MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 246   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 14 mai 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                  66. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/ 1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

                  820. – Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1046

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

                  10. – Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2001 (perioadele de aplicare )

 

                  Rectificare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Agentia Natională pentru Locuinte are ca obiective:

a) realizarea unor montaje financiare;

b) atragerea si administrarea resurselor financiare, în conditiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere;

c) realizarea de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinte;

e) realizarea investitiilor privind constructia de locuinte sau interventii la constructiile existente."

2. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru derularea activitătilor specifice operatiunii de creditare, precum si pentru atragerea de resurse suplimentare Agentia Natională pentru Locuinte încheie conventii speciale cu institutii bancare, care vor actiona ca bănci de credit ipotecar."

3. După alineatul (4) al articolului 2 se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu următorul cuprins:

"(5) Terenurile destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte pot fi proprietate publică sau privată a statului sau a unitătilor sale administrativ-teritoriale, precum si proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, urmând să fie preluate în conditiile legii.

(6) Terenurile destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte, scoase din circuitul agricol, sunt exceptate de la prevederile art. 92 alin. (4) si (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum si pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinte, persoanele juridice cu activităti în construirea de locuinte si în domeniul investitiilor imobiliare vor putea participa, alături de Agentia Natională pentru Locuinte, la derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit."

4. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) Fundamentarea alocatiilor bugetare necesare anual se efectuează de Agentia Natională pentru Locuinte, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei care este ordonatorul principal de credite.

(2) Acordarea alocatiilor bugetare se va face în limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu această destinatie.

(3) Alocatiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor Agentiei Nationale pentru Locuinte, stabilite în conditiile legii, se cuprind în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(4) Agentia Natională pentru Locuinte va realiza anual un program de investitii în colaborare cu organele administratiei publice locale care îi pun la dispozitie terenuri viabilizate, cu toate facilitătile asigurate de la bugetele locale.

(5) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii incluse în programul prevăzut la alin. (4) se face în conditiile legii."

5. Literele d, q) si r) ale articolului 20 se abrogă.

6. Literele j, l) si m) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"j) gestionează resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte si decide, în cazul celor extrabugetare, asupra plasamentelor în titluri de stat si în depozite bancare, în conditii de administrare a riscurilor de plasament si de piată;
................................................................................

l) stabileste criteriile si conditiile pentru acordarea creditelor;

m) aprobă plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice;"

Art. II. - Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonante de urgentă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice,
transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,
Ilie Sârbu

Bucuresti, 3 mai 2001.
Nr. 66.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1046În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 15 mai 2001.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1046.

 

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 si 31 mai, 1, 5, 6, 7 si 8 iunie 2001. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 si 30 august, 3, 4, 5 si 6 septembrie 2001.

 

ARTICOLUL 3
Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4
Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă
pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 40% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 
D = (VN x 40 x 90)/360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6
Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 8 iunie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8
Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobândă la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de 15 mai 2001, de 40% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării acestora la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobândă, calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen de 40% pe an asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 mai 2001.
Nr. 820.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

Circulară

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2001 (perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e:

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2001 (perioade de aplicare) sunt:

- 25,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,8% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 2,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU


Bucuresti, 9 mai 2001.
Nr. 10.

 

RECTIFICARE

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 275/2001 privind aprobarea celui de-al optulea program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001, se fac următoarele rectificări:

- la cap. II, nr. crt. 2, 3 si 6 se vor citi astfel:


Nr. crt.

Proiect/

subproiecte

Beneficiarul

alocării

Alocare

(miliarde lei)

II. Reconstructia infrastructurii distruse de inundatiile din martie 2000

2.

Apărare mal râu Somes la Rebrisoara Bistrita-Năsăud

Consiliul Judetean

1,300

3.

Refacerea drumului judetean la Cetatea Alba de Baltă

Consiliul Judetean

1,725

6.

Coordonare tehnică si financiară (transport, pentru coordonarea cazare, diurnă) tehnică a programului de operationalizare a fondurilor PHARE

Comisia guvernamentală

0,250