MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 732         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.107. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

 

1.110. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane, semnat la

Ierusalim la 17 iulie 2001

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

343/399. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se

acordă indemnizatiile de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1994

privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 40 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si a Societătii Române de Televiziune, republicată, precum si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 26 septembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 11 lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 2.500.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500.000 lei la 750.000 lei.

................................................................................................

(3) Contraventia prevăzută la art. 11 lit. d) se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.”

2. Articolul 15 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 15 1 . - Refuzul societătilor de televiziune prin cablu de a îndeplini obligatia prevăzută la art. 15 constituie contraventie în conditiile art. 11 si se sanctionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei, care se aplică de persoanele prevăzute la art. 13.”

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Televiziune,

Cristian Hadji-Culea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.107.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele de televiziune

 

Nr. crt.

Denumirea categoriilor

Taxa de abonament lunar de abonati - lei -

1.

Pentru o familie

45.000

2.

Agenti economici care vând receptoare TV (pentru fiecare punct de vânzare)

504.000

3.

Agenti economici care repară receptoare TV (pentru fiecare punct de reparatii)

252.000

4.

Agenti economici care asamblează receptoare TV (pentru fiecare unitate)

2.606.000

5.

Institutii publice, scoli, spitale, centre culturalartistice, unităti militare (pentru fiecare aparat)

45.000

6.

Agenti economici si alte persoane juridice cu sediul în România (pentru fiecare aparat)

171.000

7.

Unităti hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, unităti de alimentatie publică, restaurante, baruri si altele asemenea (pentru fiecare aparat)

77.000

 

Pentru unităti cu activitate sezonieră taxa se percepe numai pentru perioada de functionare.

 

8.

Aziluri de bătrâni, crese, grădinite si cămine de copii, misiuni diplomatice străine si membrii lor (pe bază de reciprocitate stabilită prin conventii)

 

 

Salariatii si pensionarii Societătii Române de Televiziune si ai Societătii Române de Radiodifuziune si alte categorii prevăzute de lege

Scutite

9.

Taxa de înscriere a abonatilor va fi egală cu valoarea abonamentului pe o lună, în functie de statutul acestora prevăzut la pct. 1-7

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel

privind cooperarea în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.110.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane

 

Guvernul României, reprezentat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si Guvernul Statului Israel, reprezentat de Ministerul Constructiilor si Locuintelor (denumite în continuare părti), dorind să promoveze cooperarea dintre cele două tări prin intensificarea cercetării si tehnologiei în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane,

dorind să stabilească un program de schimburi în domeniul locuintelor si dezvoltării urbane, bazat pe principiile generale cuprinse în prezentul memorandum de întelegere,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este de a promova si de a dezvolta cooperarea bilaterală dintre părti, având la bază principiile de egalitate si beneficiu reciproc si în conformitate cu interesele reciproce ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile se vor consulta si vor coopera în următoarele domenii de interes general:

a) tehnologie de constructii cu costuri scăzute;

b) programe ipotecare pentru familiile cu venituri mici;

c) sisteme de finantare pentru constructia de locuinte;

d) măsuri de încurajare a pietei private de constructii de locuinte;

e) constructia de locuinte în colaborare cu asociatii cooperative nonprofit;

f) reînnoirea si revitalizarea urbană si regională;

g) standarde în domeniul locuintelor si planificării urbane;

h) programe de locuinte pentru vârstnici;

i) consolidarea fondului de locuinte existent din punct de vedere al rezistentei la seisme;

j) calitatea în constructii;

k) alte domenii de cooperare care pot fi convenite de părti.

 

ARTICOLUL 3

 

Cooperarea dintre părti se va realiza în următoarele moduri:

a) schimbul de studii de cercetare, informatii si documentare, în special pe probleme de legislatie, politici si rapoarte continând rezultatele unor cercetări recente;

b) transferul de idei si aptitudini prin muncă de cooperare pentru rezolvarea problemelor de interes reciproc prin, de exemplu, schimbul de experti si cercetători si sponsorizarea comună a întâlnirilor;

c) consultări privind activităti internationale speciale;

d) alte forme de cooperare care pot fi convenite de părti.

 

ARTICOLUL 4

 

Aplicarea prezentului memorandum de întelegere va fi încredintată Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din partea Guvernului României, si Ministerului Constructiilor si Locuintelor, din partea Guvernului Statului Israel.

În desfăsurarea actiunilor specifice, în baza prezentului memorandum de întelegere, ambele părti pot invita să participe anumite departamente si agentii guvernamentale, institutii publice sau organizatii ale sectorului privat.

 

ARTICOLUL 5

 

În scopul aplicării prezentului memorandum de întelegere si pentru a coordona cooperarea si consultările desfăsurate în baza acestuia va fi constituit un comitet director mixt.

Comitetul director va analiza atât prioritătile pentru lucrările întreprinse sub programul conturat în acest memorandum de întelegere, cât si mijloacele de realizare a acestuia si se va întruni periodic pentru examinarea progreselor si rezultatelor înregistrate.

Pot fi formate, de comun acord, pentru scopuri specifice, subcomitete permanente si ad-hoc ale comitetului director.

Comitetul director va dezvolta un program de lucru initial în conformitate cu domeniile generale de consultare si cooperare prevăzute la art. 2.

 

ARTICOLUL 6

 

Comitetul director mentionat la art. 5 se va reuni după necesităti sau la datele convenite de părti în Bucuresti si Ierusalim, alternativ, sau în alte locuri care pot fi convenite de părti.

În plus se pot desfăsura, pe baza unor întelegeri, vizite si schimburi de experti si cercetători, dar fără să existe conditia strictă a reciprocitătii.

Fiecare parte va suporta propriile cheltuieli de transport international si cheltuielile având legătură cu acestea.

Când este necesar fiecare parte va suporta costurile de traducere a oricăror documente create ca parte sau ca rezultantă a programului.

Orice alte aspecte de natură administrativă legate de desfăsurarea acestor întâlniri vor fi convenite de părti. Amploarea programului conturat în prezentul memorandum de întelegere va depinde de resursele financiare si umane disponibile ale fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 7

 

Orice informatie furnizată de o parte celeilalte părti, considerată de partea furnizoare ca fiind confidentială, va fi tratată ca atare si de partea care o primeste, nu va fi dezvăluită unei terte persoane sau organism si va fi folosită doar în scopurile pentru care a fost furnizată, în sensul prevederilor prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 8

 

Toate drepturile de proprietate intelectuală create ca rezultat al oricărei cooperări desfăsurate în baza prezentului memorandum de întelegere vor apartine în comun ambelor părti. Orice rapoarte, date, desene sau alte informatii de orice fel, în orice formă materială, care sunt generate sau sunt în legătură cu activitătile de cooperare amintite, pot fi publicate numai cu aprobarea scrisă prealabilă a părtilor, cu exceptia publicării în publicatiile oficiale ale părtilor sau ale agentiilor de implementare ale acestora, identificate în art. 4. Cu toate acestea, publicatiile, oficiale sau neoficiale, vor face subiectul restrictiilor prevăzute la art. 7, cu exceptia cazurilor în care părtile convin în mod expres altfel.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data celei de-a doua notificări, pe căi diplomatice, prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislatia lor internă pentru intrarea în vigoare a memorandumului de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere va fi valabil pe o perioadă de 5 ani si va fi prelungit automat pentru alte perioade de câte 5 ani, în cazul în care nici una dintre părti nu notifică celeilalte părti în scris intentia sa de a denunta memorandumul de întelegere. Valabilitatea memorandumului de întelegere va înceta la 6 luni de la data notificării.

Semnat la Ierusalim la data de 17 iulie 2001, care corespunde datei de 26 Tamuz 5761, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ebraică si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare textul redactat în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Statului Israel,

Mircea Geoană, Shimon Peres,

ministrul afacerilor externe ministrul afacerilor externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 343/31 mai 2001

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 399/8 iunie 2001

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical

în baza cărora se acordă indemnizatiile de asigurări sociale

 

Ministrul sănătătii si familiei si ministrul muncii si solidaritătii sociale,

având în vedere:

- art. 101, art. 103 alin. (3) si art. 133 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare; si

- Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală si farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. 7.411 din 10 mai 2001,

în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare; si

- Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se acordă indemnizatiile de asigurări sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se acordă indemnizatiile de asigurări sociale

 

a) Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă

Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile calendaristice în interval de un an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi calendaristică concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

În scopul evitării pensionării de invaliditate si mentinerii asiguratului în activitate medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile cu cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical cu durata de 1-14 zile în una sau mai

multe etape.

În cazul mentinerii incapacitătii temporare de muncă concediul medical se poate prelungi, la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialisti din ambulatoriul de specialitate sau spital, în etape succesive de maximum 31 de zile, până la totalul de 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire. Medicii specialisti si medicii primari de specialitate care acordă certificate de concediu medical vor comunica medicului de familie concluziile lor privind diagnosticul, rezultatul investigatiilor, precum si recomandările de recuperare; aceste date vor fi înscrise în evidentele primare ale bolnavului respectiv.

Medicul de familie are obligatia să ia în evidentă datele privind acordarea concediului medical. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă poate fi mai mare în cazul unor boli speciale si se diferentiază astfel:

- până la un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară si unele boli cardiovasculare stabilite potrivit anexei la prezentele instructiuni;

- până la un an, cu drept de prelungire până la un an si jumătate de către medicul expert al asigurărilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală si urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, în functie de stadiul bolii;

- până la un an si jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată si osteoarticulară;

- 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Asiguratii bolnavi care prezintă unele boli cardiovascu lare stabilite potrivit legii, conform anexei la prezentele instructiuni, au dreptul la un concediu medical de până la un an, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale; în aceste cazuri certificatele de concediu medical se eliberează de unitătile sanitare acreditate care acordă

asistentă medicală de specialitate.

Asiguratii bolnavi de SIDA si cancer de orice tip, în  functie de stadiul bolii, beneficiază de un concediu medical, cu drept de prelungire până la un an si jumătate; în aceste cazuri certificatele de concediu medical se eliberează de unitătile sanitare acreditate care acordă asistentă medicală, cu posibilitatea prelungirii de către medicul expert al asigurărilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte

Drepturi de Asigurări Sociale.

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii bolnavi de tuberculoză

Asiguratii bolnavi de tuberculoză pulmonară si extrapulmonară primesc certificatele de concediu medical pe perioade de maximum 31 de zile de la medicii unitătilor sanitare unde sunt tratati.

Propunerea de pensionare poate fi solicitată încă din primele zile de boală în cazul afectiunilor fără potential recuperator si concediul medical se include în mod obligatoriu în durata pentru care se acordă indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă pentru persoanele asigurate.

În caz de tuberculoză meningeală, urogenitală sau a glandelor suprarenale si peritoneală se acordă concedii medicale de până la un an, cu drept de prelungire de către medicul cabinetului de expertiză medicală a capacitătii de muncă până la un an si jumătate, acordate în ultimii 2 ani.

Pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară se acordă concedii medicale de 6 luni, cu drept de prelungire de către medicii cabinetelor de expertiză medicală a capacitătii de muncă până la maximum 12 luni în ultimii 2 ani.

b) Concediul medical pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă

Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru si pentru trecerea temporară în altă muncă din cauza bolii sau a accidentului se acordă pe o durată de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape, si se eliberează de către medicul curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Indemnizatia pentru carantină se acordă, în baza certificatului medical eliberat de medicul de familie, asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitătii din cauza riscului aparitiei si/sau al răspândirii unor boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

c) Concediul medical pentru maternitate

Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pe perioade de cel mult 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile, de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrică inecologie care asistă gravida, cu anuntarea medicului de familie.

În cazul în care femeia gravidă se află în altă localitate prelungirea concediului medical până la 63 de zile se poate face si de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din localitatea respectivă.

Certificatul de concediu medical pentru lehuzie se eliberează de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară în care a născut femeia sau de către medicul care a constatat nasterea, pentru perioade de 31 de zile, dar nu mai mult de 63 de zile calculate de la data nasterii copilului.

Concediile medicale pentru sarcină si lehuzie se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, indiferent dacă copilul se naste viu sau mort, care se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.

Femeile cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcină începând cu luna a 6-a de sarcină, dacă prezintă certificatul de persoană cu handicap.

d) Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav  în vârstă de până la 7 ani si îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani, pentru afectiuni intercurente

Certificatele de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani si a copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani, pentru afectiuni intercurente, se eliberează de medicul care îngrijeste copilul, pe duratele prevăzute de legislatia în vigoare.

e) Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru bolnavii internati în spitale, stationare sau spitalizati la domiciliu

Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant.

La iesirea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, până la maximum 21 de zile calendaristice.

Sanatoriile si spitalele de tuberculoză eliberează certificatele de concedii medicale pe durata internării asiguratilor bolnavi, iar la iesire medicii primari sau, în lipsa acestora, medicii specialisti pot acorda concediu medical până la 31 de zile. Medicii au obligatia să îndrume bolnavul la dispensarul antituberculos la care este tratat.

Bolnavii internati în spital, cărora li s-a acordat o perioadă de 90 de zile sau 180 de zile de concediu medical în ultimul an, vor fi trimisi de spital la cabinetele de expertiză medicală a capacitătii de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. În cazul în care bolnavii nu se pot deplasa se va constitui o comisie de 2 medici de profil din spitalul respectiv, la care va participa medicul

cabinetului de expertiză medicală a capacitătii de muncă în a cărui rază teritorială este situat spitalul, în vederea avizării prelungirii concediului medical sau pensionării si întocmirii planului de recuperare a capacitătii de muncă.

În localitătile în care nu există cabinete de expertiză medicală a capacitătii de muncă comisia va fi formată din medicii spitalului, comunicând cabinetului de expertiză de care apartine bolnavul avizul dat.

În cele 90 sau 180 de zile se cuprind si concediile medicale primite de bolnav anterior internării.

După expirarea concediului medical dat la iesirea din spital, în cazul în care starea sănătătii nu îi permite reluarea activitătii, bolnavul se prezintă la medicul de familie care va hotărî, după caz, prelungirea certificatului medical în conditiile legii sau reevaluarea medicală a pacientului.

În cazul spitalizării la domiciliu eliberarea certificatelor de concediu medical se face de către medicul curant care a făcut internarea.

f) Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii care s-au îmbolnăvit în altă localitate

Asiguratii care îsi pierd capacitatea de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu primesc certificate de concediu medical în caz de urgentă de la medicul curant din localitatea respectivă.

Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă si care doresc să urmeze un tratament în străinătate beneficiază de concediu medical acordat în conditiile si pe duratele prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare. În aceste cazuri certificatele de concediu medical se eliberează de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza actelor doveditoare traduse si autentifi- cate.

Asiguratii care îsi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă tară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicii specialisti în aceleasi conditii, dar numai pentru afectiunile cu caracter de urgentă medico-chirurgicală, pe baza actului medical eliberat de specialistii din tara respectivă, cu avizul directiei de specialitate din cadrul Ministerului

Sănătătii si Familiei.

g) Eliberarea certificatelor de concediu medical în caz de urgentă

În caz de urgente medico-chirurgicale certificatele medicale se acordă de medicul care a asistat urgenta, dar nu mai mult de 1-3 zile calendaristice, prelungirea fiind efectuată de medicul de familie, ambulatoriul de specialitate sau de spital.

h) Data la care se eliberează certificatele de concediu medical

Certificatele de concediu medical se completează si se eliberează la data la care are loc consultatia medicală, indicându-se zilele de concediu medical necesar în viitor. În cazul în care medicul nu l-a putut vizita pe asigurat sau acesta a fost în imposibilitatea de a se deplasa se pot acorda certificate cu retroactivitate de 24 de ore. Se pot elibera si la o dată ulterioară certificate de concediu medical:

- în caz de sarcină si lehuzie;

- pentru perioada de internare în spital;

- pentru aparat gipsat;

- în cazul îmbolnăvirii în străinătate;

- în caz de carantină.

Medicii sunt obligati să dea indicatii bolnavilor în legătură cu unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze acestia în vederea obtinerii în continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.

i) Eliberarea duplicatelor certificatelor de concediu medical

În caz de pierdere a certificatelor de concediu medical medicii pot elibera duplicate la cererea plătitorilor de drepturi de asigurări sociale sau a asiguratului, mentionându-se distinct “DUPLICAT”.

j) Codificarea diagnosticului

Codificarea bolilor se face după Clasificatia internatională a maladiilor (CIM), editia X, lista cuprinzând codurile cu 3 caractere. Din momentul intrării în vigoare a prezentelor instructiuni codificarea diagnosticului devine obligatorie.

k) Controlul eliberării certificatelor de concediu medical

Controlul se efectutează prin casele teritoriale de pensii de către medicul expert al asigurărilor sociale al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si prin casele teritoriale de asigurări de sănătate de către serviciile medicale.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

BOLILE CARDIOVASCULARE

pentru care se pot acorda concedii medicale cu o durată de până la 12 luni

 

1. Infarct miocardic acut complicat cu ischemie miocardică recurentă - tulburări de ritm ventricular maligne

2. Infarct miocardic cu insuficientă cardiacă

3. Infarct miocardic cu cardiopatie cronică ischemică tratată chirurgical sau interventional

4. Valvulopatii cu insuficientă cardiacă congestivă

5. Valvulopatii tratate chirurgical (proteză sau grefă)

6. Valvulopatii cu endocardite infectioase evolutive

7. Transplantul cardiac si operatiile alternative transplantului cardiac

8. Hipertensiune arterială secundară:

- renoparenchimatoasă;

- renovasculară;

- endocrină

9. Arteriopatii obliterante tratate chirurgical

10. Insuficientă venoasă cronică la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.