MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 noiembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.982/5. - Ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a României pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.982/8 octombrie 2001

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 5/8 octombrie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate

cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE

si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit

 

Ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a României,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

emit urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Prezentele reglementari se aplica împreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul.pentru Standardele Internationale de Contabilitate, si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Art. 2. - (1) Reglementarile prevazute la art. 1 se aplica începând cu situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2001 de catre bancile, persoane juridice române, cotate la Bursa de Valori Bucuresti, si de un esantion reprezentativ de banci, persoane juridice române, si sucursale din România ale bancilor straine, conform listei prezentate în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Începând cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2002 prezentele reglementari se aplica tuturor bancilor, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale bancilor straine, iar începând cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2003 prezentele reglementari se aplica tuturor institutiilor de credit.

Art. 3. - (1) În primul an de aplicare situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit care intra sub incidenta acestor reglementari se întocmesc în conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cap. II din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi depuse la organele în drept pâna la data de 15 aprilie a anului urmator, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Totodata aceste institutii de credit au obligatia de a retrata situatiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, în conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1, urmând sa le depuna la organele în drept pâna la data de 30 septembrie a anului urmator celui de raportare.

Art. 4. - (1) Institutiile de credit care vor intra sub incidenta prezentelor reglementari au obligatia sa auditeze situatiile financiare anuale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

(2) Fac obiectul auditarii de catre auditori financiari, potrivit legii, si situatiile financiare anuale prevazute la art. 3 alin. (2), obtinute prin retratare în primul an de aplicare a prezentelor reglementari.

Art. 5. - Administratorilor institutiilor de credit, care vor aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine raspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare anuale.

Art. 6. - Banca Nationala a României va urmari în cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea prevederilor prezentului ordin de catre institutiile de credit.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. - Banca Nationala a României, cu consultarea organismelor profesionale de profil, actualizeaza permanent Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, în functie de reglementarile si Standardele Internationale de Contabilitate ce se adopta pe parcurs, si, în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, le supun aprobarii Ministerului Finantelor Publice, în vederea aplicarii lor.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Guvernatorul Bancii Nationale a României,

Mugur Constantin Isarescu

 

ANEXA Nr. 1

 

REGLEMENTARI CONTABILE

armonizate cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit

 

DISPOZITII GENERALE

 

Prezentele reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale, având ca scop general asimilarea deplina a Directivei nr. 86/635/CEE si continuarea armonizarii cu Standardele Internatioanale de Contabilitate.

 

Aria de aplicabilitate

 

1. Prezentele reglementari privese întomirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale ale bancilor, persoane juridice române, sucursalelor din Romania ale bancilor straine si ale organizatiilor cooperatiste de credit, denumite în continuare "institutii de credit".

În cazul organizatilor cooperatiste de credit, situatiile financiare anuale se întocmesc la nivelul fiecarei cooperative de credit si casei centrale a cooperativelor de credit, precum si la nivelul fiecarei retele cooperatiste de credit.

2. Institutiile de credit vor fi integrate în aria de aplicabilitate a acestor reglementari dupa urmatorul program:

A. Începând cu situatiite financiare ale exercitiului financiar al anului 2001 prezentele reglementari se aplica bancilor, persoane juridice române, cotate la Bursa de Valori Bucuresti si unui esantion reprezentativ de banci, persoane juridice române, si sucursale din România ale bancilor straine, conform listei aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a României;

B. Începând cu situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2002, prezentele reglementari se aplica tuturor bancilor, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale bancilor straine;

C. Începând cu situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2003, prezentele reglementari se aplica tuturor institutiilor de credit;

D. În primul an de aplicare a prezentelor reglementari, institutiile de credit vor prezenta atât situatiile financiare anuale întocmite în conformitate cu prezentele reglementari cât si pe cele întocmite în conformitate cu prevederile cap. II din Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a României nr.1524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Din al doilea an de aplicare, institutiile de credit vor prezenta numai situatiile financiare anuale întocmite în conformitate cu prezentele reglementari.

 

CAPITOLUL 1

REGLEMENTARI PRIVIND CONTABILTTATEA SI SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTILOR DE CREDIT

 

SECTIUNEA 1

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT

 

Moneda

 

1.1. Contabilitatea se tine în limba si în moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala, cât si în valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, institutiile de credit pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda stabila (EURO, USD) etc.

 

Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii

 

1.2. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, în conformitaxe cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii institutiei de credit.

 

În acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operatiile economice; organizarea si punerea la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea invantarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele în drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul institutiei de credit.

1.3. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte prevederi legale referitoare la întocmirea si utilizarea formularelor privind activitatea financiara si contabila*, orice operatiune economica efectuata se consemneaza într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:

a) denumirea documentutui;

b) denumirea si sediul institutiei de credit care întocmeste documentul;

c) numarul si data întocmirii acestuia;

d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice (când este cazul);

e) continutul operatiunii economice si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;

f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;

g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, dupa caz,

g) alte elemente menite sa asigure consenmarea completa a operatiiilor efectuate.

 

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative

 

1.4. Potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza înregistrarilor în contabilitate, se pastreaza, timp de 10 ani, în arhiva institutiilor de credit, cu începere de la data încheierii exercitiului în cursul caruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza în arhiva, de regula, în forma lor originala, grupate în functie de natura operatiunilor si în ordine cronologica, în cadrul exercitiului financiar la care se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora în termende prevazute de lege. Potrivit prevederilor art.26 din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise în acest scop.

Responsabilitatea de a reconstitui documentele contabile, în cazurile prevazute la alineatul  precedent, revine administratorilor institutiei de credit sau altei persoane care are obligatia gestionarii iustitutiei de credit.

Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea „Reconstituit".


* Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotarârea Guvernului nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologiee privind întocmirea si utilizarea acestora, în ordinele ministrului finantelor date în aplicarea acesteia, precum si în Normele metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998.

 


SECTIUNEA a 2-a

EXERCITIUL FINANCIAR

 

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiintarii, respectiv înmatricularii, potrivit legii, la registrul comertului.

 

SECTIUNEA a 3 - a

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTIILOR DE CREDIT

 

3.1. Fiecare institutie de credit are obligatia sa întocmeasca situatii financiare anuale.

3.2. Situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit trebuie sa cuprinda:

a) bilantul;

b) contul de profit si pierdere;

c) situatia modificarilor capitalului propriu;

d) situatia fluxurilor de trezorerie;

e) politici contabile si note explicative.

3.3. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale institutiei de credit pentru respectivul exercitiu financiar.

3.4. Situatiile financiaee anuale trebuie sa respecte prevederile Legii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentelor reglementari, ale Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate.

În cazul în care situatiile financiare anuale respecta în totalitate prevederile prezentelor reglementari, dar nu respecta în totalitate prevederile Standardelor Internationale de Contabilitate (de exemplu: prevederi referitoare la inflatie si/sau consolidare), raportul de audit trebuie sa faca referiri concrete la aceste aspecte.

3.5. Daca nu exista nici un Standard International de Contabilitate relevant, administratorii intitutiei de credit vor elabora politici contabile în acord cu "Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, prevazut de Standardele de Contabilitate Internationale, si se vor asigura ca situatiile financiare anuale furnizeaza informatii care sa fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor; si

b) credibile în sensul ca:

(i) reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a institutiei de credit;

(ii) reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;

(iii) sunt neutre, adica nepartinitoare;

(iv) sunt prudente;

(v) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

3.6. Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile utterioare, va fi aplicata înpreuna cu:

- Reglementarile contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;

- Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate;

- Standardele Internationale de Contabilitate.

3.7. La elaborarea prezentelor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit s-a avut în vedere asigurarea conformitatii cu prevederile Directivei Comunitarilor Economice Europene nr. 86/635/CEE, cu cele ale Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, si cu cele ale Standardele Internationale de Contabilitate.

În situatiile în care tratamentul contabil prevazut de Directiva Comunitatilor Economice Europene nr.86/635/CEE este diferit de cel cuprins în Standardele Internationale de Contabilitate, pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate, institutiile de credit vor aplica prevederile Directivei Comunitatilor Economice Europene nr.86/635/CEE.

3.8. Daca în împrejurari speciale ce privesc o institutie de credit, respectarea uneia din prevederile prezentelor reglementari, ale Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate nu raspunde cerintei de a prezenta o imagine fidela, administratorii institutiei de credit se pot abate de la cerintele acestora atât cât este necesar pentru a prezenta o imagine fidela. În acest caz, institutia de credit trebuie sa prezinte în notele explicative urmatoarele aspecte:

a) faptul ca administratorii au ajuns la concluzia ca situatiile financiare  anuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu;

b) mentiunea ca institutia de credit a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile prezentelor reglementari contabile, ale Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare, prevazut de Standardele Internationale de Contabilitate, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate, cu exceptia abaterilor de la o anumita cerinta a acestora, în vederea obtinerii unei imagini fidele;

c) prevederea sau standardul de la care s-a facut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementari sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevazut de reglementari sau de standarde a fost considerat necorespunzator în împrejurarile respective, precum si tratamentul adoptat;

d) impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a institutiei de credit, activelor, datoriilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale institutiei de credit, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.

 

SECTIUNEA a 4 - a

FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR ANUALE  ALE INSTITUTIILOR  DE CREDIT

 

Aspecte generale

 

4.1. Potrivit prevederilor acestor reglementari:

a) Bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate în formatul de bilant prezentat la pct.4.10;

b) Contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin elementele enumerate în formatul de cont de profit si pierdere prezentat la pct.4.58;

c) Situatia fluxurilor de trezorerie va prezenta infomatiile cerute de IAS 7;

d) Situatia modificarilor capitalului propriu va prezenta informatiile cerute de Standardele Internationale de Contabilitate.

4.2. Fiecarc element obligatoriu prezentat în situatiile financiare anuale ale unei institutiei de credit conform pct. 4.1 poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatut adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii.

4.3. Bilantul unei institutii de credit si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv, venit sau cheltuiala, care nu este prevazut în formatul adoptat.

4.4. Structura bilantului si a contului de profit si pierdere, în special în ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. În cazuri exceptionale se admit dcrogari de la aceasta regula. Orice derogare trebuie prezentata în notele explicative, împreuna cu motivele care su determinat-o.

4.5. Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu litere mici pot fi combinate într-un singur element în situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit daca:

a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei institutiei de credit pentru exercitiul financiar respectiv,

sau

b) cumularea îmbunatateste claritatea prezentarii; valorile individuale ale oricaror elemente combinate în acest fel vor fi prezentate în notele  explicative.

4.6. În notele explicative trebuie sa se prezintc separat repartizarea profitului net pe destinari, respectiv:

u) dividendele propuse spre a fi platite, în conformitate cu prevederile IAS 10, daca aceste dividende sunt propuse sau declarate dupa data bilantului, institutia de credit nu trebuie sa le recunoasca ca datorie la data bilantului;

b) sumele repartizate la rezerve;

c) sumele repartizate pentru acoperirca pierderilor contabile din anii precedenti;

d) alte repartizari.

4.7. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în bilantul sau în contul de profit si pierdere al unei institutii de credit, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata într-o coloana separata.

4.8. În situatia în care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent înscrise în bilant si în contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator, astfel încât sa se asigure compatibilitatea. Rezultatele retratarii, motivele pentru care a fost facuta si modalitatea de efectuare a acesteia trebuie prezentate în notele explicative.

4.9. Nu se vor mentine în bilant si în contul de profit si pierdere acele  elemente (posturi) pentru care nu exista valori atât în exercitiul financiar curent, cât si în cel precedent.

 

Fomatul cerut pentru bilantul si contul de profit si pierdere

 

4.10. Formatul cerut pentru bilant este urmatorul:

 

Bilant

 

Activ

1. Casa, disponibilitati la banci centrale

2. Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

(a) Efecte publice si valori asimilate

(b) Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

3. Creante asupra institutiilor de credit

(a) la vedere

(b) alte creante

4. Creante asupra clientelei

5. Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

(a) emise de organisme publice

(b) emise de alti emitenti, din care:

- obligatiuni proprii

6. Actiuni si alte titluri cu venit variabil

7. Participantii, din care:

-particupanti la institutii de credit

8. Parti în cadrul societatii comerciale legate, din care:

- parti în cadrul institutiilor de credit

9. Imobilizari necorporale, din care:

 - cheltuieli de constituire

- fondul comercial, în masura în care a fost achizitionat cu titlu oneros

10. Imobilizari corporale, din care:

- terenuri si cladiri utilizate în scopul desfasurarii activitatilor proprii

11. Capital subscris nevarsat

12. Actiuni si parti proprii

1l3. Alte active

14. Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate

Total activ

 

Pasiv

 

1. Datorii privind institutiile de credit

(a) la vedere

(b) la termen

2. Datorii privind clientela

(a) depozite, din care:

- la vedere

- la termen

(b) alte datorii, din care:

- la vedere

- la termen

3, Datorii constituite prin titluri

(a) titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creata negociabile în circulatie

(b) alte titluri

4. Alte pasive

5. Venituri înregistrate în avans si datorii angajate

6. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care:

(a) provizioane pentru pensii si obligatii similare

(b) alte provizioone

7. Datorii subordonate

8. Capital social subscris

9. Prime legate de capital

10. Rezerve

11. Rezerve din reevaluare

12. Rezultatul reportat

13. Rezultatul exercitiului financiar

 

Total pasiv

 

Elemente în afara bilantului

 

1. Datorii contingente, din care:

- acceptari si andosari

- garantii si active gajate

2. Angajamente, din care:

- angajamente aferente tranzactiilor de vânzare cu posibilitate de rascumparare


 

Reglementari referitoare la bilant

 

4.11. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv alc institutiei de credit la încheierea exercitiului financiar, precum si în celelalte situatii prevazute de lege.

Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv, natura, provenienta si exigibilitate.

4.12. În cazul în care un element de activ sau o datorie este în relatie cu mai mult de un alt element bilantier, relatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentate fie sub elementul la care apare, fie în notele explicative, daca prezentarea este esentiala pentru întelegerea situatiilor financiare anuale.

4.13. Actiunile si partile proprii, precum si actiunite detinute în filiale vor fi prezentate distinct la posturile prevazute pentru acestea.

4.14. Toate angajamentele sub forma garantiilor, girurilor si ipotecitor de orice fel, în cazul în care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute în bilant ca active sau datorii, trebuie sa fie prexentate în mod clar în notele explicative. Pentru orice garantie semnificativa care a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata, facându-se totodata distinctie atât între diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia româna, cât si între acestea si tipurile de garantii pe care legislatia româna nu le recunoaste. Daca angajamentele mentionate mai sus exista fata de societatea din cadrul grupului, se va face o prezentare separata.

4.15. Cu exceptia situatiilor mentionate la pct.4.5, pentru fiecare element de activ reprezentând active imobilizate care se prezinta în cadrul posturilor 5, 6, 7, 8, 9 si 20 trebuie furnizate urmatoarele informatii în notele explicative:

s) valorile corespunzatoare care privese acest element, la începutul si la încheierea exercitiului financiar;

b) miscarile privind acest element ocazionate de:

i) modificarca valorii (inclusiv reevaluari) în cursul exercitiului, conform regulilor si metodelor mentionate la pct.5.37 si respectiv la pct. 5.39,

(ii) intrari de active în timpul exercitiului financiar;

(iii) iesiri de active în timpul cxercitiului respectiv; si

(iv) transferurile de active catre si din noul post bilantier, efectuate în timpul exercitiului.

4.16. Valorile prezentate conform pct. 4.15 lit.a) se vor detennina pe baza:

a) costului de achizitie sau costului de productie; sau

b) regulilor si metodelor mentionate la pct.5.37 si 5.39 fara a se tine seama de amortizare si de provizioanele pentru depreciere, dupa caz.

4. 17. Pentru fiecare element de activ imobilizat se va prezenta, în conditiile pct 4.15:

s) valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la începutul si la sfârsitul exercitiului;

b) valoarea amortizarii si a provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiul financiar respectiv;

c) valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane pentru depreciere în cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobilizate;

d) valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiile anterioare.

4.18. În cazul în care în primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari, costul de achizitie sau costul de productie al anului activ nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lui sau în cazul în care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau întârzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat, pentru respectarea pct.5.16 - 5.27, de valoarea justa atribuita activului. Aceasta situatie va fi prezentata la începutul exercitiului financiar.

4.19. În cazul în care se aplica prevederile pct.5.39, miscarile elementelor reprezentând active imobilizate la care se refera pct. 4.15 lit.b) se vor prezenta, tinându-se seama de valoarea rezultata din reevaluare.

4.20. Drepturile asupra imobilizarilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, vor fi prezentate la elementele bilantiere corespunzatoare.

4.21.Cheltuielile efectuate în cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, precum si veniturile care se înregistreaza în exercitiul financiar în care au aparut, fara a se tine seama de momentul efectiv al încasarii acestora, se vor prezenta la "Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate". Acest element se va prezenta în bilant la elementul de Activ 14.

Atunci când orice valoare prezentata în cadrul elementului de Activ 14 - Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate este semnificativa, în notele explicative trebuie prezentate particularitatile fiecarei categorii de cheltuieli înregistrate în svens si venituri angajate, precum si explicatii privind natura si valoarea acestora.

4.22. Veniturile recunoscute înainte de data închiderii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, precum si cheltuielile care se înregistreaza în exercitiul financiar în care au aparut, fara a se tine seama de momentul efectiv al platii acestora, se vor prezenta la "Venituri înregistrate în avans si datorii angajate". Acest element se va prezenta în bilant la elementul de Pasiv 5.

Atunci când orice valoare prezentata în cadrul elementului de Pasiv 5 - Venituri înregistrate în avans si datorii angajate este semnificativa, în notele explicative trebuie prezentate particularitatile fiecarei categorii de venituri înregistrate în avans si datorii angajate, precum si explicatii privind natura si valoarea aceatora.

4.23. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

a) o institutie de credit are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior,

b) este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si

c) poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt îndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion.

4.24. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ, iar suma lor trebuie corelata strict cu riscurile si cheltuielile previzibile.

4.25. Provizioanele care figureaza în bilant la postul 6 (b) "alte provizioane" trebuie prezentate în notele explicative în masura în care acestea sunt semnificative.

Activ: Elementul  1- Casa, disponibilitati la banci

4.26. Acest element cuprinde:

- numerarul aflat la casieria bancii, bancnote si monede românesti si straine care au curs legal;

- cecuri de calatorie cumparate si neremise spre încasare emitentilor;

- soldurile conturilor de disponibilitati la bancile centrale si institutiile de emisiune din România si/sau din tarile unde institutia de credit este implantata. Aceste solduri trebuie sa fie disponibile cu promptitudine în orice moment. Celelalte creante privind aceste institutii trebuie prezentate la "Creante asupra institutiilor de credit" (elementul de Activ 3).

 

Activ: Elementul 2 – Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

4.27. Acest element trebuie sa cuprinda, la lit.(a), certificatele de trezorerie si titlurile de creanta asupra organismelor publice, emise în România, precum si instrumente de aceassi natura emise în strainatate, în situatiile în care sunt aceeptate pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor în care este implantata institutia de credit. Acele titluri de creanta emise de organismele publice care nu îndeplinesc conditiile de mai sus trebuie prrezentate la subelementul 5 (a) de Activ.

4.28. Acest element trebuie sa cuprinda, la lit.(b), titluri acceptate pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor în care este implantata institutia de credit, cum ar fi titlurile detinute în portofoliu, care au fost achizitionate de la instituttii de credit sau de la clientela, în cazul în care sunt acceptate, conform legislatiei nationale, pentru refinantare de banca cemtrala a tarii sau tarilor în care este implantata institutia de credit.

4.29. Acest element cuprinde ansamblul creantelor, inclusiv creantele subordonate generate de operatiunile bancare cu institutiile de credit nationale si straine ale institutiei de credit care intocmeste situatiile financiar-contabile anuale, indiferent de destinatiile lor actuale, cu exceptia creantelor materializate printr-un titlu care trebuie prezentate la elementul 5 din Activ.

 

Activ: Elementul 4 - Creante asupra clientelei

4.30. Acest element cuprinde ansamblul creantelor, inclusiv creantele subordonate si creantele aferente operatiunilor de factoring, pentru institutiile de credit care efectueaza acest gen de operatiuni cu caracter accesoriu, detinute asupra clientilor nationali si straini, altii decat institutiile de credit, indiferent de destinatiile lor actuale. Singura exceptie o reprezinta creantele materializate printr-un titlu care trebuie prezentate la elementul 5 din Activ.

 

Activ: Elementul 5 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

4.31. Acest element cuprinde obligatiunile si alte titluri cu venit fix, inclusiv titlurile subordonate, emise de institutiile de credit, de alte societati sau de organisme publice; asemenea titluri emise de organismele publice trebuie incluse numai in cazul in care nu trebuie prezentate la elementul 2 din Activ.

4.32. Sunt asimilate obligatiunilor si altor titluri cu venit fix titlurile cu dobanda care variaza in functie de anumiti factori specifici, ca de exemplu rata dobanzii pe piata interbancara sau pe piata europeana.

4.33. Doar obligatiunile proprii rascumparate si negociabile pot fi incluse in subelementul 5 (b).

 

Pasiv: Elementul 1 - Datorii privind institutiile de credit

4.34. Acest element cuprinde ansamblul datoriilor, cu titlu de operatiuni bancare, fata de alte institutii de credit nationale sau straine, ale institutiei de credit care intocmeste situatiile financiare anuale, indiferent de destinatiile lor actuale, cu exceptia datoriilor subordonate, care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv si a datoriilor constituite prin titluri, care trebuie prezentate la elementul 3 sau la elementul 7 din Pasiv.

 

Pasiv: Elementul 2 - Datorii privind clientela

4.35. Acest element cuprinde ansamblul datoriilor fata de clientela, alta decat institutiile de credit, cu exceptia datoriilor subordonate, care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv si a datoriilor materializate prin titluri care trebuie prezentate la elementul 3 sau la elementul 7 din Pasiv.

4.36. In acest element nu se includ certificatele de depozit care sunt titluri negociabile.

 

Pasiv: Elementul 3 - Datorii constituite prin titluri

4.37. Acest element cuprinde datoriile constituite prin titluri cesionabile, emise de institutia de credit in Romania si in strainatate, cu exceptia titlurilor subordonate care sunt inscrise la elementul 7 din Pasiv. De asemenea, se inscriu certificatele de depozit, titlurile de piata interbancara si titlurile de creante negociabile emise in Romania, titlurile de aceeasi natura emise in strainatate, precum si obligatiunile si alte titluri cu venit fix.

 

Pasiv: Elementul 7 - Datorii subordonate

4.38. In aceasta pozitie se inregistreaza fondurile provenind din emisiunea de titluri sau din imprumuturi subordonate, a caror rambursare, in caz de lichidare a bancii, nu este posibila, decat dupa plata celorlalti creantieri.

 

Pasiv: Elementul 8 - Capital social subscris

4.39. Acest element cuprinde toate sumele, indiferent de destinatia lor actuala, care, in functie de natura juridica a institutiei respective, sunt privite, in conformitate cu legislatia nationala, ca fiind parti subscrise de catre actionari sau alti investitori.

 

Pasiv: Elementul 10 - Rezerve

            4.40. Acest element cuprinde rezervele legale, rezerva generala pentru riscul de credit, rezervele statutare sau contractuale, rezervele pentru actiuni si parti proprii si alte rezerve.

 

Elemente in afara bilantului:

1 - Datorii contingente

4.41. Acest element cuprinde toate tranzactiile prin care o institutie de credit a garantat obligatiile unei terte parti.

4.42. In notele explicative trebuie prezentate natura si valoarea oricarui tip de angajament de garantie, care este semnificativ in raport cu ansamblul activitatii institutiei de credit.

4.43. Angajamentele reprezentand andosari de efecte rescontate, precum si acceptarile se includ la acest element.

4.44. Garantiile si activele gajate cuprind toate garantiile asumate si activele date in garantie in contul unei terte parti, in special cautiunile si acreditivele irevocabile.

 

Elemente in afara bilantului: 2 - Angajamente

4.45. Acest element cuprinde toate angajamentele irevocabile care ar putea da nastere unui risc.

4.46. In notele explicative trebuie prezentate natura si valoarea oricarui tip de angajament de finantare, care este semnificativ in raport cu ansamblul activitatii institutiei de credit.

4.47. Angajamentele rezultate din tranzactii de vanzare cu posibilitate de rascumparare cuprind angajamentele asumate de catre o institutie de credit in cadrul tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de rascumparare, pe baza unor contracte ferme de vanzare cu optiuni de rascumparare, in intelesul pct. 4.57. Creantele si datoriile catre anumite societati

4.48. Urmatoarele informatii trebuie sa fie prezentate in notele explicative. Valorile urmatoarelor elemente trebuie sa fie prezentate pentru fiecare din elementele de Activ de la 2 - 5:

a) creantele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor legate;   

b) creante (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor in care institutia de credit are un interes de participare. Valorile urmatoarelor elemente trebuie  sa fie prezentate pentru fiecare din elementele de Pasiv 1, 2, 3 si 7:

a) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) fata de societatile legate;

b) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor in care institutia de credit are un interes de participare. Active subordonate

4.49. Activele subordonate trebuie prezentate cu detalierea celor semnificative in notele explicative.

4.50. In acest scop, activele (reprezentate sau nu prin titluri) sunt subordonate daca, in cazul lichidarii sau al falimentului, vor fi rambursate numai dupa satisfacerea celorlalti creditori. Active gajate

4.51. Activele gajate sau date in garantie, cu exceptia numerarului, sunt mentinute in toate cazurile in bilantul institutiei de credit, iar activele primite in gaj sau garantie, cu exceptia numerarului, nu figureaza in bilantul institutiei de credit, chiar daca se refera la angajamente proprii sau in contul tertilor.

Credite consortiale de finantare

4.52. In cazul acestor credite, fiecare institutie de credit care face parte din consortiu sau sindicat prezinta doar acea parte din credit pe care aceasta a finantat-o.

4.53. In cazul unui credit consortial, daca valoarea fondurilor garantate de o institutie de credit depaseste suma pe care aceasta a finantat-o, garantia suplimentara trebuie prezentata ca datorie contingenta (la elementul 1 in afara bilantului, randul 2).

 

Fonduri administrate

4.54. Fondurile pe care o institutie de credit le administreaza in nume propriu dar in contul unei terte parti trebuie sa fie prezentate in bilant daca institutia de credit achizitioneaza titlul legal pentru activele respective. Valoarea totala a unor asemenea active si datorii trebuie sa fie prezentata separat, sau in notele explicative, detaliate conform diferitelor elemente de Activ si Pasiv.

4.55. Activele achizitionate in numele si in contul unei terte parti nu trebuie sa fie prezentate in bilant. Pensiuni si tranzactii de vanzare cu posibilitate de rascumparare

4.56. In cazul pensiunilor, activele cedate continua sa figureze in bilantul cedentului; pretul de achizitie primit de cedent trebuie prezentat ca o suma datorata celui la care a fost transferat activul (cesionarului). Acesta nu are dreptul sa prezinte activele transferate in bilantul sau; pretul de cesiune trebuie sa fie prezentat ca o datorie a cesionarului. Valoarea activelor transferate trebuie sa fie prezentata intr-o nota explicativa de catre transferator.

4.57. In cazul unei tranzactii considerata vanzare cu posibilitate de rascumparare, cedentul nu are dreptul sa prezinte in bilantul sau activele transferate; aceste elemente trebuie sa fie prezentate ca active in bilantul celui la care au fost transferate (cesionarului). Cedentul trebuie sa includa la elementul 2 in afara bilantului o suma egala cu pretul convenit la care acesta isi poate exercita optiunea de rascumparare.

 

Contul de profit si pierdere


4.58. Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmatorul:

 

Contul de profit si pierdere

1. Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:

- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix

2. Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate

3. Venituri privind titlurile

(a)    Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil

(b) Venituri din participatii
(c) Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate
4. Venituri din comisioane
5. Cheltuieli cu comisioane
6. Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare
7. Alte venituri din exploatare
8. Cheltuieli administrative generale
(a) Cheltuieli cu personalul, din care:

- Salarii

- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care:

- cheltuieli aferente pensiilor

(b)   Alte cheltuieli administrative

9. Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale

10. Alte cheltuieli de exploatare

11. Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente

12. Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente

13. Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate

14. Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate

15. Impozitul pe rezultatul activitatii curente

16. Rezultatul activitatii curente dupa impozitare

17. Venituri extraordinare

18. Cheltuieli extraordinare

19. Rezultatul activitatii extraordinare

20. Impozitul pe rezultatul activitatii extraordinare

21. Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare

22. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus

23. Rezultatul exercitiului financiar

24. Rezultatul pe actiune - de baza - diluat

 

Reglementari referitoare la contul de profit si pierdere

 

4.59. Contul de profit si pierdere cuprinde: veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului financiar (profit sau pierdere). Rezultatul pe actiune se prezinta atat pentru exercitiul curent, cat si pentru cel precedent, indiferent ca este pozitiv sau negativ, in conformitate cu prevederile IAS 33.

4.60 In notele explicative se vor prezenta informatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare (prezentate la poz. 17 si 18), cu exceptia cazului in care aceste valori sunt nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. In mod similar, vor fi prezentate veniturile si cheltuielile care se refera la exercitiul financiar precedent.

 

Elementul 1 - Dobanzi de primit si venituri asimilate

4.61. Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea bancara, incluzand:

a) veniturile realizate provenind din elementele inscrise la poz. 1 - 5 si 13 din activul bilantului, oricum ar fi calculate. Asemenea venituri trebuie sa includa si veniturile generate de esalonarea discountului pentru activele achizitionate la o valoare mai mica si datoriile contractate la o valoare mai mare si suma de platit la scadenta;

b) veniturile rezultate din operatiunile de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda;

c) taxe si comisioane de primit, cu caracter de dobanda si calculate in functie de durata sau la valoarea creantei sau a angajamentului dat.

 

Elementul 2 - Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate

4.62. Acest element cuprinde cheltuielile generate de activitatea bancara, incluzand:

a) cheltuielile provenind din elementele inscrise la poz. 1 - 4 si 7 din pasivul bilantului, oricum ar fi calculate. Asemenea cheltuieli trebuie sa includa si cheltuielile generate de esalonarea primei pentru activele achizitionate la o valoare mai mica si datoriile contractate la o valoare mai mare si suma de platit la scadenta;

b) cheltuielile rezultate din operatiunile de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda;

c) taxe si comisioane de platit, cu caracter de dobanda si calculate in functie de durata sau valoarea datoriei sau a angajamentului primit.

 

Elementul 3 - Venituri privind titlurile

4.63. Acest element cuprinde dividendele si alte venituri aferente actiunilor si altor titluri cu venit variabil (titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu si parti in societatile comerciale legate). Venitul din actiuni in societati de investitii trebuie, de asemenea, inclus la acest element.

 

Elementul 4 - Venituri din comisioane si elementul 5 - Cheltuieli cu comisioane

4.64. Fara a incalca prevederile pct. 4.61 si 4.62, veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate tertelor parti, iar cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor primite de la terte parti, in special: - comisioane pentru garantii, administrarea creditelor in contul altor creditori si pentru tranzactiile cu titluri in contul unor terte parti; - comisioane pentru plata operatiunilor comerciale si alte cheltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli de administrare a conturilor si comisioane pentru pastrarea in custodie si administrarea titlurilor; - comisioane percepute pentru operatiunile de schimb si pentru vanzarea si cumpararea de monede sau metale pretioase in contul unor terte parti; - comisioane percepute in calitate de intermediar pentru operatiuni de credit sau de plasament a contractelor de economii sau a celor de asigurari.

 

Elementul 6 - Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare

4.65. Acest element cuprinde:

a) rezultatul net din tranzactii cu titluri care nu au caracter de imobilizari financiare si corectiile si reluarile din corectii asupra valorilor acestor titluri;

b) rezultatul net din operatiunile de schimb, fara a incalca prevederile pct. 4.61 lit. b) si 4.62 lit. b);

c) rezultatul net din alte operatiuni de vanzare-cumparare care implica instrumente financiare, inclusiv metale pretioase.

 

Elementul 11 - Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente si elementul 12 - Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente

4.66. Aceste elemente cuprind: - cheltuieli pentru corectii asupra valorii creantelor prezentate la elementele 3 si 4 din Activul bilantului si venituri din recuperari de creante trecute anterior pe pierderi; - cheltuieli pentru corectii asupra elementelor din afara bilantului prezentate la elementele in afara bilantului 1 si 2 si reluari din corectii asupra valorii provizioanelor constituite anterior.

 

Elementul 13 - Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate si elementul 14 - Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate

4.67. Aceste elemente cuprind:

- cheltuieli pentru corectiile asupra valorilor elementelor de Activ de la 5 - 8;

- reluari din corectii efectuate anterior asupra elementelor respective, in masura in care cheltuielile si veniturile se refera la titluri inregistrate ca imobilizari financiare.

 

Situatia fluxurilor de trezorerie

4.68. Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit prevederilor IAS 7. In cap. 3 "Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarii capitalului propriu si exemple de prezentare a notelor explicative" sunt prezentate exemple ale modelelor fluxurilor de trezorerie folosind metoda directa si metoda indirecta.

 

Situatia modificarilor capitalului propriu     

4.69. Situatia modificarilor capitalului propriu este prezentata ca o componenta separata a situatiilor financiare anuale, care sa evidentieze:

a) profitul net sau pierderea neta a perioadei;

b) fiecare element de venit si cheltuiala, castig sau pierdere care, asa cum este cerut de un Standard, este recunoscut direct in capitalul propriu, si totalul acestor elemente; si

c) efectul cumulativ al modificarilor politicilor contabile si corectia erorilor fundamentale. In plus, institutiile de credit trebuie sa prezinte, fie in situatia modificarilor capitalului propriu, fie in notele explicative: - tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia; - soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la inceputul perioadei si la data bilantului si modificarile pe parcursul perioadei; si - o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei categorii de capital propriu la inceputul si la sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.

 

SECTIUNEA a 5-a

PRINCIPII SI REGULI CONTABILE PRINCIPIILE CONTABILE

 

5.1. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit trebuie sa fie efectuata in acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 - 5.10.

5. 2. Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca institutia de credit isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Daca administratorii institutiei de credit au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia institutia de credit nu isi mai poate continua activitatea.

5.3. Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv, precum si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiilor de credit. Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia: daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii institutiei de credit.

5.4. Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;

c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

5.5. Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5.6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

5.7. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8.

5.8. Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive, admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

5.9. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

5.10. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare trebuie insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

5.11. Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare anuale, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop, este necesara uneori revizuirea valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modificari trebuie inclus in cadrul aceleiasi pozitii din bilant, respectiv din contul de profit si pierdere, unde a fost reflectata si estimarea contabila initiala. Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza, de asemenea, informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului. Daca aceste informatii ar fi fost cunoscute la data bilantului, managementul ar fi putut face estimari mai bune. Prin urmare, daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare. Abateri de la principiile contabile

5.12. Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai in cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta in notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii institutiei de credit.

 

TRATAMENTE CONTABILE

Aspecte generale

 

5.13. Un activ, respectiv o datorie, se recunoaste numai atunci cand:

- este posibil ca acesta sa aduca institutiei de credit beneficii economice viitoare, respectiv sa genereze iesirea acestora, si

- costul sau poate fi evaluat in mod credibil. Fiecare institutie de credit va utiliza rationamentul profesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu trebuie sa fie prezentat in bilant, ci trecut in contul de profit si pierdere. De asemenea, rationamentul profesional trebuie utilizat si la luarea deciziei referitoare la necesitatea inregistrarii activelor in categorii separate sau intr-o singura categorie comuna. In conformitate cu prevederile art. 7 si 9 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evaluarea elementelor din bilant, se stabilesc urmatoarele reguli:

a) la data intrarii, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste astfel:

- bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii efectuate potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;

- bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate stabilita in functie de pretul pietei, starea si amplasarea acestora; Valoarea de aport si, respectiv, de utilitate se substituie costului de achizitie;

- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;

- bunurile produse in institutia de credit, la costul de productie. Activele dobandite prin schimb cu alte active se inregistreaza la valoarea justa a activelor primite in schimb. Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul mijloacelor fixe, costul initial include si costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfarsitul duratei de viata a acestuia. Aceste costuri se reflecta prin constituirea unui provizion corespunzator. Costul de demontare si mutare va fi inregistrat in contul de profit si pierdere de-a lungul vietii mijlocului fix, prin includerea in cheltuiala anuala cu amortizarea. Provizionul constituit trebuie utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia. Cheltuielile generale de administratie si cele financiare nu se includ in costurile de productie, cu exceptia situatiilor descrise in Standardele Internationale de Contabilitate. Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobanzile si diferentele de curs aferente dobanzii privind imprumuturile, care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ pe termen lung pot fi capitalizate ca parte din costul acelui activ daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de IAS 23 si Interpretarea SIC - 2, daca se aplica tratamentul alternativ prevazut de acestea. Cheltuielile de desfacere nu se includ in costul de productie al unui bun. Tratamentul alternativ permis de IAS 21 privind includerea diferentelor nefavorabile de curs valutar in valoarea contabila a activelor aferente, nu poate fi aplicat intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Interpretarea SIC - 11. Diferentele de schimb valutar provenind dintr-un imprumut de finantare care, in esenta, este legat de investitia neta a unei institutii de credit de grup romanesti intr-o entitate externa trebuie clasificate drept capital propriu in situatiile financiare ale institutiei de credit, pana la cedarea investitiei nete, data la care ele trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli, in conformitate cu prevederile IAS 21;

b) evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. In cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.

c) la incheierea exercitiului, elementele detinute se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, astfel:

- pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;

- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

La fiecare data a bilantului:

- elementele monetare exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de inchidere. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz;

- elementele nemonetare trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei; si

- elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective;

d) la data iesirii sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

5.14. In cazul activelor imobilizate, daca costul de productie include dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii activului, acest aspect trebuie prezentat in notele explicative, cu mentionarea valorii dobanzilor aferente exercitiului financiar.

5.15. Pentru respectarea prevederilor pct. 5.37, elementele prezentate in situatiile financiare anuale se vor evalua in conformitate cu pct. 5.16 - 5.36. Ajustarile la inflatie si tratamentele contabile alternative se vor prezenta in situatiile financiare conform prevederilor pct. 5.39 - 5.44. Imobilizari

5.16. Cu exceptia cazurilor in care s-a inregistrat un provizion pentru depreciere sau o reducere a valorii in conformitate cu prevederile pct. 5.17-5.20, valoarea ce urmeaza sa fie inscrisa in bilant pentru fiecare element al imobilizarilor este reprezentata de costul de achizitie sau de costul de productie.

5.17. In cazul activelor cu durata normala de functionare limitata, costul de achizitie sau costul de productie din care s-a dedus valoarea reziduala estimata se va diminua in mod sistematic pe perioada duratei de functionare a activului prin calcularea amortismentelor corespunzatoare.

5.18. In cazul diminuarii valorii unei imobilizari financiare ce a fost inregistrata la pozitiile de activ 5 (Obligatiuni si alte titluri cu venit fix), 6 (Actiuni si alte titluri cu venit variabil), 7 (Participatii) si 8 (Parti in cadrul societatilor comerciale legate) in formatul de bilant, se va constitui un provizion pentru depreciere corespunzator acestei diminuari, stabilit ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. Valoarea inscrisa trebuie sa fie cea diminuata, iar provizioanele astfel constituite, trebuie sa fie prezentate separat in notele explicative.

5.19. Este obligatorie constituirea de provizioane pentru depreciere pentru fiecare activ imobilizat a carui valoare s-a diminuat, indiferent de durata de utilizare a acelei imobilizari. Valoarea care trebuie inscrisa in situatiile financiare anuale va fi diminuata corespunzator, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta, separat, in notele explicative.

5.20. Daca motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere, conform pct. 5.18 sau 5.19, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion se va relua corespunzator la venituri. Aceste reluari se vor prezenta separat in notele explicative. In situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar.

 

Continuarea în pagina a 2-a