MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 160       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

           

122. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole – S.A. în vederea privatizării

 

174. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole – S.A. în vederea privatizării

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 23 noiembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) În vederea privatizării Băncii Agricole - S.A. se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în calitate de actionar majoritar al statului, să propună adunării generale extraordinare a actionarilor majorarea capitalului social al băncii, astfel încât să fie acoperite integral pierderile din activitatea trecută a băncii, potrivit standardelor contabile românesti."
            2. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Participarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în calitate de actionar majoritar al statului, la majorarea capitalului social al Băncii Agricole - S.A. se va realiza prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, în valoare de 3.944 miliarde lei. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua în următoarele conditii:"
            3. Literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:
            "b) titlurile de stat au scadenta de 30 de luni de la data emisiunii si vor fi luate în calculul lichiditătii curente a Băncii Agricole - S.A.;
            c) titlurile de stat sunt nenegociabile până la data semnării contractului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. si vor fi utilizate, prin vânzare, doar către Banca Natională a României, numai pentru rambursarea creditelor speciale acordate de aceasta Băncii Agricole - S.A., precum si a dobânzilor aferente. Diferenta va putea fi utilizată pentru acoperirea eventualelor retrageri ale depunerilor clientelei făcute după momentul emiterii titlurilor de stat si până în momentul privatizării, prin vânzarea acestor titluri de stat către Banca Natională a României. După data semnării contractului de privatizare titlurile de stat sunt negociabile;
            d) titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă calculată si plătită trimestrial în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului expirat, a cărei rată se situează la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, lansată de Ministerul Finantelor Publice anterior trimestrului pentru care se calculează si se plăteste dobânda. Plata dobânzii pentru trimestrul IV al anului 2000 se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului finantelor publice de aprobare a prospectului de emisiune al titlurilor de stat."
            4. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.
            5. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în calitate de actionar majoritar al statului la Banca Agricolă - S.A., să propună adunării generale a actionarilor aprobarea transferului cu plată, din proprietatea Băncii Agricole - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea de către Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», al clădirilor pentru birouri si utilităti social-economice, împreună cu terenurile si dotările aferente, prevăzute în lista cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă. Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate. Transferul se efectuează la valoarea de inventar, în limita unui plafon total de 730 miliarde lei."
            6. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
            "(11) Protocolul de predare-preluare în domeniul public al statului a clădirilor pentru birouri si utilităti social-economice, împreună cu terenurile si dotările aferente, prevăzute în anexa «Lista cuprinzând clădirile pentru birouri, utilităti social-economice, dotările si terenurile aferente, supuse transferului cu plată în proprietatea privată a statului» la prezenta ordonantă de urgentă, se încheie în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă."
            7. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
            "(2) Plata activelor fixe prevăzute la alin. (1) se va face după încheierea protocolului de predare-primire prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1)."
            8. Alineatele (3) si (4) ale articolului 3 se abrogă.
            9. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:
            "Art. 41. - (1) Sumele încasate de Banca Agricolă - S.A. din rambursarea creditelor si a dobânzilor aferente, care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria «pierdere» la Banca Agricolă - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 166/1998, cu modificările si completările ulterioare, evidentiate în contabilitatea Băncii Agricole - S.A. până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, vor fi utilizate de aceasta pentru acoperirea pierderilor.
            (2) Restul creditelor si dobânzilor clasificate în categoria «pierdere», care urmează să se recupereze conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/1997, vor fi predate Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare."
            10. Anexa "Lista cuprinzând clădirile pentru birouri, utilităti social-economice, dotările si terenurile aferente, supuse transferului cu plată în proprietatea privată a statului", va avea următorul cuprins:


 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.
Nr. 122.

 

ANEXĂ


LISTA
cuprinzând clădirile pentru birouri, utilităti social-economice,
dotările si terenurile aferente, supuse transferului cu plată în
proprietatea privată a statului


A. SITUATIA CLĂDIRILOR DISPONIBILIZATE INTEGRAL

Nr.

crt.

Judet

Localitate

Adresa

An. Constr.

Suprafata totalã m.p.

Caracteristici tehnicce ale imobilului

Valoarea inventr

mil. lei

1.

JUDETUL ALBA

Alba Iulia (S.v.) – total din care:
- clădiri
- terenui

- utilităti

- dotări

Str. Iuliu Maniu 13

1970

384,4

108,0

Etajele 3, 5 si 6 în imobil comun cu
alte institutii, (13,8 m.p. cotă
indiviză neinclusă în suprafata-
totală) Proprietate

Dispozitiv alarmă

Mobilier si obiecte de inventar

4174,2

3994,7

30,8
39,5
109,2

2

JUDETUL ARAD

Vinga – total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Vinga 478

1920

97,0

203,5

Clădire individuală

Proprietate

Mobilier casă de bani

151,4

 

11524,2,9

11,3

3.

Pecica- total din care:
- clădiri

- terenuri

- utilităti

- dotări

Com. Pecica

1945

415,0

792,0

Clădire individuală S+P

Proprietate

Centrală termică

Casă de bani si împrejmuiri

1224

1018.6

118,5

30,9

56,3

4.

JUDETUL ARGES

Câmpulung- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Matei Basarab 68

1995

1560,0

283,0

Clădire individuală S+P+4

Concesionate

Diverse

9399,3

8969,0
430,3

5.

Topoloveni – total din care:

- clădiri

- terenuri

- utilităti

- dotări

Calea Bucuresti 107A

1996

1323,01500,0

Clădire individuală D+P+2

Concesionat

 Diverse utilităti

 Diverse dotări si împrejmuiri

6615,4

6218,3

7,5

389,6

6.

JUDETUL BACĂU

Buhusi – total

- clădiri

- terenuri

- utilităti

- dotări

Str. N. Bălcescu

1986

279,7

120,3

Spatiu la parter, bloc locuinte

Terenul nu este cuprins în valoarea clădirii

Casă de bani, sistem de alarmă, glasvand, fichet metalic, s.a.

915,4

864,4

37,0

14,0

7.

Podul Turcului – total

- clădiri
- terenuri

- utilităti
- dotări

Str. T. Vladimirescu 117

1993

70,0

Spatiu la parter, bloc locuinte

252,2

252,2

8.

JUDETUL BIHOR

Suncuius – total

- clădiri

- terenuri

- utilităti
- dotări

Str. Unirii 20

1981

226,0

173,0

Parterul unui bloc P+3

În folosintă

Mobilier

314,2

302,8

11,4

9

Diosig – total

- clădiri
- terenuri

- utilităti
- dotări

Str. Livezilor 94

1975

179,0

250,0

Parterul unui bloc P+2Proprietate

Mobilier

496,5

441,8

31,2

23,5

10

Stei- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti

- dotări

Str. Cuza Vodă 1

 

1997

571,0

205,0

Clădire individuală S+P+1+M

Proprietate

Cazan încălzire, mobilier si altele

Împrejmuiri, alte amenajări

1899,8

1707,2

1,7

139,4

51,5

11.

JUDETUL BOTOSANI

Cotusca – total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti

- dotări

Com. Cotusca

1971

115,0

Clădire individuală parter

Proprietate

 Casă de bani si obiecte de inventar

564,9

372,1

166,8

26,0

12.

Trusesti – total

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Trusesti

1950

1004,4

2961,0

Clădire individuală P+1

Proprietate

Mijloace fixe si obiecte de inventar

2382,6

1955,7

400,2

26,7

13.

JUDETUL BUZĂU

Râmnicu Sărat – total din care:

- clădiri

- terenuri

- utilităti

- dotări

Str. Victoriei 104

1995

1423,8

1350,5

Clădire individuală S+P+1

Concesionat

Centrală termică, alte utilităti

Mobilier, obiecte de inventar împrejmuiri

12390,7

11927,2

292,6

170,9

14.

Buzău- total din care:
- clădiri

- terenuri

- utilităti
- dotări

Str. Nicolae Bălcescu 43

1979

505,0

70,5

Parter si etajul 1 în clădire
individuală S+P+1

 Proprietate

 Mobilier obiecte de inventar, alteamenajări

2261,5

2215,1

13,7

32,7

15

JUDETUL CARAS SEVERIN

Resita- garaje- total din care:

- clădiri

- terenuri

- utilităti

- dotări

Piata 1 Dec. 1918 4

1998

29,9

Ansamblu de garaje la subsolul unuiimobil S+P+10, peretidin beton armat

Proprietate

Racord termoficare, apă canal siiluminat electric

56,8

56,4

0,4

16

Bocsa- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Funicularului 67

1996

1080,0

Clădire individuală P+1

În folosintă

Centrală termică, centrală

3692,2

3692,2

17

JUDETUL CĂLĂRASI

Jegălia- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Jegălia

1964

708,4

2536,0

Clădire individuală P

Proprietate

255,5

178,8

76,7

18

JUDETUL CONSTANTA

Cogealac- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Gării nr. 12

1973

412,7

663,0

 

Spatiul de la demisol si etaj 1 înclădire birouri D+P+2

 Proprietate (în litigiu)

Mobilier, inventar gospodăresc, împrejmuiri

1514,9

1155,9

122,9

77,7

158,4

19

JUDETUL COVASNA

 Sfântu Gheorghe (S.v.) total clădire din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

- Str. Gabor Aron 1

1973

718,8

404,0

Spatiul de la demisol si etaj 1 înbirouri D+P+2

Proprietate în indiviziune

Mobilier inventar gospodăresc

3215,9

2763,3

83,5

369,2

20

JUDETUL DÂMBOVITA

Pucioasa- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Republicii 1

1994

604,0

235,0

Clădire individuală S+P+1proprietate

Centrală termică- cazan, alteutilităti

Diverse

 2913,4

2295,5

50,5

175,3

392,1

21

Târgoviste(fost filiala)- totalpersonală din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Avram Iancu 3

1997

276,0

85,2

Parter bloc locuinte proprietate

Proprietate

Diverse dotări

1142,0

880,0

26,5

235,5

22

Găiesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. 13 Decembrie 84

1998

1581,02489,0

Clădire S+P+ 1

Proprietate

Centrala termică

Diverse dotări

8026,7

6542,0

241,8

80,8

1162,1

23

JUDETUL DOLJ

Segarcea- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Unirii 90

1998

1444,0

Clădire S+P+1

Proprietate

Mobilier, dulapuri

16248,5

16013,0

61,2

174,3

24

Celaru- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Celaru

1976

272,0

475,0

Clădire individuală P+1 cu terenaferent

Proprietate

Centrală telefonică, casă de bani,mobilier, împrejmuire, etc

951,9

920,8

31,1

25

JUDETUL GALATI

Tg. Bujor- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. G-ral EremiaGrigorescu 77

1962

348,0

Clădire individuală S+P+1

Centrală termică, centralătelefonică, sistem alarmăMobilier, alte dotări

1165,9

933,4

140,0

92,5

26

Liesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Liesti

1979

488,5

2078,4

Clădire individuală cu un nivel

Proprietate

Centrală telefonică

Mobilier alte dotări

1225,5

873,3

302,6

25,3

24,3

27

Cudalbi- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Cudalbi

1972

160,8

58,6

 

Parter bloc P+2

Proprietate cotă indiviză

Mobilier, alte dotări

328,4

320,0

8,4

28

Tg. Cărbunesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Eroilor 6

1994

307,2

190,0

Clădire individuală P+1

Proprietate

Garaj structură metalică

Conform listei inventar

506,7

468,0

12,0

24,2

2,5

29

Bumbesti Pitic- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Bumbesti Pitic

1974

163, 0

600,0

Clădire individuală parter

Proprietate

Împrejmuiri, magazie lemn, alte utilitătiConform listei inventar

88,6

56,7

4,8

26,2

0,9

30

JUDETUL HARGHITA

 Sânmartin- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Principală 392

1980

118,0

71,0

Parter bloc P+3

În folosintă

Mobilier, alte utilităti

339,4

290,5

48,9

31

JUDETUL HUNEDOARA

Baru Mare- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Principală bl. F

1998

148,0

Parter bloc cărămida

Proprietate în cotă parteindiviză 695/94

367,3

367,3

32

JUDETUL IALOMITA

Căzănesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Căzănesti

1970

281,1

1231,0

Clădire individuală

Proprietate

Diverse

738,5

526,6

143,1

68,8

33

JUDETUL IASI

 Tg. Frumos- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Cuza Vodă 40 B

1995

1229,6

768, 0

Clădire individuală S+P+3

Concesionat

Mijloace fixe si obiecte de inventar

1992,2

1427,8

564,4

34

Tibănesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Tibănesti

1986

251,1

Spatiu la parter în bloc P+3

Casă de bani si obiecte de inventar

192,6

170,9

21,7

35

Mircesti- total din care:
- clădiri

- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Mircesti

1985

115,0

627,0

Clădire individuală P+1

Concesionat

Casă de bani, sistem alarmă

804,7

777,9

26,8

36

Vlădeni- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Vlădeni

1985

135,9

Parter partial în bloc P+3

38,8

 38,8

37

JUDETUL MEHEDINTI

Drobeta Turnu Severin- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Iulius Cezar 3

1994

142,9

Spatiu amenajat la parter bloclocuinte, intrare separată

În folosintă, cotă indiviză

Diverse

492,4

444,4

48,0

38

JUDETUL MURES

 Iernut- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Dacia Traiană 4

1997

1554,0

1500,0

Clădire individuală S+P+1

Concesionat pe 25 ani

Mijloace fixe si obiecte de inventar

9268,5

9056,4

212,1

39

JUDETUL OLT

Caracal- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Cuza Vodă 8

1994

1531,0

1500,0

Clădire individuală S+P+2

Concesionat

Bufet, mobilier divers

7906,0

7750,8

155,2

40

JUDETUL SATU MARE

Livada- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Satu Mare 20

1991

421,8

250,0

Clădire individuală S+P+E+M

În folosintă pe durata constructiei

Centrală termică, alte utilităti

Mobilier, casă de bani, împrejmuiri

1560,7

1240,9

234,4

85,4

41

Supur- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Supuru de Jos

1994

216,0

Parter clădire individuală

Mobilier, casă de bani, împrejmuiri

Diverse

488,7

338,7

27,8

122,2

42

JUDETUL SUCEAVA

Plesesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Vulturesti

1970

480,0

Clădire individuală P+1

Centrală termică

Mobilier, fichet metalic, împrejmuiri

1482,9

1440,7

21,2

21,0

43

Bogdănesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Bogdănesti

1959

130,0

500,0

Parter clădire individuală

Proprietate

Mobilier, sistem alarmă, casă de bani, împrejmuiri

302,7

237,1

10,0

55,6

44

Calafindesti- total din care:
- clădiri

- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Calafindesti

1974

132,0

700,0

Clădire individuală

Proprietate

Mobilier

360,3

342,1

7,2

11,0

45

Dolhesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Dolhesti

1973

132,0

Clădire individuală P+1

57,5

57,5

46

Garaj Suceava- total din care:
- clădiri

- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Ana Ipătescu 2

1968

42,0

Parter clădire individuală

18,7

18,7

47

JUDETUL TELEORMAN

 Alexandria- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Ion Creangă 52-54

1978

569,2

174,6

Etajul 2 în clădire P+6

 Proprietate cotă indiviză

Diverse

1132,7

902,6

8,4

221,7

48

Drăgănesti Vlasca- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Drăgănesti Vlasca

1963

511,1

Clădire individuală D+P

În folosintă

Diverse

1369,1

1297,2

71,9

49

Vârtoape- total din care:
- clădiri

- terenuri

- utilităti

- dotări

Com. Vârtoape

1960

276,0

700,0

Clădire individuală P

Proprietate fără valoare

627,3

627,3

50

Garaj Alexandria- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Sos. Tr. Măgurele FN

1978

35,5

66,0

Clădire individuală

 Proprietate cotă indiviză

22,7

19,5

3,2

51

Piatra- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Piatra

1976

251,3

Clădire individuală

În folosintă

 Retea telecomunicatii, casă de bani

Împrejmuiri

352,3

294,3

42,8

15,2

52

JUDETUL TIMIS

Garaje Timisoara- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Bd. C.D. Loga 40

1998

45,6

49,6

Constructie cărămidă

 Închiriat

34,1

34,1

53

Lugoj- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Timisorii 27-33

1998

2118,0

1197,8

Clădire individuală S+P+2+M

Proprietate (360 m.p.) concesionat (837,8 m.p.)

Centrală termică, centrală telefonică sistem alarmă

Diverse dotări si împrejmuiri

20058,4

14147,0

32,2

4417,8

1461,4

54

Garaje Lugoj- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Timisorii 27-33

1998

64,2

64,2

Constructie metalică

Concesionat

213,3

213,3

55

Gătaia- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Carpati 10

1995

128,8

Clădire parter

430,2

430,2

56

JUDETUL TULCEA

Horia- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Horia

1975

422,0

843,0

Clădire P+1

Proprietate

792,2

704,6

87,6

57

Pecineaga - total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Pecineaga

1981

237,0

703,0

Clădire parter

Proprietate

531,4

453,1

78,3

58

JUDETUL VASLUI

 Murgeni- total din care:
- clădiri
- terenuri

- utilităti
- dotări

Str. Principală 1

1959

308,0

917,0

Două corpuri clădire parter

Proprietate

133,5

125,0

8,5

59

JUDETUL VRANCEA

Focsani- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Cuza Vodă 28

1986

159,0

Parter bloc

În folosintă

Diverse

447,9

420,1

27,8

60

Focsani- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Maresal Antonescu 21

1986

307, 0

513,0

Parter bloc

Proprietate

Mobilier, împrejmuiri

1232,8

1031,0

82,4

119,4

61

Dumbrăveni - total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Dumbrăveni

1982

210,0

6511,0

Clădire individuală P+1

Proprietate

Diverse

Mobilier, împrejmuiri si alteamenajări

2019,9

1062,8

751,0

15,5

190,6

62

Măicănesti- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Măicănesti

1974

263,0

2881,0

Clădire individuală P+1

Proprietate

Diverse

514,0

258,8

239,0

16,2

63

MUNICIPIUL BUCURESTI

 Adm. Centrală- total din care:
- clădiri
- terenuri

- utilităti

- dotări

Str. Smârdan 3

1900

5274,0

880,0

Clădire individuală S+P+4

În folosintă

Centrală termică gaze

Diverse

108584,3

108584,3

64

Adm. Centrală- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Traian

1997

168,5

Parter în bloc L 111 B tronson ½ si2 P+4

Ascensor persoane

3798,3

3798,3

 

TOTAL A)- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

 

 

 

 

261066,7

236434,9

3265,4

0393,0

0973,4

 

B. SITUATIA

 

CLĂDIRILOR DISPONIBILIZATE PARTIAL

Nr. crt.

JUDETUL/Localitatea

Adresa

An constr.

Suprafata

totală

Suprafataisponibiliz.

(m.p.)

Caracteristici tehniceale imobilelor

Valoare

Total

din care:

pt. spatii disponibiliz.

1

JUDETUL ALBA

Blaj- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Timotei Cipariu

1994

1,024.80

774.80

spatiu în clădire individualăS+P+1

2,807.30

2,595.70

2,122.30

31.50

441.90

2

JUDETUL ARAD

Sebis- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Republicii 25A

1995

880.00

236.00

spatiu în clădire individuală P+2

3,118.00

858.10

836.20

21.90

3

JUDETUL BIHOR

Săcuieni- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Morii 16

1950

608.00

328.00

clădire individuală S+P+1 proprietate 600 mp.

1,654.10

989.70

892.30

86.70

10.70

4

JUDETUL BOTOSANIBucecea- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Com. Bucecea

1975

285.00

142.50

Spatiu în clădire P+1 în proprietate 200 mp.

844.90

438.50

358.00

26.80

53.70

5

JUDETUL BRASOV

Brasov- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Kogălniceanu 3

2000

2,423.00

283.00

spatiu în clădire S+D+P+9 concesionat cotă parte din2255 mp.

30,784..50

3,523.10

3,245.20

277.90

6

Făgăras - total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Republicii 27

1920

531.00

258.00

clădire indiv. S+P+1

în propr. 347 mp.- cotă parte indiviză

3,879.50

2,127.80

1,885.00

242.90

7

JUDETUL BRĂILA

Făurei - total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Republicii 46

1957

854.00

264.00

clădire individuală P+1

în proprietate cotă parte 500mp.

2,841.00

947.90

 874.20

 73.70

8

JUDETUL CARAS

Oravita - total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. 1 Dec. 1918 nr. 1

1914

984.00

642.70

clădire S+P+1+M

proprietate cotă parte

3,244.60

2,137.90

2,119.20

13.00

5.70

9

JUDETUL CĂLĂRASI

Oltenita - total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Cuza Vodă 131

1969

1,890.28

1,507.20

clădire individuală P+1

în proprietate 2619,13 mp

centrală termică

6,189.20

5,048.60

4,307.00

555.60

180.90

5.10

10

Lehliu - total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Industriei 1

1994

1,526.83

752.97

clădire individuală S+P+1

concesionat 2000 mp.

5,409.20

2,751.30

2,662.30

89.00

11

JUDETUL CLUJ

Gherla- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. P-ta Libertătii 2

1923

607.30

104.19

spatiu în clădire S+P+1

proprietate în cotă indiviză53,01 mp.

1,658.60

302.30

298.40

3.90

12

Turda- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. P-ta Romană 15B

1996

1,504.00

976.00

spatiu S+D+P+M în bloc loc. 8et.

concesionat 487.0 mp.

6,764.50

4,210.70

4,113.70

97.00

13

JUDETUL COVASNA

 Covasna- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Gh. Doja 2A

1995

1,603.00

759.00

spatiu în clădire individ. S+P+2+M cotă parte 282,67 mp.

Concesionat

4,554.50

2,412.70

2,156.60

 4.00

160.80

91.30

14

JUDETUL GALATI

Galati- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Ada Marinescu 23

1984

210.00

104.00

spatiu la parter în bloc S+P+10

Cotă indiviză 18,05 mp.

1,230.40

613.20

609.30

3.90

15

JUDETUL GIURGIU

Hotarele- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Sat Heresti

1962

480.00

251.60

spatiu în clădire parter

cotă indiviză 3000 mp. în proprietate

1,080.00

563.90

561.60

2.30

16

JUDETUL HUNEDOARA

Deva- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Iuliu Maniu 18

1998

2,687.00

992.00

spatiu în clădire S+P+2 concesionat 480 mp

23,762.60

9,021.30

8,772.80

248.50

17

Hateg- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Bisericilor 2

1900

625.14

100.00

spatiu în clădire din piatră si cărămidă

în proprietate cotă parte 63.5 mp

1,111.40

203.60

178.00

25.60

18

Orăstie- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. N. Bălcescu 4

1910

450.56

74.20

spatiu parter în clădire S+P+1

proprietate în cotă parte 34,2 mp.

 1,209.40

200.00

199.20

0.80

19

Călan- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Independentei 13

1962

250.00

125.00

spatiu la parter în bloc de locuinte

proprietate în cotă indiviză

734.20

373.50

367.10

6.40

20

JUDETUL IALOMITA

Slobozia- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

B-dul Chimiei 2-4

1997

2,939.66

1,489.60

clădire individuală S+P+2

concesionat 1500 mp

13,632.10

6,963.60

6,583.80

44.70

335.10

21

Fetesti- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Ceahlău 1-3

1996

1,318.00

725.70

clădiri individuale S+P+1

concesionat 724 mp

3,558.00

2,309.50

1,959.10

84.00

266.40

22

JUDETUL IASI

Iasi- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Sf. Lazăr nr. 3

1998

6,440.00

4,803.00

spatiu în clădire S+P+5

concesionat 2500 mp.

62,065.10

47,218.00

46,300.00

918.00

23

Hârlău- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Stefan cel Mare 37

1993

463.00

187.50

P+1 în clădire cu 8 etaje

concesionat 25 mp. Cotă parte

1,937.00

808.70

784.40

24.30

24

JUDETUL MURES

Sighisoara- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Justitiei 7

1914

2,038.00

1,317.00

spatiu în clădire S+P+1

teren în propr. cotă parte 440 mp

5,247.00

3,580.80

3,507.20

73.60

25

Reghin-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Republicii 1A

1995

920.00

230.00

spatiu în clădire individuală S+P+2 concesionat 97,2 mp

3,063.00

786.10

765.90

20.20

26

Târnăveni- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. 22 Dec. nr. 2

1994

802.00

168.00

spatiu S+P în bloc de locuinte

concesionat 118.8 mp.

2,649.00

554.90

554.90

27

JUDETUL NEAMT

Tg. Neamt- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. M. Eminescu, BIM11

1994

 873.22

603.24

spatiu în bloc de locuinte S+P+M

în folosintă 100.54 mp.

2,492.50

1,899.90

1,721.90

178.00

28

JUDETUL OLT

Slatina- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Unirii 2B

1981

814.78

582.95

spatiu S+P+1 în bloc cu 4

224,75proprietate în cotă indiviză

3,765.20

3,025.50

2,693.90

91.00

189.90

29

Corabia-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Carpati nr. 5

1995

1,582.00

1,033.00

spatiu în clădire individualăS+P+2
concesionat 1500 mp.

7,700.40

5,367.60

5,161.70

205.90

30

Bals- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. N. Bălcescu 6B

1987

730.00

376.00

spatiu în clădire individualăP+1

teren propr. privată a vânzător clădire

3,024.20

1,592.00

1,557.70

34.30

31

JUDETUL PRAHOVA

Ploiesti (S.v)-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Independentei 12

1887

987.50

834.00

clădire în ansamblu de S+P+1

proprietate 623 mp.

1,909.00

2,769.80

1,609.20

181.00

979.60

32

JUDETUL SUCEAVA

Suceava- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Bd. 1 mai 5A 32

1996

5,443.00

2.858.00

Clădire S+P+5

concesionat 520 mp

26,905.00

14,225.20

14,127.20

98.00

33

Rădăuti- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Piata Uniriinr. 33

1996

1,904.00

728.00

clădire individuală S+P+1

în proprietate 360 mp

6,537.10

3,147.10

2,498.50

27.80

87.20

533.60

34

JUDETUL TELEORMAN

Alexandria- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. AV. Al. Colfescunr. 6

1998

2,684.00

1,874.00

spatiu în clădire D+P+2

concesionat 1213,4 mp. achitat anticipat

24,707.80

20,009.30

16,274.10

2,439.70

1,295.50

35

Zimnicea- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Primăverii nr. 2

1983

691.66

363.98

spatiu în clădire S+P+1

în proprietate 156 mp Cota indiviză

2,473.50

711.40

531.60

179.80

36

JUDETUL TIMIS

Deta- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Victoriei nr. 3 A

1995

1,419.00

755.00

spatiu în clădire S+P+2+M

concesionat 760,3 mp.

4,235.50

2,384.00

2,253.70

130.30

37

JUDETUL VASLUI
Bărlad- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. Republicii nr. 235

1995

2,915.00

1,747.00

clădire individuală S+P+2

concesionat 2292 mp.

17,171.00

10,402.70

10,290.50

112.20

38

ADMINISTRATIA
 CENTRALĂ

Bucuresti- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Str. M. Basarab 71, Bl. L111A- Sect. 3

1997

189.53

105.20

la parter în bloc de P+4

concesionat

4,272.40

2,371.40

39

Bucuresti- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

 

Str. M. Basarab 73,Bl. L113A, Sect. 3

1997

426.20

316.35

la parter în bloc de P+4concesionat

9,607,40

7,131.20

 

TOTAL B din care

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

x

x

x

 

x

x

176,578.60

165.236,3
 1.294,8
 3.119,8
 6.927,7


C. SITUATIA

SPATIILOR SOCIALE DISPONIBILIZATE

 

Nr.crt.

Judet/ Localitate

Denumire

Adresa

An constr.

Caracteristici tehnice ale imobilelor

Supraf. mp.

Val. inv.
 -mii. lei-

0

1

2

3

4

5

6

7

1

I. SPATIIHOTELIEREBRASOV

Predeal- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Vilă

Str. M. Săulescu nr. 71

1995

Clădire individuală compusă D+P+E+Mteren proprietate (240 m.p.) valoareainclusă în pretul clădirii

 443,00

443,00

5425,20

4686,70

93,00

645,50

2

CONSTANTA

Eforie Sud – total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Complex hotelier Flamingo

Str. Inginerilor nr. 2

1970

Hotel P+6 si restaurant, centrală termică 180 m.p., instal. tehnicăsolară- 81 m.p., spălătorie + garajepiscină, terenuri tenis, inst. sonorizare, inst. electrică, pardoseală caldă

6873,00

6873,00

89670,60

76338,10

3982,40

9350,10

3

Mangalia- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Hotel Zefir

Str. Teilor nr. 7

1959

Clădire P+3 + dotări.

1037,00

1037,00

6923,10

6163,50

759,60

4

COVASNA

Covasna- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Minihotel

Str. Gh. Doja nr. 2A

1995

Clădire individuală P+5 tip bloc locuinte compus dintr-un ap. cu 3 camere si 10 ap. cu o cameră, spatiu receptie si pod mansardabil. Utilităti: ascensor persoane inst. cablu TV centr. termică alim. en. electrică, apă, gaz metan, retele subterane de telecomunicatii urbane si interurbane+dotări.

 Teren concesionat pe toată perioada existentei clădirii (253 m.p.)Cheltuieli anticipate cu taxă de concesionare teren (253 m.p.)

947,00

947,00

1415,70

1018,10

3,60

112,30

281,70

5

MURES

Sovata- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Minihotel

Str. Trandafirilornr. 90

1915 siamenaj.reparatii1995

Clădire individuală S+P+E, Racord gaze, termoficare, apă canal, linii telef. sistem securitate + dotări. Minihotelul este situat la etaj iarla subsol- 2 bucătării, 2 săli sport, 2 magazii.
 teren concesionat pe 99 ani (3834 m.p.) achitat integral, alte amenajări: 2 terenuri de sport930 m.p.

713,10

713,10

4346,70

4225,30

79,00

42,40

6

SUCEAVA

Vatra Dornei-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Minihotel

Str. T. Vladimirescunr. 10

1926 siamenaj 1994.

Etaj + mansardă corp comun cu sediulagentiei + dotări

terenul nu este proprietatea băncii

443,00

443,00

1380,80

1200,00

180,80

 

TOTAL I

 

 

 

 

 

109162,10

7

II. LOCUINTE

 ARGES

Pitesti- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 ap. 2 cam

Str. Popa Sapcă, Bl. D1, Sc. D, Ap. 3

1985

Două cam. + dependinte decomandat parter, Bl. P+4, fond nou (1980) dinprefabricate beton
 teren proprietate 7 mp. cotăindivizăracord la termoficare, racord lareteaua de energie electrică, gaze.
pardoseli reci cu mozaic, linoleum,partial faiantă la bucătărie

62,00

62,00

27,60

27,60

8

BACĂU

Comuna Podu Turcului- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

6 ap. x 2 cam. + 2 ap. x 3 cam

Str. Tudor .Vladimirescu nr. 117

1993

Apart. situate în clădire P+2 cu destin. sediu bancar. Apart. auintrare separată.
 Teren concesionat integral (1264 m.p.)

809,00

809,00

1228,10

1222,30

5,80

9

Com. Sascut-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

9 ap. x 2 cam. +3 ap. x 3 cam.

Str. Pietii

1997

Apart. sunt situate în clădire individuală P+3 si au intrareseparată
 Teren cotă indiviză (293,31 m.p.)

934,00

934,00

1643,70

1597,20

46,50

10

BRĂILA

Brăila- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 ap. 2 cam.

Str. Unirii nr. 72, Bl. Turn, et. 2, Ap. 9

1980

Ap. situat în bloc P+10teren în cotă indiviză (înfolosintă 29 mp.)

61,00

61,00

63,40

63,40

11

CARAS-SEVERIN
Bozovici- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 ap. 3 cam.

Str. M. Eminescu nr.250B. Bl. IF, Ap. 10

1998

Ap. 3 camere în clădire S+P+2, boxa la subsol de 16,20 m.p. + dotări

84,46

84,46

 52,90

42,40

10,50

12

CLUJ

Cluj- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 Ap. 3 camere

Str. N. Titulescu nr.24 ap. 25

1988

Ap. 3 camere în bloc P+4teren atribuit în folosintă (21 m.p.)racord gaze, termoficare, apă, canal,en. electrică de la reteaua orasului

67,37

67,37

 249,00

196,40

52,60

13

CONSTANTA

Com. Băneasa-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Locuintă

Str. Trandafirilor nr. 79

1956

Clădire individuală P+1+dotări

Teren propr. 152 m.p.

190,00

190,00

742,90

683,60

23,10

36,20

14

GALATI
Tg. Bujor- total din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

2 ap. x 2 cam. + 2 ap. x 3 cam.

Str. G-ral EremiaGrigorescu nr. 77

1962

4 apart. situate la et. 1 în clădirecu destinatie initială spatiu bancar,acces separat prin spatele clădirii si casa scării

282,70

282,70

772,90

758,30

14,60

15

MEHEDINTI

Strehaia- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 ap. 3 cam.

Str. Unirii nr. 1A, Bl. A1, Sc. 2, Et. 1 Ap. 3

1994

Ap. situat în bloc cu P+4 la et. 1 +dotări Teren în folosintă- cota indiviză

75,70

75,70

268,70

54,70

14,00

16

Ploiesti- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 ap. 4 cam

Str. Independenteinr. 12

1987

Clădire individuală S+P

 teren proprietate (468 m.p.)

129,00

129,00

330,00

194,00

136,00

17

PRAHOVA
Urlati- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

 

Casă individuală cu destinatie delocuintă

Str. T. Vladimirescu nr. 13

1957

Clădire individuală parter 2 camere +dependinte
 teren în proprietate

70,00

70,00

107,60

80,60

27, 00

18

SUCEAVA

Com. Udesti-total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

1 ap. 3 cam

Com. Udesti

1980

Etajul 1 dintr-o clădire situată înlocalit. Udesti.
 terenul nu este propriet. băncii

68,80

68,80

 

35,70

35,70

19

TIMIS

Lugoj- total din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

Spatii locuibile

Str. Timisorii nr.27-33

1998

Ansamblu S+P+2 Et+M
 teren concesionat (405 m.p.)

405,00

405,00

625,00

625,00

20

Deta- total 1 din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

ap. 2 cam. 1 ap. 3 cam. 1 ap. 4 cam.(închiriat)
1 ap. 5 cam.(închiriat)

Str. Victoriei nr. 3

1995

Ansamblu S+P+1 E+M si dotări.
 Teren proprietate (526 m. p.)

423,00

423,00

695,50

547,00

34,30

114,20

 

TOTAL II

 

 

 

 

 

6843,00

 

TOTAL C din care:

- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

 

 

 

 

 

116005,10

99.959,9

270,5

4.266,7

11.508,0


 D. SITUATIA

INVESTITIILOR ÎN CURS

 

Nr.crt.

JUDET

LOCALITATEA

Adresă

Caracteristici

tehnice (suprafată) mp.

Stadiu fizic

Valoare contabilă brutămil. lei

Cost estimativ pentrufinalizarea lucrărilor

Investitie
 specifică
 USD/mp Supr.Constr.

1.

JUDETUL ALBA

Alba Iulia

- constructie nouă

- teren

- dotări

I.C. Brătianu 20

S+M+P+4E 2118,00

699,00

Partea de 2118 mp sistată dintr-o investitie de 4118 mp; structura si închiderile exterioare terminate, sediul de bancă este pus în functiune
 Teren concesionat pe 99 ani- cotă indiviză din- 1380 mp concesiune-

17.631,00

5.142,00

337,30

2.

JUDETUL ARAD

Arad

Str. Lacului

S+P+2E

2550,00

817,00

Structura de rezistentă terminată, închideri 60%, instalatii 80%
 Teren concesionat pe 99 ani

15.592,00

31,1015.623,10

25.220,00

247,80

3.

Nădlac

- constructie nouă

- teren

- dotări

Victoriei 45-47

P+2E

1740,00

1260,00

Structură terminată, fără închideri si
 compartimentări
Teren concesionat pe 99 ani

2.949,20

18.399,00

68,70

4.

JUDETUL BACĂU Onesti

- constructie nouă

- teren

- dotări

Republicii 43

S+P+2E

1696,00 1853.00

Investitie executată 85%
 Teren concesionat pe 99 ani

9.238,70 1.016,3010.255,00

7.851,00

220,70

5.

JUDETUL BIHOR

Alesd

- constructie nouă

- teren

- dotări

Bobălna 23-25

D+M+P+1E

1775,00 1645,00

Structură terminată, închideri 80%Teren concesionat pe 99 ani

2.323,30

13.513,00

53,00

6.

JUDETUL BOTOSANI

Săveni

- structură de
 constructie
- teren
- dotări

Localitatea Săveni

P+1

932,80

233,00

Structură, fără finisaje si instalatiiTeren concesionat pe 99 ani

455,20

5.045,00

19,80

7.

JUDETUL BRASOV

Brasov

- hotel
- teren
- dotări

Kogălniceanu 3

D+P+9E

2775,00

800,00

Spatiul de cazare (et. 3-9): structură
terminată, finisaje si instalatii executate 50%. Corp de legătură structură terminată, instalatiiexecutate 80%. Cotă indiviză din suprafata totală concesionată 2255mp

42.952,80

3.108.4048.061,20

25.390,00

627,20

8.

JUDETUL BRĂILA

Brăila

M. Sebastian

17-19

1242,00

Teren

1.314,00

-

-

9.

Ianca-clădire+extindere

- teren
- dotări

Sărăteni nr. 1

P+1E

813,00

607,00

Structură (lucrări de consolidare executate), la extinderea spatiului existent s-a realizat structura de rezistentă .Teren concesionat pe 99 ani

6.453,00

5.627,00

321,60

10.

JUDETUL CĂLĂRASI

Budesti

- constructie nouă

- teren

- dotări

Com. Budesti

S+P+1E

980,00

2000,00

Structură de rezistentă80%

Teren concesionat pe 99 ani

3.309,40

5.785,00

139,70

11.

JUDETUL CLUJ

Cluj

- constructie nouă

- teren

- dotări

 

Cuza Vodă 1

D+P+M+5E 784,00

Partea de 2600 mp suprafată utilă sistată,2600,00 dintr-o investitie totală de 3782 mp; Structură de rezistentă realizată, lucrări de închideri ext. 90%, instalatii 10%; sediul de bancă esteîn curs de finisare.

Teren concesionat pe 99 ani-cotă indiviză din 1140 mp concesionată

19.929,70

38.300,00

310,60

12.

JUDETUL DÂMBOVITA

Titu

- constructie nouă

- teren

- dotări

Gării nr. 2

P+1E

585,20 1413,00

Structură de rezistentă 80%

Teren cumpărat inclus în investitie

825,60

20.896,00

57,20

13.

JUDETUL NEAMT

Piatra Neamt

- constructie nouă

- teren

- dotări

Cuza Vodă

S+P+4E

3342,00

800,00

Structură de rezistentă realizată, închideriext. 25%

Teren concesionat pe 99 ani

4.327,20

46.927,00

52,50

14.

Roznov

- constructie nouă

- teren

- dotări

 

S+P+2E 1340,00

1910,00

Structură de rezistentă si închideri ext.realizate, compartimentări si finisaje 90%.Teren concesionat pe 99 ani

3.146,00

4.110,00

95,10

15.

JUDETUL PRAHOVA

Puchenii Mari

- dotări

Com. PucheniiMari

P (casă)

382,00

 

Pusă în functiune, finisaje 80%. Terenul nueste în proprietatea băncii

1.845,90

146,10

1.992,00

200,00

195,80

16.

Breaza

- imobil

- teren
- dotări

Republicii 17

S+P+1E

458,00 2250,00

Imobil cumpărat, achitat partial 75%Teren cumpărat inclus în pretul imobilului

2.500,00

655,00

221,20

17.

Mizil

- constructie nouă

- teren

- dotări

Unirii 14

S+P+M+1E

1775,00

970,00

Structură de rezistentă realizată, închideriext. 45%

Teren concesionat pe 99 ani

6.366,60

15.647,00

145,30

18.

JUDETUL SIBIU

Sibiu

- constructie nouă

- teren

- dotări

Calea Dumbrăvii

2S+P+M+5E

3400,00

932,00

Parte de 3400 mp sistată dintr-o investitie de5509 mp. Structură de rezistentă realizată, închideri si finisaje cca. 35%
Teren concesionat pe durata existentei- constructiei 462 mp, iar 470 mp concesiuneindiviză

14.172,50

50.776,00

168,90

19.

JUDETUL TULCEA

Tulcea

- constructie nouă

- terenproprietate- teren concesionat

- dotări

Sălciilor 9

S+P+4E+Ms

2290,00

388,00

480,00

Structură de rezistentă, închideri realizate finisaje si instalatii cca. 60%

Teren proprietate si concesiune

13.199,00

34,00

13.233,00

20.111,00

233,60

20.

Măcin

- constructie nouă

- teren

- dotări

1 Dec. nr. 49-53

D+P+1E

1403,00

1500,00

Structură de rezistentă si închideri realizate,finisaje si instalatii 40%

Teren concesionat pe 99 ani

2176,20

5.798,00

62,90

21.

JUDETUL VASLUI

Vaslui

- constructie nouă

- teren

- dotări

Stefan cel Mare 39

S+P+2E

2828,00

2538,00

Structură de rezistentă realizată, închideri ext. 60%, finisaje si instalatii 15%

Teren cumpărat

13.112,00

1.015,00 14.127,20

45.815,00

187,90

22.

JUDETUL VÂLCEA

Vălcea- teren

G-ral Praporgescu

1094,00

Teren + proiect tehnic executat si achitat

1.685,90

-

-

23.

Călimănesti

- structură
 bloc
- teren
- dotări

Calea lui Traian 295 bl. 3

S+P

885,00 1160,00

Structură cumpărată, închideri executate 20%

Teren în folosintă, indiviziune cu proprietariiapartamentelor

1.863,70

10.204,00

85,30

24.

JUDETUL VRANCEA

Vidra

- constructie nouă

- teren

- dotări

Comuna Vidra Vrancea

S+P+1E

1220,00

760,00

Structură si închideri ext. realizate, finisaje si instalatii 80%

Teren concesionat pe 99 ani

2.668,20

223,80

2.892,00

2.850,00

88,60

25.

ADMINISTRATIA CENTRALĂ

Magazin Sora

- imobil

- teren
- dotări

Calea Grivitei 140

S+P

1033,50 223,00

Clădire cumpărată, consolidată 10%

Teren cumpărat inclus în pretul constructiei

13,788,00

16.700,00

540,60

26.

Hotel Dunărea

- imobil

- teren
- dotări

Calea Grivitei 140

S+P+7E

2866,00

595,00

Clădire cumpărată; lucrări pregătitoare pentru consolidare 67%; lucrări de consolidare 10%

Teren cumpărat inclus în pretul constructiei

19.112,90

42.412,00

270,20

 

TOTAL D

Din care:

- clădiri

- terenuri
- utilităti
- dotări

 

 

 

228.512,9219.938,64.048,9

-

4.525,4

 

 

 

TOTAL A + B + C + D
 Din care:
- clădiri
- terenuri
- utilităti
- dotări

 

 

 

782.163, 3721.569, 78.879, 617.779, 533.934,5

 

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU


Bucuresti, 29 martie 2001.
Nr. 174.