MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Joi, 22 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 250 din 18 septembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

661/444/2.196. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

 

2.185. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special

 

4.640/827/762/46/1.512. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 250

din 18 septembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, 19 si 20

din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome

si societăti comerciale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Horoscop” - S.R.L. Bucuresti în Dosarul nr. 4.702/1998 al Tribunalului Bucuresti – Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 135 alin. (1), referitoare la obligatia statului de a ocroti proprietatea, si nici celor ale alin. (6) al aceluiasi articol, referitoare la caracterul inviolabil al proprietătii, prevederi invocate de autorul exceptiei. Se mai arată că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 sunt constitutionale. Întrucât nu au intervenit noi elemente, se solicită mentinerea acestei jurisprudente.

Referitor la definirea notiunii de “patrimoniu”, definire solicitată de autorul exceptiei, se consideră că este inadmisibilă în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 decembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 4.702/1998, Tribunalul Bucuresti – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Horoscop” - S.R.L. Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că “prevederile art. 18-20 din Legea nr. 15/1990 nu sunt în concordantă cu principiile prevăzute de art. 135 alin. (1) din Constitutie, care prevede că “Statul ocroteste proprietatea” si alin (6) al aceluiasi articol care stipulează că “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă””. Se mai arată că dispozitiile alin. 2 al art. 20 din Legea nr. 15/1990 potrivit cărora “Bunurile din patrimoniul societătii comerciale sunt proprietatea acesteia [...]” sunt inechitabile, deoarece Primăria, ca organ al administratiei locale, administrează si în prezent aceste bunuri ale statului aflate în raza ei de competentă. În ceea ce priveste notiunea de “patrimoniu”, folosită la art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990, se sustine că aceasta creează lcconfuzie si injustete, în sensul că societătile comerciale au devenit proprietare ale unor bunuri pe care nu le aveau în administrare sau nu aveau încheiate, pentru acestea, contracte de închiriere, deoarece nu aveau folosinta bunurilor respective, în detrimentul Primăriei care le administra în fapt si în drept”. În consecintă, autorul exceptiei solicită explicarea de către Curtea Constitutională a notiunii de “patrimoniu”.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecată consideră că aceasta este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin textelor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, autorul.acesteia neindicând, de altfel, motivele de  neconstitutionalitate. Se mai arată că asupra constitutionalitătii acelorasi dispozitii legale Curtea Constitutională s-a mai pronuntat (si anume prin Decizia nr. 37 din 3 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 iulie 1996, si prin Decizia nr. 9 din 22 ianuarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997), stabilind că acestea sunt conforme prevederilor Constitutiei. Referitor la definirea de către Curtea Constitutională a notiunii de “patrimoniu”, definire solicitată de autorul exceptiei, se arată în aceeasi opinie că aceasta “este o problemă ce nu intră în câmpul de actiune al contenciosului constitutional”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din cererea formulată de autorul acesteia si din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, dispozitii referitoare la modalitătile juridice de transformare a unitătilor economice de stat în societăti comerciale, la inventarierea patrimoniului acestora, la evaluarea si stabilirea capitalului societătilor comerciale înfiintate pe această cale, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum si la capitalul social si bunurile din patrimoniul societătilor comerciale.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 135 alin. (1), potrivit cărora “Statul ocroteste proprietatea”, precum si a celor ale alin. (6) al aceluiasi articol, conform cărora “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă”.

De asemenea, autorul exceptiei a considerat că notiunea de “patrimoniu” creează “confuzie si injustitie” si a solicitat Curtii Constitutionale să explice “întelesul juridic al notiunii de patrimoniu”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece nu există o incompatibilitate a textelor de lege criticate cu prevederile constitutionale invocate. Astfel, dispozitiile art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 se integrează, în realitate, în ansamblul normelor prin care legiuitorul preconstitutional a stabilit bazele unui sistem economic compatibil cu regulile  economiei de piată, sistem bazat pe proprietatea privată, opus esential sistemului economic centralizat, pe care l-a înlocuit, sistem care se baza pe proprietatea de stat. Totodată, Curtea retine că dispozitiile art. 18 si 19 din Legea nr. 15/1990 au doar un caracter tehnic, prevăzând  modul de înfiintare a societătilor comerciale, elementele obligatorii ale statutului acestora, obligativitatea înscrierii societătii în registrul camerelor de comert si industrie, precum si inventarierea patrimoniului si evaluarea capitalului social, operatiuni care trebuie să respecte conditiile stabilite prin hotărârea Guvernului. Or, aceste dispozitii nu încalcă în nici un mod obligatia statului de a ocroti proprietatea, îndatorire prevăzută la art. 135 alin. (1) din Constitutie, si nici inviolabilitatea, în conditiile legii, a proprietătii private, prevăzută la alin. (6) al aceluiasi articol constitutional. Dimpotrivă, anticipând aceste prevederi constitutionale, legiuitorul preconstitutional a creat cadrul legislativ pentru transformarea proprietătii de stat în proprietatea privată a societătilor comerciale, societăti ulterior privatizabile, creând astfel premisele unei economii de piată.

Curtea constată că dispozitiile art. 20 din Legea  nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale nu reprezintă, de asemenea, o încălcare a textelor constitutionale invocate, întrucât nu încalcă obligatia statului de a ocroti proprietatea, ci, dimpotrivă, au asigurat conditiile legislative pentru exercitarea si extinderea acestui rol, si, pe de altă parte, nu contravin nici inviolabilitătii, în conditiile legii, a proprietătii private, pentru că aceste dispozitii au creat bazele necesare pentru privatizarea fostelor unităti economice de stat. De altfel, asupra constitutionalitătii art. 20 din Legea nr. 15/1990 Curtea Constitutională s-a mai  pronuntat, stabilind prin mai multe decizii (de exemplu, prin Decizia nr. 15 din 6 februarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 22 decembrie 1995) că prevederile sale sunt conforme Constitutiei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine o reconsiderare a acestei jurisprudente, atât considerentele acelei decizii, cât si solutia pronuntată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Astfel fiind, Curtea retine, potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie, că textele de lege criticate au rămas în vigoare, întrucât nu contravin Constitutiei, exceptia urmând să fie respinsă.

În ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei de a se explica “întelesul juridic al notiunii de patrimoniu”, Curtea constată că aceasta nu intră în sfera controlului de constitutionalitate, deoarece potrivit art. 2 alin. (3) fraza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, 19 si 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Horoscop” - S.R.L. Bucuresti în Dosarul nr. 4.702/1998 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 septembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 661/6 noiembrie 2001

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 444/1 noiembrie 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.196/7 noiembrie 2001

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale,

al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice

nr. 4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice, având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, ale Hotărârii Guvernului nr. 4/2001  privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

emit prezentul ordin.

 

Art. I. - Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 6 august 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduc articolele 11 , 12 si 13 cu următorul cuprins:

“Art. 1 1 . - Prin activitatea de creatie de programe pentru calculator, în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2001, se întelege activitătile mentionate în anexa nr. 1.

Art. 12 . - Diplomele de absolvire prevăzute la art. 1 pct. 3 sunt diplomele de absolvire a unei forme de învătământ superior de lungă durată având înscrisă una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Matematică, Cibernetică, Electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 13 . - (1) Venitul de 10.000 dolari S.U.A. mentionat la art. 1 pct. 4 este venitul realizat de către angajator în anul fiscal precedent si înregistrat distinct în balantele analitice, ca urmare a activitătii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract.

(2) Calculul venitului mentionat la alin. (1) se face pe baza respectivelor înregistrări, utilizându-se cursul de schimb valutar mediu lunar corespunzător lunii în care a  fost înregistrat venitul, curs de schimb valutar comunicat de Institutul National de Statistică.”

2. După articolul 2 se introduc articolele 21 si 22 cu următorul cuprins:

“Art. 21 . - Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului, la organele fiscale fiind depuse declaratiile privind impozitul pe venitul global prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 22 . - Statul de plată întocmit separat pentru angajatii care beneficiază de scutirea de impozit, în conformitate cu art. 2 lit. f), se va depune lunar la inspectoratele teritoriale de muncă.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Scutirea de impozit prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2001 se aplică lunar, numai pentru veniturile de natură salarială obtinute în baza unui contract individual de muncă.”

4. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu  următorul cuprins:

“Art. 31 . - Încadrarea unei persoane în categoriile de activităti sau de ocupatii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2001, constituie responsabilitatea angajatorului.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

6. Anexa devine anexa nr. 1.

7. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând specializările

 

1. Automatică si informatică industrială

2. Calculatoare, Inginerie electrică si calculatoare

3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică si telecomunicatii, Comunicatii

4. Matematică, Matematică informatică

5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată

6. Cibernetică si informatică economică, Cibernetică si previziune economică, Contabilitate si informatică de gestiune”

Art. II. - Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr.  4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ion Smeeianu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special

 

Ministrul finantelor publice,

având în vedere atributiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, potrivit cărora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor Publice aprobă introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelele unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiară si contabilă, prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Se aprobă modelele unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiară si contabilă si normele privind întocmirea si utilizarea acestora, prevăzute în anexele nr. 4-6.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2001.

Nr. 2.185.

 

ANEXA Nr. 1

 

Furnizor ..................................................................

.................................................................................

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în registrul comertului/anul

.................................................................................

Codul fiscal .............................................................

Sediul (localitatea, str. nr.).....................................

Judetul ...................................................................

Contul .....................................................................

Banca .....................................................................

 

Cumpărător ............................................................

.................................................................................

(denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în registrul comertului/anul

.................................................................................

Codul fiscal .............................................................

Sediul (localitatea, str. nr.).....................................

Judetul ...................................................................

Contul .....................................................................

Banca .....................................................................

 

 

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. facturii ................................................

Data (ziua, luna, anul) ............................

Nr. avizului de însotire a mărfii ............. (dacă este cazul)

 

Marca

 

 

 

 

Furnizorul

Conditiile de livrare

Descrierea mărfii

Valoarea

Greutatea reală

Volumul

Metri de planseu

Greutatea taxabilă

 

1. Denumirea produselor sau serviciilor

 

TOTAL

2. Valoarea Cota T.V.A. 0%

3. Valoarea

Cota T.V.A. %

Câmpul (1)

Câmpul (2)

Total fără taxe

Cota T.V.A

Total T.V.A.

 

T.V.A.

Câmpul (3)

Câmpul (4)

Câmpul (5)

Câmpul (6)

Semnătura

Stampila

Total

Câmpul (7)

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 EGETRA 14-4-10/A.

 

ANEXA Nr. 2

 

Ex. de factură fiscală

 

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 AUTOLIV 14-4-10/A

 

ANEXA Nr. 3

 

Ex. de factură fiscală

 

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 RONDO 14-4-10/A.

 

ANEXA Nr. 4.

 

Ex. de factură fiscală

 

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001. CONSERV 14-4-10/A

 

FACTURĂ FISCAL Ă

(cod CONSERV 14-4-10/A)

 

Formular cu regim special de înseriere si numerotare

 

Se tipăreste în seturi cu câte 3 file în culori diferite: negru pe fundal bej-gălbui - exemplarul 1, rosu pe fundal rosu - exemplarul 2, verde pe fundal verde - exemplarul 3. În partea de sus a celor 3 exemplare se va face mentiunea: EXEMPLARUL NR. 1, EXEMPLARUL NR. 2, respectiv EXEMPLARUL NR. 3.

1. Serveste ca:

- document pe baza căruia se întocmeste instrumentul de decontare a produselor si mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;

- document de însotire a mărfii pe timpul transportului;

- document de încărcare în gestiunea primitorului;

- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumpărătorului.

2. Se întocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor si a mărfurilor, la executarea lucrărilor si la prestarea serviciilor, de către compartimentul desfacere sau de alt compartiment desemnat pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de însotire a mărfii sau a altor documente care atestă executarea lucrărilor si prestarea serviciilor si se semnează de compartimentul emitent.

3. Circulă:

- la furnizor:

- la compartimentul în care se efectuează operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordă numai pe exemplarul nr. 3;

- la persoanele autorizate să dispună încasări în contul de la bancă al unitătii (toate exemplarele);

- la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul nr. 2, la care se anexează dispozitia de livrare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul nr. 3);

- la cumpărător:

- la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii (exemplarul nr. 1);

- la compartimentul care efectuează operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul nr. 1);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plătii, precum si pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul nr. 1).

4. Se arhivează:

- la furnizor:

- la compartimentul desfacere (exemplarul nr. 2);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul nr. 3);

- la cumpărător:

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul nr. 1).

 

ANEXA Nr. 5

 

Nr. loc

S.C. ………………….. (denumirea, forma juridica)

Codul …………………

Sediul ………………… ( loclitatea, str., nr.)

Judetul ………………...

Contul …………………

Banca ………………...

 

Bilet seria …. Nr. ………

BILET DE CALATORIE

         DATA/RUTA

          L.s.

 

Valoare bilet …………. Lei

din care T.V.A.( …%) …… lei

Valoare bilet …………. Lei

din care T.V.A.( …%) …… lei

Valoare bilet …………. Lei

din care T.V.A.( …%) …… lei

Valoare bilet …………. Lei

Valoare bilet …………. Lei

din care T.V.A.( …%) …… lei

Valoare bilet …………. Lei

din care T.V.A.( …%) …… lei

Valoare bilet …………. Lei

S.C. ………………….. (denumirea, forma juridica)

Codul …………………

Sediul ………………… ( loclitatea, str., nr.)

Judetul ………………...

Contul …………………

Banca ………………...

Bilet seria …. Nr. ………

BILET DE CALATORIE

           DATA/RUTA

             L.s.

 

 

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 TRAUTO 14-4-1/a

 

BILET DE CĂLĂTORIE

(cod TRAUTO 14-4-1/a)

 

Formular cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare

Tipărit în blocuri cu câte 50 de file, pe hârtie obisnuită într-o singură culoare

În spatiile care apar în modelul de bilet de călătorie, respectiv “Valoare bilet: ”, vor fi pretipărite preturile, care se modifică periodic în functie de evolutia preturilor si de nivelul inflatiei.

Spatiul liber din rubrica “BILET DE CĂLĂTORIE (DATA/RUTA)” se completează, la eliberarea biletului, de conducătorul auto prin aplicarea stampilei aferente datei si rutei pe care se deplasează călătorul.

1. Serveste ca:

- document justificativ pe baza căruia unitatea prestatoare asigură serviciile de transport interurban de călători;

- document justificativ de înregistrare în contabilitatea prestatorului si a beneficiarului, după caz;

- document care stă la baza întocmirii situatiei privind încasările.

2. Se întocmeste de către prestatorul de servicii într-un exemplar cu matcă si parte detasabilă.

3. Circulă:

- la beneficiarul transportului interurban - partea dreaptă a biletului, care se detasează, pentru a dovedi la orice control plata transportului si pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

- la prestatorul de servicii rămâne matca, pentru înregistrarea în contabilitate.

4. Se arhivează:

- la beneficiarul transportului interurban (biletul din partea dreaptă a formularului);

- la prestatorul de servicii (matca formularului).

 

ANEXA Nr. 6

 

Furnizor ...............................................................(denumirea, forma juridică)

din Registrul comertului ...................................

.Codul fiscal .............................................................

Sediul (localitatea, str. nr.).....................................

Judetul ...................................................................

Contul .....................................................................

Banca .....................................................................

Cumpărător .................................................(denumirea, forma juridică)

Nr. din Registrul comertului.................................

Codul fiscal ...........................................................

Sediul (localitatea, str. nr.) ..................................

Judetul .................................................................

Contul ..................................................................

Banca ...................................................................

 

BON DE ÎNSOTIRE A PRODUSELOR

Nr. .....................................................

Data (ziua, luna, anul) ....................

 

SPECIFICATIA

(produsul, ambalajul etc.)

Cantitatea livrată (receptionată) kg

Indici de calitate

Nr. tichet

laborator

Brut

Tara

Net

Greutate hl

(kg)

Corpuri străine (%)

Umiditate

(%)

1

2

3

4= (2-3)

5

6

7

8

Date privind expeditia:

Semnătura si stampila furnizorului

Numele delegatului ................................................................................................

Felul autovehiculului ........................................ Capacitatea ............................ t

Nr. circulatie ..........................................................................................................

Ora sosirii la încărcat ............................ Ora plecării încărcat ..........................

Ora sosirii la descărcat ......................... Ora plecării descărcat .......................

Semnătura de primire a cărăusului

De plată:

km total parcursi ....................; Ore în circulatie ..................; Ore ce depăsesc timpii normati .............

Mentiuni privind depăsirea timpilor normati:

Semnătura  delegatilor la receptie

Furnizor:

Beneficiar:

 

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 CEREAL 14-3-6/Aa

 

BON DE ÎNSOTIREA PRODUSELOR

(cod CEREAL 14-3-6/Aa)

 

Formular cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare

Tipărit în blocuri cu câte 100 de file, formate din 25 de seturi a câte 4 file

1. Serveste ca:

- document de însotire a mărfii pe timpul transportului;

- document care stă la baza întocmirii actului de receptie si calcul de către depozitar.

2. Se întocmeste în 4 exemplare de către ferma de productie care livrează marfa către depozitar, în vederea efectuării prestatiilor pentru a o aduce la indicii de calitate prevăzuti de STAS pentru fiecare produs.

3. Circulă:

- la furnizor:

- la conducătorul auto care efectuează transportul, servindu-i la confirmarea transportului si la plata acestuia (exemplarul nr. 3);

- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantitătilor transportate si stabilirea cantitătii utile de plată, confruntându-se cu cea stabilită (exemplarul nr. 2);

- la ferma de productie care a livrat produsul, în vederea înregistrării productiei obtinute (exemplarul nr. 4);

- la depozitar (cumpărător):

- la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produsului, după efectuarea receptiei cantitative si calitative de către gestionar, laborator si delegatul furnizorului (exemplarul nr. 1).

4. Se arhivează:

- la furnizor:

- la compartimentul desfacere (exemplarul nr. 3);

- la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul nr. 3 al facturii (exemplarul nr. 2);

- la ferma de productie, în vederea înregistrării productiei în registrul de urmărire a realizării productiei si a bugetului de venituri si cheltuieli (exemplarul nr. 4);

- la depozitar (cumpărător):

- la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea actului de receptie si calcul, atasat la exemplarul nr. 1 al

facturii (exemplarul nr. 1).

 

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

nr. 4.640/23 august 2001

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

nr. 827/16 august 2001

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

nr. 762/24 august 2001

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

nr. 46/24 august 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

nr. 1.512/10 august 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea

si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite

pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

 

Directorii Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 43/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare, emise în aplicarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor si a Legii nr. 43/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei -

Directia Generală a Penitenciarelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele metodologice prevăzute la art. 1 se publică în Mon itorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Radu Timofte

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Constantin Rotaru

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite

pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

 

1. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării

Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, sumele reprezentând indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare se retin ca venituri extrabugetare de către Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor si se gestionează prin contul 50.03 “Disponibil al ministerelor si institutiilor subordonate”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti pe seama ordonatorilor principali de credite.

Contul 50.03 “Disponibil al ministerelor si institutiilor subordonate” se creditează cu sumele reprezentând indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare si se debitează cu sumele reprezentând cheltuieli privind repararea sau achizitionarea de tehnică militară.

Disponibilul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Pentru constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare se întocmeste buget de venituri si cheltuieli, care se aprobă de ordonatorul principal de credite.

2. În contractele de asigurare facultativă a bunurilor din  dotare, încheiate de unitătile Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului de Telecomunicatii Speciale cu societătile de asigurare, se va mentiona contul deschis pe seama ordonatorilor principali de credite, în care se virează indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate.

3. Veniturile extrabugetare se utilizează pentru repararea bunurilor din dotare asigurate, care au fost avariate, precum si pentru achizitionarea de tehnică militară nouă în vederea înlocuirii celei avariate, în cazul în care repararea este costisitoare si ineficientă.

Repararea bunurilor avariate se poate face în unitătile de profil specializate ale Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, după caz, ori la agenti economici specializati, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Procurarea de tehnică militară nouă se face potrivit normelor metodologice privind finantarea investitiilor la institutiile publice, înscriindu-se în lista cuprinzând obiectivele de investitii cu finantare din venituri extrabugetare, anexă la bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, si cu respectarea legislatiei în vigoare ce  reglementează achizitiile de bunuri.

4. Cheltuielile pentru reparatii la bunurile avariate sau pentru achizitii de tehnică militară nouă se efectuează de către unitătile stabilite de ordonatorul principal de credite, în limita veniturilor extrabugetare realizate si potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare.

5. Disponibilul rămas la sfârsitul anului se reportează în anul următor si va fi folosit cu aceeasi destinatie.

6. Disponibilitătile, cheltuielile si veniturile activitătii finantate din venituri extrabugetare se evidentiază în contabilitate cu ajutorul conturilor:

- 120 “Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare”;

- 420 “Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare”;

- 520 “Veniturile extrabugetare ale institutiei publice”.

Veniturile si cheltuielile privind executia bugetului activitătii finantate din venituri extrabugetare se raportează distinct în anexă la darea de seamă contabilă pentru “Institutii publice”, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.