat mai departe la echivalen- tul a 20 USD/Gcal de la 1 iulie 2002; (iii) pretul national  de referintă pentru energia termică va fi majorat la echivalentul a 20 USD/Gcal din 1 iulie 2002. Între timp pretul va fi ajustat la 1 ianuarie si 1 aprilie pentru a-l mentine la nivelul actual de 15,4 USD/Gcal. Ajustările de pret la electricitate si energie termică vor fi criterii de performantă structurală.

- Referitor la gazele naturale, la începutul fiecărui trimestru, începând cu 1 octombrie 2001, vom ajusta pretul uniform la utilizatorul final, astfel încât să îl păstrăm la nivelul de 82,5 USD/mie m 3 , stabilit în luna august 2001.

Vom permite ca acest pret să crească la cel putin 7.90 USD/mie m 3 din 1 ianuarie 2003, pentru a-l aduce mai aproape de nivelul paritătii de import, în prezent de aproape 130 USD. Pentru a retine ceva din profiturile exceptionale ale producătorilor interni intentionăm să utilizăm asistenta tehnică finantată printr-un împrumut al Băncii Mondiale în vederea amendării sistemului de impozitare în sectorul petrolier si al gazelor naturale până la jumătatea anului 2002. Vom continua demersurile tehnice pentru metodologia noului tarif care va conduce la diferentierea preturilor pentru consumatorii casnici si utilizatorii industriali, în vederea implementării sale înainte de sfârsitul anului 2002.

- Pentru a îmbunătăti gradul de colectare la TERMOELECTRICA si la cele două societăti de distributie a gazelor naturale (DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD), ca urmare a recomandărilor expertilor Băncii Mondiale, vom implementa următoarele măsuri: (i) până la 1 octombrie 2001 vom stabili, ca o preconditie, un sistem de conturi escrow, în care se vor vira plătile consumatorilor pentru energie termică si subventiile si se vor distribui încasările între furnizori (TERMOELECTRICA si societătile de distributie a gazelor naturale) si companiile termice locale. (Putem excepta de la această reglementare companiile termice locale, care nu au datorii curente.); (ii) gradul de colectare pentru livrările de la TERMOELECTRICA la societatea comercială de distributie ELECTRICA va creste la 100% până la 30 octombrie 2001 si va fi mentinut la acest nivel în fiecare lună următoare; (iii) vom forma imediat grupuri de lucru speciale în cele două societăti de distributie a gazelor naturale, conduse de reprezentanti ai managementului de vârf, care vor fi însărcinati cu îmbunătătirea încasărilor si reducerea arieratelor de la cei mai mari 20 de rău platnici. Până la sfârsitul primei săptămâni a lunii următoare Ministerul Industriei si Resurselor va pregăti un raport lunar, care va fi prezentat reprezentantilor FMI si Băncii Mondiale, cu privire la implementarea măsurilor de îmbunătătire a încasărilor.

Prezentarea raportului pentru luna septembrie va fi o preconditie pentru Consiliul directorilor executivi; si (iv) vom elabora instructiuni clare pentru managementul societătilor de stat care furnizează servicii publice, de a folosi plata la livrare, acreditivul, conturile escrow si deconectările ca măsuri de îmbunătătire a încasărilor, si vom interzice interventii politice în favoarea societătilor rău platnice. Ratele de încasări totale pentru TERMOELECTRICA si cele două societăti de distributie a gazelor naturale vor fi criterii de performantă cantitative în cadrul programului.

- Ca o solutie pe termen lung pentru problema neplătilor, vom accelera privatizarea societătilor de distributie a gazelor naturale, DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD.

(Am decis că divizarea celor două societăti în 8 ar întârzia necorespunzător procesul si ar reduce interesul potentialilor investitori.) Pentru a realiza acest obiectiv intentionăm să angajăm un consultant de privatizare pentru ambele societăti până la sfârsitul lunii februarie 2002, să aprobăm strategia de privatizare pentru ambele societăti până la sfârsitul lunii iunie 2002 si să anuntăm o licitatie internatională pentru vânzarea către un investitor strategic până la sfârsitul lunii septembrie 2002.

- În sectorul electricitătii vom încheia privatizarea a două companii distribuitoare până la sfârsitul anului 2002.

Pentru a realiza acest obiectiv vom conveni cu Banca Mondială si cu UE asupra strategiei de privatizare pentru aceste două companii până la sfârsitul anului 2001 si vom proceda la o licitatie internatională pentru vânzarea către un investitor strategic pe parcursul anului 2002.

20. Vom implementa, de asemenea, alte măsuri de întărire a disciplinei financiare în întreprinderile de stat. Am aprobat deja o ordonantă (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001) care conditionează salariile managerilor din aceste întreprinderi de indicatori de performantă-cheie, inclusiv reducerea arieratelor si creantelor si respectarea plafoanelor pentru fondurile de salarii. Această ordonantă va fi aplicată la toate întreprinderile de stat si institutii, începând cu aprobarea bugetelor întreprinderilor pe anul 2001, iar Ministerul Finantelor Publice va monitoriza pe baze lunare performanta a aproximativ 86 de întreprinderi mari de stat. Avem drept obiectiv reducerea arieratelor si creantelor în termeni nominali până la sfârsitul anului 2001 comparativ cu sfârsitul lunii iunie 2001, excluzând efectele reesalonării. În plus, am stabilit un sistem de monitorizare pentru arieratele fiscale în cadrul Ministerului Finantelor Publice. Acest sistem acoperă în prezent aproximativ 1.000 de entităti, 2.600 de conturi, reprezentând aproximativ 70% din totalul arieratelor la buget, si va fi folosit în scopul întăririi eficientei în colectarea impozitelor.

D. Politica salarială în întreprinderile de stat

21. Disciplina salarială în sectorul public este esentială pentru performanta financiară a întreprinderilor de stat si, prin semnalul pe care îl oferă pentru stabilirea salariilor în sectorul privat, pentru reducerea inflatiei si mentinerea competitivitătii externe. Datorită efectului de propagare a cresterilor din ultima parte a anului 2000 si coordonării insuficiente în aprobarea contractelor colective de muncă, bugetelor societătilor de stat si reglementărilor privind salariul minim la începutul anului 2001, cresterile salariale din societătile de stat vor fi mai mari în acest an decât am considerat noi a fi prudent si în concordantă cu obiectivul nostru de a îmbunătăti disciplina financiară la nivelul întreprinderilor din sectorul public. Desi am avut doar mijloace limitate de a aborda această problemă mai târziu în anul 2001, am decis să concediem în perioada rămasă a anului 2001 aproximativ 5.213 salariati din 8 societăti producătoare de pierderi din sectorul industrial, să externalizăm alte 3.724 de pozitii si să eliminăm aproape 500 de pozitii ca rezultat al schimbării locului de muncă si al pensionării. Mai mult, în 11 societăti cu aproape 116.000 de angajati vor fi plătite doar jumătate din primele aferente lunii decembrie 2001. Am decis, de asemenea, să rezistăm ferm oricăror presiuni din partea întreprinderilor pentru cresteri salariale suplimentare în perioada rămasă din anul 2001. Pentru anul 2002 am decis să implementăm un control mult mai puternic asupra salariilor din întreprinderile de stat. În mod specific:

- Vom aproba bugetele pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor comerciale de stat până la sfârsitul anului 2001 (criteriu de performantă structurală) si vom asigura ca acestea să prevadă economii ale costurilor salariale agregate. Cresterea fondului de salarii agregat va fi limitată la 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin, dacă externalizarea este mai mare de 1%. În cadrul acesteia vom impune limite mai strânse pentru societătile cu cresteri salariale excesive în anul 2001 si pentru cele care operează cu pierderi. Fondul de salarii total cumulat pentru întreprinderile din sectorul public va fi un criteriu de performantă cantitativ în cadrul programului.

- Vom începe imediat pregătirea unui program de reducere a personalului si de limitare a cresterilor salariale în cele 86 de întreprinderi de stat monitorizate prin program.

Acest program va include o blocare partială în angajări la cel putin 75% din întreprinderile de stat din sectorul industrial (în functie de numărul de salariati ai acestora), care va limita angajările la 50% din posturile vacante în cadrul fiecărei societăti. De asemenea, programul va include plafoane pentru fondurile de salarii pe anul 2002 si tinte pentru reducerile de personal pentru fiecare societate, în concordantă cu tinta privind fondul de salarii nominal agregat. Aprobarea de către Guvern a programului de limitare a salariilor si de reducere a personalului (inclusiv înghetarea partială a angajărilor) în aceste companii de stat va fi o preconditie pentru luarea în discutie a programului de către Consiliul directorilor executivi FMI. Pe baza programului aprobat de Guvern Ministerul Finantelor Publice va aproba norme pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale societătilor de stat, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I (componentă a preconditiei). Măsura de înghetare partială a angajărilor va fi, de asemenea, inclusă în bugetele societătilor de stat, care vor fi aprobate înainte de sfârsitul anului 2001. De asemenea, vom asigura ca pactul social pe care intentionăm să îl semnăm cu sindicatele si cu alti parteneri să fie în concordantă cu acest program de limitare a salariilor si de reducere a personalului în întreprinderile de stat.

- Vom decide (preconditie) ca salariul minim pe economie, în prezent de 1,4 milioane lei, să crească la 1,75 milioane lei la 1 martie 2002, fără alte ajustări în perioada rămasă a anului. Considerăm această măsură ca fiind importantă pentru sprijinirea politicii noastre salariale, date fiind legăturile dintre salariul minim si grilele de salarizare din unele contracte colective de muncă.

- Vom asigura semnarea contractelor colective de muncă doar după aprobarea bugetelor societătilor de stat si ca viitoarele contracte să nu stabilească grila de salarizare în functie de salariul minim.

E. Politica monetară si a cursului de schimb si supravegherea bancară

22. Politica monetară va continua să fie condusă în cadrul actual al flotării administrate. O dată stabilită credibilitatea politicilor fiscale si salariale Banca Natională a României (B.N.R.) va acorda o importantă mai mare obiectivului de reducere a inflatiei, fără a expune riscului viabilitatea conturilor externe. B.N.R. va asigura, de asemenea, o posibilitate de manevră mai mare pentru flotarea cursului de schimb, pentru a descuraja astfel intrările de capital pe termen scurt. În decizia sa privind interventiile asupra cursului de schimb B.N.R. va creste treptat ponderea euro în cosul national folosit drept pilon si va reduce rolul USD.

În contextul cresterii recente a cererii interne si a creditului vom intensifica eforturile de sterilizare si crestere a ratelor dobânzii, care s-au redus recent datorită volumului înalt al intrărilor, până când asteptările inflationiste vor fi fost reduse în mod credibil. Ministerul Finantelor Publice va continua să sprijine B.N.R. în îndeplinirea acestui obiectiv prin retinerea unei părti a încasărilor din recentele plasamente de euro-obligatiuni în contul în valută deschis la B.N.R. În cazul în care se vor manifesta presiuni substantiale asupra pozitiei externe, B.N.R. va creste ratele dobânzii pentru îndeplinirea obiectivului legat de inflatie si cursul de schimb; interventiile pe piata valutară vor fi limitate în scopul protejării rezervelor oficiale. Acest obiectiv va fi sprijinit prin criterii de performantă stabilite în program pentru nivelurile trimestriale privind activele externe nete ale B.N.R. si plafoanele privind activele sale interne nete.

B.N.R. va aplica, de asemenea, cu strictete criteriile privind supravegherea, în vederea prevenirii extinderii nesănătoare a creditului, în special pentru întreprinderile de stat.

23. Pentru diminuarea costurilor de intermediere B.N.R. a decis reducerea rezervelor minime obligatorii. Rezervele minime obligatorii la depozitele în lei au fost reduse de la 30% la 27% de la 1 iulie 2001 si în continuare la 25% de la 1 octombrie 2001, ceea ce ar trebui să contribuie la diminuarea marjei semnificative dintre dobânzile la credite si dobânzile la depozite, ajutând băncile comerciale să mentină dobânzi pozitive în termeni reali la depozite, în conformitate cu obiectivul de reducere a inflatiei. Efectele monetare ale acestei măsuri vor fi sterilizate prin operatiunile de open market. Deciziile B.N.R. privind politica monetară si în special operatiunile de sterilizare nu vor fi afectate de efectele acestora asupra contului de profit si pierderi, chiar dacă determină o pierdere operatională. Vom consulta reprezentantii FMI cu privire la o reducere suplimentară a rezervelor obligatorii, în vederea unei eventuale unificări a rezervelor minime obligatorii în lei si în valută.

24. Vom întări în continuare cadrul legislativ si de reglementare în sectorul financiar si vom finaliza “curătarea” sistemului bancar. În particular, vom implementa următoarele măsuri:

- Vom emite, ca o preconditie, noi ordonante de amendare si completare a legislatiei bancare în următoarele 3 domenii prioritare: (i) B.N.R. va fi învestită cu puteri suplimentare în monitorizarea tuturor transferurilor de proprietate bancară, inclusiv a celor realizate de grupuri de persoane fizice, în scopul evitării pragului de actionariat de 5%, astfel încât să se poată realiza alinierea efectivă la

Principiul de bază al Comitetului de la Basel (BCP 4); (ii) supraveghetorilor bancari li se vor asigura imunitate si protectie juridică conform prevederilor BCP 1(5); si (iii) vor fi definite criterii mai stricte pentru testul de compatibilitate (si competentă) aplicabil atât actionarilor, cât si directorilor de bănci, conform BCP 3, iar criteriile noi se vor aplica actionarilor si directorilor tuturor băncilor existente până la sfârsitul lunii iunie 2002.

- Mai mult, deoarece numeroase incidente au arătat slăbiciunea mecanismului de iesire din sistemul bancar, Guvernul va aproba un nou proiect de lege referitoare la falimentul în industria bancară, pregătit de B.N.R. până la sfârsitul lunii octombrie 2001, în conformitate cu BCP 22, si va lua măsuri ca aceasta să fie aplicabilă până la sfârsitul lunii noiembrie 2001 fie prin aprobare în Parlament, fie ca ordonantă a Guvernului.

- Regulamentul privind clasificarea si provizionarea împrumuturilor, bazat în prezent în mod exclusiv pe experienta privind rambursările si pe existenta actiunii în justitie intentate împrumutatului, va fi consolidat conform BCP 8 si celor mai bune practici internationale până la sfârsitul lunii octombrie 2001 si va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2002. Regulamentul modificat, care va fi elaborat în strânsă colaborare cu comunitatea bancară, va introduce criterii suplimentare pentru retrogradarea evaluării capacitătii de rambursare a împrumutatilor, pe baza situatiei lor financiare si a bonitătii. Revizuirile criteriilor de clasificare prudentială a creditelor si de provizionare vor fi, de asemenea, încorporate în cadrul legislatiei fiscale pentru deductibilitatea fiscală (obiectiv structural).

- Un nou regulament care limitează expunerea băncilor la pozitii valutare deschise, atât pentru valute individuale, cât si pe total, este în curs de finalizare si va fi emis până la data de 31 octombrie 2001 pentru a intra în vigoare la 1 ianuarie 2002.

- Un nou regulament care implementează principiul “Cunoaste-ti clientul”, prin intermediul căruia se vor promova înalte standarde etice si profesionale, în conformitate cu BCP 15, este, de asemenea, în curs de finalizare de către B.N.R. Acesta va fi emis până la data de 31 octombrie 2001 si va fi implementat imediat.

- În scopul îmbunătătirii acuratetei raportărilor financiare introducem în România Standardele Internationale de Contabilitate (SIC) în sectorul bancar. Un astfel de regulament este în curs de finalizare la B.N.R. Va fi emis până la sfârsitul lunii octombrie 2001 si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2002. Legislatia fiscală si alte legislatii relevante vor fi ajustate corespunzător.

- Pentru îmbunătătirea stabilitătii sistemului financiar si a credibilitătii intermediarilor financiari considerăm că sunt esentiale implementarea deplină a tuturor legilor aplicabile si urmărirea sistematică în justitie a celor responsabili de scandalurile financiare, inclusiv în cazul FNI.

- Cooperarea cu organele de supraveghere internă din sectorul financiar si cu cele de supraveghere internatională din sectorul bancar va fi consolidată conform BCP 1, 24 si 25. În acest scop legislatia adecvată cu privire la confidentialitate si schimb de informatii va fi adoptată până la sfârsitul lunii octombrie 2001. Pe lângă acordul de cooperare cu Moldova, semnat în luna iulie 2001, alte acorduri similare internationale, precum si acordul dintre autoritătile de supraveghere internă din sectorul financiar vor fi finalizate în lunile următoare.

- Vom adopta si vom implementa conform programului reformele din sectorul financiar, convenite cu Banca Mondială, privind întărirea supravegherii si abordarea problemelor structurale ale sectorului financiar nebancar, în special pentru industria asigurărilor si pietele de capital.

25. B.N.R. va realiza un audit financiar anual al operatiunilor si pozitiei sale financiare conform Standardelor Internationale de Contabilitate. În luna noiembrie 2000 FMI a finalizat analiza mecanismului de audit extern din România, conform politicii FMI de evaluare a protejării. Pe baza acestei analize B.N.R. a numit o firmă de contabilitate din sectorul privat să realizeze un audit al raportărilor financiare ale B.N.R., în conformitate cu standardele acceptate pe plan international. Se asteaptă ca auditul initial să fie finalizat până la jumătatea lunii octombrie 2001, iar publicarea raportărilor financiare auditate să se facă imediat după aceea; vom coopera pe deplin cu reprezentantii FMI în privinta tuturor aspectelor referitoare la evaluarea protejării.

F. Balanta de plăti si managementul datoriei externe

26. Se estimează că deficitul contului curent va creste de la 3,7% din PIB în anul 2000 la 6,0% din PIB în anul 2001, datorită mentinerii efectelor secetei, precum si consolidării în continuare a cererii interne. Rezervele oficiale sunt prognozate să crească cu aproape 1 miliard USD la echivalentul a 3 luni de importuri. Suntem încrezători că pe baza finantării exceptionale programate de la Banca Mondială, UE si FMI, care va acoperi golul de finantare estimat, vom putea să atingem această tintă. Nu vom initia nici o altă emisiune de obligatiuni cu garantia statului pe piata internatională în anul 2001. În anul 2002, desi impactul secetei a trecut, deficitul contului curent este proiectat să scadă doar modest, datorită cererii pentru importuri care se mentine în continuare, determinată în principal de investitiile sectorului privat. Investitiile străine directe sunt proiectate să crească datorită privatizărilor accelerate si investitiilor “pe loc gol”, dar finantarea deficitelor contului curent si acumularea rezervelor, după cum s-a programat, vor depinde, de asemenea, de continuarea finantării externe a sectorului public, precum si de accesul pe pietele internationale de capital.

27. Vom limita contractarea si garantarea de către stat a noi împrumuturi externe neconcesionale pe termen mediu si lung la 2.800 milioane USD pentru anul 2001, din care nu mai mult de 300 milioane USD cu scadente între 1 si 3 ani (excluzând noile împrumuturi pentru TERMOELECTRICA).

În cadrul acestor plafoane (care vor fi criterii de performantă cantitative) vom limita noile garantii din afara bugetului de la creditori privati la 165 milioane USD pentru anul 2001 (excluzând împrumuturile pentru TERMOELECTRICA, DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD). Împrumuturile contractate de sau pentru TERMOELECTRICA în plus fată de sumele împrumutate până la sfârsitul lunii mai 2001 vor fi limitate la 400 milioane USD. În urma plasării emisiunii de euro-obligatiuni pentru PETROM, întreprinderile de stat nu vor contracta direct nici un alt împrumut în anul 2001.

Pentru anul 2002 vom limita contractarea si garantarea de către stat a noi împrumuturi pe termen mediu si lung la 3.400 milioane USD, din care nu mai mult de 100 milioane USD reprezentând garantii pentru unităti nebugetare. În cadrul acestor plafoane împrumuturile cu scadente de 1 până la 3 ani vor fi limitate la 600 milioane USD, din care nu mai mult de 20 milioane USD pentru unităti nebugetare (exclusiv TERMOELECTRICA, DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD). Ca o problemă de bună practică a managementului datoriei publice, nu vom contracta/garanta noi instrumente de îndatorare care au încorporate clauze de “put option” si vom căuta să asigurăm un grafic relativ constant pentru serviciul datoriei publice în viitor. Pentru a evita ca tragerile din credite externe ale ordonatorilor principali de credite să depăsească plafoanele de cheltuieli din legea bugetului, ne angajăm să întărim mecanismul de control preventiv din Ministerul Finantelor Publice si să îmbunătătim sistemul de raportare a tragerilor din credite externe pe baza raportărilor de la creditori.

28. Ne angajăm să nu introducem restrictii de curs de schimb noi sau să le intensificăm pe cele existente, să nu permitem practica cursurilor de schimb multiple, să nu  impunem sau să intensificăm restrictii la import în scopul sustinerii balantei de plăti/scopuri fiscale. În acest sens, în conformitate cu programul convenit cu Organizatia Mondială a Comertului, am eliminat suprataxa de import de 2% la începutul anului 2001. Vom elimina până la sfârsitul anului 2001 restrictia la export pentru busteni si deseuri metalice si ne vom abtine de la reintroducerea taxelor preferentiale la import pentru bunuri selectate atunci când oferta internă este redusă. Vom modifica Ordonanta de urgentă nr. 93/2001 cu privire la fondul pentru mediul înconjurător pentru a elimina taxele la exporturi. Până la amendare ordonanta de urgentă nu se va aplica. Mai mult, am ajuns la un acord cu Suedia cu privire la solutionarea arieratelor externe în dispută, prin care am convenit să plătim Suediei 120 milioane USD pentru a stinge această datorie.

IV. Reforma structurală

29. Suntem angajati pe deplin în procesul de privatizare a sectorului de stat, încă de dimensiuni foarte mari, deoarece aceasta este o cerintă crucială pentru crearea unei economii de piată viabile, atragerea investitiilor străine directe si ajungerea din urmă a altor tări candidate la  aderarea la UE. În acest scop ne asteptăm să finalizăm în curând negocierile cu Banca Mondială cu privire la reformele structurale si la o strategie de privatizare în cadrul Împrumutului de ajustare structurală a sectorului privat (PSAL II).

Principalele elemente ale strategiei de privatizare pentru anul 2001 vor fi următoarele:

30. Pentru a continua reducerea rolului Guvernului în industria bancară vom acorda privatizării B.C.R. cea mai mare atentie. Desi cu întârziere, consultantii pentru privatizare si-au reluat acum activitatea pentru a actualiza documentele necesare în vederea privatizării B.C.R. Ca o preconditie pentru program, la începutul lunii octombrie 2001 Guvernul va aproba o strategie de privatizare pentru B.C.R., implicând vânzarea completă a actiunilor statului la capitalul băncii si transferul controlului asupra băncii către un investitor strategic (fie o bancă, fie un consortiu) până la sfârsitul anului 2002. Până la sfârsitul lunii februarie 2002 vom anunta o licitatie cu invitatia de prezentare a expresiilor de interes (criteriu de performantă structurală).

Până la sfârsitul lunii iunie vom obtine o ofertă fermă din partea unui investitor strategic cu privire la vânzarea B.C.R., evidentiată printr-o “garantie de participare la licitatie”. Ne asteptăm să finalizăm privatizarea integrală a capitalului B.C.R. detinut de stat până la sfârsitul lunii decembrie 2002 (criteriu de performantă structurală).

31. De asemenea, vom implementa măsuri de reformă si pentru alte două bănci de stat, C.E.C. si EXIMBANK. Vom respecta programul convenit cu UE pentru implementarea planului de restructurare a C.E.C. în vederea pregătirii băncii pentru privatizare si vom elabora un studiu de fezabilitate pentru a concentra din nou activitatea EXIMBANK pe promovarea exporturilor si importurilor, cu încheierea activitătilor sale bancar-comerciale.

32. În sectorul întreprinderilor, ca urmare a ritmului foarte lent din a doua jumătate a anului 2000 si din prima jumătate a anului 2001, vom accelera procesul de privatizare si ne vom concentra pe finalizarea câtorva proiecte mari pentru a putea transmite un semnal puternic. În mod specific:

- Vom lua toate măsurile necesare pentru a finaliza transferul SIDEX către investitor până la sfârsitul lunii octombrie 2001.

- Vom privatiza ALRO si ALPROM până în luna martie 2002, într-o manieră convenită cu Banca Mondială.

- Vom privatiza cel putin 4 societăti cu mai mult de 1.000 de salariati până la sfârsitul lunii octombrie 2001, alte 4 până la sfârsitul lunii decembrie 2001 si alte 4 până la sfârsitul lunii martie 2002 (obiectiv structural).

- Pentru societătile care urmau să fie restructurate/lichidate prin PSAL I vom finaliza vânzarea a 50% din activele CLUJANA, iar pentru IUG Craiova vom initia un proiect de acord de vânzare-cumpărare cu un cumpărător până la sfârsitul anului 2001. Pentru ROMAN, SIDERURGICA si NITRAMONIA vom începe implementarea planului de restructurare (divizarea în entităti viabile si neviabile) până la sfârsitul anului 2001. În prima jumătate a anului 2002 vom începe lichidarea entitătilor neviabile si vom oferi spre vânzare entitătile viabile. Până la sfârsitul anului 2002 vom începe lichidarea entitătilor viabile care nu au fost încă vândute.

- Pentru a sprijini reducerea semnificativă a acumulării în continuare de pierderi în cadrul societătilor de stat vom începe procedurile legale de lichidare a cel putin 15 societăti neviabile (cu arierate mai mari de 50% din active) până la sfârsitul lunii octombrie si alte 20 până la sfârsitul anului 2001 (obiectiv structural).

- Ne angajăm să depăsim tintele convenite cu Banca Mondială prin PSAL II, în special în lumina importantei procesului de privatizare în controlarea costurilor cvasifiscale.

Toate privatizările vor fi realizate într-o manieră transparentă si în conformitate cu standardele internationale, pentru a îmbunătăti credibilitatea Guvernului de bună guvernantă. Progresul în realizarea tintelor de privatizare va fi evaluat în contextul analizelor aranjamentului stand-by.

- Pentru a accelera procesul de privatizare Guvernul va decide, pentru societătile care urmează să fie privatizate, suma datoriilor către buget, inclusiv penalităti, ce va fi stearsă la momentul în care societatea este privatizată si transferată către investitori. Această sumă va fi anuntată anticipat si va fi inclusă în documentele de licitatie.

V. Monitorizarea programului

33. Programul va fi monitorizat pe baza criteriilor de performantă si a tintelor indicative, după cum se specifică în paragrafele următoare. Programul va fi analizat de Fond trimestrial pe perioada aranjamentului stand-by (septembrie 2001-martie 2003). În plus fată de principalii indicatori de performantă financiară analizele vor fi dedicate evaluării progreselor în implementarea  elementelor structurale ale programului, în special a celor referitoare la ajustările preturilor la energie, disciplina salarială si etapele în privatizarea B.C.R. Un subiect suplimentar pentru prima analiză va fi bugetul pe anul 2002, astfel cum a fost aprobat de Parlament. Acordul asupra bugetului pe anul 2003 va fi, de asemenea, o conditie pentru finalizarea unei analize.

34. Criteriile de performantă cantitative sunt următoarele:

(i) plafoane trimestriale pentru activele interne nete ale B.N.R.; (ii) limite trimestriale pentru activele valutare nete ale B.N.R.; (iii) plafoane trimestriale pentru deficitul bugetului general consolidat, cu un factor de ajustare în sensul reducerii, în cazul unor venituri din privatizare mai mici decât cele estimate; (iv) plafoane trimestriale pentru fondurile de salarii nominale cumulate pentru întreprinderi de stat selectate (regii autonome si întreprinderi de stat mari producătoare de pierderi); (v) limite trimestriale privind ratele de încasare la 3 utilităti; (vi) plafoane trimestriale privind garantiile interne ale bugetului general consolidat, conform Legii datoriei publice si altor legi, excluzând garantiile de promovare a exporturilor; (vii) plafoane trimestriale privind contractarea sau garantarea de către stat a datoriei externe neconcesionale; si (viii) de asemenea, se va aplica un criteriu de performantă permanent cu privire la neacumularea arieratelor la plăti externe.

35. Tintele indicative din cadrul programului sunt următoarele: (i) plafoane trimestriale privind arieratele întreprinderilor de stat monitorizate către bugetul general consolidat; (ii) plafoane trimestriale pentru baza monetară medie; (iii) plafoane trimestriale pentru masa monetară; si (iv) expunerea băncilor comerciale către societătile de stat.

36. Toate criteriile de performantă cantitative sunt specificate în tabelul 1 din anexa A; lista cuprinzând preconditiile, criteriile de performantă structurală si obiectivele structurale este prevăzută în anexa B. Principalele definitii sunt prevăzute în Memorandumul tehnic de întelegere, cuprins în anexa C.

 

ANEXA A

 

Tabelul 1. România: Criteriile cantitative de performantă si tinte indicative pentru 2001-20021 /

 

 

Sfârsitul lunii decembrie 2001 Program

Sfârsitul lunii martie 2002

Program

Sfârsitul lunii iunie 2002

Program

Sfârsitul lunii septembrie 2002

Program

Sfârsitul lunii decembrie 2002

Program

(în mii miliarde lei)

1. Plafoane pentru activele interne nete medii ale B.N.R.

-48,1

-56,2

-61,4

-67,0

-73,3

(în milioane dolari S.U.A)

2. Tinte pentru nivelul activelor externe nete ale B.N.R (în mii miliarde lei)

3.527

3.601

3.816

3.924

4.094

3. Plafoane pentru deficitul bugetului de stat

38,754

9,940

19,872

31,104

43,200

4. Plafoane pentru fondurile de salarii agregate ale întreprinderilor de stat monitorizate

40,7

9,4

21,3

34,9

49,5

5. Tinte indicative pentru plafoanele privind

arieratele întreprinderilor de stat monitorizate (în procente) către bugetul general consolidat

52,5

51,7

51,0

50,2

49,4

6. Limite pentru ratele de încasare agregate

cumulate pentru:

 

 

 

 

 

a) DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD(agregat)

95

97,5

97,5

97,5

97,5

b) TERMOELECTRICA

95

97,5

97,5

97,5

97,5

(în mii

miliarde lei)

7. Plafoane privind garantiile interne acordate de Guvern (în milioane dolari S.U.A.)

469

1.110

1.110

1.110

1.110

8. Plafoane privind contractarea sau garantarea

datoriei externe 2 /:

 

 

 

 

 

a) scadenta mai mică sau egală cu 1 an

0

0

0

0

 

b) scadenta între 1 si 3 ani,

300

300

400

450

600

din care: în afara bugetului

165

10

15

20

20

c) scadenta mai mare de 1 an,

2.800

1.000

1.200

1.800

3.400

din care: în afara bugetului

165

50

75

100

100

(în mii miliarde lei)

9. Tinte indicative pentru plafoanele privind baza monetară medie

63,1

62,2

69,4

73,3

79,4

10. Tinte indicative pentru plafoanele masei monetare

252,2

258,9

280,0

293,5

323,7

11. Tinte indicative privind expunerea totală a sectorului bancar către întreprinderile de stat,

29,1

30,7

32,5

34,6

36,3

din care: împrumuturi acordate de B.C.R

14,5

15,3

16,2

17,2

18,0

 

1 / Criteriile de performantă si tintele indicative evidentiate în program sunt definite în Memorandumul tehnic de întelegere.

Datele pentru sfârsitul lunii decembrie 2001 si sfârsitul lunii martie 2002 reprezintă criterii de performantă, în timp ce datele pentru sfârsitul lunii iunie 2002, sfârsitul lunii septembrie 2002 si sfârsitul lunii decembrie 2002 reprezintă tinte indicative.

2 / Neacumularea de arierate la plăti externe de către Guvern va fi un criteriu de performantă monitorizat în mod permanent.

 

ANEXA B

 

PRECONDITII, CRITERII DE PERFORMANTĂ STRUCTURALĂ SI OBIECTIVE STRUCTURALE

 

1. Politica fiscală:

- prezentarea la Parlament a bugetului pe anul 2002, convenit cu reprezentantii FMI;

- anularea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 cu privire la scutiri de T.V.A. si taxe vamale pentru întreprinderi de stat selectate, cu implementare ime- diată, cu exceptia TERMOELECTRICA, pentru care anularea va fi efectivă începând cu 1 martie 2002;

- anularea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2001 cu privire la conversia datoriei în actiuni pentru garantiile executate;

- stabilirea unui registru cu privire la împrumuturile externe ale autoritătilor locale.

2. Politica de venituri si reducerea arieratelor:

- aprobarea de către Guvern a unui program de limitare a salariilor si de reducere a personalului (inclusiv o blocare.partială a angajărilor) în regiile autonome si societătile comerciale de stat (după cum este prezentat în paragraful 21 alin. 2 din memorandum) si aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a normelor pentru elaborarea bugetelor societătilor de stat, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- aprobarea unei hotărâri a Guvernului care să majoreze salariul minim pe economie la nu mai mult de 1,75 milioane lei de la 1 martie 2002.

3. Privatizarea si supravegherea bancară:

- aprobarea de către Guvern a strategiei de privatizare pentru B.C.R., implicând vânzarea completă a actiunilor detinute de stat către un investitor strategic bancar;

- emiterea unei noi ordonante prin care se modifică si se completează legislatia bancară în următoarele 3 domenii prioritare: (i) transferul proprietătii bancare; (ii) imunitatea si protectia legislativă pentru supraveghetorii bancari; si (iii) criterii mai stricte pentru testul de compatibilitate si

competentă.

4. Reforma sectorului energetic:

- cresterea cu 3,6% a pretului electricitătii la utilizatorul final si cresterea pretului de producător pentru energia termică la TERMOELECTRICA la echivalentul a 15 USD/Gcal de la 1 octombrie 2001;

- stabilirea unor conturi escrow pe deplin functionale pentru plata energiei termice consumate, furnizată de TERMOELECTRICA, si a gazelor naturale furnizate de DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD către distribuitorii locali de energie termică;

- prezentarea de către Ministerul Industriei si Resurselor a raportului lunar pe luna septembrie 2001, care să fie supus atentiei reprezentantilor FMI si Băncii Mondiale, cu privire la implementarea măsurilor de îmbunătătire a încasărilor la DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD.

Criterii de performantă structurală

5. Anuntarea licitatiei pentru B.C.R. până la sfârsitul lunii februarie 2002

6. Finalizarea privatizării B.C.R. până la sfârsitul lunii decembrie 2002

7. Aprobarea bugetelor regiilor autonome si societătilor comerciale de stat, în conformitate cu obiectivele de politică salarială pentru anul 2002, prevăzute în paragraful 21 din memorandum, până la sfârsitul lunii decembrie 2001

8. Implementarea planului autoritătilor de crestere a preturilor la electricitate si energie termică, după cum se prevede în tabelul 1 anexat.

Obiective structurale

9. Privatizarea a cel putin 4 societăti cu mai mult de 1.000 de salariati până la sfârsitul lunii octombrie 2001, a cel putin altor 4 până la sfârsitul lunii decembrie 2001 si a altor 4 societăti până la sfârsitul lunii martie 2002. Începerea procedurilor legale de lichidare a cel putin 15 societăti neviabile (cu arierate mai mari de 50% din active si fiecare cu active de cel putin 25 miliarde lei) până la sfârsitul lunii octombrie 2001 si a altor 20 de societăti până la sfârsitul lunii decembrie 2001.

10. Reglementarea cu privire la clasificarea si provizionarea împrumuturilor urmează să fie revizuită până la sfârsitul lunii octombrie 2001 si va intra în vigoare până în iulie 2002.

11. Eliminarea exceptărilor de la plata taxelor vamale si a T.V.A. pentru materiile prime pentru întreprinderile mici si mijlocii, prevăzute în Legea nr. 133/1999, până la sfârsitul lunii decembrie 2001.

12. Prezentarea rapoartelor lunare cu privire la implementarea măsurilor de îmbunătătire a încasărilor la DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD.

 

Tabelul 1. Planul autoritătilor de ajustare a preturilor la electricitate, energie termică si gaze naturale

(în mii miliarde lei)

Pretul la energie

Ajustări

Pretul electricitătii la utilizatorul final

Crestere/(în procente)

1 octombrie 2001

3,6 1 /

1 noiembrie 2001

3,6 2 /

1 decembrie 2001

3,6 2 /

1 ianuarie 2002

3,6 2 /

1 februarie 2002

3,6 2 /

1 martie 2002

3,6 2 /

1 aprilie 2002

16,0 3 /

Pretul de producător pentru energia termică la TERMOELECTRICA

Crestere/(în dolari S.U.A.)

1 octombrie 2001

15,00 1 /

1 ianuarie 2002

15,00 2 /

1 aprilie 2002

15,00 3 /

1 iulie 2002

20,00 3 /

Pretul national de referintă pentru energie termică (în dolari S.U.A.)

 

1 ianuarie 2002

15,40 2 /

1 aprilie 2002

15,40 3 /

1 iulie 2002

20,00 3 /

Pretul unificat pentru gaze naturale la consumatorul final (în dolari S.U.A.)

 

1 octombrie 2001

82,50 3 /

1 ianuarie 2002

82,50 3 /

1 aprilie 2002

82,50 3 /

1 iulie 2002

82,50 3 /

1 octombrie 2002 82,50 3 /

 

1 ianuarie 2003

90,00 3 /

 

1 / Preconditie.

2 / Criterii de performantă structurală.

3 / Tintele indicative vor fi transformate în criterii de performantă structurală la prima analiză.

 

ANEXA C

 

MEMORANDUMUL TEHNIC DE ÎNTELEGERE

pentru acordul stand-by

 

I. Plafoane pentru activele interne nete medii ale Băncii Nationale a României

II. Tinte pentru nivelul activelor externe nete ale Băncii Nationale a României

III. Plafoane pentru deficitul bugetului general consolidat

IV. Plafoane pentru fondurile de salarii agregate ale întreprinderilor de stat monitorizate

V. Tinte indicative pentru plafoanele privind arieratele întreprinderilor de stat monitorizate

către bugetul general consolidat

VI. Limite pentru ratele de încasare agregate cumulate pentru DISTRIGAZ SUD, DISTRIGAZ NORD si TERMOELECTRICA

VII. Plafoane pentru preluarea datoriei întreprinderilor fată de bănci la bugetul general consolidat si emiterea de garantii guvernamentale interne pentru creditele bancare acordate întreprinderilor

VIII. Plafoane privind contractarea sau garantarea datoriei externe

IX. Tinte indicative pentru plafoanele privind baza monetară medie

X. Tinte indicative pentru plafoanele masei monetare

XI. Tinte indicative pentru plafoanele privind expunerea totală a sectorului bancar către întreprinderile de stat

 

I. Plafoane pentru activele interne nete medii ale Băncii Nationale a României

 

 

Plafon

Realizat

Stoc la:

(în miliarde lei)

30 iunie 2001

 

-21.544

30 septembrie 2001

-40.594

 

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

-48.099

 

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

-56.180

 

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

-61.444

 

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

-67.015

 

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

-73.271

 

 

Activele interne nete medii ale B.N.R. sunt definite ca diferentă între baza monetară medie (astfel cum este definită în tabelul IX din această anexă) si media activelor externe nete (activele externe nete, astfel cum sunt definite în tabelul II din această anexă pentru luna indicată, excluzând ajustarea pentru moneda străină evaluată prin bonuri de tezaur), ambele exprimate în moneda natională.

Pentru scopurile programului stocurile medii ale activelor externe nete vor fi transformate în lei în vederea calculării activelor medii interne nete, la cursul de schimb mediu lunar leu/dolar convenit cu reprezentantii FMI. Stocul mediu al activelor externe nete este definit ca media activelor externe nete zilnice, astfel cum sunt definite în tabelul II.

Limitele vor fi monitorizate pe baza datelor zilnice din conturile B.N.R., date care vor fi furnizate săptămânal Fondului Monetar International de către B.N.R.

Plafonul pentru activele interne nete medii ale B.N.R. va fi ajustat în următoarele conditii:

1. Plafonul va fi coborât în mod proportional pentru fractiunea din lună în care finantarea externă brută, astfel cum este definită în tabelul II, depăseste nivelurile programate specificate în tabelul II.

2. Plafonul va fi ridicat “unu la unu” în mod proportional pentru fractiunea de lună si în măsura în care limita minimă a activelor externe medii este coborâtă în tabelul II, ca urmare a lipsurilor din finantarea externă brută.

3. Plafoanele vor fi ajustate pentru orice schimbare în rezervele obligatorii, conform tabelului IX. Înainte de a efectua orice schimbare B.N.R. se va consulta cu expertii FMI.

 

II. Tinte pentru nivelul activelor externe nete ale Băncii Nationale a României

 

Plafon

Realizat

Stoc la:

(în milioane dolari S.U.A.)

30 iunie 2001

3.285

30 septembrie 2001

3.336

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

3.527

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

3.601

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

3.816

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

3.924

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

4.094

 

Activele externe nete ale B.N.R. reprezintă diferenta dintre activele de rezervă si pasivele externe. Pentru scopurile programului, activele de rezervă trebuie să fie definite ca aurul monetar, disponibilitătile de DST, orice pozitie de rezervă la FMI si disponibilitătile de valută în monede convertibile ale B.N.R. Se exclud din rezervele brute activele pe termen lung, depozitele B.N.R. la băncile comerciale, orice active în monede neconvertibile, activele de rezervă grevate, activele de rezervă depuse drept colateral pentru creditele externe, activele de rezervă angajate prin contracte forward si metalele pretioase, altele decât aurul.

Aurul monetar trebuie evaluat la pretul contabil de 280,4 dolari S.U.A. pe uncie si disponibilitătile DST la 1,355109 dolari S.U.A. pe DST. Stocurile de active externe nete sunt măsurate în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Pentru scopurile programului, pasivele externe trebuie definite ca împrumut, depozit, operatiuni de swap (inclusiv orice cantitate din aurul B.N.R. folosită drept garantie) si pasive forward ale B.N.R. în monede convertibile, inclusiv depozitele în valută ale băncilor comerciale rezidente la B.N.R.; cumpărări de la FMI; împrumuturi de pe pietele internationale de capital; creditele “punte” de la BRI, bănci străine, guverne străine sau alte institutii financiare, indiferent de scadenta lor.

Toate activele si pasivele denominate în valute convertibile, altele decât dolarul S.U.A., trebuie convertite la cursurile lor corespunzătoare fată de dolarul S.U.A. din 31 decembrie 1999. Obligatiunile Samurai ale B.N.R. vor fi evaluate la cursul swap aferent de 111,9 yen/dolar S.U.A.

Toate modificările cu privire la definirea sau evaluarea activelor ori pasivelor, precum si detaliile despre operatiunile privind vânzări, cumpărări sau operatiuni swap cu aur vor fi, de asemenea, comunicate expertilor FMI.

Activele externe nete (AEN) ale B.N.R. vor fi ajustate automat pentru devierile finantării externe brute 1) fată de nivelurile programate (pe o bază cumulată începând cu sfârsitul lunii septembrie 2001).

Decembrie 2001: 248 milioane dolari S.U.A.

Martie 2002: 248 milioane dolari S.U.A.

Iunie 2002: 748 milioane dolari S.U.A.

Septembrie 2002: 748 milioane dolari S.U.A.

Decembrie 2002: 898 milioane dolari S.U.A.

Concret, dacă veniturile din finantarea externă:

1. depăsesc limitele din program, nivelul AEN la trimestru va fi majorat cu 100% din finantarea suplimentară;

2. scad sub limitele stabilite în program, nivelul AEN va fi redus cu 100% din diferentă până în decembrie 2001, cu până la 350 milioane dolari S.U.A. la sfârsitul lunii septembrie 2002 si cu până la 500 milioane dolari S.U.A. la sfârsitul lunii decembrie 2002.

Plafonul cu activele externe nete va fi ajustat prin schimbarea în stocul monedei externe preschimbat de către Ministerul Finantelor Publice în bonuri de tezaur. Stocul neachitat la 30 iunie 2001 a fost de 485 milioane dolariS.U.A., evaluat la ratele de schimb de mai sus.

1) Finantarea externă este definită ca intrări din credite acordate Guvernului pentru sustinerea balantei de plăti, cu o scadentă mai mare de un an, de la creditori multilaterali si bilaterali, precum si din resurse cu o scadentă mai mare de un an, obtinute de Guvern de pe pietele internationale de capital. Acestea exclud utilizarea resurselor FMI.

 

III. Plafoane pentru deficitul cumulat al bugetului general consolidat

 

Plafon

Realizat

Deficit la:

(în miliarde lei)

30 martie 2001 (efectiv)

9.108

30 iunie 2001 (efectiv)

17.852

30 septembrie 2001 (tintă indicativă)

28.445

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

38.754

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

9.940

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

19.872

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

31.104

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

43.200.

 

Bugetul general consolidat include: bugetul de stat, bugetele autoritătilor locale, fondurile de asigurări sociale 2) , Fondul special pentru modernizarea drumurilor, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, Fondul special de reasigurare, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (A.P.A.P.S.), Fondul pentru dezvoltarea agriculturii românesti, alte fonduri extrabugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice sau de alte ministere si agentiile din afara cadrului bugetar; alte operatiuni extrabugetare ale ministerelor, finantate prin împrumuturi externe; fondurile de contrapartidă create din încasările din împrumuturi externe. Orice alte fonduri noi ce vor fi create în timpul derulării programului, în scopul realizării de operatiuni de natură fiscală, asa cum este definit în Manualul pentru statistica finantelor publice al FMI, vor fi încorporate în definitia bugetului general consolidat.

În cadrul programului deficitul bugetului general consolidat va fi calculat pe baza datelor privind veniturile si cheltuielile, date furnizate de Ministerul Finantelor Publice, si pe baza datelor

“înregistrate sub linie”, cum ar fi, spre exemplu, valoarea finantării externe si interne a bugetului, precum si veniturile din privatizare obtinute de toate entitătile din cadrul bugetului general consolidat si venituri din recuperarea activelor bancare de către A.V.A.B. Vor fi întreprinse toate eforturile pentru armonizarea calculului deficitului bugetar de “ub” si de “easupra liniei”. Însă, dacă aceste eforturi nu se vor concretiza în eliminarea discrepantelor, pentru scopurile programului va fi folosită valoarea mai mare a deficitului bugetar.

Pentru scopurile programului valoarea creditului net al sistemului bancar către bugetul general consolidat este definită ca totalitatea creantelor sistemului bancar asupra bugetului general consolidat minus valoarea totală a depozitelor bugetului general consolidat detinute în sistemul bancar.

Soldul creditului în valută către buget la 31 decembrie 2000 va fi convertit la rata de schimb valabilă la sfârsitul lunii decembrie 2000. Valoarea creditului în valută acordat în anii 2001 si 2002 va fi evaluată la cursurile valutare efective de la momentul tragerii. Împrumuturile guvernamentale către bănci la o rată a dobânzii mai mică decât rata de referintă a B.N.R. pentru a finanta subîmprumuturile agentilor economici sunt excluse din depozitele guvernamentale; o listă convenită a conturilor care urmează să fie tratate ca depozite guvernamentale în scopurile programului este prezentată în Aide memoire-ul FAD (Departamentul de Afaceri Fiscale) “România: măsurarea deficitului fiscal”, partea a II-a, anexa 11, din februarie 1994.

În scopurile programului plafoanele pentru deficitul cumulat trimestrial al bugetului general consolidat în anul 2002 vor fi ajustate, în sensul reducerii, cu diferenta fată de sumele trimestriale cumulate obtinute din privatizare la bugetul general consolidat. Încasările din privatizare exprimate în valută vor fi convertite în dolari S.U.A. la cursul valutar din 31 decembrie 2000, iar din dolari S.U.A. în lei, la cursurile valutare mentionate mai sus. Limita prevăzută pentru aceste sume se prezintă astfel:

 

2 ) Acestea includ bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

 

 

Limita

Realizat

Sumele trimestriale cumulate obtinute din privatizare la bugetul general consolidat în anul 2002:

(în miliarde lei)

31 martie 2002 (tintă minimă)

1.000

30 iunie 2002 (tintă minimă)

2.000

30 septembrie 2002 (tintă minimă)

3.000

31 decembrie 2002 (tintă minimă)

4.000

 

Ca măsură restrictivă pentru atingerea tintei de deficit bugetar de 3,5% din PIB în anul 2001, Guvernul a aprobat în ordonanta de rectificare a bugetului blocarea a 50% din cheltuielile de capital prevăzute pentru trimestrul IV 2001 (2.580 miliarde lei) pentru bugetul de stat, fondurile de asigurări sociale, Fondul special pentru modernizarea drumurilor si Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Cheltuielile blocate pot fi disponibilizate cel mai devreme la data de 25 octombrie 2001, cu conditia îndeplinirii tintei de venituri la sfârsitul lunii septembrie 2001.

Această tintă de venituri are în vedere estimarea veniturilor cumulate totale, convenite între Ministerul Finantelor Publice si expertii FMI pentru bugetul general consolidat pentru primele trei trimeste ale anului 2001 (a se vedea mai jos).

Dacă această tintă de venit nu este îndeplinită la data de 25 octombrie 2001, cheltuielile vor fi deblocate dacă si când tintele convenite de venituri lunare cumulate vor fi atinse în următoarele două luni.

În plus, pentru lunile noiembrie si decembrie 2001, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba la sfârsitul lunilor octombrie si, respectiv, noiembrie, după consultări cu expertii FMI, plafoane de cheltuieli pentru bugetul de stat care pot fi mai mici decât repartizările cheltuielilor aprobate prin ordonanta de rectificare a bugetului. Aceste plafoane vor fi stabilite în functie de evolutia veniturilor la bugetul general consolidat la sfârsitul lunilor septembrie si, respectiv, octombrie 2001 (măsurate comparativ cu tintele convenite pentru veniturile lunare), dar si tinând seama de cresterea veniturilor, cheltuielilor si a deficitului bugetului de stat în lunile octombrie si, respectiv, noiembrie 2001, precum si de trendul previzionat până la sfârsitul anului.

 

 

Tinta convenită

pentru venituri

Realizat

Bugetul general consolidat (venituri cumulate totale, inclusiv granturi):

(în miliarde lei)

31 martie 2001 (realizat)

74.370

30 iunie 2001 (realizat)

160.893

30 septembrie 2001 (tinta convenită pentru venituri)

253.857

31 octombrie 2001 (tinta convenită pentru venituri)

288.816

30 noiembrie 2001 (tinta convenită pentru venituri)

321.563

31 decembrie 2001 (tinta convenită pentru venituri)

359.442.

 

IV. Plafoane pentru fondurile de salarii agregate ale întreprinderilor de stat monitorizate

 

V. Tinte indicative pentru plafoanele privind arieratele întreprinderilor de stat monitorizate către bugetul general consolidat

 

 

Plafon

Realizat

Stocul de arierate la:

(în mii miliarde lei)

31 decembrie 2000

47,2

31 iulie 2001

60,8

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

52,5

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

51,7

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

51,0

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

50,2

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

49,4

 

Cele 53 de regii autonome si companii nationale si cele 33 de societăti comerciale mari cu pierderi, ale căror arierate urmează să fie monitorizate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001, sunt specificate în Hotărârea Guvernului nr. 866/2001. În această ordonantă arieratele sunt definite ca sume datorate care au depăsit data scadentei, mentionată explicit în contracte, sau, dacă asemenea dată explicită nu există, 30 de zile după furnizarea serviciilor sau produselor. Raportarea arieratelor totale va avea următoarele subcategorii: către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, către bugetele fondurilor speciale si către alti creditori. Arieratele către bugetul general consolidat sunt definite ca suma primelor 4 categorii. Pentru arieratele care au fost reesalonate suma reesalonată (inclusiv penalizările) nu poate fi considerată drept reducere de arierate si trebuie să fie raportată. Informatiile necesare monitorizării vor fi furnizate lunar FMI de către Ministerul Finantelor Publice. Raportul va include date despre arierate, inclusiv o detaliere pe creditori (ca si subtotalul arieratelor către buget), pentru fiecare companie monitorizată din listă; va include, de asemenea, sume cumulate pe fiecare minister si pentru total general.

Raportul va include, de asemenea, date despre creantele fiecăreia dintre companiile monitorizate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001.

Raportările colectate de Ministerul Finantelor Publice vor include, de asemenea, informatii privind defalcarea arieratelor pe primii 10 creditori pentru fiecare companie, care vor fi puse la dispozitie expertilor FMI pentru a fi analizate în timpul misiunilor.

Lista cuprinzând cele 53 de regii autonome si companii nationale, precum si cele 33 de societăti comerciale de stat mari, ale căror salarii sunt monitorizate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001, este mentionată în Hotărârea Guvernului nr. 866/2001. Fondurile de salarii pentru acest grup de întreprinderi de stat vor fi restrictionate după cum urmează:

Fondurile de salarii agregate în 2001 pentru întreprinderile de stat monitorizate vor fi limitate la 44% din nivelul anual al fondului de salarii pe anul 2000. În plus reducerea de personal de 9.428 va fi implementată între 1 septembrie si 31 decembrie 2001 în 8 companii de sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor: C.N. HUILĂ, S.N. CĂRBUNE, C.N. MINVEST, C.N. REMIN, C.N. LIGNIT OLTENIA, C.N. TRANSELECTRICA, S.C. TERMOELECTRICA si S.C. ELECTRICA. Numărul total de salariati în aceste întreprinderi nu va trebui să depăsească 123.439 la data de 31 decembrie 2001.

Pentru anul 2002 cresterea fondului de salarii agregat pentru aceste întreprinderi va fi limitată la 22% din fondul de salarii pe anul 2001 sau proportional mai putin, dacă “externalizarea” (definită ca o componentă a unei unităti sau transferul acesteia către altă entitate) este mai mare de 1%.

Plafoanele cumulate pentru fondul de salarii agregat pentru întreprinderile de stat monitorizate vor fi următoarele:

 

Ianuarie-iunie 2001

18,6 mii miliarde lei (realizat)

Ianuarie-septembrie 2001

28,3 mii miliarde lei (estimat)

Ianuarie-decembrie 2001

40,7 mii miliarde lei (criteriu de performantă)

Ianuarie-martie 2002

9,4 mii miliarde lei (criteriu de performantă)

Ianuarie-iunie 2002

21,3 mii miliarde lei (tintă indicativă)

Ianuarie-septembrie 2002

34,9 mii miliarde lei (tintă indicativă)

Ianuarie-decembrie 2002

49,5 mii miliarde lei (tintă indicativă)

 

Fondurile de salarii vor fi măsurate lunar pe bază cumulată în diferite sectoare. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale îsi va asuma responsabilitatea colectării datelor de la diferite ministere (pentru regiile autonome si companiile nationale din subordine) si A.P.A.P.S. (pentru societătile comerciale din subordine) si va raporta lunar FMI nivelul fondurilor de salarii si numărul de salariati pentru fiecare dintre întreprinderile monitorizate (inclusiv cifrele agregatepentru fiecare minister si pentru totalul general).

VI. Limite minime pentru ratele de încasări agregate cumulate ale DISTRIGAZ SUD,

DISTRIGAZ NORD si TERMOELECTRICA

Se vor stabili limite minime pentru ratele de încasări cumulate ale următoarelor companii:

DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si TERMOELECTRICA. Ratele de încasări cumulate sunt

definite ca raport între încasări si valorile facturate, măsurate de la începutul anului până la o

dată specificată. Limitele sunt următoarele:

 

Limita

Realizat

(în procente)

DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD:

 

30 septembrie 2001

92,0

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

95,0

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

97,5

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

97,5

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

97,5

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

97,5

TERMOELECTRICA:

 

30 septembrie 2001

92,0

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

95,0

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

97,5

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

97,5

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

97,5

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

97,5

 

Datele despre aceste companii vor fi colectate de Ministerul Finantelor Publice si raportate lunar FMI.

VII. Plafoane pentru preluarea datoriei întreprinderilor fată de bănci la bugetul general consolidat si emiterea de garantii guvernamentale interne pentru creditele bancare acordate întreprinderilor

 

Garantii interne emise de Guvern

Plafon

Realizat

 

(în miliarde lei)

30 iunie 2001 3 )

 

320

30 septembrie 2001

469

 

31 decembrie 2001 (criteriu de performantă)

469

 

31 martie 2002 (criteriu de performantă)

1.110

 

30 iunie 2002 (tintă indicativă)

1.110

 

30 septembrie 2002 (tintă indicativă)

1.110

 

31 decembrie 2002 (tintă indicativă)

1.110

 

 

Pentru scopurile programului preluarea datoriilor întreprinderilor către bănci la bugetul general consolidat este considerată echivalentă cu emiterea de garantii pentru preluarea datoriei întreprinderilor fată de bănci. Această limită include orice împrumut a cărui dobândă este plătită sau garantată de Guvern, chiar dacă rambursarea împrumutului nu este garantată. Bugetul general consolidat este definit în tabelul III. Criteriul se aplică si la folosirea de către A.P.A.P.S. a resurselor pentru recapitalizarea întreprinderilor sau drept colateral pentru împrumuturi bancare. Împrumuturile în valută vor fi convertite la rata de schimb leu/USD de 29.835 lei pentru anul 2001 si de 36.867 lei pentru anul 2002.

Aceste limite exclud:

- contractarea sau garantarea datoriei externe pentru care au fost stabilite limite separate în tabelele V si VI din această anexă;

- datoria transferată la A.V.A.B. în procesul de restructurare bancară.

Datele pentru monitorizare vor fi furnizate lunar FMI de către Ministerul Finantelor Publice.

3 ) Realizatul la 31 martie 2001 include împrumuturile acordate pentru ROMAN si  TRACTORUL, garantate cu depozite A.P.A.P.S.

VIII. Plafoanele privind contractarea sau garantarea datoriei externe

 

 

Scadenta mai mică sau egală cu un an

Scadenta între un an si 3 ani

Scadenta mai mare de un an

 

Plafon

Realizat

Plafon

Realizat

Plafon

Realizat

 

(în milioane dolari S.U.A.)

30 iunie 2001,

0

 

 

196

 

1.194

din care în afara bugetului

0

 

 

0

 

83

30 septembrie 2001,

0

300

 

 

2.500

 

din care în afara bugetului

0

165

 

 

165

 

31 decembrie 2001 1 /,

0

300

 

 

2.800

 

din care în afara bugetului

0

165

 

 

165

 

31 martie 2002 1 /,

0

300

 

 

1.000

 

din care în afara bugetului

0

10

 

 

50

 

30 iunie 2002 2 /,

0

400

 

 

1.200

 

din care în afara bugetului

0

15

 

 

75

 

30 septembrie 2002 2 /,

0

450

 

 

1.800

 

din care în afara bugetului

0

20

 

 

100

 

31 decembrie 2002 2 /,

0

600

 

 

3.400

 

din care în afara bugetului

0

20

 

 

100

 

 

1 / Criteriu de performantă.

2 / Tintă indicativă.

 

Plafoanele se aplică stocului cumulat pentru fiecare an al datoriei externe nou-contractate sau garantate de bugetul general consolidat. Bugetul general consolidat este definit în tabelul III din prezenta anexă. Acest criteriu de performantă se aplică nu numai datoriei, astfel cum este definită la pct. 9 din Liniile directoare privind criteriile de performantă referitoare la datoria externă, adoptate la 24 august 2000 [Decizia Consiliului directorilor executivi nr. 12.274- (00/85)], ci si angajamentelor contractate sau garantate pentru care nu a fost primită valoarea. Plafoanele se aplică, de asemenea, oricărei preluări de împrumuturi la stocul datoriei, care nu au fost contractate sau garantate anterior de bugetul general consolidat. Sunt excluse din plafoane datoriile către FMI si împrumuturile legate de la BRI, bănci străine, guverne străine sau orice alte institutii financiare. Datoria în limitele plafoanelor va fi denominată în dolari S.U.A. la cursul de schimb valabil la data la care contractul de împrumut sau de garantie devine efectiv. Împrumuturile considerate concesionale sunt, de asemenea, excluse din plafoane. Datoria în afara bugetului include toate datoriile entitătilor nebugetare de la creditorii din sectorul privat, garantate de Ministerul Finantelor Publice. Împrumuturile pentru importurile de combustibili pentru DISTRIGAZ si TERMOELECTRICA sunt incluse în plafoanele generale, dar nu si în plafoanele pentru datoria garantată din afara bugetului, iar împrumuturile pentru importurile de combustibili ale societătii TERMOELECTRICA sunt excluse din plafoanele pentru datoria cu scadente între 1 si 3 ani.

Împrumuturile concesionale sunt definite ca acele împrumuturi cu element nerambursabil de cel putin 35 % din valoarea împrumutului, utilizând rate de discont pentru valute specifice pe baza ratelor de referintă ale dobânzii comerciale (CIRRS) ale OCDE, în vigoare la momentul  contractării sau garantării împrumutului.

Plafoanele vor fi monitorizate pe baza datelor furnizate lunar FMI de către Ministerul Finantelor Publice.

Neacumularea de către Guvern a arieratelor la plăti externe va fi un criteriu de performantă monitorizat pe o bază continuă.

Pentru scopurile programului arieratele aferente garantiilor de stat executate sunt definite ca plăti externe datorate pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

IX. Tinte indicative privind plafoanele referitoare la baza monetară medie

 

 

Plafon

Realizat

Stocul la:

(în miliarde lei)

30 iunie 2001

57.530

30 septembrie 2001 4)

59.647

31 decembrie 2001

63.096

31 martie 2002

62.202

30 iunie 2002

69.403

30 septembrie 2002

73.292

31 decembrie 2002

79.392

 

Baza monetară medie este definită ca suma dintre cantitatea medie de monedă aflată în circulatie în afara B.N.R. si media depozitelor (obligatorii plus rezervele suplimentare) băncilor comerciale la B.N.R. pentru luna indicată. Depozitele băncilor comerciale exclud rezervele obligatorii si rezervele suplimentare în valută pentru depozitele în valută. Datele privind baza monetară vor fi monitorizate pe baza indicatorilor zilnici ai B.N.R., care vor fi transmisi săptămânal FMI de către B.N.R.

4) Pe baza rezervelor minime obligatorii la depozitele în lei de 27%; începând cu 1 octombrie, vor fi reduse la 25%.

 

Plafoanele pentru baza monetară medie vor fi ajustate în următoarele împrejurări:

1. dacă rezervele obligatorii vor creste/descreste de la 25% pentru toate rezervele păstrate în lei, tintele privind baza monetară vor creste/descreste cu produsul dintre modificarea în cerintele referitoare la rezerve si depozitele estimate pentru care rezervele obligatorii sunt constituite în lei;

2. obiectivele referitoare la baza monetară vor fi diminuate proportional cu măsura în care rezervele totale din sistemul bancar scad sub rezerva minimă obligatorie.

 

X. Tinte indicative pentru plafoanele privind masa monetară

 

 

Plafon

Realizat

Stocul la:

(în miliarde lei)

30 iunie 2001

208.498

30 septembrie 2001

225.353

31 decembrie 2001

252.237

31 martie 2002

258.921

30 iunie 2002

280.015

30 septembrie 2002

293.547

31 decembrie 2002

323.658

 

Masa monetară este definită ca fiind pasivele sistemului bancar fată de sectorul nebancar. Masa monetară include depozitele în valută ale rezidentilor, dar exclude depozitele statului, ale institutiilor monetare internationale si ale altor nerezidenti. Pentru scopurile acestui program depozitele care sunt exprimate în valută vor fi convertite în lei la cursurile de schimb contabile convenite.

Datele referitoare la masa monetară vor fi monitorizate utilizându-se datele lunare privind conturile băncilor si ale sistemului bancar, care vor fi furnizate lunar FMI de către B.N.R.

XI. Tinte indicative pentru plafoanele privind expunerea totală a sectorului bancar către întreprinderile de stat

 

 

Plafon

Realizat

 

Total din care:

B.C.R.

Total din care:

B.C.R.

 

(în miliarde lei)

Stocul împrumuturilor la:

 

 

 

 

30 iunie 2001

 

 

24.799

13.182

30 septembrie 2001

27.548

13.756

 

 

31 decembrie 2001

29.143

14.532

 

 

31 martie 2002

30.672

15.273

 

 

30 iunie 2002

32.473

16.163

 

 

30 septembrie 2002

34.551

17.212

 

 

31 decembrie 2002

36.250

18.021

 

 

 

Expunerea totală acoperă toate creditele, aconturile, detinerea de datorie si expunerea extrabilantieră ale băncilor rezidente către întreprinderile de stat. Întreprinderile de stat sunt toate regiile autonome si societătile comerciale al căror actionar majoritar este statul sau A.P.A.P.S. În scopul monitorizării datoria în monedă străină va fi convertită în lei la cursurile valutare leu/dolar S.U.A. de la sfârsitul lunii, convenită cu expertii FMI. Creditul extern exprimat în monede convertibile, altele decât dolarul S.U.A., va fi convertit la cursurile valutare respective fată de dolarul S.U.A., după cum se specifică în tabelul II din această anexă.

Datele referitoare la împrumuturile acordate de către sectorul bancar întreprinderilor de stat vor fi monitorizate pe baza datelor lunare furnizate de B.N.R.

Valoarea expunerii totale raportate de B.N.R. va fi ajustată, în sensul cresterii, după cum urmează:

ii(i) expunerea către societătile în care capitalul majoritar a fost transferat sectorului privat de la 30 iunie 2001. În acest scop A.P.A.P.S. si ministerele implicate vor furniza trimestrial B.N.R. actualizări ale portofoliului lor;

i(ii) orice datorie sau anulări extrabilantiere;

(iii) orice preluare de datorie sau elemente extrabilantiere de către Guvern sau de alte organisme publice.

În plus B.N.R. va raporta lunar date cu privire la expunerea totală a sistemului bancar către întreprinderile de stat cu un stoc mai mare de 90 miliarde lei, pentru fiecare întreprindere.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului de stabilire a tarifului pentru energia electrică

livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 3 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, apro-

bată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 alin. (2) si al

art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de stabilire a tarifului pentru energia electrică livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin*).

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Toti consumatorii de energie electrică care alimentează subconsumatori si Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor aplica si vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2001.

Nr. 28.


*) Ghidul va fi pus la dispozitie consumatorilor interesati, la cerere.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de alocare a cantitătilor de energie electrică din contractele

de portofoliu, în cazul divizării producătorului sau în cazul în care acesta transferă

către alte societăti o parte dintre capacitătile prevăzute în contract

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si 5 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de alocare a cantitătilor de energie electrică din contractele de portofoliu, în cazul divizării producătorului sau în cazul în care acesta transferă către alte societăti o parte dintre capacitătile prevăzute în contract, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin*).

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Părtile contractante din contractele de portofoliu si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2001.

Nr. 29.


*) ANRE va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, procedura prevăzută la art. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor medii de achizitie a energiei electrice si a tarifului

pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele medii anuale de achizitie a energiei electrice de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A. de la Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. si Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., precum si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro de către Societatea Comercială “Opcom” - S.A., cuprinse în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Durata de aplicabilitate a tarifelor este indicată în anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. si Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. vor aplica tarifele aprobate în cadrul contractelor de portofoliu încheiate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 25 octombrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici nominalizati în anexe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2001.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE MEDII ANUALE

de achizitie a energiei electrice de la producători si tariful pentru activitatea

de administrare a pietei angro

 

Activitatea

Agentul economic

Tarife medii (lei/MWh)/Perioada de aplicare: 1 - 31 decembrie 2001

Producerea energiei electrice

Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

1.064.093

 

Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

195.597

 

Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

699.199

Administrarea pietei angro

Societatea Comercială “Opcom” - S.A.

811

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE MEDII ANUALE

de achizitie a energiei electrice de la producători si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

Activitatea

Agentul economic

Tarife medii (lei/MWh)/Perioada de aplicare: 1 – 28 februarie 2002

Producerea energiei electrice

Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

1.103.464

 

Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

195.597

 

Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

706.191

Administrarea pietei angro

Societatea Comercială “Opcom” - S.A.

840

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFE MEDII ANUALE

de achizitie a energiei electrice de la producători si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

Activitatea

Agentul economic

Tarife medii (lei/MWh)/Perioada de aplicare: 1 – 28 februarie 2002

Producerea energiei electrice

Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

1.144.292

 

Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

195.597

 

Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

713.253

Administrarea pietei angro

Societatea Comercială “Opcom” - S.A.

871

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFE MEDII ANUALE

de achizitie a energiei electrice de la producători si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro

Activitatea

Agentul economic

Tarife medii (lei/MWh)/Perioada de aplicare: începând cu data de 1 martie 2002

Producerea energiei electrice

Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

1.186.631

 

Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

195.597

 

Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

720.385

Administrarea pietei angro

Societatea Comercială “Opcom” - S.A.

902

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul/distributia energiei termice

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 pct. 11 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 69 alin. (2) lit. d) si al art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul/distributia energiei termice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin*).

Art. 2. - Prestatorii de servicii pentru transportul/distributia energiei termice au, după caz, obligatia de a întocmi, de a păstra sau de a actualiza avizele tehnice de racordare si conventiile de exploatare pentru consumatorii de energie termică din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică pe care îl deservesc.

Art. 3. - Pentru acei consumatori cu care se încheie contracte pentru transportul/distributia energiei termice furnizorii de energie termică nu au obligatia de a întocmi anexele nr. 1 si 2 la contractele de furnizare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 decembrie 1999.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Agentii economici, prestatori sau beneficiari ai serviciilor de transport/distributie a energiei termice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2001.

Nr. 31.


*) ANRE va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, contra cost, Contractul-cadru pentru transportul/distributia energiei termice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE

SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de desfăsurare a inspectiilor internationale OIAC

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

având în vedere prevederile Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993 - anexa privind aplicarea si verificarea, ratificată prin Legea nr. 125/1994 si Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea conventiei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind activitătile ce se desfăsoară cu ocazia inspectiilor de rutină la instalatiile industriale declarate, care produc substante chimice înscrise în lista nr. 3 sau substante organice diferite.

Art. 2. - Directia pentru Interzicerea Armelor Chimice si Biologice va aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Presedintelui Agentiei Nationale de Control

al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 176.