MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 734       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizatiilor provizorii pentru desfăsurarea de activităti sectorul energiei electrice si termice cu bunuri, servicii sau activităti concesionate

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizatiilor provizorii

pentru desfăsurarea de activităti în sectorul energiei electrice si termice cu bunuri,

servicii sau activităti concesionate

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. 1 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 60 alin. (8), ale art. 69 alin. (2) lit. a) si ale art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea autorizatiilor provizorii pentru desfăsurarea de activităti în sectorul energiei electrice si termice cu bunuri, servicii sau activităti concesionate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul licente, autorizatii si reglementări tehnice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din sectorul energiei electrice si termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 4 mai 2001.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind acordarea autorizatiilor provizorii pentru desfăsurarea de activităti în sectorul energiei electrice si termice cu bunuri, servicii sau activităti concesionate

 

1. Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste conditiile generale si procedura de solicitare si de acordare de către autoritatea competentă a autorizatiilor provizorii privind desfăsurarea unor servicii/activităti în sectorul energiei electrice si termice, ce fac obiectul unei concesiuni.

Art. 2. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, si ale art. 60 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare.

2. Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice de drept privat, române sau străine, care solicită acordarea unei autorizatii provizorii în vederea participării la licitatii pentru concesionarea de bunuri, servicii si/sau activităti, precum si concedentilor acestor bunuri, servicii si/sau activităti, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998, cu modificările ulterioare, si ale legislatiei incidente.

3. Glosar de termeni

Art. 4. - În întelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

- autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE;

- bonitate financiară - măsură a încrederii, de natură financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul solicitării unei autorizatii provizorii;

- concedent - potrivit legii, au calitate de concedent, în numele statului, judetului, orasului sau comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitătile si serviciile publice de interes national;

b) consiliile judetene, consiliile locale sau institutiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică ori privată a judetului, orasului sau comunei ori pentru activitătile si serviciile publice de interes local;

- concesionare - contract prin care o persoană, numită concedent, transmite, în conditiile legii, pentru o perioadă determinată de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care activează pe riscul si pe răspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activităti sau a unui serviciu public în schimbul unei redevente;

- informatii confidentiale - informatii de orice natură privitoare la o societate comercială, care nu au devenit publice;

- licentă - act tehnic si juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine, pentru:

- exploatarea comercială a instalatiilor autorizate de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie si măsurare a energiei electrice si/sau termice;

- furnizarea (comercializarea) energiei electrice sau termice;

- sectorul energiei electrice si termice – ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale tărilor vecine;

- titularul autorizatiei - persoană juridică detinătoare a unei autorizatii provizorii eliberate de autoritatea competentă.

4. Acte normative de referintă

Art. 5. - Prezentul regulament este elaborat pe baza următoarelor acte normative:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare;

c) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

5. Obiectul autorizatiilor provizorii

Art. 6. - Autorizatia provizorie poate fi acordată pentru desfăsurarea de activităti în sectorul energiei electrice si termice cu următoarele bunuri, servicii si/sau activităti concesionate:

1. bunuri apartinând domeniului public al statului, inclusiv terenurile aferente, si serviciile desfăsurate cu acestea:

a) retelele de transport al energiei electrice;

b) lacurile de acumulare si barajele acestora, destinate  producerii energiei electrice;

c) alte bunuri din sectorul energiei electrice si termice, prevăzute de actele normative în vigoare;

2. bunuri apartinând domeniului public local al comunelor, oraselor si municipiilor, inclusiv terenurile aferente, si serviciile desfăsurate cu acestea:

a) retelele de transport al energiei termice;

b) retelele de distributie a energiei termice;

c) alte bunuri din sectorul energiei electrice si termice, prevăzute de actele normative în vigoare;

3. bunuri apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale (de exemplu, capacităti de producere a energiei electrice si/sau termice, capacităti de distributie a energiei electrice), utilizate în desfăsurarea activitătilor din sectorul energiei electrice si termice, si serviciile desfăsurate cu acestea, prevăzute de actele normative în vigoare;

4. alte activităti si servicii din sectorul energiei electrice si termice, prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 7. - Pentru desfăsurarea serviciului de furnizare a energiei electrice sau termice nu este necesară obtinerea unei concesiuni. Prestarea acestui serviciu se poate face după obtinerea licentei de furnizare acordate de autoritatea competentă, în conditiile Regulamentului privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999.

Art. 8. - Autorizatia provizorie prevăzută la art. 6 se acordă pentru activitătile asociate bunurilor, serviciilor si/sau activitătilor pentru care concedentul publică, potrivit legislatiei, după caz, anuntul licitatiei publice deschise sau anuntul de primire de candidaturi pentru licitatiile publice deschise cu preselectie.

6. Procedura de acordare a autorizatiilor provizorii

Înregistrarea cererii solicitantului

Art. 9. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei provizorii solicitantii se vor adresa autoritătii competente cu o cerere scrisă. Cererea va fi însotită de documentele justificative prevăzute la art. 10.

(2) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică, română sau străină, având calitatea de comerciant. Solicitantul persoană juridică străină trebuie să stabilească si să mentină în România, în conditiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării.

(3) Nu pot primi autorizatie provizorie solicitantii persoane juridice aflati în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului si nici acei solicitanti cărora le-a fost retrasă din culpă o autorizatie/licentă în acelasi domeniu, într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii.

(4) Cererea întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament va fi înscrisă într-un registru cu regim special.

Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizatii provizorii

Art. 10. - La solicitarea eliberării autorizatiei provizorii se vor anexa următoarele documente:

a) actele constitutive ale agentului economic, în copie xerox;

b) certificatul de plată a impozitelor si taxelor către statul de origine;

c) informatii privind situatia financiară;

d) bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru ultimul an de activitate;

e) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, inclusiv organigrama;

f) un raport din care să rezulte:

- capabilitatea tehnică de a desfăsura activitătile ce fac obiectul autorizatiei provizorii;

- experienta anterioară si activitatea actuală în sectorul energiei electrice si termice;

g) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului economic, din care să reiasă că nu se află în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment;

h) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului economic, din care să reiasă că nu i-a fost retrasă o autorizatie/licentă într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii;

i) dovada achitării tarifului de acordare a autorizatiei provizorii.

Tariful de acordare a autorizatiei provizorii

Art. 11. - Valoarea tarifului de acordare a autorizatiei provizorii este cea prevăzută pentru acordarea de autorizatii si licente în sectorul energiei electrice si termice de către autoritatea competentă. Aceasta se stabileste anual prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a autorizatiei provizorii si a datelor furnizate de solicitant

Art. 12. - (1) La primirea cererii autoritatea competentă desemnează un responsabil care să analizeze dacă documentatia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament. Dacă se constată existenta unor documente necorespunzătoare sau lipsa unor documente, responsabilul desemnat va comunica acest lucru solicitantului, care va completa documentatia conform observatiilor făcute.

(2) După verificarea documentatiei responsabilul desemnat întocmeste un raport prin care propune acordarea/refuzul de acordare a autorizatiei provizorii, cu justificările corespunzătoare.

(3) Raportul întocmit se prezintă spre analiză Consiliului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Procesul-verbal al sedintei Consiliului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei se va păstra pe o durată de minimum 5 ani împreună cu documentatia prezentată de solicitant.

Acordarea/refuzul acordării autorizatiei provizorii

Art. 13. - (1) Pe baza raportului prezentat de responsabilul desemnat si a observatiilor/comentariilor făcute în sedinta publică presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va decide aprobarea sau respingerea solicitării.

(2) Durata necesară autoritătii competente pentru emiterea autorizatiei provizorii este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. Această durată nu include timpul necesar solicitantului pentru transmiterea eventualelor completări la documentatia depusă, solicitate de autoritatea competentă, perioadă în care durata de acordare se consideră suspendată.

(3) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei provizorii se face prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia si se dă publicitătii prin afisare la sediul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(4) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei provizorii se motivează în baza următoarelor criterii obligatorii:

a) completitudinea si autenticitatea documentatiei prezentate;

b) îndeplinirea conditiilor stipulate în prezentul regulament;

c) capabilitatea tehnico-organizatorică necesară pentru îndeplinirea conditiilor stipulate în autorizatia provizorie, respectarea legislatiei si a reglementărilor din sectorul energiei electrice si termice;

d) bonitatea financiară a solicitantului;

e) influenta pe care solicitantul o poate avea în urma obtinerii concesiunii, prin gradul de integrare verticală sau orizontală, asupra pietei din sectorul energiei electrice si termice. Aprecierea acestei influente se face de către Consiliul Concurentei la sesizarea autoritătii competente.

Art. 14. - Autorizatiile provizorii vor contine, după caz, fără a se limita la acestea, următoarele prevederi:

a) datele de identificare a titularului autorizatiei;

b) drepturile conferite de autorizatia provizorie;

c) date de natură tehnică si economică privind obiectul autorizatiei provizorii;

d) conditii pentru asigurarea unui mediu concurential normal în domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piată si a practicilor anticoncurentiale;

e) obligativitatea titularilor autorizatiilor de a furniza informatii autoritătii competente;

f) obligatiile titularului autorizatiei fată de autoritatea competentă privind regimul autorizării după adjudecarea concesiunii.

Art. 15. - Conditiile-cadru potrivit cărora titularul autorizatiei va putea desfăsura activitătile ce fac obiectul autorizatiei provizorii cu bunurile, respectiv cu serviciile sau activitătile concesionate, după obtinerea licentei acordate de autoritatea competentă, vor fi anexate spre informare la conditiile autorizatiei provizorii.

Art. 16. - Autorizatia provizorie intră în vigoare la data emiterii de către autoritatea competentă. Valabilitatea autorizatiei provizorii încetează la data adjudecării concesiunii, dacă autoritatea competentă nu hotărăste retragerea ei înainte de această dată, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 17. - (1) Deciziile autoritătii competente cu privire la acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiilor provizorii pot fi atacate în contencios administrativ, conform prevederilor legale.

(2) Modelul continutului-cadru al autorizatiei provizorii este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

7. Retragerea autorizatiilor provizorii

Art. 18. - (1) Autoritatea competentă va retrage autorizatia provizorie:

a) în cazul constatării încălcării conditiilor acesteia, a cadrului normativ sau a reglementărilor aplicabile; în acest caz retragerea autorizatiei provizorii este din culpa titularului autorizatiei;

b) în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza acordării autorizatiei provizorii, referitoare la îndeplinirea conditiilor stipulate la art. 7 alin. (2), (3) sau (4);

c) în cazul nefinalizării concesiunii din motive datorate concedentului;

d) la cererea titularului autorizatiei.

(2) Autorizatia provizorie va fi retrasă prin decizie a autoritătii competente. Autoritatea competentă va notifica titularului autorizatiei momentul în care valabilitatea acesteia încetează si, după caz, motivele retragerii ei, în termen de maximum 5 zile de la emiterea deciziei.

8. Obligatii ale concedentului

Art. 19. - (1) Concedentul bunurilor sau serviciilor prevăzute la art. 6 va informa autoritatea competentă despre intentia de concesionare a unor bunuri sau servicii.

(2) Concedentul va transmite autoritătii competente, după caz, anuntul licitatiei publice deschise sau anuntul de primire de candidaturi pentru licitatiile publice deschise cu preselectie, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea acestuia.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică în cazul în care concedentul bunurilor sau serviciilor prevăzute la art. 6 este chiar autoritatea competentă.

Art. 20. - Anuntul licitatiei publice deschise sau anuntul de primire de candidaturi pentru licitatiile publice deschise cu preselectie va contine o referire la necesitatea detinerii de către participantii la licitatie a unei autorizatii provizorii, eliberată de autoritatea competentă în conditiile prezentului regulament. În cazul licitatiilor cu preselectie autorizatia provizorie va trebui să fie solicitată doar de către participantii la licitatie admisi în urma preselectiei.

Art. 21. - (1) Concedentul va informa periodic autoritatea competentă asupra evolutiei procesului de concesionare, inclusiv în ceea ce priveste desemnarea câstigătorului sau nefinalizarea concesiunii din motive datorate concedentului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care concedentul bunurilor sau serviciilor prevăzute la art. 6 este chiar autoritatea competentă.

9. Dispozitii finale

Art. 22. - Autorizatiile provizorii se înregistrează într-un registru cu regim special, în care înscrierea se face în ordinea emiterii acestora. Numărul autorizatiei provizorii este numărul de ordine din acest registru. Registrul este public si se poate consulta de către cei interesati la sediul autoritătii competente.

Art. 23. - Autorizatia provizorie eliberată se transmite titularului autorizatiei; o copie de pe aceasta se atasează la documentele care au stat la baza emiterii autorizatiei provizorii, iar o a doua copie se atasează la dosarul-anexă la registru.

Art. 24. - Autoritatea competentă va pune la dispozitie pentru consultare publică, la cerere, orice document sau date obtinute din analiza unei cereri, verificările efectuate  pe parcurs sau din luarea unei măsuri de punere în aplicare, cu exceptia situatiilor prevăzute de prezentul regulament.

Art. 25. - Nu se vor pune la dispozitie pentru consultare publică informatiile desemnate de solicitant ca făcând parte din categoria informatiilor confidentiale si informatiile care constituie secret de serviciu sau de stat potrivit prevederilor legale.

Art. 26. - Autorizatiile provizorii nu pot fi transferate în întregime sau în parte. Orice transfer efectuat este nul de drept si constituie o încălcare a prevederilor autorizatiei provizorii, ce conduce la retragerea acesteia.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE

de acordare a autorizatiei provizorii

 

- model -

 

Nr. de înregistrare .................. din ..................

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucuresti, cod 70219

Subsemnatul ... (numele si prenumele)

reprezentant al ........ (denumirea solicitantului)

în calitate de ...........(functia)

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, si ale art. 60 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998, cu modificările ulterioare, solicit eliberarea unei autorizatii provizorii pentru desfăsurarea activitătilor .................................................................................... (activitătile pentru care se solicită autorizatia provizorie).în sectorul energiei electrice si termice cu următoarele bunuri, servicii si/sau activităti concesionate ................................ . (obiectul concesiunii)

Autorizatia este necesară pentru participarea la licitatia publică în vederea concesionării bunurilor, serviciilor si/sau activitătilor prezentate mai sus.

În sustinerea cererii anexăm dosarul cuprinzând următoarele documente:

- ....................

- ....................

            - ....................

- ................. .

 

...............................................

(semnătura reprezentantului)

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CONTINUTUL - CADRU

al autorizatiei provizorii

 

- model -

Autoritatea Natională de Reglementare

în Domeniul Energiei - ANRE

Autorizatia provizorie

Nr. ........../ din ....../......../.......

Ca urmare a cererii adresate de ................................................................................................, (denumirea solicitantului)

cu sediul în .............

reprezentată prin ..... (numele si prenumele reprezentantului solicitantului)

înregistrată la numărul ............................................................................................................................ (numărul de înregistrare a cererii la registratura autoritătii competente)

din data de ............./................/.................., în urma analizării si verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, se acordă următoarea

 

AUTORIZATIE PROVIZORIE

 

Pentru desfăsurarea activitătii ....................................................................................................... (obiectul autorizatiei)

cu următoarele bunuri, servicii si/sau activităti: ....................................................................................................................... (bunurile, serviciile si/sau activitătile ce fac obiectul licitatiei pentru concesionare) ce fac obiectul unei concesiuni.

Prezenta autorizatie este valabilă în conditiile specificate în anexă.

Data emiterii: .........../............/...............

 

Presedinte,

..................................................

 

ANEXĂ

la autorizatia provizorie

 

Conditiile-cadru ale autorizatiei provizorii pentru

..................................................................................

(obiectul autorizatiei)

 

I. Conditii generale

1. Prezentul document stabileste conditiile în care este valabilă Autorizatia provizorie nr. .., denumită în continuare autorizatie provizorie, emisă de autoritatea competentă Societătii Comerciale .........................., cu sediul în ..............................., denumită în continuare titularul autorizatiei, si constituie împreună cu anexele A si B parte integrantă din aceasta.

2. Termenii evidentiati prin caractere italice în textul prezentelor conditii ale autorizatiei pro- vizorii sunt explicitati în anexa A.

3. Titularul autorizatiei este responsabil pentru îndeplinirea prezentelor conditii ale autorizatiei provizorii.

4. Autorizatia provizorie se acordă în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998, cu modificările ulterioare, si cu cerintele regulamentului.

II. Obiectul si valabilitatea autorizatiei

5. Obiectul autorizatiei provizorii îl reprezintă acordarea permisiunii de participare la licitatie în vederea obtinerii unei concesiuni privind bunurile, serviciile si/sau activitătile prevăzute la pct. 7.

6. Autorizatia provizorie este valabilă de la data emiterii de către autoritatea competentă. Valabilitatea autorizatiei provizorii încetează la data adjudecării concesiunii dacă autoritatea competentă nu hotărăste retragerea ei mai devreme pentru oricare dintre cazurile prevăzute la pct. 17.

III. Drepturi ale titularului autorizatiei

7. Titularul autorizatiei are dreptul să participe la licitatia organizată în vederea concesionării următoarelor bunuri, servicii si/sau activităti în sectorul energiei electrice si termice: .... .

8. Obtinerea autorizatiei provizorii si, în cazul obtinerii concesiunii, a licentei corespunzătoare nu exclude dreptul titularului autorizatiei de a obtine si alte licente în sectorul energiei electrice si termice. Exercitarea acestui drept poate fi limitată dacă, în aprecierea autoritătii competente, obtinerea unei licente ar conduce la crearea unor conditii pe piata energiei electrice, respectiv a energiei termice, defavorabile desfăsurării unei libere concurente.

9. Autorizatia provizorie conferă titularului autorizatiei dreptul de exclusivitate în obtinerea licentelor pentru desfăsurarea serviciilor cu bunurile pentru care si-a adjudecat concesiunea.

10. Titularul autorizatiei are dreptul de a ataca în justitie, în conformitate cu dispozitiile legale, orice act sau actiune a autoritătii competente, în măsura în care consideră că oricare dintre acestea este nelegală, afectează sau ar putea afecta negativ participarea acestuia la licitatia organizată pentru concesionarea bunurilor, serviciilor si/sau activitătilor prevăzute la pct. 7.

IV. Obligatii ale titularului autorizatiei

Respectarea legilor/reglementărilor

11. Pe toată durata de valabilitate a autorizatiei provizorii titularul autorizatiei este obligat să respecte în totalitate prevederile acesteia si ale actelor normative în vigoare.

Obligatia de obtinere a licentei după adjudecarea concesiunii

12. Titularul autorizatiei are obligatia ca în cazul adjudecării concesiunii în favoarea sa să solicite acordarea licentei pentru desfăsurarea activitătii cu bunurile sau serviciile concesionate,  potrivit prevederilor Regulamentului privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999. Conditiile-cadru ale licentei sunt prezentate spre informare în anexa B.

6.Furnizarea de informatii autoritătii competente

13. Titularul autorizatiei va furniza autoritătii competente toate datele si informatiile care îi sunt necesare pentru exercitarea atributiilor sale.

14. Titularul autorizatiei va informa autoritatea competentă în termen de 5 zile lucrătoare despre modificări ale circumstantelor care au stat la baza acordării autorizatiei provizorii, referitoare la îndeplinirea conditiilor stipulate la art. 7 alin. (2), (3) sau (4) din regulament.

V. Transferul autorizatiei provizorii

15. Autorizatia provizorie este valabilă pentru activitatea ce face obiectul acesteia. Autorizatia provizorie nu poate fi utilizată decât pentru participarea la licitatia pentru concesionarea bunurilor, serviciilor si/sau activitătilor pentru care a fost acordată.

16. Autorizatia provizorie este valabilă pentru titularul autorizatiei si nu poate fi transferată nici unei alte persoane fizice sau juridice, transferul fiind lovit de nulitate.

VI. Retragerea autorizatiei provizorii

17. Autoritatea competentă poate retrage autorizatia provizorie în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) din regulament.

VII. Căi de comunicare

18. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informatie cerută sau a cărei transmitere este permisă în conditiile autorizatiei provizorii se va face în scris si se va putea transmite prin telefax, cu conditia ca în toate cazurile originalul să se depună prin curier sau prin serviciile postale (cu confirmare de primire) la următoarele adrese:

- Pentru autoritatea competentă:

Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

- Pentru titularul autorizatiei:

................................................................................

VIII. Căi de apel

19. Deciziile autoritătii competente cu privire la retragerea autorizatiei provizorii pot fi atacate de titularul autorizatiei la instanta judecătorească competentă, în virtutea dreptului mentionat la pct. 8.

 

ANEXA A

 

Definitii

 

Autoritatea competentă - prin lege, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau orice succesor al acesteia, având autori-

tate asupra titularului autorizatiei

Lege - Legea energiei electrice si termice; până la intrarea în vigoare a  acesteia, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare

Regulament - Regulamentul privind acordarea autorizatiilor provizorii pentru desfăsurarea de activităti în sectorul energiei electrice si termice cu bunuri, servicii sau activităti concesionate

Titularul autorizatiei - ....................................., cu sediul în ................................................, (adresa)

înmatriculată în registrul comertului sub nr. ................................ din ....../....../......, cod SIRUES ......... .

 

ANEXA B

 

Conditiile-cadru ale licentei potrivit căreia titularul autorizatiei va putea desfăsura activitătile

ce fac obiectul autorizatiei provizorii

 

(Se vor anexa, după caz, potrivit art. 15 din regulament.)

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului pentru apa de adaos în sistemele

de alimentare centralizată cu energie termică

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul prevederilor art. 4, ale art. 5 pct. 3 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 70 lit. a) din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a pretului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2000 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu căldură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 30 ianuarie 2001.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice si termice vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 25 iulie 2001.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a pretului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

 

1. Scop

1.1. Prezenta metodologie stabileste modul de determinare a:

- pretului pentru apa dedurizată vândută indirect (pentru compensarea apei fierbinti nereturnate în punctul de delimitare) - lei/m 3 ;

- pretului pentru apa demineralizată vândută indirect (pentru compensarea condensului nereturnat în punctul de delimitare) - lei/m 3 ,

astfel încât să se asigure viabilitatea agentilor economici din sector, protejarea intereselor consumatorilor de energie termică si stimularea reducerii pierderilor de agent termic în instalatiile cumpărătorilor de energie termică.

1.2. Metodologia are ca scop tratamentul echitabil al cumpărătorilor de energie termică prin stabilirea elementelor necesare în vederea facturării separate a cantitătii de agent termic nereturnat de către cumpărător la punctul de delimitare.

2. Domeniu de aplicare

2.1. Prezenta metodologie este utilizată de producătorul de energie termică (inclusiv în situatia în care acesta realizează si activitatea de transport) pentru fundamentarea pretului apei tratate folosite pentru adaos, vândută indirect în scopul recuperării cheltuielilor aferente cantitătii de agent termic nereturnat de cumpărător în retelele termice - de abur sau apă fierbinte - si al obtinerii unui profit reglementat.

2.2. Prezenta metodologie este utilizată si pentru stabilirea costului total unitar al apei tratate (dedurizată si/sau demineralizată) produse în statia de tratare chimică, în scopul vânzării directe sau al utilizării în cadrul decontărilor interne. Vânzarea directă se referă la vânzarea apei dedurizate/demineralizate în alte scopuri decât pentru compensarea pierderilor de agent termic în instalatiile clientului.       

2.3. Prezenta metodologie nu se aplică producătorilor/distribuitorilor de energie termică sub formă de apă caldă pentru încălzire si de apă caldă de consum.

3. Definitii:

- agent termic - fluid (apă fierbinte, apă caldă sau abur) utilizat pentru a acumula, a transporta si a ceda energie termică. Agentul termic poate fi:

- primar, care preia energia termică în instalatiile producătorului si o transportă până la statia termică, unde o cedează agentului termic secundar;

- secundar, care preia energia termică de la agentul termic primar prin intermediul unui schimbător de căldură, în statia termică;

- ajustare a preturilor si tarifelor - proces de modificare a preturilor si tarifelor doar pe baza indexării în raport cu parametrii de ajustare, dintre care cel putin unul are o variatie mai mare de ±5%, cu efect cumulat asupra costurilor unitare totale mai mare de ±5%;

- apă de adaos - apă tratată, introdusă suplimentar de producător în reteaua de transport pentru completarea pierderilor de agent termic în instalatiile clientilor si în reteaua de transport. În contextul prezentei metodologii notiunea se referă doar la compensarea pierderilor de agent termic în instalatiile clientilor;

- apă dedurizată - apă tratată prin procedee fizico-chimice, care are indicii de calitate acceptati prin reglementările în vigoare pentru functionarea cazanelor de apă fierbinte, a schimbătoarelor de căldură din centrala pentru termoficare si a retelei de transport al apei fierbinti, utilizată ca apă de adaos în reteaua de

transport al apei fierbinti;

- apă demineralizată - apă tratată prin procedee fizico-chimice, care are indicii de calitate acceptati prin reglementările în vigoare pentru functionarea cazanelor de abur, utilizată ca apă de adaos pentru compensarea pierderilor de agent termic la consumatorii de abur;

- apă tratată - în acceptiunea prezentei metodologii, apă dedurizată sau apă demineralizată;

- condensat (condens) - apă cu caracteristici fizico-chimice care fac obiectul normelor tehnice specifice, obtinută prin condensarea aburului folosit ca agent termic sau ca agent de lucru în aparatele termice;

- consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică, română sau străină, care cumpără si consumă energie termică pentru uzul propriu si, eventual, pentru un alt consummator racordat la instalatiile sale, denumit subconsumator.

În cadrul prezentei metodologii termenul se referă doar la consumatorii racordati la gardul centralei sau la reteaua de transport;

- contor de energie termică - aparat destinat măsurării energiei termice cedate sau primite într-un circuit de schimb termic de către un lichid denumit agent termic. În cadrul prezentei metodologii această denumire este utilizată pentru a desemna mijloacele de măsurare care au în compunere un singur traductor de debit si care sunt destinate măsurării energiei termice sub formă de apă fierbinte sau de apă caldă;.

 - grup de măsurare a energiei termice - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la măsurarea energiei termice, a puterii termice si a parametrilor agentilor termici. În cadrul prezentei metodologii, în conformitate cu definitia din Codul de măsurare a energiei termice, această denumire este utilizată pentru a desemna mijloacele de măsurare care sunt destinate măsurării energiei termice cedate, livrate sau vehiculate sub formă de abur;

- modificare a preturilor si tarifelor - în acceptiunea prezentei metodologii, procesul de revizuire sau procesul de ajustare a preturilor si tarifelor;

- parametru de ajustare - parametrul la modificarea căruia cu mai mult de 5% se pot ajusta preturile apei de adios (dedurizată/demineralizată), conform prezentei metodologii. Acesta poate fi: pretul energiei termice, pretul energiei electrice, pretul apei de alimentare a statiei de tratare chimică, cursul de schimb valutar,

indicele preturilor de consum;

- producător de energie termică - persoana juridică titulară a unei licente de producere a energiei termice, având ca specific activitatea de producere a energiei termice în scopul vânzării;

- pret pentru activitatea de pro- - pret reglementat, determinat conform Metodologiei ducere a energiei termice de stabilire a preturilor reglementate de vânzarecumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică;

- punct de delimitare - loc în care se racordează instalatiile producătorului la instalatiile operatorului de transport/distributie sau instalatiile operatorului de transport la instalatiile operatorului de distributie ori instalatiile operatorului de transport/distributie la instalatiile consumatorului sau instalatiile producătorului la instalatiile consumatorului si în care acestea se delimitează ca proprietate;

- revizuire a preturilor si tarifelor - proces de stabilire a preturilor si tarifelor pe baza unei analize amănuntite a tuturor factorilor de influentă (conditii tehnice, economice etc.);

- sistem de alimentare centralizată - ansamblul instalatiilor si constructiilor destinate pro- cu energie termică (SACET) ducerii, transportului si distributiei prin retele termice, transformării si utilizării energiei termice, legate printr-un proces comun de functionare;

- temperatură a returului - temperatură a agentului termic pe conducta de retur (întoarcere) de la transportator/distribuitor. În cadrul prezentei metodologii această denumire este utilizată pentru a desemna doar temperatura returului la interfata cu centrala.

4. Documente de referintă

4.1. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare

4.2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare

4.3. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

4.4. Hotărârea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice.

4.5. Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, cu modificările ulterioare  Hotărârea Guvernului nr. 168/2000 pentru abrogarea unor prevederi din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice)

4.6. Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor termice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001

4.7. Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2000 pentru aprobarea contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 29 februarie 2000

4.8. Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/1999 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor între energia electrică si termică la centralele electrice de cogenerare existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 24 noiembrie 1999

4.9. Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/1999 pentru aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 24 noiembrie 1999

4.10. Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2000 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000

4.11. Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/1999 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 octombrie 1999

4.12. Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2001 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei termice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 19 aprilie 2001

4.13. Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare

4.14. OIML R 75/1988 (recomandări internationale) Contoare de energie termică

4.15. SR EN 1434-1/1998 Contoare de energie termică. Partea 1: Prevederi generale

4.16. Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 136/2000 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2000

4.17. Normativul ISCIR C18/2000 Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur si apă fierbinte

4.18. Prescriptia energetică PE 218/1998 Regulament de exploatare tehnică privind regimul chimic al apei si al aburului în centralele termice si electrice

5. Principii si consideratii generale

5.1. Prezenta metodologie are la bază principiul delimitării activitătii de producere a apei tratate de activitatea de producere a energiei termice, prin evidentierea separată în contabilitate a cheltuielilor pentru cele două activităti.

5.2. Cheltuielile aferente producerii apei tratate, inclusiv cele cu energia termică necesară pentru încălzirea apei brute de la temperatura de intrare în statia de tratare chimică la temperatura returului retelei de termoficare la interfata cu centrala, sunt cuprinse în pretul apei tratate.

5.3. Cheltuielile luate în considerare la fundamentarea pretului corespunzător activitătii de producere/producere, inclusiv serviciului de transport al energiei termice, nu includ cheltuielile recuperate prin vânzarea apei tratate (în mod indirect, ca apă de adaos pentru compensarea pierderilor de agent termic din instalatiile clientului sau, în mod direct, pentru folosirea acesteia în alte scopuri).

5.4. Energia termică luată în considerare la fundamentarea pretului corespunzător activitătii de producere/producere, inclusiv serviciului de transport al energiei termice, este suma dintre cea măsurată cu ajutorul contoarelor de energie termică/grupurilor de măsurare a energiei termice (în conformitate cu Codul de măsurare a energiei termice si cu prevederile legale în vigoare) si cea consumată pentru aducerea apei de adaos de la temperatura apei brute la temperatura returului.

5.5. Cantitatea de apă tratată vândută pentru compensarea pierderilor de agent termic în instalatiile clientilor se determină pe baza indicatiilor debitmetrelor montate în punctele de delimitare pe conductele de tur, respectiv de retur, în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei termice.

5.6. În cazul în care nu există echipamente de măsurare sau în perioadele în care acestea nu functionează volumul de agent termic nereturnat se stabileste pe baza unei metodologii convenite între părti..

5.7. În conformitate cu principiile enuntate mai sus, cheltuielile pentru producerea si încălzirea până la temperatura returului a apei de adaos necesare pentru compensarea pierderilor de agent termic din instalatiile clientilor se recuperează din veniturile realizate prin vânzarea cantitătii de apă de adaos.

5.8. Energia termică corespunzătoare încălzirii apei de adaos de la temperatura apei brute la temperatura returului nu se va factura separat.

6. Costul unitar al apei tratate (dedurizată/demineralizată)

6.1. Cheltuielile pentru producerea apei tratate se referă la întreaga cantitate de apă tratată produsă în statia chimică.

6.2. Cheltuielile pentru producerea apei tratate (dedurizată/demineralizată) sunt valori prognozate pe o perioadă de 12 luni pe baza înregistrărilor contabile anterioare.

6.3. Cheltuielile pentru producerea apei dedurizate/demineralizate (C i /C j ) se completează separat conform anexei la prezenta metodologie, în care:

C i - valoarea corespunzătoare uneia dintre componentele cheltuielilor pentru apa dedurizată, conform structurii prezentate în anexă, în lei;

C j - valoarea aferentă uneia dintre componentele cheltuielilor pentru apa demineralizată, conform structurii prezentate în anexă, în lei.

6.4. Cheltuielile totale pentru producerea apei dedurizate/demineralizate se calculează conform formulelor:

C ded = Σ C I ,   (1)

C dem = Σ C j ,  (2)

6.5. Costul unitar de producere a apei dedurizate/demineralizate (c ded , c dem ), exprimat în lei/m 3 , este obtinut prin raportarea cheltuielilor totale de producere la volumul de apă dedurizată/demineralizată produsă în statia de tratare chimică (D ded , respectiv D dem ), exprimat în m 3 .

 

C ded = c ded / D ded ,       (3)

 

C dem = c dem  / D dem,    (4)

 

6.6. În cazul în care capacitatea statiei de tratare chimică nu asigură întreaga cantitate de apă tratată necesară centralei si/sau în cazul autoproducătorilor, proceselor tehnologice din activitatea de bază, agentul economic cumpără de la terti volumul de apă dedurizată D achiz ded /demineralizată D achiz dem , necesar pentru a acoperi deficitul, cu pretul p achiz ded /p achiz dem .

6.7. Costul unitar de decontare internă (c ded decont , c dem decont ), exprimat în lei/m 3 , se calculează conform formulelor:

 

c decontded  = (c ded x D ded + p achiz ded x D achiz.ded)/( D + D achiz ded  ),           (5)

 

c decont dem = (c dem x D dem + p achiz dem x D achiz dem) / (Ddem + D achiz. dem),  (6)

 

în care:

 

p achiz ded (p achiz dem ) - pretul de achizitie a apei dedurizate (demineralizate) cumpărate de la terti, în lei/m 3 ;

 

D achiz ded (D achiz dem ) - volumul de apă dedurizată (demineralizată) cumpărat de la terti, în m 3 .

 

 Pretul apei tratate (dedurizată/demineralizată)

7.1. În cazul în care capacitatea statiei de tratare chimică asigură întreaga cantitate de apă tratată necesară centralei si proceselor tehnologice din activitatea de bază (cazul autoproducătorilor), pretul de vânzare indirectă (pentru adaos) a apei dedurizate/demineralizate, p ded/dem , se calculează conform formulei:

 

p ded/dem = c ded/dem x [1 +( r p ded/dem)/100] ,        (7)

 

în care:

r p ded/dem - rata reglementată a profitului, în %, a cărei valoare este stabilită prin Metodologia de stabilire a ratei profitului pentru activitătile din domeniul energiei electrice si termice, pentru capacitătile noi si pentru cele existente.

7.2. Rata reglementată a profitului nu se aplică pentru vânzările directe; în acest caz preturile nu sunt reglementate.

7.3. În situatia în care capacitatea statiei de tratare chimică nu asigură întreaga cantitate de apă tratată necesară centralei si/sau în cazul autoproducătorilor, proceselor tehnologice din activitatea de bază, pretul de vânzare a apei dedurizate/demineralizate, exprimat în lei/m 3 , se calculează conform formulei:

 

p achiz ded/dem = (p ded/dem x D ded/dem + p achiz ded/dem x D achiz ded/dem ) / (D ded + D achizded/dem ), (8).

 

8. Revizuirea preturilor

8.1. Revizuirea preturilor se face, de regulă, o dată la 3 ani.

8.2. Revizuirea preturilor poate avea loc înaintea termenului de 3 ani, dar nu mai devreme de 3 luni de la ultima revizuire a preturilor, în conditiile aparitiei unor modificări structurale ale cheltuielilor de producere, care conduc la variatii ale costurilor unitare de peste 5%.

8.3. Agentul economic titular al licentei de producere a energiei termice, care solicită revizuirea preturilor, transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în

Domeniul Energiei următoarele:

a) cererea de revizuire, adresată presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, semnată de directorul general al agentului economic solicitant, care contine preturile în vigoare, preturile solicitate si justificarea propunerii de modificare;

b) tabelul cuprins în anexă, completat si semnat de directorul general;

c) documentul, semnat de directorul general al agentului solicitant privind nominalizarea unei persoane de legătură, împuternicită să ofere informatii suplimentare privind documentatia transmisă, precum si numărul de telefon si/sau fax la care aceasta poate fi contactată.

8.4. Agentul economic transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei sau asigură accesul, la solicitarea acesteia, la toate datele necesare folosite în fundamentarea preturilor, împreună cu clarificările corespunzătoare.

8.5. În termen de 3 luni de la înregistrarea la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a dosarului completat conform pct. 8.3, aceasta analizează cererea si transmite agentului economic rezultatul analizei.

8.6. Agentul economic are la dispozitie o lună pentru eventuale contestatii, caz în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei organizează întâlniri la care participă părtile implicate (agentul economic, reprezentantii consumatorilor, autoritatea competentă) pentru clarificarea aspectelor în divergentă.

8.7. Departamentul de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei decide asupra variantei propuse spre aprobare.

8.8. Dacă preturile sunt de interes local, propunerea se supune spre aprobare presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea emiterii deciziei de aprobare a acestora.

8.9. Dacă preturile sunt de interes general, propunerea se prezintă în sedinta publică a Consiliului de reglementare. În acest caz părtile implicate sunt anuntate cu 5 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea sedintei.

8.10. În termen de 3 zile lucrătoare de la sedinta publică presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite decizia pentru aprobarea preturilor.

8.11. În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea preturilor prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei agentul economic este înstiintat asupra emiterii acesteia. Aplicarea noilor preturi se face începând cu data emiterii deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă în aceasta nu se specifică altfel.

8.12. Preturile de interes general si decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei în original se trimit spre publicare la Regia Autonomă “Monitorul Oficial”. Preturile intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

9. Ajustarea preturilor

9.1. Ajustarea se poate realiza lunar, dacă oricare dintre parametrii de ajustare are o variatie de ±5% si dacă impactul modificării tuturor parametrilor de ajustare asupra costurilor unitare stabilite la ultima modificare de pret este mai mare de ±5%.

9.2. Parametrii de ajustare sunt:

a) cursul de schimb valutar

Indicele de modificare a pretului se calculează conform formulei:

 

I p = 1 + k 1 x (I cs - 1),  (9)

în care:

I cs - indicele de modificare a cursului de schimb; reprezintă raportul dintre cursul de schimb valutar considerat la fundamentarea solicitării (cu conditia să nu depăsească cursul comunicat de Banca Natională a României din ziua depunerii dosarului de solicitare a modificării) si cursul de schimb avut în vedere la ultima modificare de pret;

 

k 1 - coeficient care reprezintă ponderea cheltuielilor dependente liniar de cursul de schimb valutar, în total cheltuieli, stabilită la ultima modificare de pret:

 

k 1 = Cheltuieli dependente de cursul de schimb valutar/ Cheltuieli totale ;           (10)

b) indicele preturilor de consum

Indicele de modificare a pretului se calculează conform formulei:

I = 1 + k 2 x (I chelt fixe - 1), (11)

în care:

 

I chelt fixe - indicele de modificare a cheltuielilor fixe, care se calculează conform formulei:

 

în care:

I j - indicele preturilor de consum publicat de Institutul National de Statistică;

 

(12)

 

LS

 

I chelt fixe = I LS/ LA-1 =

Π/

j/j-1

 

j =  LA

 

 

LA - luna anterioară ultimei modificări de pret;

LS - luna anterioară solicitării;

k 2 - coeficient care reprezintă ponderea cheltuielilor fixe (altele decât amortizarea si redeventa) pe total cheltuieli, stabilită la ultima modificare de pret:

 

k 2 = Cheltuieli fixe/ Cheltuieli totale; (13)

 

c) pretul energiei termice

Indicele de modificare a pretului se calculează conform formulei:

I p = 1 + k 3 x (I et - 1), (14)

în care:

I et - indicele de modificare a pretului energiei termice; se calculează ca fiind raportul dintre costul energiei termice acceptat la fundamentarea solicitării si

costul energiei termice la ultima modificare de pret;

k 3 - coeficient care reprezintă ponderea cheltuielilor cu energie termică, în total cheltuieli, stabilită la ultima modificare de pret:

 

k 3 = Cheltuieli energie termică/ Cheltuieli totale; (15)

 

d) pretul pentru energia electrică

Indicele de modificare a pretului se calculează conform formulei:

I p = 1 + k 4 x (I ee -1)   16)

în care:

I ee - indicele de modificare a pretului pentru energia electrică; se calculează ca fiind raportul dintre pretul/costul energiei electrice acceptat la fundamentarea solicitării si pretul/costul energiei electrice la ultima modificare de pret; costul energiei electrice se ia în considerare în cazul în care agentul economic foloseste energia electrică din productia proprie;

k 4 - coeficient care reprezintă ponderea cheltuielilor cu energia electrică în total cheltuieli, stabilită la ultima modificare de pret:

k 4 = Cheltuieli energie electrică/ Cheltuieli totale; (17)

e) pretul pentru apa de alimentare a statiei de tratare chimică

Indicele de modificare a pretului se calculează conform formulei:

I p = 1 + k 5 x (I apă -1),             (18)

în care:

I apă - indicele de modificare a pretului apei de alimentare a statiei de tratare chimică; se calculează ca fiind raportul dintre pretul apei considerat la fundamentarea solicitării si pretul apei la ultima modificare de pret;

k 5 - coeficient care reprezintă ponderea cheltuielilor cu apa de alimentare a statiei de tratare chimică, în total cheltuieli, stabilită la ultima modificare de pret:

k 5 = Cheltuieli cu apa/.Cheltuieli totale (19)

9.3. La fiecare ajustare se consideră impactul tuturor celor 5 parametri de ajustare; indicele total de modificare a pretului se calculează conform formulei:

în care:

 

I total = 1 + Σ5 1 k i x (I i - 1) , (20)

 

I i - I cs , I chelt fixe , I et , I ee si, respectiv, I apă .

 

 

9.4. Agentul economic titular al licentei de producere a energiei termice, care solicită ajustarea, transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele:

a) cerere de ajustare, adresată presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, semnată de directorul general al agentului economic solicitant, care contine preturile în vigoare, preturile solicitate si justificarea propunerii de modificare;

b) tabelul cuprins în anexă, completat si semnat de directorul general;

c) documentul semnat de directorul general al agentului solicitant privind nominalizarea unei persoane de legătură, împuternicită să ofere informatii suplimentare privind documentatia transmisă,  precum si numărul de telefon si/sau de fax la care aceasta poate fi contactată.

9.5. Agentul economic transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei sau îi asigură accesul, la solicitarea acesteia, la toate datele necesare folosite în stabilirea preturilor, împreună cu clarificările corespunzătoare.

9.6. În termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a dosarului completat conform pct. 9.4, departamentul de specialitate din cadrul acesteia va decide asupra variantei propuse spre aprobare presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

9.7. În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea preturilor prin decizie Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei înstiintează agentul economic despre emiterea deciziei. Aplicarea noilor preturi se face începând cu data emiterii deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă în aceasta nu se specifică altfel.

9.8. Preturile de interes general si decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei în original se trimit spre publicare la Regia Autonomă “Monitorul Oficial”.

Preturile intră în vigoare la 5 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

10. Controlul agentilor economici din sectorul energiei termice

10.1. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va controla periodic, prin sondaj, modul de aplicare a preturilor rezultate din prezenta metodologie.

10.2. Abaterile de la prezenta metodologie vor fi sanctionate conform legislatiei în vigoare.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

STRUCTURA

cheltuielilor pentru activitatea de producere a apei dedurizate si a apei demineralizate

 

Nr.crt.

Cheltuieli

Apă dedurizată

Apă demineralizată

Consumul specific

Valoarea

Consumul specific

Valoarea

(U.M./m3)

(mii lei)

(U.M./m3)

(mii lei)

1.

Materii prime si materiale:

 

 

 

 

 

Apă (brută, potabilă, pretratată, tratată etc.)

 

 

 

 

 

Masă schimbătoare de ioni pentru completare

 

 

 

 

 

Reactivi:

 

 

 

 

 

acid clorhidric sau sulfuric

 

 

 

 

 

sodă caustică

 

 

 

 

 

sare

 

 

 

 

 

fosfat trisodic

 

 

 

 

 

hidrazină

 

 

 

 

 

amoniac

 

 

 

 

 

activator de coagulare (clorură ferică, var)

 

 

 

 

 

Piese se schimb si materiale de întretinere (reactivi de laborator, diuze, membrane cauciucate, uleiuri, rulmenti, echipament de protectie etc.)

 

 

 

 

2.

Energie:

 

 

 

 

 

energie electrică

 

 

 

 

 

energie termică*)

 

 

 

 

 

alte utilităti

 

 

 

 

3.

Amortizări

 

 

 

 

4.

Reparatii

 

 

 

 

5.

Alte cheltuieli

 

 

 

 

6.

Cheltuieli cu munca vie:

 

 

 

 

 

 Salarii

 

 

 

 

 

 CAS

 

 

 

 

 

 Fond pentru plata ajutorului de somaj

 

 

 

 

 

 Fond pentru sănătate

 

 

 

 

 

 Fond de risc

 

 

 

 

 

 Fond pentru învătământ

 

 

 

 

 

 Alte cheltuieli cu munca vie

 

 

 

 

I

Cheltuieli totale de producere (1+2+3+4+5+6)

 

 

 

 

II

Cantitatea totală de apă dedurizată (demineralizată) produsă în statia de tratare chimică (m3)

 

 

 

 

III

Costul unitar de producere (I/II) (lei/m 3 )

 

 

 

 

IV

Pretul de achizitie a apei dedurizate (demineralizate) (lei/m 3 )

 

 

 

 

V

Cantitatea achizitionată de apă dedurizată (demineralizată) (m 3 )

 

 

 

 

VI

Costul de decontare internă (lei/m 3 ) (IIIxII+IVxV)/(II+V)

 

 

 

 

VII

Rata profitului (%)

 

 

 

 

VIII

Pretul de producere a apei dedurizate (demineralizate) (lei/m 3 ) [IIIx(1+VII/100)]

 

 

 

 

IX

Pretul de vânzare (lei/m 3 ) (VIIIxII+IVxV)/(II+V)

 

 

 

 

 

NOTĂ :

Elementele de cheltuieli vor fi corelate cu cele din Metodologia de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.

 


*) Această energie termică va fi considerată ca utilă la calculul pretului de producere a energiei termice, inclusiv la alocarea costurilor între energia electrică si termică la producerea în cogenerare.