MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 157      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 martie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

98. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicatã

 

146. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

109. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordo­nante de urgentă ale Guvernului

 

157. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanle si ordonante de urgentă ale Guvernului

 

175. - Decret privind acordarea drapelului de luptă unei unităti militare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 255 din 5 decembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin acte  normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

338. - Hotărâre pentru aprobarea taxei vamale aplicate în România la importul anumitor sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană, în cadrul contingentelor tarifare pentru anul 2001


344. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

436. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2000

privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130 din 30 iunie 2000 privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 2000, cu următoarea modificare:

-         La articolul unic, punctele 1, 2 si 4 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 98.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 146.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 295 din 30 decembrie 2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al Fiomâniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 martie 2001.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:


            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 157.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea drapelului de luptă unei unităti militare

 

În temeiul prevederilor art. 99 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele Romăniei d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se acordă drapelul de luptă Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri a Jandarmeriei Române "Mihai Viteazul" Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2001.

Nr. 175.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 255

din 5 decembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994

 

            Lucian Mihai - presedinte
            Costică Bulai - judecător
            Constantin Doldur - judecător
            Kozsokár Gábor - judecător
            Ioan Muraru - judecător
            Lucian Stângu   - judecător
            Nicolae Popa - judecător
            Romul Petru Vonica - judecător
            Florin Bucur Vasilescu - judecător
            Gabriela Ghită  - procuror
            Claudia Miu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionali­tate a dispozitiilor art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Merili Serv" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.292/2000 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avo­cat Doru Băjan, lipsind Primăria Sectorului 3 Bucuresti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei sustine că Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 a fost emisă cu încălcarea dis­pozitiilor art. 114 alin. (1) din Constitutie, în sensul că prin această ordonantă s-au adus modificări unor legi organice. De aceea solicită să se constate că ordonanta criticată este neconstitutională în întregul său.

Reprezentantul Ministerului Public arată că sesizarea este legală numai cu privire la dispozitiile art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994, astfel cum a fost sesi­zată Curtea Constitutională de către instanta de judecată. În consecintă se solicită respingerea exceptiei de necon­stitutionalitate, deoarece reglementările aduse prin ordo­nanta criticată nu sunt de domeniul legii organice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 5.292/2000, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesi­zat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutiona­litate a dispozitiilor art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin acte norma­tive aflate în vigoare la 1 iunie 1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Merili Serv" - S.R.L. din Bucuresti într-un litigiu având ca obiect contestarea unui proces-ver­bal prin care autorul exceptiei a fost sanctionat contraventional în temeiul art. II pct. 2 din ordonanta mentionatã.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994 sunt neconstitutionale, pentru că au adus modificări unor legi organice, si anume Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice si Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României. Or, în temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutie, Guvernul poate emite ordonante în baza unei legi speciale de abilitare, numai în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republi­cată, si-a exprimat opinia numai cu privire la dispozitiile art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994, întrucât restul dispozitiilor ordonantei nu au legătură cu cauza. Instanta apreciază că sub acest aspect exceptia este neîntemeiată, întrucât nu sunt încălcate dispozitiile art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie, iar articolul de lege criticat nu stabileste infractiuni sau pedepse si nici regimul executării acestora.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece potrivit pre­vederilor art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie, prin lege organică se reglementează “ infractiunile, pedepsele si regi­mul executării acestora”. Sanctiunile contraventionale nu fac parte din domeniul rezervat reglementării prin lege orga­nică. Asadar "prevederile art. II pct. 2 ca de altfel si cele­lalte prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994, ce reglementează majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin unele acte norma­tive, nu au caracterul unor norme juridice de natura legii organice".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului dis­pozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curta Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1) ale art. 2 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992 republicată, să solutoneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Prin Încheierea din 8 iunie 2000 Judecătoria Sectoru­lui 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională în vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contra­ventionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994. Autorul exceptiei a criticat ordonanta mentionată în ansamblul acesteia, atât prin cererea formu­lată în motivarea exceptiei, în fata instantei de judecată, cât si în cadrul dezbaterilor în fata Curtii Constitutionale. În scopul determinării obiectului exceptiei, Curtea examinând legalitatea sesizării, are în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora: "Curtea Constitutionalã decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalita­tea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei." Tinând seama că solutionarea cauzei în fata instantei de fond depinde de dispozitiile art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994, Curtea constată că este legal sesi­zată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor aces­tui articol, al cărui continut este următorul: "Articolul 2 alineatul 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1992, apro­bată prin Legea nr. 114/1992, va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Constituie contraventii faptele prevăzute în art. 1 lit. a)-k), dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni si se sanctionează după cum urmează:

a) faptele de la lit. d) si h), cu închisoare contraventională de la 15 zile la 2 luni sau cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei;

b) faptele de la lit. c) si f), cu închisoare contraventională de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 70.000 la 725.000 lei;

c) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) si k), cu închisoare con­traventională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 100.000 la 150.000 lei;

d) faptele de la lit. d) si h), în cazul în care au fost săvârsite de persoane juridice, cu amendă de la 200.000 la 1. 500. 000 lei;

e) faptele de la lit. c) si f), în cazul în care au fost săvârsite de persoane juridice, cu amendă de la 300.000 la 1.800.000 lei;

            f) faptele de la lit. a), b) e), g) i), j) si k), în cazul în care au fost săvârsite de persoane juridice, cu amendă de la 600.000 la 2.000.000 lei». "

Aceste dispozitii legale sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind contrare prevederilor art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie, care au următorul cuprins: "(3) Prin lege organică se reglementează: [...]

f) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora."

Curtea retine că Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 a fost emisă în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, care la art. 1 lit. i). se referă la "actualizarea limitelor unor amenzi contraventionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994”, precum si că titlul ordonantei adoptate în baza acestei delegări legislative este cel pe care îl stabileste textul mentionat al legii de abilitare.

Examinând continutul dispozitiilor de lege criticate, Curtea constată că ele nu reglementează infractiuni, pedepse sau regimul executării acestora, ci majorează limi­tele minime si maxime ale amenzilor contraventionale sta­bilite prin Legea nr. 12/1990, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 (ordonantă aprobată prin Legea nr. 114/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992). Astfel fiind, pre­vederea legală criticată nu vine în contradictie cu dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 72 alin. (3) lit. f), urmând ca exceptia de neconstitutionalitate să fie respinsă ca fiind nefondatã.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1), (4) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, ridicată de Societatea Comercială "Merili Serv - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.292/2000 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 pri­vind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modi­ficările si completările ulterioare, se modifică si se comple­tează după cum urmează:

1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"Art. 59. - (1) Contribuabilii au obligatia să completeze si să depună la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a venitului, cu exceptia declaratiilor pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 mai 2001.

(2) Declaratiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia si se depun la organul fiscal unde se află sursa de venit.

(3) Prin organ fiscal competent se întelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul sau alte organe stabilite prin hotărâre a Guvernului, după caz.

(4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singură sursă, sub formă de salarii, la functia de bază, pe întregul an fiscal si pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevăzute la art. 27 nu au obligatia să depună declaratie de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri a căror impunere este finală nu au obligatia să depună declaratia specială pentru aceste venituri."

2. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"Art. 67. - (1) Plătitorii de venituri cu regim de retinere la sursă sunt obligati să comunice organului fiscal compe­tent informatii cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Comunicarea se face până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia declaratiilor privind veniturile plătite în anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 decembrie 2001.

(2) Pentru veniturile din salarii, informatiile cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit sunt cuprinse în fisa fiscală, pentru care termenul de depunere este prevăzut la art. 26 alin. (5), cu exceptia fiselor fiscale pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 martie 2001."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 martie 2001.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea taxei vamale aplicate în România

la importul anumitor sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană, în cadrul contingentelor tarifare pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

 

Art. 1. - Se aprobă nivelul contingentelor tarifare si al taxelor vamale aplicate în România în cadrul acestor con­tingente tarifare la importul anumitor sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană, con­form anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Importurile de vinuri si băuturi alcoolice care fac obiectul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1 se realizează în baza certificatelor de import eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat
Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,
Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 338.

 

ANEXĂ


CONTINGENTE TARIFARE
prevăzute la importul în România de anumite sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană si taxele vamale aplicate în anul 2001 în
cadrul acestor contingente

 

Pozitia tarifară

Descrierea produselor

Contingente tarifare

(hectolitri)

Taxa vamală aplicată

(% din taxa vamală în regimul clauzei natiunii celei mai favorizate)

ex 2204.10

Vinuri din struguri proaspeti

60.000

exceptat

ex 2204.21

 

 

 

ex 2204.29

 

 

 

2208.20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri

1.500

50 (maximum 45% ad valorem)

2208.30

Whisky

1.400

50 (maximum 45% ad valorem)


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă strategia de privatizare a Băncii Agricole - S.A., cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, elaborată de comisia de privatizare numită prin Hotărârea Guvernului nr. 224/2001.

Art. 2. - Punerea în aplicare a strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A. se realizează sub supravegherea comisiei de privatizare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va aduce la îndeplinire strategia de privatizare a Băncii Agricole - S.A., prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 240/2000 pentru apro­barea strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

lacob Zelenco,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 344.


*) Anexa se va transmite Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Băncii Nationale a României, Ministerului Finantelor Publice si Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2001

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.81.3/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emi­siunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna aprilie 2001, destinate finantării si refinantării dato­riei publice interne, astfel:

                                                                                   

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

(lei)

D1 05.07.2001

3 aprilie 2001

4 aprilie 2001

5 iulie 2001

92

888.660.000.000

D2 11.04.2002

10 aprilie 2001

12 aprilie 2001

11 aprilie 2002

364

800.000.000.000

D3 11.10.2001

10 aprilie 2001

12 aprilie 2001

11 octombrie 2001

182

921.340.000.000

D4 19.07.2001

17 aprilie 2001

19 aprilie 2001

19 iulie 2001

91

1.500.000.000.000

D5 18.10.2001

17 aprilie 2001

19 aprilie 2001

18 octombrie 2001

182

991.900.000.000

D6 26.07.2001

24 aprilie 2001

26 aprilie 2001

26 iulie 2001

91

800.000.000.000

D7 25.10.2001

24 aprilie 2001

26 aprilie 2001

25 octombrie 2001

182

615.090.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a con­tului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înre­gistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizăndu-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/360 si

 

y= r/P,

 

în care:

P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Art. 3. - Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte competi­tive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului des­chis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de tre­zorerie cu discont.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 9. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2001.

Nr. 436.