MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 125    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Marti, 13 martie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 57 din 22 februarie 2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal      

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            316/48. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor

 

            342/47. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            18.  - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitătile de organizare si de tinere a evidentei acestora precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

            17. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. S-R 07/1996, acordată Societătii Comerciale "Romsat Cardinal Network" - S.A. pentru postul de radio prin satelit ACTIV FM din Bucuresti 

 

            18. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 01/1995, acordată Societătii Comerciale "Curierul  National" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TL3 din Bucuresti

 

            19. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 17/1998, acordată Societătii Comerciale "R" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TV FLUX din Bucuresti

 

            20. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 18/1998, acordată Societătii Comerciale "Editura Omega" - S.R.L. pentru postul de televiziune prin satelit OMEGA TV din Bucuresti

 

            21. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 23/1999, acordată Societătii Comerciale "Imola" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit STAR TV din Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 57

din 22 februarie 2001

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal

 

            Lucian Mihai - presedinte

            Costică Bulai - judecător

            Constantin Doldur - judecător

            Kozsokár Gábor - judecător

            Ioan Muraru - judecător

            Lucian Stângu - judecător

            Nicolae Popa - judecător

            Romul Petru Vonica - judecător

            Iuliana Nedelcu - procuror

            Claudia Miu- magistrat-asistent-sef

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal, ridicată de Marius Munteanu si Ionel Dobrică în Dosarul nr. 9.377/1999 al Tribunalului Olt - Sectia penală.

            La apelul nominal lipsesc autorii exceptiei, precum si Regia Autonomă a Îmbunătătirilor Funciare - Sucursala Olt - Sistemul Corabia, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât aceasta nu este motivată, fiind astfel încălcate prevederile art, 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora sesizările de neconstitutionalitate trebuie făcute în formă scrisă si motivate.

 

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin Încheierea din 7 noiembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 9.377/1999, Tribunalul Olt - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal, exceptie ridicată de Marius Munteanu si Ionel Dobrică prin apărător.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 146 din Codul penal sunt neconstitutionale, deoarece prejudiciul cauzat părtii civile "este mai mare de 50.000.000 lei, respectiv 996.030.000 lei", neindicându-se însă vreo dispozitie constitutională sau vreun principiu constitutional care ar fi fost încălcat prin dispozitia legală criticată.

            Tribunalul Olt - Sectia penală exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate esten îtemeiată.

            În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, în esentă, pentru următoarele motive: legitimitatea constitutională a unor prevederi legale se constată, în temeiul dispozitiilor imperative ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, prin raportare la dispozitiile sau la principiile Constitutiei. "În acest sens, indicarea temeiului constitutional al contestării prezumtiei de constitutionalitate a legii atacate este o cerintă a obligatiei de motivare prevăzută de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992." În spetă sesizarea este inadmisibilă, întrucât nu indică temeiul constitutional invocat, în raport cu care să fie examinate dispozitiile art. 146 din Codul penal Obligatia de motivare are un caracter imperativ, fiind o conditie de validitate a sesizării.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia nu este întemeiată, arătând că primul criteriu de evaluare a caracterului deosebit de grav al infractiunilor contra patrimoniului "îl constituie producerea unei pagube mai mari de 50.000.000 lei, iar cel de al doilea criteriu se referă la producerea unei perturbări grave aduse activitătii institutiilor sau unitătlor prevăzute de art. 145 din “Codul penal”. Se mai arată că aceste criterii nu contravin nici unei prevederi Constitutionale, însă se mentionează că datorită scăderii valorii monedei nationale s-a ajuns la o situatie inacceptabilă, deoarece pedepsele prevăzute de lege pentru infractiunile contra patrimoniului, prin care s-a produs o pagubă materială mai mare de 50.000.000 lei, sunt prea grave fată de pericolul social al acestor infractiuni. Este invocată Decizia nr. 83/1997 a Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat că excede competentei Curtii posibilitatea de a modifica sau de a completa prevederile legale supuse controlului. Această atributie apariine exclusiv legiuitorului, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Constitutie. Se mai arată că, pentru ca această reglementare să răspundă realitătii vietii social-economice, Guvernul a emis Ordonanta de urgeniil nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, prin care s-a prevăzut că prin "consecinte deosebit de grave" se întelege "o pagubă materială mai mare de 1.000.000.000 lei”. În final se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei.

Tribunalul Olt - Sectia penală, prin Adresa nr. 9.377/1999, în scopul solutionării cauzei, a solicitat în mod repetat restituirea dosarului de fond, solicitare care se întemeiază pe cererea de renuntare la exceptia de neconstitutionalitate, formulată de autorii acesteia.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum 5i dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), ale art. 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

1. Analizând cererea de renuniare la exceptia de neconstitutionalitate, formulată în fata instantei de judecată de autorii acesteia la data de 5 decembrie 2000, asadar ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Curtea urmează să o respingă, în temeiul art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale (aprobat prin Hotărârea nr. 12 din 4 noiembrie 1997 a Plenului Curtii Constitutionale si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997), text potrivit căruia: "O dată legal sesizată, Curtea procedează la examinarea constitutionalitătii, nefiind aplicabile dispozitiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului." Această reglementare face aplicarea dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora: "Procedura jurisdictională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatrbile cu natura procedurii în fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotărăste exclusiv de Curte. "

2. Examinând exceptia de neconstitutionalitate sub aspectul admisibilitătii sale, Curtea constată că, astfel cum rezultă din continutul încheierii de sesizare, autorii acesteia nu indică în nici un fel motivele criticii de neconstitutionalitate. Pe de altă parte, Curtea retine că, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt neconstitutionale numai prevederile legale care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei, iar potrivit art. 12 alin. (2) din aceeasi lege, orice sesizare trebuie motivată. Coroborând aceste texte legale cu cele ale art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiei legale criticate numai în aceste limite ale sesizării. Asa fiind, neindicarea de către autorul unei exceptii a normei Constitutionale pentru care consideră că textul criticat este neconstitutional constituie un motiv de respingere a sesizării. Altminteri ar însemna ca jurisdictia constitutională să se substituie părtii în ceea ce priveste invocarea motivului de neconstitutionalitate, exercitând astfel sub acest aspect un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil atâta timp cât controlul pe calea exceptiei de neconstitutionalitate nu se poate exercita decât la sesizare. În sensul celor arătate Curtea Constitutională s-a pronuntat în mod constant în practica sa jurisdictională, de exemplu prin Decizia nr. 341 din 12 septembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 29 ianuarie 1998, precum si prin Decizia nr. 49 din 23 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 222 din 20 mai 1999.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 2 alin. (2), al art. 12 alin. (2), al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea. nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

 

În numele legii

 

DECIDE:

Respingerea fiind inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dospozitiilor art. 146 din Codul penal, ridicată de Marius Munteanu si Ionel Dobrică în Dosarul nr. 9.377/1999 al Tribunalului Olt - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent-sef,

Claudia Miu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 316/5 martie 2001

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR Nr. 48/26 februarie 2001

 

ORDIN

 

Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1872001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor,

în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19512000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Lista cuprinzând instalatiile, echipamentele, utilajele si părtile acestora, know-how, în valoare de 25.523.347 dolari S.U.A., ce se vor achizitiona din import de către Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. pentru obiectivul de investitii "Brăila Grupul 1", care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, este prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare pănă la data de 31 decembrie 2001.

Art. 4. - Directia generală de politică si legislatie fiscală si Directia Generală a Vămilor vor lua

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oticial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

ANEXĂ

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Agentul economic:

Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Adresa: bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, Bucuresti

Credit extern B.E.R.D. nr. 365-RO

Valoarea totală a creditului78.100.000 euro

din care pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. 43.555.000 euro

Obiectivul de investitii: "Brăila Grupul 1"

 

 

LISTA

pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate

prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996, prevăzute în Contractul nr. 365/6 din 24 aprilie 1999 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus

de ALSTOM Energie GmbH Germania, care beneficiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

 

Nr. crt.

Denumirea pozitiei tarifare

Pozitia tarifară (cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea

(dolari S.U.A.)

1.

Dispozitive auxiliare pentru cazane

8404.10.00

3

bucată

774.598

2.

Alte tevi din oteluri aliate trase sau laminate la rece (suporturi supraîncălzitor cazan)

7304.51.99

8

bucată

600

3.

Masticuri de vitrificare cimenturi de răsină si alte masticuri

3214.10.10

2

bucată

220

4.

Pulberi sau granule abrazive naturale sau artificiale aplicate numai pe hârtie

6805.20.00

4

set

2.306

5.

Alte cărămizi, dale, plăci si produse similare pentru constructii din ceramică, refractare (zonă inferioară de radiatie cazan)

6902.20.99

1.782

bucată

393.021

6.

Izolatori electrici din ceramică fără părti metalice

8546.20.10

130

bucată

43.946

7.

Profiluri din fier sau oteluri nealiate în formă de L

7216.21.00

65

bucată

1.100

8.

Sârme din fier sau din otel nealiat

7217.10.50

8

bucată

2.655

9.

Arzătoare pentru combustibili lichizi cu dispozitiv de control automat încorporat

8416.10.10

8

bucată

528.610

10.

Alte arzătoare pentru combustibili lichizi

8416.10.90

174

bucată

1.589.285

11.

Tuburi si tevi fară sudură din fier sau otel, cu diametrul exterior de  maximum 168,3 mm

7304.59.91

145

bucată

21.973

12.

Alte articole din fier sau otel (suporturi zonâ inferioară de radiatie cazan)

7326.90.97

402

bucată

62.489

13.

Valve pentru transmisii oleohidraulice

8481.20.10

38

bucată

4.370

14.

Pompe hidraulice cu ulei

8413.60.41

22

bucată

110

15.

Dispozitive si părti auxiliare pentru cazane

8404.90.00

68

bucată

69.103

16.

Alte părti si accesorii pentru instrumente si aparate pentru reglare sau control automat diverse aparate de măsurare)

9032.90.90

345

bucată

935.154

17.

Alte accesorii de tevarie din fontă fier sau otel (tevi de evacuare)

7307.99.90

43

bucată

133.983

18.

Alte constructii si părti de constructii din fontă, fier sau otel (suporturi tevi de evacuare)

7308.90.99

6

bucată

25.107

19.

Altele (vane de reglaj pentru servomotor)

8481.80.59

36

bucată

39.330

20.

Alte articole de robinetarie din otel (robinete de joasă si înaltă presiune)                                     

8481.80.73

47

bucată

401.001

21.

Tuburi si tevi fără sudură din fier sau otel, cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm

7304.59.91

79,35

m

21.070

22.

Alte acumulatoare electrice cu Ni-Cd

8507.30.98

120

bucată

123.897

23.

Altele (bandă zincată cu lătimea de maximum 500 mm, laminate la cald simplu, placate, cu lătime peste 500 mm, simplu tratate la suprafată)

7226.99.20

55,35

m

336.965

24.

Alte părti pentru acumulatoare electrice

8507.90.98

249

bucată

4.461

25.

Altele (unelte pneumatice sau hidraulice)

8467.89.00

2

bucată

3.048

26.

Alte articole din fier sau otel

73.26.90

3

bucată

7.998

27.

Alte acumulatoari: electrice

8507.80.99

54

bucată

120.941

28.

Alte oteluri forjate (diverse componente metalice care intră în structura cazanului)

7224.90.19

858

bucată

13.438

29.

Alte oteluri forjate cu sectiune transversală circulară (diverse componente metalice care intră în structura cazanului)

7224.90.91

316

bucată

238.348

30.

Oteluri cu o grosime de peste 4,75 mm, dar maximum 15 mm

7225.40.50

3704

bucată

35.861

31.

Produse laminate plate, zincate electrolitic, cu lătimea de maximum 500 mm

7226.93.20

60

bucată

2.893

32.

Alte suruburi si buloane chiar cu piulitele, saibele sau inelele lor (suruburi si piulite pentru prinderea elementelor de structură)

7318.15.59

364

bucată

16.609

33.

Piulite de maximum 12 mm

7318.16.91

64

bucată

53.400

34.

Piulite cu diametrul peste 12 mm

7318.16.99

366

bucată

1.215

35.

Nituri

7318.23.00

128

bucată

12.289

36.

Alte toroane si cabluri

7312.10.99

366

bucată

1.366

37.

Unelte de tarodat

8207.40.10

100

bucată

3.599

38.

Alte părti de turbine cu abur

8406.90.90

46

bucată

5.748.708

39.

Palete de stator rotoare si paletele lor               

8406.90.10

1

bucată

69.282

40.

Alte părti de turbine cu abur (insertii ventile abur viu)

8406.90.90

26.000

kg

299.926

41.

Altele tevi, conducte si profiluri tubulare fără sudură din fier sau otel, cu diametrul exterior de maximum 406,4 mm

7304.49.91

4

bucată

1.682

42.

Articole de robinetărie din fontă sau otel

8481.30.91

2

bucată

4.399

43.

Alte articole de robinetărie si articole similare (valve fluture)

8481.80.59

3.000

kg

109

44.

Altele (articole de robinetărie)

8481.80.79

5.000

kg

1.877

45.

Altele (tevi, conducte si profiluri tubulare fără sudură din fier sau otel, cu diametrul exterior de maximum 406,4 mm)

7304.49.91

12.000

kg

6.985

46.

Alte centrifuge pentru filtrarea sau epurarea apei (unitate de ulei de etansare)

8421.29.90

3

bucată

8.349

47.

Alte instrumente pentru măsurarea sau controlul discurilor sau dispozitivelor semiconductoare (dispozitive speciale de măsură)

9030.82.00

1

set

192.420

48.

Părti de turbină cu abur

84.06.90

1

bucată

4.208

49.

Altele (părti de robinetărie)

8481.80.59

2

bucată

55

50.

Părti de robinetărie

8481.90.00

100

kg

3

51.

Părti (dispozitive si pării pentru cazane cu aburi)

3 8404.90.00

1

bucată

264

52.

Alte schimbătoare de căldură (răcitor abur etansare si auxiliare)

8419.50.90

1

bucată

6

53.

Alte părti ale aparatelor de laborator (accesorii pentru pozitia 52)

8419.90.80

100

kg

264

54.

Alte centrifuge pentru filtrarea sau epurarea apei (filtru de ionizare)

8421.21.90

1

bucată

7

55.

Alte instrumente, aparate si masini de măsura sau de control

9031.80.39

1

bucată

844.058

56.

Alte părti destinate masinilor electrice rotative (sistem de excitatie generator)

8503.00.99

9

bucată

514.077

57.

Alte instrumente si aparate pentru reglare sau control automat

9032.89.90

4

bucată

833.111

58.

Alte tablouri, panouri, console pentru controlul sau distribuirea electricitătii (instrumente instalatie răcire generator)

8537.10.99

1

bucată

675.246

59.

Aparate pentru comutarea, tăierea, protectia, bransarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice pentru o fensiune de maximum 60 V

85.36.41

3

bucată

936.005

60.

Eclatoare pentru paratrăsnete, limitatoare de tensiune si regulatoare de undă

85.35.40

3

set

60.183

61.

Alte masini gi aparate mecanice cu functie proprie (unitate de manevrare a gazelor)

84.79.89

1

set

91.078

62

Părti si accesorii pentru instrumente si aparate pentru control automat

90.32.90

42

set

2.392.752

63.

Mobilier si părti de mobilier pentru camera de comandă

94.03.30

1

set

45.172

64.

Monitoare video în culori

85.28.21

2

set

92.001

65.

Masini de prelucrare automată a datelor numerice

84.71.41

1

set

53.907

66.

Instrumente si aparate pentru măsurarea sau controlul presiunii lichidelor sau gazelor

90.28.20

83

set

895.786

67.

Motoare si generatoare electrice de o putere peste 750 W, dar maximum 75 kW

85.01.52

160

bucată

836.750

68.

Alte instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice (aparate pentru măsurat viscozitatea)

90.27.80

1

bucată

118.172

69.

Contoare de lichide

90.28.20

8

bucată

62.255

70.

Alte articole de robinetărie (ventile de reglaj)

84.81.80

70

bucată

375.671

72.

Analizoare de gaze sau de gaze arse

90.27.10

1

set

1.907.004

73.

Densimetre, areometre si instrumente flotante similare cu lichid cu citire directă

90.25.11

1

set

95.350

74.

Schimbătoare de căldură

84.19.50

4

set

800.963

75.

Dispozitive si părti pentru cazane sub presiune

84.04.90

4

bucată

3.319

76.

Clapete si supape de retinere

84.81.30

3

set

217.776

77.

Aparate pentru comutarea, tăierea. protectia, brangarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune sub 72,5 kV

85.35.21

1

set

34.173

78.

Panouri, tablouri, console, pupitre, dulapuri si alte suporturi pentru distribuirea electricitătii pentru o tensiune de peste 1.000 V

85.37.20

1

set

326.085

79.

Panouri, tablouri, console, pupitre, dulapuri si alte suporturi pentru distribuirea electricitătii pentru o tensiune de maximum 1.000 V

85.37.10

5

set

159.965

80.

Motoare si generatoare electrice de o putere peste 75 kW

85.01.53

4

bucată

20.361

81.

Părti ale motoarelor si generatoarelor electrice

85.03.00

1

set

33.044

82.

Convenizoare statice

85.04.40

4

bucată

367.899

83.

Transformatoare electrice de o putere peste 16 kVA, dar maximum 500 kVA

85.04.33

2

bucată

28.659

84.

Centrituge, inclusiv uscătoare centrifugale pentru filtrarea sau epurarea apei

84.21.21

4

set

337.627

TOTAL:

25.523.347

 

NOTĂ:

Bunurile mentionate în listă reprezintă părti ale cazanului, turbinei cu abur, generatorului, statiei electrice si camerei de comandă a grupului de reabilitat.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 342/6 martie 2001

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 47/26 februarie 2001

 

 

ORDIN

 

Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile Hotărării Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor,

în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Lista cuprinzând instalatiile, echipamentele, utilajele si părtile acestora, know-how, în valoare de 2.689.846 dolari S.U.A., care se vor achizitiona din import de către Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. pentru obiectivul de investitii "Bucuresti-Sud grupurile 3 & 4", care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, este prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare până la data de 31 decembrie 2001.

Art. 4. - Directia generală de politică si legislatie fiscală si Directia Generală a Vămilor vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Agentul economic: Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Adresa: bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, Bucuregti

Credit extern BEI nr. 1.8194-RO

Valoarea totală a creditului 60.000.000 euro

din care pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. 27.677.410.30 euro

Obiectivul de investitii: "Bucuresti-Sud grupurile 3 & 4"

 

ANEXĂ

 

LISTA

pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996 prevăzute

în Contractul nr. 1.8194/2T din 10 iulie 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Power Boilers Franta, care beneticiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

 

Nr. crt.

Denumirea pozitiei tarifare

Pozitia tarifară (cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea (dolari S.U.A.)

1.

Alte arzătoare, inclusiv arzătoare mixte

8416.20.90

18

bucată

1.235. 101

2.

Părti de cazane generatoare de abur

8402.90.00

18

bucată

 

3.

Părti de arzătoare

8416.90.00

18

bucată

81.670

4.

Alte părti pentru pompe de aer sau vid (uscător de H2 pentru generator)

8414.90 90

1

bucată

 

5.

Alte instrumente si aparate pentru măsurarea sau controlul debitului sau nivelului lichidelor (sticle de nivel)

9026.10.99                             

11

bucată

51.685

6.

Articole de robinetărie din fontă sau otel

8481.10.19

121

bucată

62.617

7.

Instrumente si aparate electronice pentru măsurarea sau controlul presiunii

9026.20.30

121

bucată

 

8.

Planse si bride

7307.91.00

39

bucată

17.672

9.

Masini si aparate de aer conditionat

8415.83.90

4

bucată

415.469

10.

Alte tablouri, panouri, console pentru controlul si distributia electricitătii (echipament de protectie si monitorizare)

9032.90.90

4

bucată

 

11.

Alte părti si accesorii pentru instrumente si aparate pentru reglare au control automat (elemente de temperatura)

8537.10.99

17

bucată

3.061

12.

Alte articole de robinetărie si articole similare (valve)

8481.80.00

12

bucată

676.692

13.

Panouri de comandă numerică ce incorporează o masină automata de prelucrare a informatiilor

8537.10.10

46

bucată

51.441

14.

Alte convertizoare statice (redresoare)

8504.40.99

7

bucată

51.713

15.

Alte instrumente si aparate pentru reglare sau control automat (panouri locale de comandă entru turbină)

9032.89.90

1

bucată

18.242

16.

Părti si accesorii pentru instrumente si aparate pentru reglare sau control automat

9033.00.00

26

bucată

 

17.

Alte termostate (pentru comandă, control turbină)

9032.10.99

26

bucată

24.483

18.

Robinete fluture

8481.80.85

26

bucată

 

19.

Articole de robinetărie din fontă sau otel

8481.10.19

26

bucată

 

Total

2.689.846

 

NOTĂ:

            Bunurile mentionate în listă reprezintă părti ale cazanului, turbinei cu abur, generatorului, statiei electrice si camerei de comandă a grupului de reabilitat.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări

de Sănătate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitătile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

 

Presedintele Casei Nalionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare;

- art. 6 pct. 27 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999 cu modificările si completările ulterloare;

- referatele de aprobare nr. 224 din 12 februarie 2001 al Directiei juridic contencios si nr. 38 din 22 februarie 2001 al Directiei informatizare studii si proiecte, aprobate de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

în temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitătile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Carnetul de asigurat dovedeste calitatea de asigurat, iar vigneta aplicată pe carnet reprezintă dovada plătii contributiei la zi a asiguratului către Fondul de asigurări sociale de sănătate."

2. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Carnetele de asigurat vor fi distribuite asiguratilor din evidenta proprie până la data de 31 mai 2001."

3. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate judetene, al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor sunt direct răspunzători de punerea în aplicare a dispozitiilor prezentului ordin."

4. La articolul 6, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Neîndeplinirea obligatiilor si nerespectarea termenelor stabilite prin prezentul ordin de către persoanele prevăzute la alin. 1 atrag răspunderea disciplinară si penală, după caz, a acestora potrivit dospozitiilor legale în vigoare."

Art. II. - Anexa la Ordinul nr. 43/2000 se modifică si se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a alineatului 3 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Înregistrarea în contabilitatea caselor de asigurări de sănătate a distribuirii carnetelor de asigurat se va face conform următoarelor operatiuni:"

2. Capitolul III se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

"În situatia în care o anumită informatie (de exemplu: nume, prenume) nu poate fi imprimată integral în spatiul alocat pe carnet, în conditiile specificate, se poate folosi o mărime mai mică a fontului indicat mai sus."

3. Punctul 2 din capiiolul V va avea următorul cuprins:

"2. Persoanele Juridice sau fizice care au angajat personal salariat vor distribui vignetele salariatilor proprii, angajati cu contraci individual de muncă sau, după caz, cu conventie civilă de prestări de servicii. Vignetele se vor ridica lunar de către angajatori de la casele de asigurări de sănătate, în baza declaratiei lunare privind achitarea obligatiilor de plată a contributiei la asigurările sociale de sănătate si a listelor nominale actualizate lunar pentru persoanele asigurate pentru care se plăteste contributia de asigurări sociale de sănătate. Pentru persoanete aflate în întretinerea acestora, si anume: soi, sotie, părinti, bunici (inclusiv persoanele cu handicap de gradul I sau II), vignetele lunare vor fi distribuite de plătitorii contributiei, persoane juridice, unde sunt încadrate, pe baza declaratiei fiscale, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.139/1999."

4. Punctul 6 din capitoiul V va avea următorul cuprins:

"6. Pentru persoanele beneficiare de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesională, alocatie de sprijin sau plăti compensatorii ca urmare a concedierilor colective, vignetele lunare vor fi distribuite de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă."

5. Punctul 13 din capitolul V va avea următorul cuprins:

"13. Pentru persoanele asigurate care realizează venituri din agricultură si care depun contributia potrivit cap. B pct. 1 lit. c) din Normele privind modul de încasare a contributiilor la asigurările sociale de sănătate aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 74/2000, pubticate în Monitorul Oficial al României" Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000, vignetele vor fi distribuite de organele care au încasat contribufia."

6. Alineatul 1 din capitolul VI va avea următorul cuprins:

"Personalizarea vignetelor livrate blanc (nepersonalizate) se va efectua pe mijloace de imprimare destinate special acestei operatiuni si recomandate de producătorul de vignete."

7. Alineatul 3 din capitolul VI va avea următorul cuprins:

"Pentru tinerii până la vârsta de 26 de ani care nu realizează venituri din muncă, II aaaa reprezintă:

a) pentru cei aflati într-un an intermediar de studiu - luna anterioară începerii anului de învătământ următor;

b) pentru absolventi - luna în care se desfăsoară examenul de diplomă al formei de învătământ respective."

8. La capitolul VI se introduce un alineat final cu următorul cuprins:

"În situatia în care o anumită informatie (de exemplu: nume, prenume) nu poate fi imprimată integral în spatiul alocat pe vignetă, în conditiile specificale, se poate folosi o mărime mai mică a fontului indicat mai sus."

Art.III. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data emiterii lui si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.IV. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 43/2000 cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 5 martie 2001.
Nr. 18.

 

ACTE ALE CONSlLIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. S-R 07/1996, acordată Societătii Comerciale "Romsat Cardinal Network" - S.A. pentru postul de radio prin satelit ACTIV FM din Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-R 07 din 21 noiembrie 1996 pentru radio prin satelit, acordată Societătii Comerciale "Romsat Cardinal Network" - S.A. pentru postul de radio prin satelit ACTIV FM din Bucuresti, începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru nerealizarea statiei în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizatiei.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 17.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 01/1995, acordată Societătii Comerciale "Curierul National" – S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TL3 din Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-TV 01 din 19 decembrie 1995 pentru televiziune prin satelit, acordată Societătii Comerciale "Curierul National" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TL3 din Bucuresti, începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru nerealizarea statiei în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizatiei.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 18.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 17/1998, acordată Societătii Comerciale "R" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TV FLUX din Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-TV 17 din 17 decembrie 1998 pentru. televiziune prin satelit, acordată Societătii Comerciale "R" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TV FLUX din Bucuresti, începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru nerealizarea statiei în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizatiei.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti. 5 martie 2001.

 Nr. 19.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 18/1998, acordată Societătii Comerciale

"Editura Omega" - S.R.L. pentru postul de televiziune prin satelit OMEGA TV din Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-TV 18 din 17 decembrie 1998 pentru televiziune prin satelit, acordată Societătii Comerciale "Editura Omega" - S.R.L. pentru postul de televiziune prin satelit OMEGA TV din Bucuresti, începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru nerealizarea statiei în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizatiei.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 20.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 23/1999, acordată Societătii Comerciale "Imola" S.A. pentru postul de televiziune prin satelit STAR TV din Bucuresti

 

În contormitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-TV 23 din 22 iunie 1999 pentru televiziune prin satelit, acordată Societătii Comerciale "Imola" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit STAR TV din Bucuresti, începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru nerealizarea statiei în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizatiei.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 5 martie 2001.

Nr. 21.