MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 701         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.055. - Hotãrâre privind conditiile de introducere pe piatã a mijloacelor de mãsurare

 

1.071. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale agentilor economici din domeniul transportului feroviar care functioneazã sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

1.073. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”

 

1.075. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Ministerului Integrãrii Europene

 

1.078. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului

 

1.079. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru judetul Timis

 

1.080. - Hotãrâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, pentru realizarea lucrãrii “Reabilitarea retelei de încãlzire termicã a municipiului”

 

1.081. - Hotãrâre privind transferul pachetului majoritar de actiuni al Societãtii Comerciale “CET” - S.A. Brãila în proprietatea privatã a municipiului Brãila, judetul Brãila

 

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind conditiile de introducere pe piatã a mijloacelor de mãsurare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si având în vedere prevederile Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotãrâri reglementeazã conditiile de introducere pe piatã si/sau de punere în functiune a mãsurilor, aparatelor de mãsurat, componentelor, sistemelor si echipamentelor de mãsurare, denumite în continuare mijloace de mãsurare, precum si a dispozitivelor auxiliare ale acestora, prevãzute în normele de metrologie legalã CEE.

Art. 2. - (1) Se admit introducerea pe piatã si/sau punerea în functiune a mijloacelor de mãsurare si a dispozitivelor auxiliare, prevãzute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei hotãrâri, a normelor de metrologie legalã.CEE sau a cerintelor prevãzute în instructiunile de metrologie legalã si a normelor de metrologie legalã în vigoare.

(2) Introducerea pe piatã si/sau punerea în functiune a unui mijloc de mãsurare sau dispozitiv auxiliar prevãzut la art. 1 nu poate fi împiedicatã, interzisã sau limitatã, dacã acel mijloc de mãsurare sau dispozitiv auxiliar poartã marcajele CEE prevãzute în anexele nr. 1 si 2, aplicate conform prevederilor prezentei hotãrâri, sau dacã este fabricat într-un stat membru al Uniunii Europene si poartã marcajele CEE corespunzãtoare.

(3) Marcajele CEE simbolizeazã conformitatea mijloacelor de mãsurare sau a dispozitivelor auxiliare cu cerintele prevãzute în prezenta hotãrâre si în normele de metrologie legalã CEE; evaluarea acestei conformitãti se realizeazã prin metode de control metrologic, respectiv prin aprobare de model CEE si/sau verificare initialã CEE.

(4) Importatorul va informa Biroul Român de MetrologieLegalã cu privire la mijloacele de mãsurare sau la dispozitivele auxiliare fabricate într-un stat membru, introduse pe piatã si/sau puse în functiune în România; importatorul va transmite Biroului Român de Metrologie Legalã, dacã este cazul, o copie de pe certificatul aprobãrii de model si informatii privind autoritatea care a efectuat verificarea initialã CEE, responsabilã de aplicarea marcajelor corespunzãtoare acesteia.

 

CAPITOLUL II

Aprobarea de model CEE

 

Art. 3. - (1) Aprobarea de model CEE este decizia care confirmã faptul cã un anumit tip de mijloc de mãsurare sau dispozitiv auxiliar corespunde prevederilor prezentei hotãrâri si normelor de metrologie legalã CEE.

(2) Aprobarea de model CEE se realizeazã conform prevederilor din prezentul capitol si din anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Aprobarea de model CEE a mijloacelor de mãsurare sau a dispozitivelor auxiliare este conditie pentru acceptarea prezentãrii acestora la verificarea initialã CEE, dacã normele de metrologie legalã CEE prevãd utilizarea ambelor metode de control metrologic.

(2) Acordarea aprobãrii de model CEE permite introducerea pe piatã si/sau punerea în functiune a mijloacelor de mãsurare sau a dispozitivelor auxiliare, dacã normele de metrologie legalã CEE nu impun si realizarea verificãrii initiale CEE.

(3) Normele de metrologie legalã CEE pot excepta o categorie de mijloace de mãsurare sau de dispozitive auxiliare de la aprobarea de model CEE, mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare din acea categorie fiind supuse direct verificãrii initiale CEE.

Art. 5. - (1) Biroul Român de Metrologie Legalã acordã aprobarea de model CEE pentru mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare care sunt conforme cu prevederile prezentei hotãrâri si ale normelor de metrologie legalã CEE.

(2) Producãtorul de mijloace de mãsurare sau de dispozitive auxiliare va informa Biroul Român de Metrologie Legalã cu privire la orice modificare sau completare a modelului cãruia i s-a acordat o aprobare de model CEE.

(3) În cazul în care modificãrile sau completãrile aduse unui mijloc de mãsurare sau dispozitiv auxiliar cãruia i s-a acordat o aprobare de model CEE influenteazã ori ar putea influenta rezultatele mãsurãrilor sau conditiile prevãzute pentru utilizarea mijlocului de mãsurare sau a dispozitivului auxiliar, este necesar sã se obtinã o nouã aprobare de model CEE.

Art. 6. - Producãtorul de mijloace de mãsurare sau de dispozitive auxiliare ori reprezentantul autorizat al acestuia, persoanã juridicã cu sediul în România, solicitã Biroului Român de Metrologie Legalã acordarea aprobãrii de model CEE.

Art. 7. - (1) În cazul în care un mijloc de mãsurare sau un dispozitiv auxiliar corespunde cerintelor prevãzute în prezenta hotãrâre si în normele de metrologie legalã CEE, Biroul Român de Metrologie Legalã emite solicitantului certificatul aprobãrii de model CEE.

(2) În cazul în care aprobarea de model CEE nu este urmatã de verificarea initialã CEE sau în situatia în care normele de metrologie legalã CEE prevãd în mod explicit aceastã obligatie, marcajul aprobãrii de model CEE, prevãzut în anexa nr. 1, se aplicã de cãtre solicitant, pe rãspunderea acestuia, pe fiecare mijloc de mãsurare sau dispozitiv auxiliar care este conform cu modelul aprobat.

(3) În cazul în care aprobarea de model CEE este urmatã de verificarea initialã CEE, solicitantul poate sã aplice marcajul aprobãrii de model CEE, prevãzut în anexa nr. 1, pe mijlocul de mãsurare sau pe dispozitivul auxiliar care este conform cu modelul aprobat.

(4) În cazul în care în normele de metrologie legalã CEE este prevãzutã exceptarea de la aprobarea de model CEE, producãtorul poate, pe propria rãspundere, sã aplice pe mijloacele de mãsurare din aceastã categorie marcajul de exceptare de la aprobarea de model CEE prevãzut în anexa nr. 1.

(5) Producãtorul de mijloace de mãsurare sau dispozitive auxiliare ori reprezentantul autorizat al acestuia, persanã juridicã cu sediul în România, ia toate mãsurile necesare pentru a preveni aplicarea pe mijloacele de mãsurare sau pe dispozitivele auxiliare a simbolurilor ori inscriptiilor care pot fi confundate cu marcajele CEE.

(6) Inscriptionãrile aplicate pe mijloacele de mãsurare sau pe dispozitivele auxiliare, conform prevederilor normelor de metrologie legalã CEE, se redacteazã în limba românã.

Art. 8. - Aprobarea de model CEE este valabilã pentru o perioadã de 10 ani. Termenul de valabilitate poate fi extins pentru perioade succesive de 10 ani. Numãrul mijloacelor de mãsurare sau al dispozitivelor auxiliare care se fabricã în conformitate cu modelul aprobat nu este limitat.

Art. 9. - Mijloacele de mãsurare care sunt în functiune si care au termenul de valabilitate al aprobãrii de model CEE expirat pot fi prezentate la verificarea initialã CEE chiar dacã nu s-a obtinut extinderea termenului de valabilitate al aprobãrii de model CEE.

Art. 10. - Dacã se folosesc tehnici noi la constructia si functionarea mijloacelor de mãsurare sau a dispozitivelor auxiliare, Biroul Român de Metrologie Legalã poate acorda o aprobare de model CEE cu efect limitat, dacã erorile tolerate sunt mai mici sau egale cu cele prevãzute în normele de metrologie legalã CEE.

Art. 11. - Termenul de valabilitate al certificatului aprobãrii de model CEE cu efect limitat este de 2 ani si se poate extinde pânã la cel mult 3 ani.

Art. 12. - Aprobarea de model CEE cu efect limitat poate contine urmãtoarele restrictii:

a) limitarea numãrului de mijloace de mãsurare sau de dispozitive auxiliare care se pot produce conform modelului aprobat;

b) obligatia de a comunica Biroului Român de Metrologie Legalã locul de instalare a mijloacelor de mãsurare sau a dispozitivelor auxiliare;

c) restrictii privind utilizarea mijloacelor de mãsurare sau a dispozitivelor auxiliare;

d) restrictii speciale privind tehnicile noi utilizate.

Art. 13. - (1) Biroul Român de Metrologie Legalã poate sã retragã o aprobare de model CEE pe care a acordat-o, în urmãtoarele situatii:

a) mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare pentru care a fost acordatã aprobarea de model CEE nu sunt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile normelor de metrologie legalã CEE;

b) cerintele metrologice specificate în certificatul aprobãrii de model CEE sau prevederile art. 12 nu sunt respectate;

c) aprobarea de model CEE s-a acordat fãrã a fi respectate cerintele prezentei hotãrâri si normele de metrologie legalã CEE.

(2) Biroul Român de Metrologie Legalã retrage o aprobare de model CEE pe care a acordat-o, dacã mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare fabricate în conformitate cu un model aprobat prezintã deficiente care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse.

(3) Mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare exceptate de la verificarea initialã CEE, neconforme cu modelul aprobat sau cu normele de metrologie legalã CEE, se supun prevederilor alin. (1), dacã producãtorul avertizat de Biroul Român de Metrologie Legalã cu privire la neconformitate nu eliminã neconformitãtile constatate într-un termen stabilit de organul constatator.

 

CAPITOLUL III

Verificarea initialã CEE

 

Art. 14. - (1) Verificarea initialã CEE constã în examinarea mijloacelor de mãsurare noi sau reconditionate si în stabilirea conformitãtii lor cu modelul aprobat si/sau cu cerintele din normele de metrologie legalã CEE aplicabile.

(2) Verificarea initialã CEE a unui mijloc de mãsurare se poate realiza atât prin examinare individualã, cât si printr-o altã metodã, dacã normele de metrologie legalã CEE contin prevederi în acest sens.

Art. 15. - (1) Biroul Român de Metrologie Legalã efectueazã verificarea initialã CEE conform prevederilor prezentei hotãrâri si ale normelor de metrologie legalã CEE.

(2) Verificarea initialã CEE se realizeazã conform prevederilor din prezentul capitol si din anexa nr. 2 si se certificã prin marcajul de verificare initialã CEE.

(3) Biroul Român de Metrologie Legalã poate sã efectueze verificarea initialã CEE si în cazul mijloacelor de mãsurare, cu aprobare de model CEE acordatã într-un stat membru al Uniunii Europene.

Art. 16. - Verificarea initialã CEE este valabilã din momentul acordãrii ei pânã la finele anului urmãtor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare initialã CEE, dacã normele de metrologie legalã CEE nu prevãd o perioadã mai mare.

Art. 17. - La examinarea unui mijloc de mãsurare supus verificãrii initiale CEE se determinã:

a) dacã mijlocul de mãsurare satisface cerintele tehnice si constructive prevãzute în normele de metrologie legalã CEE;

b) dacã mijlocul de mãsurare a primit aprobare de model si este conform cu modelul aprobat, când este cazul.

Art. 18. - Verificarea initialã CEE se referã la:

a) caracteristicile metrologice;

b) erorile tolerate;

c) constructia mijlocului de mãsurare, astfel încât acesta sã garanteze stabilitatea caracteristicilor metrologice în conditii normale de utilizare;

d) prezenta inscriptionãrilor si a plãcutelor pentru marcajesau a prevederilor pentru marcajul verificãrii initiale CEE.

Art. 19. - În cazul în care mijloacele de mãsurare au corespuns la verificarea initialã CEE, pe fiecare mijloc de mãsurare se aplicã, sub responsabilitatea Biroului Român de Metrologie Legalã si în conformitate cu anexa nr. 2, marcajele de verificare initialã CEE.

Art. 20. - În cazul în care pentru o categorie de mijloace de mãsurare nu este impusã verificarea initialã CEE si mijloacele de mãsurare îndeplinesc cerintele normelor de metrologie legalã CEE, producãtorul, pe propria rãspundere, aplicã pe mijloacele de mãsurare din acea categorie marcajul aprobãrii de model CEE pentru mijloacele de mãsurare exceptate de la verificarea initialã CEE, prevãzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 21. - (1) Încãlcarea dispozitiilor prezentei hotãrâri atrage rãspunderea materialã, civilã, disciplinarã, contraventionalã sau penalã, dupã caz, a celor vinovati.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si ale art. 7 alin. (5), cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) si ale art. 7 alin. (2), cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 22. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre personalul împuternicit de Biroul Român de Metrologie Legalã sã exercite controlul metrologic al statului.

Art. 23. - Contraventiilor prevãzute la art. 21 li se aplicã prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Biroul Român de Metrologie Legalã motivezã refuzul de a acorda sau de a extinde aprobarea de model CEE, retragerea unei asemenea aprobãri, precum si refuzul efectuãrii verificãrii initiale CEE. Aceste decizii sunt fãcute cunoscute pãrtilor implicate.

Art. 25. - Dacã normele de metrologie legalã contin cerinte de control metrologic al mijloacelor de mãsurare aflate în functiune mai putin severe decât cele prevãzute în normele de metrologie legalã CEE, cerintele mai putin severe pot servi drept criterii de control metrologic.

Art. 26. - Normele de metrologie legalã CEE se aprobã prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 27. - Normele de metrologie legalã CEE se modi- ficã ori de câte ori este necesar pentru adaptare la progresul tehnic.

Art. 28. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 29. - Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare la un an de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 18 octombrie 2001.

Nr. 1.055.

 

ANEXA Nr. 1

 

APROBAREA DE MODEL CEE

 

1. Solicitarea pentru aprobare de model CEE

1.1. Cererea, documentatia si corespondenta în legãturã cu solicitarea aprobãrii de model CEE pentru mijloace de mãsurare sau dispozitive auxiliare se redacteazã în limba românã.

1.2. Cererea contine urmãtoarele:

- denumirea/numele si sediul/adresa producãtorului sau ale reprezentantului sãu autorizat, persoanã juridicã cu sediul în România;

- categoria de mijloace de mãsurare sau de dispozitive auxiliare;

- domeniul în care se intentioneazã sã fie utilizat mijlocul de mãsurare sau dispozitivul auxiliar;

- caracteristicile de mãsurare;

- denumirea comercialã sau tipul, dacã este cazul.

1.3. Documentatia necesarã examinãrii se prezintã în douã exemplare si contine:

a) descriere privind:

- constructia si modul de utilizare a mijlocului de mãsurare sau a dispozitivului auxiliar;

- dispozitivele de protectie care asigurã functionarea corectã;

- dispozitivele pentru reglare si ajustare;

- locurile destinate pentru aplicarea marcajelor de verificare si, acolo unde este cazul, a sigiliilor;

b) desene de ansamblu si, dacã este necesar, desenele de executie ale componentelor importante;

c) schemã de functionare si, dupã caz, fotografii.

1.4. Cererea este însotitã, dupã caz, de certificatele aprobãrilor de model primite anterior si de documentatia care a stat la baza emiterii acestora.

2. Examinarea în vederea obtinerii aprobãrii de model

CEE

2.1. Examinarea cuprinde:

a) studiul documentatiei si încercarea modelului în laboratoarele Biroului Român de Metrologie Legalã, în laboratoarele autorizate de acesta sau la locul de fabricatie, livrare ori instalare;

b) numai studiul documentatiei prezentate, în cazul în care caracteristicile metrologice ale modelului sunt cunoscute în amãnunt.

2.2. Examinarea va acoperi toate performantele mijlocului de mãsurare în conditii normale de utilizare. În aceste conditii mijlocul de mãsurare sau dispozitivul auxiliar trebuie sã îsi pãstreze caracteristicile metrologice impuse.

2.3. Natura si scopul examinãrii prevãzute la pct. 2.1 pot fi mentionate în normele de metrologie legalã CEE.

2.4. În scopul executãrii încercãrilor pentru acordarea aprobãrii de model CEE Biroul Român de Metrologie Legalã poate cere solicitantului sã îi punã la dispozitie atât etaloane si mijloace materiale necesare, cât si personal pentru asistentã.

3. Certificatul aprobãrii de model CEE si marcajul aprobãrii de model CEE

3.1. Certificatul aprobãrii de model CEE contine rezultatele examinãrii si alte cerinte pe care trebuie sã le îndeplineascã mijlocul de mãsurare sau dispozitivul auxiliar.

Certificatul aprobãrii de model CEE este însotit de descrieri, desene si diagrame necesare pentru identificarea modelului, precum si explicatii privind functionarea lui.

3.2. Certificatul aprobãrii de model CEE pentru un dispozitiv auxiliar va mentiona si:

a) tipurile de mijloace de mãsurare la care poate fi atasat sau în care poate fi încorporat dispozitivul auxiliar;

b) conditiile generale pentru functionarea în ansamblu a mijloacelor de mãsurare pentru care este aprobat modelul dispozitivului auxiliar.

3.3. Marcajul aprobãrii de model CEE este litera 3 stilizatã, în interiorul cãreia se adaugã:

a) în partea de sus simbolul literal al României, RO, si ultimele douã cifre ale anului în care s-a acordat aprobarea de model CEE;

b) în partea de jos numãrul de identificare al aprobãrii de model CEE, stabilit de Biroul Român de Metrologie Legalã.

3.3.1. Un exemplu de marcaj al aprobãrii de model CEE este:

3.4. Marcajul aprobãrii de model CEE cu efect limitat contine alãturi de litera stilizatã si litera P, plasatã înaintea acesteia, având aceleasi dimensiuni ca si litera stilizatã.

3.4.1. Un exemplu de marcaj al aprobãrii de model CEE cu efect limitat este:

3.5. Marcajul de exceptare de la aprobarea de model CEE este identic cu marcajul de aprobare de model CEE, cu mentiunea cã litera stilizatã este inversatã simetric fatã de o axã verticalã.

3.5.1. Un exemplu de marcaj de exceptare de la aprobarea de model CEE este:

3.3.6. Marcajul aprobãrii de model CEE pentru mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare exceptate de la verificarea initialã CEE constã în marcajul de aprobare de model CEE amplasat într-un hexagon.

3.6.1. Un exemplu de marcaj al aprobãrii de model CEE pentru mijloacele de mãsurare sau dispozitivele auxiliare exceptate de la verificarea initialã CEE este:

3.7. Marcajele mentionate la punctele anterioare si aplicate de producãtor în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri trebuie sã fie amplasate în locuri vizibile pe fiecare mijloc de mãsurare si pe toate dispozitivele auxiliare supuse verificãrii, într-o manierã lizibilã si indestructibilã. Dacã aplicarea marcajelor presupune dificultãti tehnice, se pot stabili exceptii de la regulã prin normele de metrologie legalã CEE.

4. Pãstrarea modelului

În cazurile mentionate în normele de metrologie legalã CEE Biroul Român de Metrologie Legalã poate sã solicite pãstrarea la sediul sãu a unui model pentru care s-a acordat aprobarea de model CEE. În locul acestui model Biroul Român de Metrologie Legalã poate sã solicite, prin mentiuni explicite în certificatul aprobãrii de model CEE, pãstrarea la sediul sãu a unor pãrti ale modelului, a unor machete sau a unor desene.

5. Comunicarea aprobãrii

Biroul Român de Metrologie Legalã transmite solicitantului originalul certificatului aprobãrii de model CEE.

La cerere Biroul Român de Metrologie Legalã transmite solicitantului copii de pe rapoartele de evaluare metrologicã.

 

ANEXA Nr. 2

 

VERIFICAREA INITIALÃ CEE

 

1. Prevederi generale

1.1. Verificarea initialã CEE se poate executa în una sau mai multe etape, de obicei douã.

1.2. Verificarea initialã CEE se executã conform prevederilor normelor de metrologie legalã CEE.

1.2.1. Verificarea initialã CEE se executã într-o singurã etapã, dacã mijloacele de mãsurare se pot transporta la locul lor de instalare fãrã ca în prealabil sã fie necesarã demontarea lor.

1.2.2. Verificarea initialã CEE se executã în douã sau mai multe etape în cazul mijloacelor de mãsurare a cãror functionare corectã depinde de conditiile în care sunt instalate sau utilizate.

1.2.3. Prima etapã a procedurii de verificare initialã CEE permite evaluarea asigurãrii conformitãtii mijloacelor de mãsurare cu modelul aprobat sau, în cazul mijloacelor de mãsurare exceptate de la aprobarea de model CEE, a conformitãtii cu cerintele prevãzute în normele de metrologie legalã CEE aplicabile.

2. Locul verificãrii initiale CEE

2.1. Pentru verificarea initialã CEE care se executã într-o singurã etapã locul verificãrii initiale CEE este stabilitã de Biroul Român de Metrologie Legalã, dacã normele de metrologie legalã CEE referitoare la mijloacele de mãsurare care trebuie sã fie verificate într-o singurã etapã nu specificã altceva.

2.2. Verificarea initialã în douã sau în mai multe etape se executã astfel:

a) ultima etapã a unei verificãri initiale CEE se executã la locul de instalare;

b) celelalte etape ale unei verificãri initiale CEE sunt executate conform prevederilor pct. 2.1.

2.3. În cazul în care verificarea initialã CEE nu se face la sediul unui laborator de metrologie al Biroului Român de Metrologie Legalã, acesta poate sã cearã solicitantului:

a) sã îi punã la dispozitie etaloane, mijloace materiale necesare, precum si personal pentru asistentã;

b) sã îi prezinte o copie de pe certificatul aprobãrii de model CEE, dacã este cazul.

3. Marcajul de verificare initialã CEE

Marcajele de verificare initialã CEE sunt urmãtoarele:

3.1. Marcajul de verificare initialã CEE, care este compus din:

a) litera “e”, care contine în partea de sus simbolul literal al României, RO, urmat de numãrul de identificare a subdiviziunii teritoriale a Biroului Român de Metrologie Legalã responsabile pentru verificarea initialã CEE, si în partea de jos numãrul de identificare a laboratorului de metrologie care realizeazã verificarea;

b) ultimele douã cifre ale anului verificãrii, înscrise într-un hexagon.

3.1.1. Un exemplu de marcaj de verificare initialã CEE este:

Dimensiunile marcajului “e”, ale cifrelor si ale literelor “R” si “O”, exprimate în unitãti relative fatã de diametrul cercului circumscris literei “e”, sunt prezentate în figura urmãtoare:

Diametrul cercului circumscris literei “e” sau hexagonului poate avea una dintre urmãtoarele valori: 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

Forma si dimensiunile hexagonului si ale cifrelor cu care se completeazã hexagonul, exprimate în unitãti relative fatã de diametrul cercului circumscris hexagonului, sunt prezentate în figura urmãtoare:

3.1.2. Marcajul de verificare initialã CEE se aplicã în locul stabilit pe mijlocul de mãsurare dupã ce acesta a fost complet verificat si i s-a recunoscut conformitatea cu cerintele normelor de metrologie legalã CEE.

3.2. Marcajul de verificare initialã CEE partialã. Acest marcaj contine numai litera lie”, conform prevederilor pct. 3.1 lit. a), fiind utilizat si ca sigiliu în toate cazurile si în locurile mentionate în normele de metrologie legalã CEE.

3.2.1. Dacã verificarea initialã CEE se efectueazã în mai multe etape, marcajul de verificare initialã CEE partialã se aplicã pe mijlocul de mãsurare sau pe componente ale mijlocului de mãsurare care îndeplinesc si în alte locuri decât locul de instalare conditiile stabilite pentru utilizare, pe locul unde se aplicã stampila cu data sau pe orice alt loc specificat în normele de metrologie legalã CEE.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale agentilor economici

din domeniul transportului feroviar care functioneazã sub autoritatea Ministerului

Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã bugetele de venituri si cheltuielipe anul 2001 ale Companiei Nationale de Cãi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Marfã “C.F.R. Marfã” - S.A., Societãtii de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Cãlãtori “C.F.R. Cãlãtori” - S.A. si Societãtii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., care functioneazã sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevãzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevãzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare al veniturilor totale.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea preve- derilor prezentei hotãrâri.

Art. 5. - Contraventiei prevãzute la art. 3 i se aplicã prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu


*) Anexele nr. 1-5 se comunicã persoanelor juridice interesate

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.071.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului Român

de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”, denumit în continuare Institutul, înfiintat prin reorganizarea Institutului Român de Drept International, Studii si Relatii Internationale, conform art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se organizeazã potrivit prezentei hotãrâri.

(2) Institutul este un for independent de analizã, cercetare, prognozã si dezbateri în domeniul dreptului international si relatiilor internationale, având ca obiectiv prioritar sustinerea demersurilor României de promovare a interesului national, îndeosebi în domeniul integrãrii euroatlantice.

(3) Institutul coopereazã, pe proiecte specifice, cu alte institutii guvernamentale, cu Academia Românã, Fundatia Europeanã “Titulescu” si cu alte organizatii neguvernamentale de profil.

Art. 2. - (1) Institutul are personalitate juridicã si functioneazã în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Pictor Mirea nr. 11, sectorul 1, clãdirea fiind pusã la dispozitie de Ministerul Afacerilor Externe, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Institutul are ca atributii principale:

a) efectuarea de studii pe teme de drept international si relatii internationale de interes prioritar pentru politica externã si pentru activitatea diplomaticã a României, în special referitoare la integrarea europeanã si euroatlanticã;

b) organizarea de dezbateri pe teme actuale ale politicii externe si relatiilor internationale;

c) studierea principalelor fenomene si tendinte ale relatiilor internationale contemporane si formularea de sugestii privind pozitia României fatã de acestea;

d) elaborarea de analize si lucrãri de sintezã pe teme prioritare de politicã externã, precum si de studii de fundamentare a unor initiative si actiuni întreprinse de România pe plan international, însotite de strategiile aferente;

e) efectuarea de studii privind aspectele si implicatiile politice, economice, sociale, culturale si juridice ale integrãrii României în structurile europene si euroatlantice, dezvoltarea relatiilor de bunã vecinãtate si a cooperãrii regionale, efectele globalizãrii, evolutia proceselor democratice, drepturilor omului si statului de drept;

f) organizarea de reuniuni stiintifice (conferinte, seminarii, simpozioane, mese rotunde), cu participare nationalã si nternationalã, pentru examinarea unor probleme din domeniul relatiilor externe ale României, în plan politic, economic si de securitate;

g) publicarea, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe, în conditiile legii, a unei serii de documente de arhivã reflectând momente semnificative ale politicii externe si activitãtii diplomatice românesti;

h) dezvoltarea cooperãrii cu alte institutii de profil din România.

(2) Analizele si lucrãrile prevãzute la alin. (1) lit. d) si e) se efectueazã la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe sau pe bazã de contracte încheiate de Institut cu celelalte institutii solicitante.

Art. 4. - Institutul va publica trimestrial “Romanian Journal of International Affairs”, va edita un anuar de drept si relatii internationale, lucrãri monografice, studii si refe- rate, prelegeri si rapoarte de conferinte, culegeri de documente internationale, serii documentare si de informare.

Art. 5. - Institutul stabileste relatii de colaborare cu institute similare din alte state, efectueazã schimburi de publicatii, organizeazã reuniuni stiintifice în colaborare cu acestea, poate lua parte la manifestãri stiintifice, poate invita personalitãti marcante din tarã si din strãinãtate sã conferentieze sub auspiciile sale.

Art. 6. - Institutul poate initia si participa la proiecte de cercetare sponsorizate sau cofinantate de centre, institute si fundatii de cercetare din tarã si din strãinãtate, precum si de organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 7. - (1) Activitatea Institutului este condusã de un presedinte cu rang de director general, iar în lipsa acestuia, de directorul general adjunct, numiti prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) În activitatea sa presedintele este ajutat de un Consiliu director.

(3) Presedintele Fundatiei Europene “Titulescu” îndeplineste functia de presedinte de onoare al Institutului.

Art. 8. - (1) Presedintele reprezintã Institutul în relatiile cu tertii.

(2) În absenta presedintelui Institutul este reprezentat în relatiile cu tertii de directorul general adjunct.

Art. 9. - Structura organizatoricã a Institutului, componenta Consiliului director si atributiile membrilor acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 10. - (1) Colegiul academic este format din personalitãti din România si din strãinãtate, din domeniile cercetãrii politice, economice si juridice, din mediul academic, reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, specialisti din domeniul dreptului international, relatiilor internationale si politicii externe, desemnati de presedintele Institutului pe baza consultãrii cu presedintele de onoare. Membrii Consiliului director fac parte de drept din Colegiul academic.

(2) Colegiul academic se întruneste, de regulã, la începutul fiecãrui an pentru a examina si a aproba programul de cercetare si de actiuni stiintifice pe anul în curs, precum si raportul de activitate pe anul precedent, prezentate de Consiliul director.

Art. 11. - (1) Personalul Institutului Român de Drept International, Studii si Relatii Internationale se transferã, conform prevederilor legale, la Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”.

(2) Numãrul maxim de posturi din Institut este de 35.

(3) Salarizarea personalului se face potrivit pct. I din anexa nr. 1, anexei nr. V/2 si anexei nr. VI/1 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobatã prin Legea nr. 383/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 12. - Angajatii Institutului pot efectua stagii de specializare în strãinãtate, beneficiind de burse de studii sau de alte forme de sponsorizare, în conditiile legii.

Art. 13. - Pentru buna desfãsurare a activitãtii Institutul va putea angaja colaboratori, în conditiile legii.

Art. 14. - Institutul poate dobândi bunuri mobile si imobile din donatii sau din alte surse, în conditiile legii.

Art. 15. - Patrimoniul Institutului Român de Drept International, Studii si Relatii Internationale va fi preluat fãrã platã de Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”, prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 16. - (1) Institutul este finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Sursele de obtinere a veniturilor extrabugetare sunt: programe de asistentã externã, sponsorizãri si donatii ale unor persoane fizice si juridice din tarã si din strãinãtate, precum si venituri rezultate din contributii obtinute din desfãsurarea unor contracte de cercetare si alte activitãti specifice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

p. Ministrul educatiei si cercetãrii,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.073.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Integrãrii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 26 si 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Integrãrii Europene se organizeazã si functioneazã ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigurã fundamentarea si coordonarea procesului de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã, precum si conducerea negocierilor de aderare.

(2) Ministerul Integrãrii Europene este minister de sintezã, cu personalitate juridicã.

(3) Ministerul Integrãrii Europene are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sãu de activitate Ministerul Integrãrii Europene exercitã urmãtoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigurã elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrãrii europene;

b) de reglementare, prin care se asigurã elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sãu de activitate;

c) de reprezentare, prin care se asigurã, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul sãu de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigurã urmãrirea si controlul transpunerii reglementãrilor comunitare în legislatia nationalã, precum si aplicarea si respectarea reglementãrilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care îsi desfãsoarã activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

e) de administrare, prin care se asigurã administrarea patrimoniului sãu, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Integrãrii Europene are urmãtoarele atributii principale:

a) coordoneazã raporturile ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale române cu institutiile Uniunii Europene si cu statele mem- bre ale acesteia în procesul de aderare la Uniunea Europeanã;

b) asigurã, sprijinã sau coordoneazã, dupã caz, îndeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993 si denumit în continuare Acordul european, precum si activitãtile desfãsurate de partea românã în cadrul institutiilor create prin acest acord;

c) conduce si coordoneazã activitatea Delegatiei nationale pentru negocierea aderãrii României la Uniunea Europeanã, precum si procesul negocierilor de aderare în ansamblul sãu, prin corelarea actiunilor sale specifice cu ministerele si cu celelalte autoritãti ale administratiei publice;

d) fundamenteazã si coordoneazã procesul de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã, îndeplinind urmãtoarele atributii specifice:

1. elaboreazã, împreunã cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, propuneri privind politica guvernamentalã de inte- grare europeanã a României;

2. colaboreazã cu Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei în vederea elaborãrii Programului national pentru aderarea României la Uniunea Europeanã si a altor programe care vizeazã pregãtirea pentru aderare si urmãreste transpunerea în practicã a acestora;

3. avizeazã, prezintã si sustine în relatia cu institutiile Uniunii Europene, împreunã cu ministerele implicate, Programul national pentru agriculturã si dezvoltare ruralã, Programul national de dezvoltare, precum si alte programe;

4. avizeazã tratatele, acordurile, conventiile si alte întelegeri internationale, pe care le propun spre încheiere ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu Uniunea Europeanã, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeanã sau cu entitãti aflate sub jurisdictia acestora;

5. avizeazã propunerile de strategii sectoriale de pregãtire pentru aderarea României la Uniunea Europeanã;

6. asigurã presedintia si secretariatul pãrtii române la lucrãrile Comitetului de asociere prevãzut de Acordul european;

7. asigurã presedintia si secretariatul pãrtii române în subcomitetele de asociere prevãzute de Acordul european, colaborând cu ministerele si cu celelalte autoritãti ale administratiei publice centrale în pregãtirea acestor subcomitete;

8. coordoneazã elaborarea documentelor de raportare a pregãtirilor pentru aderarea României la Uniunea Europeanã;

9. asigurã secretariatul Comitetului interministerial pentru integrare europeanã;

e) urmãreste asigurarea compatibilitãtii si coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare si reformã cu obiectivele aderãrii la Uniunea Europeanã;

f) coordoneazã si monitorizeazã utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeanã si statele membre ale acesteia si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei în relatia cu Uniunea Europeanã si statele membre ale acesteia, asigurând:

1. stabilirea, împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei si cu Ministerul Finantelor Publice, în concordantã cu Programul de guvernare, a prioritãtilor dezvoltãrii, pe baza cãrora ministerele vor elabora propunerile de proiecte de finantare din fondurile de preaderare;

2. programarea asistentei financiare, prin stabilirea de prioritãti, împreunã cu celelalte institutii guvernamentale interesate, precum si elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordantã cu Strategia Guvernului de reformã economicã si socialã si pe b aza solicitãrilor primitede la institutiile si organizatiile beneficiare;

3. colaborarea cu secretarii de stat pentru integrare europeanã si relatii externe din ministere, care rãspund de coordonarea elaborãrii proiectelor cu asistentã financiarã din partea Uniunii Europene în domeniul specific de activitate si care participã la corelarea acestora cu prioritãtile nationale si sectoriale;

4. cooperarea, împreunã cu institutiile publice competente, cu organismele statelor donatoare, în vederea stabilirii eligibilitãtii proiectelor pentru finantare;

5. cooperarea în derularea proiectelor cu institutiile beneficiare, în vederea evitãrii blocajelor, suprapunerilor, paralelismelor si a asigurãrii convergentei cu Strategia Guvernului;

6. crearea si exploatarea sistemului informatic de monitorizare si evaluare a programelor de asistentã financiarã;

7. organizarea Comitetului comun de monitorizare România-Uniunea Europeanã, a asistentei, a subcomitetelor sectoriale si asigurarea secretariatelor acestora;

g) asigurã coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de preaderare pentru agriculturã si dezvoltare ruralã (SAPARD), realizând:

1. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului SAPARD si asigurarea secretariatului acestuia;

2. stabilirea, împreunã cu institutiile implicate, a indicatorilor de monitorizare si configuratia bazei de date specifice;

3. constituirea, la nivel national, a sistemului de colectare si de prelucrare a informatiilor necesare procesului de monitorizare si evaluare a Programului SAPARD;

4. informarea Comitetului de monitorizare asupra progreselor implementãrii mãsurilor si submãsurilor din program;

5. întocmirea de rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD;

6. evaluarea periodicã si finalã a Programului SAPARD;

7. elaborarea, pe baza informatiilor primite de la institutiile implicate în Programul SAPARD, a rapoartelor anuale si finale privind derularea acestuia;

8. participarea la procesul de diseminare a informatiilor si de constientizare a opiniei publice cu privire la Programul SAPARD;

9. îndeplinirea altor atributii, conform prevederilor Acordul multianual de finantare în vederea implementãrii Programului National de Aderare a României (P.N.A.R.);

h) coordoneazã programarea si asigurã monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA), asigurând:

1. coordonarea, la nivel national, a activitãtilor privind derularea Programului ISPA;

2. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului ISPA si asigurarea secretariatului acestuia;

3. evaluarea si avizarea strategiilor sectoriale pentru Programul ISPA;

4. evaluarea, avizarea si transmiterea la Comisia Europeanã a aplicatiilor în vederea finantãrii acestora prin Programul ISPA;

5. monitorizarea implementãrii proiectelor ISPA în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finantare;

6. evaluarea si transmiterea rapoartelor de monitorizare la Comisia Europeanã;

7. îndeplinirea altor atributii conform prevederilor memorandumurilor de finantare;

i) urmãreste, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reformã a institutiilor si politicilor Uniunii Europene si propune mãsurile care decurg din acestea pentru autoritãtile române;

j) colaboreazã cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor candidate la aderare, în functie de calendarul si de tematica stabilite de Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene;

k) avizeazã în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmãresc armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitarã. Initiatorii proiectelor de acte normative vor include în mod obligatoriu în cuprinsul documentelor de prezentare si motivare a proiectelor mentiuni exprese privind denumirea reglementãrilor comunitare armonizate, dispozitiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum si indicarea mãsurilor viitoare de implementare;

l) coordoneazã evaluarea gradului de compatibilitate a legislatiei nationale în vigoare cu actele normative comunitare si formuleazã propuneri în vederea accelerãrii procesului de armonizare si implementare;

m) propune Guvernului, în vederea sustinerii în fata Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însotitã de fundamentarea necesarã, în vederea accelerãrii procesului de aderare la Uniunea Europeanã;

n) initiazã mãsuri si participã, împreunã cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sã sprijine pregãtirea profesionalã a functionarilor publici, precum si a agentilor economici, în domeniul integrãrii europene;

o) stabileste, împreunã cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportãri periodice privind reflectarea evolutiei integrãrii europene, pe care le supune analizei si, dupã caz, aprobãrii Guvernului;

p) asigurã informarea, sub forma unor publicatii periodice, asupra evolutiei procesului national si european de integrare si urmãreste promovarea valorilor si a spiritului european în cadrul societãtii civile;

q) organizeazã, împreunã cu Ministerul Informatiilor Publice si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, dupã caz, actiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare;

r) promoveazã, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare si imagine în statele membre ale Uniunii Europene si în statele candidate la aderare privind evolutia procesului de pregãtire a României pentru aderare;

s) asigurã dialogul social pe problemele integrãrii europene cu organizatiile patronale si sindicale, representative la nivel national, potrivit legii;

s) îndeplineste orice alte atributii din domeniul sãu de activitate stabilite prin acte normative.

Art. 4. - Ministerul Integrãrii Europene supune dezbaterii Guvenului, semestrial, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeanã, stadiul pregãtirii pentru aderare, modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile, evaluarea gradului de armonizare a legislatiei române cu reglementãrile comunitare, precum si mãsurile corespunzãtoare.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice informeazã Ministerul Integrãrii Europene asupra desfãsurãrii procesului privind asistenta financiarã acordatã României de Uniunea Europeanã si gestionatã prin Fondul National si agentiile de implementare si furnizeazã ministrului integrãrii europene toate datele pe care acesta le solicitã.

Art. 6. - (1) Ministrul integrãrii europene conduce activitatea Ministerului Integrãrii Europene, reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritãti publice si organizatii interne si internationale, în justitie, precum si cu persoane fizice si juridice române si strãine. Ministrul integrãrii europene este ordonator principal de credite si îndeplineste atributiile generale prevãzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(2) Ministrul integrãrii europene este presedintele pãrtii române la reuniunile Comitetului de asociere România-Uniunea Europeanã, conducãtorul delegatiei României la Conferinta de aderare la nivel interministerial si presedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeanã.

(3) În exercitarea atributiilor sale ministrul integrãrii europene emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeanã, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrãrii europene.

(2) Ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeanã, este seful Delegatiei nationale pentru negocierea aderãrii României la Uniunea Europeanã.

(3) Organizarea, atributiile si componenta Delegatiei nationale pentru negocierea aderãrii României la Uniunea Europeanã sunt stabilite prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 8. - (1) Ministrul integrãrii europene si ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeanã, sunt ajutati de 4 secretari de stat numiti prin decizii ale primului-ministru, precum si de secretarul general al Ministerului Integrãrii Europene, numit în conditiile legii.

(2) Secretarii de stat exercitã atributiile delegate de ministrul integrãrii europene.

(3) Secretarul general al Ministerului Integrãrii Europene are atributiile si responsabilitãtile prevãzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. Acesta poate îndeplini si alte însãrcinãri prevãzute de Regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministrul integrãrii europene.

(4) Atributiile compartimentelor din aparatul Ministerului Integrãrii Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobã prin ordin al ministru- lui integrãrii europene.

Art. 9. - (1) În structura organizatoricã a Ministerului Integrãrii Europene functioneazã directii; în cadrul directiilor, prin ordin al ministrului, pot fi constituite servicii si birouri.

(2) Structura organizatoricã a Ministerului Integrãrii Europene este prevãzutã în anexa nr. 1.

(3) Numãrul maxim de posturi este de 100, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.

(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aprobã prin ordin al ministrului integrãrii europene.

Art. 10. - (1) Pe lângã ministrul integrãrii europene functioneazã, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Integrãrii Europene.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale colegiului ministerului se aprobã prin ordin al ministrului.

(3) Colegiul ministerului se întruneste, de regulã, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Art. 11. - Ministerul Integrãrii Europene este încadrat cu functionari publici cu functii specifice ministerului, alti functionari publici si cu personal angajat cu contract individual de muncã.

Art. 12. - (1) Comitetul interministerial pentru integrare europeanã este organul operativ de lucru care coordoneazã, analizeazã si dezbate documentele elaborate de institutiile cu responsabilitãti privind aderarea la Uniunea Europeanã si discutã orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregãtire a aderãrii.

(2) Comitetul interministerial pentru integrare europeanã este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeanã din ministere si responsabilii din celelalte institutii cu atributii în domeniu.

(3) Comitetul interministerial pentru integrare europeanã analizeazã si rezolvã punctual problemele apãrute în derularea programelor de pregãtire a aderãrii la Uniunea Europeanã si realizeazã planificarea curentã si de perspectivã a acestor activitãti.

(4) Comitetul interministerial pentru integrare europeanã se întruneste lunar, la initiativa presedintelui acestuia.

(5) La lucrãrile Comitetului interministerial pentru integrare europeanã, care se desfãsoarã în plen si în grupe de lucru, la convocarea presedintelui acestuia, pot fi invitati ministri, reprezentanti ai partenerilor sociali, ai societãtii civile si ai altor grupuri de interese.

Art. 13. - (1) În coordonarea activitãtii diplomatice a Misiunii permanente a României pe lângã Uniunea Europeanã Ministerul Afacerilor Externe se consultã permanent cu Ministerul Integrãrii Europene.

(2) Ministerul Integrãrii Europene desemneazã, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului, dintre specialistii sãi, consilieri si/sau experti care îsi vor desfãsura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângã Uniunea Europeanã, pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale acestuia, privind negocierea aderãrii României la Uniunea Europeanã, pregãtirea pentru aderare si armonizarea legislatiei române cu reglementãrile comunitare.

(3) Personalul prevãzut la alin. (2) îsi desfãsoarã activitatea sub îndrumarea comunã a ministrului afacerilor externe si a ministrului integrãrii europene. El este supus utoritãtii sefului misiunii diplomatice, fiind învestit atât cu atributii de consiliere a acestuia, cât si cu atributii stabilite

de Ministerul Integrãrii Europene.

(4) Pe durata misiunii lor functionarii publici desemnati de Ministerul Integrãrii Europene sã îsi desfãsoare activitatea în cadrul Misiunii permanente a României la Uniunea Europeanã sunt detasati la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii.

Art. 14. - (1) Ministerul Integrãrii Europene poate desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe lângã ambasada României din tara care detine presedintia Uniunii Europene, pe durata acesteia, un reprezentant din rândul personalului sãu pentru a informa sistematic, prin intermediul sefului misiunii diplomatice, asupra pozitiilor presedintiei Uniunii Europene. Pe durata misiunii sale reprezentantul Ministerului Integrãrii Europene este detasat la Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Începând cu anul 2002, în cadrul ambasadelor României din tãrile membre si candidate la Uniunea Europeanã, Ministerul Integrãrii Europene va desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, câte un reprezentant al sãu, prin detasare la Ministerul Afacerilor Externe, care va informa permanent despre evolutiile ce se înregistreazã în aceste tãri în domeniul integrãrii europene.

Art. 15. - Numãrul maxim de posturi pentru personalul detasat, necesar desfãsurãrii activitãtilor prevãzute la art. 13 alin. (2)-(4) si la art. 14, este de 5 posturi si, respectiv, de 4 posturi.

Art. 16. - (1) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrãrii Europene vor informa periodic ambasadele României din tãrile membre si candidate la Uniunea Europeanã asupra stadiului pregãtirilor în vederea aderãrii României la aceastã organizatie.

(2) Ambasadele prevãzute la alin. (1) vor informa Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrãrii Europene cu privire la activitãtile si initiativele privind integrarea europeanã, întreprinse de tãrile membre si candidate.

Art. 17. - Ministerul Integrãrii Europene coordoneazã, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România, prevãzut în anexa nr. 2.

Art. 18. - Stabilirea numãrului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 19. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 20. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrãrii Europene, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.075.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numãrul maxim de posturi = 100

(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor)

 

MINISTERUL INTEGRÃRII EUROPENE

 


*) În cadrul directiei functioneazã, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 339/2001, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD.

 

ANEXA Nr. 2

 

Institutii aflate în coordonarea Ministerului Integrãrii Europene

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 1.425.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru refacerea pãrtii afectate de accidentul tehnic produs la Scoala generalã cu clasele I-VIII si Grãdinita din comuna Târnova, judetul Caras-Severin, precum si pentru punerea în sigurantã a acestora.

Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul local al comunei Târnova, judetul Caras-Severin, la capitolul “Venituri cu destinatie specialã”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specialã”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei respective se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.078.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului,

prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 2 miliarde lei, pentru judetul Timis, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Sânnicolau Mare, judetul Timis, în vederea realizãrii obiectivului “Modernizare si retehnologizare centralã termicã din orasul Sânnicolau Mare, judetul Timis”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE:

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.079.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului,

prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului

Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, pentru realizarea lucrãrii

“Reabilitarea retelei de încãlzire termicã a municipiului”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 2 miliarde lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, pentru realizarea lucrãrii “Reabilitarea retelei de încãlzire termicã a municipiului”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.080.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transferul pachetului majoritar de actiuni al Societãtii Comerciale loCET” - S.A. Brãila în proprietatea privatã a municipiului Brãila, judetul Brãila

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodãrire comunalã nr. 326/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transferul pachetului majoritar de 79,96% actiuni din capitalul social al Societãtii Comerciale “CET” - S.A. Brãila, reprezentând un numãr de 1.515.516 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privatã a statului si din administrarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privatã a municipiului Brãila, judetul Brãila, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brãila.

Art. 2. - Transferul pachetului de actiuni potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol de predare-primire încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2001.

Nr. 1.081