MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII

 

9. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-26 noiembrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 268 din 2 octombrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

396/3.267/2.182. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice privind

conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Circulară privind punerea în circulatie a bancnotei cu valoarea nominală de 100.000 lei, imprimată pe suport de polimer

 

24. - Circulară privind abrogarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1995 si ale Ordinului guvernatorului Băncii

Nationale a României nr. 37/1997

 

72. - Ordin al viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale “Arizona Exchange” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-26 noiembrie 2001

 

În conformitate cu art. 36 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Presedintele Senatului d e c i d e:

 

Articol unic. - În perioada 12-26 noiembrie 2001 conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Alexandru Athanasiu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2001.

Nr. 9.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 268

din 2 octombrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si

tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse

prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Lucian Stângu - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constructii Nuclearoelectrice” - S.A. Cernavodă în Dosarul nr. 8.897/1999 al Tribunalului Constanta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 23 alin. (6) raportat la alin. (1) al aceluiasi articol din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998, care face obiectul controlului de constitutionalitate, a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 26 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.

 

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 8.897/1999, Tribunalul Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constructii Nuclearoelectrice” - S.A. Cernavodă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (8), art. 58 alin. (1), art. 114 alin. (4), precum si ale art. 134 alin. (1) si (2).

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, apreciază că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 sunt  constitutionale si propune respingerea exceptiei invocate.

Guvernul, în punctul său de vedere, precizează că exceptia este inadmisibilă, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998, care face obiectul controlului de constitutionalitate, a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998 (ordonantă aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 1 iunie 1999).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 nu mai este în vigoare, fiind abrogată, ulterior sesizării Curtii, prin art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 26 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.

Prin urmare, ordonanta criticată nu mai poate fi supusă controlului de constitutionalitate al Curtii, întrucât, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante (…) în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar exceptia de neconstitutionalitate, devenind astfel inadmisibilă, urmează să fie respinsă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau  al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, exceptie ridicată de Societatea “ Nuclearoelectrice” - S.A. Cernavodă în Dosarul nr. 8.897/1999 al Tribunalului Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 octombrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 396 din 1 noiembrie 2001

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 3.267 din 5 noiembrie 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.182 din 5 noiembrie 2001

 

ORDIN

privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici

care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate

si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul finantelor publice, văzând Referatul de aprobare al Directiei strategii si politici în industria alimentară nr. 121.224 din 9 noiembrie 2001 de stabilire a conditiilor în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de facilitătile acordate prevăzute de legislatie,

având în vedere prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului.Dezvoltării si Prognozei, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Prezentul ordin se referă la conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care solicită scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate necesare în vederea realizării productiei proprii de produse alimentare în zonele defavorizate:

- definirea materiilor prime si a produselor finite;

- întocmirea si avizarea declaratiei agentului economic;

- verificarea agentilor economici de către reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 2. - (1) În zonele declarate defavorizate agentii economici pot solicita facilităti în conditiile legii, în cazul în care desfăsoară activitătile mentionate în anexa nr. 1.

(2) În cadrul acestor activităti agentii economici beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale pentru materiile prime utilizate în vederea obtinerii produselor finite, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 1. La solicitarea agentilor economici care utilizează alte materii prime si/sau obtin alte produse finite si pe baza unei documentatii fundamentate Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Dezvoltării si Prognozei si Ministerul Finantelor Publice vor

completa prevederile prezentului ordin.

(3) Operatiuni cum ar fi: transarea cărnii, portionarea, fabricarea semipreparatelor din carne (incluzând condimentarea), ambalarea, îmbutelierea,  depozitarea, etichetarea si altele asemenea se consideră operatiuni intermediare si nu constituie activităti de productie pentru care agentii economici din zonele defavorizate să beneficieze de scutire de la plata taxelor vamale.

Art. 3. - (1) Agentii economici care solicită scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate necesare în vederea realizării productiei de produse alimentare proprii în zonele defavorizate vor depune, înainte de realizarea importului, la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, în vederea înregistrării, declaratia completată conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Declaratia va fi înregistrată si avizată, în ziua depunerii acesteia de agentul economic, de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si va însoti documentele necesare pentru a fi prezentate organelor vamale conform art. 8 alin. (1) lit. d) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Reprezentantii împuterniciti din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară din judetele cu zone defavorizate vor verifica lunar, la fata locului corectitudinea datelor înscrise în declaratia completată conform modelului prezentat în anexa nr. 2, în conformitate cu art. 8 alin. (4) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Rezultatele verificărilor vor fi raportate lunar organelor vamale.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Stefan Pete,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Grupa

Clasa

Denumirea (conform CAEN)

Materia primă

Produsul de bază finit

151

 

Productia, prelucrarea si conservarea cărnii

 

 

 

1511

Productia, prelucrarea si conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasăre)

Animale vii

Carne (exclusiv carne de pasăre), organe si  subproduse

 

1512

Productia, prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre si de alte animale neclasificate în altă parte (n.c.a.)

Păsări vii, alte animale n.c.a.

Carne de pasăre, produse secundare, carne obtinută prin sacrificarea altor animale n.c.a. (exclusiv picioare de broască)

 

1513

Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)

Carne refrigerată sau congelată (carcasă sau părti transate)

Preparate din carne, conserve si semiconserve din carne, sucuri din carne, făină din carne pentru animale si alte granule din carne.

152

 

Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

 

 

 

1520

Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

Peste proaspăt, refrigerat sau congelat

Semiconserve si conserve din peste, făină din peste; pastă proteică

153

 

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

 

 

 

1531

Prelucrarea cartofului si conservarea produselor din cartofi

Cartofi

Cartofi deshidratati

 

1532

Prepararea sucurilor din fructe si legume

Fructe si legume

Sucuri din fructe si legume(exclusiv băuturi răcoritoare)

 

1533

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

Fructe si legume

Conserve din legume si fructe, pastă de tomate, produse deshidratate din legume si fructe, supe concentrate

154

 

Productia uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

 

 

 

1541

Fabricarea uleiurilor si grăsimilor brute

Seminte de floarea-soarelui, rapită, ricin, soia, germeni de porumb etc.

Uleiuri vegetale brute

 

1542

Fabricarea uleiurilor si grăsimilor rafinate

Seminte de floarea-soarelui, rapită, ricin, soia, germeni  de porumb etc. Uleiuri vegetale brute

Grăsimi vegetale partial sau total hidrogenate, nerafinate

Uleiuri vegetale rafinate din floarea-soarelui, rapită, ricin, soia, germeni de porumb etc.

 

1543

Fabricarea margarinei si grăsimilor comestibile similare

Uleiuri vegetale rafinate lichide si grăsimi hidrogenate

Margarină si grăsimi comestibile similare

155

 

Fabricarea produselor lactate

 

 

 

1551

Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

Lapte - materie primă

Lapte de consum (pasteurizat sau sterilizat), produse lactate proaspete, unt, brânzeturi, conserve din lapte

 

1552

Fabricarea înghetatei

Lapte - materie primă

Înghetată, specialităti de înghetată

156

 

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului si produselor din amidon

 

 

 

1561

Fabricarea produselor de morărit

Cereale

Produse de morărit

 

1562

Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

Porumb, orez, cartofi etc.

Amidon si produse din amidon

157

 

Fabricarea produselor pentru hrana

animalelor

 

 

 

1570

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

Cereale, concentrate proteice, săruri minerale, vitamine

Nutreturi combinate complete, concentrate proteice;

Hrană destinată altor animale (exceptie produsele

din peste destinate hranei animalelor)

158

 

Fabricarea altor produse alimentare

 

 

 

1581

Fabricarea produselor de panificatie si patiserie

Făină de grâu

Pâine si specialităti de panificatie

Produse de patiserie

 

1582

Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a altor produse similare

Făină de grâu

Biscuiti, piscoturi si alte produse similare

 

1583

Fabricarea zahărului

Rădăcini de sfeclă de zahăr

Zahăr alb; subproduse

 

1584

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

Boabe de cacao

Cacao, zahăr alb

Masă de cacao, cacao pudră, unt de cacao

Ciocolată si produse din ciocolată

Zahăr alb

Produse zaharoase

 

1585

Fabricarea pastelor făinoase alimentare si a altor produse făinoase

Făină de grâu

Paste făinoase alimentare si produse făinoase

 

1586

Prelucrarea ceaiului si cafelei

Cafea verde boabe

Cafea prăjită si măcinată

 

1587

Fabricarea condimentelor

Condimente, legume deshidratate Seminte de mustar

Vin, acid acetic

Amestecturi de condimente

Mustar, făină de mustar

Otet si înlocuitori de otet

 

1588

Fabricarea preparatelor dietetice si a produselor pentru copii

Fructe, lapte, amidon, extract alimentare

Produse omogenizate de malt compuse

 

1589

Fabricarea altor produse alimentare

Ouă

Melasă

Ouă praf

Drojdie de bere

159

 

Fabricarea băuturilor

 

 

 

1593

Fabricarea vinului din struguri

Struguri

Vinuri, vinuri spumoase

 

1594

Fabricarea cidrului si a vinului din fructe(cu exceptia vinurilor din struguri proaspeti)

Fructe, miere

Vin din fructe, cidru

 

1595

Fabricarea altor băuturi obtinute prin fermentare

Fructe, plante

Băuturi alcoolice fermentate si nedistilate (exceptie

vinuri din struguri si vinuri spumoase)

 

 

1596

Fabricarea berii

Orz, malt

Bere

 

1597

Fabricarea maltului

Orz

Malt

 

1598

Productia de ape minerale îmbuteliate la surse

-

-

 

1599

Fabricarea băuturilor nealcoolice

Concentrate de fructe

Zahăr alb

Băuturi răcoritoare

 

ANEXA Nr. 2

 

D E C L A R A T I E

 

1. Societatea comercială ..................

2. Sediul .............................................

3. Numărul si data eliberării licentei de fabricatie .........................................................................................................

4. Denumirea mărfii importate, pe pozitii tarifare, si cantitatea aferentă fiecărei pozitii .............................................

5. Capacitatea lunară de productie pentru fiecare activitate de procesare .................................................................

6. Activitatea desfăsurată conform anexei nr. 1 ............................................................................................................

7. Cantitătile de produse finite pe care agentul economic îsi propune/se obligă să le realizeze din materia primă importată ..................................................

Declar pe propria răspundere corectitudinea datelor înscrise.

Data întocmirii declaratiei .........................

 

....................................

(semnătura si stampila)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie a bancnotei cu valoarea nominală de 100.000 lei,

imprimată pe suport de polimer

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 15 si 18 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 12 noiembrie 2001, o bancnotă cu valoarea nominală de 100.000 lei, imprimată pe suport de polimer.

Art. 2. - Bancnota cu valoarea nominală de 100.000 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 160 x 73 mm, cu o tolerantă de +/Đ1 mm;

- filigran: bustul pictorului Nicolae Grigorescu si sigla Băncii Nationale a României;

- culoarea dominantă a bancnotei: portocaliu;

- fond: motive florale si geometrice pe avers si revers;

- fereastră transparentă în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală “100000”.

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907), o floare de nalbă, pensula si paleta artistului. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre si în litere; semnăturile guvernatorului si casierului.central; stema României; denumirea băncii centrale de emisiune “BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI”; un medalion cu sigla “BNR” si anul emisiunii “2001”.

Pe reversul bancnotei compozitia grafică include o casă tărănească si imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu, “Rodica”, reprezentând un portret de fată. Totodată reversul bancnotei mai cuprinde: valoarea nominală în cifre si în litere; denumirea băncii centrale de emisiune “BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI” si sigla “BNR” pozitionată în colturile din dreapta sus si stânga jos; mentionarea prevederii “FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR”; seria si numărul bancnotei, comasate, tipărite cu cerneală neagră si caractere de aceeasi înăltime, în partea stângă, pe verticală, si cu cerneală rosie si caractere de înăltime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.

Art. 3. - În scopul protectiei împotriva contrafacerilor bancnota include următoarele elemente de sigurantă destinate expres publicului:

a) fereastra transparentă complexă: zona clară, vizibilă pe ambele părti ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă, având imprimată valoarea nominală “100000”;

b) filigranul, redând portretul lui Nicolae Grigorescu si sigla BNR, vizibil numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

c) elementul de suprapunere avers-revers, având forma paletei pictorului, sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

d) elementul auriu supraimprimat, reprezentând paleta pictorului, amplasat în dreapta jos;

e) supraimprimarea sidefată a fetei pictorului si a florii de nalbă.

Art. 4. - Pe lângă elementele de sigurantă destinate expres publicului bancnota de 100.000 lei prezintă suplimentar o serie de elemente de sigurantă detectabile cu  aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură specială antiscaner si anticopiere, pe ambele fete ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;

b) microtexte, imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

- pe aversul bancnotei: “BANCANATIONALAAROMANIEI”, deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; “BNR100000”, în zona centrală si în dreapta portretului; “BNR”, în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă;

- pe reversul bancnotei: “BNR” în dreptunghiul ce include sigla băncii, plasat în partea stângă a bancnotei si în cifrele reprezentând valoarea nominală, din dreapta;

c) imprimare fluorescentă, vizibilă în UV:

- pe aversul bancnotei:

- reteaua de linii ce formează fundalul portretului;

- pe reversul bancnotei:

- pătrat fluorescent, vizibil numai în UV, continând valoarea nominală a bancnotei, în zona centrală;

- seria si numărul bancnotei imprimate comasat, pe orizontală, în culoare rosie atât în lumină normală, cât si în UV, si pe verticală, în culoare neagră, cu fluorescentă galben-verde în UV.

Art. 5. - Bancnota de 100.000 lei, emisiunea 2001, va circula în paralel cu bancnota de 100.000 lei, emisiunea 1998.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2001.

Nr. 23.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind abrogarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1995

si ale Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 37/1997

 

În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. 1. - Prevederile art. 11 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/1995 privind principiile si organizarea avizării tehnice a sistemelor de plăti si decontări fără numerar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, se abrogă.

Art. 2. - Prevederile art. 3 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 37/1997 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1996 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, se abrogă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Nr. 24.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Arizona Exchange” - S.R.L.

cu retragerea autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României

 

Având în vedere nerespectarea prevederilor valutare în vigoare, respectiv Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare, prin încălcarea dispozitiilor pct. 44 din N.R.V. 2 la regulamentul mentionat,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată prin Legea nr. 156/1999,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 50/1998,

 

viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Arizona Exchange” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Pescarilor nr. 3, bl. 25, sc. 2, et. 1, ap. 24, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J/40/6408/2000, cu retragerea autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României sub nr. VI/3/4663/DI/31 iulie 2000.

Art. 2. - Societatea Comercială “Arizona Exchange” - S.R.L. are drept de contestatie, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată prin Legea nr. 156/1999.

 

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 72.