MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 239   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 10 mai 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

309.  - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPREM

DE APĂRARE A TĂRII

 

48. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

803. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, seria VAL 5 USD 2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. 1 pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru patriotismul, eroismul si tăria morală de care a dat dovadă,

 

Presedintele României decretează:

 

Articolul unic. - Se conferă ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, domnului Ilie Ilascu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 mai 200.

Nr. 309.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A TĂRII

 

CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A TĂRII

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În tetmeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, ale art. 2 lit. c)-k) din Legea nr. 39/1990 si ale art. 78 alin. 2 din Legea nr. 8b/1995,

 

Consiliul Suprem de Apărare a Tării hotărăste:

 

Art. 1. - Aprobă următoarele numiri în functiile de adjuncti ai directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, începând cu data de 1 mai 2001:

- general de brigadă ing. Grumaz Vasile Alexandru, în functia de prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

- loeotenent-colonel ing. Mihalache Neculai Florin, în functia de adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

- economist Tudosie Constantin Ion, în functia de adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Pe perioada îndeplinirii functiei va fi retribuit corespunzător functiei de subsecretar de stat.

Art. 2. - Prezenta Hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A TĂRII

ION ILIESCU

 

Hotărârea a fost adoptată cu acordul individual al membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

 

Vicepresedintele Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

Adrian Năstase

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

Mircea Geoană

Ioan Mircea Pascu

Ioan Rus

Ioan Talpes

Dan Ioan Popescu

Alexandru-Radu Timofte

Gheorghe Fulga

Mihail Popescu

Secretarul Gonsiliului Suprem de Apărare a Tării,

Badea Adam

 

Bucuresti, 26 aprilie 2001.

Nr. 48.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, seria VAL 5 USD 2002

 

Ministrul finantetor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută pe piata internă, aprobată si modificată prin Legea nr. 248/1998, si ale Ordonantei Guvemului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor străine în României, realizate prin cumpărarea de titluri de stat,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei noi emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă denominată în valută, seria VAL 5 USD 2002, cu următoarele caracteristici:

Seria

Perioada

de subscriere

Data emisiunii(data la care începe calculul dobânzii inclusiv)

Numărul de zile până  la scadentă

Data scadentei (data la care încetează calculul dolânzii exclusiv)

VAL 5 SD2002

14-17 mai 2001

22 mai 2001

364

21 mai 2002

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii este valoarea acceptată de Ministerul Finantelor Publice după închiderea perioadei de subscriere:

După închiderea subscrierii, dar în aceeasi zi, intermedi­arii autorizati vor fi informati asupra acceptării sau neac­ceptării totale ori partiale a cererilor depuse.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobândă, denominat în valută, este de 1.000 dolari S.U.A. cu multiplii aferenti.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu dobândă, deno­minate în valută, se pun în vănzare la valoarea nominală, în formă dematerializată.

Art. 5. - Metoda de vânzare este subscriptia publică, certificatele de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, putând fi cumpărate de intermediarii autorizati pe piata titlu­rilor de stat, care pot subscrie în nume si în cont propriu, precum si în nume propriu si în contul clientilor lor, per­soane fizice si juridice rezidente si/sau nerezidente în România.

Cererile de subscriere se depun la Banca Natională a României în perioada 14-17 mai 2001, până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere considerată a fi data vânzării.

Art. 6. - Adjudecarea emisiunilor de certificate de tre­zorerie cu dobândă, denominate în valută, se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind operatiunile cu titluri de stat.

Art. 7. - Rata dobânzii este de 6,75% pe an. Dobânda se va plăti la scadentă, prin creditarea conturi­lor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati pe piata titlurilor de stat, comunicate oficial de către acestia Băncii Nationale a României.

Dobânda se va determina conform formulei:

D = (N x r x z )/360

în care:

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a certificatelor de trezore­rie cu dobăndă, denominate în valută, detinute;

r = rata dobânzii;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.

Pentru respectarea perioadelor de detinere de către Ministerul Finantelor Publice a contravalorii certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, emise, de X64 de zile, în situatia în care datele decontării sau datele sca­dentei capitalului si dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plătite se vor face în ziua lucrătoare ime­diat următoare, fără obligarea la dobânzi moratoria.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat, în contul de dolari S.U.A. al Băncii Nationale a României deschis la Federal Reserve Bank of New York din New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în dolari S.U.A., adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plăti o dobândă de penalizare la nivelul ratei dobâzii de emisiune plus două puncte procentuale.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, se va efectua la scadentă, conform datelor prevăzute în tabelul de la art. 1, prin cre­ditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale inter­mediarilor autorizati, comunicate oficial Băncii Nationale a României de către acestia la data înregistrării curente, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, exprimate în dolari S.U.A.

În cazul în care detinătorul înregistrat nu îsi poate exer­cita drepturile, plata se poate efectua împuternicitilor legali ai acestuia, pe bază de procură notarială sau, în caz de deces, mostenitorilor legali, pe baza si în timitele stabilite prin certificatul de mostenitor, conform prevederilor legate în vigoare.

Art. 10. - Nu sunt admise răscumpărările în avans.

Art. 11. - Certificatele de trezorerie cu dobândă, deno­minate în valută, sunt negociabile pe piata secundară, tranzactionarea acestora efectuându-se prin intermediarii autorizati pe piata titlurilor de stat. Proprietatea acestora va fi înregistrată la Banca Natională a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anuntată acesteia, conform reglementărilor în vigoare pri­vind operatiunile cu titluri de stat.

Art. 12. - Tranzactionarea certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, pe piata secundară nu va fi permisă în ultimele două zile lucrătoare anterioare datei scadentei.

Art. 13. - Regimul fiscal al certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, prevăzute la art. 1, este reglementat de legislatia în vigoare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 mai 2001.

Nr. 803.