MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 235    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 9 mai 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 77 din 6 martie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plânge­rilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată

 

Decizia nr. 94 din 27 martie 2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) si art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, precum si a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

434. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea, cla­sificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 

435. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei

 

437. - Hotărâre privind premierea inventatorilor români laureati la Salonul International al Inventiilor de la Geneva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

757. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.339/2000 pentru aprobarea conditiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor în cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusv drept combustibil pentru aviatie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 77

din 6 martie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 10511997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată

 

            Lucian Mihai - presedinte

            Costică Bulai- judecător

            Constantin Doldur - judecător

            Kozsokár Gábor - judecător

            Ioan Muraru  - judecător

            Nicolae Popa - judecător

            Lucian Stângu   - judecător

            Romul Petru Vonica - judecător

            Gabriela Ghită  - procuror

            Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionali­tate a Legii nr. 10511997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale orga­nelor Ministerului Finantelor, modificată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “UAMT” - S.A din Oradea în Dosarul nr. 9.958/R/2000 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, în ceea ce priveste dispozitiile art. 2-7 din Legea nr. 105/1997, si ca fiind nefondată, în ceea ce priveste celelalte prevederi ale legii. Se arată că dispozitiile din lege care se referă la procadura prealabilă în feata organelor financiare au mai fost examinate de Curtea Constitutională, constatându-se neconstitutionalitatea acestora.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 noiembrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 9.958/R/2000, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, con­testatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “UAMT” - S.A. din Oradea într-o cauză având ca obiect contestarea de către această societate Comercială a legalitătii si temeiniciei unui proces-verbal încheiat în temeiul Legii nr. 105/1997 de Administratia financiară Oradea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, potrivit art, 1 din Legea nr. 105/1997, contestatorii sunt obligati să se adreseze altor institutii decât instantele judecătoresti pentru solutionarea plângerilor formulate împotriva actelor emise de institutiile financiare, ceea ce contravine prevederilor art, 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, privind accesul liber la justitie, or, solutionarea obiectiunilor privind forma actului care se atacă nu trebuie să fie de competenta institutiei emitente a actului.

Judecătoria Oradea apreciază că exceptia de necon­stitutionalitate a Legii nr. 105/1997 este neîntemeiată, deoa­rece prevederile acesteia nu contravin art. 21 din Constitutie, privind accesul liber la justite. Se mai arată  că, astfel cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, instituirea unei proce­duri administrativ-jurisdictionale nu este contrară principiului accesului liber la justitie atâta timp cât decizia organului administrativ poatfe fi atacată la instanta judscătorească, or, art. 9 din Legea nr.105/1997 prevede că împotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune la instant judecătorească. ­

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere si Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că dspozitiile Legii nr. 105/1997, care insti­tuie o procedură administrativ-jurisdictională prealabilă, nu contravin principiului accesului liber la justitie, iar art. 9 din lege cuprinde prevederi exprese referitoare la posibilitatea, contestării deciziei administrative la instanta judecătorească. Se mai arată  că în mod constant Curtea Constitutională s-a pronuntat în sensul că procedurile administrativ-juris­dictionale sunt legitime atâta vreme cât nu este îngrădit dreptul de acces la justitie (de exemplu, grin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, si prin Decizia nr. 19/1999, publicată în Monitarul Oficial al ­României, Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au, comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere a1 ­Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, conclu­ziile procurorului, dispozitiile legate criticate, raportate la, prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii ­nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Canstitutie, precum si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este invocată de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, con­testatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, publicată în Mionitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1999, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianu­arie 1999. În esentă, critica de neconstitutionalitate constă în sustinerea potrivit căreia procedura administrativ-juris­dictională prealabilă, instituită prin prevederile Curtii nr. 105/1997, încalcă dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, conform cărora: “(1)Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

 Curtea constată că dispozitiile referitoare la procedura admnistrativ-jurisdictională prealabilă de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor formulate de con­testatori împotriva actelor de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor sunt cuprinse în art. 2-7 din Legea nr. 105/1997, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999.

În legătură cu aceste texte de lege, ulterior sesizării cu exceptia de neconstitutionalitate ce formează obiectul pre­zentului dosar, Curtea Constitutională s-a pronuntat într-o altă cauză prin Decizia nr. 208 din 25 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 27 decembrie 2000. Prin area decizie Curtea a statuat că prevederile art. 2-7 din Legea nr. 105/1997, care reglementează procedura prealabilă administrativ ­jurisdictională în fata organelor din sistemul financiar, sunt neconstitutionale, întrucât contravin art. 6 pct. 1 din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, text ce se referă la dreptul oricărei persoane la “un proces echitabil”, care să se desfăsoare într-un “termen rezonabil”. Cu acel prilej s-a mai retinut, în esentă, că, desi - în sine -  procedura administrativ -jurisdictională prealabilă nu este în contradictie cu exigentele conventiei, totusi, prin modul în care era reglementată de textele crti­cate, această procedură “împiedică desfăsurarea unui “proces echitabil”, întrucât sunt stabilite trei faze intermediare  "simlare".

Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ­a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 208 din 25 octombrie 2000 a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001. Potrivit art. 16 din ordonanta, pe data intrării sale în vigoare se abrogă Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiuni­lor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare.

Asa fiind rezultă că, în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, privind organizarea si functionarea Curtii Coastitutionale, republicată, potrivit cărora aceasta “(..) decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionaliatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordo­nantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, dispozitii coroborate cu cele ale art. 23 alin. (6) din acecasi lege, care prevăd că “(…) exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1) (...)”; exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 105/1997, cu care Curtea a fost sesizată prin Încheierea din 21 noiem­brie 2000 pronuntată de Judecătoria Oradea în Dosarul nr. 9.9581R/2000, urmează să fie respinsă, ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii  ­

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “UAMT”-S.A. din Oradea în Dosarul nr. 9.958/R/2009 ai Judecătoriei Oradea.

Definitivă si obligătorie.

Pronuntată în  sedinta publică din data de 6 martie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 94

din 27 martie 2001

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) si art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, precum si a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000

 

            Lucian Mihai - presedinte

            Costică Bulai - judecător

            Constantin Doldur - judecător

            Ioan Muraru - judecător

            Nicolae Popa - judecător

            Lucian Stângu   - judecător

            Romul Petru Vonica - judecător

            Gabriela Ghită  - procuror

            Doina Suliman  - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutiona­litate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) si art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, precum si a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000, exceptii ridicate de Teodor Chindris si Livius Cretiu în dosarele nr: 7.789/CA/2000 si nr. 7.790/CA/2000 ate Curtii de Apel Timisoara - Sectia Comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal Ministerul Finantelor este reprezentat de consilier juridic Nicoleta Negut. Lipsesc autorii exceptiilor si celelalte părti, fată de care procedură de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 7C/2001 si nr. 8C/2001 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Partea prezentă si reprezentantul Ministerului Public nu se opun conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 8C/2001 la Dosarul nr. 7C/2001.

Magistratul-asistent arată  că autorii exceptiei au depus la 16 si 19 februarie 2001 concluzii scrise prin care solicită  raportarea dispozitiilor legale criticate la prevederile contitutionale ale art, 16, ale art. 43 alin. (2), ale art. 107 alin. (3), ale art. 114 alin. (4) si ale art. 138 alin. (1). Se arată, de asemenea, că din cauza vârstei înaintate si a stării de sănătate precare Teodor Chindris a solicitat jude­carea în lipsă, potrivit art. 242 alin. 2 din Codul de proce­dură civilă.

Reprezentantul Ministerului Finantelor arată că exceptiile de neconstitutionalitate nu sunt motivate, astfel că solicită  respingerea acestora.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând de ase­menea că exceptiile sunt nemotivate, solicită  respingerea dcestora ca fiind inadmisibile:

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 19 decembrie 2000, pronuntate în dosarele nr. 7.789/CA/2000 si nr. 7.790/CA/2000, Curtea de Apel Timisoara - Sectia Comercială si de contencios

administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d si art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 87/2000, precum si  a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000. Exceptiile au fost rdicate de Teodor Chindris si Livius Cretiu în cadrul unor liti­gii de contencios administrativ privind impozitarea veniturilor realizate din pensii.

În motivarea exceptiilor de npconstitutionalitate se sustine că initial în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 nu s-a prevăzut impozitarea veniturilor realizate din pensii. Impozitarea acestei categorii de venit s-a introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000. În prima parte a cererilor scrise prin care s-au ridicat exceptiile de neconstitutionalitate autorii acestora consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000 încalcă prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutie, întrucât, desi Parlamentul se află în sesiune, totusi Guvernul, în loc să investească Parlamentul în procedura de urgentă cu emiterea unei legi, a procedat la adoptarea ordonantei de urgentă fără să fi existat o situatie exceptională în  continuarea motivării exceptiilor se renuntă la constatarea neconstitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, în ansam­blu, dar se solicită să se constate neconstitutionalitatea dis­pozitiilor art. 41 si 431 din această ordonantă, precum si ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000, care reglementează impozitarea veniturilor realizate din pensii.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia Comercială si de contencios administrativ, exprimendu-si opinia, apreciază că exceptiile ridicate sunt fondate, deoarece “Legea nr. 3/1977, fiind o lege organică, nu poate fi modificată prin acte normative inferioare, cum sunt ordonantele Guvernului si, totodată, dispozitiile atacate sunt neconstitutionale si pe motiv că taxele si impozitele nu pot fi stabilite decât prin lege, conform art. 138 din Constitutie”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitute,

bazându-si opinia si pe jurisprudenta Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 Guvernul consideră că sub acest aspect acestea sunt neîntemeiate, iar exceptiile referitoare la art. 1 din Hotârarea Guvernului nr. 611/20 sunt inadmisibile.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate.


 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-­raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile scrise depuse de autorii exceptiilor, concluziile procurorului, dis­pozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Curtea a fost sesizată de către instanta de judecată cu exceptiile de neconstitutionalitate a “dispozitiilor art. 41 si 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 87/2000, si art. 1 din Ordonanta Guvernuiui nr. 611/2000”. Se constată însă că, pe de o parte, art. 41 nu există în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, publicată în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000), iar pe de altă parte, textul art. 1, criticat prin exceptie, nu este cuprins în Ordonanta Guvernului nr. 611/2000, ci în Hotărârea Guvernului nr. 611/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 19 iulie 2000, emisă în executarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999.

Curtea retine totodată că initial autorii exceptiilor au cri­ticat ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000 în intregul său, considerând că aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie. Ulterior însă, prin însesi cererile scrise prin care s-au ridi­cat exceptiile de neconstitutionalitate se precizează că nu se solicită constatarea neconstitutionalitătii si anularea în  totalitate a actelor normative criticate, ci doar a dispozitiilor introduse în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, dis­pozitii, care se referă la impozitarea veniturilor realizate din pensii. Asa fiind, rezultă că în realitate obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate îl constituie numai dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. d1) si ale art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, care au următorul continut:

- Art. 4 alin. (1) lit. d1): “Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt: [ .. ]

d1) venituri din pensii, pentru suma ce depăseste 2.000.000 lei pe lună.";

- Art. 431: “(1) Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asi­gurare socială, cât si cele primite cu titlu de pensie finantată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depăseste suma de 2.000.000 lei pe lună.

(2) Venitul net din pensie reprezintă diferenta dintre venitul brut din pensie si contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Venitul brut din pensie reprezintă sumele plătite cu titlu de pensii de asigurări sociale de stat si, după caz, pensii plătite din bugetul de stat, pensii suplimentare, inclusiv majorarea acordată pentru asigurări sociale de sănătate.

(4) Venitul impozabil lunar din pensii se determină prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii calculate potrivit alin. (2) a unei sume fixe neimpozabile lunare de 2.000.000 lei. "

Analizând cererile depuse la dosarele instantei judecătoresti, cereri prin care s-au ridicat exceptiile de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea au continut identic si că autorii exceptiilor nu au indicat nici o normă constitutională căreia i-ar contraveni dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. d1) si ale art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999. Această omisiune echivalează cu nemotivarea exceptiei, ca temei al sesizării Curtii Constitutionale, sesi­zarea fiind astfel contrară dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Sesizările trebuie făcute în  formă scrisă si motivate”.

Absenta motivării exceptiei, ca urmare a neindicării normelor constitutionale în raport cu care autorul acesteia consideră că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, constituie o cauză de inadmisibilitate a exceptiei, întrucât Curtea Constitutională nu se poate substitui părtii în  invocarea motivelor de neconstitutionalitate fără a încălca inter­dictia autosesizării. În acest sens este, printre altele, Decizia Curtii Constitutionale nr. 341 din 12 septembrie 1997, publicată în  Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 38 din 29 ianuarie 1998.

Pe de altă parte, Curtea retine că autorii exceptiilor au depus direct în  fata Curtii Constitutionale concluzii scrise prin care sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 43 alin. (2), în  sensul că dreptul la pensie este restrâns fără îndeplinirea conditiilor art. 49 din Constitutie. În acest sens se arată  că Legea nr. 3/1977 a reglementat scutirea de impozit a pensiilor si că, întrucât acest act normativ este o lege organică, nu putea fi modificat decât tot printr-o lege organică. De ase­menea, se mai sustine că, potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetu­lui de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabi­lesc numaigrin lege” iar nu si prin ordonante. Guvernul nu a fost abilitat să emită ordonantă potrivit art. 107 alin. (3) din Constitutie, iar în lipsa unei situatii exceptionale nu putea emite nici ordonantă de urgentă în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie.

Examinând aceste sustineri, Curtea constată că ele nu pot fi considerate ca fiind o valabilă motivare a exceptiilor, întrucât, conform art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptiile de neconstitutionalitate pot fi ridicate numai în fata instantelor judecătoresti, iar motivarea for trebuie făcută prin actul de sesizare, asadar prin cererea de ridicare a exceptiilor, fiind inadmisibilă o motivare ulterioară direct în fata Curtii Constitutionale.

Asa fiind, exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1).lit. d1) si art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, urmează să fie respinse ca fiind inadmisibile.

Referitor la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000 Curtea constătă că si acestea urmează să fie respinse ca fiind inadmisibile, întrucât hotărârile Guvernului nu pot con­stitui obiect al controlului de constitutionalitate, în  temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, potrivit căruia Curtea Constitutonală “hotărâste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor.”

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 1it. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1), lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alih. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibile, exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) si art. 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8712000, precum si a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000, exceptii ridicate de Teodorv Chindris si Livius Cretiu în dosarele nr. 7.7891CA/2000 si nr. 7.790/CA/2000 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedintă publică din data de 27 martie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comecializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 13 iunie 200, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. – Prevederile prezentei hotărâri aplică produselor clasificate în Tariful vamal de import al României la pozitia nr. 70.31 – Obiecte din  sticlă pentru servicii de masă pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuintei sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la pozitia nr. 70.10 sau 70.18, cu exceptia celor clasificate la codul tarifar nr. 7013.10.00 - Obiecte din vitrocera mică.”

2. Literatura a) a alineatului 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“a) marcaj rotund, de culoare aurie, cu diametrul de minimum 1 cm, inscriptionat cu specificatia PbO 30% sau PbO 24% pentru cristalul superior si, respective, cristalul cu plumb."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 25 aprilie 2001.

Nr. 434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei

 

În temeiui prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre. ­

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului, pentru Ministerul Justitiei un credit extern în valoare de 20.000.000 dolari S.U.A., inclusiv dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, pentru achizitionarea echipamentelor medicale de înaltă perfor­mantă necesare în  vederea dotării unitătilor sanitare din reteaua Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si a Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” aflat în subordi­nea Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Achizitionarea echipamentului prevăzut la art. 1 se va efectua în conformitate cu prevederile legale referitoare la achizitiile publice.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzi­lor, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestuia se vor asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor apro­bate anual cu această destinatie prin bugetul Ministerului Justitiei, în conditiile legii.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1999 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 20 decembrie 1999, se abrogă. ­

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

s Ministrui sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 3. mai 2001.

Nr. 435.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind premierea inventatorilor români laureati la Salonul International al Inventiilor de la Geneva

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă premierea inventatorilor români lau­reati la Salonul International al Inventiilor de la Geneva, care a avut loc în perioada 4-8 aprilie 2001.

Art. 2. - Premiile se acordă astfel:

a) 50.000.000 lei pentru fiecare medalie de aur;

b) 30.000.000 lei pentru fiecare medalie de argint;

c) 20.000.000 lei pentru fiecare medalie de bronz;

d) 10.000.000 lei pentru fiecare premiu special.

Art. 3. - Suma de 2.280 milioane lei necesară în vede­rea acordării premiilor potrivit art. 2 se suportă din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2001, de la capi­tolul 71.01 “Cercetare stiintifică” titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p.Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 mai 2001.

Nr. 437.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.339/2000

pentru aprobarea conditiilor de acordare a scutirii de ha plata accizelor

în cazul petrolului turboreactor utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviatie

 

Ministrul finantelor publice,

în  baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functonarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor  nr. 1.339/2000 pentru aprobarea conditiilor de acordare a  scutirii de la plata accizelor în  cazul petrolului turboreac­tor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 499 din 11 octombrie 2000, se completează după cum urmează:

- La articolul 3 se introduce alineatul (3) cu următorul  cuprins:

“(3) Cantitătile de petrol turboreactor destinate în vede­rea utilizării exclusive drept combustibil pentru aeronavele unitătilor militare din institutiile sistemului de apărare, ordine  publică si sigurantă natională, precum si celor ale unitătilor  sanitare vor fi facturate de către rafinării acestor utilizatori la preturi de livrare fără accize.”

 

p. Ministrul finahtelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30, aprilie 2001.

Nr. 757.